Anda di halaman 1dari 5

Soal pilihan ganda Bhs.

Jepang

1. .... wa Firman desu
a. Watashi d. Obenki desuka
b. Sensei e. Dewa mata
c. Sumimasen

2. Watashi wa isha desu. Bagaimanakah bentuk negatifnya?
a. Watashi wa daitooryo desu
b. Watashi wa kangofu desu
c . Watashi wa isha dewaarimasen
d. Kare wa heishotsu dewaarimasen

3. Ini adalah tong sampah. Bagaimana bahasa jepangnya?
a. Kore wa karenda desu ?
b. ore wa karenda desu?
c. Kore wa gambako desu?
d. Are wa gambako desu?

4. Di taman ada bunga. Bagaimana Bahasa Jepangnya?
a. Koen hana ga arimasu
b. Koen ni hana ga arimasu
c. Ginkoo ni okane ga arimasu
d. Jimusho ni tokei ga arimasu, karender mo arimasu

5. Kyoshitsu no naka ni tsukue ga.....
a. Arimasu d. Mae
b Dewaarimasen
c. Shita

6. Di dalam kamar ada ibu. Ubah kedalam bentuk bahasa Jepang!
a. Heya no shita ni haha ga imasu
b. Heya no shita ni haha ga arimasu
c. Heya no naka ni haha ga imasu
d. Heya no naka ni haha ga arimasu

7. Rumah anda dimana ?. Bagaimana Dalam Bahasa Jepang?
a. Asoko wa torre desu?
b. Koko wa kyoshitsu desu ?
c. Jimusho wa doko desuka?
d.Anata no uichi wa doko desuka ?

8. Adik perempuan ada 3 orang. Ubah dalam bahasa Jepang
a. Imoto ga futari nin imasu
b Imoto ga san nin imasu
c. Yo nin kazoku desu
d. San nin kyodai desu

9. Saya berumur 20 tahun. Ubah ke dalam Bahasa Jepang !
a. Watashi wa hatachi desu
b. Watashi wa ni jussai desu
c. Watashi wa ni sai desu
d. Watashi wa ni ju ni sai

10. Anata wa nan sai.....
a. Desu
b. Arimasen
c. Desuka
d. Imasu

11. Ibu cantik. Ubah dalam Bahasa jepang
a. Haha wa hirei desu
b. Haha wa kibishii desu
c. Haha wa jozu desu
d. Kaka wa majime desu

12. Kuruma de gakko e....
a. Kaerimasu
b.Kimasu
c.Ikimasu
d.Ikimasuka

13. Ani : Yoru terebi o mimoshitaka?Ari : hai, ......
a.Nomimasen
b.Mimashita
c.Shimasu
d.Yamimasen

14. Teri : Mainichi shukudai o shimasuka ?: hai,......
a.Nomimasen
b.Mimashita
c.Shimasu
d.Yamimasen
15. Deni :Asa, chichi wa shinbun o yomimasuka ?: iie,.....
a.Miruku o nomimasen
b.Shinbun o yamimasen
c.Shinbun o shimasu
d.Shimasu

16. Asa shinbun... yomimasu
a. O
b.Wa
c.De
d.Ni
17. Watashi ... otabai ... uchi e kaerimasu
a.O, de
b.Wa, de
c.De, wa
d.Ni, o

18. Watashi ... go ji han.... okimasu
a. Wa, de
b.Wa, o
c. Wa, ni
d.Wa, wa
19. Watashi ... han... atarashii desu
a.No, wa
b.Wa, no
c.Wa, de
d.O, wa

20. Ano kata andi san.... imooto desu
a.De
b. Ni
c.No
d.Wa

21. Pensil wa Nihon- go de nan desuka ?
a.Pensil wa nihon- go de empitsu desu
b.Pensil wa nihon- go de kuruma desu
c.Pensil wa nihon- go de pencil desu
d.Pensil wa nihon- go de jisho desu

22. Jerman wa Nihon- go de nan desuka ?
a.Jerman wa nihon- go de doitsu jin desu
b.Jerman wa nihon- go de doitsu desu
c.Jerman wa nihon- go de jisho desu
d.Jerman wa nihon- go de chigoku desu23. Nekutai wa eigo dekan desuka ?
a.Nekutai wa eigo de nekutai desu
b.Nekutai wa doitsu de tai desu
c.Nekutai wa eigo de tai desu
d.Nekutai wa eigo de tai desuka

24. Car wa nihon- go de... desu
a. Mobil
b.Angkot
c.Kuruma
d.Tokei

25. Kasa wa Indonesia go de .... desu
a.Rumah
b.Jas hujan
c.Bunga
d.Payung

26. Sebaiknya anda jangan berlari. Ubah dalambentuk kalimat ... hai ga ii desu
a.Hashira nai hou ga ii desu
b.Hashira nai hou ga ii desuka
c.Yasunda hou ga ii desu
d.Ashita hou ga ii desu

27. Ashitatanakasan wa Tokyo .... kaerimasu
a.E
b.No
c.O
d.Mi

28. Ichi + san = ....
a.Yon ( shi )
b. Nana (shichi)
c.San
d.Hachi

29. Go + ni =....
a.Nana ( shichi)
b.San
c.Juu
d.Hachi


30. Kyu- roku =...
a.San
b.Zero
c.Ni
d.San


31. 0181-776-7333, dalambahasa jepang adalah....
a.Zero, ichi, hachi no nana,nana,roku no shichi san,san,san
b. Zero,san, hachi no nana,nana,roku no shichi san,san,san
c.Zero, ichi, hachi,nana no,nana,roku no shichi san,san,san, san
d.Zero, ichi, hachi no nana, nana,roku,shichi,san no san, san

32. Ini bukan arloji, ubah kedalam bahasa Jepang!
a.Tokei ja arimasu
b.Tokei ja desu
c .Tokei ja arimasen
d.Tokei ja desuka

33. Buatlah kalimat di bawah ini menggunakan mo... mo.Takeshi- kun wa seito desu. Jun kun wa
seito desu
a.Takeshi mo kun jun kun mo seito desu
b.Takeshi kun mo jun kun mo seito desu
c.Takeshi kun jun kun mo seito desu
d.Takeshi kun jun mo kun mo seito desu

34. Pukul 6.00 petang dalam jepang adalah...
a.Gozen hachiji
b.Gogo juji
c.Gogo rokuji
d.Shichiji

35. Pukul 8. 00 pagi
a.Gozen hachiji
b.Gogo juji
c.Gogo rokuji
d. Shichiji

36. Pergi dengan pesawat. Ubah dalam bentuk bahasa Jepang !
a.Kuruma de ikimasu
b.Hikoki de ikimasuka
c.Hikoki de kaerimasu
d.Hikoki de ikimasu