Anda di halaman 1dari 3

SMK RAHMAT 78200 KUALA SUNGAI BARU, MELAKA

TAJUK PROJEK: CADANGAN PEMBINAAN DEWAN BESAR SERBAGUNA


1.0 LATAR BELAKANG PROJEK
SMK RAHMAT, Kuala Sungai Baru, Melaka merupakan satu- satunya Sekolah Menengah
Luar Bandar di DU Kuala Linggi! SMK Rahmat menerima murid- murid daripada " #uah
sekolah penyalur$rendah% sekitar Kuala Linggi! Se&ak di#uka pada tahun '()" hinggalah
&umlah pela&ar yang menda*tar masuk ke SMK Rahmat sentiasa meningkat dengan pesat dan
#ertam#ah dari setahun ke setahun dengan enrolmen pela&ar pada tahun +,'+ iaitu le#ih '-,,
orang! .em#angunan dan kema&uan pesat di Kuala Linggi menyaksikan pertam#ahan &umlah
penduduk dan akti/iti kemasyarakatan serta akti/iti menyeluruh para pela&ar!
PROFIL SEKOLAH
ama 0 SMK Rahmat
Alamat 0 "1+,, Kuala Sungai Baru, Melaka
Tarikh ditu#uhkan 0 ' 2anuari '()"
Kod 0 M3A ,,"4
Kategori 0 A
2. 0 Luar Bandar
Ka5asan .arlimen 0 Mas&id Tanah
Ma&lis Bandaran 0 Alor 6a&ah
o! Tele*on 0 ,)- 41")+'-
o! 7a8 ,)- 41"(99,
Laman :e# http0;;smkrahmat!#logspot!<om
3-mail Mea,,"4=ppdalorga&ah!edu!my
Luas ka5asan 0 '" ekar
.eringkat 0 Menengah Rendah dan Atas
Bahasa .engantar 0 Bahasa Melayu
.ada tahun +,,(, SMK Rahmat mendapat keper<ayaan 2a#atan .ela&aran Melaka untuk
melaksanakan .rogram Ran<angan Khas! Dengan &usti*ikasi di atas, maka pihak sekolah ingin
mengemukakan <adangan untuk pem#inaan De5an Besar Ser#aguna #agi melaksanakan
pel#agai akti/iti dalam sekolah dan akti/iti kemasyarakatan sekitar Kuala Linggi! Ka5asan
perhimpunan yang sedia ada tidak #er#um#ung! Tumpuan pela&ar tidak selesa dalam <ua<a
yang panas dan pelaksanaan akti/iti terganggu atau tidak dapat #er&alan lansung apa#ila
#erlaku hu&an!
2.0 OBJEKTIF PROJEK
i%! De5an #esar ser#aguna yang lengkap dengan kemudahan prasarana terkini dapat
digunakan untuk pel#agai tu&uan akti/iti pendidikan dan kemasyakaratan!
ii% Kemudahan de5an #esar ser#aguna dapat menampung kapasiti enrolmen pela&ar atau
masyarakat yang ramai dengan keadaan yang selesa dan kondusi*!
iii% De5an Besar Ser#aguna ini mampu menyum#ang impak #esar dalam tran*ormasi
pendidikan dan melahirkan modal insan yang gemilang di SMK Rahmat, negeri
Melaka dan negara se<ara menyeluruh!
3.0 KOMPONEN PROJEK
Komponen de5an #esar ser#aguna yang di<adangkan terdiri daripada0
4!'% .entas utama
4!+% Bilik .ersalinan
4!4% Kemudahan Tirai dan hiasan pentas
4!-% Kipas
4!9% .engha5a dingin
4!)% Kemudahan . A Sistem moden
4!"% Kerusi dan Me&a $khusus tu&uan peperiksaan%
4!1% 6elanggang Ser#aguna
4!(% Tandas
4!',% Stor
4!''% Lain- lain kemudahan
3.0 ANGGARAN KOS PROJEK