Anda di halaman 1dari 74

SISTEMI KUSHTETUES I REPUBLIKES SE KOSOVES

PROCESI I HARTIMIT TE KUSHTETUTES


Kushtetuta tek populli shqiptar nuk konceptohet vete si akt e I larte !uri"iko#
politik $ Per ne kushtetuta ka "oethenie shue e te %!ere "he eocionale
n%aqe ne historine tone kerkesat per liri "he pavarsi !ane shoqeruar %!ithn!e e
kerkesen per kushtetute si eleente &ro!tes I i"entitetit ko&etar "he
shteteror$
Kushtetuta e rks per&ush tri isione historike'
($ Misionin e theeliit te shtetit Sovran "he te pavarur te kosoves
)$ Misioni I kri!iit te n!e shteti "eokratik "he
*$ Percaktii I a%!en"es per inte%rieve euroatlantike$
+ra,t Kushtetuta ka qen- e p-r%atitur n%a Koisioni Kushtetues q- p-r&-het n%a
)( an-tar-. "uke p-r,shir- ekspert- ven"or- "he p-r,aq-sues t- kouniteteve
pakic- n- Kosov-$
Procesi I in,oriit "he I konsoltiit e q/tetaret u 0hvillua ne periu"hen (1
shkurt "eri e 2 ars )334 ne shuicen e q/teteve te kosoves. e c5rast u
"hane n!e sere koentie. vere!t!e "he su%!erie te cilat u orren paras/sh ne
versionin e periresuar te pro!ektkushtetutes$
Me ) prill )334 P-r,aq-suesi 6ivil 7"-rko&-tar e certi,iko!- p-rputhsh-rin- e
kushtetutes se repu&likes se kosoves e planin e 8htisaarit$
Pas k-sa! e 1 prill )334 Kuven"i i Kosov-s irato!- Kushtetut-n e an- t- "/
t- tretave t- an-tar-ve t- ti!. pas konsultieve e an-tar-t e Kuven"it t- cil-t i
tako!n- kouniteteve t- cilat nuk !an- n- shuic- n- Kosov-$
Kushtetuta e repu&likes se kosoves h/ri ne ,uqi e (9 qershor )334$
ROLI I KUSHTETUTES NE PROCESIN E SHTETKRIJIMIT DHE NE
REFORMAT POLITIKE TE SHTETIT
Kushtetutat konstituive ose theeluese kane rol historik$
Me keto kushtetuta kri!ohet perhere te pare shteti ose shteti &ashkohet ose
inte%rohet ne &ashkesi e te %!era$
Kete karakter shtetkri!ues ka e"he kushtetuta e rks $
Si rre%ull kushtetutat shtetkri!uese iratohen n%a ana e popullit e re,eren"u$
PLOTESIMI I STANDARDEVE NDERKOMBETARE PER KUSHTETAT
Per te qene "eokrati ke "he %!ithper,shirese kushtetuta "uhet ti ploteso!
stan"artet n"erko&etare per kushtetat$
Keto stan"ar"e nuk !ane te ko"i,ikuara por !ane te n%!a!she e e stan"ar"et
le%!islative qe po kri!ohen ne nivel te BE#se$
+isa n%a stan"ar"et te cilat "uhet ti respekto! %!"o kushtetut e ire,illt !ane'
: Respektii I pariit te os"iskriiniit
: Parii I n"ar!es "he ku,i0iit reciprok te pushteteve
: Bara0ia e q/tetareve para li%!it "he &ro!t!a e inoriteteve
: Karakteri laik I shtetit
: Parii I sun"iit te li%!it
: S,on"i I lirive "he te "re!tave te q/tetaeve "he ekani0at li%!or
: Kontrolli civil n"a! policies "he ushtrise
: ;!/qesia e pavarur
: Rati,ikii "he ipleentii I konventave europiane per te
: "re!tat e n!eriut
: n"alii I tortures
: %!/kii I "re!te
: heq!a e "eniit e v"ek!e
Kushtetuta e rks I eshte per&a!t ne teresi ket/re stan"ar"eve$
TIPARET E KUSHTETUTES SE RKS
<ane tri tipare te kustetutes se rks qe kete e "allo!ne n%a kushtetutat e t!era'
: K8R8KTERI KO7STITUIV
K!o kushtetut eshte akte I kri!iit te shtetit te kosoves "he I theeliit te
instituioneve te pavarura te sa!$
: K8R8KTERI =>TET8R +HE MBRO<T<8 E KOMU7ITETEVE P8KI6E#
+ISKRIMI7IMI PO?ITIV
Kushtetuta e rks ne ven" te konceptit te shtetit shuetnik &a0ohet ne
konceptin e shtetit q/tetar$ Sipas keti! koncepti q/tetaret !ane &artes te
qeveris!es shteterore$
Kushtetuta e rks aplikon te ashtuqua!turin pariin e "iskriiniit po0itiv te
kouniteteve pakice "uke !u percaktuar te "re!ta "he %arancione
kushtetuese qe !ane shue &i stan"ar"et europiane$
: KU@I?IMET 7+ERKOMBET8RE
Ku,i0iet n"erko&etare ne kushtetuten e rks !ane'
: Ku,i0iet ne teresine teritoriale. kosova nuk un"e te n"ahet apo te
&ashkohet e n!e shtet t!eter$
: Kushtetuta e rks proovon konceptin e sovranitetit te ku,i0uar ose
pavarsise se &ikq/rur$
Keshtu kushtetuta e rks ka percaktuar tri llo!e te pre0ences
n"erko&etare'
: Pre0enca ushtarake peres K@OR#it "he policies
n"erko&etare
: Pre0enca civile europiane AIO6B
: Misioni I EULEC#it
: Ku,i0iet kushtetuese sa I perket te "re!tave "he %arancive te
kouniteteve pakice$
PARIMET E KUSHTETUTES SE RKS
Kushtetuta e rks eshte n"ertuar &i ,r/en e "isa parieve te per%!ithshe te
cilat i proklaon$
Keto !ane'
($ P8RIMI I SUPERM86ISE SE KUSHTETUTES
Kushtetuta eshte akti e I larte !uri"ik "he qen"ron &i aktet t!era$
Por k/ pari I kushtetutes se rks ka n!e per!ashti$ Parii I superacise eshte
n"are ne "/sh es kushtetutes se rks "he pakos se ahtisarit$ 7e nenin %!ashte
kushtetuta proklaon superacine e sa! n"a! %!itha akteve t!era n"ersa ne nenin
(2* te kushtetutes kete veti e perveteson pako!a e ahtisarit$
)$ P8RIMI I SU7+IMIT TE LI;<IT
Sipas keti! parii puna e institucioneve "he &artesve te pushtetit "uhet te
&a0ohen ne kushtetut "he li%!e aplikative te rks$
*$ P8RIMI I E7UMER86IO7IT T8KS8TIV TE <URI+IKSIO7IT KUSHTETUES
Enueracioni taksativ eshte n!e eto"e e te cilen percaktohet
,ushevepritaria e institucioneve te rreulluara e kushtetute$
Kushtetuta e rks ne en/re taksative ka percaktuar kopetencat e institucioneve
kr/esore te pushtetit$
Parii I enueracionit un" te paraqitet ne ,oren positive "he ne ,oren
ne%ative$
Me formen positie theksohet "eci"ivisht ne te cilat qesht!e un" te
shtrihet !uri"iksoni kushtetues I n!e institucioni$
Me formen ne!"tie theksohet "eci"ivisht ne te cilat qesht!e nuk un"
te shtrihet !uri"iksoni kushtetues I n!e institucioni
Kushtetuta e rks ka per,aqesuar ,oren positive$
2$ P8RIMI I +EMOKR86ISE KUSHTETUESE +HE P8RL8ME7T8RE
Kushtetuta e rks ne &a0e te keti! parii e proklaon repu&liken e kosoves si n!e
shtet e rre%ulla te qarta te "eokracise parlaentare$
K/ pari e se iri verehet ne rolin e parlaentit I cili per&en institucionin e
aktiv kushtetues$
9$ P8RIMI I 7+8R<ES +HE KO7TROLLIT RE6IPROK TE PUSHTETEVE
Kosova -sht- Repu&lik- "eokratike e &a0uar n- pariin e n"ar!es s-
pushteteve "he kontrollit e &alanciit n- es t/re$
7e repu&liken e kosoves n"ar!e e pushteteve &ehet ne kete en/re'
#Kuven"i i Repu&lik-s s- Kosov-s ushtron pushtetin le%!islativ$
#=everia e Repu&lik-s s- Kosov-s ushtron pushtetin e%0ekutiv. a!o -sht-
p-r%!e%!-se p-r 0&atiin e li%!eve e politikave shtet-rore "he i n-nshtrohet
kontrollit parlaentar$
#Pushteti %!/q-sor -sht- unik. i pavarur "he ushtrohet n%a %!/katat$
Presi"enti "he %!/kata kushtetese nuk !ane p!ese e n"ar!es se pushteteve. ato
!ane e shue ekani0a per &alanciin e ket/re pushtetve$
Parii I kontrollit te pushteteve ne "isa ven"e proklaohet si I n%urt "he ne "isa
ven"e si ,leksi&el$
Tek n"ar!a "he kontrolli I n%urt I pushteteve te tria pushtetet I kan ekani0at e
t/re te kontrollit si psh$ 7e SHB8$
Kurse tek n"ar!a "he kontrolli reciprok ,leksi&el I pushteteve pushtetet nuk kan te
percaktuar n"on!e ekani0e strikt te kontrollit reciprok te te tria pushteteve.per
vecse k!o vlen ne en/re selektive. kur eshte ,!ala per kontrollin parlaentar te
qeverise$ Kosova sa I perket kontrollit reciprok te pushteve eshte ,leksi&el$
D$ P8RIMI I +ISKRIMI77IMIT PO?ITIV
Thel&i I pariit te "iskriiniit po0itiv eshte te pasurit te "re!ta shue e shue
se a!o qe eriton ose e q"uhet$
Kushtetuta e rks ka o,ruar po0ite te pa prece"ent kouniteteve e theks te
veqant te kouniteti ser&$ K!o qen"ron si"oos kur eshte ,!ala per p!esarr!en e
t/re ne !eten pu&like "he ne ven"iarr!e$
E$ P8RIMI I RISHIKIMIT ;<>=ESOR TE LE;<ISL86IO7IT
Parii I rishikiit %!/qesor te le%!islacionit n"erli"het e "oktrrinen !uri"ical
revieF$
Kushtetuta e rks %aranton kontrrollin kushtetues te le%!islacinit pers %!/kates
kushtetuese. e cila &en interpretiin per,un"itar te aktit e te larte te rks$
4$ P8RIMI I PRE?UMP6IO7IT 8BSOLUT TE LIRISE SE =>TET8RIT +HE
SHTET8SIT
parii i pre0upcionit a&solut te lirise se q/tetarit "he shtetasit nenkupton
rre%ulliin e tersishe e kushtetute te %!itha lirive "he te "re!tave te n!eriut. te
cilat si rre%ull !ane te proklauara e"he n"erko&etarisht si te tilla$
Kushtetuta e rks ne en/re te "eta!i0uar ka rre%ulluar te "re!tat "he lirite e
q/tetarit "he shtetasit "he !u ka "hene status kushtetues te %!itha akteve
theelore qe %aranto!ne lirite "he te "re!tat e q/tetarit$
1$ P8RIMI I P8V8RESISE SE ;<>=ESORIT
Me pavaresi te %!/qesorit kupto!e %!/kata te pavarura "he te pa anshe ne
kr/er!en e punes se t/re per te cilen !ane thirrur$
Pavaresia e %!/katave s/non te arrihet pers arr!es se ven"ieve sa e lar%
politikes$
STRUKTURA E KUSHTETUTES SE RKS#
Struktura e kushtetutes se rks &a0ohet ne n!e arkitekture stan"ar" "he o"errne
te kushtetutave$
K!o arkitekture eshte si ne vi!i'

K"pit$%%i I
Dispo&it"t t'eme%ore
K"pit$%%i II
Te (re)t"t ('e %irite t'eme%ore
K"pitt$%i III
Te(re)t"t e *om$nitetee ('e p)est"ree te t+re
K"pit$%%i IV
K$en(i I rep$,%i*es se *osoes
K"pit$%%i V
Presi(enti I rep$,%i*es se *osoes
K"pit$%%i VI
-eeri" e rep$,%i*es se *osoes
K"pit$%%i VII
Sistemi I (re)tesise
K"pit$%%i VII
.)+*"t" *$s'tet$ese
K"pit$%%i I/
M"rr('eniet e*onomi*e
K"pit$%%i /
-eeris)" %o*"%e ('e or!"ni&imi %o*"%
K"pit$%I /I
Se*tori I si!$rise
K"pit$%%i /II
Instit$0ionet e p""r$r"
K"pit$%%i /III
Dispo&it"t perf$n(imt"re
K"pit$%%i /IV
Dispo&it"t *"%imt"re
PREAMBUA DHE DISPO1ITAT THEMELORE
PREAMBULA E KUSHTETUTES SE RKS
Prea&ula eshte tekst parah/res ne kushtetute. ne te cilin kushtetut"henesi
shp!e%on'
#qelliet e nG!err!es se kushtetutes.
#kontestin historik te kushtetutes si "he
#o&!ektivat qe s/non te arri! kushtetuta
Prea&ula nuk ka karakter norative a!o vete shpreh ,r/en "he konceptin e
kushtetutes$
7e prea&ulen e kushtetutes se rks theksohet'
($ Ven"oseria per n"ertiin e kosoves si n!e ven" i lir-. "eokratik "he
paqe"ash-s. i cili "o t- !et- at"he i t- %!ith- q/tetar-ve t- vetH
)$ Perkushtii p-r kri!iin e n!- shteti t- q/tetar-ve t- &ara&art-. i cili "o t-
%aranto!- t- "re!tat e lirit- q/tetare "he &ara0in- e t- %!ith- q/tetar-ve para li%!itH
*$ ?otii se kosova "o t- !et- shtet i ir-qenies ekonoike "he i prosperitetit
socialH
2$ Si%uria qe kosova "o t- kontri&uo!- n- sta&ilitetin e ra!onit "he t- &ar-
Evrop-s. "uke kri!uar arr-"h-nie t- ,qin!-sis- "he t- &ashk-puniit t- ir- e
t- %!itha shtetet ,qin!eH
9$ Bin"!a se kosova "o t- !et- an-tar i "en!- i ,ail!es s- shteteve paqe"ash-se
n- Bot-H
D$ S/nii I kosoves per p-r,shir!e n- proceset inte%ruese Euro#8tlantikeH
DISPO1ITAT THEMELORE TE KUSHTETUTES SE RKS
+ispo0itat theelore paraqesin kaptinen e pare "he p!esen kr/esore te %!"o
kushtetute$ 7e kete p!ese percaktohen i"entiteti politik "he shteterore "he vlerat
theelore te n!e shteti$
Kushtetuta e repu&likes se kosoves pose"on rreth )3 "ispo0ita te cilat I tra!ton si
parie theelore te sa!$ Keto !ane'
PIRKU@I?IMI I SHTETIT
($ Repu&lika e Kosov-s -sht- shtet i pavarur. sovran. "eokratik. unik. "he i
pan"ash-$
)$ Repu&lika e Kosov-s -sht- shtet i shtetasve t- vet$ Repu&lika e Kosov-s
ushtron autoritetin e sa! &a0uar n- respektiin e t- "re!tave "he lirive t-
q/tetar-ve t- vet "he t- %!ith- in"ivi"-ve &ren"a ku,i!ve t- sa!$
*$ Repu&lika e Kosov-s nuk ka preten"ie territoriale n"a! asn!- shteti ose p!ese
t- n"on!- shteti "he nuk "o t- k-rko!- t- &ashkohet e asn!- shtet ose p!es- t-
n"on!- shteti$
PERKU@I?IMI I SOVR87ITETIT
($ Sovraniteti i Repu&lik-s s- Kosov-s &uron n%a populli. i takon popullit "he
ushtrohet. n- pa!ti e Kushtetut-n. n-p-r!et p-r,aq-suesve t- 0%!e"hur. e
re,eren"u. si "he n- ,ora t- t!era. n- pa!ti e "ispo0itat e k-sa! Kushtetute$
)$ Sovraniteti "he inte%riteti territorial i Repu&lik-s s- Kosov-s -sht- i
pacenuesh-. i pat!et-rsuesh- "he i pan"ash- "he &rohet e t- %!itha
!etet e p-rcaktuara e k-t- Kushtetut- "he e li%!$
*$ Repu&lika e Kosov-s. e q-lli t- rua!t!es s- paqes "he &ro!t!es s-
interesave shtet-rore. un" t- arr- p!es- n- sistee t- si%uris-
n"-rko&-tare$
B8RT<8 E SOVR87ITETIT
($ Repu&lika e Kosov-s. n- &a0- t- arr-vesh!eve t- rati,ikuara n"-rko&-tare.
p-r J-sht!e t- caktuara un" t- kalo!- kopetenca shtet-rore or%ani0atave
n"-rko&-tare$
)$ 7-se n!- arr-vesh!e an-tar-sii ne n!e or%ani0at- n"-rko&-tare e
rati,ikuar n%a Repu&lika e Kosov-s n- -n/r- eksplicite k-rkon 0&ati t-
"re!tp-r"re!t- t- norave t- k-sa! or%ani0ate. li%!i e t- cilin rati,ikohet
arr-vesh!a e an-tar-sis- iratohet e votat e "/ t- tretave A)K*B t- t- %!ith-
"eputet-ve t- Kuven"it "he ato nora kan- ep-rsi n"a! li%!eve t- Repu&lik-s s-
Kosov-s$
KOSOV8 SHO=ERI SHUMET7IKE. B8R8?I8 P8R8 LI;<IT
($ Repu&lika e Kosov-s -sht- shoq-ri shuetnike. e p-r&-r- n%a shqiptar-t "he
kounitetet t!era e cila qeveriset n- -n/r- "eokratike. e respekti t- plot-
t- sun"iit t- li%!it. p-res institucioneve t- veta le%!islative. ek0ekutive "he
%!/q-sore$
)$ Ushtrii i autoritetit pu&lik n- Repu&lik-n e Kosov-s &a0ohet n- pariet e
&ara0is- para li%!it t- t- %!ith- in"ivi"-ve "he n- respektiin e plot- t- t- "re!tave
"he lirive theelore t- n!eriut. t- pranuara n"-rko&-tarisht. si "he n- &ro!t!en
e t- "re!tave "he n- p!es-arr!en e t- %!itha kouniteteve "he p!es-tar-ve t-
t/re$
##+allii i"is konceptit shoqeri shue etnike "he shtet shue etnik##
: Shtetin shuetnik e percakton shkalla e p!esarr!es se pakicave ne !eten
politike "he ne ven"i arr!e$
: Shoqerin shue etnike e percakton struktura e popullsise
@ORM8 E =EVERIS<ES +HE 7+8R<8 E PUSHTETIT
Li"hur e sistein e qeveris!es kushtetuta e RKS percakton se'
($Kosova eshte repu&like "eokratike e &a0uar ne pariin e n"ar!es se
pushteteve "he kontrollit "he &alancit i"is t/re$
Kushtetuta e RKS percakton n"ar!en e pushteteve si vi!on'
)$kuven"i i RKS ushtron pushtetin le%!isativ$
*$Presi"enti i RKS per,aqeson unitetin e popullit. eshte per,aqesues
le%!iti i ven"it &ren"a "he !ashte shtetit "he eshte %arantues i
,unksioniit "eokratik te institucioneve te RKS
2$=everia e Repu&lik-s s- Kosov-s -sht- p-r%!e%!-se p-r 0&atiin e
li%!eve e politikave shtet-rore "he i n-nshtrohet kontrollit parlaentar$
9$Pushteti %!/q-sor -sht- unik. i pavarur "he ushtrohet n%a %!/katat$
D$;!/kata Kushtetuese -sht- or%an i pavarur i &ro!t!es s-
kushtetutsh-ris- "he &-n interpretiin p-r,un"itar t- Kushtetut-s$
E$Repu&lika e Kosov-s ka institucionet e veta p-r &ro!t!en e ren"it
kushtetues "he t- inte%ritetit territorial. ren"it "he qet-sis- pu&like. t- cilat
,unksiono!n- n-n autoritetin kushtetues t- institucioneve "eokratike t-
Repu&lik-s s- Kosov-s$
7%a nenet e kushtetutes un"e te nGirret per,un"ii se kosova eshte repu&like
parlaentare e eleente te sisteit %!/sepresi"encial$
;<UHET
($ ;!uh- 0/rtare n- Repu&lik-n e Kosov-s !an- ;!uha Shqipe "he ;!uha Ser&e$
)$ ;!uha Turke. Boshn!ake "he a!o Roe kan- statusin e %!uh-ve 0/rtare n-
nivel koune ose "o t- !en- n- p-r"ori 0/rtar n- cilin"o nivel n- pa!ti e li%!$
SIMBOLET
($ @lauri. stea "he hini !an- si&olet shtet-rore t- Repu&lik-s s- Kosov-s
t- cilat pasq/ro!n- karakterin shuetnik t- sa!$
)$ Pa!a. -n/ra e p-r"oriit "he &ro!t!a e ,laurit "he t- si&oleve t- t!era
shtet-rore rre%ullohen e li%!$ M-n/ra e p-r"oriit "he e &ro!t!es s- si&oleve
ko&-tare rre%ullohet e li%!$
VLER8T
($ Ren"i kushtetues i Repu&lik-s s- Kosov-s &a0ohet n- pariet e liris-. paqes.
"eokracis-. &ara0is-. respektiit t- t- "re!tave "he lirive t- n!eriut "he sun"iit
t- li%!it. os"iskriiniit. t- "re!t-s s- pron-s. &ro!t!es e !e"isit. "re!t-sis-
sociale. plurali0it. n"ar!es s- pushtetit shtet-ror "he ekonois- s- tre%ut$
)$ Repu&lika e Kosov-s si%uron &ara0in- %!inore si vler- theelore p-r 0hvilliin
"eokratik t- shoq-ris-. un"-si t- &ara&arta p-r p!es-arr!e t- ,erave "he
eshku!ve n- !et-n politike. ekonoike. sociale. kulturore "he n- ,ushat t- t!era
t- !et-s shoq-rore$
SHTETI L8IK
Repu&lika e Kosov-s -sht- shtet laik "he neutral n- J-sht!e t- &esieve ,etare$
TR8SHE;IMI8 KULTURORE +HE @ET8RE
Repu&lika e Kosov-s si%uron rua!t!en "he &ro!t!en e trash-%iis- s- vet
kulturore "he ,etare$
EKO7OMI8
Ekonoia e tre%ut e konkurrenc- t- lir- -sht- &a0- e rre%ulliit ekonoik t-
Repu&lik-s s- Kosov-s$
V8LUT8
($ 7- Repu&lik-n e Kosov-s si !et i vle,sh- pa%ese p-r"oret n!- valut- e
vete$
)$ 8utoriteti =en"ror Bankar i Kosov-s -sht- i pavarur "he quhet Banka
=en"rore e Repu&lik-s s- Kosov-s$
PUSHTETI LOK8L
($ 7!-si theelore territoriale t- vet-qeveris!es lokale n- Repu&lik-n e Kosov-s
!an- kounat$
)$ Or%ani0ii "he kopetencat e n!-sive t- vet-qeveris!es lokale rre%ullohen e
li%!$
KR>E=>TETI
($ Kr/eq/teti i Repu&lik-s s- Kosov-s -sht- Prishtina$
)$ Statusi "he or%ani0ii i kr/eq/tetit rre%ullohet e li%!$
SHTETESI8
@itii "he hu&!a e s- "re!t-s s- shtet-sis- s- Repu&lik-s s- Kosov-s
rre%ullohet e li%!$
SHTET8SIT <8SHTE VE7+IT
Repu&lika e Kosov-s &ron interesat e shtetasve t- sa! !asht- ven"it. n-
-n/r-n e p-rcaktuar e li%!$
EPERSI8 E KUSHTETUTES
($ Kushtetuta -sht- akti - i lart- !uri"ik i Repu&lik-s s- Kosov-s$ Li%!et "he
aktet e t!era !uri"ike "uhet t- !en- n- pa!ti e k-t- Kushtetut-$
)$ Pushteti qeveris-s &uron n%a Kushtetuta$
*$ Repu&lika e Kosov-s respekton t- "re!t-n n"-rko&-tare$
2$ Secili person "he or%an n- Repu&lik-n e Kosov-s u n-nshtrohet "ispo0itave
t- Kushtetut-s$
M8RREVESH<ET 7+ERKOMBET8RE
($ Repu&lika e Kosov-s li"h arr-vesh!e n"-rko&-tare "he an-tar-sohet n-
or%ani0ata n"-rko&-tare$
)$ Repu&lika e Kosov-s err p!es- n- &ashk-puni n"-rko&-tar p-r
prooviin "he &ro!t!en e paqes. si%uris- "he t- "re!tave t- n!eriut$
R8TI@IKIMI I M8RRVESH<EVE 7+ERKOMBET8RE
($ Kuven"i i Repu&lik-s s- Kosov-s e votat e "/ t- tretave A)K*B e t- %!ith-
"eputet-ve rati,ikon arr-vesh!et n"-rko&-tare p-r k-to J-sht!e'
A(B territorin. paqen. aleancat. J-sht!et politike "he ushtarakeH
A)B t- "re!tat "he lirit- theeloreH
A*B an-tar-siin e Repu&lik-s s- Kosov-s n- or%ani0ata n"-rko&-tareH
A2B arr!en p-rsip-r t- "et/rieve ,inanciare n%a ana e Repu&lik-s s- Kosov-s$
)$ Marr-vesh!et n"-rko&-tare e p-r!ashti t- at/re n- pik-n (. rati,ikohen
pas n-nshkriit n%a Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s$
*$ Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s ose Kr/einistri n!o,to!n- Kuven"in sa
her- q- t- n-nshkruhet n!- arr-vesh!e n"-rko&-tare$
2$ 8en"aentii ose t-rheq!a n%a arr-vesh!et n"-rko&-tare "o t- ken- t-
n!e!t-n proce"ur- t- ven"i arr!es sikur a!o e rati,ikiit t- arr-vesh!eve
n"-rko&-tare$
9$ Pariet "he proce"urat p-r rati,ikiin "he kontestiin e arr-vesh!eve
n"-rko&-tare rre%ullohen e li%!$
?B8TIMI I +RE<TES 7+ERKOMBET8RE
($ Marr-vesh!et n"-rko&-tare t- rati,ikuara n%a Repu&lika e Kosov-s. &-hen
p!es- e sisteit t- &ren"sh- !uri"ik pasi t- &otohen n- ;a0et-n ?/rtare t-
Repu&lik-s s- Kosov-s$ 8to 0&atohen n- -n/r- t- "re!tp-r"re!t-. e p-r!ashti
t- rasteve kur nuk !an- t- vet-0&atueshe "he 0&atii i t/re k-rkon nG!err!en e
n!- li%!i$
)$ Marr-vesh!et n"-rko&-tare t- rati,ikuara "he norat !uri"ikisht t-
"et/rueshe t- s- "re!t-s n"-rko&-tare kan- ep-rsi n"a! li%!eve t- Repu&lik-s
s- Kosov-s$
@EST8T8T ?>RT8RE 7E RKS
@estat 0/rtare nuk !ane percaktuar ne kua"er te parieve theelore te
kushtetutes por ato percaktohen e li%! te veqant per ,estat 0/rtare$
@estat 0/rtare ne RKS un" klasi,ikohen ne'
Fest"t &+rt"re me *"r"*ter s'teteror
pasq/ro!ne historine e re te rks "he oentet k/qe te historise se re te
sa! ,este te tilla !ane +ita e Pavar-sis- s- Repu&lik-s s- Kosov-s e (E
shkurt "he +ita e Kushtetut-s s- Repu&lik-s s- Kosov-s e 1 prill$
Fest"t &+rt"re me *"r"*ter n(er*om,et"r
Keto ,esta n!ihen si te tilla %ati ne te %!itha shtetet e &otes "he europes$
8to !ane Viti i Ri# ( "he ) !anar. +ita 7"-rko&-tare e Pun-s# ( a!. +ita
e Evrop-s # 1 a!
Fest"t &+rt"re me *"r"*ter fet"r
+ita e par- e Ba!rait t- Ma"h . +ita e par- e Ba!rait t- Vo%-l. )9
"h!etor# Krishtlin"!et Katolike. E !anar #Krishtlin"!et orto"okse. pasket
katolike# e hena e pashkeve. pashket orto"okse#e hena e pashkeve$
(itet memori"%e
Keto ,esta kane karakter eorial "he re,lekto!ne n%ar!et e caktuara
perku!tiore te te %!itha kouniteteteve qe !eto!ne ne kosove$ +itet
eoriale !ane' )4 nentori# "ita e shqipetareve. ()
qershori #"ita e paqes. D arsi # "ita perku!tiore per veteranet. )* prill#
"ita e turqve. 4 prill # "ita e roeve. (9 shkurt "ita e ashkalin!eve. )4
shtator "ita e &oshn!akeve. D a! # "ita e %oraneve
LIRITE DHE TE DREJTAT E NJERIUT DHE -2TETARIT NE SISTEMIN
KUSHTETUES TE KOSOVES
PARIMET E PER.JITHSHME KUSHTETUESE TE LIRIVE DHE DREJTAVE TE
NJERIUT
P8RIMI I U7IVERS8LITETIT TE TE +RE<T8VE +HE LIRIVE TE 7<ERIUT
P8RIMI I PER<8SHTIMIT TE KU@I?IMIT 8RBITR8R TE +RE<T8VE +HE
LIRIVE TE 7<ERIUT
P8RIMI I PLOTESIMIT TE ST87+8RTEVE 7+ERKOMBET8RE
P8RIMI SE TE +RE<T8T E 7<ERIUT <87E RRE;ULL KUSHTETUESE KURSE
KU@I?IMET
P8R8=ESI7 PER<8SHTIM KUSTETUES
P8RIMI I MOS+ISKRIMI7IMIT
P8RIMI I B8R8?ISE SE PLOTE TE =>TET8REVE
SUBJEKTET E .E1IMIT TE LIRIVE DHE DREJTAVE
I7+IVI+I# 7<ERIU
=>TET8RI
SHTET8SI
KOMBI
KOMU7ITETI
MI7ORITETI
PARIMI KUSHTETUES I PRESUMPCIONIT TE ABSOLUTI1MIT TE LIRIVE
DHE TE DREJTAVE TE NJERIUT
Kushtetutat "eokratike proklao!ne pariin se eshte e le!uar c"o e "re!te qe
nuk n"alohet shprehiisht$ Pra kushtetutat o"erne respekto!ne se te "re!tat
"he lirite !ane rre%ull kushtetues$

