Anda di halaman 1dari 10

Modul Pembangunan Insan

(Pindaan Oktober 2010)Diluluskan oleh Lujnah Pemurnian Manhaj JKT Pusat pada Okt 2010.
Diluluskan oleh Mesyuarat JKT Pusat pada Okt 2010.
Diluluskan oleh ........ pada .......... (terakhir)Modul 1
Modul Pembangunan Insan IKRAM Modul 01 (Pindaan Okt 2010) 2
Pengenalan Modul 01 (Tamhidi)

Definisi 01 (syarat kemasukan):
Peribadi yang memiliki:
i) sifat-sifat yang terpuji
ii) ciri-ciri asas Islam
iii) tidak dicemari sesuatu yang mengaibkan, dan
iv) tiada mempunyai hubungan dengan musuh Islam


Objektif 01
(Pencapaian @ Hasil)
Memahami asas-asas Islam yang umum dari sudut Aqidah, Syariah, Akhlaq dan
sebagainya. Secara detailnya:.
Peribadi yang memiliki sifat:
i) menyokong fikrah kita,
ii) mengambil berat untuk menyebarkan fikrah kita,
iii) mengambil berat isu-isu mengenai umat Islam, dan
iv) mempelajari beberapa mafahim asas dalam dakwah.

Tempoh : satu (1) tahun
(Selepas satu (1) tahun, calun boleh dicadangkan untuk ditingkatkan ke modul seterusnya.
Pengecualian boleh diberikan tidak lebih dari 2 bulan bagi yang layak)
Modul Pembangunan Insan IKRAM Modul 01 (Pindaan Okt 2010) 3
Modul 01 (Pindaan Okt 2010)
(BEBERAPA PERHATIAN DALAM PELAKSANAAN)


1. Murabbi hendaklah membaca dan memahami objektif setiap subjek samada umum dan khusus
dengan teliti. Objektif yang perlu diambil fokuskan ialah:
a. Objektif marhalah (Ciri muwasafat)
b. Objektif subjek diajar.
c. Objektif setiap bahagian dari subjek.
d. Tambahan objektif lain berdasar pengalaman praktis.
2. Bahan terbahagi kepada 2 jenis:
a. Bahan asas
b. Bahan tambahan.
3. Bahan asas adalah perlu dihabiskan dalam apa bentuk sekalipun (dalam pelbagai wasilah).
Bahan tambahan boleh dibuat dalam pelbagai bentuk wasilah juga dan boleh digunakan
sebagai bahan perbincangan dalam halaqah dengan syarat bahan asasi perlu dihabiskan juga
dalam bentuk wasilah yang lain.
4. Susunan didalam modul ini tidak menggambarkan keperluan untuk dilaksanakan secara urutan
dan rigid (tafsir, hadis dsb).
5. Wasilah pelaksanaan untuk setiap subjek lebih terbuka. Murabbi akan mengambil cara yang
difikirkan sesuai bagi subjek tersebut jika terdapat pilihan disebutkan (contoh: halaqah@bedah
buku@bacaan sendiri. Yang penting ialah ianya dilaksanakan dan mencapai objektif dari subjek
tersebut.
6. Jika sekiranya subjek untuk modul 01 tidak dapat dihabiskan pada jangkamasa yang telah
ditetapkan, murabbi hendaklah mencari inisiatif untuk mengadakan wasilah-wasilah lain bagi
memastikan ianya dapat di habiskan. Kenaikan seorang mutarabbi ke modul seterusnya tidak
memaafkan dia dari menghabiskan bahan asas sebelumnya. Murabbi seterusnya mesti mencari
jalan untuk menghabiskan modul asas sebelumnya. (Maksud menghabiskan ialah melalui,
menghadamkan, memahami dan mampu membentangkan fikrah dari bahan tersebut).
7. Untuk peningkatan ke modul seterusnya, calun perlu menghabiskan sekurang-kurangnya 80%
dari bahan asas.
8. Murabbi hendaklah memastikan setiap mutarabbi mempunyai hard-copy dan bukan soft-
copy setiap bahan untuk modul. Usaha hendaklah dilakukan jika ada mutarabbi tidak
mempunyai kemampuan memilikinya.
9. Masa dan cara perlaksanaan wasilah tarbiyyah adalah lebih terbuka. Murabbi perlu menyusun
sendiri tempoh masa, pembahagian mukasurat buku mengikut masa yang sesuai. Yang penting
tajuk-tajuk mestilah di habiskan dalam tempoh 1 (satu) tahun. Jika sekiranya tidak dapat
dihabiskan, maka mutarabbi hendaklah menghabiskan semasa dalam tahun kedua walaupun
mereka telah menduduki modul 02.
10. Tajuk-tajuk tambahan modul 01 boleh dilaksanakan pada masa modul 02 dan keatas jika
dirasakan perlu dan belum dibentangkan semasa tempoh 01.
11. Jika perlu, bahan-bahan dari Pra (00) akan digunakan semasa daurah/ mini daurah dan lain-lain
wasilah jika dirasakan dapat memenuhi objektif yang akan di capai.
12. Sebarang perubahan, cadangan dan kreatif dari murabbi dialu-alukan oleh pihak Unit Manhaj
Sekt. JKT IKRAM Pusat dan dimaklumkan kepada Tarbiyyah IKRAM Pusat.
13. Nuqaba digalakkan untuk menghabiskan semua buku/tajuk tambahan yang dicadangkan.
Modul Pembangunan Insan IKRAM Modul 01 (Pindaan Okt 2010) 4
Modul Pembangunan Insan
RINGKASAN SUBJEK MENGIKUT MODUL 01
(pindaan Okt 2010)

