Anda di halaman 1dari 87

SP. SELATAN OTOMOBIL SDN. BHD.

LOT 1365, PADANG TEMUSU, SUNGAI PASIR,


08000 SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN.


DISEDIAKAN OLEH :-

NAMA : ZUL HELMI BIN HALIM
NO. PENDAFTARAN : 04DAD10F1047
JABATAN : JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
TEMPOH LATIHAN : 19 DISEMBER 2011 18 MEI 2012
ii

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI
OLEH
ZUL HELMI BIN HALIM
(04DAD10F1047)

DI
SP SELATAN OTOMOBIL SDN. BHD.
LOT 1365, PADANG TEMUSU, SUNGAI PASIR,
08000 SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN


Buku laporan ini dikemukakan kepada jabatan
Kejuruteraan mekanikal
Sebagai memenuhi sebahagian syarat
Penanugerahan sijil / diploma kejuruteraan mekanikalPOLITEKNIK KOTA BHARU
DISEMBER 2012
iii


DEDIKASI

Syukur kepada Allah S.W.T yang memberi kesihatan yang baik kepada saya selama
ini untuk menjalankan tanggungjawab saya sebagai hambanya dan sebagai seorang
pelajar bagi menyempurnakan latihan industri dan laporan ini.

Laporan ini adalah salah satu syarat bagi setiap pelajar yang menjalankan
latihan industri. Saya berharap dengan laporan ini dapatlah pihak Politeknik menilai
tahap kemampuan saya sebagai seorang pelajar di Politeknik Kota Bharu.

Laporan ini juga menjadi panduan kepada pensyarah untuk memberi markah
untuk pelajar yang menjalankan latihan. Selain itu, ia juga menjadi rujukan kepada
para pelajar yang akan menjalankan latihan industi selepas ini.


iv

PENGHARGAAN

Assalammualaikum W. B. T. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang segala puji bagi Allah S.W.T, selawat ke atas junjungan besar kita Nabi
Muhammad S.A.W, keluarga dan para sahabat baginda. Bersyukur saya kehadrat
illahi kerana limpah kurnianya, saya telah selamat menjalani latihan industri dengan
jayanya disamping menyiapkan sebuah buku laporan industri.

Setinggi penghargaan diberikan kepada semua staf syarikat SP Selatan
Otomobil Sdn. Bhd. kerana sudi menerima saya sebagai pelajar latihan dan
membimbing saya dan mengajar saya dalam membaiki kenderaan dengan
mengunakan peralatan-peralatan teknologi yang moden dalam membaiki kenderaan.

Penghargaan juga dirakamkan kepada penyelia semasa menjalankan latihan
iaitu En. Lim Chun Hooi selaku Pengurus Operasi Perkhidmatan Pelanggan di SP
Selatan Otomobil Sdn. Bhd. Terima kasih juga di ucapkan kepada juruteknik yang
diberi kepercayaan oleh syarikat untuk membantu saya semasa menjalankan latihan
iaitu En. Azhar bin Shahbudin kerana banyak memberi tunjuk ajar dalam membaiki
kenderaan dan servis kenderaan.

Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah
Politeknik Kota Bharu yang telah membantu saya dan memberi tunjuk ajar dalam
pengurusan laporan harian dan buku log bagi memudahkan lagi kerja-kerja membuat
laporan.

Saya juga berterima kasih kepada kedua dua ibu bapa saya yang selalu
memberi semangat serta dorongan untuk menyiapkan laporan ini. Salain itu
membantu dari segi kewangan untuk menyiapkan buku laporan ini.

Terima kasih.v

SENARAI RAJAH

RAJAH TAJUK MUKA SURAT
2.2.1 Gambar syarikat dari hadapan 7
2.2.2 Jek jenis 4 post 8
2.4.1 Carta organisasi 10
2.4.2 Peta syarikat 10
4.5.1 Komponen brek gelendung 28
4.5.1 Silinder roda 29
4.5.3 Kekasut brek 30
4.7.1 Komponen brek piring 33
4.8.2 Pad brek 36
4.9.1 Unit brek tangan 37
4.10.1 Brek servo 38
4.11.1 Perpasangan brek anti kunci 39
5.3.2 Karburetor 45
5.4.3 Keratan pemancit bahan api 49
5.5.1 Tangki bahan api 50
5.5.2 Pam bahan api 51
5.5.3 Penapis bahan api 52
6.2.1 Takung minyak 58
6.2.2 Penapis minyak 59
6.2.3 Pam minyak 59
6.4.1 Saybolt universal viscometer 61
6.7.1 Sistem penyejuk cecair 68
6.8.2 Tudung tekanan 70
vi

6.8.4 Hos bawah 71
6.8.5 Hos atas 71
6.8.7 Pam air 72
6.9.1 Sistem penyejukan udara 73

1

ISI KANDUNGAN

BAB KANDUNGAN MUKA SURAT
Judul i
Dedikasi ii
Penghargaan iii
Senarai rajah iv

BAB 1 PENGENALAN
1.1 Pengenalan 1
1.2 Objektif Latihan Industri 2
1.3 Kepentingan Latihan Industri 3
1.4 Skop Latihan Industri 4
1.5 Objektif Laporan 5

BAB 2 LATAR BELAKANG ORGANISASI
2.1 Pengenalan Organisasi 6
2.2 Latar Belakang Syarikat 7
2.3 Aktiviti Syarikat 9
2.4 Carta Organisasi Dan Peta Syarikat 10

BAB 3 RINGKASAN MINGGUAN
3.1 Pengenalan 11
3.2 Ringkasan mingguan 12


BAB 4 SISTEM BREK
4.1 Pengenalan 25
4.2 Kegunaan sistem brek 26
4.3 Kendalian sistem brek 26
4.4 Jenis sistem brek 27
4.5 Brek gelendung 27
4.6 Menservis brek gelendung 31
4.7 Brek piring (disc) 33
4.8 Menservis brek piring 35
2

4.9 Brek tangan 37
4.10 Brek booster (servo) 38
4.11 Brek anti kunci (ABS) 39
4.12 Menjujuh sistem brek 40
4.13 Bendalir brek 41

BAB 5 SISTEM BAHAN API (PETROL)
5.1 Pengenalan 43
5.2 Sistem bahan api (karburetor) 44
5.3 Karburetor 44
5.4 Sistem bahan api (pancitan) 48
5.5 Fungsi komponen sistem pancitan 50
5.6 Jenis sistem hantaran bahan api 56

BAB 6 SISTEM PELINCIRAN DAN PENYEJUKAN
6.1 Sistem pelinciran 57
6.2 Komponen utama sistem pelinciran 58
6.3 Minyak pelincir 60
6.4 Gred minyak pelincir 61
6.5 Cara menukar minyak pelincir dan penapis 65
6.6 Sistem penyejukan 67
6.7 Sistem penyejukan cecair 67
6.8 Fungsi komponen utama sistem penyejukan 69
6.9 Sistem penyejukan udara 74
6.10 Kendalian sistem penyejukan udara 74

BAB 7 KOMEN DAN CADANGAN 74

BAB 8 KESIMPULAN 76

BAB 9 RUJUKAN 7
3BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pengenalan
Latihan industri merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran
Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi (KPTM). Pelajar perlu lulus dalam latihan
industri sebelum diperakukan untuk penganugerahan sijil atau diploma Politeknik
KPTM.

Latihan industri biasanya dijalankan selama 6 bulan (satu semester). Semua
pelajar politeknik yang ingin mendapatkan sijil atau diploma perlulah menjalani
latihan industri kerana ia adalah salah satu syarat wajib yang perlu dipatuhi untuk
mendapatkan sijil atau diploma. Bagi pelajar jurusan sijil akan menjalani latihan
industri pada semester ke-3 manakala pelajar jurusan diploma akan menjalaninya
pada semester ke-4.

Selepas pelajar menjalani latihan, mereka perlu menyediakan satu laporan
lengkap mengenai latihan yang telah dijalani. Laporan ini meliputi segala aspek
semasa latihan antaranya sejarah dan latar belakang syarikat serta kerja yang
dilakukan semasa di dalam tempoh latihan. Diharap laporan ini akan dapat
membantu dan memberi faedah untuk rujukan pada masa akan datang.


4

1.2 Objektif Latihan Industri

Latihan industri merupakan salah satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar
sebelum layak dipertimbangkan untuk penganugerahan sijil atau diploma. Setiap
pelajar perlu lulus latihan industri sebelum dibenarkan memasuki semester yang
berikutnya.

Para pelajar akan ditempatkan di firma firma yang bersesuaian dengan
kursus yang diambil di politeknik untuk menjalani latihan industri. Semasa latihan
industri pelajar perlu mematuhi segala peraturan yang ditetapkan politeknik dan
firma dimana latihan dijalankan. Oleh itu, latihan industri mempunyai objektif yang
tersendiri iaitu :

a) Untuk mendedahkan pelajar-pelajar ke alam pekerjaan sebenar
b) Untuk menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik sesama
pekerja.
c) Membolehkan pelajar dapat melihat kaitan diantara teori yang dipelajari
dikelas dengan kerja-kerja dialam pekerjaan yang sebenar.
d) Untuk memahami dan mengamalkan kepentingan peraturan-peraturan
keselamatan dalam industri.
e) Untuk meningkatkan pekerti yang amanah dan bertanggungjawab.
f) Untuk mengukuhkan keyakinan diri dalam melakukan sesuatu pekerjaan.
g) Untuk mendedahkan pelajar dalam bidang yang diceburi.
h) Menyediakan laporan rasmi dan lain-lain tugasan seperti yang disarankan
oleh pihak politeknik.


5

1.3 Kepentingan Latihan Industri

Lulus dalam latihan industri adalah salah satu syarat wajib bagi setiap pelajar
politeknik sebelum diperakui penganugerahan sijil atau diploma poiteknik. Selama
22 minggu pelajar akan menjalani latihan industri di jabatan kerajaan atau di syarikat
swasta akan didedahkan dengan suasana perkejaan sebenar berbeza dari suasana di
politeknik.

Latihan industi telah diwajibkan kepada semua pelajar politeknik sebelum mereka
menamatkan pengajian kerana mempunyai pelbagai kebaikan dan kepentingannya
kepada pelajar itu sendiri. Diantara kepentingan tersebut ialah:

a) Pelajar-pelajar dapat merasai sendiri pengalaman susah-senang ketika berada
di alam pekerjaan yang sebenar.
b) Meningkatkan perasaan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang
lebih tinggi.
c) Pelajar dapat mempraktikkan teori dan praktikal yang dipelajari ketika di
politeknik.
d) Meningkatkan kesedaran pelajar mengenai kepentingan ilmu untuk
memperolehi kerjaya yang cemerlang,
e) Meningkatkan cara bergaul sesama rakan kerja yang berbilang kaum serta
umur.
f) Menanamkan rasa tanggungjawab serta yakin untuk melakukan sesuatu ke
atas setiap kerja yang diberikan.
g) Menambahkan rasa tanggungjawab serta yakin untuk melakukan sesuatu ke
atas setiap kerja yang diberi.
6

h) Menambahkan pengetahuan mengenai teknologi terkini yang digunakan di
alam pekerjaan.
i) Menyuntik kesedaran keatas diri pelajar betapa pentingnya peraturan
keselamatan ke atas diri sendiri, keadaan sekeliling dan peralatan.
j) Bagi memenuhi syarat penanugerahan sijil atau diploma .

1.4 Skop Latihan Industri

Latihan industri merupakan satu aktiviti dimana pelajar menjalankan kerja sambil
belajar. Pelbagai ilmu dan pengalaman dapat pelajari semasa menjalankan aktiviti
seharian di firma dimana pelajar menjalani latihan indusri. Semasa menjalankan
latihan industri di Sp Selatan Otomobil Sdn. Bhd. banyak pengalaman dan
pengetahuan yang di pelajari dari kerja kerja seharian si syarikat berkenaan.
Segala kerja yang dijalankan bersangkutan dengan teori yang dipelajari di Politeknik.

Latihan industri merupakan satu permulaan pelajar bagi meneruskan bidang
yang diambil. Ia merupakan asas untuk memulakan perkerjaan di alam perkerjaan
yang sebenar. Sebagai seorang pelajar yang dilatih, pelajar perlulah menunjukan
disiplin yang terbaik dan tumpuan yang penuh semasa menjalankan latihan industri.
Aspek keselamatan adalah faktor yang penting semasa menjalani latihan kerana ia
dapat menjamin keselamatan semasa melakuakan kerja.

Pelatih perlulah ringan mulut untuk bertanya apa yang tidak difahami semasa
membuat sesuatu kerja dan sentiasa mendengar pandangan perkerja yang lebih
berpengalaman. Pelajar juga perlu sentiasa meningkatkan pretasinya untuk
memajukan dirinya sendiri.
7

Bagi semua pelajar yang menjalani latihan industri, mereka perlu menyediakan satu
laporan lengkap tentang kerja yang dilakukan. Selain itu, pelajar juga perlu
membuat melengkapkan buku laporan harian dan refleksi mingguan.

