Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti

List of Shariah-Compliant Securities by the Shariah Advisory Council of the Securities Commission

30 Mei 2008

Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti

<

Penolak Tuntutan
Buku kecil ini bukan merupakan satu syor untuk membeli atau menjual sekuriti yang diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Tujuannya hanyalah untuk memberikan penerangan am. Buku ini tidak mengandungi nasihat atau maklumat yang menyeluruh berkaitan dengan perkara yang dibincangkan. Ia tidak seharusnya digunakan sebagai pengganti kepada nasihat perundangan atau pelaburan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, anda disyorkan supaya mendapatkan nasihat profesional. Walaupun segala usaha telah diambil dalam memastikan ketepatan kandungan buku kecil ini, pihak Suruhanjaya Sekuriti tidak akan dipertanggungjawab bagi mana-mana maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap. Senarai sekuriti patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti akan dikemas kini dan diumumkan kepada orang ramai oleh Suruhanjaya Sekuriti.

1

2

Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti (SC) telah meluluskan senarai terkini sekuriti yang diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah. Senarai sekuriti patuh Syariah, iaitu yang tersenarai di Bursa Malaysia, berkuat kuasa mulai 30 Mei 2008. Dua puluh tiga sekuriti yang baru diklasifikasikan oleh MPS sebagai sekuriti patuh Syariah telah dimasukkan dalam senarai tersebut (Jadual 1). Dua belas sekuriti yang berada dalam senarai sebelum ini telah dikeluarkan (Jadual 2). Senarai lengkap 843 sekuriti patuh Syariah serta pecahan sekuriti ini berdasarkan sektor adalah seperti di Lampiran.

Jadual 1 Sekuriti yang baru diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah
Bil. Kod stok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 7243 5141 6815 7249 8281 5168 0146 0143 7017 Nama sekuriti Bil. Kod stok Nama sekuriti

Bio Osmo Bhd Dayang Enterprise Holdings Bhd EUPE Corporation Bhd Ewein Bhd Golden Frontier Bhd Hartalega Holdings Bhd JF Technology Bhd Key Asic Bhd* Komarkcorp Bhd Lingui Development Bhd Lion Corporation Bhd Magni-Tech Industries Bhd

13. 3808 14. 8389 15. 7247 16. 7246 17. 7248 18. 6289 19. 0145 20. 6888 21. 5140

Mechmar Corporation Bhd Metacorp Bhd SCGM Bhd* Signature International Bhd* SLP Resources Bhd Sunway City Bhd TFP Solutions Bhd TM International Bhd* Trans-Asia Shipping Corporation Bhd Weng Zheng Resources Bhd Winsun Technologies Bhd

10. 2011 11. 3581 12. 7087

22. 7245 23. 0141

* Sekuriti syarikat-syarikat ini telah diklasifikasikan sebagai patuh Syariah di peringkat IPO.

3

Jadual 2 Sekuriti yang baru diklasifikasikan sebagai sekuriti tidak patuh Syariah
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kod stok 8516 5355 1147 3298 2186 3174 Nama sekuriti Aliran Ihsan Resources Bhd Daiman Development Bhd Equine Capital Bhd Hexza Corporation Bhd Kuchai Development Bhd Land & General Bhd Bil. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kod stok 6114 4103 8613 9865 4308 7692 Nama sekuriti Metro Kajang Holdings Bhd Pan Malaysian Industries Bhd Perduren (M) Bhd Suiwah Corporation Bhd Sunway Holdings Bhd Widetech (M) Bhd

Dalam mengklasifikasikan sekuriti ini, MPS menerima input dan sokongan daripada SC. Pihak SC mengumpulkan maklumat syarikat melalui pelbagai sumber seperti laporan kewangan tahunan syarikat, maklum balas kepada borang kaji selidik yang dikeluarkan untuk mendapatkan maklumat terperinci dan juga melalui pertanyaan yang dibuat kepada pihak pengurusan syarikat berkenaan. SC melalui MPS akan sentiasa mengawasi aktiviti semua syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia untuk menentukan statusnya daripada perspektif Syariah. MPS telah menggunakan beberapa kriteria tertentu iaitu kajian ditumpukan kepada aktiviti sesebuah syarikat yang sekuritinya tersenarai di Bursa Malaysia. Oleh yang demikian, tertakluk kepada beberapa syarat yang telah ditetapkan, syarikat yang menjalankan aktiviti selaras dengan prinsip Syariah akan diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah. Sebaliknya, sesebuah syarikat diklasifikasikan sebagai sekuriti yang tidak patuh Syariah sekiranya syarikat menjalankan aktiviti teras yang tidak selaras dengan Syariah seperti yang berikut: (a) (b) (c) Perkhidmatan kewangan yang berteraskan riba (faedah); Perjudian dan pertaruhan; Pengeluaran atau penjualan barangan yang tidak halal atau barangan yang berkaitan; Insurans konvensional; Aktiviti hiburan yang tidak selaras dengan Syariah;

(d) (e)
4

(f)

Pengeluaran atau penjualan barangan yang berasaskan tembakau atau barangan yang berkaitan; Pembrokeran atau jual beli sekuriti tidak patuh Syariah; dan Aktiviti lain yang didapati tidak selaras dengan Syariah.

(g) (h)

MPS juga mengambil kira tahap sumbangan daripada pendapatan faedah yang diperoleh syarikat hasil daripada simpanan tetap konvensional atau instrumen kewangan konvensional yang lain. Selain itu, dividen yang diterima daripada pelaburan dalam sekuriti tidak patuh Syariah juga diambil kira dalam kajian yang dijalankan oleh MPS. Bagi syarikat yang menjalankan aktiviti bercampur di antara aktiviti yang selaras dan tidak selaras dengan Syariah, MPS mempertimbangkan dua kriteria tambahan iaitu : (a) pandangan masyarakat umum tentang imej syarikat berkenaan mestilah baik; dan aktiviti teras syarikat mempunyai kepentingan dan maslahah (kebaikan secara umum) kepada umat Islam dan negara manakala unsur yang tidak selaras dengan Syariah adalah amat kecil dan melibatkan perkara ‘umum balwa (perkara terlarang yang sukar dielakkan), ‘uruf (amalan kebiasaan) dan hak-hak masyarakat bukan Islam yang diperakui oleh Islam.

(b)

Untuk penentuan percampuran sumbangan yang dibolehkan daripada aktiviti yang selaras dan tidak selaras dengan Syariah kepada perolehan dan keuntungan sebelum cukai sesebuah syarikat, MPS telah menetapkan beberapa tanda aras tertentu mengikut ijtihad (proses mengeluarkan pendapat daripada sumber Syariah oleh ulama’ yang layak). Sekiranya sumbangan daripada aktiviti yang tidak selaras melebihi tanda aras yang telah ditetapkan, maka sekuriti syarikat tersebut akan diklasifikasikan sebagai sekuriti tidak patuh Syariah. Tanda aras tersebut adalah seperti yang berikut: (a) Tanda aras lima peratus Tanda aras ini digunakan bagi mengukur tahap percampuran sumbangan aktiviti yang jelas keharamannya (tidak selaras dengan Syariah) seperti riba (syarikat berasaskan faedah seperti bank konvensional), judi, minuman keras dan daging babi.