BIL SUBJEK Perlaksanaan Rujukan Utama Rujukan tambahan Ringkasan Isi
1
Tafsir dan
Tasawwur dari
Quran*
Halaqah
Tafsir Al-Wadhih
Juz 30
1. Fi Zilal Quran
2. Mukhtasar Ibnu
Kathir
Seluruh juz 30
(Dibuat di dalam halaqah
dengan penekanan surah-
surah utama yang
berkaitan untuk mencapai
muwasofat. Surah-surah
bakinya dibuat melalui
pembacaan sendiri.
Senarai surah yang perlu
ditekankan terdapat di
dalam lampiran)
2 Aqidah
Halaqah @
Daurah@ bedah
buku @ bacaan
sendiri

Kitab Tauhid
(Zindani)
1. Aqidah Islam
(Sayyid Sabiq)
2. Rububiyyah,
Uluhiyyah dan
Hakimiyyah(U.Alias)
3. Aqidah Islamiyyah
(Banna)
4. Islam yang
semestinya
difahami (Ali
Thontowi)
Kitab Tauhid Jilid 1
(Fasal 1 hingga akhir
fasal 16)
Gunakan buku
tambahan untuk tajuk
yang sama.
3
Sirah
Nabawiyyah
Halaqah @
daurah
Sirah Nabi saw
(as-Sibaie)
1. Al-Raheeq al-
Makhtum (al-
Mubarakfuri)
2. Fiqh Sirah fasa
mekah (al-Buti)
Seluruh buku Sirah al-
SibaI (dari awal Kelahiran-
kewafatan)
Penekanan pada fasa
Makkiyyah
4
Gambaran
Kehidupan
Sahabat
Mukhayyam @
mabit
65 Gambaran
Kehidupan
Sahabat
(Abd Rahman
Rafat Basya)
Tambahan perlu 1:
4 khulafak ar-Rasyidin
(Abu Bakar, Omar,
Othman dan Ali) dan 6
orang lagi sahabat di
jamin syurga.
Rujukan tambahan:
1. Rijal Haula ar-Rasul
(Khalid Mohd
Khalid)
Senarai yang dimestikan:
Anas bin Malik, Sa'id bin
Amir, Ath-Thufail bin 'Amr
, 'Abdullah bin Huzafah,
Abu Ayyub, Amru bin
Jumuh, Abdullah bin Jahsy,
Abu Ubaidah, Abdullah bin
Masud, Salman al-Farisi
5 Hadis*
Halaqah @
bacaan sendiri
wajib
Hadis 1-10 dari
Hadis 40 (Halaqah)
Hadis Adaab
(bacaan sendiri ms
11-61)
1. Al-Wafi
2. Arbain An-Nawawi
Terjemahan
Perkata (Pustaka
Hidayah Ilahi
Indonesia)
Hadis-hadis dari buku
hadis Kitab al-Adab
bermula dari Bab berbuat
baik dan menjaga
hubungan bab Bab
menderhakai ibubapa (ms
11-61 cetakan pustaka
Salam)
Modul Pembangunan Insan IKRAM Modul 01 (Pindaan Okt 2010) 5

