Anda di halaman 1dari 4

Tugasan 1 Tugasan 2 Forum

BMP
3093
i. Definisi dan konsep
'Papan Cerita' pembangunan
perisian pengajaran dan
pembelajaran.
ii. Huraian empat (4) ciri
'Papan Cerita' untuk
pembangunan perisian
pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu.
iii. Penjelasan empat (4)
fungsi 'Papan Cerita' dalam
pembangunan perisian
pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu.

Penulisan mesti dibuktikan
dengan lampiran satu (1)
contoh papan cerita untuk
pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu bagi sekolah
rendah atau sekolah menengah.
Sebanyak 10 markah akan
ditolak jika anda tidak berbuat
demikian.
minggu ke-13. 9/12/2013

1. Penggunaan perisian multimedia
berasaskan komputer dalam
pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu wajar diperluas di
dalam bilik darjah.
2. Berikan pendapat anda tentang
cara-cara yang sesuai untuk
mendorong guru menggunakan
perisian multimedia berasaskan
komputer dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Melayu.
Kemukakan pandangan anda
tentang ciri-ciri yang menarik
perhatian murid yang perlu diteliti
tentang persembahan bahan
multimedia berasaskan komputer.
3. Mengapakah pembangunan
perisian multimedia berasaskan
komputer diasaskan kepada fasa
perancangan, pelaksanaan dan
penilaian? Berikan pendapat anda.
4. Kemukakan pendapat anda tentang
prospek animasi dalam pengajaran
dan pembelajaran Bahasa Melayu.
5. Empat elemen asas dalam
multimedia, iaitu teks, grafik, audio
dan animasi perlu diintegrasikan
dalam pembangunan perisian
pengajaran Bahasa
Melayu.Kemukakan pendapat anda
tentang kepentingan-kepentingan
pengintegrasian tersebut.
KRB
3023
Berdasarkan pengalaman
pembelajaran dan pengajaran di
sekolah, buat kajian tentang
peringkat pengajaran menulis.
Bincangkan dari segi teori,
model, pendekatan, kaedah
dan teknik yang digunakan.
Laporkan hasil kajian anda
dalam bentuk penulisan ilmiah.

ARAHAN:
Tugasan anda mesti
mengandungi:
Pengenalan
Topik/subtopik/isi
Kesimpulan / penutup
Rujukan
Sertakan bukti/bahan
bagi menyokong esei anda.
Gunakan cover tugasan
yang diberi(Rujuk lampiran 1)KRB
3053
Pelajar dikehendaki
membina Rancangan
Pengajaran Harian (RPH)
untuk satu sesi
makropengajaran selama
30-40 minit. Topik
pengajaran adalah
berdasarkan Sukatan
Pelajaran Bahasa Melayu
KBSR atau KSSR yang
diajar di sekolah anda.
Bahan bantu mengajar
(BBM) dan soalan-soalan
penilaian juga mesti
disediakan.

Dalam Rancangan
Pengajaran Harian:
menetapkan hasil
pembelajaran untuk sesi
pengajaran dengan
mengambil kira
pengetahuan, kemahiran
dan kefahaman sedia ada
murid.
menetapkan
aktiviti pembelajaran yang
akan dijalankan semasa
sesi pengajaran.
Menyatakan:
o apa pembelajaran
dan pendekatan
pengajaran yang akan
digunakan;
o apa isu-isu /
halangan yang dapat
diatasi oleh pendekatan
pembelajaran itu;
o pengurusan
persekitaran pembelajaran
bagi memastikan
pembelajaran yang
berkesan berlaku dengan
selamat dan efektif.

menetapkan cara-
cara menilai pembelajaran.
1. Prinsip, Kaedah, Teknik dan
Strategi Pengajaran Kemahiran
Mendengar dan Bertutur Bahasa
Melayu Sekolah Rendah
2. Isu dan Permasalahan
Pengajaran Mendengar dan Bertutur
Bahasa Melayu Sekolah Rendah
3. Prinsip-prinsip Pengajaran
Bacaan Bahasa Melayu di Sekolah
Rendah
4. Kaedah, Teknik dan Strategi
Pengajaran Bacaan Bahasa Melayu
5. Perbezaan Bacaan Mekanis
dan Mentalis dalam Bahasa Melayu
6. Prinsip-prinsip Pengajaran
Tulisan Bahasa Melayu
7. Kaedah, Teknik dan Strategi
Pengajaran Karangan Bahasa Melayu
8. Prinsip-prinsip Pengajaran
Tatabahasa Bahasa Melayu dan
Kepentingannya di Sekolah Rendah