5

(b)

Tanda aras 10 peratus Tanda aras ini digunakan bagi mengukur tahap percampuran sumbangan aktiviti yang melibatkan unsur “umum balwa” iaitu perkara terlarang yang melibatkan kebanyakan orang dan sukar untuk dielakkan. Contoh sumbangan tersebut adalah pendapatan faedah daripada simpanan tetap dalam bank konvensional. Tanda aras ini juga digunakan bagi aktiviti yang melibatkan tembakau.

(c)

Tanda aras 20 peratus Tanda aras ini digunakan bagi mengukur tahap percampuran sumbangan terimaan sewaan daripada aktiviti tidak patuh Syariah seperti terimaan sewaan premis yang menjalankan aktiviti perjudian, jualan arak dan sebagainya.

(d)

Tanda aras 25 peratus Tanda aras ini digunakan bagi mengukur tahap percampuran sumbangan aktiviti yang secara umumnya selaras dengan Syariah dan mempunyai maslahah kepada masyarakat awam, namun terdapat unsur lain yang boleh menjejaskan status Syariah aktiviti berkenaan. Antara aktiviti yang mempunyai tanda aras ini ialah aktiviti pengoperasian hotel dan pusat peranginan, perniagaan saham, pembrokeran dan sebagainya kerana aktiviti tersebut berkemungkinan melibatkan aktiviti lain yang tidak selaras dengan Syariah.

Sekuriti patuh Syariah ini termasuk saham biasa, waran dan hak langganan boleh pindah (TSR). Ini bermakna waran dan TSR diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah dengan syarat saham pendasar kedua-duanya merupakan sekuriti patuh Syariah. Walau bagaimanapun, stok pinjaman dan bon ialah sekuriti tidak patuh Syariah melainkan terbitannya berpandukan prinsip Syariah. Sebagai panduan kepada pelabur, MPS ingin menasihatkan para pelabur mengenai masa yang sesuai untuk melupuskan sekuriti tidak patuh Syariah.

6

(i)

“Sekuriti patuh Syariah” yang kemudiannya bertukar status kepada “tidak patuh Syariah” Ini merujuk kepada sekuriti yang sebelum ini diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah tetapi oleh kerana beberapa alasan, seperti pertukaran dalam operasi syarikat, kemudiannya diklasifikasikan sebagai tidak patuh Syariah. Oleh yang demikian, sekiranya pada tarikh senarai terkini ini berkuat kuasa (30 Mei 2008), nilai sekuriti yang dipegang melebihi kos pembelian asal; pelabur yang memegang sekuriti tidak patuh Syariah itu mesti melupuskannya. Sebarang keuntungan modal yang diperoleh daripada pelupusan sekuriti tidak patuh Syariah pada masa pengumuman dibuat boleh diambil oleh pelabur. Walau bagaimanapun, sebarang lebihan keuntungan modal yang diperoleh daripada penjualan selepas hari pengumuman pada harga pasaran yang lebih tinggi daripada harga penutup pada hari pengumuman, hendaklah disalurkan kepada badan kebajikan. Sebaliknya, pelabur dibenarkan untuk memegang pelaburan mereka dalam sekuriti tidak patuh Syariah sekiranya harga pasaran sekuriti tersebut adalah bawah kos pembelian asal. Dalam tempoh pegangan itu, pelabur juga dibenarkan untuk menerima dividen sehingga jumlah keseluruhan dividen yang diterima dan nilai pasaran sekuriti tidak patuh Syariah tersebut menyamai kos pembelian asal. Pada ketika itu, pelabur dinasihatkan untuk melupuskan sekuriti tersebut. Di samping itu, dalam tempoh pegangan itu, pelabur juga dibenarkan untuk melanggan: (a) sebarang terbitan sekuriti baru oleh syarikat tidak patuh Syariah yang dipegang oleh pelabur, contohnya terbitan hak, terbitan bonus, terbitan khas dan waran [tidak termasuk sekuriti tidak patuh Syariah seperti stok pinjaman tak bercagar boleh tukar tak boleh tebus (ICULS)]; dan sekuriti syarikat lain yang ditawarkan oleh syarikat yang mana sekuriti tidak patuh Syariah dipegang oleh pelabur,

(b)

dengan syarat mereka menyegerakan proses pelupusan sekuriti tidak patuh Syariah. Bagi sekuriti syarikat lain [seperti yang dinyatakan dalam (b) di atas], sekuriti tersebut mestilah sekuriti patuh Syariah.

7

(ii)

Sekuriti tidak patuh Syariah MPS menasihatkan pelabur yang melabur berpandukan prinsip Syariah supaya melupuskan sekuriti tidak patuh Syariah yang dipegang sekarang, dalam tempoh tidak melebihi satu bulan selepas mengetahui status sekuriti tersebut. Sebarang keuntungan dalam bentuk keuntungan modal atau dividen yang diperoleh ketika atau selepas pelupusan sekuriti berkenaan hendaklah disalurkan kepada badan kebajikan. Pelabur hanya berhak untuk memperoleh kembali kos pembelian asal sahaja. Perhatian : Kos pembelian asal termasuk kos pembrokeran atau kos transaksi yang berkaitan.

8

Jadual 3 Sekuriti patuh Syariah di Bursa Malaysia
Papan Utama/ Papan Kedua/ Pasaran MESDAQ Barangan Pengguna Barangan Industri Perlombongan Pembinaan Dagangan/Perkhidmatan Hartanah Perladangan Teknologi Infrastruktur Kewangan Hotel Dana Tertutup Sekuriti patuh Syariah Jumlah sekuriti1 Peratus sekuriti patuh Syariah

122 280 Tiada 51 168 72 38 101 6 5 Tiada Tiada

133 298 1 55 204 92 45 104 8 42 5 1

92 94 Tiada 93 82 78 84 97 75 12 Tiada Tiada

Jumlah

843

988

85

1

Setakat 22 Mei 2008.

9

10

List of Shariah-compliant Securities by the Shariah Advisory Council of the Securities Commission

<

Disclaimer
This document does not constitute a recommendation to buy or sell the listed approved securities by the Securities Commission’s Shariah Advisory Council. It is intended solely for your general information. It does not claim to contain all advice or information on the subject matter, nor is it a substitute for legal or investment advice. If in doubt, you are strongly recommended to seek professional advice. While care has been taken in the preparation of this booklet, the Securities Commission shall not be liable for any inaccuracy or incompleteness of the information contained in this booklet. This list of Shariah-compliant securities approved by the Shariah Advisory Council of the Securities Commission will be updated and made known to the public by the Securities Commission.