KUFI1IMI I LIRIVE DHE TE DREJTAVE ESHTE PERJASHTIM KUSHTETUES
Rastet qe percakto!ne ku,i0iet kushtetuese "uhet te nurohen ne en/re
taksative$ Keto ku,i0ie kr/esisht li"hen e &ro!t!en e interesit te per%!ithshe te
shtetit "he &ro!t!en e te "re!tave "he lirive$ +uke reali0uar te "re!tat e t/re
kushtetuese q/tetaret nuk %uGo!ne te ceno!ne interesin e per%!ithshe "he te
"re!tat e q/tetareve te t!ere$
Te "re!tat "he lirite theelore te n!eriut un" te ku,i0ohen vete ne kohe lu,te
apo n"on!e eer%!ence t!eter pu&like "he ate vete "eri ne ate ase qe
konsi"erohet e nevo!she$
PARIMI I JODISKRIMINIMIT
7"alohet c"o "alli. per!ashti apo pre,erence qe ushtrohet n"a! n!e apo e
shue personave qe &a0ohet ne perkatesine %!inore. ne oshe. ne %!en"!en
artesore. ne %!uhe. ne a,tesite e ku,i0uara en"ore apo ,i0ike. ne orientiin
seksual. nene &in"!et politike. ne perkatesine etnike. ne ko&esi. ne ,e. ne
pre!ar"h!en shoqerore. ne prone. ne pre!a ,ail!are apo ne status t!eter$
BARA1IA PARA LI.JIT
Te %!ithe n!ere0it !ane te &ara&art para li%!it "he kane te "re!te ti %e0o!ne keto liri
"he te "re!ta theelore pa qene o&!ekt I n"on!"e "iskriinii$
1BATIMI I DREJTPERDREJTE I MARRVESHJEVE DHE INSTRUMENTEVE
NDERKOMBETARE
T- "re!tat "he lirit- e n!eriut t- %arantuara e arr-vesh!et "he instruentet
n"-rko&-tare n- vi!i. %arantohen e Kushtetut-. 0&atohen "re!tp-r"re!t- n-
Repu&lik-n e Kosov-s "he kan- prioritet. n- rast kon,likti. n"a! "ispo0itave
pu&like'
A(B +eklarata Universale p-r t- +re!tat e 7!eriutH
A)B Konventa Evropiane p-r M&ro!t!en e t- +re!tave "he Lirive Theelore t-
7!eriut
"he Protokollet e sa!H
A*B Konventa 7"-rko&-tare p-r t- +re!tat 6ivile e Politike "he Protokollet e sa!H
A2B Konventa Korni0- e K-shillit t- Evrop-s p-r M&ro!t!en e Pakicave Ko&-tareH
A9B Konventa p-r Eliiniin e t- %!itha @orave t- +iskriiniit RacorH
ADB Konventa p-r Eliiniin e t- %!itha @orave t- +iskriiniit n"a! ;ruasH
AEB Konventa p-r t- +re!tat e @-i!-sH
A4B Konventa kun"-r Tortur-s "he Tra!tieve e 7"-shkieve t- t!era Mi0ore.
<on!er-0ore "he Posht-ruese$
TE DREJTAT DHE LIRITE THEMELORE TE NJERIUT TE .ARANTUARA ME
KUSHTETUTEN E REPUBLIKEN E KOSOVES
Te "re!tat "he lirite theelore te n!eriut te %arantuara e kushtetuten e RKS
un" te n"ahen ne keto %rupe'
TE +RE<T8 +HE LIRI PERSO78LE
Din)iteti I n)eri$t
7e kuptiin e n%ushte "in!iteti I n!eriut percaktohet si teresi e vlerave orale te
n!eriut$ 7"ersa ne kuptiin e n%usht "in!iteti I n!eriut kuptohet si vlere e
&ren"she "he si e "re!te per tu respektuar qe I takon n!eriut n%a vete qenia e
ti!$
+in!iteti i n!eriut -sht- i pacenuesh- "he -sht- &a0- e t- %!itha t- "re!tave "he
lirive theelore t- n!eriut$
,"r"&i" p"r" %i!)it
T- %!ith- !an- t- &ara&art- para li%!it$ L"okush %-0on t- "re!t-n e &ro!t!es s-
&ara&art-
li%!ore. pa "iskriini$
8skush nuk un" t- "iskriinohet n- &a0- t- rac-s. n%!/r-s. %!inis-. %!uh-s.
,es-.
en"ieve politike ose t- t!era. pre!ar"h!es ko&-tare a shoq-rore. li"h!es e
n"on!-
kounitet. pron-s. %!en"!es ekonoike. sociale. orientiit seksual. lin"!es.
a,t-sis- s-
ku,i0uar ose n"on!- statusi t!et-r personal$
Pariet e &ro!t!es s- &ara&art- li%!ore nuk paran"alo!n- v-nien e asave t-
nevo!she p-r &ro!t!en "he p-rpariin e t- "re!tave t- in"ivi"-ve "he %rupeve
q- !an- n- po0it- t- pa&ara&art-$ Masat e tilla "o t- 0&atohen vet- "erisa t-
arrihet q-llii p-r t- cilin !an- v-n- ato$
e (re)t" per )ete
Secili in"ivi" %-0on t- "re!t-n p-r !et-n$ +-nii e v"ek!e -sht- i n"aluar$
e (re)t" e inte!ritetit person"%
Secili person %-0on t- "re!t-n e respektiit t- inte%ritetit ,i0ik "he psikik t- ti!. q-
p-r,shin'
A(B t- "re!t-n q- t- arr- ven"ie li"hur e repro"ukiin. sipas
rre%ullave "he
proce"urave t- p-rcaktuara e li%!H
A)B t- "re!t-n q- t- ket- kontroll &i trupin e ti! n- pa!ti e li%!inH
A*B t- "re!t-n q- t- os i n-nshtrohet tra!tiit !ek-sor kun"-r vullnetit t-
ti! n-
pa!ti e li%!inH
A2B t- "re!t-n q- t- os arr- p!es- n- eksperiente !ek-sore ose
shkencore. pa p-lqiin paraprak t- ti!$
N("%imi I tort$res3 tr")timit mi&or3 04n)ere&or ('e pos'ter$es
8skush nuk i n-nshtrohet tortur-s. n"-shkiit a tra!tiit i0or. Jn!er-0or ose
posht-rues$ Teri torture nenkupton c"o akt . e te cilin e qelli I shkaktohet
"hi&!e e a"he ,i0ike ose en"ore. ,riksi ose "et/ri. e s/ni qe n%a ai
ose personi I trete te erre n!o,ti ose "eklarate. qe un" te n"iko! ne "eniin e
ti! ose personit te trete. per n"on!e veper qe e ka kr/er ose "/shohet se e ka
kr/er$
n("%imi I s*%%"erise ('e p$nes se (et+r$"r
8skush nuk un" t- &ahet n- skllav-ri ose n- po0it- t- n%!ashe e
skllav-rin-$

8skush nuk un" t- shtr-n%ohet p-r t- kr/er pun- t- "et/ruar$ Pun- e "et/ruar
nuk
konsi"erohet puna ose sh-r&ii i p-rcaktuar e li%! p-r personat e "-nuar e
ven"i t- ,or-s s- prer- %!at- vua!t!es s- "-niit ose n- raste t- ;!en"!es s-
<asht-#0akonshe. t- shpallur sipas rre%ullave t- p-rcaktuara e k-t-
Kushtetut-$

Tra,ikii i qenieve n!er-0ore -sht- i n"aluar$
e (re)t" e %irise ('e si!$rise
Secilit i %arantohet e "re!ta e liris- "he si%uris-$ 8skush nuk un" t- privohet
n%a liria e p-r!ashti t- rasteve t- parapara e li%! "he e ven"i t- %!/kat-s
kopetente. si n- vi!i'

A(B pas shpall!es s- "-niit e &ur%i p-r kr/er!en e vepr-s penaleH

A)B p-r "/shi t- &a0uar p-r kr/er!e t- vepr-s penale. vet- kur privii n%a liria
e n!-
&a0- t- ars/eshe konsi"erohet i "oos"osh- p-r t- paran"aluar kr/er!en e
n!-
vepre t!et-r penale "he vet- p-r n!- periu"h- t- shkurt-r kohore para %!/kiit
n-
-n/r-n e p-rcaktuar e li%!H

A*B p-r &ik-q/r!en e t- iturit p-r q-llie e"ukii ose p-r shoq-riin e ti!Ksa!
n- n!-
institucion kopetent. sipas n!- ur"hri t- li%!sh-H

A2B p-r &ik-q/r!e sh-n"et-sore t- personit. i cili p-r shkak t- s-un"!es
paraqet rre0ik
p-r shoq-rin-H

A9B p-r h/r!e t- pali%!she n- Repu&lik-n e Kosov-s ose pas ur"hrit t- li%!sh-
p-r
lar%i ose ekstra"i$

)$ L"okush q- privohet n%a liria. "uhet t- vihet n- "i!eni en!-her-. p-r ars/et e
priviit. n- %!uh-n q- ai e kupton$ 7!o,tii e shkri &i ars/et e priviit "uhet
t- &-het sa - shpe!t q- t- !et- e un"she$ L"okush q- privohet n%a liria pa
ur"h-r t- %!/kat-s. &ren"a "/0et e tet- A24B or-sh "uhet t- "-r%ohet p-rpara
%!/qtarit. i cili ven"os p-r para&ur%iin ose liriin e ti!Ksa!. !o - von- se "/0et e
tet- A24B or- n%a oenti kur personi i privuar -sht- s!ell- para %!/kat-s$
L"okush q- arrestohet. ka t- "re!t-n q- t- nGirret n- %!/ki &ren"a n!- periu"he
t- ars/eshe. ose t- lirohet n- prit!e t- %!/kiit. e p-r!ashti kur %!/qtari
konstaton se personi p-r&-n rre0ik p-r kounitetin ose ka rre0ik p-r ik!en e ti!
para %!/kiit$

L"okush q- privohet n%a liria. "uhet t- n!o,tohet en!-her- se ka t- "re!t- t-
os !ap- asn!- "eklarat- "he se ka t- "re!t- p-r &ro!t-s sipas 0%!e"h!es s- ti!
"he ka t- "re!t- q- pa vones- t- in,oro!- p-r k-t- personin sipas 0%!e"h!es s-
vet$

L"okush q- i hiqet liria e arrest ose n"ali. %-0on t- "re!t-n q- t- p-r"or-
!ete !uri"ike p-r t- s,i"uar li%!sh-rin- e arrestit ose t- n"aliit$ Rasti "o t-
ven"oset n%a %!/kata &ren"a n!- a,ati sa - t- shkurt-r "he n-se arresti ose
n"alii -sht- i pali%!sh-. "o t- ur"h-rohet lirii i personit$

L"okush q- -sht- n"aluar ose arrestuar n- kun"-rshti e "ispo0itat e k-ti!
neni. %-0on t- "re!t-n e kopensiit n- -n/r-n e parashikuar e li%!$

Personi q- vuan "-niin. ka t- "re!t- t- ankohet p-r kushtet e priviit n%a liria.
n- -n/r-n e p-rcaktuar e li%!$
te (re)t"t e te "*$&$"rit
L"okush q- aku0ohet p-r vep-r penale. %-0on t- "re!tat iniale n- vi!i'
A(B t- n!o,tohet en!-her- n- %!uh-n q- kupton. p-r nat/r-n "he shkakun e
aku0-s kun"-r ti!H
A)B t- n!o,tohet p-r t- "re!tat e ti!Ksa! sipas li%!itH
A*B t- ket- koh-. un"-si "he !ete t- !a,tueshe p-r t- p-r%atitur &ro!t!en e
vetH
A2B t- ket- n"ih-n pa pa%es- t- n!- p-rkth/esi. kur nuk ,let ose nuk kupton
%!uh-n n- t- cil-n 0hvillohet %!/kiiH
A9B t- ket- n"ih-n e n!- &ro!t-si q- e 0%!e"h. t- kouniko!- lirisht e t- "he.
n-se nuk ka !ete t- !a,tueshe. t5i si%urohet &ro!t!a ,alasH
ADB t- os shtr-n%ohet p-r t- "-shuar kun"-r vetvetes ose p-r t- pranuar
,a!-sin- e vet$
e (re)t" per !)+*im te (re)te ('e te p""ns'em
L"oku!t i %arantohet &ro!t!e e &ara&art- e t- "re!tave n- proce"ur- para
%!/katave. or%aneve t- t!era shtet-rore "he &art-sve t- kopetencave pu&like$
L"okush %-0on t- "re!t-n p-r shq/rti pu&lik t- "re!t- "he t- paansh- li"hur
e ven"iet p-r t- "re!tat "he o&li%iet ose p-r cil-n"o aku0- penale q- n%rihet
kun"-r ti! &ren"a n!- a,ati t- ars/esh-. n%a n!- %!/kat- e pavarur "he e
paanshe. e theeluar e li%!$

;!/kii -sht- pu&lik. e p-r!ashti t- rasteve kur %!/kata. n- rrethana t-
veJanta.
konsi"eron se. n- t- ir- t- "re!t-sis-. -sht- i "oos"osh- p-r!ashtii i
pu&likut. ose i p-r,aq-suesve t- e"ieve. sepse prania e t/re "o t- p-r&-nte
rre0ik p-r ren"in pu&lik ose si%urin- ko&-tare. interesat e t- iturve. ose p-r
&ro!t!en e !et-s private t- pal-ve n- proces. n- -n/r-n e p-rcaktuar e li%!$
L"okush i aku0uar p-r vep-r penale ka t- "re!t- tMu &-!- p/et!e "-shitar-ve "he
t- k-rko!- paraqit!en e "et/rueshe t- "-shitar-ve. t- ekspert-ve "he t-
personave t- t!er-. t- cil-t un" t- sqaro!n- ,aktet$

L"okush i aku0uar p-r vep-r penale. pre0uohet t- !et- i pa,a!sh- "erisa t-
os "-shohet
,a!-sia e ti!Ksa!. n- pa!ti e li%!in$

7"iha !uri"ike ,alas "o t5u un"-sohet at/re q- nuk kan- !ete t- !a,tueshe
,inanciare.
n-se n!- n"ih- e till- -sht- e "oos"oshe p-r t- si%uruar qas!en e,ektive n-
"re!t-si$