6 Tazkiyah
Mabit @
Mukhayyam @
halaqah
Riyadhussolihin
1. Bimbingan Mukmin
(Imam Al-Ghazali)
2. Khuluq Muslim
(Mohd Ghazali)

_s.\l s\\l -.\=vl _ _ _>\l
=l -=\s.=]l _=\l => s\,>\l
_\>\l => i\.vl ,\>\l
__\l Taqwa, Memenuhi
Janji, Amanah, Kasih
Kerana Allah, Istiqamah,
Sifat malu, Akhlak Mulia,
menjaga rahsia, lemah
lembut, Tidak gopoh,
Belas kasihan.
7
Rumahtangga
Muslim
Daurah &
bacaan sendiri
Powerpoint TTS
(Daurah)
Perkahwinan dalam
Islam (Abu Urwah)
dll buku
Tajuk daurah:
1. Al-Bait al-muslim
2. Rumahtangga tanpa
Masalah
8
Manusia dan
Kebenaran
Daurah @
Bedah Buku @
mukhayyam
Buku Dr Yusof
Qaradawi (dalam
terjemahan) dan
Power point
- Semua isi buku
9
Kesah Nabi-
nabi
Daurah @
Bacaan sendiri
Buku Dr Taufiq
Wai
(dalam
terjemahan)
Kesah Nabi-nabi a.s
(Ibnu Kathir)

Nabi Adam, Nabi Idris,
Nabi Nuh, Nabi Hud dan
Nabi Soleh a.a
10
Bagaimana
saya mendapat
hidayah
Bacaan sendiri
Apa-apa buku
pilihan TTS
Video-video
-
Pengalaman beberapa
cerita mereka yang
mendapat hidayah kepada
Islam
11 Tajwid*
Kelas Khas
persendirian di
atur oleh
murabbi
Apa-apa buku
tajwid
-
Memahami erti tajwid,
kepentingan, istiazah,
basmalah, waqaf,
makharaj, nun mati, mim
mati, adab-adab tilawah.
12 Fiqh
Daurah @
Nadwah @
Taalim
Fiqh Manhaji
(Dr Mustafa Khin
dll)
1. Ibadah dalam Islam
(Qaradawi)
2. Taisir Fiqh al-Ibadat
(Faisal Melvi)
Pengenalan Fiqh Islam
(Melvi)
Ibadah dalam Islam
Fiqh Toharah
Fiqh al-Solat
* Rujuk lampiran di bawah

Modul Pembangunan Insan IKRAM Modul 01 (Pindaan Okt 2010) 6
TAJUK-TAJUK TAMBAHAN UNTUK MODUL 01
(pindaan Okt 2010)
Tajuk-tajuk ini dilaksanakan di dalam daurah, mini daurah, halaqah gabungan,
mukhayyam dll wasilah.
Tidak semua tajuk-tajuk ini perlu dibentangkan. Tajuk dipilih berdasarkan
keperluan dan keadaan yang diperlukan oleh mutarabbi.
Susunan ini tidak mengikut turutan dan keperluan.
Semua bahan rujukan dan nota yang disebutkan boleh didapati dari Pejabat JKT
IKRAM Pusat