11

12

The Shariah Advisory Council (SAC) of the Securities Commission (SC) has approved an updated list of securities, which have been classified as Shariah-compliant securities. The list of Shariah-compliant securities which are listed on Bursa Malaysia, will take effect from 30 May 2008. Twenty three securities, newly classified by the SAC as Shariah-compliant securities, have been added to the list (Table 1). Twelve securities which were in the previous list have been excluded (Table 2). The complete list of the 843 Shariah-compliant securities, as well as a breakdown of these securities according to sector, is provided in the Appendix.
Table 1 Newly classified Shariah-compliant securities
No. Stock code 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 7243 5141 6815 7249 8281 5168 0146 0143 7017 Name of securities No. Stock code Name of securities Mechmar Corporation Bhd Metacorp Bhd SCGM Bhd* Signature International Bhd* SLP Resources Bhd Sunway City Bhd TFP Solutions Bhd TM International Bhd* Trans-Asia Shipping Corporation Bhd Weng Zheng Resources Bhd Winsun Technologies Bhd

Bio Osmo Bhd Dayang Enterprise Holdings Bhd EUPE Corporation Bhd Ewein Bhd Golden Frontier Bhd Hartalega Holdings Bhd JF Technology Bhd Key Asic Bhd* Komarkcorp Bhd Lingui Development Bhd Lion Corporation Bhd Magni-Tech Industries Bhd

13. 3808 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 8389 7247 7246 7248 6289 0145 6888 5140

10. 2011 11. 3581 12. 7087

22. 23.

7245 0141

* The securities of these companies have been classified as Shariah compliant at IPO stage.

13

Table 2 Newly classified Shariah non-compliant securities
No. Stock Name of securities code 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8516 5355 1147 3298 2186 3174 Aliran Ihsan Resources Bhd Daiman Development Bhd Equine Capital Bhd Hexza Corporation Bhd Kuchai Development Bhd Land & General Bhd No. Stock code 7. 8. 9. 10. 11. 12. 6114 4103 8613 9865 4308 7692 Name of securities Metro Kajang Holdings Bhd Pan Malaysian Industries Bhd Perduren (M) Bhd Suiwah Corporation Bhd Sunway Holdings Bhd Widetech (M) Bhd

In classifying these securities, the SAC received input and support from the SC. The SC gathered information on the companies from various sources, such as company annual financial reports, company responses to survey forms and through inquiries made to the respective company’s management. The SC, through the SAC, continues to monitor the activities of all companies listed on Bursa Malaysia to determine their status from the Shariah perspective. The SAC has applied a standard criterion in focusing on the activities of the companies listed on Bursa Malaysia. As such, subject to certain conditions, companies whose activities are not contrary to the Shariah principles will be classified as Shariah-compliant securities. On the other hand, companies will be classified as Shariah non-compliant securities if they are involved in the following core activities: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Financial services based on riba (interest); Gambling and gaming; Manufacture or sale of non-halal products or related products; Conventional insurance; Entertainment activities that are non-permissible according to Shariah; Manufacture or sale of tobacco-based products or related products;

14

(g) (h)

Stockbroking or share trading in Shariah non-compliant securities; and Other activities deemed non-permissible according to Shariah.

The SAC also takes into account the level of contribution of interest income received by the company from conventional fixed deposits or other interest bearing financial instruments. In addition, dividends received from investment in Shariah non-compliant securities are also considered in the analysis carried out by the SAC. For companies with activities comprising both permissible and non-permissible elements, the SAC considers two additional criteria: (a) (b) The public perception or image of the company must be good; and The core activities of the company are important and considered maslahah (‘benefit’ in general) to the Muslim ummah (nation) and the country, and the non-permissible element is very small and involves matters such as `umum balwa (common plight and difficult to avoid), `uruf (custom) and the rights of the non-Muslim community which are accepted by Islam.

To determine the tolerable level of mixed contributions from permissible and nonpermissible activities towards turnover and profit before tax of a company, the SAC has established several benchmarks based on ijtihad (reasoning from the source of Shariah by qualified Shariah scholars). If the contributions from non-permissible activities exceed the benchmark, the securities of the company will be classified as Shariah non-compliant. The benchmarks are: (a) The five-percent benchmark This benchmark is used to assess the level of mixed contributions from the activities that are clearly prohibited such as riba (interest-based companies like conventional banks), gambling, liquor and pork. (b) The 10-percent benchmark This benchmark is used to assess the level of mixed contributions from the activities that involve the element of “umum balwa” which is a prohibited element affecting most people and difficult to avoid. An example of such a contribution is the interest income from fixed deposits in conventional banks. This benchmark is also used for tobacco-related activities.
15

(c)

The 20-percent benchmark This benchmark is used to asses the level of contribution from mixed rental payment from Shariah non-compliant activities such as the rental payment from the premise that involved in gambling, sale of liquor etc.

(d)

The 25-percent benchmark This benchmark is used to assess the level of mixed contributions from the activities that are generally permissible according to Shariah and have an element of maslahah to the public, but there are other elements that may affect the Shariah status of these activities. Among the activities that belong to this benchmark are hotel and resort operations, share trading, stockbroking and others, as these activities may also involve other activities that are deemed nonpermissible according to the Shariah.

Shariah-compliant securities include ordinary shares, warrants and transferable subscription rights (TSRs). This means that warrants and TSRs are classified as Shariahcompliant securities provided the underlying shares are also Shariah-compliant. On the other hand, loan stocks and bonds are Shariah non-compliant securities unless they are issued based on Shariah principles. As a guide to investors, the SAC would like to advise investors on the timing for the disposal of securities which have been classified as Shariah non-compliant. (i) “Shariah-compliant securities” which are subsequently considered “Shariah non-compliant” This refers to those securities which were earlier classified as Shariah-compliant securities but due to certain reasons, such as changes in the companies’ operations, are subsequently considered Shariah non-compliant. In this regard, if on the date this updated list takes effect (30 May 2008), the value of the securities held exceeds the original investment cost; investors who hold such Shariah non-compliant securities must liquidate them. Any capital gains arising from the disposal of the Shariah non-compliant securities made at the time of the announcement can be kept by the investors. However, any excess capital gains derived from the disposal after the announcement day at a market price that is higher than the closing price on the announcement day should be channelled to charitable bodies.

16

On the other hand, investors are allowed to hold their investment in the Shariah non-compliant securities if the market price of the said securities is below the original investment costs. It is also permissible for the investors to keep the dividends received during the holding period until such time when the total amount of dividends received and the market value of the Shariah non-compliant securities held equal the original investment cost. At this stage, they are advised to dispose of their holding. In addition, during the holding period, investors are allowed to subscribe to: (a) any issue of new securities by a company whose Shariah non-compliant securities are held by investors, for example rights issues, bonus issues, special issues and warrants [excluding securities whose nature is Shariah non-compliant e.g. irredeemable convertible unsecured loan stock (ICULS)]; and securities of other companies offered by the company whose Shariah non-compliant securities are held by the investors,

(b)

on condition that they expedite the disposal of the Shariah non-compliant securities. For securities of other companies [as stated in (b) above], they must be Shariah-compliant securities. (ii) Shariah non-compliant securities The SAC advises investors who invest based on Shariah principles to dispose of any Shariah non-compliant securities which they presently hold, within a month of knowing the status of the securities. Any gain made in the form of capital gain or dividend received during or after the disposal of the securities has to be channelled to charitable bodies. The investor has a right to retain only the original investment cost. Note: Original investment cost may include brokerage cost or other related transaction cost.

17

Table 3 Shariah-compliant securities on Bursa Malaysia
Main Board/ Second Board/ MESDAQ Market Consumer Products Industrial Products Mining Construction Trading/Services Properties Plantation Technology Infrastructure (IPC) Finance Hotels Closed-end Fund Shariah-compliant Total securities1 securities Percentage of Shariah-compliant securities 92 94 Nil 93 82 78 84 97 75 12 Nil Nil

122 280 Nil 51 168 72 38 101 6 5 Nil Nil

133 298 1 55 204 92 45 104 8 42 5 1

TOTAL

843

988

85

1

As at 22 May 2008.

