Anda di halaman 1dari 4

GIC (GLASS IONOMER CEMENT)

GIC merupakan bahan tumpatan golongan keramik yang itemukan paa tahun
!"#$ an ma%ih ikembangkan hingga %ekarang& GIC %ering ipakai untuk gigi anterior
terutama untuk penambalan ka'ita% kela% III an ( (kla%i)ika%i G&(& *la+k)&
Komposisi dari GIC adalah ,
!& GIC po-er. yang teriri ari /lourualumino Sili+at Gla%%
$& GIC li0ui. yang teriri ari 1olyal+enoi+ A+i atau Ita+oni+ a+i +opolymer
alam air
2& Tartari+ a+i %ebagai a++elerator
Kelebihan GIC ,
!& Reten%i %e+ara kimia an melekat paa entin an berikatan ahe%i'e&
$& 1elepa% )lour %e+ara alami 3 /lour relea%e
2& Cukup e%tetik
4& Reak%i pengera%an a%am5ba%a& 6elebihan ini aalah %alah %atu +iri ari GIC an
GIC Moi)ie& Sehingga 7ika %uatu %aat aa bahan tumpatan turunan GIC yang reak%i
pengera%annya bukan a%am ba%a (e8&, light +ure) maka bahan ter%ebut tiak apat
igolongkan %ebagai golongan GIC&
Kekurangan GIC ,
!& Sensitivitas terhadap kelembaban tinggi& 6elembaban i%ini yang imak%u
aalah keaaan roga mulut yang lembab an p9 yang menekati netral yaitu :.;& Cal%ium
alam kanungan GIC mempunyai %en%iti'ita% +ukup tinggi namun akhir5akhir ini Cal%ium
igantikan oleh Strontium (Sr)&
$& Kontaminasi kelembaban& 6arena %en%iti'ita% yang tinggi maka GIC muah
terkontamina%i oleh %ali'a alam rongga mulut& Solu%i untuk men+egahnya aalah engan
pengi%ola%ian yang tepat menggunakan %ali'a e7e+tor an +otton roll yang iletakkan i
%ekitar aerah ker7a& Namun 7ika kurang tepat maka GIC yang baru %a7a %etting akan
terkontamina%i. menyebabkan kanungan Ca yang baru %a7a bereak%i engan ion 9 men7ai
terurai kembali an mengakibatkan tumpatan kehilangan tran%lu%en%inya& <arna tumpatan
kemuian men7ai opak %eperti kapur&
GIC = SALI(A > CA LE1AS ?ARI ION 9 > TER@RAI > <ARNA T@M1ATAN O1A6
2& Larut dalam saliva& Seperti yang telah i7ela%kan i ata%. %ali'a yang
mengontamina%i GIC akan membuat Ca terurai an larut alam %ali'a& Solu%i untuk
kelemahan ini aalah pemberian 'arni%h %ebagai pelinung agar GIC tiak terkontamina%i
an GIC tiak ehira%i (kehilangan kanungan air)&
4& Low Fracture & Brittle& 6arena GIC merupakan golongan keramik maka ia
ma%ih memba-a %i)at brittle3rapuh& 1erumpamaan ini %eperti keramik yang %angat kuat
namun akan pe+ah 7ika 7atuh& Maka ari itu. GIC mempunyai kontrainika%i paa gigi
engan tekanan oklu%al yang be%ar. +ontohnya paa gigi po%terior&
Indikasi GIC :
Le%i ero%i %er'ikal
Sebagai bahan perekat atau luting (luting agent)
Semen gla%% ionomer apat igunakan %ebagai ba%e atau liner i ba-ah tambalan
kompo%it re%in paa ka%u% kela% I. kela% II. kela% III. kela% ( an MO?
@ntuk meletakkan orthoonti+ bra+ket%
Sebagai fissure sealant A untuk )i%%ure an pit yang alam
Re%tora%i gigi %u%u
@ntuk pera-atan engan %egera pa%ien yang mengalami trauma )raktur
Kontraindikasi GIC :
Semen gla%% ionomer tiak ian7urkan igunakan paa ka'ita% yang alam tanpa
menggunakan pelapi% kal%ium hirok%ia&
Le%i ero%i yang angkal
6ontrol kekeringan aerah ker7a %u%ah iapatkan
Re%tora%i kela% I(
Klasiikasi GIC menurut Combe !""# :
Tipe I , Luting agent (1erekat)
Tipe II&! , Ae%theti+ agent (bahan re%tora%i an aplika%i)
Tipe II&$ , *a%e rein)or+e )illing material (tiak e%tetik)
Tipe III , Lining. ba%e B )i%%ure %ealing material%
$enis GIC ,
!% Konvensional
& Reak%i A%am *a%a merupakan reak%i pengera%annya& Garam = air Apoly%alt
> Muah terkontamina%i oleh %ali'a > Ca terurai > -arna tumpatan opak
> *ereak%i engan melepa% ion5ion A Ca berikatan engan 9
A 9$O memungkinkan pertukaran ion
A Al melapi%i Ca %etelah $4 7am penumpatan
A / lepa% %etelah $454; 7am
> Tiak terlalu mengirita%i pulpaAmenggunakan polymer engan berat molekul tinggi
> *ioa+ti'e merang%ang pembentukan entin
> Si)at ahe%i'e yang imiliki 7eni% ini membuat kebo+oran tepi (mi+roleakage) berkurang
> Mempunyai %i)at a%orp%i
>Mempunyai %i)at ba+terio%tatik> p9 yang renah mengeluarkan ion5ion
> 6anungan / membantu reminerali%a%i
> 9igh 'i%+o%ity A muah mengera% an untuk bahan ART (Attraumati+ Re%torati'e
Treatment)

#% 'esin (odiied GIC
& ?itemukan paa tahun !";;5!";"
> 6ompo%i%i , GI = Re%in (9EMA)
1hotoinitiator
Chemi+al Initiator
A E%tetik lebih tinggi
A 6ontamina%i kelembaban lebih renah aripaa GIC 6on'en%ional
A Reak%i a%am5ba%a tetap ter7ai
A Si)at GIC kon'en%ional ma%ih tetap berlaku
A 1engera%an engan +ara light +ure atau +hemi+al
Cara (anipulasi :
1o-er an li0ui ikeluarkan engan 7umlah yang tepat paa paper pa
*ubuk ibagi men7ai $ bagian an %alah %atu bagian i+ampur engan li0ui
Manipula%i ilakukan engan gerakan melipat %earah& 9al ini ikarenakan bentuk
molekul GIC yang kotak an hanya bi%a ter+ampur engan +ara melipat
Si%a po-er itambahkan an total -aktu yang igunakan untuk men+ampur
aalah 2C D 4C etik. engan %etting time 4 menit&
Setelah re%tora%i itempatkan an iukur konturnya engan benar. permukaan haru%
ilinungi ari kontamina%i %ali'a engan menggunakan 'arni%h
6elengkapan an )ini%hing akan %ele%ai %etelah $4 7am