1.5 Objektif Laporan

Setiap pelajar politeknik yang telah tamat menjalani latihan industi diwajibkan untuk
menulis satu Laporn Latihan Industri (LLI) yang lengkap. Laporan tersebut
hendaklah dibawa bersama ketika mendaftar untuk meneruskan pengajian di
semester yang berikutnya.

Laporan Latihan Industri (LLI) pelajar hendaklah mengikut piawaian yang
telah di tetapkan oleh politeknik. Laporan tersebut hendaklah mengenai latihan yang
telah diikuti oleh pelajar. Hasilnya juga hendaklah asli berdasarkan pengalaman
pelajar itu sendiri. Piawaian yang telah ditetapkan oleh politeknik hendaklah
dipatuhi sepenuhnya oleh pelajar jika tidak mahu laporan latihan industrinya di tolak.
Objektif Laporan Latihan Industri ditulis ialah:

a) Merupakan bukti bertulis kepada latihan yang diikuti oleh pelajar.
b) Mendokumentasikan aktiviti-aktiviti pelajar sepanjang latihan.
c) Sebagai perantara diantara pelajar, politeknik sepanjang latihan.
d) Laporan yang baik boleh digunakan pelajar ketika temuduga kerja.
e) Melatih pelajar supaya mengikut arahan serta kehendak sesebuah institusi.
f) Supaya pihak Politeknik dapat menilai pencapaian pelajar.

8BAB 2 : LATAR BELAKANG ORGANISASI

2.1 Pengenalan Organisasi

SP Selatan Otomobil Sdn. Bhd. adalah sebuah syarikat pengedar kenderaan
berjenama Toyota di Sungai Petani, Kedah yang beroperasi sebagai pengedar sah
UMW Toyota Sdn. Bhd. iaitu syarikat tunggal yang membawa masuk kenderaan
berjenama Toyota ke Malaysia.

Selain itu, SP Selatan Otomobil juga mempunyai sebuah bengkel bagi
menservis dan membaiki kenderaan jenama Toyota. Segala aktiviti bengkel dari
aspek operasi kerja, keselamatan bengkel, kepuasan pelanggan dan kualiti adalah
dibawah pemerhatian UMW Toyota. Dengan menggunakan slogan One Team,
Customer First bengkel ini amat menitikan kerja berpasukan dan mementingkan
kualiti kerja bagi memuaskan pelangan yang menggunakan perkhidmatan disini.9

2.2 Latar Belakang Syarikat


Rajah 2.2.1 Gambar dari hadapan syarikat

SP Selatan Otomobil Sdn. Bhd. Telah dibina diatas sebuah tapak perindustrian yang
disediakan oleh kerajaan negeri Kedah iaitu di Lot 1365, Padang Temusu, 08000
Sungai Petani,Kedah Darul Aman. Syarikat ini telah dibuka pada awal tahun 2005
pada bulan Januari. Syarikat ini adalah hak milik kekal Encik Kho Wing Chun iaitu
seorang pemilik syarikat kereta terpakai berdekatan.

Syarikat ini telah dibangunkan dengan kos anggaran RM 3.0 juta. Dengan
dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu jualan kenderaan dan perkhidmatan
pelanggan. Bengkel diletakan dibawah penyeliaan seorang pengurus di bahagian
perkidmatan pelanggan.

10

Di bahagian perkhidmatan pelanggan, SP Selatan Otomobil mempunyai enam
orang penasihat servis, dua orang job controller, tiga orang team leader, dan
empat belas juruteknik di bawah kawalan pengurus dan executive perkhidmatan
pelanggan. SP Selatan Otomobil juga menyediakan kelengkapan yang lengkap untuk
kegunaan juruteknik. Antaranya:
a) Satu set lengkap alatan biasa untuk setiap juruteknik.
b) Sebuah bilik SST menempatkan semua jenis special tools
c) 3 buah jek scissor, 3 buah jek 4 post, dan 9 buah jek 2 post.
d) Dua mesin wheel balancing dan sebuah mesin wheel alignment.


Rajah 2.2.2 Jek jenis 4 post


11

2.3 Aktiviti Syarikat

SP Selatan Otomobil beroperasi pada setiap hari isnin hingga sabtu bermula dari
pukul 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Manakala cuti pula pada hari ahad dan cuti
umum. Pelbagai aktiviti yang dijalankan disini, antaranya:
a) Servis biasa kenderaan melakukan servis berdasarkan pemintaan pelangaan
mengikut pakej yang disediakan Toyota.
b) Membaiki kenderaan membaik pulih kenderaan pelanggan yang rosak dan
menukar barangan yang rosak dengan barangan tulen Toyota bagi menjamin
kualiti barangan tersebut.
c) Wheel alignment & balancing - mencadangkan pelanggan melakukan
alignment & balancing setiap kali membuat servis.
d) Membasuh dan mengilat kenderaan mencadangkan pelanggan membasuh
selepas membuat servis.
e) Servis penyaman udara kenderaan melakukan servis mengikut pekej yang
disediakan Toyota.
f) Mengetuk dan mengecat kenderaan membaiki kederaan yang kemalangan.

Semua perkhidmatan yang disediakan adalah mengikut piawaian yang disediakan
oleh UMW Toyota bagi menjamin kualiti yang baik untuk para pelanggan. SP
Selatan Otomobil juga menjalankan aktiviti bagi menjaga keselamatan dan
kebersihan bengkel yang digariskan oleh UMW Toyota iaitu 5S. 5S adalah :
a) SORT menyusun alatan dengan kemas.
b) SET IN ORDER gunakan alatan dengan betul dan tempat yang betul.
c) SHINE & INSPECT bersih kan tempat kerja dan alatan.
d) STANDARDIZED - menjalankan kerja mengikut cara betul
e) SUSTAIN mengamalkan cara kerja yang selamat

12

2.4 Carta Organisasi Dan Peta Syarikat
Rajah 2.4.1 Carta organisasi

Rajah 2.4.2 Peta syarikat
13
BAB 3 : RINGKASAN MINGGUAN


3.1 Pengenalan

Ringkasan mingguan ini penting bagi menunjukan kerja-kerja yang dilakukan oleh
pelajar semasa menjalankan latihan industri di organisasi yang berkenaan.
Pendedahan amali yang diberikan semasa menjalani latihan membantu para pelajar
dalam menamatkan pengajian dengan jayanya.

Dengan menunjukan sikap positf semasa menjalankan latihan seperti sikap
berdisiplin, menepati masa, sentiasa berusaha, menunjukan minat dan lain-lain
membolehkan pelajar menamatkan latihan industri dengan jayanya. Segala prosedur
yang disediakan oleh politeknik adalah garis panduan yang boleh di manfaatkan
untuk kebaikan pelajar.14

3.2 Ringkasan mingguan
Minggu 1 (19 Disember 2011 24 Disember)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Melapor diri di SP Selatan Otomobil Sdn. Bhd. Sesi Taklimat
Oleh En. Lim
Chun Hooi
SELASA Melakukan servis basic pada kenderaan
menukar minyak enjin dan penapis minyak
Servis perlu
dilakukan setiap
5000km/ 5 bulan
RABU Menukar but aci pacu (drive shaft) But aci pacu
pecah
KHAMIS Menukar penapis bahan api Penapis kotor
JUMAAT Menukar wayar penderia undur (reverse sensor) Soket penderia
pecah
SABTU Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan .

Minggu 2 (26 Disember 2011 31 Disember 2011)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Cuti umum (ganti) Hari Krismas
SELASA Melakukan servis advance maxcheck 3
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek, penapis udara, minyak stereng kuasa, minyak
gear dan penyejuk (coolant)
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
RABU Menukar penyerap hentak belakang (Toyota Vios) Penyerap hentak
bocor
KHAMIS Menukar gasket tudung kepala silinder (Toyota
Fortuner)
Gasket bocor
JUMAAT Melakukan servis basic pada kenderaan
menukar minyak enjin dan penapis minyak
Servis perlu
dilakukan setiap
5000km/ 5 bulan
15

SABTU Memeriksa keadaan brek cakera hadapan (Toyota
Camry) menggunakan tolok dail dan micro meter
Bila brek, stereng
bergegar.

Minggu 3 (02 Januari 2012 - 07 Januari 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Menukar gasket tudung kepala silinder, gasket
takung minyak, gasket tudung rantai pemasaan
(timing chain), oil seal roda tenaga dan oil seal
aci pacu.
Terlalu banyak
kebocoran pada
enjin.
SELASA Sambung kerja-kerja semalam
RABU Membuka penyerap hentak hadapan griskan
bahagian getah atas.
Ada bunyi
KHAMIS Menukar siren pengera (Toyota Vios). Siren rosak
JUMAAT Memeriksa kenderan tidak boleh hidup (Toyota
Avanza) memeriksa mengikut carta aliran yang
diberikan.
Ecu rosak
arahan tidak
sempurna.
SABTU Menukar kabel penutup tangki bahan api (Toyota
Innova)
Kabel putus

Minggu 4 (9 Januari 2012 14 Januari 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SELASA Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
RABU Cuti sakit
KHAMIS Cuti sakit
JUMAAT Cuti sakit
SABTU Cuti sakit

16

Minggu 5 (16 Januari 2012 21 Januari 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Cuti sakit
SELASA Cuti sakit
RABU Cuti sakit
KHAMIS Cuti sakit
JUMAAT Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SABTU Melakukan servis advance maxcheck 4
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek, penapis udara, minyak stereng kuasa, minyak
gear, penyejuk (coolant), penapis bahan api dan
minyak karbeda.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan

Minggu 6 (23 Januari 2012 28 Januari 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Cuti umum Tahun baru cina
SELASA Cuti umum Tahun baru cina
RABU Cuti umum Tahun baru cina
KHAMIS Melakukan servis advance maxcheck 3
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek, penapis udara, minyak stereng kuasa, minyak
gear dan penyejuk (coolant)
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
JUMAAT Menukar tali sawat pemasaan (Toyota Hilux) Tali sawat telah
rosak
SABTU Menukar gasket tudung kepala silinder (Toyota
Hilux)
Berlaku
kebocoran
17

Minggu 7 (30 Januari 2012 04 Febuari 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Menukar oil seal aci pacu (Toyota Vios) oil seal bocor
SELASA Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
RABU Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
KHAMIS Menukar tali pinggang keselamatan (Toyota Vios) Rosak
JUMAAT Melakukan servis basic pada kenderaan
menukar minyak enjin dan penapis minyak
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SABTU Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan

Minggu 8 (6 Febuari 2012 11 Febuari 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Cuti umum (ganti) Maulidul Rasul
SELASA Menukar gam gasket penakung minyak (Toyota
Innova)
Gasket bocor
RABU Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
KHAMIS Menukar bearing roda hadapan (Toyota Vios) Bearing berbunyi
JUMAAT Diberi penerangan tentang 5S SORT, SET IN
ORDER, SHINE & INSPECT,
STANDARDIZED dan SUSTAIN
Oleh En. Abdul
Hakim (ECSO)
SABTU Pembahagian tugas dan penerangan kepada pelajar
latihan bg melaksanakan 5S


18

Minggu 9 (13 Febuari 2012 18 Febuari 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Melakukan servis basic pada kenderaan
menukar minyak enjin dan penapis minyak.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SELASA Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
RABU Melakukan servis advance maxcheck 3
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek, penapis udara, minyak stereng kuasa, minyak
gear dan penyejuk (coolant)
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
KHAMIS Melakukan servis basic pada kenderaan
menukar minyak enjin dan penapis minyak.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
JUMAAT Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SABTU Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkanMinggu 10 (20 Febuari 2012- 25 Febuari 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Menukar hub roda belakang dan bumper spring
(Toyota vios)
Ada bunyi
SELASA Menukar oil seal roda tenaga (Toyota Vios) Kebocoran
berlaku
RABU Sambung kerja semalam
KHAMIS Membuka brek cakera. Dihantar ke
19

faundri untuk
skimming
JUMAAT Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SABTU Menukar oil seal roda tenaga (Toyota Avanza) Kebocoran
berlaku

Minggu 11 (27 Febuari 2012 03 Mac 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SELASA Menukar oil seal roda tenaga (Toyota Avanza) Kebocoran
berlaku
RABU Menukar gasket takung minyak gear (Toyota
Avanza)
Kebocoran
berlaku
KHAMIS Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
JUMAAT Membuka tombol gear (Toyota Altis) Gear susah tukar
SABTU Pre-Delivery Inspection untuk kereta baru Diperiksa
sebelum di
serahkan kepada
pelanggan

Minggu 12 (05 Mac 2012 10 Mac 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Membuka door trim untuk pasang skru cermin
(Toyota Vios)
Apabila buka
cermin senget.
SELASA Menukar brek cakera hadapan (Toyota Rush) Apabila brek,
stereng bergegar.
20

RABU Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
KHAMIS Pengenalan tentang kereta baru Toyota Prius Oleh En. Abdul
Hakim (ECSO)
JUMAAT Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SABTU Memeriksa brek hadapan (Toyota Vios) ada bunyi
ketika brek
Getah piston
pecah