18

Lampiran Appendix SENARAI SEKURITI PATUH SYARIAH – MEI 2008 LIST OF SHARIAH-COMPLIANT SECURITIES – MAY 2008
PAPAN UTAMA MAIN BOARD
BARANGAN PENGGUNA CONSUMER PRODUCTS No. Kod/ Code 7120 2658 7090 6432 7129 5039 9288 2828 7174 7148 7202 7205 2925 7119 Nama Sekuriti/ Name of Securities Acoustech Bhd Ajinomoto (M) Bhd Apex Healthcare Bhd Apollo Food Holdings Bhd Asia File Corporation Bhd Baneng Holdings Bhd Bonia Corporation Bhd C. I. Holdings Bhd CAB Cakaran Corporation Bhd CCM Duopharma Biotech Bhd Classic Scenic Bhd Cocoaland Holdings Bhd Cycle & Carriage Bintang Bhd DeGem Bhd 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 5649 5102 4294 3301 7213 5024 5058 5107 7152 8931 20. 21. 22. 7125 7149 9172 15. 16. 17. 18. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 19. 2976 7198 3026 5074 5091 DNP Holdings Bhd DPS Resources Bhd Dutch Lady Milk Industries (Malaya) Bhd DXN Holdings Bhd Ekowood International Bhd Emivest Bhd Eng Kah Corporation Bhd Formosa Prosonic Industries Bhd Golden Pharos Bhd Guan Chong Bhd Halifax Capital Bhd Hong Leong Industries Bhd Hovid Bhd Hup Seng Industries Bhd Hytex Integrated Bhd IQ Group Holdings Bhd Jaycorp Bhd Jerasia Capital Bhd 19

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 20

8532 7182 7030 6203 7151 0002 7006 4839 7089 2887 7126 3662 5282 9733 5886 3921 4707 7060 5017 5066 7107 4006 7052 3719

John Master Industries Bhd KBB Resources Bhd Kenmark Industrial Co. (M) Bhd Khee San Bhd Kimble Corporation Bhd Kotra Industries Bhd Latitude Tree Holdings Bhd Leong Hup Holdings Bhd Lii Hen Industries Bhd Lion Diversified Holdings Bhd London Biscuits Bhd Malayan Flour Mills Bhd Mamee-Double Decker (M) Bhd Maxbiz Corporation Bhd Mintye Industries Bhd MWE Holdings Bhd Nestle (Malaysia) Bhd New Hoong Fatt Holdings Bhd Nikko Electronics Bhd NTPM Holdings Bhd Oriental Food Industries Holdings Bhd Oriental Holdings Bhd Padini Holdings Bhd Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

6068 5231 7088 5080 4065 2895 7134 7084 7184 7180 7136 4316 7200 7230 4421 4588 7757 7121 7178 5584 4642 5131

PCCS Group Bhd Pelikan International Corporation Bhd Poh Huat Resources Holdings Bhd Poh Kong Holdings Bhd PPB Group Bhd Putera Capital Bhd PW Consolidated Bhd QL Resources Bhd Sequoia Holdings Bhd Sern Kou Resources Bhd Silver Bird Group Bhd Sin Heng Chan (Malaya) Bhd Tek Seng Holdings Bhd Tomei Consolidated Bhd Tradewinds (M) Bhd UMW Holdings Bhd UPA Corporation Bhd Xian Leng Holdings Bhd Y.S.P. Southeast Asia Holding Bhd Yee Lee Corporation Bhd Yeo Hiap Seng (M) Bhd Zhulian Corporation Bhd

BARANGAN INDUSTRI INDUSTRIAL PRODUCTS No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Kod/ Code 7191 7609 2674 2682 4758 6556 5568 5479 5015 7162 7187 8133 5100 7135 5105 7076 2844 7171 2879 5007 Nama Sekuriti/ Name of Securities Adventa Bhd Ajiya Bhd Aluminium Company of Malaysia Bhd Amalgamated Industrial Steel Bhd Ancom Bhd Ann Joo Resources Bhd APB Resources Bhd APL Industries Bhd APM Automotive Holdings Bhd Astino Bhd Boon Koon Group Bhd Boustead Heavy Ind Bhd BP Plastics Holding Bhd BSA International Bhd Can-One Bhd CB Industrial Product Holding Bhd Cement Industries of Malaysia Bhd Century Bond Bhd Chemical Company of Malaysia Bhd Chin Well Holdings Bhd

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

5797 5071 5082 8125 6505 5086 5835 7169 9016 7166 7217 7773 3042 5101 7552 2984 7229 2755 3611 2135 3247 5168 5095 5072 8443 9644

Choo Bee Metal Industries Bhd Coastal Contracts Bhd Cymao Holdings Bhd Daibochi Plastic And Packaging Industry Bhd Delloyd Ventures Bhd DK Leather Corporation Bhd Dolomite Corporation Bhd Dominant Enterprise Bhd Eksons Corporation Bhd Englotechs Holding Bhd Eonmetall Group Bhd EP Manufacturing Bhd Esso Malaysia Bhd Evergreen Fibreboard Bhd Evermaster Group Bhd FACB Industries Incorporated Bhd Favelle Favco Bhd FCW Holdings Bhd Goh Ban Huat Bhd Gopeng Bhd GUH Holdings Bhd Hartalega Holdings Bhd Heveaboard Bhd Hiap Teck Venture Bhd HIL Industries Bhd Hirotako Holdings Bhd

21

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

3328 6829 7112 2127 7223 2747 4383 7167 3476 6211 5371 5060 9466 7164 7153 8362 3794 9326 5092 9881 4529 8745 9504 2011 3581

Hume Industries (Malaysia) Bhd Industrial Concrete Products Bhd Ingress Corporation Bhd Integrated Rubber Corporation Bhd Jadi Imaging Holdings Bhd Java Incorporated Bhd Jaya Tiasa Holdings Bhd Johore Tin Bhd Keck Seng (M) Bhd Kia Lim Bhd Kim Hin Industry Bhd Kinsteel Bhd KKB Engineering Bhd KNM Group Bhd Kossan Rubber Industries Bhd KYM Holdings Bhd Lafarge Malayan Cement Bhd LB Aluminium Bhd LCTH Corporation Bhd Leader Steel Holdings Bhd Leader Universal Holdings Bhd Leweko Resources Bhd Linear Corporation Bhd Lingui Development Bhd Lion Corporation Bhd

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

4235 5068 7087 3743 5916 5098 7075 9202 3778 5223 6149 5001 5576 3883 5087 5000 5025 4944 7109 7140 5065 5094 7225 7095 4081

Lion Industries Corporation Bhd Luster Industries Bhd Magni-Tech Industries Bhd Malaysia Aica Bhd Malaysia Smelting Corporation Bhd Malaysia Steel Works (KL) Bhd Malaysian Ae Models Holdings Bhd Maxtral Industry Bhd Melewar Industrial Group Bhd Mentiga Corporation Bhd Metrod (M) Bhd Mieco Chipboard Bhd Minho (M) Bhd Muda Holdings Bhd Mycron Steel Bhd Narra Industries Bhd NWP Holdings Bhd Nylex (M) Bhd Octagon Consolidated Bhd OKA Corporation Bhd Ornapaper Bhd Ornasteel Holdings Bhd P.A Resources Bhd P.I.E. Industrial Bhd Pan Malaysia Corporation Bhd

22

97. 98. 99.

