Anda di halaman 1dari 12

Agama Yahudi

Selasa, 22 Julai 2008 16:06 Suk DUPP


AGAMA YAHUDI

MUQADDIMAH
Firman Allah Taala yang bermaksud : "Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari bani Israil,dan telah kami utus
kepada mereka para rasul.Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh
hawa nafsu mereka, (maka)sebahagian dari para rasul itu mereka dustakan dan sebahagian yang lain mereka bunuh" !al"
#aidah : $0%
Firman Allah Taala yang bermaksud : "Maka keelakaan yang besarlah bagi orang!orang yang menulis "l!#itab dengan
tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya "Ini dari "llah" , (dengan maksud ) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit
dengan perbuatan itu. Maka keelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan
keelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan" !al"&a'arah : $(%
Sabda )asulullah sa* yang bermaksud : "$erbiaralah mengenai $ani Israil dengan seluas!luasnya. Sesiapa yang
mendustakan ke atas ku seara sengaja , maka dia telah menempah tempat tinggal di dalam neraka"
&agi mereka yang ingin mengka+i Agama ,ahudi, masyaraka-nya dan yang berkai-an dengan .ermasalahan keagamaan
,ahudi, mereka -idak akan -emui +a*a.an yang sem.urna dan -er.erin/i melainkan dengan melalui .enghaya-an -erhada.
ki-ab .er+an+ian lama Di dalam ki-ab -ersebu- mengandungi lembaran"lembaran se+arah kelahiran dan .erkembangan &ani
0srail #aka dengan ini si .engka+i da.a- memahami ke.eribadian sese1rang yang beragama ,ahudi dalam semua as.ek
kehidu.an keagamaan dan .1li-ik
21l1ngan sar+ana .enga+ian .erbandingan agama yang -erdiri dari 1rang"1rang ,ahudi dan selainnya -elah berse.aka-
baha*a ki-ab .er+an+ian lama yang berada di -angan ki-a sekarang bukannya sebuah ki-ab yang asal dan -ulen se.er-i yang
.ernah di-urunkan 1leh Allah ke.ada 3abi #usa as Se.an+ang .er+alanan sirah 4rang"1rang ,ahudi , mereka begi-u
ber.egang dengan Taura- dan a+arannya *alau.un g1l1ngan sar+ana ,ahudi -elah mengik-ira5 ke.alsuan ki-ab Taura- mereka
0nilah yang men+adi kehairanan ke.ada diri saya sehingga memaksa saya menga+ak .ara .emba/a ber5ikir se+enak un-uk
men/ari +a*a.an di sebalik .ermasalahan ini
Saya ber.enda.a- baha*a ia -ersira- di sebalik kebanggaan 1rang"1rang ,ahudi iai-u mereka adalah 6&angsa Allah yang
-er.ilih6 #anakala bangsa yang lain hanya di/i.-akan un-uk berkhidma- ke.ada mereka Jus-eru i-u, -idaklah hairan +ika ki-a
da.a-i hidu. berasingan meru.akan sa-u -radisi dan kebanggaan bagi mereka !Sesungguhnya kamu adalah bangsa yang su/i
bagi -uhan kamu dan kamu di.ilih 1leh -uhan un-uk men+adi umma- yang khusus di kalangan semua bangsa di muka bumi%
Sa5ar .engulangan $716
Jadi, dari sini da.a-lah dike-ahui rahsia yang men+adi .end1r1ng ke.ada bangsa ,ahudi agar ber.egang -eguh dengan ki-ab
Taura- a-au dengan ka-a lain ki-ab Taura- ber+aya menghim.un bangsa ,ahudi un-uk menghaya-inya dan men+adi sa-u bangsa
yang mem.unyai ke.eribadian yang berbe8a dari bangsa lain
9a+ian mengenai ilmu se+arah keagamaan memberi kesan yang ama- mendalam dalam memben-uk sesebuah masyaraka- 0ni
kerana ilmu -ersebu- meru.akan kun/i bagi ki-a memahami akan .egangan a'idah yang dianu-i 1leh sesebuah masyaraka-
#elalui ker-as ker+a yang ringkas dan -ak sebera.a ini, saya akan /uba mem.erka-akan mengenai se+arah kelahiran dan
.erkembangan &ani 0srail, ki-ab"ki-ab su/i se.er-i Taura-, bebera.a .ermasalahan .erbandingan ma8hab dan aliran yang
men+adi anu-an dalam agama ,ahudi dan .enyele*engan ser-a .endirian 0slam -erhada. .ermasalahan ini Saya berhara.
dengan .erbin/angan ini da.a-lah memberi sediki- gambaran agama ,ahudi dan .enyele*engan ser-a -abia- semula+adi
1rang"1rang ,ahudi
&ua- akhirnya, saya meman+a-kan kesyukuran ke hadra- 0lahi kerana da.a- menyia.kan ker-as ker+a ini dan -idak lu.a +uga
ke.ada is-eri saya yang banyak memban-u saya
:assalam

MAKNA KALIMAH YAHUDI, IBRANI DAN ISRAEL
1 ,A;UD0
9alimah ,ahudi dinisbahkan ke.ada anak yang ke"< bagi 3abi ,aa/1b as yang bernama ,ah1u8a dan ia +uga meru.akan
salah sa-u dari.ada .uak".uak &ani 0srael 2elaran ini mula -erkenal sele.as dari.ada keu-uhan kera+aan ,ah1u8a .ada -ahun
=86 sebelum masehi 9emudian kalimah ,ahudi dii-lakkan ke.ada mereka yang menganu- agama ,ahudi a-au agama #usa
#enuru- .engarang dalam ki-ab yang men+elaskan makna ,ahudi ialah 6,ahudi adalah agama yang dianu-i 1leh kaum &ani
0srael semen+ak dari 8aman 3abi #usa as 0ni diambil dari ka-a"ka-a 3abi #usa 6Sesungguhya kami kembali ke.ada"#u *ahai
Tuhan6 #ereka adalah uma- 3abi #usa dan ki-ab su/i mereka bernama Taura-
2 0&)A3
Ada.un makna kalimah 0brani ialah nama bagi kabilah yang sam.ai nasabnya ke.ada Saam &in 3uh Dari.adanyalah
-erben-uk sebuah ummah yang besar dinamakan ke-urunan Saam Terda.a- la.an +enis bangsa yang lahir dari.ada ke-urunan
Saam iai-u Ash1ur, &abil, Fini'ue, Aram, 9an>an, 9aldan, 0brani dan #asri
Terda.a- .erbe8aan .enda.a- di kalangan ahli se+arah mengenai asal usul nama kabilah ini Ada yang menga-akan ianya
diambil sem.ena dengan nama m1yang 3abi 0brahim iai-u Aabir Penda.a- kedua .ula menga-akan ianya adalah sa-u gelaran
yang diberikan ke.ada 3abi 0brahim kerana dia adalah 1rang .er-ama menyeberangi Sungai Fura- #anakala .enda.a- yang
ke-iga se.er-imana yang disebu- 1leh Dr Ahmad Syalabi baha*a gelaran 0brani yang diberikan ke.ada 3abi 0brahim ser-a
.engiku-nya kerana mereka hidu. ber.indah"randah dan sen-iasa meren-asi .adang .asir dan gurun un-uk men/ari rum.u-
bagi -ernakan lau-
? 0S)A@A
0srael ialah kalimah 0brani yang memba*a maksud 6kamu mengalahkan Tuhan6 0a adalah gelaran yang diberikan 1leh Tuhan"
-uhan 1rang"1rang ,ahudi yang bernama ,ah*u ke.ada 3abi ,aa/ub sele.as 3abi ,aa/ub da.a- mengalahkan Tuhan di
dalam .ergaduhan di an-ara mereka berdua ,ah*u berka-a : 6sele.as ini, +angan lagi kamu di.anggil dengan nama ,aa/ub
malah .anggillah 0srael kerana kamu bersungguh"sungguh dan -elah mengalahkan aku6 Sa5ar .emben-ukan alam ?2728
SEJARAH KELAHIRAN YAHUDI