Minggu 13 (12 Mac 2012 17 Mac 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Cuti (Kebenaran) Kenduri
SELASA Menukar tali pinggang hadapan (Toyota Camry) Tali pinggang
rosak
RABU Membuka dan memeriksa tombol gear Gear susah
masuk
KHAMIS Membaiki waste oil tank
JUMAAT Griskan intermediate steering shaft Ada bunyi ketika
membelok
SABTU Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan


Minggu 14 (19 Mac 2012 24 Mac 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Membuka dan mengambil ukuran brek cakera
(Toyota Camry)
Apabila brek,
stereng bergegar
SELASA Menukar siren penggera (Toyota Vios) Siren tidak
berfungsi
21

RABU Membersihkan waste oil store
KHAMIS Memeriksa penggra berbunyi sendri (Toyota Altis) Penggera terlalu
sensatif
JUMAAT Membuka dan griskan getah penyerap hentak
(Toyota Vios)
Ada bunyi
SABTU Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan


Minggu 15 (26 Mac 2012 31 Mac 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Cuti (kebenaran) Menghadiri
mahkamah
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
Melakukan rombak rawat enjin (Toyota Camry)
-Mengeluarkan enjin dari kenderaan.
-Membuka tudung kepala silinder
-Membuka tudung dan rantai pemasaan
-Membuka kepala silinder
-Membuka piston dari enjin
-Membersihkan karbon
-Mengambil ukuran piston ring
-Menukar piston ring
-Menguji kelegaan injap
-Memasang semula

Ada bunyi bising
ketika memandu

Minggu 16 (02 April 2012 07 April 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Menukar palam pencucuh (Toyota Camry) Terlalu banyak
karbon
SELASA Menukar penyerap hentak hadapan (Toyota vios) Absorber kurang
22

tekanan
RABU Pre-Delivery Inspection untuk kereta baru Diperiksa
sebelum di
serahkan kepada
pelanggan
KHAMIS Melakukan servis basic pada kenderaan
menukar minyak enjin dan penapis minyak
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
JUMAAT Servis brek (Toyota Vios) Brek berbunyi
SABTU Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan

Minggu 17 (09 April 2012 14 April 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SELASA Griskan intermediate steering shaft Ada bunyi ketika
membelok
RABU Cuti umum Pertabalan Agong
KHAMIS Membuka brek belakang (Toyota Camry) Ada bunyi ketika
brek.
JUMAAT Menukar bumper support spring pada penyerap
hentak. (Toyota Camry)
Ada bunyi ketika
melalui bump.
SABTU Menukar but aci pacu (Toyota Vios) But pecah

Minggu 18 (16 April 2012 21 April 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Melakukan servis advance maxcheck 4
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek, penapis udara, minyak stereng kuasa, minyak
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
23

gear, penyejuk (coolant), penapis bahan api dan
minyak karbeda.
SELASA Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
RABU Membantu pekerja membasuh kenderaan
KHAMIS Menjujuh brek (Toyota Prius) Menggunakan
interligent
tester
JUMAAT Menukar minyak gear automatik. (Toyota Altis) Minyak gear
lama
SABTU Membuat trip untuk takung minyak enjin (Toyota
Avanza)
Trip rosak

Minggu 19 (23 April 2012 28 April 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Menukar lower arm (Toyota Camry) Kereta bergegar
SELASA Membuka dan mengambil ukuran brek cakera
(Toyota Camry)
Apabila brek,
stereng bergegar
RABU Membuka tombol gear (Toyota Altis) Gear susah
masuk
KHAMIS Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
JUMAAT Menukar sensor oksigen (Toyota Vios) Enjin sentak
SABTU Menukar aci stereng (Toyota Altis) Ada bunyi ketika
membelok

Minggu 20 (30 April 2012 5 Mei 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis brek.
Dilakukan
mengikut jadual
24

yang ditetapkan
SELASA Cuti umum Hari pekerja
RABU Melakukan servis advance maxcheck 3
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek, penapis udara, minyak stereng kuasa, minyak
gear dan penyejuk (coolant)
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
KHAMIS Membuka brek cakera depan dan belakang (Toyota
Camry) skimming
Stereng bergegar
ketika brek
JUMAAT Menukar fius lampu brek. Fius terbakar
SABTU Cuti umum Hari wesak

Minggu 21 (07 Mei 2012 11 Mei 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Melakukan servis basic pada kenderaan
menukar minyak enjin dan penapis minyak
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
SELASA Menukar gasket tudung kepala silinder, tudung
rantai pemasaan, dan takung minyak. (Toyota
Camry)
Berlaku
kebocoran
RABU Menukar brek cakera hadapan (Toyota Camry) Stereng bergegar
ketika brek
KHAMIS Menukar cable sub-assy stereng (Toyota Rush) Hon tidak
berfungsi
JUMAAT Menukar pemasangan (mounting) dan bearing
penyerap hentak hadapan (Toyota Camry)
Ada bunyi pada
penyerap hentak.
SABTU Cuti sakit Demam

Minggu 22 (14 Mei 2012 18 Mei 2012)
Hari Aktiviti Catatan
ISNIN Melakukan servis advance maxcheck 2 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek dan menjujuh brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
25

SELASA Melakukan servis advance maxcheck 1 -
menukar minyak enjin, penapis minyak, servis
brek.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan
RABU Menukar gasket tudung kepala silinder, gasket
tudung rantai pemasaan, gasket takung minyak,
oil seal roda tenaga, oil seal aci pacu dan aci
pacu.
Berlaku
kebocoran
KHAMIS Sambung kerja semalam.
JUMAAT Melakukan servis advance maxcheck 4
menukar minyak enjin, penapis minyak, minyak
brek, penapis udara, minyak stereng kuasa,
minyak gear, penyejuk (coolant), penapis bahan
api dan minyak karbeda.
Dilakukan
mengikut jadual
yang ditetapkan

26


BAB 4 : SISTEM BREK


4.1 Pengenalan

Sistem brek merupakan salah satu sistem yang paling penting dalam sesebuah
kenderaan. Sistem brek direka untuk membenarkan pemandu memperlahankan serta
memberhentikan kenderaan.
Pertukaran tenaga berlaku dalam sistem brek adalah petukaran tenaga
momentum (tenaga kinetik) kepada tenaga haba. Silinder induk disambungkan ke
pedal brek yang diinjak oleh pemandu bagi memaksa bendalir dikenakan tekanan ke
tiap-tiap pepasangan brek roda. Disini daya hidraul digunakan untuk memaksa pad
dalam pepasangan brek piring menentang pusingan rotor atau menolak keluar
kekasut brek menentang pusingan gelendong brek.
Sistem brek tangan kereta biasanya menggunakan kaedah mekanikal dan
dipasang pada roda belakang. Ia biasanya digunakan untuk mengunci roda kenderaan
ketika meletakkan kenderaan ( parking ) atau membrek dalam kecemasan. Satu
pengalak kuasa ( servo ) digunakan keatas selinder induk untuk menambah kuasa
ketika membrek.


27

4.2 Kegunaan Sistem Brek.

Sistem brek mempunyai beberapa kegunaan penting iaitu untuk membolehkan
kenderaan memperlahankan dan berhenti dengan segera dan selamat, untuk
mengawal kenderan semasa dalam perjalanan dan untuk meletak kenderaan ditempat
yang curam.
Sistem brek yang baik mestilah mempunyai ciri ciri berikut:
a) Boleh memberhentikan kenderaan dengan cepat apabila dikehendaki.
b) Berada dalam keadaan baik dan dalam kawalan pemandu pada setiap masa.
c) Tidak boleh kehilangan kuasa brek.
d) Tidak berkehendakkan larasan yang kerap.
e) Sesuai untuk segala kelajuan,keberatan dan suhu.

4.3 Kendalian Sistem Brek

Apabila pedal brek ditekan, pad atau kekasut brek akan menyentuh gelendung atau
piring brek. Geseran yang berlaku akan memperlahankan pusingan roda yang
seterusnya menyebabkan geseran diantara tayar dengan permukaan jalan yang akan
memperlahankan kelajuan kenderaan dan memberhentikannya.
Brek haruslah ditekan secara perlahan- lahan supaya roda terus berpusing
pelahan-lahan dan berhenti. Oleh itu, kenderaan dapat di berhentikan dengan cepat
kerana geseran yang terjadi diantara tayar dengan permukan jalan raya adalah
geseran statik. Geseran yang terjadi ini dikenali sebagi geseran kinetik.

4.4 Jenis Jenis Sistem Brek

Sistem brek biasanya terbahagi kepada beberapa jenis, ia bergantung kepada
kecekapan brek itu. Biasanya, sistem brek menpunyai 4 jenis, antaranya:
a) Mekanikal
b) Gabungan mekanikal dan hidraulik
c) Hidraulik
d) Angin (pneumatik)
28

Manakala brek yang biasa digunakan pada masa kini pada kenderaan ialah:
a) Brek gelendung
b) Brek piring (disc)

4.5 Brek Gelendung

Brek jenis gelondong biasanya digunakan pada brek belakang kenderaan yang
digabungkan dengan brek disk sebelah hadapannya. Kereta lama biasanya gunakan
keempat-empat brek gelendong. Brek ini memberhentikan pusingan gelendong dan
roda melalui geseran di antara alas brek gelendong.

4.5.1 Komponen Brek Gelendung
a) Silinder roda
b) Plat sokong belakang
c) Pegas pembalik
d) Kekasut brek
e) Komponen pelaras brek
f) Kabel brek letak (parkir)

Rajah 4.5.1 Komponen brek gelendung
Lining brek dipasang pada kekasut supaya dapat bergesel dengan drum. Diantara
kekasut brek terdapat silinder roda (wheel cylinder) yang akan menolak kekasut brek
29

supaya bersentuhan dengan drum brek. Terdapat juga komponen-komponen lain
seperti:-
a) Spring kembali (return spring ) - bertindak sebagai menarik kekasut brek
ketempat asal selepas pedal brek dilepaskan.
b) Pelaras untuk melaras kelegaan antara lining dengan permukaan drum atau
untuk membuat perlarasan hand brek.
c) Cemat pengunci untuk menetapkan/mengunci kedudukan kekasut brek
pada backing plat

4.5.2 Silinder Roda
Silinder roda digunakan dalam brek hidraulik. Ia mengembangkan kekasut brek
keluar untuk membuat sentuhan dengan gelendong, tekanan ini akan dikenakan
apabila pedal brek diinjak.
Didalam silinder roda terdapat satu atau 2 piston dengan mangkuk
getah(rubber cup). Diantara piston tersebut dipasang spring. Spring ini akan
mengembalikan semula piston ketempat asal selepas beroperasi. Pada silinder juga
terdapat skru penjujus (bleeding screw) untuk tujuan membuang udara yang
terperangkap dalam sistem brek. Pengadang habuk (dust cover) dipasang dibahagian
luar silinder bagi mengelakkan kekotoran masuk kedalam silinder. Silinder roda
(wheel cylinder) biasanya digunakan untuk brek jenis gelendung (drum).

4.5.2 Silinder Roda

30

4.5.3 Kekasut Brek
Bagi roda yang menggunakan jenis brek drum biasanya menggunakan 2 lining yang
dipanggil lining primer dan lining sekunder atau kedua-duanya sekunder. Susunan
lining brek primer dan sekunder menggunakan satu silinder roda yang dipasang
ditengah-tengah antara lining primer dan sekunder. Apabila pedal brek ditekan piston
dalam silinder roda akan menolak lining brek dan bersentuh dengan permukaan
drum.
Lining brek primer biasanya mengalami tekanan yang lebih dari brek lining
sekunder. Ini menyebabkan lining brek primer cepat menjadi nipis. Jenis ini biasanya
digunakan pada roda belakang,keupayaan membrek agak lemah jika dibandingkan
dengan dua lining sekunder.

4.5.3 Kekasut Brek

Manakala jenis dua lining brek sekunder menggunakan 2 silinder roda yang
berasingan pada satu roda beserta dengan unit pelaras pada setiap lining brek. Kedua-
dua lining brek bergerak mengikut arah pusingan gelendung,dengan ini akan
menyebabkan kuasa membrek yang lebih mencengkam. Kelemahan jenis ini ialah
kedua-dua lining brek akan bertindak sebagai lining brek primer semasa kenderaan
mengundur.31

4.5.4 Gelendung (Drum)
Gelendung biasanya diperbuat daripada besi tuangan dan aluminium atau besi
tuangan dan keluli. Besi tuangan digunakan sebagai permukaan dalam drum sahaja.
Kebanyakkan drum brek sekarang menggunakan jenis besi tuangan dan
keluli. Ini adalah kerana keluli lebih teguh dan besi tuang pula tahan dan bermutu
tinggi dan dapat mengalirkan haba dengan cepat. Semasa brek beroperasi drum akan
menjadi panas,untuk mengalirkan haba yang terbentuk itu ke udara biasanya
permukaan luar drum dibuat bersirip(tidak pada semua kenderaan) dan rim roda yang
berlubang digunakan.

4.6 Menservis Brek Gelendung
Brek gelendung perlu di servis bagi memastikan kecekapanya membrek. Selain itu,
ia juga bagi memastikan komponen dalam brek tersebut dalam keadaan baik.