5022 5436 6033

Paos Holdings Bhd Perusahaan Sadur Timah M’sia (PERSTIMA) Bhd Petronas Gas Bhd PNE PCB Bhd Poly Tower Ventures Bhd Press Metal Bhd Prestar Resources Bhd Priceworth Wood Products Bhd Rubberex Corporation (M) Bhd Sanbumi Holdings Bhd Sapura Industrial Bhd Scientex Bhd Scomi Group Bhd SDKM Fibres, Wires & Cable Bhd Seal Incorporated Bhd Shell Refining Company (F.O.M.) Bhd Sino Hua-An International Bhd Sinora Industries (M) Bhd Sitt Tatt Bhd SKP Resources Bhd Southern Acids (M) Bhd Southern Steel Bhd Subur Tiasa Holdings Bhd Success Transformer Corporation Bhd

121. 7106 122. 5012 123. 4448 124. 6378 125. 8257 126. 7034 127. 5103 128. 5010 129. 7113 130. 4537 131. 7100 132. 7133 133. 6963 134. 5142 135. 7111 136. 7231 137. 5009 138. 4022 139. 4243 140. 7463 141. 5048 142. 7014 143. 8737 144. 7020

Supermax Corporation Bhd Ta Ann Holdings Bhd Tasek Corporation Bhd Tekala Corporation Bhd Tenggara Oil Bhd Thong Guan Industries Bhd Titan Chemical Corp. Bhd Tong Her Resources Bhd Top Glove Corporation Bhd UAC Bhd Uchi Technologies Bhd United U-Li Corporation Bhd V.S. Industry Bhd Wah Seong Corporation Bhd Weida (M) Bhd Wellcall Holdings Bhd White Horse Bhd Wijaya Baru Global Bhd WTK Holdings Bhd Ye Chiu Metal Smelting Bhd Yi-Lai Bhd YLI Holdings Bhd YTL Cement Bhd Yung Kong Galvanising Industries Bhd

100. 6637 101. 7175 102. 8869 103. 9873 104. 7123 105. 7803 106. 9113 107. 7811 108. 4731 109. 7158 110. 7131 111. 4286 112. 4324 113. 2739 114. 6262 115. 4359 116. 7155 117. 5134 118. 5665 119. 6904 120. 7207

23

PEMBINAAN CONSTRUCTION No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 24 Kod/ Code 7078 5932 8761 8591 7528 8877 9261 5398 5169 6238 3336 8834 5063 4723 7323 7706 1651 5129 5006 9571 5924 Nama Sekuriti/ Name of Securities Ahmad Zaki Resources Bhd Bina Puri Holdings Bhd Brem Holdings Bhd Crest Builder Holdings Bhd DKLS Industries Bhd Ekovest Bhd Gadang Holdings Bhd Gamuda Bhd Ho Hup Construction Company Bhd Hock Seng Lee Bhd IJM Corporation Bhd Ireka Corporation Bhd Isyoda Corporation Bhd Jaks Resources Bhd Ken Holdings Bhd Loh & Loh Corporation Bhd Malaysian Resources Corporation Bhd Melati Ehsan Holdings Bhd Merge Energy Bhd Mitrajaya Holdings Bhd MTD ACPI Engineering Bhd

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

5085 5703 4901 5093 4073 9598 7055 7145 5070 5117 5030 5207 1813 5054 5042 4855 1775 9679 4677 2283

Mudajaya Group Bhd Muhibbah Engineering (M) Bhd Nam Fatt Corporation Bhd PECD Bhd Pilecon Engineering Bhd Pintaras Jaya Bhd PLB Engineering Bhd Prinsiptek Corporation Bhd Protasco Bhd Putrajaya Perdana Bhd Ranhill Bhd SBC Corporation Bhd SPK-Sentosa Corporation Bhd TRC Synergy Bhd TSR Capital Bhd UEM Builders Bhd UEM World Bhd WCT Engineering Bhd YTL Corporation Bhd Zelan Bhd

DAGANGAN/KHIDMAT TRADING/SERVICES No. 1. 2. Kod/ Code 6599 5099 Nama Sekuriti/ Name of Securities AEON Co. (M) Bhd AirAsia Bhd

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

5115 6351 7083 5055 6025 6998 5032 7209 5104 5136 5037 5141 5132 7277 5908 8265 3557 5036 4774 5056 5081 1368 6939

Alam Maritim Resources Bhd Amway (Malaysia) Holdings Bhd Analabs Resources Bhd Atis Corporation Bhd Berjaya Media Bhd Bintai Kinden Corporation Bhd Bintulu Port Holdings Bhd Cheetah Holdings Bhd CNI Holdings Bhd Complete Logistic Services Bhd Compugates Holdings Bhd Dayang Enterprise Holdings Bhd Deleum Bhd Dialog Group Bhd DKSH Holdings (M) Bhd Eastern Pacific Industrial Corporation Bhd Ecofirst Consolidated Bhd Edaran Bhd Edaran Otomobil Nasional Bhd Engtex Group Bhd Esthetics International Group Bhd Faber Group Bhd Fiamma Holdings Bhd

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

9318 7210 3204 2062 7455 5046 7013 5614 9555 7331 5673 0058 8672 5079 5122 3492 5035 6157 4847 5878 6874 6491 5843

Fitters Diversified Bhd Freight Management Holdings Bhd George Kent (Malaysia) Bhd Harbour-Link Group Bhd Hexagon Holdings Bhd Hock Sin Leong Group Bhd Hubline Bhd Integrated Logistics Group Bhd Integrax Bhd INTI Universal Holdings Bhd Ipmuda Bhd JobStreet Corporation Bhd Kamdar Group (M) Bhd KBES Bhd Kencana Petroleum Bhd KFC Holdings (Malaysia) Bhd Knusford Bhd Konsortium Logistik Bhd Konsortium Transnasional Bhd KPJ Healthcare Bhd KUB Malaysia Bhd Kumpulan Fima Bhd Kumpulan Perangsang Selangor Bhd

25

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 26

7177 2534 8559 5077 7040 3514 5983 3875 3808 5090 3069 8389 3816 2194 9032 9768 4464 9806 5509 5533 5128 3697 3549 6866

LCL Corporation Bhd Liqua Health Corporation Bhd M3nergy Bhd Malaysian Bulk Carriers Bhd Malaysian Merchant Marine Bhd Marco Holdings Bhd MBM Resources Bhd Measat Global Bhd Mechmar Corporation Bhd Media Chinese International Limited Mega First Corporation Bhd Metacorp Bhd MISC Bhd MMC Corporation Bhd MTD Capital Bhd MTD Infraperdana Bhd Naim Indah Corporation Bhd Nationwide Express Courier Services Bhd NCB Holdings Bhd OCB Bhd Ogawa World Bhd Oilcorp Bhd Opus Group Bhd Padiberas Nasional Bhd

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

5125 5657 5041 6254 8346 5133 7108 5681 7081 7122 5052 4634 7201 9415 8885 8567 8575 2356 7045 9792 4197 9989 6084 1201 6521 5119

Pantech Group Holdings Bhd Parkson Holdings Bhd PBA Holdings Bhd PDZ Holdings (M) Bhd Perak Corporation Bhd Petra Energy Bhd Petra Perdana Bhd Petronas Dagangan Bhd Pharmaniaga Bhd PJI Holdings Bhd PLUS Expressways Bhd Pos Malaysia Bhd Progressive Impact Corporation Bhd QSR Brands Bhd Reliance Pacific Bhd Salcon Bhd Sapuracrest Petroleum Bhd Sarawak Energy Bhd Scomi Marine Bhd SEG International Bhd Sime Darby Bhd SRII Bhd Star Publications (M) Bhd Sumatec Resources Bhd Suria Capital Holdings Bhd Swee Joo Bhd

99.