BIL TAJUK Rujukan Objektif dan Point utama Catatan
1 Shahadatul Haq Buku al-Maududi
Kewajiban Dakwah dgn jelas
Bagaimana melaksanakan
dakwah dari mula hingga
akhir.
Apa matlamat akhir dari
dakwah kita.
Silibus 1994
2 Sejarah Usrah
Nota
Power Point
Memahami kenapa
pentingnya Usrah
Memahami asal-usul usrah
diperkenalkan
Memahami apa yang perlu
dilaksanakan di dalam Usrah
Memahami apa yang
sepatutnya terhasil dari
usrah
Boleh juga di buat
semasa pra tamhidi
(00) jika sesuai.
3 Muqaddimah Tafseer
Muqaddimah Zilal
dari Fi Zilal Al-Quran
Memahami kandungan
Quran secara overall
Memahami masalah-masalah
aqidah yang penting yang
diutarakan oleh Quran
Memahami apa flow yang
dibawa oleh Quran dari awal
hingga akhir.
Silibus 1994
4 Sayonara Jahiliyyah Kertas JKT IKRAM
Memahami apa yang
dikatakan jahiliyyah dalam
kehidupan
Merasai betapa pentingnya
meninggalkan jahiliyyah bila
telah berada dalam tarbiyyah
Memahami cara-cara untuk
mengelakkan diri dari terikut
jahiliyyah

5 Fikrah Kita Kertas JKT IKRAM
Kepentingan fikrah
Fikrah dan aqidah
Memahami perbezaan fikrah
kita dengan fikrah orang lain
Merasai perlunya fikrah kita

Modul Pembangunan Insan IKRAM Modul 01 (Pindaan Okt 2010) 7
dibentuk mengikut cara
Islam.
Bagaimana mendapatkan
fikrah
bahaya tidak berfikrah
6 Fikrah dan Ilmu Kertas JKT IKRAM
Memahami apa beza ilmu
biasa dan fikrah
Kenapa perlunya
menukarkan ilmu biasa
menjadi fikrah
Proses menukarkan ilmu
semata-mata menjadi fikrah
yang diserapi.

7 Asas-asas Islam
1. Buku Asas-asas
Islam (Maududi)
2. Buku Dasar-
dasar Islam
(Maududi)
Mengenal beberapa
kefahaman asas tentang
Islam yang tidak diperolehi di
sekolah.

sebagai buku bacaan
sendiri mutarabbi
(Silibus 1994)
8 Antara Ijazah dan Risalah Kertas JKT IKRAM
Khususnya untuk pelajar bagi:
Memahami kenapa
pentingnya belajar untuk
Islam
Memahamkan pelajar
bagaimana menjadikan sijil
sebagai alat untuk dakwah.
Memahami bahawa belajar
adalah sebahagian dari
dakwah dan perlu cemerlang
dalam pelajaran masing-
masing.