Agama ,ahudi *alau.un ianya salah sa-u dari.ada agama langi- namun ianya ama- berbe8a dari.ada dua saudaranya
3asrani dan 0slam 0ni da.a- diliha- dari.ada hubungan di an-ara se+arah dan a+aran agama ,ahudi
1 Agama ,ahudi di.eringka- a*alnya lahir dibumi Pales-in dan .erseki-arannya yang merangkumi 0ra', #esir, J1rdan, Syria
dan Aubnan 9a*asan ini +uga dikenali dengan nama An-ara dua Sungai, Fura- dan Da+lah 9a*asan ini berada di sua-u
kedudukan yang .aling s-ra-egik di mana ia menghubungkan an-ara -iga benuaB Asia, @r1.ah dan A5rika
2 Penduduk asal ka*asan ini -erdiri dari.ada bebera.a kabilah yang da-ang dari Semenan+ung Arab dan .ulau".ulau di
.ersisiran lau- #edi-erranian
? Pada -ahun ?000 sebelum masehi, sa-u kabilah yang bernama Fini'ue -elah berhi+rah dari Semenan+ung Arab menu+u ke
U-ara ka*asan di an-ara dua sungai dan mene-a. di sana 0a -erkenal dengan nama Aubnan Peker+aan yang dilakukan 1leh
1rang"1rang Fini'ue ialah nelayan, .erniagaan melalui lau- dan membina k1-a"k1-a besar
< Pada -ahun 2=00 sebelum masehi, sebuah kabilah yang bernama 9an>an +uga -elah meningalkan Semenan+ung Arab kerana
kemarau yang .an+ang dan menu+u ke bara- sungai J1rdan ser-a mene-a. di .ersisiran sungai -ersebu- 9a*asan yang
didiami 1leh 1rang"1rang 9an>an dikenali dengan nama &umi 9an>an
= Sebuah kabilah yang da-ang dari.ada ke.ulauan Crea- di lau-an #edi-erranian yang bergelar Pales-in -elah berhi+rah ke
bumi 9an>an dan mene-a. di sa-u ka*asan yang bernama ,a5a dan 2ha8a 0ni berlaku .ada -ahun 1200 sebelum masehi
Telah berlaku .erkah*inan /am.ur di an-ara kabilah Pales-in dengan 1rang"1rang 9an>an yang berke-urunan Arab dan
akhirnya mereka dikenali dengan 1rang Pales-in dan Tem.a- -inggal mereka dikenali sebagai Tanah Pales-in
6 Ada.un 1rang"1rang Aram yang asalnya mene-a. di bumi 0ra' -elah meninggalkan -anahair un-uk men/ari sa-u .enem.a-an
baru Akhirnya mereka -elah mene-a. di -anah Syria dan men+adikan Damsyik sebagai ibu negara mereka dan beker+a sebagai
.e-ani dan .eniaga Di dalam ki-ab su/i ,ahudi, 1rang"1rang Aram dikenali sebagai 1rang Syiria
$ Di u-ara Semenan+ung Arab, -erda.a- sebuah negara yang bernama #adyan 0a adalah .enghubung an-ara #esir, bumi
9an>an dan Semenan+ung Arab Pada ke-ika i-u, #adyan adalah medan .e.erangan di an-ara #esir dan &abyl1n kerana ia
meru.akan gurun Sahra> yang men+adi .in-u masuk ke.ada -anah Pales-in dan -anah seki-arnya
8 Sebuah 9abilah yang bernama ;aDs1s berke-urunan Arab -elah menu+u ke negara #esir disebabkan 1leh kemarau yang
.an+ang menim.a mereka dan -elah mena*an kera+aan #esir .ada ke-ika i-u disebabkan 1leh lemahnya -am.uk .emerin-ahan
mereka #ereka -elah memerin-ah 20(8 sebelum masehi hinggalah ke -ahun 1=8$ Di se.an+ang .emerin-ahan mereka,
berlaku bebera.a .e.erangan un-uk meram.as kembali .emerin-ahan negara mereka dari.ada -angan 1rang"1rang ;aDs1s
Pe.erangan -ersebu- berlaku .ada akhir .emerin-ahan kera+aan #esir yang ber.usa- di AuD1r
( Di akhir .emerin-ahan ;aDs1s, se1rang .anglima yang bernama Ahmash -elah ber+aya menghalau 1rang"1rang ;aDs1s
dari.ada bumi #esir dan mengasaskan keluarga yang ke"18 kembali memerin-ah #esir
10 Se.an+ang -em.1h .emerin-ahan 1rang"1rang ;aDs1s ke a-as negara #esir, ke-ika i-ulah &ani 0srael hidu. dengan
menda.a- keis-ime*aan dari.ada kera+aan ;aDs1s dan mereka -elah di-em.a-kan di sua-u -em.a- yang -erle-ak di sebelah
-imur Sungai 3il A.abila kera+aan #esir memerin-ah kembali negaranya, &ani 0srael -idak lagi menge/a.i keis-ime*aan yang
.ernah dike/a.i sua-u masa dahulu dan akhirnya mereka keluar dari negara #esir dengan dike-uai 1leh 3abi #usa as
11 Di an-ara kabilah yang da-ang ke ka*asan ini !an-ara dua sungai% ialah kabilah 0brani !kalimah 0brani bermaksud 3abi
0brahim dan anak"anaknya selain dari.ada 3abi 0smail as dan ke-urunannya%
12 3abi 0brahim as dilahirkan di 0ra' &a.anya bernama A8ar beker+a sebagai .embua- .a-ung dan men+ual ke.ada
.enyembah berhala #elalui hidaya- Allah S:T 3abi 0brahim -elah di.ilih un-uk memba*a risalah Tauhid ke.ada kaumnya
#alangnya risalah yang diba*a -elah menda.a- -en-angan yang heba- dari kaumnya sendiri sehinggalah 3abi 0brahim dibakar
hidu."hidu. Akhirnya 3abi 0brahim -er.aksa berhi+rah bersama is-erinya Sarah, dua anak saudaranya Au-h dan bebera.a
-eman ser-a .engiku-nya meniggalkan negara 0ra'
1? Dalam .er+alanan men/ari -em.a- un-uk menyambung kehidu.an, mereka -elah menu+u ke bumi Syria kemudian
meneruskan .er+alanan mereka ke bumi 9an>an dan sele.as i-u ke bumi Pales-in Di se.an+ang .er+alanan mereka hanya
men-ernak dan mengembala bina-ang
1< Sele.as bebera.a ke-ika, 3abi 0brahim as bersama is-erinya Sarah -elah berhi+rah ke #esir yang .ada ke-ika i-u di ba*ah
.emerin-ahan ;aDs1s #engiku- bebera.a ri*aya-, #ahara+a #esir -er-arik dengan ke/an-ikan Sarah a.abila dia ingin
mengham.iri Sarah -iba"-iba dia menggigil, maka dia merasa bersalah dan mengembalikan semula Sarah ke.ada 3abi 0brahim
lalu menghadiahkan .ula se1rang .ermaisuri #esir yang bernama ;a+ar
1= Sarah ialah se1rang is-eri yang mandul maka dia men/adangkan ke.ada 3abi 0brahim su.aya mengah*ini ;a+ar Se-elah
bebera.a lama .erkah*inan 0brahim dan ;a+ar, mereka dikurniakan se1rang .u-era yang diberi nama 0smail 9elahiran 0smail
-elah menimbulkan rasa /emburu di ha-i Sarah lan-as dia memin-a dari.ada suaminya agar memisahkan ;a+ar dan anaknya
dari.ada mereka berdua
16 3abi 0brahim as -elah memba*a .u-eranya yang .er-ama bersama is-erinya ;a+ar menu+u ke sua-u -em.a- yang -idak
mem.unyai -anaman dan air Akhirnya -em.a- -ersebu- dikenali sebagai &ai-ullah
1$ Sele.as 1< -ahun kelahiran 0smail, is-eri 3abi 0brahim yang .er-ama iai-u Sarah -elah melahirkan se1rang .u-era yang
bernama 0shak 0shak mem.unyai dua 1rang .u-era yang bernama 0esu dan ,aa/1b
18 ,aa/1b digelar sebagai 0srael dan mem.unyai 12 1rang anak Dari.ada merekalah da-angnya 12 ke-urunan &ani 0srael
,aa/1b +uga mem.unyai em.a- 1rang is-eri iai-u B"
i" AaiahB anak sulung ke.ada ba.a saudaranya #em.unyai enam 1rang anak iai-u )aubin, Syam>un, Aa*ai, ,ah1u8a,