0016

Symphony House Bhd Taliworks Corporation Bhd Tanjung Offshore Bhd Telekom Malaysia Bhd Tenaga Nasional Bhd Texchem Resources Bhd The New Straits Time Press (Malaysia) Bhd The Store Corporation Bhd Time Engineering Bhd Tiong Nam Logistics Holdings Bhd TM International Bhd Trans-Asia Shipping Corporation Bhd Triumphal Associates Bhd Unimech Group Bhd Utusan Melayu (M) Bhd VADS Bhd Warisan TC Holdings Bhd

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

6602 6173 5057 1538 2046 5738 5049 6718 3484 5401 3468 3417 3085 6815 6041 3107 8206 6335 2097 5020 7404 9962 5062 5018 5084

BCB Bhd Bina Darulaman Bhd Binaik Equity Bhd Bolton Bhd Boustead Properties Bhd Country Heights Holdings Bhd Country View Bhd Crescendo Corporation Bhd Damansara Realty Bhd Dijaya Corporation Bhd E&O Property Development Bhd Eastern & Oriental Bhd Ekran Bhd EUPE Corporation Bhd Farlim Group (M) Bhd FIMA Corporation Bhd Focal Aims Holdings Bhd Fountain View Development Bhd Furqan Business Organisation Bhd Glomac Bhd Gold Bridge Engineering & Construction Bhd Gromutual Bhd Hua Yang Bhd Hunza Properties Bhd Ibraco Bhd

100. 8524 101. 7228 102. 4863 103. 5347 104. 8702 105. 3999 106. 5711 107. 4456 108. 8397 109 6888

110. 5140 111. 9911 112. 7091 113. 5754 114. 7150 115. 5016 HARTANAH PROPERTIES No. 1. 2. 3. 4. Kod/ Code 5959 5975 4057 1473

Nama Sekuriti/ Name of Securities A & M Realty Bhd Asas Dunia Bhd Asian Pac Holdings Bhd Bandar Raya Developments Bhd

27

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

1635 6564 6769 5089 6653 5038 6246 5789 8583 9725 8141 6548 6181 1694 5033 8893 3913 5043 5073 5827 6661 6912 2208 5339 5075

IOI Properties Bhd Johor Land Bhd Keladi Maju Bhd KLCC Property Holdings Bhd Krisassets Holdings Bhd KSL Holdings Bhd Kumpulan Hartanah Selangor Bhd LBS Bina Group Bhd Mah Sing Group Bhd Mahajaya Bhd Majuperak Holdings Bhd Malaysia Pacific Corporation Bhd Malton Bhd Menang Corporation Bhd Merge Housing Bhd MK Land Holdings Bhd MUI Properties Bhd Mutiara Goodyear Development Bhd Naim Cendera Holdings Bhd Oriental Interest Bhd OSK Property Holdings Bhd Pasdec Holdings Bhd Petaling Tin Bhd PK Resources Bhd Plenitude Bhd

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

5215 4596 2224 6017 4375 8664 6165 6289 2305 2259 1589 5622 4561 3158 2577

RB Land Holdings Bhd Sapura Resources Bhd Selangor Dredging Bhd SHL Consolidated Bhd South Malaysia Industries Bhd SP Setia Bhd Sunrise Bhd Sunway City Bhd TAHPS Group Bhd Talam Corporation Bhd Tebrau Teguh Bhd Triplc Bhd United Malayan Land Bhd YNH Property Bhd YTL Land & Development Bhd

PERLADANGAN PLANTATION No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kod/ Code 2291 7054 1899 5069 8982 1929 3948 Nama Sekuriti/ Name of Securities Asiatic Development Bhd Astral Asia Bhd Batu Kawan Bhd BLD Plantation Bhd Cepatwawasan Group Bhd Chin Teck Plantations Bhd Dutaland Bhd

28

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

5029 2372 5138 2216 2607 1961 5027 1996 2445 2003 5193 6572 5851 5026 1902 2038 5047 5113 5126 5135 2054 8109 5112 2313 6327

Far East Holdings Bhd Glenealy Plantations (M) Bhd Hap Seng Plantations Holdings Bhd IJM Plantations Bhd Inch Kenneth Kajang Rubber PLC IOI Corporation Bhd Kim Loong Resources Bhd Kretam Holdings Bhd Kuala Lumpur Kepong Bhd Kulim (Malaysia) Bhd Kurnia Setia Bhd Kwantas Corporation Bhd Ladang Perbadanan Fima Bhd MHC Plantations Bhd Multi Vest Resources Bhd Negri Sembilan Oil Palms Bhd NPC Resources Bhd Rimbunan Sawit Bhd Sarawak Oil Palms Bhd Sarawak Plantation Bhd TDM Bhd TH Group Bhd TH Plantations Bhd The Ayer Molek Rubber Company Bhd Tradewinds Plantation Bhd

33. 34. 35.

9059 5019 2089

TSH Resources Bhd Unico-Desa Plantations Bhd United Plantations Bhd

TEKNOLOGI TECHNOLOGY No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Kod/ Code 9547 7068 7838 7204 8826 0021 7022 0082 5028 6971 9075 9822 3867 5011 0043 7042 7160 5005 Nama Sekuriti/ Name of Securities AIC Corporation Bhd AKN Technology Bhd Computer Systems Advisers (M) Bhd D&O Ventures Bhd Eng Teknologi Holdings Bhd GHL Systems Bhd Globetronics Technology Bhd Green Packet Bhd HeiTech Padu Bhd Kobay Technology Bhd Lityan Holdings Bhd LKT Industrial Bhd Malaysian Pacific Industries Bhd Mesiniaga Bhd Metronic Global Bhd Patimas Computers Bhd Pentamaster Corporation Bhd Unisem (M) Bhd 29

INFRASTRUKTUR INFRASTRUCTURE (IPC) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kod/ Code 6947 6645 6807 5050 5031 6742 Nama Sekuriti/ Name of Securities Digi.Com Bhd Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd Puncak Niaga Holdings Bhd Ranhill Utilities Bhd TIME dotCom Bhd YTL Power International Bhd