KRB
3063
Sejarah Melayu dan Ranjau
Sepanjang Jalan adalah dua
buah karya agung yang
masing-masing mewakili
zaman sastera klasik dan
zaman sastera moden.
Pilih salah satu karya
tersebut dan bincangkan
kekuatan karya berkenaan
sebagai Karya Agung
berdasarkan ciri-ciri yang
berikut:
a) Pemikiran (mesej dan isi)
b) Estetika dan
Kepengarangan
c) Nilai Budaya dan
Pandangan Hidup
Catatan:
Berdasarkan karya agung dan ciri-ciri
yang anda bicarakan dalam Soalan
Tugasan A di atas, cadangkan dan
bincangkan 2 (dua) aktiviti yang boleh
dilaksanakan bagi menerapkan mana-
mana ciri berkenaan ke dalam
pengajaran Bahasa Melayu di
peringkat sekolah rendah. Contoh
aktiviti yang boleh dipilih adalah:
-drama,

bersesuaian

KRM
3073
TUGASAN 1: (Individu)
Rancang suatu aktiviti
pengajaran berasaskan
teori konstruktivisme bagi
setiap strategi
penyelesaian yang
tersenarai di bawah. Setiap
aktiviti yang anda
rancangkan itu mestilah
bersesuaian dengan
pengajaran selama 30
minit. Aktiviti ini mestilah
ditulis dengan arahan yang
lengkap dan mudah
difahami. Anda juga
mestilah menyediakan apa-
apa bahan yang digunakan
dalam aktiviti tersebut
(sekiranya bahan adalah
objek 3D, hantar gambar
sahaja mencukupi) serta
lembaran kerja yang
bersesuaian. Aktiviti ini
adalah asli atau
berdasarkan pengalaman
anda sendiri.

i. Menggunakan model
sebahagian keseluruhan.
ii. Mengenal pasti pola.

Mingg: Ke-9
11/11/2013
TUGASAN 2: (Individu)
Cuba fikirkan situasi pendidikan yang
berubah daripada KBSR sehingga
terlaksananya KSSR. Bincangkan
empat isu pendidikan yang timbul
yang boleh membawa kepada
terhasilnya KSSR tersebut. Seterusnya
bincangkan bagaimana merealisasikan
KSSR dalam pengajaran matematik
sekolah rendah. Perbincangan anda
perlulah kritikal berasaskan fakta dan
juga pendapat anda sendiri.

Mingg: Ke-6
14/10/2013
1. Bincangkan bagaimana teori
perkembangan intelektual boleh
diaplikasikan dalam pengajaran
pembelajaran matematik.
2. Bincangkan kepentingan saling
bergantung secara positif (Positive
Interdependence) dalam kaedah
pengajaran secara koperatif.
3. Dengan memilih satu ciri pelbagai
kecergasan, jelaskan bagaimana ia
dapat diaplikasikan dalam
pengajaran kelas.
4. Bincangkan bagaimana kemahiran
berfikir kritis dan kreatif dapat
diimplementasikan dalam
pengajaran kelas.
5. Membina pengetahuan boleh
berlaku dalam dua proses, iaitu
asimilasi dan akomodasi.
Bincangkan bagaimana kedua-dua
proses ini berlaku.

SRM
3033
Tugasan 1
(Minggu 5)
13 Okt 2013
Tugasan 2
(Minggu 10)
18/11/2013
1. Forum 1 29 Sept 2013
2. Bincangkan sejarah perkembangan
matriks. Juga kenalpasti tokoh-
tokoh matematik yang dikaitkan
dengan matriks 13 Okt 2013
3. Kajian tentang jujukan dan siri
diketahui telah bermula di tamadun
Greek purba sekitar abad ke-3
Sebelum Masihi. Kajian yang serupa
jugaditemui dalam kebanyakan
tamadun manusia yang lain seperti
tamadun purba Mesir, China,India
dan tamadun pertengahan Islam.
Namakan seorang tokoh daripada
mana-mana tamadun (sehingga
zaman pembaharuan Eropah) dan
bincangkan dengan ringkas
sumbangan yang diberi untuk
perkembangan ilmu berkaitan
dengan jujukan dan/atau siri 27 Okt
2013
4. Manakah di antara dua persamaan
berikut:
a)
fungsi ? Bincangkan jawapan
anda dengan memberi
justifikasi yang sesuai.
b) Beri DUA contoh lain
persamaan yang
merupakan fungsi dan bukan
fungsi 17 Nov 2013

Anda mungkin juga menyukai