9
Sahabat-sahabat lain selain
dari yang diatas
Buku 65 sahabat
Mendapat contoh yang lebih
banyak mengenai
perjuangan dan sumbangan
sahabat Rasul saw.
Suhaib, Musab dan
lain-lain
10 Wahai Pemuda
Buku/nota JKT
IKRAM
Memahami pentingnya
pemuda dalam sesuatu
umat.
Memahami apa yang
diperlukan oleh Islam dari
kita.
Memahami apakah yang
patut dilakukan oleh pemuda
Islam masa kini.
Dari buku majmu
rasail. Tetapi ia di
buat dalam bentuk
yang ringkas dan
sesuai dengan
keperluan marhalah.
11
Apa ertinya saya menganut
Islam (bhg. 1)
Buku (Fathi Yakan)
Mengenal Islam sebagai
agama yang merangkumi
segenap bidang hidup
Bacaan sendiri
12
Salah faham terhadap Islam
(tajuk pilihan)
Buku dan Nota dari
Buku Salah Faham
terhadap Islam oleh
Prof Mohd Qutb
Memahami dan mampu
menjawab salah faham ygn
sering ditimbulkan oleh
musuh Islam terhadap Islam
Silibus 1994
13
Syahadatain dan semua
yang berkaitan (a1-a21)
Rasm bayan PKS
Memahami konsep dua
kalimah syahadah dengan
lebih lanjut.
Silibus PKS
14 Marifatullah (b1-b27) Rasm bayan PKS
Pelengkap dan mengenal
Allah dengan cara peta
Silibus PKS
Modul Pembangunan Insan IKRAM Modul 01 (Pindaan Okt 2010) 8
minda
15 Marifaturrasul (c1-c14) Rasm bayan PKS
Pelengkap kepada buku
Zindani dalam cara mengenal
rasul-rasul dengan
menggunakan peta minda.
Silibus PKS
16 Marifatul Islam (d1-d15) Rasm bayan PKS
Mengenal Islam secara
umum melalui peta minda
yang mudah.
Silibus PKS
17 Marifatul Insan Rasm bayan PKS
Mengenal siapa manusia,
apa tugas dan apa kuat dan
lemahnya.
Silibus PKS
18 Marifatul Quran Rasm bayan PKS
Pelengkap kepada iman
kepada al-kitab dalam bentul
peta minda.
Silibus PKS
19
Sifat-sifat mereka yang
hidup untuk Islam
Kertas kerja (dari
Buku apa erti saya
menganut Islam)
Satu tajuk dari buku maza
yani intimai lil Islam (apa
ertinya saya menganut Islam)
Sifat-sifat yang mesti ada
bagi mereka yang hidup
untuk Islam
Mengenal beza kita dari
orang biasa yang tidak
ditarbiyyah.
Satu bab dari buku
Ustaz Fathi Yakan
20 Empat istilah dalam Quran Buku Maududi
Memahami empat istilah
asas dalam Al-Quran: (Ilah,
Rabb, Ibadah dan deen)
Silibus 1994
21 Islam dan jahiliyyah Buku Maududi
Mengenal apa itu jahiliyyah
Mengenal bagaimana
jahiliyyah berfungsi
Mengenal bagaimana Islam
membuang jahiliyyah dari
manusia beriman.

22 Antara hari ini dan semalam Buku al-Banna
Mengenali senario yang berlaku
kepada umat Islam sepanjang
zaman dan apa tanggungjawab
mereka pada hari ini
Dari Himpunan
Risalah al-Banna
(Bacaan sendiri)
23 Konsep Hidup Islam Buku Maududi
Memperkenalkan
kesyumulan Islam dari
pelbagai aspek
Mengenali perkara-perkara
asas dari setiap pecahan
sistem Islam
Silibus 1994
24
Generasi Sahabat Quran
yang uniq
Kertas dari
Maalim Sayyid Qutb
Memahami dan melihat
kehebatan generasi sahabat.
Mempelajari bagaimana
sahabat mendapat sumber
dari Al-Quran dan bagaimana
mereka bertaamul dengan
Quran.
Mempelajari cara
membentuk diri dengan Al-
Quran

Modul Pembangunan Insan IKRAM Modul 01 (Pindaan Okt 2010) 9
25 Ghurbah Thaniah
Kertas/ Ulasan hadis
badaa Islam
Memahami kedudukan Islam
sekarang yang dagang.
Merangsang diri supaya tidak
kecewa jika terpaksa menjadi
orang yang lain dari manusia
biasa.

26 Tarbiyyah Rabbaniyyah Kertas JKT IKRAM
Memahami bentuk tarbiyyah
yang sepatutnya dibuat
Ciri-ciri tarbiyyah yang akan
membentuk diri.

27
Kembali kepada madrasah
Rasulullah saw
Kertas JKT IKRAM
Mempelajari bentuk cara
tarbiyyah yang dibuat oleh
Rasulullah saw.

28
Kepentingan memahami
seerah Rasul saw
Kertas JKT IKRAM
Muqaddimah kepada
mempelajari seerah Nabi
saw secara lebih mendalam.
Memahami apakah perkara
yang perlu ditekankan ketika
mempelajari seerah Nabi
saw.
Pelengkap kepada
tajuk Seerah
29
Tajuk-tajuk penyucian hati:
Ikhlas, Ukhuwwah, Ithaar,
Zikir, Tilawah Quran,
Tawakkal, Takabbur
Bimbingan Mukmin,
Tarbiyah Ruhiyyah
(Said Hawwa)
Memahami dan merasai
beberapa perkara yang
penting dalam pembinaan
hati yang bersih.

36 Dakwah Fardiyyah
Buku Dakwah
Fardiyyah (Ustaz
Mustafa Masyhur)
Nota JKT IKRAM
Memahami kepentingan
dakwah fardiyyah secara
ringkas.
Memahami step-step yang
perlu dibuat semasa dakwah
fardiyyah

37
Dakwah kita adalah
penyelamat
Kertas nota JKT
IKRAM
Memahami tugas kita
dalamasa sekarang (zaman
selepas kejatuhan Khalifah)
Step-step yang perlu dibuat
untuk mengembalikan balik
kegemilangan Islam
Rujukan: Bahagian
akhir dari risalah:
Antara semalam dan
hari ini.
38
Muntalaq (Muqaddimah,
bab 1-5)
Buku Syeikh
Muhammad Ahmad
Ar-Rasyid
Memahami asas kenapa
dakwah perlu dilaksanakan.
Bahaya tidak melaksanakan
dakwah dan merasai cukup
dengan baik diri sendiri.
Harapan bahawa Islam boleh
kembali gemilang
Hujjah dari Quran dan Hadis
perlunya dakwah.
Silibus 1984
39
Ahammiyatul
tarbiyah(kepentingan
tarbiyah) (L01)
Rasm bayan PKS
Kesah al-Arab dan
ahlu Madinah di
dalam Quran
Menyedarkan tentang keperluan
tarbiyyah dalam kehidupan
seorang muslim
Silibus PKS
40 Syumuliyatul Islam (d03) Rasm bayan PKS
Memperkenalkan kesyumulan
Islam
Silibus PKS
Mp3 untuk rujukan
boleh didapati
41
Daurussyabab(peranan
syabab) dalam membawa
risalah Islam
Rasm bayan PKS
(m22)
Buku Syeikh
Menjelaskan peranan
pemuda dalam zaman
sekarang
Silibus PKS
Modul Pembangunan Insan IKRAM Modul 01 (Pindaan Okt 2010) 10
Abdullah Nasih
Ulwan
Menjelaskan apakah bekalan
yang perlu ada bagi pemuda
zaman sekarang dalam
membawa risalah Islam


* LAMPIRAN PENJELASAN TERPERINCI BAHAN SILIBUS:
1. Tafsir :
a. Cadangan surah yang perlu diberi penekanan untuk dihabiskan ialah surah annas
hingga al-fiil, Al-Asr, al-Alaq, Al-dhuha, al-Syarh, al-Buruj, An-nabaa, Annaziaat dan
Abasa.
b. Penekanan juga perlu diberikan tentang hubungan antara surah-surah tersebut
antara satu sama lain.
c. Bahan rujukan tambahan boleh digunakan di dalam halaqah jika dirasakan perlu dan
bahan asasi dilaksanakan dalam bentuk lain. (Contoh antara Wadih [asasi] dan Zilal
[tambahan])

2. Hadis :
a. Buku Hadis al-adaab mesti dihabiskan pembacaannya oleh mutarabbi dalam masa
tempoh pembelajaran. Jika ada apa-apa kekeliruan pada isi, murabbi boleh
membincangkannya di dalam halaqah.
b. Hadis 1-10 hendaklah di bincangkan secara terperinci (makna perkataan,
terjemahan, erti keseluruhan, pengajaran dari hadis, hukum yang ada dan fiqh
dakwah)

3. Tajwid :
a. Murabbi hendaklah mempastikan mana-mana mutarabbi yang tidak dapat membaca
al-Quran dengan baik agar mempelajarinya dari salah seorang ahli halaqah yang baik
bacaannya di luar halaqah. Pengajian tajwid hendaklah juga dipastikan dipelajari dari
mana-mana kelas pengajian yang sesuai.