PAPAN KEDUA SECOND BOARD
BARANGAN PENGGUNA CONSUMER PRODUCTS No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kod/ Code 7051 7165 7156 7243 7193 7154 7128 7035 9423 7179 9091 7208 7094 9776 8605 7098 7722 7141 Nama Sekuriti/ Name of Securities Amtek Holdings Bhd App Industries Bhd Baswell Resources Bhd Bio Osmo Bhd Biosis Group Bhd Caely Holdings Bhd CAM Resources Bhd CCK Consolidated Holdings Bhd Chee Wah Corporation Bhd DBE Gurney Resources Bhd Emico Holdings Bhd Euro Holdings Bhd Eurospan Holdings Bhd Farm’s Best Bhd Federal Furniture Holdings (M) Bhd Foremost Holdings Bhd Hing Yiap Knitting Industries Bhd Huat Lai Resources Bhd

KEWANGAN FINANCE No. 1. 2. 3. Kod/ Code 5258 1287 6139 Nama Sekuriti/ Name of Securities BIMB Holdings Bhd Pan Malaysia Holdings Bhd Syarikat Takaful (M’sia) Bhd

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

30

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

7029 8478 7216 7062 8303 9385 7943 7085 7935 7002 7237 7215 9407 8966 9946 7412 7246 7103 7082 7211 7439 9369 7176 7203 7139 7066

Hunza Consolidation Bhd Hwa Tai Industries Bhd Kawan Food Bhd Khind Holdings Bhd Kuantan Flour Mills Bhd Lay Hong Bhd Len Cheong Holding Bhd LTKM Bhd Milux Corporation Bhd Nakamichi Corporation Bhd Natural Bio Resources Bhd Ni Hsin Resources Bhd Paragon Union Bhd Prolexus Bhd Rex Industries Bhd SHH Resources Holdings Bhd Signature International Bhd Spritzer Bhd SYF Resources Bhd Tafi Industries Bhd Teck Guan Perdana Bhd Teo Guan Lee Corporation Bhd TPC Plus Bhd Wang-Zheng Bhd Yikon Corporation Bhd Yong Tai Bhd

BARANGAN INDUSTRI INDUSTRIAL PRODUCTS No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Kod/ Code 7061 9148 7146 7116 7214 7070 7181 7044 7008 7447 7005 7221 7188 8052 7027 7016 7986 7041 8044 8435 Nama Sekuriti/ Name of Securities Abric Bhd Advanced Packaging Tech (M) Bhd Ae Multi Holdings Bhd Aikbee Resources Bhd A-Rank Bhd Astral Supreme Bhd Aturmaju Resources Bhd Autoair Holdings Bhd AV Ventures Corporation Bhd Axis Incorporation Bhd B.I.G Industries Bhd BSL Corporation Bhd BTM Resources Bhd Central Industrial Corporation Bhd Changhuat Corporation Bhd Chuan Huat Resources Bhd CN Asia Corporation Bhd CNLT (Far East) Bhd Computer Forms (Malaysia) Bhd Concrete Engineering Products Bhd

31

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 32

7157 8176 7114 7233 8907 7189 7249 7168 7161 7086 7197 8281 7192 7096 7676 9342 7919 7222 7183 7220 8648 7043 7104 7092 7199 7017

CYL Corporation Bhd Denko Industries Corporation Bhd D’nonce Technology Bhd Dufu Technology Bhd EG Industries Bhd Emas Kiara Industries Bhd Ewein Bhd Furniweb Industrial Products Bhd Fututech Bhd Gefung Holdings Bhd Ge-Shen Corporation Bhd Golden Frontier Bhd Goodway Integrated Industries Bhd GPA Holdings Bhd Gunung Capital Bhd Harvest Court Industries Bhd HPI Resources Bhd Imaspro Corporation Bhd Ire-Tex Corporation Bhd IRM Group Bhd Jasa Kita Bhd JMR Conglomeration Bhd Jotech Holdings Bhd JPK Holdings Bhd Kein Hing International Bhd Komarkcorp Bhd

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

9636 7033 7130 7064 8494 8079 7194 7118 9199 7781 8192 7059 9024 7079 8311 7004 7049 9954 7190 9997 7080 7163 7172 8117 9458 8273

Kosmo Technology Industrial Bhd Kumpulan H & L HighTech Bhd Kumpulan Powernet Bhd Latexx Partners Bhd LBI Capital Bhd Lee Swee Kiat Group Bhd Limahsoon Bhd Lipo Corporation Bhd Lysaght Galvanized Steel Bhd Major Team Holdings Bhd Mercury Industries Bhd Metal Reclamation Bhd Metech Group Bhd Minply Holdings (M) Bhd Mithril Bhd Multi-Code Electronics Industries (M) Bhd OCI Bhd Pahanco Corporation Bhd Pelangi Publishing Group Bhd Pensonic Holdings Bhd Permaju Industries Bhd PJBUMI Bhd PMB Technology Bhd Poly Glass Fibre (M) Bhd Premium Nutrients Bhd Public Packages Holding Bhd

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

7544 7498 7765 7232 8087 9237 7239 7247 7366 7073 7115 7248 7132 7099 7143 9741 7358 8656 7235 8699 7097 9849 7024 7854

Quality Concrete Holdings Bhd Ralco Corporation Bhd Rapid Synergy Bhd Resintech Bhd Rock Chemical Industries (Malaysia) Bhd Sarawak Concrete Industries Bhd Scanwolf Corporation Bhd SCGM Bhd Scomi Engineering Bhd Seacera Tiles Bhd SKB Shutters Corporation Bhd SLP Resources Bhd SMIS Corporation Bhd SMPC Corporation Bhd Stone Master Corporation Bhd STS Technic Bhd Sunchirin Industries (M) Bhd Super Enterprise Holdings Bhd Superlon Holdings Bhd Syarikat Kayu Wangi Bhd Ta Win Holdings Bhd Tai Kwong Yokohama Bhd Techventure Bhd Timberwell Bhd

97. 98. 99.

7285 7173 7026

Tomypak Holdings Bhd Toyo Ink Group Bhd Toyochem Corporation Bhd Tracoma Holdings Bhd UDS Capital Bhd UMS-Neiken Group Bhd United Bintang Bhd United Kotak Bhd VTI Vintage Bhd Watta Holdings Bhd Wawasan TKH Holdings Bhd Welli Multi Corporation Bhd Weng Zheng Resources Bhd Wonderful Wire & Cable Bhd Wong Engineering Corporation Bhd Woodlandor Holdings Bhd Ya Horng Electronic (M) Bhd

100. 7147 101. 7186 102. 7227 103. 9687 104. 7127 105. 7595 106. 7226 107. 8818 108. 8958 109. 7245 110. 7587 111. 7050 112. 7025 113. 7196

PEMBINAAN CONSTRUCTION No. 1. 2. Kod/ Code 7007 7023 Nama Sekuriti/ Name of Securities ARK Resources Bhd Bina Goodyear Bhd

33

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

7047 7010 9083 9628 7617 7641 9717 7028

Fajarbaru Builder Group Bhd Grand Hoover Bhd Kumpulan Jetson Bhd Lebar Daun Bhd Magna Prima Bhd Seloga Holdings Bhd Sycal Ventures Bhd Zecon Bhd

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

9121 7170 8486 7234 7219 8923 9903 7927 7206 7032 9652 7212 7053 9431 9563 9474 7218 8842 7137 7240 7039 7293