4.6.1 Cara Menservis Brek Gelendung
Peralatan yang digunakan ialah :-
a) Jek 2 post
b) Playar
c) air gun dan soket 21mm
d) Pemutar skru
e) Tukul
f) Skru 13mm (panjang)
g) air gun blower
h) Kertas pasir
Langkah kerja :-
a) Letakan kaki jek dengan betul dan jek kenderaan.
b) Pastikan brek tangan dilepaskan dan tanggalkan tayar
c) Bukakan gelendung degan cara mengetuk gelendung (jika ketat gunakan skru
13mm untuk mengeluarkan gelendung)
d) Cuci komponen brek gelendung
e) Periksa kehausan kekasut brek (jika haus tukar yang baru)
f) Jika tidak haus, kasarkan pemukaan kekasut brek dengan kertas pasir.
32

g) Bersihkan habuk dengan air gun
h) Laraskan kekasut brek dan brek tangan jika perlu
i) Pasang kembali gelendung dan tayar
j) Turunkan jek dan uji kenderaan.
(Semua alatan dan langkah kerja tersebut berdasarkan servis brek gelendung kereta
Toyota Vios, Avanza, Innova, dan Hilux).

4.6.2 Cara Menukar Kekasut Brek
Jika kekasut brek haus, ia perlulah ditukar kerana ia membahayakan pengguna
kerderaan tersebut.
Perlatan yang digunakan :-
a) Jek 2 post
b) air gun dan soket 21mm
c) Pemutar skru
d) Tukul
e) Skru 13mm (panjang)
f) Playar muncung tirus
g) Kertas pasir
h) Kekasut brek baru
Langkah kerja
a) Letakan kaki jek dengan betul dan jek kenderaan.
b) Pastikan brek tangan dilepaskan dan tanggalkan tayar
c) Bukakan gelendung degan cara mengetuk gelendung (jika ketat gunakan skru
13mm untuk mengeluarkan gelendung)
d) Kemudian tanggalkan spring dengan playar muncung tirus dan pemutar skru.
e) Tanggalkan kekasut brek lama.
f) Kekasut brek baru harus di kasarkan dengan kertas pasir.
g) Pasang semula kekasut brek yang baru.
h) Pasang semua komponen dengan betul
i) Uji kenderaan.

33

(Semua alatan dan langkah kerja tersebut berdasarkan servis brek gelendung kereta
Toyota Vios, Avanza, Innova, dan Hilux).


4.7 Brek Piring (Disc)
Brek piring biasanya digunakan ke atas roda hadapan pada kebanyakan kereta dan ke
empat-empat roda bagi sesetengah kereta. Satu disk dipasang ke hab roda dan
berputar sekali dengan tayar dan roda. Apabila pemandu mengenakan brek, tekanan
hidraulik daripada selinder induk digunakan untuk menolak lapik geseran ( pad )
melawan gerakan rotor kemudian memberhentikannya.

4.7.1 Komponen Brek Piring

Rajah 4.7.1 Komponen Brek Piring

Brek jenis piring ini mempunyai komponen yang tersendiri bagi memastikan ia
berfungsi dengan baik, antaranya ialah :
a) Pad brek
b) Pepasangan angkup brek
c) Piring (disc)
d) Piston

34

4.7.2 Binaan Piring (Disc)
Brek disk mempunyai permukaan yang licin pada kedua-dua belah permukaannya.
Biasanya diperbuat dari besi tuangan. Ada juga yang dibuat padu dan ada yang
dibuat bersirip pendingin diantara permukaan brek

4.7.3 Pad Brek
Pad brek digunakan bagi mencengkam disk semasa kenderaan bergerak.
Pad brek biasanya diperbuat daripada campuran asbestos,logam lembut dan damar.

4.7.4 Kebaikan dan Keburukan Brek Piring
Walaubagaimanapun, setiap sistem ciptaan manusia mempunyai kebaikan dan
keburukan yang tersendiri, begitu juga dengan brek piring ia mempunyai kebaikan
dan keburukan. Tetapi kebaikan mengatasi keburukan.
Kebaikan
a) Tiada perlarasan perlu dibuat keatas pepasangan brek disk
b) Masalah brake fade dapat dikurangkan.
c) Senang untuk membuat pemeriksaan
Keburukan
a) Berkehendakkan tekanan yang tinggi jika sistem servo unit rosak

4.8 Memservis Brek Piring
Brek piring juga perlu di servis bagi memastikan kecekapan ia berkerja dan bagi
memastikan tiada komponen yang rosak didalan sistem brek tersebut.

4.8.1 Cara Menservis Brek Piring
Peralatan yang digunakan :-
a) Jek 2 post
b) air gun dan soket 21mm
35

c) Spanar gelang 14mm
d) Kertas pasir
Langkah kerja :-
a) Jek kenderaan
b) Buka tayar dengan air gun
c) Buka skru 14 mm di bahagian bawah
d) Angkat angkup brek dan keluarkan pad brek
e) Periksa kehausan pad brek (jika perlu tukar)
f) Jika tidak haus, kasarkan dengan kertas pasir.
g) Pastikan semua kompenen dalam keadaan baik, tiada kebocoran.
h) Pasang semula brek pad dan turunkan angkup brek
i) Pasang skru 14mm dan pasang tayar
j) Uji kenderaan tersebut

(Semua alatan dan langkah kerja tersebut berdasarkan servis brek piring hadapan
kereta Toyota Vios, Avanza, Innova, dan Camry).

4.8.2 Menukar Pad Brek

Rajah 4.8.2 Pad Brek
Peralatan yang digunakan :-
a) Jek 2 post
b) air gun dan soket 21mm
c) Spanar gelang 14mm
36

d) Kertas pasir
e) Pad brek baru
Langkah kerja :-
a) Jek kenderaan
b) Buka tayar dengan air gun
c) Buka skru 14 mm di bahagian bawah
d) Angkat angkup brek dan keluarkan pad brek lama
e) Pastikan semua kompenen dalam keadaan baik, tiada kebocoran.
f) Kasarkan pemukan pad brek baru dengan kertas pasir
g) Pasang semula brek pad baru dan turunkan angkup brek
h) Pasang skru 14mm dan pasang tayar
i) Uji kenderaan tersebut
(Semua alatan dan langkah kerja tersebut berdasarkan servis brek piring hadapan
kereta Toyota Vios, Avanza, Innova, dan Camry).

4.9 Brek Tangan (Hand Brake)
Brek tangan juga disebut brek kecemasan atau parking brake.Ia digunakan apabila
kenderaan telah diberhentikan atau kenderaan akan ditinggalkan di tempat letak
kereta. Ini bertujuan bagi memastikan kenderaan tersebut tidak akan bergerak dan
berada dalam keadaan selamat.
Selain dari itu brek tangan berfungsi sebagai membantu memberhentikan
kenderaan seandainya sistem brek hidraulik kurang berfungsi. Amalan ini tidak harus
diamalkan, hanya sekadar waktu kecemasan sahaja. Brek tangan terdiri daripada tiga
unit penting iaitu:-
a) Unit ratchet
b) kabel keluli boleh lentur
c) Unit gesel brek
37

4.9.1 Kendalian Brek Tangan
Brek tangan dikendalikan secara mekanikal. Apabila lengan tuil ditarik, kabel akan
menarik gesel brek digelendung (drum). Ini menyebabkan gesel brek keluar gesel
dan menekan permukaan gelendung (drum).Ini akan menyebabkan roda tidak
bergerak lagi.

Rajah 4.9.1 Unit Brek Tangan
4.10 Brek Booster (Servo)
Brek booster (servo) digunakan sebagai bantuan kepada sistem brek hidraulik. Di
pasang bersama selinder induk (master pump) dan disambung terus ke pedal brek.
Merupakan sebagai alat penggalak kepada sistem brek bagi memberikan kecekapan
yang lebih tinggi.Brek servo digunakan untuk mempertingkatkan daya membrek
hasil dari tekanan pedal brek yang sedikit.
Keistimewaan brek jenis ini ialah pemandu tidak perlu menekan pedal brek
dengan kuat untuk menghasilkan tekanan yang tinggi dalam sistem brek. Beroperasi
dengan dibantu oleh kuasa vakum dari enjin.
38


Rajah 4.10.1 Brek Servo

Terdapat 3 jenis sistem brek booster(servo) yang biasa digunakan iaitu:
Jenis Vacuum
Menggunakan vacuum(hampagas) yang diperolehi dari intake
manifold(pancarongga masuk) atau menggunakan vacuum pump dan
disambung pada brek booster.


Jenis tekanan angin
Menggunakan angin yang diperolehi dari air compressor.Biasanya
digunakan pada kenderaan berat,truck ,bas dan lain-lain

Jenis Hidraulik
Biasanya pada kenderaan kecil seperti lori-lori kecil.Tenaga hidraulik
biasanya diperolehi dari power steering pump. Cara lain tenaga hidraulik
diperolehi ialah dengan menggunakan pam motor elektrik hidraulik yang
khas untuk brek booster.39

4.11 Brek Anti Kunci (Anti-Lock Brake System)
Brek anti kunci menggunakan sensor yang dipasang pada setiap roda. Dalam sistem
ini,sensor pada roda akan menghantar isyarat ke ECU tentang kelajuan pusingan
roda. Bila brek ditekan, ECU akan mengesan jika terdapat roda yang perlahan atau
terlalu cepat dan berkemungkinan terkunci. ECU akan mengeluarkan isyarat untuk
menggerakkan injap soleniod hidraulik bagi mengurangkan tekanan brek ke atas roda
tersebut.Ini dapat mengstabilkan pergerakan roda daripada tergelincir semasa brek
ditekan secara mengejut.

Rajah 4.11.1 Perpasangan Brek Anti Kunci
4.12 Menjujuh Sistem Brek (Bleeding)
Sistem brek hydraulik mestilah dijujuh bila sesuatu paip sambungan ditanggalkan
atau dimasuki angin. Selain itu, ia juga dijujuh apabila menukar bendalir brek.
Peralatan yang digunakan :-
a) Jek 2 post
b) air gun dan soket 21mm
c) Spanar ring 8mm atau 10 mm
d) Paip kecil
e) Takung dan penyedut
f) Bendalir brek


40

Langkah kerja :-
a) Jek kenderaan
b) Buka semua tayar
c) Buka tudung silinder induk
d) Sedut bendalir lama dan tuangkan bendalir baru hingga tanda MAX
e) Mulakan menjujuh dengan roda yang paling jauh dari silinder induk diikut
yang paling dekat,
f) Bersihkan skru jujuh dan pasangkan paip
g) Buka skru jujuh, dan pam pedal brek sehingga tiada buih yang keluar dari
paip. (Pastikan paras bendalir tidak kurang dari tanda MIN)
h) Tekan pedal brek dan kunci skru jujuh.
i) Ulang langkah f hingga h untuk kesemua roda.
j) Setelah selesai, pastikan paras bendalir berada di tanda MAX dan tutup
tudung silider induk.
k) Pasang semua tayar dan uji brek.

(Semua alatan dan langkah kerja tersebut berdasarkan kerja-kerja menjujuh sistem
brek kereta Toyota Vios, Avanza, Innova, dan Camry).

4.13 Bendalir Brek
Sistem brek merupakan satu sistem keselamatan yang penting bagi sesebuah
kenderaan. Pemeriksaan kuantiti kandungan cecair brek merupakan satu perkara
penting dan ianya mudah dilakukan. Cecair brek disimpan dalam takungan yang
mana dipasang diatas selinder induk. Setiap kali kita buka hood (bonet depan) kita
akan nampak reservoir cecair brek ini.
Semejak tahun 1980, telah terdapat banyak takungan cecair brek dibuat
daripada plastik lut cahaya. Oleh itu untuk pemeriksaan paras cecair boleh dilakukan
melalui badan reservoir tanpa membuka penutupnya. Biasanya pada badan reservoir
telah ditandakan dengan perkataan FULL and ADD or MAX and MIN.
Semua cecair brek diklaskan oleh Department of Transportation (DOT) dan
ditanda dengan nombor DOT 3, 4 dan 5. Dalam pemilihan cecair yang betul kepada
sesebuah kenderaan tidak berpandu kepada DOT 3 adalah bagus, DOT 4 adalah lebih
41

bagus dan DOT 5 yang paling bagus. Dalam pasaran domestic lebih ditentukan DOT
3 dan DOT 4 lebih sesuai untuk kenderaan tetapi syariakt FORD menamakan DOT 3
sebagai heavy-duty variation kerana pembuatannya lebih bermutu tinggi.

Dari segi Proses pembuatan, DOT 3 dan DOT 4 dipangil cecair polyglycol.
DOT 5 lebih kepada silikon. Dalam sektor pembuatan kereta sekarang tidak terdapat
sistem brek yang sesuai dan menepati ciri-ciri untuk DOT 5
Walaubagaimanapun,ketiga jenis cecair brek ini adalah sesuai untuk sistem
brek tetapi tidak boleh dicampurkan di dalam satu-satu sistem brek.
Cecair brek ini perlu ditukar setiap 18-24 bulan atau diantara 30000 km ke 40000
km.

4.13.1 Ciri Ciri Bendalir Brek
Ciri-ciri bendalir brek
a) Tidak boleh dimampat.
b) Tidak berbuih
c) Tidak terpeluwap apabila suhu tnggi
d) Tidak menghakis bahagian logam
e) Tidak mengeraskan dan menglembutkan bahan brek seperti yang diperbuat
daripada getah.
f) Bertindak sebagai bahan pelincir
g) Tidak mengaratkan komponen brek
h) Tidak mudah beku

Sifat-sifat bendalir brek
a) Tidak berbuih
b) Tidak boleh dimampatkan
c) Tidak mengaratkan komponen brek
d) Tidak bertindak pada getah sistem brek
e) Tidak mudah jadi wap/suhu didih tinggi.
f) Tahan haba.

42
BAB 5 : SISTEM BAHAN API (PETROL)


5.1 Pengenalan

Sistem bahanapi ialah suatu sistem yang membekalkan campuran udara dan bahanapi
yang berterusan kepada enjin pada nisbah yang bersesuaian dengan semua kendalian.
Banyak faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut seperti kelajuan enjin, beban,
suhu dan reka bentuk enjin.
Sistem bahan api terbahagi kepada dua iaitu kaburator dan suntikan.
Perbezaan fungsi yang paling ketara antara karburetor dan suntikan bahan api ialah
suntikan bahan api menyembur bahan api kepada titisan yang sangat halus dengan
mengepam bahan api secara paksaan ke muncung halus di bawah tekanan tinggi,
sementara karburetor pula bergantung kepada tekanan vakum oleh udara masukan
untuk menghantar bahan api.
43

5.2 Sistem Bahan Api (Karburator)

Karburetor adalah sejenis alat yang digunakan bagi mencampurkan bahan
api petrol dengan udara dengan kadar yang betul bagi kegunaan enjin pembakaran
dalaman. Ia pernah digunakan secara meluas pada kereta sehingga dekad 1990-an
apabila ia digantikan dengan sistem suntikan bahan api yang lebih cekap.
Di dalam sistem bahan api karburetor, karburetor yang memainkan peranan
yang penting sekali mendapatkan nisbah campuran udara dan bahanapi yang sesuai
dengan keadaan kendalian enjin.
Komponen-komponen sistem bahanapi karburetor terdiri daripada:
a) Tangki bahanapi.
b) Pam bahanapi.
c) Penapis bahanapi.
d) Saluran bahanapi.
e) Penunjuk bahanapi.
f) Penapis udara
g) Karburetor.
h) Pancarongga kemasukan.

5.3 Karburetor

Karburetor berfungsi menggunakan Prinsip Bernoulli iaitu bergantung
kepada tekanan udara rendah dalam karburetor hasil daripada kelajuan luruan udara
ke rongga masukan enjin untuk menarik bahan api untuk dicampurkan bersama-sama
udara. Lebih laju luruan udara masuk, lebih rendah tekanan udara di dalam
karburetor serta lebih banyak bahan api dapat ditarik untuk dicampurkan dengan
udara, dan seterusnya kelajuan enjin akan bertambah hasil penambahan campuran
udara-bahan api.
Kebanyakan enjin kereta berkarburetor hanya menggunakan satu sahaja
karburetor tetapi motosikal serta kereta lumba pula menggunakan berbilang
karburetor mengikut bilangan silinder.

44

5.3.1 Jenis Karburetor
Venturi tetap - mempunyai saiz venturi yang tetap serta bergantung kepada kelajuan
luruan udara bagi menarik bahan api ke venturi untuk dicampurkan dengan udara.
Venturi boleh laras - juga dikenali sebagai karburetor kelajuan malar (constant
velocity) ataupun karburetor injap gelungsur, karburetor jenis ini mempunyai satu
injap gelungsur dengan jarum yang mengawal kedua-dua bukaan venturi dan jet
utama. Di dalam karburetor jenis ini, bukaan venturi dilaraskan bagi mengawal
kelajuan udara pada bahagian venturi sahaja.

5.3.2 Bahagian Bahagian Karburetor

Rajah 5.3.2 Karburetor

a) Takungan bahan api - menerima bahan api dari tangki minyak
b) Venturi - bahagian aliran udara paling sempit bertujuan meningkatkan kelajuan
luruan udara bagi menghasilkan tekanan udara paling rendah pada bahagian
berkenaan bagi menarik bahan api keluar melalui jet utama. Biasanya saiz
venturi adalah tetap, tetapi kerburetor injap gelungsur pula mempunyai satu injap
gelungsur boleh laras yang mengawal saiz venturi.
c) Jet utama - laluan keluar utama bahan api ke venturi; alirannya dikawal oleh
tekanan rendah pada venturi, tetapi pada sesetengah karburetor terutamanya jenis
45

injap gelungsur pula jarum pada injap gelungsur turut mengawal bukaan jet
utama.
d) Jet melahu - saluran sempit bagi menyalurkan udara dan bahan api semasa
kelajuan melahu iaitu semasa injap pendikit tertutup.
e) Injap pendikit - terletak di bahagian hujung saluran udara karburetor, injap
pendikit mengawal bukaan saluran udara selepas venturi bagi mengawal aliran
campuran udara-bahan api ke enjin; dengan itu injap pendikit turut mengawal
kelajuan enjin secara langsung. Injap pendikit disambungkan ke injak pendikit
ataupun genggam pendikit bagi membolehkan pemandu kereta atau
penunggang motosikalmengawal kelajuan enjin. Biasanya injap pendikit terdiri
daripada injap rerama tetapi dalam sesetengah karburetor injap gelungsur, injap
gelungsur itu sendiri turut bertindak sebagai injap pendikit.
f) Injap pencekik - terletak di bahagian pangkal saluran udara karburetor sebelum
venturi, injap pencekik menyekat aliran udara bagi menghasilkan campuran
udara-bahan api yang lebih kaya agar enjin lebih mudah dihidupkan semasa
sejuk. Injap pencekik dikawal sama ada menggunakan tombol pencekik secara
manual ataupun dengan menggunakan mekanisme automatik. Sesetengah
karburetor tidak mempunyai pencekik tetapi menggunakan udara yang
dipanaskan oleh saluran ekzos untuk memudahkan enjin dihidupkan semasa
sejuk.5.3.3 Kendalian Karburetor
Kedalian kaburetor biasanya mengikut keadaan semasa. Biasanya kendalian
karburetor terbahagi kepada empat keadaan antaranya:
a) Kelajuan melahu - Injap pendikit tertutup sepenuhnya, tetapi mempunyai
sedikit bukaan udara bagi membolehkan sedikit udara melaluinya. Petrol
mengalir di dalam karburetor melalui jet melahu. Kuantiti campuran udara-bahan
api yang sedikit ini menyebabkan enjin hanya berputar pada kelajuan melahu
(sekitar 850 rpm bagi kereta dan sekitar 1,400 rpm bagi motosikal).
46

b) Kelajuan rendah - injap pendikit terbuka sedikit, membolehkan udara
berkelajuan rendah melalui venturi dan seterusnya menarik sedikit bahan api
melalui jet utama ke venturi. Sementara itu, bahan api turut mengalir melalui jet
melahu kerana kelajuan luruan bahan api melalui jet utama masih lagi rendah.
c) Kelajuan tinggi - injap pendikit terbuka besar, ataupun hampir terbuka
sepenuhnya semasa menghampiri kelajuan maksimum. Bukaan injap pendikit
yang besar membolehkan udara meluru masuk dengan laju dan banyak,
merendahkan lagi tekanan udara pada venturi dan seterusnya menarik lebih
banyak bahan api melalui jet utama. Kali ini, bahan api tidak lagi melalui jet
melahu kerana lebih cenderung melalui jer utama di mana tekanan udara lebih
rendah.
d) Semasa tombol pencekik ditarik - injap pendikit menyekat aliran udara masuk
udara ke karburetor sehingga udara masuk ke karburetor kurang daripada semasa
kelajuan melahu, menyebabkan campuran udara-bahan api yang kaya terhasil
bagi memudahkan enjin dihidupkan semasa sejuk.

5.4 Sistem Bahan Api (Pancitan Bahan Api)

Suntikan bahan api atau pancitan bahan api adalah sistem kenderaan yang bertugas
mengangkut bahan api ke enjin selain daripada penggunaan karburetor. Dua jenis
suntikan bahan api yang paling lazim adalam sistem suntikan bahan
api petrol dan diesel.
Suntikan bahan api membawa bahan api bertekanan tinggi dan
menyemburkannya menjadi titisan halus ke ruang rongga masukan (bagi kes enjin
petrol) ataupun secara terus ke dalam kebuk pembakaran (bagi kes enjin diesel)
untuk menambah luas permukaan cecair bahan api bagi pembakaran yang lebih
cekap.

5.4.1 Komponen Sistem Bahan Api
Komponen sistem bahan api pancitan bahan api ialah :
a) Pemancit bahan api
b) Pam bahan api
47

c) Pengawal tekanan bahan api
d) ECU - Unit kawalan enjin; mengandungi sebuah komputer digital kecil untuk
berkomunikasi dengan penderia serta mengawal keluaran.
e) Gumpalan pendawaian
f) Pelbagai pengesan (Sebahagiannya disenaraikan di sini.)
I. Kedudukan engkol/sesondol: Penderia kesan Hall
II. Aliran udara: Pengesan MAF
III. Kandungan oksigen di dalam gas ekzos: Pengesan oksigen
IV. Kedudukan pendikit: Pengesan kedudukan pendikit
V. Suhu bendalir penyejuk: Pengesan suhu bendalir penyejuk (bagi
melaras kuantiti suntikan bahan api semasa enjin sejuk)

Rajah 5.4.3 keratan pemancit bahan api

5.4.2 Jenis Suntikan Bahan Api
a) Suntikan Badan Pendikit (TBI) atau Suntikan Titik Tunggal - hanya satu
pemancit bahan api, ditempatkan pada injap pendikit, sama seperti
karburetor.
b) Suntikan berterusan - bahan api disuntik secara berterusan ke semua
pemancit bahan api
c) Suntikan Berbilang Titik (MPI) - pemancit bahan api diletakkan pada
setiap rongga masukan, betul-betul berhampiran dengan injap masukan.
Pemancit kawalan solenoid elektrik ini dikawal pemasaannya serta kuantiti
48

suntikan secara elektronik oleh ECU. Sistem ini adalah sistem suntikan bahan
api yang paling lazim digunakan pada kereta dan motosikal besar.
d) Suntikan Terus - bahan api disuntik terus ke dalam kebuk pembakaran,
menjadikannya sebagai sistem bahan api yang paling cekap.


5.5 Fungsi Komponen Bahan Api

5.5.1 Tangki Bahan Api

Rajah 5.5.1 Tangki Bahan Api
Bagi enjin hadapan, tangki bahanapi biasanya diletakan dibahagian belakang,
manakala kereta berenjin belakang pula tangki diletakan dibahagian hadapan.
Kedudukan tangki bahanapi pada kenderaan adalah sangat penting. Tangki ini
mestilah terlindung dari lentingan batu-batu dan tidak mudah meletup bila berlaku
sesuatu kemalangan. Pada umumnya sesebuah tangki dapat diisikan dengan bahanapi
sebanyak 25 hingga 70 liter. Ini bergantung kepada besar atau kecilnya sesebuah
kenderaan.

Tangki bahanapi diperbuat daripada kepingan keluli yang nipis dan disadur
supaya ianya tidak berkarat. Dibentuk bersekat-sekat bagi mengurangkan bahan api
berkocak. Ianya diskrukan pada rangka kenderaan. Salur masuk tangki ditutup
dengan satu penutup yang berkunci, mempunyai lubang membolehkan udara masuk
atau keluar apabila bahanapi mengembang atau menguncup.
Tangki bahanapi juga dilengkapkan dengan unit penghantar untuk
menunjukan kandungan bahanapi yang ada didalam tangki. Dibahagian bawah tangki
49

disediakan satu lubang yang tertutup (palam buang minyak) untuk mengalirkan
keluar bahanapi atau untuk mencuci tangki bila perlu.


5.5.2 Pam Bahan Api


Rajah 5.5.2 Pam Bahan Api

Lazimnya tangki bahanapi terletak lebih rendah daripada karburetor oleh itu pam
bahanapi diperlukan bagi menyedut bahanapi dari tangki dan menghantarnya ke
karburetor. Ianya dipasangkan diantara tangki bahanapi dan karburetor.
Terdapat dua jenis pam bahanapi yang popular digunakan pada masa kini.
a) Pam jenis gegendang mekanikal - Pam jenis ini digerakkan oleh aci
sesondol (cam shaft). Pada kebiasaannya pam jenis ini dipasang samada
dikepala selinder atau diselinder blok.
b) Pam jenis gegendang eletrik - Pam jenis ini digerakkan dengan bantuan
kuasa eletrik dari bateri. Ianya ditempatkan samada di dalam ruang enjin atau
di belakang berdekatan dengan tangki bahan api. Pam ini hanya akan
berfungsi bila suis penyalaan diON.50

5.5.3 Penapis Bahan Api

Rajah 5.5.3 Penapis Bahan Api
Penapis bahan api digunakan untuk menyekat kekotoran yang terdapat dalam bahan
api dari masuk ke pam atau ke karburetor. Tempat dimana penapis bahan api di
pasangkan adalah berbeza-beza dari satu kenderaan dengan kenderaan yang lain.
Pada kebiasaannya penapis bahan api di pasangkan diantara pam bahan api
dan tangki bahan api. Terdapat dua jenis penapis bahan api iaitu jenis ceramic dan
jenis katrij (elemen kertas-buang terus). Kebanyakan kenderaan sekarang
menggunakan penapis jenis katrij. Tidak perlu servis, hanya buat penggantian
apabila telah sampai waktu penyenggaraan yang disyorkan.

5.5.4 Saluran Bahan Api
Ianya dibuat daripada steel tubing dan ada juga di buat daripadapolyethylene.
Ianya berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan bahan api dari tangki ke pam
dan ke karburetor. Bagi penyambungan pada bahagian- bahagian yang bergerak pada
kebiasaannya saluran tersebut di sambung dengan flexible hose. Ini bertujuan untuk
mengelakan saluran tersebut daripada bengkok atau patah.5.5.5 Petunjuk Bahan Api
Ianya di gunakan untuk mengukur paras bahan api di dalam tangki. Komponen-
komponennya terdiri daripada pelampung dalam tangki dan penunjuk di panel dash
board. Terdapat dua jenis penunjuk bahan api yang banyak digunakan pada kereta:
51

a) Gelung Imbangan.
Penunjuk bahan api ini terdiri dari dua unit iaitu unit penghantar dan unit
tolok. Litar ini hanya memerlukan arus yang sedikit sahaja iaitu hanya 0.5
amp. Unit penghantar terdiri daripada satu sesentuh bergelonsor yang
mempunyai rintangan yang berubah-ubah. Unit tolok pula terdiri dari dua
gegelung yang diletakan 90 darjah diantara satu sama lain. Diantara gegelung
itu dipasangkan angker dan penunjuk.

b) Jenis Panas.
Penunjuk bahan api jenis ini juga terdiri dari dua unit iaitu unit penghantar
dan unit tolok. Kedua-dua unit ini disambungkan secara siri oleh satu dawai
tunggal. Unit penghantar diletakan didalam tangki bahan api sementara unit
tolok diletakan dipanel alat-alat. Sebagai tambahan penunjuk bahan api jenis
ini dilengkapkan dengan alat ubah voltan untuk mengawal voltan. Unit
penghantar terdiri dari satu reostat yang boleh mengubah-ubahkan rintangan
didalam litar mengikut paras bahan api didalam tangki. Unit tolok pula terdiri
dari satu jarum penunjuk yang dikawal oleh lengan dua logam dan gelung
pemanas.

5.5.6 Penapis Udara

Penapis udara merupakan alat yang dipasang pada bahagian atas muncung
karburator.Ianya berfungsi untuk menapis segala kekotoran yang datang dari saluran
udara daripada masuk ke dalam karburator dan seterusnya di dalam enjin.Jika tiada
penapis udara ini maka segala kekotoran akan memasuki ke dalam enjin dan
menyebabkan enjin menjadi kotor dan akan mudah terdedah kepada kerosakan dan
haus dan seterusnya jangka hayat enjin tersebut akan berkurangan.

Penapis udara yang dipasangkan pada muncung karburator adalah bertujuan
untuk mengurangkan kelajuan udara yang masuk,dengan itu akan menjimatkan
penggunaan bahan api, menolak percikan voltan tinggi semasa terjadinya back fire
dan mengambil hawa panas dari exhaust manifold untuk tujuan pengeluwapan
52

bahan api sebelum masuk ke dalam silinder dan dengan ini pembakaran akan mudah
dilakukan. Jenis-jenis penapis udara :

Jenis Basahan Minyak (Oil Wetted)
Pada penapis jenis ini,ia dapat memberikan satu penapisan yang sempurna di mana
kadar habuk yang masuk adalah berkurangan.Bahan yang digunakan pada sistem ini
ialah satu gelungan wayar yang diselang selikan (wire mesh) yang diselaputi dengan
minyak.Segala kotoran akan melekat pada minyak.Penapis ini mestilah sentiasa
dicuci pada setiap 8,000 km atau 5,000 km.Cara mencuci penapis jenis ini ialah
dengan mencuci gelungan wayar dengan petrol atau paraffin.Setelah itu hendaklah
dikeringkan dan kemudiannya lumur semula dengan minyak enjin sebelum di pasang
biarkan minyak yang berlebihan menitis terlebih dahulu.

Jenis Elemen Lipatan Kertas (Paper Pleated Element)
Penapis jenis ini pula menggunakan kertas sebagai alat penapisnya. Kertas ini
dikenali sebagai resin impregnated paper element.Binaan pada kertas ini dibuat
berlipat-lipat dan padanya juga terdapat lubang-lubang yang sangat halus.Dengan
melipat-lipat kertas ini,ia dapat mengadakan permukaan tapisan yang sangat luas dan
dapat mengelakkan berlaku nya penapis ini dari tersumbat.Kebiasaannnya penapis
ini ditukar pada tiap-tiap 16,000 km hingga 20,000 km.

Jenis Mandi Minyak (Oil Bath)
Penapis jenis ini sangat memuaskan.Ianya terdiri daripada 2 peringkat.Peringkat
pertama udara masuk secara berpusar akan menyebabkan habuk-habuk yang ada
bersamanya akan melekat pada permukaan minyak yang bertakung.Pada peringkat
kedua pula sebahagian dari minyak akan naik dibawa oleh udara yang masuk
melaluinya ke elemen pusaran wayar besi (steel mesh wire element).Di sini segala
kotoran yang melekat pada minyak tadi akan melekat pula pada elemen
wayar.Penapis ini dibentuk sebegitu rupa adalah untuk menapis segala kotoran dari
masuk ke dalam enjin dan disamping itu juga dapat mengelakan kotoran dari masuk
ke karburator dan ruang pelampung (float chamber).Servis perlu dilakukan setiap
4,000 km dan jangka penggunaannya.Penapis dicuci dengan menggunakan petrol
atau parraffin.Apabila hendak mengisi semula minyak ke dalam takungan hendaklah
53

diisi dengan minyak yang bersih dan pastikan ia beada pada paras yang betul.

Jenis Empar (Centrifugal Type)
Penapis jenis ini dapat menapis udara dengan baik.Udara yang masuk secara
berpusar akan mengeluarkan segala habuk-habuk melalui lubang-lubang kecil yang
dibuat perumahnya (casing) secara kuasa balingan.Kemasukan udara yang berpusar
ini akan membawa segala habuk-habuk masuk bersama-samanya.Tetapi habuk ini
akan tercampak keluar apabila ia terkena lubang-lubang atau lurah-lurah yang dibuat
pada atas perumah ini.Kuasa balingan terhasil dari pusaran udara yang masuk tadilah
yang sebenarnya menolak segala habuk-habuk tadi.Udara itu boleh berpusar adalah
kerana reka bentuknya terutama sekali pada vane yang telah dibuat mengikut sudut
tertentu.Rawatan pada penapis jenis ini tidak lah rumit.Hanya yang perlu kita
pastikan bahawa intake vane tidak tersumbat.

5.6 Jenis Sistem Hantaran Bahan Api

1. Jenis graviti(gravity feed system)

Komponen sistem ini terdiri daripada tangki, penapis, pancarongga pengambilan,
salur bahan api dan karburetor. Tangki bahan api di pasang lebih tinggi daripada
karburetor. Dengan in bahan api akan mengalir turun oleh daya tarikan graviti.
Bahan api dari tangki mengalir masuk ke dalam penapis melalui sawat pemberhenti
yang ditugaskan memberhentikan pengaliran bahan api apabila enjin tidak di kendali.
Bahan api yang di tapis kemudian mengalir masuk ke karburetor.

2. Jenis daya bekal(force feed system)

Sistem ini terdiri daripada tangki, pam, penapis, paip salur bahan api, pancarongga
pengambilan dan karburetor.Kedudukan tangki bahan api lebih rendah daripada
karburetor dan di letakan jauh kebelakang.Bahan api dari tangki mengalir melalui
salur paip apabila terdapat sedutan dari pam bahan api ketika enjin dihidupkan dan
ditolak masuk ke karburetor.

54

BAB 6 : SISTEM PELINCIRAN DAN PENYEJUKAN


6.1 Sistem Pelinciran

Sistem pelinciran merupakan sistem yang melancarkan pergerakan bahagian-
bahagian yang bergerak di dalam enjin dan mengurangkan geseran. Tujuan sistem
pelinciran ini ialah :
a) Membekalkan minyak pelincir ke bahagian-bahagian enjin yang bergerak
seperti aci engkol, piston, rod penghubung, mekanisme injap dan gear.
b) Mengurangkan geseran dan kehausan.
c) Bahan bantu penyejukan.
d) Pencuci enjin.
e) Perendam bunyi.
f) Meningkatkan kedapan di antara gelang piston dengan silinder.
Sistem pelinciran terbahagi kepada tiga jenis iaitu :
a) Jenis Simbah
b) Jenis Daya Bekal/Tekanan.
c) Jenis Gabungan Simbah Dan Tekanan


55

6.2 Komponen Utama Sistem Pelincir

6.2.1 Takung Minyak (Oil Sump)

Rajah 6.2.1 Takung Minyak

Takung minyak pelincir ditugaskan untuk menakung minyak pelincir. Ia juga
membantu menyejukkan minyak dengan membebaskan haba ke udara sekeliling.
Padanya terdapat palam buang (drain plug) bagi mengeluarkan minyak pelincir
semasa penukarannya.

6.2.2 Penapis Minyak (Oil Filter)
Penapis minyak (oil filter) pula dipasang di sebelah enjin yang mana ia berfungsi
untuk menapis minyak pelincir yang membawa segala kotoran yang datang dari
bawah enjin seperti debu, cebisan-cebisan logam dan endapan-endapan karbon.
Kotoran-kotoran ini jika tidak ditapis maka ia akan merosakkan minyak pelincir dan
seterusnya mempercepatkan berlakunya kehausan.
Jaring-jaring pada minyak pelincir pada penapis boleh tersumbat oleh kotoran
setelah jangka waktu pemakaian yang cukup lama.Penapis tidak akan dapat lagi
berfungsi dengan baik dan perjalanan minyak pelincir juga akan terganggu jika ia
tidak diatasi. Oleh itu penapis minyak ini perlulah dibersihkan selalu. Penapis
minyak terbahagi kepada 2 iaitu :
56

a) Jenis yang bolej dibuka
b) Jenis katrij (tidak boleh dibuka).
Kedua-dua fungsinya adalah sama cuma dari segi reka bentuknya sahaja yang
berlainan. Jenis katrij memerlukan special toolnya tersendiri untuk membukanya.

Rajah 6.2.2 Penapis Minyak

6.2.3 Pam Minyak
Ia merupakan nadi bagi sistem pelinciran. Berfungsi mengepam dan menyedut
minyak dari takung minyak untuk dihantar ke seluruh bahagian enjin yang bergerak.
Terdapat 2 jenis pam :
a) Jenis Gear
b) Jenis Rotor

Rajah 6.2.3 Pam Minyak

6.3 Minyak Pelincir

Minyak pelincir adalah sebagai bahan yang meminimumkan geseran di antara
permukaan bergerak. Minyak pelincir mestilah mempunyai kelikatan yang betul dan
57

mestilah mencegah pembentukan karbon, pengoksidaan, karat, hakisan, haus,
pembentukan asid dan menghapuskan pembusaan. Ia juga bertindak sebagai agen
pencuci, mestilah boleh dituang pada suhu rendah, dan mesti mempunyai kelikatan
khas pada suhu rendah dan tinggi.
Minyak mentah tidak mempunyai semua sifat tersebut. Oleh itu pengilang
minyak pelincir menambahkan bahan tambahan ke dalam minyak semasa berlaku
proses mengilang. Bahan tambahan seperti :
a) memperbaiki indeks kelikatan.
b) bahan penurun takat tuang.
c) perencat pengoksidaan.
d) perencat hakisan.
e) perencat pembusaan.
f) Pengemburan bahan cuci.
g) Bahan penentang asid.

Kelikatan ialah sukatan rintangan sesuatu cecair terhadap pengalirannya.Kelikatan
merangkumi dua aspek iaitu :
a) Kejasadan : iaitu rintangan lapisan minyak terhadap cucukan atau penusukan.
Ia diistilahkan dengan sifat kelikatan minyak.
b) Kebendaliran : ialah keadaan bagaimana mudahnya minyak mengalir. Ia
diistilahkan dengan sifat lekatan minyak.

6.4 Gred Minyak Pelincir

6.4.1 Kadar Kelikatan
Persatuan Jurutrera Automotif menggunakan meter likat sejagat Saybolt (Saybolt
universal viscometer) untuk mencatat masa yang diambil bagi contoh minyak
sebanyak 60 millileter mengalir masuk ke dalam takungan bersuhu 99 C. Minyak
juga diuji pada suhu 38 C. Masa yang diperlukan untuk minyak 60 ml mengalir ke
dalam takungan menunjukkan kelikatan minyak dalam kiraan saat Saybolt (S.S) pada
takat suhu tersebut.
58

Persatuan Jurutera Automotif mengkadarkan kelikatakan minyak dalam dua
cara iaitu untuk musim sejuk dan bukan sejuk. Minyak musim sejuk digredkan
dalam suhu 18 Cdan 99 C. Terdapat tiga gred minyak iaitu SAE 5W, SAE 10W
dan SAE 20W, huruf W diakhiran menunjukkan musim sejuk. Bagi minyak
berakhiran W masa minimum pada suhu 99 C ialah 39 S.S.
Minyak akhiran W adalah sesuai untuk iklim Artik dan iklim sederhana,
kerana ia tetap bendalir walaupun pada suhu rendah. Gred minyak lain yang bukan
musin sejuk adalah seperti SAE 20, SAE 30, SAE 40 dan SAE 50.Kesemuanya tidak
mempunyai huruf pada akhirannya.


Rajah 6.4.1 Saybolt universal viscometer

6.4.2 Indeks Kelikatan
Sebagaimana yang telah kita fahami iaitu sifat kejasadan berkurangan tetapi sifat
kebendaliran akan bertambah apabila suhu ditambah. Indeks kelikatan (I.K)
menunjukkan kepayahan sifat kejasadan dan sifat kebendaliran sesuatu minyak
berubah apabila suhu berubah. Skala I.K bermula dari 0 pada takat kelikatan minyak
berubah dengan jumlahnya apabila suhu berubah, dan berakhir pada 300 iaitu takat
kelikatan minyak tidak banyak berubah dari suhu rendah ke suhu tinggi. Minyak
yang mempunyai I.K tinggi boleh memenuhi lebih daripada satu penjenisan SAE.
Minyak yang mempunyai I.K kurang daripada 150 akan memenuhi penentuan bagi
SAE 10W, SAE 10, SAE 20 dan SAE 30. Minyak yang mempunyai kelikatan
berbagai-bagai takungannya ditanda SAE 10W-30.
59

6.4.3 Minyak Enjin Dengan Pengelasan API
Pusat Piawaian Petroleum Amerika (American Petroleum Institute) atau nama
ringkasnya API telah mereka satu kaedah pengelasan mengikut keadaan khidmat dan
penggunaan minyak.
API mengelaskan ke dalam dua kategori khidmat iaitu S untuk kategori enjin
petrol atau enjin penyalaan percikan bunga api sementara huruf kedua berkadar dari
A ke F. Kategori kedua ialah bermula dengan huruf C yang memberi makna minyak
perdagangan atau minyak enjin untuk penyalaan mampatan sementara huruf kedua
pula untuk perlakuannya.Ia berkadar dari A hingga D. Jenis rawatan API ialah :
a) SA Rawatan enjin yang dijalankan dalam keadaan yang sederhana
dan hanya dapat memberikan perlindungan yang minimum dengan
campuran lain tidak perlu.
b) SB Rawatan bagi enjin yang dikendali dalam keadaan sederhana
yang mana hanya perlindungan minimum sahaja diperlukan.Minyak
untuk rawatan ini boleh mencegah hentaman dan rintangan terhadap
pengoksidaan minyak dan hakisan galas.
c) SC Rawatan untuk enjin petrol model tahun 1964 1967 bagi
kereta-kereta penumpang dan sebahagian lori yang dijalankan di
bawah waranti pembuat enjin dalam tahun-tahun tersebut. Minyak
dibuat dengan mengadakan kawalan terhadap perubahan suhu,
mencegah haus, berkarat dan hakisan dalam enjin petrol.
d) SD Rawatan untuk enjin petrol tahun 1968 1970 bagi kereta
penumpang dan sesetengah lori di bawah waranti tahun-tahun
tersebut. Minyak dibuat untuk rawatan memberi perlindungan yang
lebih terhadap perbezaan di antara suhu tinggi dan rendah, haus, karat
dan hakisan dalam enjin petrol berbanding dengan minyak yang
memuaskan penjenisan SC.
e) SE Rawatan untuk enjin model 1972. Minyak dibuat untuk
perlindungan terrhadap pengoksidaan minyak, mendapan enjin akibat
suhu tinggi, karat dan hakisaan di dalam enjin petrol.
f) CA Rawatan untuk enjin diesel yang dijalankan di bawah kerja
ringan hingga sederhana menggunakan bahan api mutu tinggi dan
kadangkala dimasukkan untuk enjin petrol kerja ringan. Minyak
60

memberi perlindungan hakisan galas dan mendapan akibat daripada
suhu tinggi dalam enjin diesel.
g) CB Rawatan untuk enjin diesel kerja ringan hingga sederhana tetapi
menggunakan minyak bermutu rendah yang banyak memerlukan
perlindungan haus dan mendapan. Minyak jenis ini memberi
perlindungan hakisan galas dan mendapan akibat suhu tinggi dalam
enjin diesel yang biasanya menyedut sendiri dan menggunakan bahan
api sulfur tinggi.
h) CC Rawatan untuk enjin diesel bercas tinggi yang menjalankan
kerja sederhana hingga kerja berat dan termasuk enjin petrol kerja
berat. Minyak ini memberi perlindungan mendapan akibat suhu tinggi
dalam minyak diesel bercas tinggi, karat, hakisan dan mendapan suhu
rendahdalam enjin petrol.
i) CD Rawatan untuk enjin diesel bercas tertinggi yang dijalankan
dalam keadaan lampau laju, kerja berat yang memerlukan kawalan
berkesan dari karat dan mendapan.Minyak dibuat untuk rawatan
perlindungan hakisan galas dan mendapan akibat suhu tinggi dalam
enjin diesel bercas tertinggi apabila menggunakan bahan api berbagai-
bagai mutu.

6.4.4 Minyak Pelincir 2-Lejang
Minyak enjin 2-lejang adalah sejenis minyak yang dibuat khas untuk kegunaan enjin
2-lejang.Ia dikenali sebagai minyak 2T.
Ciri Khas Minyak 2-Lejang:
a) Pembakaran bersih : Minyak 2-Lejang sering terbakar dalam ruang
pembakaran.Oleh itu minyak mestilah bersih bagi mencegah
pembentukan karbon yang banyak di kepala omboh dan
silinder.Minyak 2-lejang yang tidak bersih akan menyekat dan
menyumbat liang pengambilan dan liang ekzos.Kesan ini menjadikan
enjin hilang kuasa dan berprestasi rendah.
b) Mudah bercampur dengan bahan api petrol : Minyak 2-lejang
biasanya dicampurkan terus dengan petrol.Dikira penting jika
61

campuran minyak ini mempunyai sifat mudah campur sama rata
dalam bahan api petrol.Untuk mencegah pembentukan karbon tinggi
di dalam ruang pembakaran, maka kadar percampuran minyak tidak
terlalu tebal.Jika terlalu rendah, bahagian-bahagian bergerak enjin
akan cepat haus.Ciri-ciri ini menjadikan percampuran minyak 2-lejang
tidaklah terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ,sesuai dengan
pelaksanaan dan keperluannya.
c) Kebolehan Melawan Hablur Sungut : Hablur sungut berlaku apabila
zarah masuk dan melekat diantara elektrod tengah dan elektrod tepi
plug pencucuh.Biasanya zarah ini adalah pengalir elektrik, maka
apabila hablur sungut ini terbentuk, maka terjadilah litar pintas.Bagi
mengurangkan hablur sungut, pembuat minyak 2-lejang telah
mencipta bahan kimia khas yang boleh mencegah pembentukan
mendapan plumbum.
6.4.5 Jangka Waktu Penggunaan
Jangka waktu penggunaannya juga adalah merupakan satu faktor yang diambil kira
dalam sistem pelinciran. Ini adalah untuk membolehkan pengguna menggunakan
minyak pelincir dalam jangka masa yang tertentu. Jangka waktu penggantian minyak
pelincir mestilah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh pembuat
kenderaan. Tetapi, pada umumnya penggantian minyak pelincir enjin kenderaan
penumpang dilakukan pada setiap 5000 Km jarak perjalanan. Sedangkan untuk
kenderaan berat seperti Bas dan Trak pula adalah pada setiap 3000 Km. Namun
demikian hendaklah menggantikan minyak Pelincir apabila keadaannya sudah
kurang memuaskan, meskipun jaraknya belum sampai.

Minyak pelincir enjin kenderaan yang sering dihidupkan dan dimatikan (di
dalam kota) mesti lebih cepat diganti. Penggantian minyak pelincir hendaklah
dilakukan semasa enjin dalam keadaan panas. Ini adalah kerana pada masa ini
minyak pelincir yang sudah terpakai dengan mudah mengalir keluar dari enjin.Ini
dapat dilakukan dengan membuka bolt pengikat yang berada di bawah bekas engkol.


62

6.5 Cara Menukar Minyak Pelincir Dan Penapis Minyak.

Umumnya minyak pelincir perlu ditukar pada setiap 5000 km atau 3 bulan (yang
mana dahulu). Manakala penapis minyak pula perlu ditukar setiap 10 000 km atau 6
bulan.

6.5.1 Menukar Minyak Pelincir
Peralatan yang diperlukan :-
a) Jek 4 post.
b) Takung minyak terpakai
c) Spanar gelang 14 mm
d) Minyak pelincir
e) drain plug gasket
Langkah kerja :-
a) Longgarkan penutup pada tudung kepala silinder.
b) Jek kenderaan
c) Longgarkan skru drain plug
d) Letakkan takung minyak terpakai
e) Buka skru
f) Tunggu sehingga minyak lama habis di keluarkan
g) Tukar drain plug gasket pada skru
h) Pasang semula skru dan ikat skru
i) Lap semua kesan minyak
j) Turunkan jek
k) Tuangkan minyak pelincir baru mengikut sukatan.
(Semua alatan dan langkah kerja tersebut berdasarkan kereta Toyota Vios, Altis dan
Camry).

63

6.5.2 Menukar Penapis Minyak

Peralatan yang digunakan :
a) Jek 4 post
b) Special tool untuk membuka penapis minyak
c) Penapis minyak
Langkah kerja :
a) Jek kenderaan
b) Gunakan special tool untuk membuka penapis minyak lama.
c) Lap kesan minyak dan pasangkan penapis baru.
d) Ketatkan mengunakan tangan dan turunkan jek.
(Semua alatan dan langkah kerja tersebut berdasarkan kereta Toyota Vios, Altis dan
Camry).

6.6 Sistem Penyejukan

Sistem penyejukan enjin iaitu sistem sokongan bagi menyelenggara suhu kendalian
enjin agar mencukupi pada sebarang kendalian dan pacuan. Apabila kuasa dihasilkan
oleh proses dinamik haba dalam enjin , sebahagian besar haba juga turut dihasilkan.
Sebahagian haba tadi diperlukan untuk mengendali enjin dengan sempurna dan yang
selebihnya dilesapkan ke atmosfrera.
Tujuan sistem penyejukan enjin ialah :
a) Menyelenggara enjin pada suhu kendalian terbaik.
b) Memindahkan haba yang tidak diperlukan.
c) Mengekalkan suhu kendalian enjin.
d) Memastikan Suhu bahagian-bahagian bergerak pada enjin tidak meningkat
kepada suhu yang boleh menjejaskan keberkesanan minyak pelincir.
Sistem penyejukan terbahagi kepada dua iaitu :
a) Sistem penyejukan cecair
b) Sistem penyejukan udara.

64

6.7 Sistem Penyejukan Cecair

Sistem penyejukan cecair menggunakan air sebagai bahan yang dikendali oleh pam
air untuk menyelenggara edaran di dalam sistem. Pam air mengedarkan penyejukan
melalui saluran penyejuk di dalam enjin kemudian melalui radiator, di mana bahan
penyejuk disejukkan. Apabila enjin sejuk, laras suhu tertutup, menyekat penyejukan
mengalir melalui radiator.Sebab itu enjin cepat dipanaskan.

Satu hos pirau digunakan untuk mengedarkan penyejukan semasa larassuhu
tertutup.Larassuhu terbuka apabila penyejukan mencapai suhu kendalian enjin dan
penyejukan mengalir melalui radiator untuk membebaskan haba ke udara. Kipas
digunakan untuk menambah aliran udara melalui radiator. Bahan penyejuk khas
dibuat daripada etilena glikol dan air pada kadar 50% tiap-tiap satu.

Walaubagaimanapun bagi enjin pacuan hadapan, kepala silinder aluminium
dan radiator kecil, suhu kendalian penyejukan lebih tinggi. Untuk memperbaiki,
nisbah etilena glikol dengan air boleh ditukar ( biasanya 60% etilena glikol, 40%
campuran air) dan satu tudung tekanan tinggi dipasangkan 16-18 psi (110-124 kPa).
Ini menaikkan takat didih penyejukan, mengurangkan panas lampau. Rajah
menunjukkan binaan dan kendalian sistem penyejukan.
65

Rajah 6.7.1 Sistem Penyejukan Cecair

Komponen komponen utama sistem penyejukan cecair :-
a) Tangki air (radiator)
b) Tudung tekanan
c) Tangki takungan
d) Hos bawah dan atas
e) Kipas radiator
f) Pam air
g) Laras suhu
h) Penderia kipas radiator
i) Penunjuk suhu

6.8 Fungsi Komponen Utama Sistem Penyejukan Cecair

6.8.1 Tangki Air (Radiator)
Digunakan untuk menampung air panas dari enjin supaya dapat disejukkan dan
dibekalkan semula ke enjin. Air yang melalui jaket air di enjin perlu disejukkan
sebelum beredar semula. Sistem ini dilaksanakan dengan mendedahkan penyejukan
66

ke udara dengan permukaan yang luas. Radiator biasanya digegaskan di hadapan
atau di belakang kenderaan. Satu alur masuk pada tangki atas, menerima bahan
penyejuk panas dari enjin. Satu paip limpahan membuang sisa penyajukan dan wap.

Tangki bawah mempunyai satu alur keluar untuk bahan penyejuk mengalir
balik ke enjin. Ia juga mempunyai plug untuk membuang bahan penyejuk. Radiator
mempunyai teras yang direncam dengan banyak saluran yang boleh mengalirkan air
dari tangki atas ke tangki bawah. Air panas mengalir dari enjin, disejukkan oleh
udara yang dihembus melalui radiator oleh kipas atau rempuhan udara melalui jejak
kenderaan ketika kenderaan bergerak.

Teras terdiri daripada banyak tiub yang dipasangkan ke sirip. Air disejukkan
apabila melalui tiub dan haba dibebaskan ke udara melalui kawasan luas sirip.
Terdapat dua jenis sirip radiator haba :
a) Jenis Sirip Plat Rata.
Jenis sirip plat rata ditunjukkan dalam rajah, terdiri daripada tiub tembaga
berbentuk bujur yang mempunyai kawasan permukaan penyejukan luas
b) Jenis Sirip Berombak.
Bentuk ini memberikan satu kawasan permukaan yang luas,mengurangkan
berat dan mudah untuk menyilang berbanding dengan jenis sirip plat.
Radiator juga boleh dikelaskan mengikut aliran air. Satu, air mengalir dari atas ke
bawah (jenis aliran bawah). Kedua, air mengalir mendatar dari tangki dan masuk di
satu sisi ke tangki lain di satu sisian (jenis aliran melintang).

6.8.2 Tudung Tekanan (Pressure Cap)

Rajah 6.8.2 Tudung Tekanan
67

Tudung tekanan menghalang penyajuk mendidih walaupun pada suhu 100 C.
Apabila penyejuk menjadi lebih panas, perbezaan suhu di antara penyejuk dan
atmosfera menjadi lebih besar. Penyejuk masih berkesan walaupun menggunakan
raadiator yang kecil. Tudung radiator bertekanan (dalam rajah) mempunyai injap
pelaras tekanan dan injap vakum, dengan itu jika tekanan cecair dipanaskan di dalam
sistem penyejukan melebihi 1.9 kg/cm2 wap memaksa injap larasan tekanan terbuka
dan membebaskannya ke udara atau atmosfera dari paip limpah.

Akibatnya, bila suhu penyejukan berkurangan dan tekanan tangki berkurangan
daripada tekanan atmosfera, injap vakum terbuka bagi membenarkan udara dari luar
masuk. Dalam aliran ini, sistem penyajukan dalaman diselenggara pada 1.0-1.9
kg/cm2. Membenarkan air mengalir ke tangki simpanan apabila tekanan melebihi 15
psi. Mengurangkan kadar pemeluwapan air pada tekanan udara yang tinggi supaya
Pam Air berfungsi dengan baik.Melindungi Hos Radiator dan mengelakkan
berlakunya pusuan air

6.8.3 Tangki Takungan ( Reserve Tank )
Apabila isipadu cecair mengembang oleh suhu yang bertambah menyebabkan
limpahan dialirkan ke tangki takungan. Apabila suhu menurun, cecair dalam tangki
balik ke radiator. Ini mencegah buangan yang tidak diperlukan dan kehilangan
cecair.

6.8.4 Hos Bawah (Lower Hose)

Rajah 6.8.4 Hos Bawah
Menghubungkan tangki bawah Radiator ke Pam Air (Water Pump).

68


6.8.5 Hos Atas (Upper Hose)

Rajah 6.8.5 Hos Atas
Menghubungkan tangki atas Radiator ke Enjin

6.8.6 Kipas Radiator (Radiator Fan)
Kipas enjin biasanya digegaskan di atas pam pendesak dan dipacu oleh tali sawat.
Tujuan kipas ialah untuk mngalirkan lebih udara melalui radiator. Kipas akan
menarik udara dari hadapan enjin ke belakang ke arah Radiator bagi menyejukkan
cecair didalam Tangki Air (Radiator).

Terdapat dua jenis kipas iaitu kipas insani dan elektrik :
a) Kipas insani dipacu terus oleh talisawat dan digegaskan di hadapan enjin.
b) Kipas elektrik pula dipacu oleh tenaga elektrik apabila suhu enjin melebihi
suhu kendalian.Kipas ini digegaskan di belakang radiator dan memerlukan
satu motor kecil yang digerakkan secara elektrik.

69

6.8.7 Pam Air (Water Pump)

Rajah 6.8.7 Pam Air
Pam empar atau pam desak biasanya digunakan untuk mengedarkan air. Ia
dipasangkan pada hadapan bongkah enjin dan dipacu oleh tali sawat berbentuk V
dari kapi aci engkol. Air di pam ke seluruh Sistem Penyejukan bagi memindahkan
haba yang berlebihan.


6.8.8 Laras Suhu (Thermostat)
Laras suhu digegaskan dalam saluran air diantara kepala silinder dengan bahagian
atas radiator. Laras suhu berfungsi menyediakan kawalan suhu malar iaitu dengan
menyekat edaran air supaya suhu kendalian dapat dicapai dengan lebih cepat. Suhu
kendalian yang baik ialah antara 80 C 90 C. Ia adalah penting untuk dicapai selepas
enjin dihidupkan dan untuk menyelenggara semasa kendalian.

Larasuhu ialah satu injap automatik yang pengendaliannya bergantung kepada suhu.
Apabila suhu penyejukan rendah , injap tertutup dan penyejuk tidak boleh beredar
mengelilingi enjin. Apabila penyejuk menjadi panas, injap terbuka (mencapai suhu
kendalian enjin) dan bahan penyejuk mengalir ke radiator. Terdapat berbagai-bagai
jenis larasuhu yang biasa digunakan. Jenis lilin adalah yang paling popular dewasa
ini. Selain daripada itu terdapat dua lagi larasuhu iaitu jenis sarung dan jenis kupu-
kupu.70

6.8.9 Penderia Kipas Radiator (Radiator Fan Sensor)
Berindak sebagai suis kepada kipas radiator. Sensor ini akan berfungsi bila cecair
telah mencapai suhu kendalian tertentu dan akan mengidupkan kipas radiator. Ia
akan dimatikan bila suhu cecair mencapai suhu kendalian yang minimum.


6.8.10 Penunjuk Suhu
Penunjuk memberi amaran kepada pemandu jika terdapat keadaan luar biasa yang
terjadi dalam sistem penyejukan. Terdapat tiga jenis penunjuk iaitu jenis tekanan
wap , elektrik dan penunjuk lampu.6.9 Sistem Penyejukan Udara.

Rajah 6.9.1 Sistem Penyejukan Udara
Sistem penyejukan udara biasanya digunakan dalam enjin-enjin kecil, satu dan dua
silinder seperti motosikal dan enjin pemotong rumput. Bongkah silinder biasanya
dilengkapkan dengan sirip logam yang memberikan satu permukaan penyejukan
yang luas. Ia mengalirkan haba daripada silinder.
Bagi enjin besar yang menggunakan udara, satu selubung logam digunakan
bagi mengarahkan aliran udara ke sekitaran silinder untuk meningkatkan penyejukan.
71

6.10 Asas Kendalian Penyejukan Udara.

Udara panas daripada pepejal dan logam dinyahkan ke atmosfera. Sementara udara
sejuk menggantikan udara panas yang dinyahkan. Satu pendesak diletakkan dalam
selubung logam untuk meniupkan udara melalui sirip-sirip udara dan haba dinyahkan
ke atmosfera.
72
BAB 7 : KOMEN DAN CADANGAN


Semasa latihan industri ini dijalankan, pelbagai komen dan cadangan yang sering
timbul semasa pelatih-pelatih menjalankan latihan industri. Antaranya ialah:

a) Pelajar
Pelajar haruslah mengetahui tentang aktiviti yang dijalankan oleh
sesebuah syarikat terlebih dahulu agar tidak tersasar dengan kursus
atau bidang yang kita pelajari.
Pelajar haruslah mengikut setiap arahan daripada pegawai-pegawai
atasan sepanjang menjalani Latihan Industri di sesebuah firma.
Pelajar seharusnya bekerja dengan niat untuk belajar dan bukan hanya
bekerja semata-mata untuk mendapatkan elaun sahaja.

b) Pihak Syarikat
Pihak syarikat haruslah menyediakan kerja kerja yang berkaitan
dengan kursus yang dipelajari oleh pelatih dan bukannya
menyediakan kerja kerja yang diluar bidang pelatih.
73

Pihak syarikat juga perlu melihat kebolehan atau keupayaan para
pelatih yang menjalani Latihan Industri secara terperinci dan tidak
boleh memilih kasih serta tidak boleh memberi tumpuan terhadap
pelatih tertentu sahaja.
Pihak syarikat haruslah memberi insentif atau penghargaan kepada
pelatih yang telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan
agar mereka dapat berusaha dengan lebih gigih serta memberi
semangat kepada mereka untuk tekun melakukan kerja.

c) Pihak Politeknik
Pihak politeknik haruslah menempatkan pelajar pelajar di tempat
yang berkaitan dengan apa yang diceburi oleh bidang pelajar itu agar
pelajar tersebut dapat mengembangkan ilmu yang dipelajari.
Pihak politeknik juga haruslah menyeimbangkan pembelajaran teori
serta praktikal di politeknik agar apabila pelajar keluar untuk
menjalankan latihan industri tidaklah berasa janggal.
Pihak politeknik perlulah memantau prestasi pelajar semasa menjalani
latihan industri dari semasa ke semasa.
Pihak politeknik perlu datang melawat pelajar untuk mengetahui
prestasi dan situasi yang berlaku di tempat kerja. Malah terdapat
segelintir pelajar yang tidak dilawati langsung oleh wakil politeknik.
74BAB 8 : KESIMPULAN


Sepanjang tempoh 22 minggu lamanya saya menjalani latihan industri di SP Selatan
Otomobil Sdn. Bhd., banyak perkara yang telah saya lihat serta pelajari semasa saya
di sana. Banyak pengalaman yang boleh dipakai untuk menyambung pengajian ke
peringkat seterusnya.

Selain itu, saya juga dapat merasai pengalaman sebenar alam perkerjaan yang
akan saya tempuh di masa akan datang. Antara pengalaman yang saya dapat semasa
menjalani latihan industri ialah :

a) Sikap bertanggungjawab yang harus ditanam di dalam diri setiap pelajar.
Sikap ini sangat penting kerana ianya dapat melihat samada seseorang itu
dapat pergi lebih jauh dalam sektor pekerjaan ini ataupun tidak.
b) Selain itu, saya juga telah dapat merasai suasana alam pekerjaan yang
sebenar selama tempoh lima bulan itu. Suasana ini sangat penting kerana ia
dapat mengajar kita erti keperitan yang bakal dialami sebelum kita
dihidangkan dengan alam pekerjaan yang sebenar suatu hari nanti.
c) Latihan industri dapat memberikan satu peluang pada para pelajar untuk
mempraktikan segala teori dan amali yang telah mereka pelajari semasa
berada di politeknik
75

d) Memberi satu peluang untuk para pelajar mendekatkan diri dengan alam
perkerjaan yang sebenar serta dapat mempelajari pelbagai benda baru serta
pengalaman yang tidak ada semasa di politeknik
e) Dapat membina personaliti diri dan pendedahan dalam kehidupan berdikari
Dengan adanya latihan industri ini, kita juga dapat mengukur sejauh mana
kemampuan serta kebolehan kita dalam menguruskan sesuatu kerja yang
dipertanggungjawabkan kepada kita.
f) Selain itu, kita juga dapat mempraktikkan ilmu yang telah kita pelajari
semasa di politeknik serta dapat bertukar tukar idea dan kepakaran
semasa menjalankan kerja.76
BAB 9 : LAMPIRAN


Sepanjang menjalankan laitihan industri selama 22 minggu. Saya sempat mengambil
banyak gambar sebagai rujukan dan untuk membuat laporan harian. Di ruangan
lampiran ini saya sertakan beberapa keping gambar.


77

78


79


80BAB 10 : RUJUKAN

Pelbagai rujukan telah saya gunakan bagi menyiapkan buku laporan penuh ini
antaranya ialah :
a) Internet : http://rbhauto.blogspot.com
http://4.bp.blogspot.com
http://www.auto-repair-help.com/
http://www.procarcare.com/

b) Buku : Buku Automotif Kenderaan
Buku Automotif Elektrik & Diesel

c) Penyelia & Juruteknik : En. Lim Chun Hooi - Pengurus
En. Azhar bin Shahbudin - Juruteknik
81