,ashaki dan Eabul1un
ii" Adik ke.ada Aaiah bernama )ahil !is-eri yang .aling disayangi 1leh ,aa/1b% #em.unyai dua 1rang anak iai-u ,usu5 dan
&unyamin
iii" Eal5ahB hamba ke.ada Aaiah #em.unyai dua 1rang anak iai-u Jadd dan Ashir
iF" &alhahB hamba ke.ada )ahil #em.unyai dua 1rang anak iai-u Dann dan 3a5-aley
BAHASA IBRIAH
1( Se.er-imana yang dike-ahui 3abi 0brahim -elah meninggalkan 91-a &abyl1n bersama dengan keluarga dan .engiku-nya
diseki-ar -ahun 1$=0 sebelum masehi &umi yang .er-ama di.i+ak 1leh 0brahim dan .engiku-nya ialah -anah Syria -em.a-
-inggal 1rang"1rang Aram 9emudian mereka ber.indah lagi menu+u ke Sela-an sehingga mereka mene-a. di 9an>an Di
se.an+ang .er+alanan -ersebu- sudah semes-inya 3abi 0brahim as dan .engiku-nya ber-emu dan bergaul dengan .elbagai
kaum dan kabilah ;asil dari.ada i-u, lahirlah di 9algu &ani 0srael sua-u bahasa yang miri. ke.ada 1rang"1rang Aram yang
menyeru.ai dengan bahasa Arab Penggunaan bahasa ini kembali ke.ada -ahun 1200 sebelum masehi kemudian ianya -elah
lu.u- sebagai bahasa .er-u-uran dan digan-i 1leh bahasa Aram .ada -ahun 200 sebelum masehi Sele.as dari.ada i-u bahasa
0brani -idak lagi digunakan melainkan un-uk -ulisan dan u.a/ara keagamaan saha+a
PENGASINGAN BANGSA YAHUDI
20 Jika di.erha-ikan .ada 1rang"1rang 0brani !&angsa ,ahudi% sele.as .enghi+rahan mereka dari.ada -anah 0ra', dida.a-i
mereka ini mem.unyai sa-u /iri yang berbe8a iai-u suka mengasingkan diri ke mana mereka .ergi dan mene-a. #ereka -idak
suka bergaul dengan kabilah lain malah mereka lebih suka hidu. sesama mereka di sa-u -em.a- yang berasingan di an-ara
mereka dan kabilah lain #ereka -idak akan membenarkan sesia.a .un samada di kalangan mereka sendiri a-au 1rang lain
un-uk menembusi ben-eng ini Sebab"sebab .engasingan ini -erbahagi ke.ada dua .erkara :"
i Perbe8aan A'idah, 1rang"1rang 0brani beriman dengan a+aran Tauhid yang diba*a 1leh 3abi 0brahim Akan -e-a.i se-engah
kabilah dan kaum lain menyembah berhala
ii Perbe8aan Pemikiran, 1rang"1rang 0brani hidu. ber.indah randah dan -idak ber-amadun &erbe8a .ula dengan kabilah lain
yang hidu. mene -a., mem.unyai ilmu .enge-ahuan dan ke-amadunan
21Tabia- mengasingkan diri dari 1rang lain -elah men+adi sa-u kebanggaan ke.ada 1rang"1rang 0brani *alau.un mereka
mem.unyai ilmu .engen-ahuan dan meninggal /ara hidu. lama mereka namun -e-a. mengamalkan -abia- mengasingkan diri
dari masyaraka- lain 0ni da.a- diliha- di mana"mana -em.a- yang mereka -inggal
22 Sika. mengasingkan diri ini -elah melahirkan na-i+ah yang nega-i5 -erhada. mereka dan bangsa lain Se-elah sekian lama
sika. ini meresa. ke dalam darah daging 1rang"1rang ,ahudi maka -imbullah .erasaan -idak -enang di dalam +i*a mereka
-erhada. bangsa lain #ereka sen-iasa merasa baha*a bangsa lain akan mengkhiana-i dan mengha.uskan mereka Aan-aran
i-ulah mereka ber-erusan meran/ang dan melaksanakan ran/angan +aha- un-uk mengha.uskan bangsa"bangsa lain demi
mengembalikan ke-enangan +i*a mereka Dari.ada .eran/angan +aha- mereka ialah a+aran #arDis, Dar*in, Freemas1n dan
lain"lain
2? Dari.ada sika. -ersebu- +uga lahir dalam se-ia. +i*a 1rang"1rang ,ahudi, mereka -idak akan memberi ke-aa-an ke.ada
mana"mana .emerin-ahan melainkan .emerin-ahan ,ahudi saha+a #ereka sanggu. melakukan a.a yang -idak -er5ikir di akal
ki-a demi ke-aa-annya ke.ada bangsa ,ahudi
BANI ISRAEL DI MESIR
2< Pada kurun ke"1$ sebelum masehi #esir di.erin-ah 1leh bangsa asing yang bernama ;aDs1s se.an+ang -em.1h 20(8"
18=$ sebelum masehi Di se.an+ang -em.1h .emerin-ahan ;aDs1s bangsa ,ahudi -elah masuk ke #esir melalui salah
se1rang anak 3abi ,aa/1b as iai-u 3abi ,usu5 as 9eda-angan &ani 0srael ke #esir -elah disambu- 1leh .emerin-ah ;aDs1s
.ada ke-ika i-u dengan .enuh .engh1rma-an
2= &ani 0srael bersama dengan ba.a mereka 0srael !,aa/1b% seramai $0 1rang -elah mendiami sa-u ka*asan yang bernama
2hasan -erle-ak di bahagian Timur #esir Di se.an+ang -em.1h mereka berada di #esir, mereka hanya melakukan .eker+aan
yang senang lagi mengun-ung+kan se.er-i mengembala, membua- .erhiasan emas dan .erak dan berniaga
26 Di se.an+ang .emerin-ahan ;aDs1s ke a-as bumi #esir, &ani 0srael menda.a- .elbagai keis-ime*aan berbanding dengan
masyaraka- .ribumi 9eadaan ini ber-erusan sehinggalah .anglima yang bernama Ahmash berasal dari keluarga ke"18
kera+aan #esir ber+aya menghalau 1rang"1rang ;aDs1s dari.ada bumi #esir
2$ A.abila kera+aan #esir di.erin-ah kembali 1leh .enduduk asalnyamaka &ani 0srael -idak lagi menda.a- keis-ime*aan
sebagaimana -erdahulu semasa .emerin-ahan ;aDs1s 4rang"1rang #esir mula men/urigai &ani 0srael disebabkan 1leh :"
i keis-ime*aan yang mereka ke/a.i di 8aman ;aDs1s -elah menim bulkan rasa dengki dan /emburu diha-i 1rang"1rang
#esir
ii Sele.as kekalahan ;aDs1s, mereka -er.aksa beker+a keras se.er-i rakya- +ela-a #esir dan -idak menda.a- a.a yang
mereka .er1lehi di 8aman ;aDs1s
iii sika. mereka yang suka mengasingkan diri dari masyaraka- #esir -elah menimbulkan rasa /uriga di kalangan .emerin-ah
0ni menye babkan mereka bangki- member1n-ak dan menimbulkan ka/au bilau -erhada. kera+aan #esir
28 4rang"1rang #esir merasakan sika. masyaraka- ,ahudi yang suka mengasingkan diri dan .er-ambahan bilangan mereka
-elah men+adi an/aman -erhada. keselama-an negara #aka mereka meran/ang un-uk menghalang .erkara -ersebu- yang
mana .ada ke-ika i-u #esir di.erin-ah 1leh se1rang #ahara+a dari ke-urunan Dira+a yang ke"1( bernama )amsis 00 Akhirnya
kera+aaan #esir -elah mengeluarkan .erin-ah agar mana"mana anak lelaki yang dilahirkan di kalangan &ani 0srael su.aya
dibunuh bagi memb1lehkan .erem.uan".erem.uan di kalangan mereka mengah*ini 1rang"1rang #esir Pada ke-ika i-ulah
lahirnya 3abi #usa as
BANI ISRAEL KELUAR DARI MESIR
2( Se-elah berlaku a.a yang ki-a semua ke-ahui di an-ara 3abi #usa dan Firaun maka 3abi #usa as memin-a dari.ada
Firaun un-uk memba*a keluar kaumnya dari bumi #esir menu+u ke sua-u -em.a- yang -elah di+an+ikan 1leh Allah ke.ada
mereka
?0 Terda.a- .erbe8aan .enda.a- di kalangan ahli se+arah, mengenai keluarnya 3abi #usa dan kaumnya dari bumi #esir
Se-engah ri*aya- menga-akan baha*a Firaun mem.erse-u+ui akan .ermin-aan #usa dan se-engah yang lain menga-akan
baha*a Firaun memaksa #usa dan kaumnya -inggal di bumi #esir sebagai hamba
?1 #aka #usa dan kaumnya -elah menu+u ke arah -imur A.abila mereka sam.ai di .ersisiran Teluk Sue8 mereka da.a-i di
hada.an mereka ialah lau-an yang -erben-ang dan di belakang mereka, bala -en-era Firaun menge+arnya #aka 3abi #usa .un
berd1a ke.ada Allah lalu berlaku sa-u muk+i8a- yang mengkagumkan &ani 0srael da.a- menyeberangi lau-an -ersebu- dengan
selama- dan di *ak-u yang sama Firaun dan bala -en-eranya ma-i di -elan lau-
?2 A.abila #usa as dan kaumnya -elah men+e+aki -ebing semenan+ung Sinai, maka bermulalah kehidu.an baru bagi &ani
0srael Sudah semes-inya kehidu.an ini berbe8a dari kehidu.an yang lama Di #esir -erda.a- .elbagai keme*ahan dan
kenikma-an berbe8a dari semenan+ung Sinai 9ehidu.an mereka b1leh dika-akan lasak dan men/abar kerana di sekeliling
mereka di.enuhi 1leh ba-u ba-an yang .anas dan -erdedah ke.ada bahang ke.anasan ma-ahari, lebih"lebih lagi sumber air
yang +arang di da.a-i ka*asan -ersebu-
?? &ani 0srael begi-u marah dengan kehidu.an baru mereka lalu ber+um.a dengan 3abi #usa as dan memin-a dari.adanya
un-uk mengembalikan semula mereka ke #esir
?< 3abi #usa as -elah di.anggil 1leh Allah un-uk bermuna+a- ke.ada3,A selama ?0 hari Se.an+ang .emergian 3abi #usa
as un-uk bermuna+a- dan menerima 9i-ab Taura-, &ani 0srail -elah di.im.in 1leh saudaranya 3abi ;arun as
?= A.abila 3abi #usa as -erlamba- .ulang dari bermuna+a- ke.ada Allah, &ani 0srael mula meragui kenabian dan agama yang
diba*a 1lehnya Salah se1rang dari .emim.in mereka yang bernama Samiri, -elah menghim.unkan emas, .erak dan barang
.erhiasan lalu memben-uk seek1r anak lembu dan memba*a .a-ung -ersebu- ke hada.an 3abi ;arun as Dia memin-a
dari.ada kaumnya su.aya menyembah dan menyembelih k1rban ke.ada Tuhan baru mereka
?6 Sekembalinya 3abi #usa as dari bermuna+a-, dia memba*a bersamanya ki-ab Taura- sebagai a+aran dan .anduan
ke.ada &ani 0srail se-elah dia menda.a-i kaumnya mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala yang dibua- 1leh SamiriG
?= A.abila 3abi #usa as -erlamba- .ulang dari bermuna+a- ke.ada Allah , mulalah &ani 0srail meragui akan kenabian dan
agama yang 1lehnya salah se1rang dari.ada .emim.in yang bernama Samiri -elah menghim.un emas, .erak, dan barang
.erhiasan dari.ada bani 0srail dan memben-uk seek1r anak lembu lan-as memba*a .a-ung -ersebu- ke hada.an 3abi ;arun
as lalu dia memin-a dari.ada kaumnya su.aya menyembah dan menyembelih k1rban ke.ada Tuhan baru mereka
?6 Sekembalinya 3abi #usa as dari bermuna+a- dengan memba*a bersamanya ki-ab Taura- sebagai a+aran dan .anduan
ke.ada &ani 0srail, ia da.a-i kaumnya -elah menyeku-ukan Allah dengan menyembah berhala yang dibua- 1leh Samiri, maka
dia merasa begi-u marah -erhada. .erbua-an mereka
?$ 3abi #usa as dengan .erasaan .enuh ke/e*a -elah mengha.uskan -ulisan"-ulisan 9i-ab Taura- yang di-urunkan 1leh
Allah ke.adanya dan memin-a ke.ada kaumnya su.aya ber-auba-
?8 3abi #usa as dan kaumnya meren-asi semenan+ung Sinai menu+u ke Pales-in iai-u bumi yang -elah di+an+ikan 1leh Allah
ke.ada mereka &agi memenuhi +an+i -ersebu- mereka di-un-u- un-uk memerangi 1rang"1rang 9an>an iai-u .enduduk Pales-in
-e-a.i mereka enggan dan -aku- un-uk ber.erang kerana mereka -elah sekian lama diasuh dengan kehidu.an yang senang
dan hina
?( Disebabkan keengganan mereka maka Allah -elah menghukum mereka dengan mengharamkan mereka dari.ada
memasuki -anah su/i Pales-in yang -elah di+an+ikan 1leh Allah ke.ada mereka
<0 &ani 0srael -elah disesa-kan 1leh Allah di sebuah .adang yang luas bernama Tieh selama <0 -ahun Se.an+ang -em.1h
-ersebu- Allah -elah mema-ikan mereka yang ingkar -erhada. suruhan 3abi"3,A dan di*ak-u yang sama -elah *a5a-lah 3abi
;arun as kemudian diiku-i 1leh 3abi #usa as
<1 Se-elah ke*a5a-an 3abi #usa as, &ani 0srael di.im.in 1leh se1rang muridnya yang -aa- dan ber+i*a .ahla*an iai-u ,usha>
&in 3un Dengan ke.im.inan ,usha> dan ke-abahan &ani 0srael mereka ber+aya memasuki -anah Pales-in
BANI ISRAEL DI BUMI PALESTIN
<2 &ani 0srael -elah mendirikan kera+aan mereka di bumi Pales-in selama =00 -ahun Di se.an+ang .emerin-ahan &ani 0srael,
mereka -idak .ernah merasa aman dan damai melainkan di 8aman .emerin-ahan 3abi Daud as dan a*al .emerin-ahan 3abi
Sulaiman as selama =0 -ahun
<? Se+arah .emerin-ahan &ani 0srael di bumi Pales-in -elah dibahagikan ke.ada ? 8aman : "
i Eaman .emerin-ahan Hadi !hakim%
ii Eaman .emerin-ahan bera+a
iii Eaman .er.e/ahan dan kehan/uran
ZAMAN PEMERINTAHAN HAKIM
<< Se.er-i yang -elah disebu- di dalam 6Sa5ar Al"Hudah6 baha*a Eaman Pemerin-ahan ;akim selama < kurun namun
mengiku- 5ak-a se+arah ianya hanya 1 kurun saha+a Dinamakan Eaman Pemerin-ahan ;akim kerana yang di.ilih di kalangan
dua belas .uak &ani 0srael mem.unyai kuasa -er-inggi namun se-ia. .uak mem.unyai kebebasan dan undang"undang
-ersendiri yang di.im.in 1leh ke-ua mereka yang -er-ua Peranan ;akim hanyalah sekadar menyelesaikan .ermasalahan yang
berlaku di an-ara .uak".uak yang ber-elagah akan -e-a.i ke.u-usannya -idaklah *a+ib di.a-uhi 1leh mereka Ter.ulanglah
ke.ada ke.im.inan .uak -ersebu- un-uk menerima a-au men1lak ke.u-usan yang dibua-
<= ;akim di.ilih di kalangan .endi-a".endi-a mereka dan -idak disyara-kan ianya se1rang lelaki malah -erda.a- +uga di
kalangan ;akim yang memerin-ah bebera.a 1rang .erem.uan
ZAMAN PEMERINTAHAN BERAJA
<6 Pada akhir 8aman .emerin-ahan ;akim, &ani 0srael bangki- member1n-ak di a-as ke8aliman yang dilakukan 1leh hakim"
hakim yang banyak menerima rasuah &ani 0srael -elah .ergi ber+um.a dengan se1rang 3abi di kalangan mereka yang
bernama Syam*ildan memin-a dari.adanya su.aya melan-ik se1rang ra+a bagi menya-ukan .uak".uak &ani 0srael yang
ber.e/ah belah agar da.a- mereka ber.erang di ba*ah ke.im.inannya di ba*ah musuh"musuh mereka
<$ #aka Syam*il denagn .e-un+uk Allah -elah melan-ik Thalu- sebagai ra+a dan .anglima mereka un-uk memerangi 1rang"
1rang 9an>an
<8 Di dalam sa-u .e.erangan yang dike-uai 1leh Thalu- di mana 3abi Daud as adalah salah se1rang dari.ada -en-era -elah
da.a- membunuh .anglima -en-era 9an>an yang bernama Jalu- Semen+ak dari i-ulah nama 3abi Daud as disan+ung 1leh &ani
0srael 9eadaan ini -elah menimbulkan .erasaan dendam dan dengki yang membara di dalam ha-i Thalu- menyebabkan dia
ber-indak memerangi dan menghalau 3abi Daud as
<( 3abi Daud -elah lari menyelama-kan dirinya lalu bergabung dengan 1rang"1rang 9an>an ser-a mengambil .eluang di a-as
kelemahan &ani 0srael dengan menyerang mereka Akhirnya 3abi Daud as ber+aya men+adi ra+a yang ke"2 bagi &ani 0srael
se.er-imana yang disebu- di dalam 6Sa5ar Syam*il ,ang 9e"26
=0 3abi Daud as -elah memerin-ah selama <0 -ahun Pada $ -ahun yang .er-ama dia men+adikan ;abr1n sebagai .usa-
.emerin-ahan Sele.as dari.ada i-u, dia memilih A1ur Shyalim sebagai ibu negara ke.ada kera+aannya
=1 Eaman .emerin-ahan 3abi Daud as adalah 8aman yang -erbaik di 8aman ke*u+udan &ani 0srael di bumi Pales-in 0ni
disebabkan 1leh 2 unsur u-ama : "
i 9elemahan #ahara+a #esir dan &abyl1n
ii 3abi Daud as -elah mengadakan .er+an+ian damai dengan ra+a Fini'ue yang bernama ;air1n
=2 3abi Sulaiman -elah mengambil alih -am.uk .emerin-ahan sele.as ke*a5a-an ayahandanya Semasa .emerin-ahan 3abi
Sulaiman, kera+aan &ani 0srael berada di kemun/ak kegemilangannya 0ni disebabkan 1leh 3abi Sulaiman -elah mengadakan
ika-an kekeluargaan di an-aranya dengan Shisyak iai-u ra+a #esir
=? Sele.as dari.ada i-u kera+aan &ani 0srael men+adi lemah disebabkan 1leh : "
i ;idu. dalam keme*ahan dan suka ber51ya"51ya
ii ke8aliman dan kekerasan dari.ada kera+aan 3abi Sulaiman
iiiTerlalu ramai bilangan is-eri dan .erem.uan".erem.uan sim.anan
iFTerda.a- bebera.a .ember1n-akan yang di.im.in 1leh ,arba>am
ZAMAN KEHANCURAN
=< )ahbaam .u-era 3abi Sulaiman -elah mengambil -am.uk .emerin-ahan sele.as ke*a5a-an ayahandanya dan dia
menda.a- s1k1ngan dari dua .uak iai-u ,ah1u8a dan &unyamin Ada.un se.uluh .uak lagi enggan memberi s1k1ngan
ke.ada )ahbaam dan melan-ik ,arba>am yang .ernah menge-uai .ember1n-akan di 8aman .emerin-ahan 3abi Sulaiman as
sebagai ra+a mereka Pada ke-ika i-ulah kera+aan &ani 0srael -elah ber.e/ah dua kera+aan : "
i 9era+aan Sela-an, ibu negaranya A1ur Syalim yang di.im.in 1leh )ahba>am 3egara mereka bernama kera+aan ,ah1u8a
ii 9era+aan U-ara, ibu negaranya 3ablus, .engasas dan ra+anya yang .er-ama ialah ,arba>am 3egara mereka dinamakan
kera+aan 0srael
KEHANCURAN KERAJAAN YAHOUZA DAN ISRAEL
== Pada -ahun $21 sebelum masehi, ra+a"ra+a 1rang"1rang Ashur yang bernama Shalman Ashar -elah menyerang kera+aan
0srael dan ber+aya mena*an ra+anya ;usya> &in 0lah 9era+aan 0srael meru.akan sebahagian dari -anah kera+aan Ashur
=6 Pada -ahun 608 sebelum masehi, kera+aan #esir bersama bala -en-era yang besar -elah menyerang Pales-in dan
mena*an kera+aan ,ah1u8a Dalam .e.erangan -ersebu- mereka menda.a- kemenangan dan mereka meneruskan serangan
ke u-ara sehinggalah kera+aan 0srael yang berada di ba*ah -aklukan kera+aan Ashur +a-uh ke -angan mereka
=$ 9e+a-uhan kera+aan 0srael ke -angan 1rang"1rang #esir -elah menimbulkan kemarahan #ahara+a &akh-anshar lalu
berlakulah sa-u .er-em.uran yang heba- di an-ara dua mahara+a #esir dan &abyl1n Akhirnya #ahara+a &akh-anshar da.a-
mena*an kembali kera+aan 0srael sekaligus da.a- merebu- -akh-a kera+aan ,ah1u8a dari -angan #ahara+a #esir #ahara+a
&akh-anshar -elah membunuh ra+a kera+aan ,ah1u8a yang -erakhir bernama Sid'ia dan menghan/urkan bandar A1ur Shyalim
ser-a menghalau semua &ani 0srael keluar dari negara mereka 0ni berlaku .ada -ahun =86 sebelum masehi dan mereka
dikenali sebagai -a*anan &abyl1n
BANI ISRAEL SELEPAS KEHANCURAN NEGARA MEREKA
=8 Sele.as kehan/uran kera+aan 0srael dan ,ah1u8a, -iada lagi mereka yang berke-urunan &ani 0srael di bumi Pales-in Pada
-ahun =?8 sebelum masehi 9era+aan &abyl1n -elah +a-uh ke -angan 1rang"1rang Parsi 9e-ika i-u )a+a Parsi -elah
membenarkan 1rang"1rang ,ahudi yang hidu. di .elusuk negara &abyl1n .ulang ke -anahair mereka
=( 9e.ulangan 1rang"1rang ,ahudi ke negara mereka di 8aman .emerin-ahan Parsi -idak ubah se.er-i dari.ada ke.ulangan
bebera.a keluarga un-uk men8iarahi sanak saudara #ereka lebih suka hidu. di dalam buangan dari.ada kembali ke Pales-in
60 #ereka yang .ulang dan mene-a. di Pales-in -elah beker+asama dengan .anglima 0skandar Al"#akd1ni un-uk menyerang
Pales-in dan menen-ang kera+aan Parsi Sele.as ke*a5a-an 0skandar, Pales-in di.erin-ah 1leh kera+aan )1m Di se.an+ang
.emerin-ahan -ersebu-, &ani 0srael bangki- member1n-ak .emerin-ah mereka sehinggalah .ada -ahun $0 masehi kera+aan
)1m -elah menghukum mereka dengan memusnahkan kediaman mereka dan menghalau mereka keluar dari Pales-in
61 Pada 8aman .emerin-ahan kera+aan )1m ke a-as Pales-in, lahirlah seruan yang diba*a 1leh 3abi 0sa as un-uk menga+ak
&ani 0srael ke +alan yang benar akan -e-a.i seruan -ersebu- di-1lak 1leh mereka
62 Pada -ahun 1?= masehi sekali lagi &ani 0srael bangki- member1n-ak menen-ang kera+aan )1m Di dalam .ember1n-akan
-ersebu-, kera+aan )1m -elah membunuh sesia.a saha+a yang mereka -emui dari kalangan &ani 0srael #ereka yang
-erselama- dari .engha.usan e-nik kera+aan )1m -elah lari ke sera-a dunia dan bumi Pales-in -elah sunyi dari.ada &ani 0srael
6? 9e-ika Saidina Umar ra membuka &ai-ul #a'dis .ada -ahun 6?6 m, -idak se1rang .un yang berke-urunan ,ahudi berada
di k1-a su/i i-u Di an-ara syara- .enyerahan k1-a su/i ke -angan 1rang islam ialah -idak dibenarkan se1rang .un 1rang ,ahudi
mendiami k1-a su/i ini
KITAB SUCI ORANG YAHUDI
6< Dikalangan 1rang"1rang ,ahudi -erda.a- dua ki-ab su/i iai-u:"
a Per+an+ian lama
b Talmu-
6= #eliha- ke.ada .enda.a- yang -erkua-, ki-ab .er+an+ian lama adalah lebih u-ama dari ki-ab Talmu- *alau.un ada
dikalangan sar+ana .enga+ian ilmu ke-uhanan menga-akan baha*a ki-ab Talmu- lebih u-ama dari ki-ab .er+an+ian lama 3amun,
saya lebih /enderung ke.ada .enda.a- yang .er-ama dan akan membi/arakan mengenai ki-ab .er+an+ian lama saha+a dengan
menyen-uh .engamalan -erhada. ki-ab Talmu-
66 9i-ab Talmu- ialah -ulisan -ulisan ri*aya-"ri*aya- yang dinukilkan dari.ada .endi-a".endi-a ,ahudi dari generasi ke
generasi Talmu- b1lehlah diangga. sebagai .en-a5silan ke.ada a+aran yang -erda.a- di dalam ki-ab .er+an+ian lama
6$ 9i-ab .er+an+ian lama meru.akan ki-ab su/i di kalangan 1rang"1rang ,ahudi dan 9ris-ian 3amun, -erda.a- .erbe8aan
dian-ara ma8hab 9a-1lik dan Pr1s-es-1n dalam mengik-ira5 bebera.a Sa5ar dalam ki-ab .er+an+ian lama
68 #a8hab 9a-1lik mengik-ira5 sebanyak <6 Sa5ar -ermasuklah = Sa5ar #usa yang dinamakan dengan Taura- #anakala
Pr1s-es-1n .ula, hanya mengik-ira5 ?( Sa5ar saha+a -ermasuk Sa5ar #usa !Taura-%
6( 9i-ab su/i .er+an+ian lama meru.akan a+aran, syaria-, akhlak, ba/aan, d1a dan se+arah .er+alanan &ani 0srael 0a -erbahagi
ke.ada Sa5ar"sa5ar yang b1leh dier-ikan sebagai surah"surah di dalam Al"Huran Selain i-u, ia +uga -erbahagi ke.ada Al"Ashah
&ebera.a Ashah .ada se-ia. Sa5ar adalah sama .enger-ian dengan hi8ib di dalam surah"surah Al"Huran
$0 9i-ab .er+an+ian lama -erbahagi ke.ada < bahagian u-ama :"
a 9i-ab #usa a-au Sa5ar = ! Pan-a-eu/h %
b Sa5ar"sa5ar se+arah
/ Sa5ar"sa5ar d1a dan syair
d Sa5ar kenabian
Saya akan membi/arakan se/ara ringkas mengenai Sa5ar #usa a-au Taura- manakala bakinya akan disebu- .engenalannya
saha+a 0ni kerana Sa5ar #usa a-au Taura- meru.akan kesim.ulan a+aran yang diba*a dalam agama ,ahudi
SAAR MUSA
$1 Sa5ar #usa dikenali sebagai Sa5ar = a-au Taura- 0a adalah sebahagian dari ki-ab .er+an+ian lama dan mengandungi =
Sa5ar iai-u:"
a Sa5ar /i.-aan alam
b Sa5ar .enghi+rahan
/ Sa5ar .engulangan
d Sa5ar 9aum Aa*ai
e Sa5ar &ilangan
$2 6Sa5ar /i.-aan alam6 diberi nama sem.ena se+arah .en/i.-aan alam, Adam dan ;a*a yang di-urunkan ke bumi bersama
anak"anaknya se-elah memakan .1h1n yang dilarang 0a +uga men/eri-akan -en-ang 3abi 3uh as dengan .eris-i*a -au5an,
3abi 0brahim ser-a ke-urunannya 0shak dan ,aakub, 3abi ,aakub dan anak"anaknya, 3abi ,usu5 dan kehidu.annya di #esir
dan berakhir dengan kisah kema-ian 3abi ,usu5 as
$? 6Sa5ar .enghi+rahan6 .ula mengisahkan -en-ang keadaan &ani 0srael sele.as ke*a5a-an 3abi ,usu5 dan ke8aliman ra+a
#esir -erhada. mereka 0a +uga mengandungi /eri-a mengenai kelahiran 3abi #usa as, muk+i8a- yang Allah berikan
ke.adanya, kisahnya yang memba*a &ani 0srael keluar dari #esir dan ber+aya menyeberangi lau-an sehinggalah mereka
sam.ai ke -imur J1rdan Sa5ar ini +uga men/eri-akan -en-ang 10 *asia- yang di*ahyukan 1leh Allah ke.ada 3abi #usa sebagai
a+aran dan larangan ke.ada &ani 0srael
$< 6Sa5ar kaum Aa*i6 dinisbahkan ke.ada .uak AeFi yang mana ia adalah salah sa-u dari 12 .uak &ani 0srael ;asil dari
ke-urunannya, lahir 3abi #usa dan 3abi ;arun as Sa5ar ini meru.akan sa5ar yang men/eri-akan -en-ang syaria- dan
.erundangan yang .erlu di.a-uhi 1leh 1rang"1rang ,ahudi dalam kehidu.an seharian mereka
$= 6Sa5ar bilangan6 .ula bersem.ena dengan .eris-i*a 3abi #usa yang membilang .emuda".emuda yang berumur dalam
lingkungan 20 -ahun ke a-as sele.as mereka -erselama- dari Firaun " #esir iai-u seramai 60?==0 1rang ke/uali .emuda dari
.uak AeFi
$6 6Sa5ar Ulangan6 .ula ialah sa5ar yang mengulangi dan menyem.urnakan hukum"hakam dan syara- yang -erda.a- dalam
sa5ar AeFi
SAAR SEJARAH
$$ Sa5ar Se+arah mengandungi 16 sa5ar iai-u:"
a Sa5ar ,asyu> !Se1rang .anglima .erang yang -elah ber+aya memba*a &ani 0srael masuk ke k1-a Pales-in%
b Sa5ar ;akim !#ereka ialah .ara hakim yang memerin-ah &ani 0srael ke-ika a*al mereka berada di bumi Pales-in%
/ Sa5ar )a+a 0
d Sa5ar )a+a 00
e Sa5ar )a+a 000
5 Sa5ar )a+a 0I
g Sa5ar ;ari"hari 0
h Sa5ar ;ari"hari 00
i Sa5ar )aaus !3enek ke.ada 3abi Daud dari sebelah ayahnya%
+ Sa5ar A8ra
k Sa5ar 3ahmia
l Sa5ar Tubia
m Sa5ar As-ir !Se1rang .anglima 0srael yang -elah berkah*in dengan ra+a Parsi dan -elah menyelama-kan bangsa 0srael%
n Sa5ar ,ah1udid
1 Sa5ar #ukabi 0
. Sa5ar #ukabi 00
SAAR DOA DAN SYAIR!
$8 Sa5ar ini mengandungi 6 sa5ar yang bermula dengan:"
a Sa5ar Ayub d Sa5ar ;im.unan
b Sa5ar #a8anir e Sa5ar Aagu
/ Sa5ar Pu+angga 5 Sa5ar 9esedihan Armia

SAAR KENABIAN!
$( Sa5ar kenabian -erdiri dari:"
a Ashaia h Amus 1 ;i+i
b Armia i 4ubdia . Eakaria
/ &arukh + ,unan ' #alakhi
d ;a8kial k #ikha r Sa5ar ;ikmah
e Dania l 3ahum s,asyu>Sirakh
5 ;usya> m ;ebkuk
g ,uail n S15nia
80 9i-ab .er+an+ian lama meru.akan him.unan /eri-a"/eri-a d1ngeng,ka-a"ka-a hikmah,.esanan dan syaria-Uslub
.enulisannya berbe8a dian-ara sa-u sa5ar dengan sa5ar yang lain9adang"kadang ia di-ulis dalam ben-uk syair a-au.un biasa
dengan memba*a r1h yang menggambarkan .enderi-aan dan kesedihan0a +uga kadang"kadang di-ulis dalam ben-uk yang
ganas dan -idak ber-amadun
BEBERAPA PERSOALAN PERBANDINGAN!
81a 9e-uhanan se.er-i yang -erda.a- dalam ki-ab .er+an+ian lama
b Si5a-"si5a- -uhan dalam ki-ab .er+an+ian lama
/ Si5a-"si5a- .ara nabi dalam ki-ab .er+an+ian lama
d ;ari 9iama-
82 Sesungguhnya semua agama yang di-urunkan 1leh Allah menyeru ke.ada men-auhidkannya 6Sesungguhnya -elah kami
u-uskan un-uk semua ummah .ara u-usan bagi menga+ak mereka menyembah Allah dan men+auhkan diri dari.ada Th1ghu-6
!Surah al"3ahl : 26%
8? &egi-ulah .eranan .ara rasul dan nabi dalam men-auhidkan Allah 3abi #usa adalah nabi yang .er-ama diu-uskan 1leh
Allah un-uk uma- 0srael &eliau menga+ak uma- 0srael menyembah Allah dan mengesakan"3ya 0ni +elas -erda.a- dalam Al"
Huran +uga A-"Taura- *alau.un -elah disele*engkan se.er-i yang disebu- di dalam *asia- 10 yang berbunyi:" 6Jangan ada di
kalangan kamu -uhan yang lain di hada.anku Jangan kamu mengambil .a-ung yang diukir a-au sesua-u gambar dan a.a"a.a
yang ada di langi- di a-as dan di ba*ah, di dalam air dan di ba*ah bumi Janganlah sekali"kali kamu su+ud ke.ada -uhan
selain dari9u dan menyembah mereka6 "Sa5ar .enghi+rahan 0shah ke"20, aya- ?
8< 9i-ab .er+an+ian lama -elah men/eri-akan ke.ada ki-a baha*a &ani 0srael -idak ber.egang ke.ada a+aran yang diba*a 1leh
3abi #usa C1n-1hnya se.er-i kisah lembu Samiri, mereka -e-a. menyembahnya dan mengingkari Allah *alau.un 3abi #usa
masih hidu. &egi-u +uga sele.as ke*a5a-an ,usya> bin 3uh, sekali lagi mereka mengsyirikkan Allah #ereka -elah menyembah
a.a yang disembah 1leh -uhan 1rang"1rang Asyur yang bernama &a>lim Salah se1rang ra+a &ani 0srael yang bernama ,usi+ia
-elah membersihkan -em.a- ibada- mereka dari ribuan berhala dan .a-ung yang disembah dengan menghan/ur dan
membakarnya Sekaligus menghalau .ara .endi-a yang menga+ak &ani 0srael menyembah berhala Di a*al .er.e/ahan
kera+aan 0srael ,arbaam, ra+a kera+aan 0srael -elah membua- sebuah .a-ung yang beru.a anak lembu dari emas -ulen sebagai
sembahan dan -em.a- .enyembelihan bagi 1rang"1rang ,ahudi un-uk mengelakkan mereka dari .ergi ke 4ur Shalim, ibu
negara kera+aan ,ahu8a yang di.im.in 1leh ,arbaam
8= A.abila ki-a memba/a ki-ab .er+an+ian lama, ki-a akan da.a-i &ani 0srael -elah bebera.a kali mengsyirikkan -uhan mereka
dengan menyembah .elbagai .a-ung sama ada ia dari kaum di sekeliling mereka a-au yang dibua- 1leh mereka sendiri
86 Si5a-"si5a- -uhan yang -erda.a- di dalam ki-ab .er+an+ian lama meru.akan gambaran ke.ada ke/enderungan &ani 0srael dan
ke.eribadian mereka Jadi, bukanlah sua-u .erkara yang .elik +ika -uhan yang digambarkan 1leh ki-ab .er+an+ian lama bersi5a-
ganas, .eni.u, .er1m.ak dan -idak bermaruah Se1lah"1lah mereka menggambarkan baha*a -uhan mereka adalah ke-ua
ke.ada kum.ulan .enyamun
8$ Se.er-i yang disebu- di dalam 6sa5ar .emben-ukan alam6 baha*a -uhan -elah menyeru.ai se1rang manusia dan bergelu-
dengan 3abi ,aakub sehingga ke subuh Tuhan -idak mam.u mengalahkan 3abi ,aakub melainkan dengan menggunakan
sa-u -i.u helah yang ber+aya mema-ahkan .eha 3abi ,aakub
88 0ni +elas -erbuk-i a.abila -uhan ,ahudi i-u memba-alkan hasra-nya un-uk menghan/urkan hamba"hambanya yang
menyembah berhala se-elah di.u+uk 1leh nabi #usa Sebaliknya dia merasa sedih dan menyesal
8( A.abila ki-a ingin mem.erka-akan -en-ang si5a- .ara nabi, semes-inya ki-a akan menyi5a-kan mereka dengan sebaik"baik
si5a- kerana mereka adalah rasul dan .ilihan Allah di a-as muka bumi 3amun sebaliknya yang berlaku dalam ki-ab .er+an+ian
lama kerana ia -elah mele-akkan .ara nabi di sua-u -em.a- yang -idak selayaknya 9adang"kadang ia mengangga. nabi
-ersebu- sebagai .en8ina, .eni.u dan .embunuh yang -idak ber.erikemanusiaan
(0 Di dalam 6sa5ar .enghi+rahan6, .er+an+ian lama -elah menga-akan baha*a 3abi ;arun as -elah men/i.-a sebuah .a-ung
yang beru.a lembu un-uk disembah 1leh &ani 0srael se*ak-u ke-iadaan nabi #usa disebabkan 1leh .erasaan dengkinya
(1 Di dalam 6sa5ar sam*il ke"26 -elah men/eri-akan baha*a 3abi Daud .ernah men/in-ai se1rang *ani-a yang meru.akan
is-eri ke.ada salah se1rang -en-eranya 9eadaan ini bermula se*ak-u 3abi Daud bersiar"siar di is-ananya di A1ur Shalim
Pada ke-ika i-u dia -elah meliha- se1rang .erem.uan yang sedang mandi di rumahnya lalu -erus +a-uh /in-a A.abila diselidik
.erem.uan -ersebu- adalah is-eri ke.ada salah se1rang -en-eranya #aka dia -elah memerin-ahkan .anglima -en-era su.aya
menugaskan suami ke.ada .erem.uan -ersebu- berada di barisan hada.an dalam .e.erangan A.abila beri-a kema-ian lelaki
berkenaan sam.ai ke.ada nabi Daud, dia -erus mengah*ini .erem.uan -ersebu- Sebenarnya .erem.uan i-u adalah ibu
ke.ada 3abi Sulaiman
(2#engenai 3abi Sulaiman .ula, .er+an+ian lam -elah men/eri-akan baha*a 3abi Sulaiman mem.unyai $00 1rang is-eri di
kalangan .erem.uan yang merdeka dan ?00 di kalangan hamba Se-engah dari.ada is-erinya i-u adalah .enyembah berhala
#engiku- /eri-a, 3abi Sulaiman sen-iasa menyembah berhala yang dimiliki 1leh .ara is-erinya .ada akhir haya- beliau
(? A.abila ki-a .erha-ikan di dalam Al"Huran, Allah -elah menegaskan baha*a 3abi #usa -elah memba*a sa-u risalah yang
menga+ak ummahnya menyembah Allah yang #aha @sa, mendirikan s1la- ser-a beriman dan yakin akan keda-angan hari
kiama- !surah Taha% &erbe8a dengan a.a yang digambarkan 1leh ki-ab .er+an+ian lama yang mana -idak dida.a-i sa-u kalimah
.un yang men/eri-akan -en-ang hari kiama- dan a.a"a.a yang berlaku di dalamnya se.er-i balasan baik dan buruk 9i-ab
.er+an+ian lama hanya menya-akan baha*a balasan -erhada. amalan yang di lakukan 1leh sese1rang hanyalah di dunia
sema-a"ma-a Sesia.a yang berbua- baik akan menda.a- kehidu.an yang bahagia di dunia dan sesia.a yang engkar ser-a
ku5ur +uga akan -erus menerima .enyiksaan di dunia ini
MAZHAB DAN IRQAH DI DALAM AGAMA YAHUDI!
(< Agama ,ahudi se.er-imana agama lain mem.unyai .elbagai 5ahaman dan ma8hab, di mana se-ia. ma8hab mendak*a
baha*a mereka adalah yang -erbaik berbanding dengan yang lain
(= Perkara u-ama yang men+adi .erbe8aan di an-ara ma8hab"ma8hab -ersebu- ialah .engik-ira5an mereka -erhada. ki-ab
Talmud dan ke.er/ayaan -erhada. kebangki-an sele.as kema-ian
(6 Di an-ara ma8hab u-ama dalam agama ,ahudi ialah :"
a Farasiyun !)abbaniyun% d ;adasiyun
b S1du'iyun e Samiriyun
/ ka-abah 5 Hurraayun
($ 21l1ngan Farasiyun lahir sele.as ke+a-uhan kera+aan &ani 0srael di Pales-in yang disebabkan 1leh serangan 1rang"1rang
&abyl1n, g1l1ngan ini menyeru &ani 0srael agar kembali ber.egang ke.ada a'idah mereka yang asal sebelum ke+a-uhan
kera+aan mereka #ereka berkeyakinan baha*a hanya dengan kembali ke.ada a+aran yang sebenar saha+a yang mam.u
un-uk mengembalikan kegemilangan mereka
(8 #ereka beriman dengan hari akhira- dan kebangki-an sele.as kema-ian Pada .andangan mereka balasan baik hanyalah
-erhada. 1rang"1rang yang s1leh dan ia akan berlaku di a-as muka bumi ini Ada.un 1rang"1rang yang +aha- dan derhaka,
mereka akan ma-i
(( #ereka +uga beriman baha*a di sam.ing ki-ab Taura-, -erda.a- sebuah ki-ab yang bernama Talmu- yang mana ia +uga
adalah ki-ab su/i Para .endi-a mereka yang bergelar ;akamah adalah maksum iai-u -er.elihara dari segala kesila.an dan
ked1saan A'idah ini begi-u menebal di dalam +i*a 1rang"1rang ,ahudi sehinggakan +ika se1rang ;akama- berka-a ke.ada
sese1rang baha*a -angan kirinya adalah -angan kanannya, 1rang i-u haruslah membenarkan ka-a"ka-a ;akama- -ersebu- dari
dirinya sendiri
100 Sebenarnya g1langan 6Farasiun6 adalah sebuah gerakan .1li-ik yang berasaskan agama dan ber-u+uan un-uk
mengembalikan negara 0srael #ereka kadang"kadang menggunakan keganasan dan kekerasan un-uk men/a.ai ma-lama-
mereka C1ganka-a yang mereka gunakan ialah 6ma-lama- menghalalkan /ara6
101 21l1ngan 6Ass1di'iun6 .ula mengingkari balasan dan hari kebangki-an #ereka beriman baha*a balasan baik dan buruk
hanyalah di dunia ini saha+a
102 #ereka -idak mengik-ira5 akan kesu/ian ki-ab Talmu- kerana hanya ki-ab Taura- saha+a yang men+adi .anduan hidu.
mereka 21l1ngan ini -erdiri dari.ada 1rang"1rang bangsa*an yang mengh1rma-i undang"undang negara dan agama yang
lain selagi -idak ber/anggah dengan a+aran Taura-
10? 6;asadiun6 .ula berer-i mereka yang men+adikan ke8uhudan sebagai /ara hidu. mereka 21l1ngan ini lahir .ada 8aman
.emerin-ahan kera+aan #1kabi di seki-ar -ahun 1$?"1$= sebelum masihi #ereka ama- berbe8a +ika dibandingkan dengan
g1l1ngan yang lain dari segi ibadah dan ada- resam 4rang"1rang ;asadiun mengharamkan segala ben-uk .enyembelihan
dan k1rban Dari segi syaria- .ula, mereka men1lak 5ahaman .embe8aan e-nik di an-ara ,ahudi dan bukan ,ahudi #ereka
menyeru ke.ada kaum ,ahudi agar hidu. se/ara aman dan damai bersama kaum yang lain #ereka mengharamkan
.erniagaan dan .eni.uan ser-a menga+ak ke.ada kehidu.an yang 8uhud dan men+auhkan diri dari .erem.uan 0ni berbe8a
dengan a+aran yang diba*a 1leh agama ,ahudi yang mana .erkah*inan meru.akan ke*a+i.an agama
10< 21l1ngan 6Hurraun6 meru.akan .engiku- ke.ada Anan bin Daud iai-u salah se1rang dari ulamak di kalangan 1rang
,ahudi yang hidu. di &aghdad .ada 8aman .emerin-ahan Abu Jaa5ar Al"#ansur #ereka hanya mengik-ira5 ki-ab Taura-
sebagai ki-ab su/i dan menggunakan i+-ihad dalam mele-akkan bebera.a .erundangan dalam agama ,ahudi
10= 21l1ngan 69a-abah6 .ada asalnya meru.akan .enyalin a-au -ukang -ulis ki-ab su/i ke.ada sesia.a yang
menghendakinya
PENYELE"ENGAN TAURAT DAN PENDIRIAN ISLAM TERHADAPNYA!
106 Di dalam bebera.a aya- Al"Huran ada menya-akan baha*a Allah S:T -elah menurunkan bebera.a buah ki-ab ke.ada
.ara nabinya Di an-ara ki-ab"ki-ab -ersebu- ialah Taura-, 0n+il, Eabur, Suhu5 0brahim dan #usa A.abila ki-a .erha-ikan ke.ada
aya-"aya- Al"Huran yang men/eri-akan mengenai ki-ab"ki-ab -ersebu-, ia b1leh disim.ulkan ke.ada dua bahagian yang u-ama:"
i Sebahagian dari ki-ab"ki-ab -ersebu- masih kekal dengan keaslianya sebagaimana ia di-urunkan
iiSebahagian yang lain .ula -elah diubah dan sebahagian yang lain .ula -elah hilang a-au disembunyikan
Dalam .erbi/araan ini ki-a akan men+adikan Al"Huran sebagai .engukur ke.ada kebenaran, keaslian dan kes1hehan isi ki-ab"
ki-ab -ersebu-Firman Allah !Telah kami -urunkan ke.ada mu *ahai #uhammad Al"Huran dengan kebenaran yang akan
membenarkan dengan a.a yang -erda.a- di -angan kamu dari ki-ab"ki-ab yang -erdahulu% Al"#aidah : <8
10$ C1n-1h yang .er-ama adalah sama se.er-i yang disebu- di dalam Sa5ar .emben-ukan alam iai-u mengenai -em.1h
.en/i.-aan langi- dan bumi selama 6 hari &egi-u +uga umur 3abi 3uh as iai-u selama (=0 -ahun
108 C1n-1h yang kedua .ula sama se.er-i yang -erda.a- di dalam Sa5ar .emben-ukan alam yang men/eri-akan baha*a Allah
-elah beris-ireha- dari ke.ena-an men/i.-a langi- dan bumi .ada hari yang ke-u+uh iai-u hari sab-u #engiku- se+arah, ki-ab
Taura- yang di-urunkan ke.ada 3abi #usa yang mana ia dile-akkan di dalam sebuah .e-i -elah hilang dari -angan 1rang"1rang
,ahudi bebera.a kurun A.abila .e-i -ersebu- -elah da.a- diambil kembali 1leh Thalu- dari -angan 1rang"1rang 9an>an
kemudian dibuka, dida.a-i bebera.a helai -ulisan saha+a yang mengandungi 10 *asia- 0ni ber-e.a-an se.er-i yang di-egaskan
di dalam Al"Huran !Dan ia adalah saki"baki dari a.a yang -elah di-inggalkan 1leh 3abi #usa dan 3abi ;arun%
10( 9esim.ulan dari bebera.a dalil dan .engakuan yang dibua- 1leh .ara sar+ana baha*a ki-ab Taura- -elah diubah,
disembunyikan dan kadang"kadang senga+a dilu.akan kandungannya yang asal Se/ara keseluruhannya, ki-ab Taura- bukan
lagi sebuah ki-ab yang asli se.er-i yang -elah di-urunkan ke.ada 3abi musa
110 Pendirian 0slam -erhada. a.a yang -erda.a- di dalam ki-ab Taura-, se/ara kesim.ulannya -erbahagi ke.ada -iga +enis:"
i #ene.a-i dengan a.a yang -erda.a- di dalam Al"Huran dan Sunnah
Perkara se.er-i ini di-erima kerana ia ber-e.a-an dengan Al" Huran dan ;adis
ii 0a ber/anggah dengan a.a yang -erda.a- di dalam Al" Huran dan As"Sunnah Sudah semes-inya ia di-1lak dan *a+ib bagi
ki-a un-uk mendus-akannya
iii 0a -idak disebu- di dalam Al"Huran dan +uga As"Sunnah -e-a.i -idak ber/anggah dengan kedua"duanya C1n-1hnya se.er-i
nama 1rang a-au -em.a-
Perkara se.er-i ini ki-a -idak b1leh men1lak dan membenarkannya 0a hanya sekadar .enghuraian bukannya sua-u hu+ah bagi
ki-a 0ni ber.andukan ke.ada sebuah hadis yang -elah dikeluarkan 1leh &ukhari di dalam ki-ab A-"Tauhid yang berbunyi: 6
Jangan kamu membenarkan a.a"a.a yang diri*aya-kan 1leh ahli ki-ab dan +angan .ula kamu mendus-akannya -e-a.i
berka-alah kami beriman ke.ada Allah dan a.a yang di-urunkan ke.ada kami6
PENUTUP
Dise.an+ang .erbin/angan ki-a -erhada. agama ,ahudi da.a-lah ki-a membua- kesim.ulan baha*a ki-ab Taura- *alau.un
ianya -elah diubah dan disele*engkan namun ia mam.u memben-uk bangsa ,ahudi dari.ada sebuah bangsa yang lemah dan
hina men+adi bangsa yang .aling berkuasa )ahsia ke+ayaan bangsa ,ahudi .erlulah di+adikan sa-u .engik-ibaran kembali
syaria- yang di-inggalkan 1leh )asulullah sa*
AHMAD AISAL ABDUL HAMID
Kah#$ah, M#%i$

)UJU9A3:
1Al"Hur>anul 9arim dan -er+emahannya
2 9i-ab .er+an+ian lama
? ,ahudiPr15es1r Ahmad Shalabi
< Pengan-ar .enga+ian agamaD1k-1r Sa5*a- ;amid
= 9a+ian mengenai ki-ab Taura-D1k-1r Aminah #1hd 3asir
h--.:77ulamak.as1rgmy7F27indeD.h.J1.-i1nK/1mL/1n-en-MFie*Kar-i/leMidK==:agama