KPS Consortium Bhd LFE Corporation Bhd Lion Forest Industries Bhd MESB Bhd Minetech Resources Bhd Nagamas International Bhd Nepline Bhd Ngiu Kee Corporation (M) Bhd Ramunia Holdings Bhd Rhythm Consolidated Bhd SAAG Consolidated Bhd Satang Holdings Bhd See Hup Consolidated Bhd Seni Jaya Corporation Bhd Stamford College Bhd Tamadam Bonded Warehouse Bhd Transocean Holdings Bhd TSM Global Bhd UMS Holdings Bhd Voir Holdings Bhd WWE Holdings Bhd Yinson Holdings Bhd

DAGANGAN / KHIDMAT TRADING / SERVICES No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kod/ Code 7315 7031 7579 7241 7117 7018 7471 9377 7242 7105 7110 7236 7185 Nama Sekuriti/ Name of Securities AHB Holdings Bhd Amtel Holdings Bhd AWC Facility Solutions Bhd BHS Industries Bhd Century Logistics Holdings Bhd CME Group Bhd Eden Inc Bhd FSBM Holdings Bhd Global Carriers Bhd Golsta Synergy Bhd Haisan Resources Bhd Help International Corporation Bhd Kejuruteraan Samudra Timur Bhd

34

HARTANAH PROPERTIES No. 1. 2. 3. Kod/ Code 9814 7003 7889 Nama Sekuriti/ Name of Securities Bertam Alliance Bhd Merces Holdings Bhd Mulpha Land Bhd

PASARAN MESDAQ MESDAQ MARKET
BARANGAN INDUSTRI INDUSTRIAL PRODUCTS No. 1. 2. 3. Kod/ Code 0105 0076 0091 0006 0067 0100 0109 0136 0125 0061 0054 0025 0070 0049 0035 0047 0038 0133 0028 Nama Sekuriti/ Name of Securities Asia Poly Holdings Bhd Carotech Bhd Daya Materials Bhd Discomp Bhd Ecofuture Bhd ES Ceramics Technology Bhd Flonic Hi-Tec Bhd Greenyield Bhd HDM-Carlaw Corporation Bhd Impressive Edge Group Bhd Karyon Industries Bhd LNG Resources Bhd MQ Technology Bhd Oceancash Pacific Bhd Opcom Holdings Bhd Perisai Petroleum Teknologi Bhd Plastrade Technology Bhd Sanichi Technology Bhd Scope Industries Bhd 35

PERLADANGAN PLANTATION No. 1. 2. 3. Kod/ Code 7501 9695 7382 Nama Sekuriti/ Name of Securities Harn Len Corporation Bhd Pembinaan Limbongan Setia Bhd Tanah Emas Corporation Bhd

4. 5. 6. 7. 8. 9.

TEKNOLOGI TECHNOLOGY No. 1. 2. 3. 4. 5. Kod/ Code 7195 8338 9008 9393 9334 Nama Sekuriti/ Name of Securities Comintel Corporation Bhd Dataprep Holdings Bhd Formis Resources Bhd Industronics Bhd KESM Industries Bhd

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

0055 0001 0084 0012

Sersol Technologies Bhd Supercomal Technologies Bhd Techfast Holdings Bhd Three-A Resources Bhd

20. 21. 22. 23. 24.

0116 0071 0033 0104 0020 0045 0056 0139 0023 0024 0034 0094 0088 0003 0069 0010 0131 0146 0127 0111 0110 0107 0017 0052 0075 0126

Focus Dynamics Technologies Bhd Fotronics Corporation Bhd FTEC Resources Bhd Genetec Technology Bhd Global Soft (MSC) Bhd GPRO Technology Bhd Grand-Flo Solution Bhd H-Display (MSC) Bhd IFCA MSC Bhd Infortech Alliance Bhd Ingenuity Solutions Bhd INIX Technologies Holdings Bhd INS Bioscience Bhd Intelligent Edge Technologies Bhd I-Power Bhd IRIS Corporation Bhd ISS Consulting Solutions Bhd JF Technology Bhd JHM Consolidation Bhd K-One Technology Bhd KZEN Solutions Bhd Litespeed Education Technologies Bhd M3 Technologies (Asia) Bhd MEMS Technology Bhd Mexter Technology Bhd Microlink Solutions Bhd

TEKNOLOGI TECHNOLOGY No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 36 Kod/ Code 0123 0068 0039 0072 0130 0098 0041 0102 0079 0022 0029 0063 0036 0030 0090 0081 0118 0065 0119 Nama Sekuriti/ Name of Securities Airocom Technology Bhd Asdion Bhd AsiaEP Bhd AT Systematization Bhd BCT Technology Bhd Borneo Aqua Harvest Bhd CBS Technology Bhd Connectcounty Holdings Bhd Cwork Systems Bhd Cybertowers Bhd Digistar Corporation Bhd DIS Technology Holdings Bhd DVM Technology Bhd eBworx Bhd Elsoft Research Bhd Equator Life Science Bhd ETI Tech Corporation Bhd Excel Force MSC Bhd Extol MSC Bhd

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

0112 0085 0113 0042 0057 0092 0108 0096 0083 0026 0074 0040 0015 0005 0018 0007 0106 0135 0129 0117 0093 0048 0132 0140 0060 0062

Mikro Bhd MLABS Systems Bhd MMS Ventures Bhd MoBif Bhd Modular Techcorp Holdings Bhd mTouche Technology Bhd N2N Connect Bhd Nextnation Communication Bhd Notion Vtec Bhd Nova MSC Bhd Online One Corporation Bhd OpenSys (M) Bhd Orisoft Technology Bhd Palette Multimedia Bhd Portrade Dotcom Bhd PUC Founder (MSC) Bhd Rexit Bhd Scan Associates Bhd Silver Ridge Holdings Bhd SMR Technologies Bhd Solution Engineering Holdings Bhd Tamco Corporate Holdings Bhd TechnoDex Bhd Tejari Technologies Bhd The Media Shoppe Bhd Tricubes Bhd

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

0120 0097 0050 0008 0115 0141 0086

VisDynamics Holdings Bhd Vitrox Corporation Bhd Viztel Solutions Bhd Willowglen Msc Bhd Wimems Corporation Bhd Winsun Technologies Bhd YGL Convergence Bhd

DAGANGAN / KHIDMAT TRADING / SERVICES No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Kod/ Code 0122 0011 0051 0087 0064 0080 0128 0078 0077 0143 0095 0138 0073 0032 0099 0137 Nama Sekuriti/ Name of Securities Advance Information Marketing Bhd Brite-Tech Bhd Cuscapi Bhd eB Capital Bhd Efficient E-Solutions Bhd Envair Holding Bhd Frontken Corporation Bhd GD Express Carrier Bhd Kannaltec Bhd Key Asic Bhd Key West Global Telecommunications Bhd My E.G. Services Bhd NasionCom Holdings Bhd REDtone International Bhd Scicom (MSC) Bhd StemLife Bhd

37

17. 18.

0089 0145

Tex Cycle Technology (M) Bhd TFP Solutions Bhd

KEWANGAN FINANCE No. 1. 2. Kod/ Code 0013 0053 Nama Sekuriti/ Name of Securities MCM Technologies Bhd OSK Ventures International Bhd

38

39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful