Anda di halaman 1dari 4

SK TERUSAN SUGUT

BELURAN
KERTAS KERJA
PROGRAM MEMBACA PANTAS
PEMULIHAN KHAS 3M
2010
DISEDIAKAN OLEH:
JAMALIAH BINTI MARIPAT
GURU PEMULIHAN
PROGRAM KELAS PEMULIHAN 2010
A. Pengenalan
Program Pemulihan mengutamakan prinsip menyelesaikan masalah
seawal mungkin supaya tidak menjadi kronik.
Perbezaan minat, pengalaman, bakat dan gaya belajar individu murid
mengakibatkan segolongan mereka terkebelakang menguasai sesuatu
kemahiran berbanding rakan sebayanya. Sekiranya mereka tidak diberi
pengajaran pemulihan, mereka mungkin gagal memperoleh pendidikan yang
perlu dan potensi mereka akan terbenam. Justeru, melalui program pemulihan,
keperluan-keperluan murid berpencapaian rendah akan dikenal pasti dan
dipenuhi.
B. Kn!e"
Program pemulihan ialah satu usaha mengatasi masalah murid yang
menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran
asas dalam menulis, membaca dan mengira (!"
C. Ma#la$a#
Program pertandingan !embaca Pantas
D. O%&e'#()
#iharapkan setelah mengikuti program !embaca Pantas ini murid boleh$
!enambahkan minat yang mendalam untuk meluaskan bacaan.
!enambahkan keyakinan pelajar terhadap tahap penguasaan ! mereka
setelah mengikuti %elas Pemulihan.
!enambah sikap keyakinan diri dan sikap positi& terhadap pembelajaran.
E. K*$"*lan Sa!a+an
Pelajar #arjah ' sehingga #arjah ( yang telah mengikuti kelas Pemulihan %has
dan telah berjaya menguasai !.
,. S#+a#eg( Pela'!anaan
i. )uru pemulihan mendapatkan sejumlah pelajar yang lemah ! untuk
dimasukkan ke kelas pemulihan dengan kerjasama pencalonan$ )uru
kelas, ibu bapa dan pihak pentadbir.
ii. Penentuan penempatan pelajar berdasarkan keputusan ujian diagnostik.
iii. Perancangan dan perlaksanaan pengajaran * pembelajaran berdasarkan
tahap penguasaan pelajar
iv. +jian penilaian dibuat dari masa ke semasa
v. Pengembalian pelajar ke kelas biasa
vi. !enyediakan modul, bahan bacaan berdasarkan pencapaian sebenar
pelajar.
G. Sa!a+an -an Pen(la(an
i. Januari - !ac './. ( bulan"
.0 daripada jumlah pelajar boleh membaca dengan lancar.
ii. !ac - 1gos './. (( bulan"
230 daripada jumlah asal pelajar boleh membaca dengan lancar.
iii. 1gos - 4ovember './. (5 bulan"
/..0 daripada jumlah asal pelajar boleh membaca dengan lancar.
H. Ta+('./Te$".
Program Pemulihan ini bermula pada Januari './. dan berakhir pada bulan
4ovember './..
I. Te$"a#
%elas Pemulihan !
J. A.l( Ja0a#an'*a!a
Penge+*!(
)uru 6esar
T($. Penge+*!(
Penolong %anan /
Se#(a*!a.a
)uru Pemulihan
A&'
Semua )uru %elas (%elas yang terlibat"
Semua )uru !atapelajaran 6!
Penyelaras Pusat Sumber
K. Pen*#*"
6erjaya dan tidaknya program Pendidikan Pemulihan bukan hanya bergantung
kepada guru pemulihan tetapi perlu sokongan dan kerjasama semua pihak
terutama dari pihak pengurusan sekolah, guru-guru terlibat dan ibu bapa pelajar.