Proce"urat %!/q-sore q- p-r,shi!n- t- iturit rre%ullohen e li%!. "uke respektuar
rre%ullat
"he proce"urat e veJanta p-r t- iturit$
e (re)t" per m)ete )$ri(i*e
Secili person ka t- "re!t- t- p-r"or- !etet !uri"ike kun"-r ven"ieve %!/q-sore
"he
a"inistrative t- cilat ceno!n- t- "re!tat ose interesat e sa!Kti! n- -n/r-n e
p-rcaktuar e li%!$
p"rimi I %e!"%itetit ('e propor0ion"%itetit ne r"stet pen"%e
8skush nuk un" t- aku0ohet ose t- "-nohet p-r asn!- vep-r e cila. n-
oentin e kr/er!es. nuk ka qen- e p-rcaktuar e li%! si vep-r penale. e
p-r!ashti t- veprave t- cilat. n- koh-n e kr/er!es s- t/re. sipas s- "re!t-s
n"-rko&-tare. p-r&-nin %!enoci". krie lu,te ose krie kun"-r n!er-0iit$

+-nii i shqiptuar p-r n!- vep-r penale nuk un" t- !et- - i ashp-r sesa ka
qen- i
p-rcaktuar e li%! n- koh-n e kr/er!es s- vepr-s$

8shp-rsia e "-niit nuk un" t- !et- n- "isproporcion e vepr-n penale$

+-niet p-rcaktohen n- &a0- t- li%!it q- ka qen- n- ,uqi n- koh-n e kr/er!es s-
vepr-s
penale. e p-r!ashti t- veprave p-r t- cilat li%!i i -vonsh- i aplikuesh-
-sht- - i
,avorsh- p-r kr/esin e vepr-s$
e (re)t" per mos $ !)+*$"r per te n)e)ten eper 5res )$ri(i0"t"6
8skush nuk un" t- %!/kohet - shu- se n!- her- p-r t- n!-!t-n vep-r penale$
Liri" e %ei&)es
Shtetasit e Repu&lik-s s- Kosov-s "he t- hua!t q- !an- &anor- t- li%!sh- t-
Kosov-s. kan- t- "re!t- t- l-vi0in lirisht n- Repu&lik-n e Kosov-s "he t- 0%!e"hin
ven"&aniin$

Secili person ka t- "re!t- t- lar%ohet n%a ven"i$ Ku,i0iet e k-sa! t- "re!te
rre%ullohen e li%!. n-se ato !an- t- nevo!she p-r proce"ur-n li%!ore. 0&atiin
e ven"iit t- %!/kat-s ose p-r t- p-r&ushur o&li%iin p-r &ro!t!en e shtetit$

Shtetasve t- Repu&lik-s s- Kosov-s nuk "o t5u n"alohet h/r!a n- Repu&lik-n e
Kosov-s$ Shtetasit e Repu&lik-s s- Kosov-s nuk un" t- ekstra"ohen n%a
Kosova kun"-r vullnetit t- t/re. e p-r!ashti t- rasteve kur e li%! "he
arr-vesh!et n"-rko&-tare -sht- p-rcaktuar n"r/she$

E "re!ta e t- hua!ve p-r t- h/r- n- Repu&lik-n e Kosov-s "he p-r t5u ven"osur
n- ven".
rre%ullohet e li%!$
e (re)t" e pri"tesise
L"okush %-0on t- "re!t-n q- t5i respektohet !eta private "he ,ail!are.
pacenuesh-ria e &anes-s "he ,sheht-sia e korrespon"enc-s. tele,onis- "he e
kounikieve t- t!era$

Kontrollet e cil-s"o &anese ose cilit"o o&!ekti privat. q- en"ohet se !an- t-
"oos"oshe p-r hetiin e kriit. un" t- &-hen vet- "eri n- shkall-n e
"oos"oshe "he vet- pas iratiit n%a ana e %!/kat-s. pas shp!e%iit t-
ars/eve pse n!- kontroll i till- -sht- i "oos"osh-$ Shan%ia n%a k!o rre%ull
le!ohet. n-se -sht- e "oos"oshe p-r arresti t- li%!sh-. p-r &le"h!en e
provave q- ka rre0ik t- hu&asin ose p-r -n!aniin e rre0ikut t- "re!tp-r"re!t-
"he serio0 p-r n!er-0it "he p-r pasuri. n- -n/r-n e p-rcaktuar e li%!$ ;!/kata
"uhet q- t- irato! vepriet e tilla n- -n/r- retroaktive$

@sheht-sia e korrespon"enc-s. tele,onis- "he kounikiit t!et-r. -sht- e "re!t- e
pacenueshe$ K!o e "re!t- un" t- ku,i0ohet vet- p-rkoh-sisht. n- &a0- t-
ven"iit
%!/q-sor. n-se -sht- e "oos"oshe p-r ecurin- e proce"ur-s penale ose p-r
&ro!t!en e ven"it. n- -n/r-n e parashikuar e li%!$

Secili person %-0on t- "re!t-n e &ro!t!es s- t- "h-nave personale$ M&le"h!a.
rua!t!a. qas!a. korri%!ii "he sh,r/t-0ii i t/re rre%ullohet e li%!$
TE +RE<T8 +HE LIRI 6IVILE +HE POLITIKE
e (re)t" e m"rteses ('e f"mi%)es
7- &a0- t- p-lqiit t- lir-. J"okush %-0on t- "re!t-n t- artohet "he t- "re!t-n
q- t- kri!o!- ,ail!e n- pa!ti e li%!in$

Martesa "he 0%!i"h!a e sa! rre%ullohen e li%! "he &a0ohen n- &ara0in- e
&ashk-short-ve$

@ail!a %-0on &ro!t!e t- veJant- t- shtetit. n- -n/r-n e rre%ulluar e li%!$
%iri" e ,esimit3 n(er!)e!)es ('e fese
Liria e &esiit. e n"-r%!e%!es "he e ,es-. -sht- e %arantuar$

Liria e &esiit. e n"-r%!e%!es "he e ,es- n%-rthen t- "re!t-n p-r t- pranuar "he
p-r t-
ani,estuar ,en-. t- "re!t-n p-r t- sh,aqur &in"!et personale "he t- "re!t-n p-r t-
pranuar ose re,u0uar p-r t- qen- an-tar- i n!- &ashk-sie ose %rupi ,etar$

8skush nuk un" t- "et/rohet ose t- n"alohet. n- kun"-rshti e n"-r%!e%!en
e vet. q- t- arr- p!es- n- praktikiin e ,es- si "he t- &-!- pu&like &in"!et ose
&esiin e ti!$

Liria e ani,estiit t- ,es-. e &esiit "he e n"-r%!e%!es un" t- ku,i0ohet e
li%!. n-se n!- %!- e till- -sht- e "oos"oshe p-r &ro!t!en e si%uris- "he ren"it
pu&lik. t- sh-n"etit. ose t- t- "re!tave t- personave t- t!er-$
Konfensonet fet"re
Repu&lika e Kosov-s si%uron "he &ron autonoin- ,etare "he onuentet
,etare &ren"a territorit t- sa!$

Kon,esionet ,etare !an- t- lira q- t- rre%ullo!n- pavar-sisht or%ani0iin e vet t-
&ren"sh-. vepritarit- ,etare. si "he ritet ,etare$

Kon,esionet ,etare kan- t- "re!t- t- theelo!n- shkolla ,etare "he institucione
&air-se n- pa!ti e k-t- Kushtetut- "he e li%!$
%iri" e s'pre')es
Liria e shpreh!es -sht- e %arantuar$ Liria e shpreh!es p-r,shin t- "re!t-n p-r t-
shprehur. p-r t- shp-rn"ar- "he p-r t- arr- in,oracione. en"ie "he
esa0he t- t!era. pa u pen%uar n%a askush$
Liria e shpreh!es un" t- ku,i0ohet e li%! n- raste kur n!- %!- e till- -sht- e
"oos"oshe p-r paran"aliin e nGit!es "he provokiit t- "hun-s "he
ariq-sive n- &a0a t- urre!t!es racore. ko&-tare. etnike ose ,etare$
e (re)t" e 7"s)es ne (o*$mente p$,%i*e
Secili person %-0on t- "re!t-n t- qas!es n- "okuente pu&like$

+okuentet q- &a!n- institucionet pu&like "he or%anet e pushtetit shtet-ror.
!an- pu&like. e p-r!ashti t- in,oracioneve q- !an- t- ku,i0uara e li%!. p-r
shkak t- privat-sis-. t- sekreteve a,ariste ose t- in,oracioneve t- klasi,ikuara t-
si%uris-$
%iri" e me(i"e
;arantohet liria "he plurali0i i e"ieve$

6ensura -sht- e n"aluar$ 8skush nuk un" t- pen%o!- shp-rn"ar!en e
in,oracionit ose t- i"eve n-p-r!et e"ieve. e p-r!ashti t- rasteve kur n!-
%!- e till- -sht- e "oos"oshe p-r paran"aliin e nGit!es "he provokiit t-
"hun-s "he ariq-sive n- &a0a t- urre!t!es racore. ko&-tare. etnike ose ,etare$

L"okush ka t- "re!t- t- korri%!o!- in,oracionin e pav-rtet-. !o t- plot- ose t-
pasakt- t-
pu&likuar. n-se cenon t- "re!tat ose interesat e ti!. n- pa!ti e li%!in$
%iri" e t$,imit
Liria e tu&iit paq-sor -sht- e %arantuar$ Secili person %-0on t- "re!t-n p-r t-
or%ani0uar tu&ie. protesta "he "eonstrata. si "he t- "re!t-n p-r t- arr-
p!es- n- to$ K-to t- "re!ta un" t- ku,i0ohen e li%!. n-se -sht- e
"oos"oshe p-r t- si%uruar ren"in pu&lik. sh-n"etin pu&lik. si%urin-
ko&-tare. ose &ro!t!en e t- "re!tave t- t- t!er-ve$
%iri" e "so0iimit
Liria e asociiit -sht- e %arantuar$ Liria e asociiit n%-rthen t- "re!t-n e secilit
p-r t-
theeluar n!- or%ani0at- pa pasur nevo!- t- si%uro!- le!e. p-r t- qen- ose p-r t-
os qen- an-tar i n!- or%ani0ate. si "he p-r t- arr- p!es- n- aktivitete t- n!-
or%ani0ate$

Liria p-r t- theeluar sin"ikata "he p-r t5u or%ani0uar. e q-lli q- t- &rohen
interesat. -sht- e %arantuar$ Ku,i0ii i k-sa! t- "re!te un" t- &-het e li%! p-r
kate%ori t- veJanta t- punon!-sve$ Or%ani0atat ose aktivitetet q- kan- p-r q-lli
ceniin e ren"it kushtetues. shkel!en e lirive "he t- "re!tave t- n!eriut. ose nGit!en
e urre!t!es racore. ko&-tare. etnike a ,etare. un" t- n"alohen e ven"i
%!/q-sor t- %!/kat-s kopetente$
e (re)t" e &!)e(')es ('e p)esm"rr)es
L"o shtetas i Repu&lik-s s- Kosov-s q- ka arritur osh-n tet-&-"h!et- v!eJ.
qo,t- e"he "it-n e 0%!e"h!eve. %-0on t- "re!t-n t- 0%!e"h- "he t- 0%!e"het. e
p-r!ashti kur k!o e "re!t- i ku,i0ohet e ven"i %!/q-sor$

Vota -sht- personale. e &ara&art-. e lir- "he e ,sheht-$

Institucionet shtet-rore &-shtesin un"-sit- p-r p!es-arr!en e J"on!-rit n-
aktivitete pu&like "he t- "re!t-n e secilit p-r t- n"ikuar n- -n/r- "eokratike n-
ven"iet e or%aneve pu&like$
e (re)t" e &!)e(')es se per!)it's'me
e (re)t" e ,"r","rt e otes
TE +RE<T8 +HE LIRI SO6I8LE. EKO7OMIKE +HE KULTURORE
m,ro)t)" e prones
E "re!ta e pron-s -sht- e %arantuar$

Sh,r/t-0ii i pron-s rre%ullohet e li%!. n- pa!ti e interesin pu&lik$

8skush nuk "o t- privohet n- -n/r- ar&itrare n%a prona$ Repu&lika e Kosov-s
ose autoriteti pu&lik i Repu&lik-s s- Kosov-s un" t- &-! ekspropriiin e pron-s
n-se k/ eksproprii -sht- i autori0uar e li%!. -sht- i nevo!sh- ose i
p-rshtatsh- p-r arrit!en e q-lliit pu&lik ose p-rkrah!en e interesit pu&lik. "he
pasohet e si%uriin e kopensiit t- en!-hersh- "he a"ekuat p-r personin
ose personat prona e t- cilave ekspropriohet$

Kontestet q- lin"in n%a akti i Repu&lik-s s- Kosov-s ose autoritetit pu&lik t-
Repu&lik-s s- Kosov-s p-r t- cilat preten"ohet se p-r&-!n- ekspropriiin. "o t-
0%!i"hen n%a %!/kata kopetente$

Prona intelektuale &rohet e li%!$
e (re)t" per "rsimim
Secili person %-0on t- "re!t-n e shkolliit theelor pa pa%es-$ Shkollii i
"et/ruesh-
rre%ullohen e li%! "he ,inancohet n%a ,on"et pu&like$

Institucionet pu&like si%uro!n- p-r secilin person un"-si t- &ara&arta p-r t5u
arsiuar. sipas a,t-sive "he nevo!ave t- veJanta t- ti!$
%iri" e "rtit ('e s'*en0es
Liria e kri!itaris- artistike "he shkencore -sht- e %arantuar$

Liria aka"eike -sht- e %arantuar$
e (re)t" e p$nes ('e $s'trimit te profesionit
E "re!ta e pun-s %arantohet$

Secili person -sht- i lir- t- 0%!e"h- pro,esionin "he ven"in e pun-s$
te (re)t"t e femi)ee
@-i!-t %-0o!n- t- "re!t-n e &ro!t!es "he t- ku!"esit t- "oos"osh- p-r
ir-qenien e t/re$

@-i!-t e lin"ur !asht- artese. kan- t- "re!ta t- &ara&arta e t- lin"urit n-
artes-$

Secili ,-i!- %-0on t- "re!t-n p-r t- qen- i &ro!tur n%a "huna. keqtra!tii "he
eksploatii$

T- %!itha vepriet q- kan- t- &-!n- e ,-i!-t. t- n"-rarra qo,t- n%a
institucionet e
pushtetit pu&lik. qo,t- n%a institucionet private. "o t- !en- n- interesin - t- ir-
t- ,-i!-ve$

Secili ,-i!- %-0on t- "re!t-n p-r raporte t- rre%ullta personale "he kontakte t-
"re!tp-r"re!ta e prin"-rit e vet. e p-r!ashti kur institucioni kopetent
p-rcakton se n!- %!- e till- -sht- n- kun"-rshti e interesat - t- ira t-
,-i!-s$
m,ro)t)" s'en(etsore ('e so0i"%e
Ku!"esi sh-n"et-sor "he si%urii social rre%ullohen e li%!$

Si%urii social theelor. q- ka t- &-!- e papun-sin-. s-un"!en. a,t-sit- e
ku,i0uara "he osh-n e sht/r-. rre%ullohet e li%!$
per!)e!)esi" per m)e(isin )etesor
7at/ra "he &io"iversiteti. !e"isi !et-sor "he trash-%iia ko&-tare. !an-
p-r%!e%!-si p-r secilin$

Institucionet e pushtetit pu&lik an%a0hohen p-r t5i %arantuar secilit un"-sin- q-
t- n"iko!- n- ven"iet q- kan- t- &-!n- e !e"isin !et-sor ku a!oKai !eton$
7"ikii n- !e"isin !et-sor erret paras/sh n%a institucionet pu&like n- procesin
e arr!es s- ven"ieve$
INTERPRETIMI I DISPO1ITAVE PER DREJTAT E NJERIUT
T- "re!tat n!eriut "he lirit- theelore t- %arantuara e k-t- Kushtetut-.
interpretohen n- haroni e ven"iet %!/q-sore t- ;!/kat-s Evropiane p-r t-
+re!tat e 7!eriut$
MBROJTJA .J2-ESORE E TE DREJTAVE
L"okush %-0on t- "re!t-n e &ro!t!es %!/q-sore n- rast t- shkel!es ose ohiit
t- n"on!- t- "re!te t- %arantuar e k-t- Kushtetut- ose e li%!. si "he t- "re!t-n
n- !ete e,ektive li%!ore n-se konstatohet se n!- e "re!t- e till- -sht- shkelur$
KUFI1IMI I TE DREJTAVE DHE LIRIVE THEMELORE
T- "re!tat "he lirit- theelore t- %arantuara e k-t- Kushtetut-. un" t-
ku,i0ohen vet- e li%!$

T- "re!tat "he lirit- theelore t- %arantuara e k-t- Kushtetut-. un" t-
ku,i0ohen vet- "eri n- at- as- sa -sht- e "oos"oshe q-. n- n!- shoq-ri
t- hapur "he "eokratike. t- p-r&ushet q-llii p-r t- cilin le!ohet ku,i0ii$

Ku,i0iet e t- "re!tave "he lirive theelore t- %arantuara e k-t- Kushtetut-.
nuk un" t- &-hen p-r q-llie t- t!era. p-rveJ at/re p-r t- cilat !an- p-rcaktuar$

Me rastin e ku,i0iit t- t- "re!tave t- n!eriut "he interpretiit t- at/re ku,i0ieve.
t- %!itha institucionet e pushtetit pu&lik. "he si"oos %!/katat. e kan- p-r "et/r-
t5i kushto!n- ku!"es esenc-s s- t- "re!t-s q- ku,i0ohet. r-n"-sis- s- q-lliit t-
ku,i0iit. nat/r-s "he v-lliit t- ku,i0iit. raportit i"is ku,i0iit "he q-lliit q-
s/nohet t- arrihet. si "he t- shq/rto!n- un"-sin- e reali0iit t- ati! q-llii e
ku,i0i - t- vo%-l$

Ku,i0ii i t- "re!tave "he lirive t- %arantuara e k-t- Kushtetut-. nuk &-n t-
oho!- kurrsesi esenc-n e s- "re!t-s s- %arantuar$
TE DREJTAT DHE LIRITE THEMELORE .JATE .JENDJES SE
JASHT81AKONSHME
Shan%ia n%a t- "re!tat "he lirit- theelore q- &rohen e Kushtetut-. un" t-
&-het vet- pas shpall!es s- ;!en"!es s- <asht-0akonshe sipas k-sa!
Kushtetute "he vet- "eri n- as-n sa -sht- e "oos"oshe n-n rrethanat e
"h-na$
Shan%ia n%a t- "re!tat "he lirit- theelore t- %arantuara e nenet )*. )2. )9.
)E. )4. )1. *(. **. *2. *E "he *4. t- Kushtetut-s nuk -sht- e le!uar n- kurr,ar-
rrethanash$
TE DREJTAT E KOMUNITETEVE DHE PJESTAREVETE T2RE NE SISTEMIN
KUSHTETUES TE KOSOVES
Kustetuta e RKS#se ne kapitullin e trete te sa! ka parapar n!e siste te vecante te
po0ites se kouniteteve A%rupeve etnike.,etare "he kulturore. tra"icionalisht t-
pranish- n- territorin e Repu&lik-s s- Kosov-sB$
8kti ne te cilin paraqiten sht/llat e &ro!t!es se pakicave ko&etare eshte
NKonventa Korni0e per M&ro!t!en e Pakicave Ko&etareO$ K/ "okuent instalon
stan"artet theelore ne kua"er te korni0es li%!ore per &ro!t!en e pakicave
ko&etare$
PARIMET E PER.JITHSHME TE TE DREJTAVE TE KOMUNITETEVE
($ Banor-t q- i p-rkasin n!- %rupi t- n!-!t- ko&-tar ose etnik. %!uh-sor ose ,etar.
tra"icionalisht t- pranish- n- territorin e Repu&lik-s s- Kosov-s AKounitetetB.
%-0o!n- t- "re!ta t- veJanta. krahas t- "re!tave "he lirive theelore t- n!eriut. t-
p-rcaktuara n- Kushtetute$

)$ L"o p!es-tar i kounitetit "o t- ket- t- "re!t-n q- t- 0%!e"h- lirisht n-se "o t-
tra!tohet ose t- os tra!tohet si p!es-tar i kounitetit "he n%a k!o 0%!e"h!e nuk "o
t- re0ulto!- asn!- "iskriini$

*$ P!es-tar-t e kouniteteve "o t- ken- t- "re!t- q- t- shprehin. t- avanco!n-
"he t- 0hvillo!n- lirisht i"entitetin "he atri&utet e t/re si kounitet$

2$ Ushtrii i k-t/re t- "re!tave "o t- &art- e vete "et/riet "he p-r%!e%!-sit-
p-r t- vepruar n- pa!ti e li%!in e Repu&lik-s s- Kosov-s. "he nuk i cenon t-
"re!tat e t- t!er-ve$

PER.JE.JESITE9DET2RIMET E SHTETIT KARSHI TE DREJTAVE TE
KOMUNITETEVE
($ Repu&lika e Kosov-s si%uron kushtet e "uhura. t- cilat u un"-so!n-
kouniteteve "he p!es-tar-ve t- t/re q- t- rua!n-. t- &ro!n- "he t- 0hvillo!n-
i"entitetin e t/re$ =everia "o t- p-rkrah- veJan-risht nisat kulturore t-
kouniteteve "he p!es-tar-ve t- t/re. p-r,shir- k-tu e"he n-p-r!et n"ih-s
,inanciare$
)$ Repu&lika e Kosov-s "o t- proovo! ,r/-n e toleranc-s. "ialo%ut "he "o t-
&-shtes- pa!tiin n"-r!et kouniteteve "he "o t- respekto! stan"ar"et e
p-rcaktuara e Konvent-n Korni0- t- K-shillit t- Evrop-s p-r M&ro!t!en e
Pakicave Ko&-tare "he e Kart-n Evropiane p-r ;!uh-t Ra!onale ose t-
Pakicave$
*$ Repu&lika e Kosov-s "o t- n"-rerr t- %!itha asat e nevo!she p-r t-
&ro!tur personat t- cil-t un" t5u n-nshtrohen k-rc-nieve ose veprieve
"iskriinuese. ariq-sis- a "hun-s. si rr!e"ho!- e i"entitetit t- t/re ko&-tar.
etnik. kulturor. %!uh-sor ose ,etar$
2$ Repu&lika e Kosov-s. sipas nevo!-s. "o t- irato!- asa a"ekuate p-r t-
proovuar n!- &ara0i t- plot- "he e,ektive n"-r!et p!es-tar-ve t- kouniteteve
n- t- %!itha ,ushat e !et-s ekonoike. shoq-rore. politike "he kulturore$ Masat e
tilla nuk "o t- konsi"erohen t- !en- vep-r e "iskriiniit$
9$ Repu&lika e Kosov-s "o t- proovo! rua!t!en e trash-%iis- ,etare "he
kulturore t- t- %!itha kouniteteve. si p!es- p-r&-r-se e trash-%iis- s-
Kosov-s$ Repu&lika e Kosov-s "o t- ket- "et/r- t- posaJe p-r t- si%uruar
&ro!t!en e,ektive t- t-r-sis- s- o&!ekteve "he onuenteve t- r-n"-sis-
kulturore "he ,etare p-r kounitetet$
D$ Repu&lika e Kosov-s n"-rerr veprie e,ektive kun"-r t- %!ith- at/re q-
pen%o!n- %-0iin e t- "re!tave t- p!es-tar-ve t- kouniteteve$ Repu&lika e
Kosov-s "o t- p-r&ahet n%a politikat ose praktikat q- kan- p-r q-lli
asiiliin. kun"-r vullnetit t- t/re. t- personave q- u p-rkasin kouniteteve. "he
"o t5i &ro!- ata persona n%a J,ar-"o veprii q- ka p-r q-lli n!- asiili t-
till-$
E$ Repu&lika e Kosov-s si%uron. n- &a0a !o"iskriinuese. q- t- %!itha
kounitetet "he
p!es-tar-t e t/re t- un" t- ushtro!n- t- "re!tat e t/re. t- speci,ikuara e k-t-
Kushtetut-$
TE DREJTAT E KOMUNITETEVE
:# e (re)t" per i(entitet ('e per t4$ "rsim$"r
P!es-tar-t e kouniteteve kan- t- "re!t- q-. n- -n/r- in"ivi"uale ose si
kounitet'
t- shprehin. &a!n- "he 0hvillo!n- kultur-n e t/re "he t- rua!n- eleentet
thel&-sore t- i"entitetit t- t/re. p-rkat-sisht ,en-. %!uh-n. tra"itat "he
kultur-n e t/reH
t- p-r"orin "he t- sh,aqin si&olet e kounitetit. n- pa!ti e li%!in "he
stan"ar"et n"-rko&-tareH
t- re%!istro!n- erat personal n- ,or-n e t/re ori%!inale "he n- shkriin e
%!uh-s s- t/re. si "he erat e t/re t5i kthe!n- n- ,or-n ori%!inale. n-se u
!an- n"r/shuar e "hun-H
t- ken- e-rtie lokale. e-rtie t- rru%-ve "he tre%ues t- t!er-
topo%ra,ik-. q- pasq/ro!n- "he !an- t- n"!esh- n"a! karakterit shuetnik
"he shu- %!uh-sor t- 0on-s p-rkat-seH
t- %-0o!n- kontakte t- papen%uara n"-r!et t/re p-r&ren"a Repu&lik-s s-
Kosov-s. "he t- theelo!n- e t- &a!n- kontakte t- lira "he paq-sore e
personat n- cilin"o shtet. si"oos e ata q- kan- t- p-r&ashk-t
i"entitetin etnik. kulturor. %!uh-sor a ,etar. ose trash-%iin- e p-r&ashk-t
kulturore. n- pa!ti e li%!in "he stan"ar"et n"-rko&-tareH
t- theelo!n- shoqata t- kultur-s. artit. shkenc-s "he arsiit. si "he
shoqata t-
stu"iuesve e shoqata t- t!era p-r shpreh!en. avanciin "he 0hvilliin e
i"entitetit t- t/re$
t- arrin arsii pu&lik n- t- %!itha nivelet. n- n!-r-n n%a %!uh-t 0/rtare t-
Repu&lik-s se Kosov-s. sipas 0%!i"h!es s- t/reH
t- arrin arsii pu&lik para,illor. ,illor "he t- es-. n- %!uh-n e t/re.
"eri n-
as-n e p-rcaktuar e li%!. ku pra%u p-r theeliin e paraleleve a
shkollave t-
veJanta p-r k-t- q-lli. "o t- !et- - i ul-t sesa ai q- p-rcaktohet r-n"o
p-r
institucionet arsioreH
;# e (re)t" per t'eme%imin ('e men"!)imin e insti$0ionee pri"te te "rsimit
P!es-tar-t e kouniteteve kan- t- "re!t- q-. n- -n/r- in"ivi"uale ose si
kounitet'
t- theelo!n- "he t- enaGho!n- institucione private t- arsiit "he
tra!niit. p-r t- cilat un" t- !epet n"iha ,inanciare pu&like. n- pa!ti e
li%!in "he stan"ar"et n"-rko&-tareH
<# te (re)t"t e *om$nitetee ne per(orimin e !)$'es se t+re
p!es-tar-t e kouniteteve kan- t- "re!t- q-. n- -n/r- in"ivi"uale ose si
kounitet'
t- p-r"orin %!uh-n "he al,a&etin e t/re lirisht n- !et-n private "he pu&likeH
t- p-r"orin %!uh-n "he al,a&etin e t/re n- arr-"h-niet e t/re e
autoritetet
kounale ose e 0/rat lokale t- autoriteteve qen"rore n- ,ushat n- t- cilat
ata p-r,aq-so!n- n!- p!es- t- !a,tueshe t- popullat-s. n- pa!ti e
li%!in$
Shpen0iet e &-ra p-r interpretuesit ose p-rkth/esit. "o t- &ulohen n%a
autoritetet kopetenteH
=# e (re)t" per perf"7esim te e0"nte ne me(i"
p!es-tar-t e kouniteteve kan- t- "re!t- q-. n- -n/r- in"ivi"uale ose si
kounitet'
t- ken- qas!e "he p-r,aq-si t- veJant- n- e"iet transetuese pu&like
si "he pro%raet n- %!uh-n e t/re. n- pa!ti e li%!in "he stan"ar"et n"-r#
ko&-tareH
t- kri!o!n- "he t- p-r"orin e"iet e t/re vet!ake. p-r,shir- k-tu o,riin e
in,oracioneve n- %!uh-n e t/re. n"-r t- t!era. p-res %a0etave "itore e
sh-r&ieve ka&llore. "he p-r"oriin e n!- nuri t- re0ervuar t-
,rekuencave p-r e"iet elektronike. n- pa!ti e li%!in "he stan"ar"et
n"-rko&-tare$ Repu&lika e Kosov-s "o t- arr- t- %!itha asat e
nevo!she p-r si%uriin e n!- plani n"-rko&-tar t- ,rekuencave. p-r t5i
un"-suar kounitetit Ser& n- Kosov- qas!e n- n!- kanal televi0iv t-
pavarur. t- licencuar n- %!uh-n Ser&e. n- &ar- Repu&lik-n e Kosov-sH
># perf"7esimi I *om$nitetee ne )eten p$,%i*e ('e en(imm"rr)e
p!es-tar-t e kouniteteve kan- t- "re!t- q-. n- -n/r- in"ivi"uale ose si
kounitet' t- %-0o!n- kontakte t- papen%uara e or%ani0atat !oqeveritare
lokale. ra!onale "he n"-rko&-tare "he t- arrin p!es-. pa "iskriini. n-
aktivitetet e t/reH
kounitet ne Repu&liken e Kosoves per,aqesohen ne kuven". qeveri. ne
sistein e "re!tesise. ne presi"ence. ne or%anet e pushtetit lokal. ne
or%anet e si%urise. "he ne or%anet t!era
perf"7esimi I *om$nitetee ne *$en(
7e kua"er te kuven"it "allo!e tri nivele te per,aqesiit te kounteteve'
Pper,aqesii politik peres ulesve te re0ervuara apo %arantuara
#7%a %!ithse! ()3 ulse )3 "o te !ene te re0ervuara per kounitetet$
#7e ven"iarr!e ne kuven" kounitetet sh,r/te0o!ne te ashtuqua!turen
shuice e "/,ishte apo te Ba"interit. kur eshte ,!ala pe rven"ie qe prekin
"irekt interasat e kouniteteve. per,shire ketu e"he te ashtuqua!turin
le%!islacion vital$
Pper,aqesii ne kr/esine e kuven"it
#7%a te %!ithe anetaret e kr/esise se kuven"it n!e anetare eshte n%a
kouniteti ser& "he n!e anetar n%a kounitet e t!era$
Pper,aqesii ne koisionet e kuven"it
#Se paku n!e 0even"eskr/esues I koisiont "uhet te !ete n%a rra"het e
kounitetit t!eter n%a ai I kr/esuesit$
#Per,aqesi t!eter te kouniteteve ne kua"er te koisioneve per&en e"he
koisioni per per te "re!tat "he interesat e kouniteteve "he kthi$ K/
koision eshte I perhershe "he (K*e anetarve te keti! koisioni
per,aqesohen n%a kounitet shuice. (K* n%a kouniteti ser& "he (K*
n%a kounitetet t!era$ Te %!itha li%!et qe proce"ohen ne kuven" "uhet te
kalo!ne neperes keti! koisioni$ K/ koision I shq/rton te %!itha
qeshte!et qe kane te &e!ne e te "re!tat e kouniteteve "he p!estareve te
t/re$
perf"7esimi I *om$nitetee ne 7eerine e rep$,%i*es se *osoes
#7- =everi "o t- !en- s- paku n!- A(B Minist-r n%a kouniteti Ser& "he n!-
A(B Minist-r n%a n"on!- kounitet t!era !oshuic- n- Kosov-$ 7-se !an-
- shu- se "/&-"h!et- inistra. =everia "o t- ket- e"he n!- inist-r
t- tret-. i cili p-r,aq-son n!- n%a kounitetet !oshuic- n- Kosov-$
#+o t- !en- s- paku "/ A)B 0-ven"-sinistra n%a kouniteti Ser& i
Kosov-s "he "/ A)B 0-ven"-sinistra n%a kounitete t- t!era !oshuic-
n- Kosov-$ 7-se !an- - shu- se "/&-"h!et- A()B inistra. =everia
"o t- ket- e"he n!- A(B 0-ven"-s#inist-r . i cili p-r,aq-son kounitetin
Ser&. "he n!- A(B t!et-r 0-ven"-sinist-r. i cili p-r,aq-son n!- n%a
kounitetet e t!era !oshuic- n- Kosov-$
perf"7esimi I *om$nitetee ne sistemin e (re)tesise
#Sistei I "re!tesise ne repu&liken e kosove per,aqeson per&er!en e paster
shue etnike "he p!esarr!en e theksuar te kouniteteve$
#Kounitetet ne sistein e "re!tesise !ane te per,aqesuara ne kete
en/re'
P7e %!ithe sistein %!/qesor "o kete n!e nore aksiale (9Q te
p!esarr!es te kouniteteve !oshuice$
P;!/kata supree e kosove nora aksiale (9Q "he ne asn!e raste
e pak se tre %!/qetare te kounitetit !o shuice
P;!/kata e qarkut nora aksiale e per,aqesiit (9Q "he ne asn!e
raste e pak se "/ %!/qetare te kounitetit !o shuice
P7e keshillin %!/qesor ) anetar !ane n%a kouniteti ser& "he "/ n%a
kounitetet t!era !o shuice$
PKeshillin prokurial "uhet te per,aqeso! nat/ren shue etnike te
kosoves$
perf"7esimi I *om$nitetee ne or!"net e p$s'tetit %o*"%
#7- kounat n- t- cilat s- paku "h!et- p-r qin" A(3QB t- &anor-ve u
p-rkasin kouniteteve. t- cilat n- ato kouna nuk !an- shuic-. posti i
0-ven"-skr/etarit p-r kounitete t- kuven"it t- koun-s "o t- re0ervohet
p-r n!- p-r,aq-sues n%a ra"h-t e k-t/re kouniteteve$
#Postin e 0-ven"-skr/etarit "o ta &a!- kan"i"ati q- i p-rket popullat-s q-
nuk -sht- shuic-. q- ka arr- shuic-n e votave n- list-n e hapur t-
kan"i"at-ve p-r 0%!e"h!e p-r kuven"in e koun-s$
#?-ven"-skr/etari p-r kounitetet. "o t- proovo!- "ialo% n"-r!et
kouniteteve "he sh-r&en si pik- ,orale e kontaktit p-r a"resiin e
&ren%ave "he interesave t- kouniteteve q- nuk !an- shuic- n- takiet
e kuven"it t- koun-s "he n- pun-t e sa!$ ?-ven"-skr/etari %!ithashtu
-sht- p-r%!e%!-s p-r shq/rtiin e ankesave q- parashtrohen n%a
kounitetet ose p!es-tar-t e t/re. n-se aktet a ven"iet e kuven"it t-
koun-s shkelin t- "re!tat e t/re t- %arantuara e Kushtetut-$
?-ven"-skr/etari k-to J-sht!e i5a re,eron kuven"it t- koun-s. p-r
rishq/rtiin e aktit a t- ven"iit t- arr-$
#7- rast se kuven"i i koun-s ven"os q- t- os rishq/rto!- aktin a
ven"iin e vet. ose n-se 0-ven"-skr/etari vler-son se. e"he pas
rishq/rtiit re0ultati p-r&-n shkel!e t- t- "re!tave t- %arantuara e
Kushtetut-. ai un" t- parashtro!- J-sht!en "re!tp-r"re!t n- ;!/kat-n
Kushtetuese$
#7- k-to kouna p-r,aq-sii n- or%anin ek0ekutiv p-r kounitetet q- nuk
!an- shuic- n- Repu&lik-n e Kosov-s -sht- i %arantuar$
perf"7esimi I *om$nitetee ne or!"net e si!$rise
#Kounitetet "he p!es-tar-t e t/re "o t- ken- t- "re!t- p-r p-r,aq-si t-
&ara&art- n- pun-si n- or%anet pu&like "he n"-rarr!et pu&like n- t-
%!itha nivelet. e veJan-risht n- sh-r&iin policor n- 0onat e &anuara e
kounitetin P-rkat-s. "uke respektuar rre%ullat q- aplikohen n-
a"inistrat-n pu&like. si"oos ne rastet e konkurseve te n"r/she per
punesi$
#Kounitetet "o te per,aqesohen e"he ne ,orcen e si%urise se kosoves
"he ne a%!ensionin kosovar te intele%!ences te cilat "o te kene per&er!e
shue etnike$
perf"7esimi I *om$nitetee ne *$"(er te presi(en0es ('e *es'i%%i
*ons$%t"ti per *om$nitete
Kounitetet ne repu&liken e kosoves !ane te per,aqesuar ne presi"encen
e Repu&likes se Kosov-s peres keshillit konsultativ per kounitete$
K-shill Konsultativ p-r Kounitete vepron n-n autoritetin e Presi"entit t-
Repu&lik-s s- Kosov-s. n- t- t- cilin p-r,aq-sohen t- %!itha kounitetet$
K-shilli Konsultativ p-r Kounitete p-r&-het. p-rveJ t- t!er-sh. n%a
p-r,aq-sues t- asociacioneve t- kouniteteve$
Man"ati i K-shillit Konsultativ p-r Kounitete p-r,shin'
A(B o,riin e n!- ekani0i p-r shk-&i te rre%ullt n"-r!et
kouniteteve "he =everis- s- Kosov-sH
A)B un"-sin- e kouniteteve p-r t- koentuar n- n!- ,a0- t- hershe
nisat le%!islative "he politike. t- cilat un" t- p-r%atiten n%a =everia.
p-r t- su%!eruar nisa t- tilla "he p-r t- k-rkuar q- pik-pa!et e t/re t-
p-r,shihen n- pro!ektet "he pro%raet p-rkat-seH
A*B J"o p-r%!e%!-si a ,unksion t!et-r. n- pa!ti e li%!in$
KUVENDI I REPUBLIKES SE KOSOVES
KUPTIMI DHE PREJARDHJA E PARLAMENTIT
Parlaenti ne kuptiin politik nenkupton trupin per,aqesues politik I cili ushtron
,unksionin li%!venes$ Eertii I ti! rr!e"h n%a ,!ala latine parlare. qe nenkupton te
,olurit apo "iskutiin$
Parlaenti araqitet ne ,ora "he eertie te n"r/she. si p$sh kuven".
asa&le. kon%res. senat et!$
Rren!et e parlaentit !ane he"hur ne 8n%li$ Paraar"hes apo &erthae e
parlaentit ishte Curia Regis Akeshilli I retitB. ne te cilin ishin perqen"ruar
pushteti %!/qesor. le%!islativ "he e%0ekuti$ K/ or%an per&ehe! n!re0ve te rrethit
reteror$
Me vone e vitin ()(9 u iratua Magna Carta Libertatum e te cilinun" te
thuhet se institutionali0ohet institucioni I parlaentit$ 7e kete "okuent
percaktohet institucini Magnum Concilium si or%an per,aqesues. qe !ep pelqiin
per lartesine e tatieve te caktuara n%a &reti$
Teoria &i parlaentin si or%an le%!isativ paraqitet ne shekullin CVIII e n"ikiin
e en"iit ,ilo0o,ik te Monteskies$
Per here te pare k!o i"e per tMi "hene parlaentit atri&ute te or%anit le%!islativ u
ateriali0ua e kushtetuten e SHB8#ve te vitit (E4E e e vone e"he n%a
kushtetuta e @rances ne vitin (E1($
PERKUFI1IMI I KUVENDIT SIPAS KUSHTETUTES SE RKS?SE
Kuven"i -sht- institucion li%!v-n-s i Repu&lik-s s- Kosov-s i 0%!e"hur
"re!tp-r"re!t n%a populli$
STRUKTURA E KUVENDIT
Kuven"i ka ()3 "eputet- t- 0%!e"hur e voti t- ,sheht- &a0uar n- listat e
hapura$ Ven"et n- Kuven" n"ahen i"is t- %!itha partive. koalicioneve. nisave
q/tetare "he kan"i"at-ve t- pavarur. n- p-rp!es-ti e nurin e votave t-
vle,she. t- ,ituara pre! t/re. n- 0%!e"h!et p-r Kuven"in$
7- kua"-r t- k-sa! n"ar!e!e. )3 pre! ()3 ven"eve !an- t- %arantuara p-r
p-r,aq-siin e kouniteteve q- nuk !an- shuic- n- Kosov-s. si vi!on'
A(B partit-. koalicionet. nisat q/tetare "he kan"i"at-t e pavarur. t- cil-t !an-
"eklaruar
se p-r,aq-so!n- kounitetin Ser&. "o t- ken- iniuin "h!et- A(3B ven"e t-
%arantuara ne kuven". n- rast se nuri i ven"eve t- ,ituara -sht- - i vo%-l
se "h!et- A(3BH
A)Bpartit-. koalicionet. nisat q/tetare "he kan"i"at-t e pavarur. t- cil-t
p-r,aq-so!n-
kounitetet e t!era. n- Kuven" "o t- ken- iniuin e ven"eve t- %arantuara
si n- vi!i'
kouniteti Ro n!- A(B ven"H kouniteti 8shkali n!- A(B ven"H kouniteti
E%!iptian
n!- A(B ven"H "he n!- A(B ven" shtes- "o t5i !epet kounitetit Ro. 8shkali. ose
E%!iptian. q- ka nurin - t- a"h t- votave t- p-r%!ithsheH kouniteti
Boshn!ak
tri A*B ven"e. kouniteti Turk "/ A)B ven"e "he kouniteti ;oran n!- A(B ven".
n-se
nuri i ven"eve t- ,ituara n%a secili kounitet -sht- - i vo%-l se nuri i
ven"eve t- %arantuara$
FUNKSIONET E PARLAMENTIT
F$n*sioni %i!)('enes
+et/ra e e ren"esishe e parlaentit eshte ven"os!a e kah!es politike te
shtetit. "uke e percaktuar ate peres li%!it$
F$n*sioni &!)e('or
Parlaenti eqe le%!itiohet "re!tper"re!te n%a populli ai un" te
&ashk-ven"ose ne 0%!e"h!en e per,aqesuesve te or%aneve t!era$
F$n*sioni *ontro%%$es
Parlaenti ushtron kontrollin &i or%anet t!era. ne en/re qe ato te os kene
un"esine e vepriit kun"er vullnetit te popullit$
F$n*sioni "rti*$%$es
Parlaentaret e kah!eve te n"r/she politike kane per "et/re qe te
per,aqeso!ne ne &ise"ie "he "e&ate en"iin e votuesve te t/re "he te
n!ihen e vullnetin e shuices se popullit te per,aqesuar peres shuices ne
parlaent$
F$n*sioni I formimit te $%%netit
7e &le"h!et pu&like te parlaentit &ehet shke&ii I ar%uenteve e qelli
te in,oriit te q/tetareve te interesuar "he qe pro&leet politike te
perceptohen n%a popullsia$
7e teorine kushtetuese koparative te %!itha ,unksionet e parlaentit un" te
n"ahen ne tri %rupe'
?f$n*sioni %e!)is%"tie
?f$n*sioni &!)e('or ('e
?f$n*&ioni m,i*@7+res
KOMPETENCAT E KUVENDIT TE REPUBLIKES SE KOSOVS
A(B iraton li%!e. re0oluta "he akte t- t!era t- p-r%!ithsheH
A)B ven"os t- n"r/sho!- Kushtetut-n e "/ t- tretat A)K*B e votave t- t- %!ith-
"eputet-ve t- ti!. p-r,shir- "/ t- tretat A)K*B e t- %!ith- "eputet-ve q- &a!n-
ven"et
e re0ervuara "he t- %arantuara p-r p-r,aq-suesit e kouniteteve q- nuk !an-
shuic- n- Kosov-H
A*B shpall re,eren"u. n- pa!ti e li%!inH
A2B rati,ikon traktatet n"-rko&-tareH
A9B iraton BuGhetin e Repu&lik-s s- Kosov-sH
ADB 0%!e"h "he shkarkon Kr/etarin "he n-nkr/etar-t e Kuven"itH
AEB 0%!e"h "he un" t- shkarko!- Presi"entin e Repu&lik-s s- Kosov-s n- pa!ti
e
k-t- Kushtetut-H
A4B 0%!e"h =everin- "he shpreh os&esiin n"a! sa!H
A1B &ik-q/r pun-n e =everis- "he t- institucioneve t- t!era pu&like. t- cilat. n-
&a0- t-
Kushtetut-s "he li%!eve. i raporto!n- Kuven"itH
A(3B 0%!e"h an-tar-t e K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-s "he t- K-shillit Prokurorial
t-
Kosov-s. n- pa!ti e k-t- Kushtetut-H
A((B propo0on %!/qtar-t e ;!/kat-s KushtetueseH
A()B &ik-q/r politik-n e !ashte "he t- si%uris-H
A(*B !ep p-lqiin p-r "ekretin e Presi"entit &i shpall!en e ;!en"!es s-
<asht-0akonsheH
A(2B ven"os p-r J-sht!et e interes t- p-r%!ithsh-. t- p-rcaktuara e li%!$


PROCESI LI.JVENES NE KUVEND
Procesi li%!venes ne repu&liken e kosoves kalon ne per keto ,a0a'
(B Ini0i"ti" %e!)is%"tie.
Propo0iin per pro!ektli%! un" ta paraqesin p-r shq/rti n- Kuven"'
aB Persi"ent I RKS#se n%a ,usha e vepritarise se ti!H
&B =everiaH
&B Koisioni parlaentarH
cB Se paku D "eputet-
"B ;rupi parlaentarH
eB (3 333 0%!e"hes
Kur n!- pro!ektli%! paraqitet n- Kuven" p-r shq/rti. "uhet t- p-r&a!- keto tri
kritere' ($ shkresen sp!e%uese per o&!ektivat q- k/ li%!
"-shiron t5i reali0o!-H haroni0iin e le%!islacionin ne ,uqi "he ars/etiin e
"isp0itave te ti!$
)$E,ektin &uGhetor n- vitin e par- "he n- vitet e - pasta!e q- shoq-ron li%!inH
*$ "eklaraten per pera,riin "he haroni0iin e le%!islacionin e &ashkiit
europian "he e ta&elen krahasusese e aktet te cilave u re,erohet$
L"o pro!ektli%! "uhet poashtu t- p-rkthehet n- %!uh-n shqipe. ser&e "he an%le0e
n%a personeli kopetent i =everis- ose i Kuven"itH
)B Shq/rtii i pro!ektli%!eve n- Kuven".
Shq/rtii I pro!ekt li%!eve &ehet ne tri raun"e'
s'7+rtimi I p"reA
Shq/rtii i par- i pro!ektli%!it "uhet t- &-het !o - par- se "h!et- "it- pune "he
as - shu- se tri !av- pune n%a "ita pas shp-rn"ar!es s- ti!$
Pas shq/rtiit te pare te pro!ektli%!it ne seancen plenare. koisioni ,unksional
n%arkohet n%a kr/esia e kuven"it te shq/rto! n- pari pro!ektli%!in "he te paraqese
para kuven"it raportin per iratiin apo osiratiin e pro!ektli%!it$
S'7+rtimi I (+teA
hq/rtiin i "/te I pro!ektli%!it ,illon e paraqit!en e raportit te koisionit ,unksional$
7e kete ,a0e te shq/rtiit te "re!te te "iskuto!ne kane ' per,aqesuesit e koisioneve
te perhershe.per,aqesuesit e %rupeve parlaentare. per,aqesuesit e qeverise "he
"eputetet$P!esa e e ren"esishe e sshq/rtiit te "/te eshte shq/rtii I
aan"aenteve te per%a"itura n%a koisioni ,unksional$ Pas shq/rtiit te "eta!uar
te aan"aenteve votohet teksti I pro!ektli%!it ne teresi e n"r/shiet e iratuara$
S'7+rtimi I treteA
7e kete ,a0e pro!ektli%!et shq/rtohen ateher kur nuk arri!ne te arrin nurin e "uhut
te votave ne shq/rtiin e "/te$ Kuven"i ven"os ta paraqes pro!ektli%!in ne
shq/rtiin e trete e kerkese te propo0uesit te li%!it apo koisionit ,unksional$ 7e
skq/rtiin e trete nuk un" te "iskuohen aan"aente qe !ane "iskutuar ne
shq/rtiin e "/te ose qe !ane te n%!ashe e aan"aentet e "iskutuara ne
shq/rtiin e "/te$
*B votii "he iratii I pro!ektli%!eve
Li%!et. ven"iet "he aktet t!era iratohen n%a Kuven"i e shuic-n e votave t-
"eputet-ve t- pranish- "he q- voto!n-. p-rveJ n- rastet kur -sht- n"r/she e
p-rcaktuar e k-t- Kushtetut-$
2B nenshkrii n%a presi"enti AShpall!a e li%!itB
Li%!et e iratuara n%a Kuven"i. qo,t- n- shq/rtiin e "/t-. qo,t- n- t- tretin.
n-nshkruhen n%a kr/etari i Kuven"it. &ren"a (3 "it- pune$ 8to pasta! i "-r%ohen
presi"entit te RKS#se p-r t5i shpallur. pasi ta ket- n-nshkruar &ren"a tet- A4B "it-sh
pasi t-
ket- arr- li%!in$ Li%!et h/!n- n- ,uqi "it-n e shpall!es n%a presi"enti. p-rveJ rasteve
kur n- -n/r- speci,ike vet- li%!i e parasheh n"r/she$
Presi"enti %e0on te "re!ten per rikthiin ne shq/rti te li%!eve te aprovuara n%a
kuven"it$ 7-se Presi"enti i Repu&lik-s e kthen li%!in n- Kuven". aiKa!o "uhet t-
thekso!- ars/et e kthiit t- li%!it$ Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s t- "re!t-n e
kthiit t- n!- li%!i n- Kuven". un" ta ushtro!- vet- n!- her-$ 8teher koisioni
,unksional o&li%ohet ta shq/rto!e li%!in ko,or ven"iit te presi"en"it "he ia
"ore0on kuven"it raportin e n"r/shie$ 7ese kuven"i nuk I iraton n"r/shiet
li%!i &etet ashtu siq eshte iratuar e heret$
MANDATI I KUVENDIT
Kuven"i i Kosov-s 0%!i"het e an"at kat-rv!eJar. "uke ,illuar n%a "ita e
seanc-s
konstituive. q- &ahet &ren"a tri"h!et- A*3B "it-sh n%a "ita e shpall!es 0/rtare t-
re0ultateve t- 0%!e"h!eve$
?%!e"h!et e rre%ullta p-r Kuven" &ahen - s- voni tri"h!et- A*3B "it- para
p-r,un"iit t- an"atit. kurse n- raste t- shp-rn"ar!es s- Kuven"it. !o - von-
se "/0et e pes- A29B "it- pas shp-rn"ar!es$
Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s e th-rret seanc-n e par- t- Kuven"it$ 7- rast
se Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s nuk -sht- n- %!en"!e t- th-rras- seanc-n
e par-. Kuven"i &li"het pa p!es-arr!en e Presi"entit$

Man"ati i Kuven"it t- Kosov-s un" t- va0h"ohet vet- n- raste t- ;!en"!es s-
<asht-0akonshe p-r asa eer%!ente t- &ro!t!es ose n- rast t- rre0ikut n"a!
ren"it
kushtetues ose si%uris- pu&like t- Repu&lik-s s- Kosov-s. "he vet- p-r aq sa
0%!at ;!en"!a e <asht-0akonshe. siJ -sht- p-rcaktuar e k-t- Kushtetut-$
KR2TARI I KUVENDIT DHE NENKR2ETARET
Kuven"i i Kosov-s n%a ra"h-t e veta 0%!e"h Kr/etarin "he pes- A9B n-nkr/etar-$

Kr/etari i Kuven"it propo0ohet n%a %rupi - i a"h parlaentar "he 0%!e"het
e shuic-n e votave t- t- %!ith- "eputet-ve t- Kuven"it$

Tre A*B n-nkr/etar-t t- propo0uar n%a tri %rupet - t- -"ha parlaentare.
0%!i"hen e shuic-n e votave t- t- %!ith- "eputet-ve t- Kuven"it$

+/ A)B n-nkr/etar- p-r,aq-so!n- kounitetet q- nuk !an- shuic- n- Kuven"
"he ata
0%!i"hen e shuic-n e votave t- t- %!ith- "eputet-ve$ 7!-ri n-nkr/etar "o t-
!et- n%a ra"h-t e "eputet-ve t- Kuven"it q- &a!n- ven"et t- re0ervuara ose t-
%arantuara t- kounitetit Ser&. "he t!etri n-nkr/etar n%a ra"h-t e "eputet-ve t-
Kuven"it q- &a!n- ven"e t- re0ervuara ose t- %arantuara n%a kounitetet t!era
q- nuk !an- shuic-$

Kr/etari "he n-nkr/etar-t e Kuven"it shkarkohen e vot-n e shuic-s pre! "/ t-
tretave
A)K*B t- nurit t- p-r%!ithsh- t- "eputet-ve$

KOMPETENCAT E KR2ETARIT TE KUVENDIT
Kr/etari i Kuven"it'

A(B p-r,aq-son Kuven"inH

A)B p-rcakton ren"in e "it-s. th-rret "he kr/eson seancatH

A*B n-nshkruan aktet e iratuara n%a Kuven"iH

A2B ushtron e"he ,unksione t- t!era. n- &a0- t- k-sa! Kushtetute "he Rre%ullores
s- Pun-s t- Kuven"it$

7- rast un%ese ose paun"-sie p-r t- ushtruar ,unksionin. Kr/etarin e
Kuven"it e
0-ven"-son n!-ri n%a n-nkr/etar-t$
KR2ESIA E KUVENDIT
Kr/etari "he n-nkr/etar-t ,oro!n- Kr/esin- e Kuven"it$ Kr/esia -sht-
p-r%!e%!-se p-r
,unksioniin a"inistrativ t- Kuven"it n- -n/r-n e p-rcaktuar e Rre%ulloren
e Pun-s t- Kuven"it$
KOMPETENCAT E KR2ESISE SE KUVENDIT
($ Kr/esia n- arr-vesh!e e %rupet parlaentare e propo0on nurin "he
struktur-n e koisioneve parlaentare.
)$ Kr/esia n- arr-vesh!e e %rupet parlaentare. kur -sht- e nevo!she.
un" t5ia propo0o!- Kuven"it ,oriin e koisioneve t- re!a ,unksionale
*$ Kr/esia e p-r%atit Pro%rain e pun-s s- Kuven"it "he p-r%atit ren"in e
"it-s s- &le"h!eve t- ra"h-s s- Kuven"it$
2$ Kr/esia e shq/rton Strate%!in- li%!v-n-se "he raportuese t- =everis- "he e
haroni0on e Pro%rain e pun-s t- Kuven"it $
9$ Kr/esia konsultohet e kr/etar-t e %rupeve parlaentare li"hur e J-sht!et e
p-r%!ithshe t- orarit t- pun-s$
D$ Kr/esia si%uron q- J,ar-"o ocioni p-r&a!t!esor. q- &-shtetet n%a %!asht-
ose - shu- "eputet- t- Kuven"it. t- ,utet n- ren"in e "it-s t- &le"h!es
plenare t- Kuven"it
E$ Kr/esia shq/rton k-rkesat "he ven"os p-r u"h-tiet !asht- ven"it t-
"ele%acioneve e t- "eputet-ve$
4$ Kr/esia e Kuven"it e 0%!e"h sekretarin e Kuven"it I cili i p-r%!i%!et
"re!tp-rs-"re!ti Kr/esis-$
1$ Kr/esia e iraton pro!ekt&uGhetin e Kuven"it. q- p-r%atitet n%a Koisioni p-r
BuGhet "he @inanca$
DEPUTETI DHE MANDATI I DEPUTETIT
+eputet-t e Kuven"it !an- p-r,aq-sues t- popullit "he nuk i n-nshtrohen asn!-
an"ati
"et/rues$

Man"ati i "eputetit t- Kuven"it t- Kosov-s ,illon "it-n e certi,ikiit t- re0ultatit t-
0%!e"h!es$

Man"ati i "eputetit &aron ose &-het i pavle,sh-. n-se'
A(B nuk &-n &etiinH
A)B !ep "or-heq!enH
A*B e-rohet an-tar i =everis- s- Kosov-sH
A2B p-r,un"on an"ati i Kuven"itH
A9B un%on %!asht- ADB ua! rresht n- seancat e Kuven"it$ 7- raste t- veJanta.
Kuven"i i
Kosov-s un" t- ven"os- n"r/sheH
ADB "-nohet e ven"i %!/q-sor t- ,or-s s- prer- p-r vep-r penale e n!- ose
-
shu- v!et &ur%iH
AEB a!oKai v"es$
PAPAJTUESHMERIA DHE PAMUNDESIA PER TE KANDIDUAR
+eputeti i Kuven"it t- Kosov-s nuk un" t- &a!- n"on!- post ek0ekutiv n-
a"inistrat-n pu&like ose n- n"on!- n"-rarr!e n- pron-si pu&like. "he as t-
ushtro!- n"on!- ,unksion t!et-r ek0ekutiv. sikurse -sht- p-rcaktuar e li%!$
7uk un" t- kan"i"ohen "he as t- 0%!i"hen "eputet- t- Kuven"it. pa hequr "or-
paraprakisht n%a "et/ra e t/re'

A(B %!/qtar-t "he prokuror-tH

A)B p!es-tar-t e @orc-s s- Si%uris- t- Kosov-sH
A*B p!es-tar-t e Policis- s- Kosov-sH

A2B p!es-tar-t e +o%anave t- Kosov-sH
A9B p!es-tar-t e 8%!encis- s- Kosov-s p-r Inteli%!enc-H
ADB u"h-heq-sit e a%!encive t- pavaruraH

AEB p-r,aq-suesit "iploatik-H

A4B kr/etar-t "he an-tar-t e Koisionit =en"ror t- ?%!e"h!eve$
7uk un" t- kan"i"ohen p-r "eputet- personat e privuar n%a 0ot-sia !uri"ike p-r
t- vepruar. e ven"i p-r,un"itar t- %!/kat-s$

Kr/etar-t "he 0/rtar-t e t!er-. t- cil-t &a!n- p-r%!e%!-si ek0ekutive n- nivel
koune. nuk un" t- 0%!i"hen si "eputet- t- Kuven"it pa hequr "or-
paraprakisht n%a "et/ra e t/re$
TE DREJTAT DHEDET2RAT E DEPUTETIT
($ +eputeti i Kuven"it -sht- p-r,aq-sues i popullit$ +eputeti nuk i n-nshtrohet
asn!- "et/rii t!et-r
)$ +eputeti i Kuven"it ka t- "re!ta "he "et/ra t- &ara&arta p-r p!es-arr!e t-
plot- n- puniet e Kuven"it "he vepron sipas &in"!es "he n"-r%!e%!es s- ti!$
*$ +eputeti. pos t- "re!t-s p-r nisa t- pro!ektli%!eve. t- re0olutave. p-r t5u
parashtruar p/et!e an-tar-ve t- =everis-. p-r t- votuar p-r ven"iet e
propo0uara t- Kuven"it. ka t- "re!t- e"he p-r t- arr- p!es- n- "iskutie. n-
kushte t- &ara&arta e "eputet-t t!er- t- Kuven"it$
2$ +eputeti %-0on t- "re!ta shtes-. q- p-rcaktohen e akt t- veJant- t-
iratuara n%a Kuven"i$
9$ +eputeti ka t- "re!t- t- ket- qas!e n- t- "h-nat. n- "okuentet 0/rtare. q-
p-r%atiten ose n%a trupat e pun-s s- Kuven"it. n%a sta,i i Kuven"it. n%a =everia.
n%a Ministrit- "he n%a or%anet e a"inistrat-s pu&like. t- cilat i sh-r&e!n- p-r
reali0iin e ,unksionit t- ti!$
IMUNITETI I DEPUTETIT
+eputet-t e Kuven"it %-0o!n- iunitet n%a n"!ek!a penale. pa"it- civile ose
shkarkii p-r vepriet "he ven"iet e t/re &ren"a ,ush-vepriit t-
p-r%!e%!-sive t- t/re si "eputet- t- Kuven"it$ Iuniteti nuk pen%on n"!ek!en
penale t- "eputet-ve t- Kuven"it p-r vepriet e n"-rarra !asht- ,ush-vepriit
t- p-r%!e%!-sive s- t/re si "eputet- t- Kuven"it$

+eputeti i Kuven"it nuk un" t- arrestohet "he as n"alohet p-r"erisa -sht- "uke
kr/er
"et/rat e ti!Ksa! si "eputet i Kuven"it. pa p-lqiin e shuic-s s- t- %!ith-
"eputet-ve t-
Kuven"it$
HE-JA E IMUNITETIT TE DEPUTETIT
K-rkes-n p-r heq!en e iunitetit t- "eputetit e &-n vet- Prokurori i
P-r%!ithsh- i
Kosov-s$ Vet- n- rastet kur n"a! "eputetit -sht- n%ritur pa"ia private Asipas
Ko"it t-
Proce"ur-s Penale t- Kosov-sB. k-rkes-n p-r suspen"iin e iunitetit t-
"eputetit un" ta paraqet %!/kata e cila e ka rastin n- heti$

K-rkesa p-r heq!en e iuniteti i "re!tohet kr/etarit t- Kuven"it i cili en!-her- ia
"-r%on Koisionit p-r Man"ate "he Iunitete$

Koisioni p-r Man"ate "he Iunitete. &ren"a tri"h!et- A*3B "it-sh n%a "ita e
praniit
t- k-rkes-s n%a kr/etari i Kuven"it. e p-r%atit rekoan"iin p-r Kuven"in$
Kuven"i pa "e&at "o t- ven"os- li"hur e heq!en e iunitetit. ir-po "eputeti
un"
t5i parashtro!- pik-pa!et e ti! li"hur e rastin$
P-r heq!en e iunitetit t- "eputetit !an- t- nevo!she shuica e votave t- t-
%!ith-
"eputet-ve t- Kuven"it t- Repu&lik-s s- Kosov-s$

+eputetit t- cilit i -sht- hequr iuniteti ka t- "re!t- ankii n- %!/kat-n
kopetente n- a,at pre! tri"h!et- A*3B "it-sh$ 8nkesa e "eputetit nuk e
suspen"on ven"iin e Kuven"it$

KOMISIONET E KUVENDIT
Koisionet !an- trupa punues t- Kuven"it t- cilat p-r&-hen n%a "eputet- q-
p-r,aq-so!n- %rupet parlaentare n- Kuven"$ Koisionet theelohen n%a
Kuven"i. si -n/r- praktike e n"ar!es "he enaGhiit e,ikas t- pun-s$
Koisionet shq/rto!n- t- %!itha J-sht!et t- cilat iu re,erohen n%a Kuven"i "he pas
anali0-s n- "eta!e. p-r%atisin "he i parashtro!n- rekoan"iet "he opinionet e
t/re$
Kuven"i e p-rcakton nurin e koisioneve t- p-rhershe "he ,unksionale$
Kr/esia e
propo0on nurin e an-tar-ve p-r J"o koision$ +eputeti i Kuven"it. n- pari.
un" t- !et- an-tar vet- n- n!- koision$
7- &a0- t- Kushtetut-s "he Rre%ullores. Kuven"i theelon koisione t-
p-rhershe. koisione ,unksionale "he koisione t- p-rkohshe Aa" hocB$
Komisione t@ p@r'ers'me )"n@A
($ Koisioni p-r BuGhet "he @inanca.
)$ Koisioni p-r t- +re!tat. Interesat e Kouniteteve "he p-r Kthi.
*$ Koisioni p-r Le%!islacion "he ;!/q-si.
2$ Koisioni p-r Inte%rie Evropiane$
Komisionet f$n*sion"%e )"n@A
($ Koisioni p-r Pun- t- <ashte.
)$ Koisioni p-r 8rsi. Shkenc-. Teknolo%!i. Kultur-. Rini "he Sporte.
*$ Koisioni p-r Ekonoi. Tre%ti. In"ustri. Ener%!etik-. Transport "he
Telekounikacion.
2$ Koisioni p-r Bu!q-si. P/lltari. ?hvilli Rural. M!e"is "he Plani,iki Hap-sinor.
9$ Koisioni p-r Sh-n"et-si. Pun- "he Mir-qenie Sociale.
D$ Koisioni p-r 8"inistrat- Pu&like. Pushtet Lokal "he Me"ia.
E$ Koisioni p-r Pun- t- Bren"she "he Si%uri.
4$ Koisioni p-r t- +re!tat e 7!eriut. Bara0i ;!inore. Persona t- Pa%!etur "he
Peticione.
1$ Koisioni p-r M&ik-q/r!en e @inancave Pu&like.
(3$ Koisioni p-r M&ik-q/r!en e 8%!encis- s- Kosoves p-r Inteli%!enc-.
(($ Koisioni p-r M&ik-q/r!en e @orc-s s- Si%uris- s- Kosov-s.
()$ Koisioni p-r Man"at. Iunitet "he Rre%ullore t- Kuven"it$
NENKOMISIONET
L"o koision. p-r "et/ra speci,ike. e an-tar-t e vet un" t- ,oro!-
n-nkoisione$ P-r ,oriin e n-nkoisionit "he p-r list-n e an-tar-ve t- ti!.
"uhet t- n!o,tohet Kr/esia e Kuven"it$ @orii i n!- n-nkoisioni "uhet t-
&-shtetet pre! "/ t- tretave t- an-tar-ve t- koisionit$

P-r J-sht!e t- interesit t- p-r&ashk-t. "/ ose - shu- koisione un" t-
,oro!n-
n-nkoision t- p-r&ashk-t$ @orii i n-nkoisionit t- p-r&ashk-t "uhet t-
iratohet e"he n%a Kr/esia$

;rupet parlaentare i e-ro!n- an-tar-t e n-nkoisioneve$ P-r e-riin e k-ti!
an-tari n!o,tohet Kr/esia e Kuven"it$ P-r ,oriin e n-nkoisioneve erret
paras/sh raporti i ,orcave t- %rupeve parlaentare$ L"o %rup parlaentar un"
t- p-r,aq-sohet n- n-nkoision. s- paku e n!- an-tar$
7-nkoisioni kr/en aktivitete q- !an- n- kopetenc- t- koisionit "he n- &a0-
t- autori0ieve q- i !ep koisioni$ 7-nkoisioni. p-r pun-n e vet. i raporton
koisionit$
KOMISIONET HETUESE PARLAMENTARE DHE KOMISIONET TJERA
Kuven"i un" ta ,oro!- n!- koision a" hoc. q- e ka autoritetin e koisionit
,unksional$ Koisioni a" hoc -sht- koision i p-rkohsh-. i cili erret e
shq/rtiin e n!- J-sht!e!e t- veJant-$
Kur Kuven"i e i"enti,ikon n!- J-sht!e t- r-n"-sis- s- veJant-. e autori0on
koisionin a" hoc p-r ta ,tuar secilin 0/rtar t- Kosov-s. q- e sheh t- ars/eshe.
p-r t- "-shuar para koisionit$ Kuven"i p-rcakton' proce"ur-n. koh-0%!at!en e
,unksioniit t- k-ti! koisioni. si "he shpen0iet e un"she t- pun-s s- ti!$
BKomisioni p@r t@ Dre)t"t ('e Interes"t e Kom$niteteeC
Koisioni p-r t- +re!tat "he Interesat e Kouniteteve -sht- koision i
p-rhersh- i
Kuven"it$ K/ koision p-r&-het n%a n!- e treta A(K*B e an-tar-ve q-
p-r,aq-so!n- %rupin e "eputet-ve t- Kuven"it. t- cil-t &a!n- ven"e t-
re0ervuara a t- %arantuara p-r kounitetin Ser&. n%a n!- e treta A(K*B e
an-tar-ve q- p-r,aq-so!n- %rupin e "eputet-ve t- Kuven"it. t- cil-t &a!n-
ven"e t- re0ervuara a t- %arantuara p-r kounitetet e t!era q- nuk !an- shuic-.
"he n!- e treta A(K*B e an-tar-ve n%a kouniteti shuic-. t- p-r,aq-suar n-
Kuven"$

Me k-rkes-n e cilit"o an-tar t- Kr/esis- s- Kuven"it. J"o li%! i propo0uar "o t-
"or-0ohet n- Koisionin p-r t- +re!tat "he Interesat e Kouniteteve$ Koisioni.
e shuic-n e votave t- an-tar-ve t- ti!. "o t- ven"os- n-se "o t- &-!-
rekoan"ie n- li"h!e e li%!in e propo0uar &ren"a "/ !av-sh$

P-r t- si%uruar t- "re!tat "he interesat e kouniteteve. Koisioni un" t5i &-!-
rekoan"ie koisionit t!et-r p-rkat-s ose Kuven"it$

Koisioni. e nis-n e vet. un" t- propo0o!- li%!e t- cilat i konsi"eron se !an-
t- "uhura p-r interesat e kouniteteve$ 8n-tar-t e Koisionit un" t- !apin
en"ie in"ivi"uale$

7!- J-sht!e un" t5i re,erohet koisionit p-r en"i k-shillior n%a Kr/esia e
Kuven"it. n!- koisioni t!et-r. ose n!- %rupi t- p-r&-r- n%a t- pakt-n "h!et- A(3B
"eputet- t- Kuven"it$
KUORUMI DHE VOTIMI NE MBLEDHJET E KUVENDIT
Kuven"i ka kuoru kur !an- t- pranish- - shu- se %!/sa e "eputet-ve
t-Kuven"it$Prania e "eputet-ve n- &le"h!e veri,ikohet e siste elektronik t-
votiit. e n%rit!e t- "or-s ose e thirr!e t- erave$ P-r -n/r-n e veri,ikiit t-
pranis- s- "eputet-ve. ven"os kr/esuesi i &le"h!es$
Ven"iet e &le"h!eve t- Kuven"it !an- t- vle,she. n- qo,t- se n- koh-n kur
ato !an-
arr-. n- sall- kan- qen- - shu- se %!/sa e "eputet-ve t- Kuven"it$
Li%!et. ven"iet "he aktet e t!era t- Kuven"it konsi"erohen t- iratuara n-se p-r
to voto!n- shuica e "eputet-ve t- pranish- "he q- voto!n-$ P-r!ashti &-!n-
rastet kur e Kushtetut-n e Repu&lik-s s- Kosov-s parashihet n"r/she$
Votii &-het n- k-to -n/ra'
aB votii i hapur. e n%rit!e t- "or-s' Np-rO. Nkun"-rO "he Na&steniO.
&B votii i ,sheht- ose
cB votii i re%!istruar. q- e p-r,shin votiin elektronik "he
"B votiin "uke e thirrur secilin "eputet. veJ e veJ$
LE.JISLACIONI ME INTERES VITAL
P-r iratiin. n"r/shiin ose sh,uqi0iin e li%!eve e interes vital. k-rkohet
Avota e "/,ishtB vota e shuic-s s- "eputet-ve t- Kuven"it t- cil-t !an- t-
pranish- "he q- voto!n-. si "he t- shuic-s s- "eputet-ve t- Kuven"it q- !an-
t- pranish- "he q- voto!n-. t- cil-t &a!n- ven"e t- re0ervuara ose t-
%arantuara p-r p-r,aq-suesit e Kouniteteve q- nuk !an- shuic-$
Sipas kushtetutes se RKS#se li%!islacion e interes vital !ane'
A(B li%!et t- cilat n"r/sho!n- ku,i!t- e kounave. theelo!n- ose shua!n-
kouna.
p-rku,i0o!n- shtrir!en e pushteteve t- kounave "he p!es-arr!en e t/re
n-
arr-"h-niet n"-rkounale "he te!ku,itareH

A)B li%!et t- cilat 0&ato!n- t- "re!tat e kouniteteve "he p!es-tar-ve t- t/re.
e p-r!ashti t- at/re t- p-rcaktuara e Kushtetut-H

A*B li%!et p-r p-r"oriin e %!uh-veH

A2B li%!et p-r 0%!e"h!et lokaleH

A9B li%!et p-r &ro!t!en e trash-%iis- kulturoreH

ADB li%!et p-r lirit- ,etare ose p-r arr-vesh!et e kounitetet ,etareH

AEB li%!et p-r arsiinH

A4B li%!et p-r p-r"oriin e si&oleve. p-r,shir- si&olet e kouniteteve
"he p-r ,estat pu&like$
8sn!-ri n%a li%!et e interes vital. nuk un" t5i n-nshtrohet re,eren"uit$
SHPERNDARJA E KUVENDIT
Kuven"i shp-rn"ahet n- k-to raste'

A(B n-se &ren"a a,atit pre! %!asht-"h!et- AD3B "it-sh n%a "ita e caktiit t-
an"atarit
n%a Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s. nuk un" t- ,orohet =everiaH

A)B n-se p-r shp-rn"ar!en e Kuven"it voto!n- "/ t- tretat A)K*B e t- %!ith-
"eputet-ve.
shp-rn"ar!a &-het e "ekret t- Presi"entit t- Repu&lik-s s- Kosov-sH
A*B n-se &ren"a a,atit pre! %!asht-"h!et- AD3B "it-sh n%a "ita e ,illiit t-
proce"ur-s s-
0%!e"h!es. nuk 0%!e"het Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s$
A2B Kuven"i un" t- shp-rn"ahet n%a Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s. pas
votiit t-
suksessh- t- os&esiit t- =everis-$
PRESIDENTI I REPUBLIKES SE KOSOVES
STATUSI I PRESIDENTIT
Presi"enti -sht- kreu i shtetit "he p-r,aq-son unitetin e popullit t- Repu&lik- s-
Kosov-s$
KONPETENCAT E PRESIDENTIT
A(B p-r,aq-son Repu&lik-n e Kosov-s &ren"a "he !asht-H
A)B %aranton ,unksioniin kushtetues t- institucioneve t- p-rcaktuara e k-t-
Kushtetut-H
A*B shpall 0%!e"h!et p-r Kuven"in e Kosov-s "he th-rret &le"h!en e par- te ti!H
A2B nG!err "ekrete n- pa!ti e k-t- Kushtetut-H
A9B shpall li%!et e iratuara n%a Kuven"i i Repu&lik-s s- Kosov-sH
ADB ka t- "re!t-n e kthiit p-r rishq/rti t- li%!eve t- iratuara An-se konsi"eron
se !an-
t- "-she p-r interesat le%!itie t- Repu&lik-s s- Kosov-s ose t- n!- a -
shu-
kouniteteve t- sa!$ T- "re!t-n e rikthiit t- n!- li%!i un" ta sh,r/t-0o!- vet-
n!- her-BH
AEB n-nshkruan arr-vesh!et n"-rko&-tare n- pa!ti e k-t- Kushtetut-H
A4B propo0on aen"aente p-r k-t- Kushtetut-H
A1B un" t- re,ero!- J-sht!e kushtetuese n- ;!/kat-n KushtetueseH
A(3B u"h-heq politik-n e !ashte t- ven"itH
A((B pranon letrat kre"enciale t- she,ave t- isioneve "iploatike t- akre"ituar
n-
Repu&lik-n e Kosov-sH
A()B -sht- Koan"ant Supre i @orcave t- Si%uris- t- Kosov-sH
A(*B u"h-heq K-shillin Konsultativ p-r KouniteteH
A(2B cakton an"atarin p-r ,oriin e =everis-. pas propo0iit t- partis-
politike ose t- koalicionit. q- p-r&-n shuic-n e Kuven"itH
A(9B e-ron "he shkarkon Kr/etarin e ;!/kat-s Supree t- Kosov-s e
propo0iin e
K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-sH
A(DB e-ron "he shkarkon %!/qtar-t e Repu&lik-s s- Kosov-s e propo0iin e
K-shillit
;!/q-sor t- Kosov-sH
A(EB e-ron "he shkarkon Kr/eprokurorin e Shtetit t- Repu&lik-s s- Kosov-s.
e
propo0iin e K-shillit Prokuroial t- Kosov-sH
A(4B e-ron "he shkarkon prokuror-t e Repu&lik-s s- Kosov-s. e propo0iin
t-
K-shillit Prokurorial t- Kosov-sH
A(1B e-ron %!/qtar-t p-r ;!/kat-n Kushtetuese. e propo0iin e Kuven"itH
A)3B e-ron Koan"antin e @orcave t- Si%uris- t- Kosov-s. pas rekoan"iit
t-
Kr/einistritH
A)(B s- &ashku e Kr/einistrin. e-ron +re!torin. ?-ven"-s"re!torin "he
Inspektorin e
P-r%!ithsh- t- 8%!encis- s- Kosov-s p-r Intele%!enc-H
A))B ven"os p-r shpall!en e ;!en"!es s- <asht-0akonshe. n- konsulti e
Kr/einistrinH
A)*B un" t- k-rko!- &le"h!e t- K-shillit t- Si%uris- t- Kosov-s "he i kr/eson
ato n-
koh-n e ;!en"!es s- <asht-0akonsheH
A)2B ven"os p-r ,oriin e isioneve "iploatike e konsullare t- Repu&lik-s s-
Kosov-s. n- &a0- t- konsultiit e Kr/einistrinH
A)9B e-ron "he shkarkon she,at e isioneve "iploatike t- Repu&lik-s s-
Kosov-s. e
propo0iin e =everis-H
A)DB e-ron Kr/etarin e Koisionit =en"ror t- ?%!e"h!eveH
A)EB e-ron ;uvernatorin e Bank-s =en"rore t- Repu&lik-s s- Kosov-s
A)1B shpall ,al!e in"ivi"uale. n- pa!ti e li%!inH
A*3B sR paku n!- her- n- vit i "re!tohet Kuven"it t- Kosov-s p-rkita0i e
,ush-vepritarin- e ti!Ksa!$
KUALIFIKIMI I KANDIDAT8TEVE PER PRESIDENTE
Presi"ent i Repu&lik-s s- Kosov-s un" t- 0%!e"het J"o shtetas i Repu&lik-s s-
Kosov-s. i cili e ka &ushur osh-n tri"h!et- e pes- A*9B v!eJare "he qe ka
qene &anor I perhershe I kosoves per (3 vite$
1.JEDHJA DHE MANDATI I PRESIDENTIT
Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s 0%!e"het n%a Kuven"i. e voti t- ,sheht-$

?%!e"h!a e Presi"entit t- Repu&lik-s s- Kosov-s "uhet t- &-het !o - von- se
tri"h!et- A*3B "it- para p-r,un"iit t- an"atit t- Presi"entit aktual$

Secili shtetas i Repu&lik-s s- Kosov-s un" t- noinohet si kan"i"at- p-r
Presi"ent t- Repu&lik-s s- Kosov-s. n-se a!oKai si%uron n-nshkriet e t- pakt-n
tri"h!et- A*3B "eputet-ve t- Kuven"it t- Kosov-s$ +eputet-t e Kuven"it un" t-
n-nshkrua!n- vet- p-r n!- kan"i"at- p-r Presi"ent t- Repu&lik-s s- Kosov-s$

?%!e"h!a e Presi"entit &-het e "/ t- tretat A)K*B e votave t- t- %!ith- "eputet-ve
t- Kuven"it$

7-se asn!-ri kan"i"at nuk err shuic-n pre! "/ t- tretave A)K*B n- "/ votiet e
para. or%ani0ohet votii i tret- n- es t- "/ kan"i"at-ve t- cil-t kan- arr-
nurin - t- lart- t- votave n- votiin e "/t- "he kan"i"ati q- err shuic-n e
votave t- t- %!ith- "eputet-ve. 0%!e"het Presi"ent i Repu&lik-s s- Kosov-s$

7-se n- votiin e tret-. asn!-ri kan"i"at nuk 0%!i"het Presi"ent i Repu&lik-s s-
Kosov-s.
shp-rn"ahet Kuven"i "he shpallen 0%!e"h!et e re!a. t- cilat "uhet t- &ahen
&ren"a "/0et e pes- A29B "it-sh$
Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s ,illon an"atin pasi t- ket- "h-n- &etiin
para Kuven"it t- Kosov-s$ Teksti i &etiit rre%ullohet e li%!in$

Man"ati i Presi"entit -sht- pes- A9B v!et$

Pas p-r,un"iit t- an"atit t- par-. Presi"enti un" t- ri0%!e"het vet- e"he
n!- her-$
PAPAJTUESHMERIA
Presi"enti nuk un" t- ushtro!- asn!- ,unksion t!et-r pu&lik$

Pas 0%!e"h!es. Presi"enti nuk un" t- ushtro!- asn!- ,unksion n- parti politike$
IMUNITETITI I PRESIDENTIT
Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s %-0on iunitet n%a n"!ek!a penale. pa"it-
civile ose
shkarkii p-r vepriet "he ven"iet &ren"a ,ush-vepriit t- p-r%!e%!-sive t-
Presi"entit t- Repu&lik-s s- Kosov-s$
MUN.ESA E PERKOHSHME E PRESIDENTIT
7- rast se Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s p-rkoh-sisht nuk -sht- i a,t- p-r
t- p-r&ushur p-r%!e%!-sit- e ti!. ai un" t5ia kalo!- vullnetarisht "et/rat e postit
t- ti!. Kr/etarit t- Kuven"it$ Ur"hri i Presi"entit p-r kaliin e p-r%!e%!-sive "uhet
t- p-r&a!- veJan-risht ars/et "he koh-0%!at!en e kaliit t- p-r%!e%!-sive$
Presi"enti i Repu&lik-s s-
Kosov-s "o t- ri,illo!- ushtriin e postit kur t- !et- n- %!en"!e t5i ushtro!- prap
p-r%!e%!-sit-$

7- rast se nuk ka n"o"hur kalii vullnetar i p-r%!e%!-sive. Kuven"i i Repu&lik-s
s- Kosov-s. pas konsultiit e konsiliuin !ek-sor. e "/ t- tretat A)K*B e
votave t- t- %!ith- "eputet-ve ven"os n-se Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s
-sht- p-rkoh-sisht i paa,t- p-r t- ushtruar p-r%!e%!-sit- e veta$ Kr/etari i
Kuven"it t- Kosov-s "o t- sh-r&e!- si ushtrues i "et/r-s s- Presi"entit t-
Repu&lik-s s- Kosov-s "erisa ai t- &-het i a,t- q- t- ri,illo!- ushtriin e "et/res
s- Presi"entit$

Posti i ushtruesit t- "et/r-s s- Presi"entit t- Repu&lik-s s- Kosov-s. nuk un"
t- ushtrohet p-r n!- periu"h- - t- %!at- se %!asht- ADB ua!$
SHKARKIMI I I PRESIDENTIT
7-se Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s -sht- "-nuar p-r n"on!- kri t- r-n"-
ose n-se Kuven"i konstaton q- Presi"enti nuk -sht- i a,t- t- ushtro!- postin p-r
shkak t- s-un"!es s- r-n"- ose n-se ;!/kata Kushtetuese konstaton se ai ka
&-r- shkel!e t- r-n"- t- Kushtetut-s. Kuven"i un" t- shkarko!- Presi"entin e
)K* e votave t- t- %!ith- "eputet-ve$

Proce"ura p-r shkarkiin e Presi"entit t- Repu&lik-s s- Kosov-s un" t-
iniciohet n%a (K* e "eputet-ve t- Kuven"it. t- cil-t n-nshkrua!n- n!- peticion. i cili
shp!e%on ars/et
p-r shkarki$ 7- rast se peticioni supo0on s-un"!en e r-n"-. Kuven"i "o t-
k-rko!-
en"iin e konsiliuit !ek-sor p-r %!en"!en sh-n"et-sore t- Presi"entit$ 7-
rast se
peticioni supo0on n"on!- shkel!e t- r-n"- t- Kushtetut-s. peticioni "uhet t5i
"or-0ohet
en!-her- ;!/kat-s Kushtetuese. e cila ven"os- p-r k-t- J-sht!e &ren"a shtat-
AEB "it-sh n%a arr!a e peticionit$

-EVERIA E REPUBLIKES SE KOSOVES
PERKUFI1IMI KUSHTETUES
=everin- e Kosov-s e p-r&-!n- Kr/einistri. 0-ven"-skr/einistrat "he
inistrat$
=everia e Kosov-s ushtron pushtetin ek0ekutiv n- pa!ti e Kushtetut- "he li%!$
=everia 0&aton li%!et "he aktet e t!era t- iratuara n%a Kuven"i "he ushtron
vepritari t!era t- p-rcaktuara e Kushtetut- "he e li%!$
=everia err ven"ie n- pa!ti e Kushtetut- "he e li%!e. propo0on
pro!ektli%!e "he aen"aentiin e li%!eve "he akteve t- t!era. si "he un" t-
!ap- en"iin per
pro!ektli%!e t- cilat nuk I ka propo0uar a!o$
=everia. p-r pun-n e vet. i p-r%!i%!et Kuven"it t- Kosov-s$ Kr/einistri.
0-ven"-skr/einistrat "he inistrat &a!n- &ashk-p-r%!e%!-sin- p-r ven"iet
q- err =everia. "he p-r%!e%!-sin- in"ivi"uale p-r ven"iet q- arrin n- ,ushat
e p-r%!e%!-sive t- t/re$
1.JEDHJEA E KR2EMINISTRIT DHE -EVERISE
Pas 0%!e"h!eve. Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s i propo0on Kuven"it
kan"i"atin p-r
Kr/einist-r. n- konsulti e partin- politike ose koalicionin q- ka ,ituar
shuic-n e
votave$

Kan"i"ati p-r Kr/einist-r. !o - (9 "it- pas e-riit. paraqet p-r&-r!en e
=everis- para Kuven"it "he k-rkon iratiin e Kuven"it$

=everia konsi"erohet e 0%!e"hur n-se err shuic-n e votave t- t- %!ith-
"eputet-ve$

7-se p-r&-r!a e propo0uar e =everis- nuk err shuic-n e votave t-
nevo!she. Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s. &ren"a (3 "it-sh e-ron
kan"i"atin t!et-r$ 7-se as her-n e "/t- nuk 0%!i"het =everia. Presi"enti i shpall
0%!e"h!et. t- cilat "uhet t- &ahen !o - von- se 23 "it- n%a "ita e shpall!es s-
t/re$

7-se Kr/einistri !ep "or-heq!en ose p-r ars/e t- t!era. posti i ti! &etet i lir-.
=everia &ie. "he Presi"enti n- konsulti e partit- politike ose koalicionin q- ka
,ituar shuic-n n- Kuven". eron kan"i"atin e ri. p-r t- ,oruar =everin-$
PERBERJA E -EVERISE
=everin- e Kosov-s e p-r&-!n- Kr/einistri. 0-ven"-skr/einistrat "he
inistrat$
7- =everi "o t- !en- s- paku ( Minist-r n%a kouniteti Ser& "he n!- ( Minist-r
n%a n!- kounitet t!et-r !oshuic-$ 7-se !an- - shu- se "/&-"h!et-
A()Binistra. =everia "o t- ket- e"he n!e A(B inist-r t- tret-. i cili p-r,aq-son n!-
n%a kounitetet !oshuic- n- Kosov-$

+o t- !en- s- paku "/ A)B 0-ven"-sinistra n%a kouniteti Ser& i Kosov-s "he
"/ A)B
0-ven"-sinistra n%a kounitete t- t!era !oshuic- n- Kosov-$ 7-se !an- -
shu- se
"/&-"h!et- A()B inistra. =everia "o t- ket- e"he n!- 0-ven"-sinist-r t-
tret-. i cili
p-r,aq-son kounitetin Ser&. "he n!- A(B t!et-r 0-ven"-sinist-r. i cili
p-r,aq-son n!- n%a kounitetet e t!era !oshuic- n- Kosov-$

?%!e"h!a e k-t/re inistrave "he 0-ven"-sinistrave "o t- ven"oset pas
konsultiit e partit-. %rupet q- p-r,aq-so!n- kounitetet q- nuk !an- shuic-
n- Kosov-$
KOMPETENCAT E -EVERISE
=everia ka k-to kopetenca'
A(B propo0on "he 0&aton politik-n e &ren"she "he t- !ashte t- ven"itH
A)B un"-son 0hvilliin ekonoik t- ven"itH
A*B propo0on Kuven"it pro!ektli%!e "he akte t- t!eraH
A2B err ven"ie "he nG!err akte !uri"ike ose rre%ullore. t- nevo!she p-r
0&atiin e
li%!eveH
A9B propo0on BuGhetin e Repu&lik-s s- Kosov-sH
ADB u"h-0on "he &ik-q/r pun-n e or%aneve t- a"inistrat-sH
AEB u"h-0on vepritarin- "he 0hvilliin e sh-r&ieve pu&likeH
A4B i propo0on Presi"entit t- Repu&lik-s s- Kosov-s e-riet "he shkarkiet
p-r she,a
t- isioneve "iploatike t- Kosov-sH
A1B propo0on aen"aentiin e Kushtetut-sH
A(3B un" t- re,ero!- J-sht!e kushtetuese n- ;!/kat-n KushtetueseH
A((B ushtron e"he ,unksione t- t!era ek0ekutive. t- cilat nuk u !an- caktuar
or%aneve t-
t!era qen"rore ose ven"ore$
KOMPETENCAT E KR2EMINISTRIT
Kr/einistri ka k-to kopetenca'
A(B p-r,aq-son "he u"h-heq =everin-H
A)B si%uron q- t- %!itha Ministrit- t- vepro!n- n- pa!ti e politikat qeveritareH
A*B si%uron 0&atiin e li%!eve "he t- politikave t- p-rcaktuara t- =everis-H
A2B n"-rron an-tar-t e =everis-. pa p-lqiin e Kuven"itH
A9B kr/eson K-shillin e Si%uris- t- Kosov-sH
ADB e-ron +re!torin e P-r%!ithsh- t- Policis- s- Kosov-sH
AEB k-shillohet e Presi"entin e Repu&lik-s s- Kosov-s &i J-sht!et e
Inteli%!enc-sH
A4B s- &ashku e Presi"entin. e-ron +re!torin. ?-ven"-s"re!torin "he
Inspektorin e
P-r%!ithsh- t- 8%!encis- s- Kosov-s p-r Inteli%!enc-H
A1B k-shillohet e Presi"entin p-r 0&atiin e politik-s s- !ashte t- ven"itH
A(3B kr/en e"he pun- t- t!era. t- p-rcaktuara e Kushtetut- "he e li%!$
PERFUNDIMI I MANDATIT TE -EVERISE DHE ANETAREVE TE SAJ
an"ati I qeveriise per,un"on'
pas &ariit te an"atit te qeverise
e votiin e ocionit te os&esiit
e "oreheq!en e kr/einistrit
ne c"o rast t!eter. ne te cilin posti I kr/einistrit &etet &osh$
Man"atati I anetareve te qeverise per,un"on'
pas "oreheq!es n%a kr/einistri
pas shkarkiit n%a kr/einistri
ne rast shkarkii pas votiit te ocionit te os&esiit
ne c"o rest t!eter. ne te cilin posti I anetarit te qeverise &etet &osh$
KONTROLLI PARLAMENTAR I -EVERIS8
7!- n"-r karakteristikat theelore t- sisiteit parlaentar -sht- e "re!ta e
parlaentit t- ushtro!- kontroll t- va0h"uesh- &i =everin-$
instruentet e kontrollit parlaentar n"ahen n- "/ %rupe'
:# m)ete te rre!$%%t" te *ontro%%it p"r%"ment"r
Miratimi i buxhetit
+uke iratuar &uGhetin. parlaenti ushtron kontroll politik n"a! qeveris-
"he pun-s s- sa!$ +uke p-rcaktuar lart-sin- e &uGhetit. parlaenti p-rcakton
t- h/rat "he t- "alat e shpen0ieve pu&like$P-res &ik-q/r!es s-
shpen0ieve t- parave pu&like. Kuven"i "uhet t- si%uro! qeveris!e t- ir-.
transparenc-. "he 0&ati t- p-r%!e%!sh- t- &uGhetit t- cilin e ka aprovuar
vet-$
Si rre%ull. &uGheti iratohet n- ,un" t- vitit vi!ues. k!o i un"-son qeveris- q-
,illiin e vitit pasues ta ,illo! e &uGhet t- ri$
Paraqitja e raporteve periodike t qeveris n parlament
qeveria -sht- e o&li%uar q- p-r pun-n e sa! ta n!o,to!- parlaentin p-res
raporteve
perio"ike p-r vepritarin- e sa!$ ?akonisht raportet perio"ike. p-r,shi!n-
periu"h-n pre! D ua!ve "he n!- viti$ 7- praktik-n parlaentare -sht- i n!ohur
instituti I kursiit t- qeveris- p-r (33 "it-t e para t- pun-s s- sa!$ Pra %!at-
k-sa! periu"he qeveria kursehet n%a kontrolli parlaentar "he n%a o&li%ii i
paraqit!es s- raporteve p-r pun-n e sa!$
Raportet e pun-s s- qeveris- si rre%ull parashtrohen n- ,or- t- shkruar "he
n- parlaent pre0antohen n%a Kr/inistri$ M- rastin e pre0antiit t-
raporteve perio"ike n- parlaent hapet "e&ati parlaentar$
;# m)ete te )"s'te&"*ons'me te *ontro%%it p"r%"ment"r
Pyetjet e deputetve
n!- p/et!e parlaentare -sht- n!- k-rkes- p-r in,ori$ Parlaentar-t
un"et rre%ullisht t5i &-!n- p/et!e qeveris- p-r t5i k-rkuar asa! llo%ari$ +uke i
&-r- p/et!e parlaentare. qeveria -sht- e "et/ruar t- !ap- n!- p-r%!i%!e. e cila
-sht- n!-koh-sisht pu&like$ 7- praktikat parlaentare p/et!et un" t- !en-
e %o!- ose e shkri$
Sipas rre%ullores se pun-s s- Kuven"it t- Kosov-s per secil-n &le"h!e t-
Kuven"it -sht- parapar- %!asht-"h!et- AD3B inuta koh- p-r p/et!e
parlaentare$ +eputeti p-r n!- &le"h!e plenare un" t- parashtro!- - s-
shuti "/ p/et!e$ Secili "eputet un" t5i &-!- p/et!e p-r p-r%!i%!e e %o!- n!-
an-tari t- =everis-. e kusht q- p/et!a parlaentare t- !et- parashtruar
paraprakisht e shkri n- ?/r-n p-r Propo0ie$ "he Parashtresa t-
Kuven"it$ M- rre%ulloren e Kuven"it t- Kosov-s p-rcaktohet se "eput-t un"
t5i parashtro!n- p/et!e e shkri Kr/einistrit ose n"on!-rit n%a inistrat. p-r
,ush-n e ti! t- p-r%!e%!-sis-$ P-r%!i%!!a !epet &ren"a "/ !av-sh pas "at-s s-
parashtriit t- p/et!es$
Interpelanca parlamentare
Interpelanca parlaentare. n-nkupton seanc-n parlaentare q- n%ritet n%a
ocioni i nurit t- caktuar i "eputet-ve "he q- i a"resohet kr/einistrit.
inistrit ose titullarit t!et-r pu&lik li"hur - p-r%!e%!-%!ist- e t/re eventuale$
Rre%ullor!a e Pun-s e Kuven"it t- Repu&lik-s s- Kosov-s p-rcakton q- n!-
%rup parlaentar ose 9 e - shu- "eputet- un" t- parashtro!n- k-rkes-
p-r interpelanc-$ Sipas Rre%ulores s- Kuven"it t- Kosov-s. ocioni p-r
interpelanc- paraqitet n- ,or- t- shkruar. "he p-r&an ars/etiin per
ocionin$
Dallimet mes pyetjeve te deputeteve dhe interpelances
($ Te p/et!et e "eputeteve arrin p!ese vete "/ su&!ekte . kurse ne
interpelance hapet "e&ati ne te cilen kane te "re!te te arrin %!ithe "eputetet
"he anetaret e qeverise$
)$ =ellii i p/et!eve parlaentare eshte kr/esisht in,orativ. kerse te
interpelanca qellii kr/esor eshte hap!a e "e&atit te %!ere ne parlaent p-r
l-shiet inivi"uale ose kolektive t- qeveris- si "he arr!a e sanksioneve
perkatese li"hur e kete$
*$ p/et!et parlaentare I karakteri0on osvotii per p/et!en e parashtruar.
kurse tek interpelanca hap!a e "e&atit parlaentar per,un"on e voti ne
palent li"hur e ate nese e prano!ne ar%uentet aku0uese te parashtruesit
te interpelances apo ar%uentet ro!tese te qeverise$
Komisionet anketuese parlamentare
Koisioni anketues 0akonisht ,orohet n- ato raste kur n- parlaent i"is
partis- n- pushtet "he partise n- opo0it- ek0isto!n- en"ie t- n"r/she
li"hur e n"on!- J-sht!e$ 8n"a! ,orohet koisioni anketues e p-r&-r!e
shu- partiake p-r &le"h!en e ,akteve "he provave relevante li"hur e
n"on!- J-sht!e $ Pasta! n- seanc-n e ra"h-s pre0antohet raporti I koisionit
"he hapet "iskutii parlaentar I cili p-r,un"on e iratiin apo he"h!en e
ti!$ ?akonisht k/ ,unksion ushtrohet kur qeveria ka keqp-r"orie apo e"he
inistri t- korruptuara$
Instituti i votbesimit t qeveris
Instituti i vot-&esiit t- qeveris- paraqet institutin kr/esor t- kontrollit
parlaentar. e t- cilin shtrohet p-r%!e%!-sia politike e qeveris- n- parlaent$
K-tu -sht- ,!ala p-r n!- akt n-p-r!et t- cilit parlaenti tre%on se ka hu&ur
&esiin n"a! qeveris-$$ Mocioni i os&esiit un" t- propo0ohet kun"-r
qeveris- ose kr/einistrit ose n- "isa ven"e kun"-r n!- inistri t- vet- n-se
ocioni iratohet. qeveria ose inistri kun"-r t- cilit -sht- propo0uar ocioni
"uhet t- "or-hiqet$
Sipas kushtetutes se repu&likes se kosoves'
Mocioni i os&esiit n"a! =everis- un" t- n%rihet e propo0iin e (K* A23
"eputeteB t- t- %!ith- "eputet-ve t- Kuven"it$
Vot-&esiin e =everis- un" ta k-rko!- e"he Kr/einistri$
Mocioni i os&esiit vihet n- ren"in e "it- t- Kuven"it. !o - von- se pes-
A9B "it- e as - her-t se "/ A)B "it- n%a "ata e parashtriit t- ti!$
Konsi"erohet se ocioni i os&esiit -sht- pranuar. n-se p-r t- kan- votuar
shuica e t- %!ith- "eputet-ve t- Kuven"it t- Kosov-s$
7-se ocioni i os&esiit "-shton. ocioni t!et-r i os&esiit nuk un" t-
rin%rihet %!at- n-nt-"h!et- A13B "it-ve t- ar"hshe$
7-se ocioni i os&esiit votohet p-r =everin- n- t-r-si. =everia
konsi"erohet n-
"or-heq!e$
Kuven"i un" t- voto!- n!- ocion os&esii n"a! Kr/einistrit vet- "uke
0%!e"hur e votat e - shu- se %!/s-s s- t- %!ith- an-tar-ve t- ti! n!-
Kr/einist-r t- ri$ Presi"enti i Repu&lik-s "ekreton shkarkiin e Kr/einistrit
n- "et/r- "he e-riin e Kr/einistrit t- 0%!e"hur !o - von- se (3 "it- n%a
"ata e votiit t- ocionit t- os&esiit n- Kuven"
Shkarkimi i Qeveris
7!-ri n"-r instruentet e !asht-0akonshe t- kontrollit parlaentar
konsi"erohet e"he instituti i shkarkiit t- qeveris-$ K-shtu n-se votohet
ocioni i
os&esiit n- parlaent. at-her- sipas li%!it qeveria konsi"erohet e
shkarkuar$
Pra shkarkii paraqet n!- llo! sanksioni q- parlaenti n"-rerr n"a! qeveris-.
si
paso!- e osreali0iit t- pro%rait. i cili - par- ka arr- &esiin n-
parlaent$
K/ instruent -sht- karakteristik si e ven"eve - siste presi"encial t-
qeveris!es. po ashtu e"he at/re - siste parlaentar t- p-r0ier.ir-ponuk
-sht- i n!-!t- n- t- "/ ven"et$ K-shtu n- sisteet tipike parlaentare.
parlaenti -sht- i veti or%an q- ka t- "re!t- t- &-!- shkarkiin e qeveris-. p$
sh$ . n- rastet e votiit t- os&esiit t- kr/einistrit ose qeveris- n- t-r-si
n%a parlaenti. n-rastet e shp-rn"ar!es s- parlaentit et!$ 7"-rsa n- shtetet
e siste t- p-r0ier parlaentar#presi"encial. shkarkii i qeveris- p-r shkak
t- sisteit &ice,al ek0ekutiv. &ie n- "uart e presi"entit "he parlaentit$
Shkarkii i qeveris-. n- sisteet presi"enciale. -sht- e "re!t- eksklu0ive e
presi"entit. i cili pa e konsultuar parlaentin. un" t- shkarko!- kr/einstrin
"he inistrat e caktuar t- qeveris-$
SISTEMI I DREJTESISE NE REPUBLIKEN E KOSOVES
PARIMET TE PER.JITHSHME TE SISTEMIT TE DREJTESISE
($ Pushteti %!/q-sor n- Repu&lik-n e Kosov- ushtrohet n%a %!/katat$

)$ Pushteti %!/q-sor -sht- unik. i pavarur. i "re!t-. apolitik e i paansh- "he
si%uron qas!e t- &ara&art- n- %!/kata$

*$ ;!/katat %!/ko!n- n- &a0- t- Kushtetut-s "he li%!it$

2$ ;!/qtar-t %!at- ushtriit t- ,unksionit t- t/re "uhet t- !en- t- pavarur "he t-
paansh-$

9$ ;arantohet e "re!ta p-r ankes- n"a! n!- ven"ii %!/q-sor. p-rveJ n-se e li%!
-sht-
p-rcaktuar n"r/she$ E "re!ta e p-r"oriit t- !eteve t- !asht-0akonshe !uri"ike.
rre%ullohet e li%!$ Me li%! un" t- le!ohet e "re!ta p-r t- re,eruar n!- rast. per te
cilin nuk ka t- "re!t- ankese. n- -n/r- t- "re!tp-r"re!t- n- ;!/kat-n Supree$
OR.ANI1IMI I .J2KATAVE DHE JURIDIKSIONI I T2RE
Sistei i %!/katave i Repu&lik-s s- Kosov-s p-r&-het n%a' ;!/katat Theelore.
;!/kata e 8pelit "he ;!/kata Supree$
.)+*"t"t T'eme%ore
;!/katat Theelore !an- %!/kata t- shkall-s s- par- n- territorin e Repu&lik-s s-
Kosov-s$
<ane %!ithse! shtat- AEB ;!/kata Theelore theelore. qe &ulo!ne secila n!e
p!ese te caktuar te territorit te RK#se "he kane "e%et e t/re ne q/tetet perkatese
te RKS#s. qe per,shi!ne tere territorin$
<uris"ikcioni L-n"or i ;!/kat-s Theelore'
($ %!/ko!ne n- shkall- t- par- te %!itha J-sht!et. p-rpos n-se e li%! parashihet
n"r/she$

)$ <apin n"ih- !uri"ike n"-rko&-tare "he ven"osin p-r praniin e ven"ieve
t- %!/katave t- hua!a$

*$ L-sht!et a"inistrative "he ekonoike ven"osen vete ne ;!/kat-n
Theelore t- Prishtin-s$
.)+*"t" e "pe%it
;!/kata e 8pelit eshte %!/kat- e shkall-s s- "/t- "he ka !urs"ikcion territorial n-
%!ith- Repu&lik-n e Kosov-s$ Selia e ;!/kat-s s- 8pelit -sht- n- Prishtin-$

P-r&-r!a e ;!/kat-s s- 8pelit pasq/ron shu-llo!sh-rin- etnike t- Repu&lik-s
s-
Kosov-s "he pariet n"-rko&-tare t- &ara0is- %!inore$ Pes-&-"h!et- p-rqin"
A(9QB e nurit t- t-r-sish- t- ul-seve n- ;!/kat-n e 8pelit. por n- asn!- rast
- pak se "h!et- ul-se. !an- t- %arantuara p-r %!/qtar-t n%a ra"ha e
kouniteteve q- nuk !an- shuic- n- Kosov-$
;!/kata e 8pelit -sht- kopetente t- shq/rto!-'
($ t- %!itha ankesat e kun"-r ven"ieve t- ;!/katave TheeloreH

)$ t- ven"os- n- shkall- t- tret-. sipas ankes-s q- -sht- le!uar e li%! "he p-r
kon,liktin e !uri"iksionit n"-r!et %!/katave theeloreH

*$ t- ven"os p-r kon,liktin e !uris"ikcionit n"-r!et ;!/katave TheeloreH
2$ J-sht!et t!era t- parapara e li%!$
.)+*"t" S$preme
;!/kata Supree e Kosov-s -sht- instanca - e lart- %!/q-sore n- Kosov- "he
ka !uri"ikcion n- %!ith- territorin e Repu&lik-s s- Kosov-s$
;!/kata Supree p-r,shin kole%!in e apelit t- 8%!encionit Kosovar t- Pron-s si
"he +ho# -n e PosaJe t- ;!/kat-s Supree$
P-r&-r!a e ;!/kat-s Supree pasq/ron p-r&-r!en etnike t- popullat-s s-
Kosov-s$ S-
paku pes-&-"h!et- A(9QB t- ;!/qtar-ve t- ;!/kat-s Supree. por asn!-her-
- pak se
tre A*B %!/qtar- vi!n- n%a ra"h-t e kounitetit q- nuk -sht- shuic- n- Kosov-$
Selia e ;!/kat-s Supree -sht- n- Prishtin-$
Kopetencat e ;!/kates Supree'
($ ven"os- p-r !etet e !asht-0akonshe !uri"ike kun"-r ven"ieve t-
,or-s s- prer- t- %!/katave t- Repu&lik-s s- Kosov-s$
)$ ven"os- p-r revi0ionin kun"-r ven"ieve t- shkall-s s- "/t- t- %!/katave n-
J-sht!et kontestiore$
*$ p-rcakton q-n"riet pariore "he en"iet !uri"ike p-r J-sht!et q- kan-
r-n"-si p-r 0&atiin unik t- li%!eve n%a %!/katat n- territorin e Kosov-sH
2$ l-n"-t e 8%!encis- Kosovare t- Pronave. siJ parashihet e li%!H
9$ n- +ho-n e PosaJe. l-n"-t e 8%!encis- Kosovare t- Privati0iit$
KR2ETARET E .J2KATAVE
Kr/etaret e ;!/katave !ane %!/qtaret p-r%!e%!-s p-r enaGhiin "he vepriet e
n!- %!/kate$
Kr/etaret e %!/katave n"ahen ne &a0e te or%ani0iit te %!/katave. qe "o te thone
!ane' kr/etaret e %!/katave theelore. kr/etaret e %!/kates se apelit. kr/etaret e
%!/kates supree$ ;!ithashtu Secila "e%- e ;!/katave Theelore ka n!- A(B
;!/qtar M&ik-q/r-s q- i p-r%!i%!et Kr/etarit t- ;!/kat-s Theelore p-rkat-se$
Kr/etarin e ;!/kat-s Supree t- Kosov-s e e-ron "he shkarkon Presi"enti i
Kosov-s. n%a ra"h-t e %!/qtar-ve te ;!/kat-s Supree. p-r an"at
shtat-v!eJar. pa un"-si t- rie-riit. pas propo0iit t- K-shillit ;!/q-sor t-
Kosov-s p-r e-riin ose shkarkiin ti!$
E"he Kr/etar-t e t- %!itha %!/katave t- t!era 0%!e"hen "he shkarkohen n%a
presi"enti e propo0i t- K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-s$
EMERIMI DHE SHKARKIMI I .J2-ETAREVE
;!/qtar-t i e-ron. rie-ron "he shkarkon Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s.
e
propo0iin e K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-s$
P-r&-r!a e %!/q-sorit pasq/ron shu-llo!sh-rin- etnike t- Kosov-s "he pariet
e pranuara n"-rko&-tarisht t- &ara0is- %!inore$
P-r&-r!a e %!/katave pasq/ron p-r&-r!en etnike t- !uris"iksionit territorial t-
%!/kat-s
p-rkat-se$ Para "h-nies s- propo0iit p-r e-ri ose rie-ri. K-shilli
;!/q-sor i Kosov-s k-shillohet e %!/kat-n p-rkat-se$
;!/qtar-t un" t- shkarkohen n%a ,unksioni p-r shkak t- "-niit p-r n!- vep-r
t- r-n"-
penale ose p-r osrespektiin e r-n"- t- "et/rave$
;!/qtar-t kan- t- "re!t- t- ankohen n"a! ven"iit &i shkarkiin "re!tp-r"re!t n-
;!/kat-n Supree t- Kosov-s$
;!/qtar-t nuk un" t- trans,erohen kun"-r vullnetit t- t/re. p-rveJ n-se -sht-
parashikuar n"r/she e li%!. p-r shkak t- ,unksioniit e,ikas t- %!/q-sorit ose
asave "isiplinore$
Kan"i"at-t p-r po0ita %!/q-sore. t- cilat !an- t- re0ervuara p-r p!es-tar-t e
kouniteteve q- nuk !an- shuic- . un" t- rekoan"ohen p-r e-ri vet-
n%a an-tar-t e K-shillit t- 0%!e"hur n%a "eputet-t e Kuven"it. qe per,aqeso!ne
kounitet !o# shuic- n- Kosov-$ 7-se k/ %rup i an-tar-ve t- K-shillit nuk e
propo0on kan"i"atin p-r k-t- po0it- %!/q-sore pas "/ seancave t-
n!-pasn!-she t- K-shillit. at-her- cili"o an-tar i K-shillit ka t- "re!t- t-
rekoan"o!- kan"i"atin p-r at- po0it- %!/q-sore$

Kan"i"at-t p-r po0ita %!/q-sore t- %!/katave theelore. nen !uris"iksioni I t-
cilave
eshte territori. ku shuica e popullsis- i takon kounitetit Ser& t- Kosov-s.
un" t- rekoan"ohen p-r e-ri vet- n%a "/ A)B an-tar-t e K-shillit q- i
0%!e"hin "eputet-t e Kuven"it. t- cil-t p-r,aqeso!ne kounitetin Ser&$ 7-se k-ta
"/ A)B an-tar- nuk rekoan"o!n- kan"i"atet %!/q-sor p-r k-t- po0it-. %!at- "/
seancave t- n!-pasn!-she t- K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-s. at-her- cili"o
an-tar i K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-s ka t- "re!t- t- propo0o!- kan"i"at p-r at-
po0it-$
MANDATI DHE RIEMERIMI I .J2-ETAREVE
Man"ati ,illestar p-r %!/qtar-t -sht- trev!eJar$ 7- raste t- rie-riit. an"ati
-sht- i
p-rhersh- "eri n- osh-n e pensioniit. sikurse -sht- p-rcaktuar - li%!.
p-rveJ n-se
shkarkohet n- pa!ti e li%!in$

Kriteret "he proce"urat p-r rie-riin e n!- %!/qtari. p-rcaktohen n%a K-shilli
;!/q-sor i
Kosov-s "he ato un" t- "allo!n- n- shkall- n%a kriteret e p-r"orura p-r
shkarkiin e
%!/qtar-ve$
PAJTUESHMERIA NE USHTRIMIN E PROFESIONIT
;!/qtari nuk un" t- ushtro!- n"on!- ,unksion n- institucionet shtet-rore !asht-
%!/q-sorit. t- <et- i p-r,shir- n- n"on!- aktivitet politik ose n"on!- aktivitet t!et-r
t- n"aluar e li%!$

;!/qtar-ve nuk u le!ohet t- !en- &art-s t- ,unksioneve. t- cilat "o t- ishin
n-kun"-rshti e pariet e pavar-sis- "he paan-sis- t- %!/qtarit$
IMUNITETI I .J2-ETARVE
;!/qtar-t. p-r,shir- e"he %!/qtar-t porot-. %-0o!n- iunitetin n%a'
n"!ek!a penale.
pa"it- civile "he
shkarkii n%a ,unksioni.
p-r ven"iet e arra "he p-r vepriet e t!era t- n"-rarra q- !an- &ren"a
,ush-#vepriit t- "et/rave t- t/re si %!/qtar-$

;!/qtar-t. p-r,shir- e"he %!/qtar-t porot-. nuk %-0o!n- iunitet "he un" t-
shkarkohen n%a ,unksioni. kur t- ken- shkelur li%!in e q-lli$

Kur n!- %!/qtar aku0ohet ose arrestohet. "uhet t- n!o,tohet pa vones- K-shilli
;!/q-sor i Kosov-s$
KESHILLI .J2-ESOR I KOSOVES
K-shilli ;!/q-sor i Kosov-s si%uron pavar-sin- "he paan-sin- e sisteit
%!/q-sor$

K-shilli ;!/q-sor i Kosov-s -sht- institucion plot-sisht i pavarur n- ushtriin e
,unksioneve t- ti!$ K-shilli ;!/q-sor i Kosov-s si%uron q- %!/katat n- Kosov- t-
!en- t- pavarura. pro,esionale e t- paanshe. "he t- pasq/ro!n- plot-sisht
nat/r-n shuetnike t- Repu&lik-s s- Kosov-s e t- n"!ekin pariet e &ara0is-
%!inore$
Kompeten0"t ('e p@r!)e!)@sit@
($ si%urii I pavar-sis- "he paansh-ris- s- sisteit %!/q-sorH

)$ rekrutii "he propo0ii I kan"i"at-ve p-r e-riin "he rie-riin e
%!/qtar-ve. p-r,shir- kan"i"at-t n%a kounitetet q- nuk !an- shuic- n-
Kosov-H

*$ n- -n/r- q- t- si%urohet se %!/katat pasq/ro!n- p-r&-r!en etnike t- 0on-s s-
t/re t- !uri"iksionit . K-shilli "o t- ket- n- konsi"eri plot-siin e ven"eve t- lira
t- pun-s apo t- ul-seve t- re0ervuara p-r an-tar-t e kouniteteve t- cil-t nuk
!an- shuic- n- Kosov-H

2$ propo0ii te Presi"enti p-r e-riin. rie-riin "he shkarkiin e %!/qtar-ve
n- pa!ti e Kushtetut-n "he e li%!inH

9$ shpall!a e rre%ulloreve &i trans,eriin "he proce"ur-n "isiplinore p-r
%!/qtar-H

D$ propo0ii tek Presi"enti p-r E-riin e Kr/etarit t- ;!/kat-s Supree t-
Kosov-sH

E$ propo0ii p-r e-riin e kr/etarit t- ;!/kat-s s- 8pelit. t- kr/etar-ve t-
;!/katave Theelore "he e-riin e %!/qtareve &ik-q/r-sH

4$ or%ani0ii "he &ik-q/r!a e ,unksioniit t- %!/kataveH

1$ si%urii I vler-sieve t- rre%ullta perio"ike &i n%arkes-n e l-n"-ve t-
%!/katave ashtu q- t- si%urohet ,unksionii e,ikas i %!/kataveH

(3$ &ik-q/r!a e inspektiit %!/q-sor. a"inistriit %!/q-sor "he nG!err!a e
rre%ulloreve t- &ren"she p-r %!/katat n- p-rputh!e e li%!it ek0istuesH

(($ p-r%atit!a. "-r%ii "he &ik-q/r!a e &uGhetit t- %!/q-sorit p-r t- si%uruar
,unksioniin e,ikas t- %!/kat-s "he llo%arit!en e p-r"oriit t- &urieve ,iskaleH

()$ shpall!a e konkursit pu&lik P-r %!/qtar- "he %!/qtar- porot-H

(*$ p-rcaktiin e nurit t- ;!/qtar-ve n- secil-n %!/kat- "he "e%- "he
&ik-q/r!en e a"inistrator-ve t- %!/kataveH

(2$ rekoan"iin tek Kuven"i p-r theeliin e %!/katave t- re!a "he "e%-ve t-
re!aH
(9$ a"inistrii i %!/q-sorit "he personelit t- ti! si "he nG!err!a e rre%ulloreve "he
akteve n-nli%!ore n- p-rputh!e e kopetencat e vetaH

(D$ shpall!a e Ko"it t- Etik-s Pro,esionale p-r an-tar-t K-shillit. shkel!a e t- cil-s
-sht- &a0- p-r sanksione. p-r,shir- shkarkiin n%a K-shilliH

(E$ shpall!a e ko"it t- etik-s pro,esionale p-r %!/qtar- "he %!/qtar- porot-.
shkel!a e s- cil-s paraqet &a0-n p-r sanksione. p-r,shir- shkarkiin n%a 0/raH

(4$ shpall!a e ko"it t- etik-s p-r punon!-sit &-shtet-s t- %!/kat-s. shkel!a e t-
cilit paraqet &a0- p-r sanksione. p-r,shir- shkarkiin n%a punaH

(1$ n- &ashk-puni e Institutin or%ani0on proviin p-r%atitor p-r kuali,ikiet e
kan"i"at-ve p-r %!/qtar-H

)3$ p-rcaktiin e politikave. stan"ar"eve "he u"h-0ieve li"hur e tra!niin e
%!/qtar-ve. %!/qtar-ve porot- "he personelit t!et-r %!/q-sor- "he &ik-q/r!en e
0&atiit t- tra!niit pro,esional t- %!/qtar-ve "he %!/qtar-ve porot- n%a Instituti
"he n%a sho# qatat "he or%ani0atat e t!era tra!nueseH

)($ si%uriin e in,oracioneve "he t- "h-nave statistikore &i sistein %!/q-sorH

))$ &ashk-puniin e in"ivi"- "he or%ani0ata p-r%!e%!-se p-r onitori t-
pavarur t- sisteit t- "re!t-sis-H

)*$ shpall!en e akteve n-nli%!ore n- p-rputh!e e li%!et p-r In,oriin pu&lik q-
kan- t- &-!n- Me enaGhiin "he 0&uliin e in,oracionit q- ruhet n%a
%!/q-sori i Kosov-sH

)2$ iratiin e rre%ullave t- pun-s p-r ,unksioniin e K-shillit "he Koisioneve
t- ti!. si "he p-r 0%!e"h!en e at/re an-tar-ve %!/q-sore t- p-r0%!e"hur n%a
kole%-t e t/re. rre%ulla t- cilat "o t- !en- n- "ispo0icion pu&likH

)9$ raportiin tek Kuven"i i Kosov-s. Presi"enti "he pu&liku &i pun-n e
K-shillit "he t- %!/q-sorit n- p-r%!ith-siH

)D$ p-r%atit!a e raportit v!etor &i vepritarit- e %!/katave "he shpen0iet e
K-shillitH

)E$ shpall!a e n!- skee uni,ore t- taksave %!/q-sore t- 0&atueshe n- &ar-
Repu&lik-n e Kosov-s$
P@r,@r)" ('e p@r&!)e(')" e "n@t"r@e t@ K@s'i%%it
K-shilli ;!/q-sor i Kosov-s p-r&-het n%a tre&-"h!et- A(*B an-tar-. e
kuali,ikie "he
eksperti0- pro,esionale$
8n-tar-t e-rohen p-r n!- an"at pes-v!eJar "he 0%!e"h-n n- k-t- -n/r-'
Pes- A9B an-tar- "o t- !en- %!/qtar- t- 0%!e"hur n%a an-tar-t e %!/q-soritH
Kat-r A2B an-tar- i 0%!e"hin "eputet-t e Kuven"it$ T- pakt-n "/ A)B n%a kat-r
A2B an-tar-t "uhet t- !en- %!/qtar-. "he n!- A(B "o t- !et- an-tar i O"-s s-
8vokat-ve t- Kosov-sH
+/ A)B an-tar- i 0%!e"hin "eputet-t e Kuven"it. t- cil-t p-r,aq-so!ne e
kounitetin Ser& n- Kosov-. "he t- pakt-n n!-ri pre! k-t/re t- "/ve. "uhet t-
!et- %!/qtarH
+/ A)B an-tar- i 0%!e"hin "eputet-t e Kuven"it. p-r,aq-so!ne kounitet e
t!era !oshuice. "he t- pakt-n n!-ri pre! k-t/re t- "/ve. "uhet t- !et- %!/qtarH
K-shilli ;!/q-sor i Kosov-s. n%a ra"h-t e an-tar-ve t- vet. 0%!e"h kr/esuesin
"he
0-v-n"-skr/esuesin e an"at tre A*B v!eJar$ ?%!e"h!a n- k-to ,unksione nuk e
0%!at an"atin e an-tarit t- K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-s$
Kr/esuesi i K-shillit sh-r&en si an-tar i K-shillit e koh- t- plot-$ 7-se
Kr/esuesi
-sht- ;!/qtar. ai nuk "o t- hu&as- statusin e ti! si %!/qtar "he ka t- "re!t- t5i
kthehet sh-r&iit si %!/qtar e p-r,un"iin e an"atit$
Kr/esuesi ka k-to autori0ie'
($ kr/eson t- %!itha takie e K-shillitH
)$ iraton p-r%atit!en e t- %!ith- ren"eve t- "it-s "he pikave q- "o t5i
"-r%ohen K-shillit p-r konsi"eri "he ven"iH
*$ p-r,aq-son K-shillin para pu&likut. a%!encive qeveritare "he or%aneve
t- t!era pu&likeH
2$ &ik-q/r "he enaGhon pun-n e K-shillit "he koisioneve t- ti!H
9$ I propo0on Ministris- s- @inancave "he Kuven"it t- Kosov-s &uGhetin e
propo0uar t-
K-shillit p-r shpen0iet e veprieve "he t- personelit t- K-shillit "he t-
%!/kataveH
D$ Paraqitet. s- paku n!- her- n- vit. para Kuven"it t- Kosov-s "he
raporton &i vepriet. shpen0iet "he nevo!at e %!/q-sorit t- Kosov-sH
E$ Me p-lqiin e K-shillit. cakton an-tar-t e koisioneve t- p-rhershe
siJ ceket e k-t- li%!. "he n"-rerr "et/ra t- t!era sipas u"h-0iit t-
K-shillit$
?-ven"-s#kr/esuesi plot-son p-r%!e%!-sit- "he "et/rat e Kr/esuesit kur ai apo
a!o
un%on$ ?-ven"-s#kr/esuesi ka autoritet t- plot- p-r t- vepruar n- e-r t-
K-shillit n-
rast t- un%es-s apo paa,t-sis- s- Kr/esuesit$
P@rf$n(imi i m"n("tit
Man"ati i n!- an-tari t- K-shillit p-r,un"on e'
($ v"ek!eH
)$ hu&!en e 0ot-sis- p-r vepri p-r - shu- se tre A*B ua! p-r shkaqe
!ek-sore t- v-rtetuaraH
*$ e "-shtiin e va0h"uar p-r t- arr- p!es- n- vepritarit- e K-shillit p-r -
%!at- se tre A*B ua!H
2$ e "or-heq!e "uke i o,ruar K-shillit n!o,ti paraprak pre! tri"h!et- A*3B "it-sh$
P"p")t$es'meri" e "net"rit te *es'i%%it !)+7esor
an-tar-sia n- K-shill -sht- n- osp-rputh!e kur'
personi i cili -sht- "-nuar p-r vep-r penale. - p-r!ashti t- kun"-rva!t!es.
siJ p-rku,i0ohet e li%!H

-sht- an-tar n- =everi cili"o kr/etar kouneH an-tar n- Kuven" apo n- cilin"o
kuven"
kounalH

personi q- kr/en J,ar-"o "et/re n- cil-n"o parti politike apo cil-n"o shoqat- apo
,on"acion t- li"hur e n"on!- parti politikeH ose

personi q- punon p-r a"inistrat-n. p-r,shir- personat q- kr/e!n- "et/ra n-
=everi apo n- or%anet a"inistrative

PROKURORI I SHTETIT
Prokurori i Shtetit -sht- institucion i pavarur "he I paanshe e autoritet "he
p-r%!e%!-si p-r n"!ek!en penale t- personave t- aku0uar p-r n"on!- vep-r penale
ose p-r n"on!- vep-r t!et-r. sikurse -sht- rre%ulluar e li%!$
Prokurori i Shtetit pasq/ron p-r&-r!en shuetnike t- Repu&lik-s s- Kosov-s "he
respekton pariet e &ara0is- %!inore$

Man"ati ,illestar p-r prokuror -sht- trev!eJar$ 7- rast t- rie-riit. an"ati -sht-
I p-rhersh- "eri n- osh-n e pensioniit. sikurse -sht- p-rcaktuar e li%!.
p-rveJ n-se
shkarkohet n- pa!ti e li%!in$

Prokuror-t un" t- shkarkohen n%a ,unksioni p-r shkak t- "-niit p-r n!- vep-r
t- r-n"- penale ose p-r osrespektiin e r-n"- t- "et/rave$

Kr/eprokurori i Shtetit e-rohet "he shkarkohet n%a Presi"enti i Repu&lik-s s-
Kosov-s. n- &a0- t- propo0iit t- K-shillit Prokurorial t- Kosov-s$ Man"ati i
Kr/eprokurorit t- Shtetit -sht- shtat-v!eJar-. pa un"-si rie-rii$
Prokurorite or%ani0ohen si ne vi!i'
Prokuroria hemelore
Prokuroria Theelore ka !uri"iksion &i t- %!itha l-n"-t e shkall-s s- par-.
p-rveq
n-se -sht- parapar- n"r/she - li%!$ +th$ Prokuroria theelore e
shtrine !uri"iksionin e sa! ne len"et qe %!/kohen n%a %!/kata theelore$
Prokurori e apelit
Prokuroria e 8pelit theelohet p-r t- vepruar para ;!/kat-s s- 8pelit$
Prokuroria e 8pelit u"h-hiqet n%a Kr/eprokurori i Prokuroris-$ Prokuroria e
8pelit ka !uri"iksion n- t-r- territorin e Repu&lik-s s- Kosov$
Prokuroria speciale
Prokuroria Speciale ka kopetenc- t- vepro! pran- %!/katave theelore
p-r veprat penale q- ka kopetenc- sipas Li%!it p-r Prokurorin- Speciale
t- Repu&lik-s s- Kosov-s "he !uri"iksioni i k-sa! prokurorie shtrihet n-
t-r- territorin e Repu&lik-s s- Kosov-s$ 7- Prokurorine Speciale puno!n-
prokuror- n%a isioni EULEC. si "he "h!et- prokuror- ven"as$ Prokuroia
speciale u"hehiqet n%a kr/eprokurori I kesa! prokurorie. I cili 0h%!e"het
n%a ra"het e n!erit n%a anetret e keti! or%ani$
Kryeprokurori I shtetit
Kr/eprokurori i Shtetit -sht- kreu i Prokurorit t- Shtetit "he ka p-r%!e%!-si
p-r enaGhiin e Prokurorit t- Shtetit "he &ik-q/r!en e t- %!ith-
prokuror-ve$
Kr/eprokurori i Shtetit ka !uri"iksion n- t-r- territorin e Repu&lik-s s-
Kosov-s$
Kr/eprokurori i Shtetit ka !uri"iksion eksklu0iv &i l-n"-t n- shkall- t-
tret- pran-
;!/kat-s Supree$
Kr/eprokurori i Shtetit ka !uri"iksion eksklu0iv &i t- %!itha l-n"-t q-
p-r,shi!n-
!ete t- !asht-0akonshe !uri"ike$
Kr/eprokurori i Shtetit un" t- arr- n- kopetenc- secil-n l-n"- e
k-rkes- t- Kr/eprokurorit t- Prokuroris- Speciale $
Kr/eprokurori i Shtetit ena%!on te %!itha prokurorite e shtetit$
KESHILLI PROKURORIAL
K-shilli Prokurorial i Kosov-s -sht- institucion plot-sisht i pavarur n- kr/er!en e
,unksioneve t- ti!. n- pa!ti e li%!in$ K-shilli Prokurorial i Kosov-s si%uron qas!e
t- &ara&art- n- "re!t-si p-r t- %!ith- personat n- Kosov-$ K-shilli Prokurorial i
Kosov-s si%uron q- Prokurori i Shtetit t- !et- i pavarur. pro,esional. i paansh-
"he pasq/ron nat/r-n shuetnike t- Kosov-s "he pariet e &ara0is- %!inore$
K-shilli Prokurorial i Kosov-s rekruton-. propo0on-. avancon-. trans,eron-.
"isiplinon-
prokuror-t n- -n/r-n e rre%ulluar e li%!$
Propo0iet p-r e-riin e prokuror-ve "uhet t- &-hen n- &a0- t- procesit t-
hapur p-r
e-rie. n- &a0- t- eritave t- kan"i"at-ve. "he k/ propo0i pasq/ron pariin
e &ara0is- %!inore "he p-r&-r!en etnike t- !uris"iksionit territorial p-rkat-s$
K-shilli p-r&-het n%a n-nt- A1B an-tar- t- cil-t !an- shtetas t- Repu&lik-s s-
Kosov-s'
Ppes- A9B n%a t- cil-t !an- prokuror-$ 7e keta pes- A9B p-r,shihen'
Kr/eprokurori i ShtetitH n!- A(B prokuror n%a Prokuroria SpecialeH n!- A(B
prokuror n%a Prokuroria e 8pelit "he "/ A)B prokuror- n%a Prokuroria
Theelore
P8n-tar-t !o#prokuror- t- K-shillit e-rohen ne kete en/re'
Ministri i +re!t-sis-H n!- A(B an-tar n%a O"a e 8vokat-ve t- Kosov-sH n!-
A(B pro,esor n%a ,akultetet !uri"ike t- Repu&lik-s s- Kosov-s H n!- A(B
p-r,aq-sues n%a shoq-ria civile e p-r%atit!e t- lart- pro,esionale "he e
n!ohuri n%a ,usha e t- "re!tave t- n!eriut$
Kr/eprokurori i Shtetit sh-r&en si Kr/esues I keshillit prokurorial p-r aq koh- sa
&an 0/r-n e Kr/eprokurorit t- Shtetit$ 7%a ra"het e keshillit 0%!e"het e"he
0even"eskr/esuesi e an"at tre v!eqar$
AVOKATURA
8vokatura per&en teresine e %!ithe avokateve ne RKS$
8vokatura -sht- pro,esion i pavarur. e cila o,ron sh-r&ie sikur -sht- e
rre%ulluar e li%!$ Roli thel&esoi I ti! eshte o,rii I &ro!t!es se caktuar per palen$
M-n/ra e ,itiit t- s- "re!t-s p-r t- ushtruar pro,esionin e avokatit. si "he arr!a
e k-sa! t- "re!te. rre%ullohen e li%!$
.J2KATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE KOSOVES
JANE TE NJOHURA DISA FORMA USHTETUESE TE M!ROJTJES SE
USHTETUESHMERISE DHELI"JSHMERISE#
($ M&ro!t!a e kushtetutes n%a or%ani per,aqesues S psh$ Parlaenti.
)$ M&ro!t!a e kushtetutes n%a %!/katat e rre%ullta S psh$ ;!/kata supree ne
ASHB8B.
*$ M&ro!t!a e kushtetutes n%a n!e or%an i veqante kushtetues Spsh$ Keshilli
kushtetues ne A@ranceB.
2$ M&ro!t!a e kushtetutes n%a ana e %!/katave kushtetuese.
9$ M&ro!t!a "heinterpretii i kushtetutes n%a institucionet "he ekani0at
n"erko&e#tare qe 0&atohet ne ven"et e a"inistri n"erko&etar. ku
pre0enca n"erko&etare ka te "re!tat per,un"itare ne interpretiin e
kushtetutave te orkestruara te ket/re shteteve. psh$ Bosn!e "he ai i Kosoves e
korni0en kushtetuese$
=K8 ESHTE ;<>K8T8 KUSHTETUESE'
;!/kata Kushtetuese -sht- autoriteti p-r,un"itar n- Repu&lik-n e Kosov-s p-r
interpretiin e Kushtetut-s "he p-rputhsh-ris- s- li%!eve e Kushtetut-n$
;!/kata Kushtetuese -sht- plot-sisht e pavarur n- kr/er!en e p-r%!e%!-sive t-
sa!$
<URI+IKSIO7I +HE P8LET E 8UTORI?U8R8 PR87E ;<>K8TES
KUSHTETUESE'
;!/kata Kushtetuese ven"os vet- p-r rastet e n%ritura para %!/kat-s n- -n/r-
li%!ore n%a pala e autori0uar$
Palet e autori0uara "he qesht!et per te cilat un" ta vene ne levi0!e %!/katen
kushtetuese !ane si ne vi!i'
($ Kuven"i i Kosov-s A(K2B. Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s. =everia "he
8vokati i Popullit !an- t- autori0uar t- n%ren- rastet n- vi!i'

shtjen e prputhshmris s ligjeve, t dekreteve t Presidentit e t Kryeministrit
"he t- rre%ulloreve t- =everis-. e Kushtetut-nH Akontroll a&straktB
p-rputhsh-ria e Statutit t- Koun-s e Kushtetut-n$ AKontroll a&straktB
)$Kuven"i i Kosov-s. Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s "he =everia !an- t-
autori0uar t- n%ren- J-sht!et n- vi!i'

kon,likti n- es t- kopetencave kushtetuese t- Kuven"it t- Kosov-s.
Presi"entit t- Repu&lik-s s- Kosov-s "he =everis- s- Kosov-sH
p-rputhsh-ria e re,eren"uit t- propo0uar e Kushtetut-nH
p-rputhsh-ria e shpall!es s- ;!en"!es s- <asht-0akonshe "he
veprieve t- n"-rarra %!at- ;!en"!es s- <asht-0akonshe e
Kushtetut-nH
p-rputhsh-ria e n!- aen"aenti t- propo0uar kushtetues e
arr-vesh!et e
n"-rko&-tare. t- rati,ikuara sipas k-sa! Kushtetute "he rishikii I
kushtetutsh-#ris- s- proce"ur-s s- n"!ekurH
n-se -sht- shkelur Kushtetuta %!at- 0%!e"h!es s- Kuven"it$
*$ Palet e t!era te autori0uara qe un" te n%rene qesht!e !ane'
Kouna -sht- e autori0uar t- kontesto!- kushtetutsh-rin- e li%!eve ose t-
akteve t- =everis-. t- cilat ceno!n- p-r%!e%!-sit- kounale ose 0vo%-lo!n- t-
h/rat e koun-s. n- rast se kouna p-rkat-se -sht- prekur n%a ai li%! ose
akt$
+h!et- A(3B a - shu- "eputet- t- Kuven"it t- Kosov-s. &ren"a n!- a,ati
pre! tet- A4B "it-sh n%a "ita e iratiit. kan- t- "re!t- t- kontesto!n-
kushtetutsh-rin- e J,ar-"o li%!i ose ven"ii t- iratuar n%a Kuven"i. si p-r
p-r&a!t!en. ashtu e"he p-r proce"ur-n e n"!ekur$ Akontrolli preventivB
Tri"h!et- A*3B a - shu- "eputet- t- Kuven"it. !an- t- autori0uar t- n%ren-
J-sht!en n-se Presi"enti ka kr/er shkel!e serio0e t- Kushtetut-s$
In"ivi"-t !an- t- autori0uar t- n%ren- shkel!et n%a autoritetet pu&like t- t-
"re!tave "he lirive t- t/re in"ivi"uale. t- %arantuara e Kushtetut-. ir-po
vet- pasi t- ken- shteruar t- %!itha !etet !uri"ike t- p-rcaktuara e li%!$
Aankesa in"ivi"uale kushtetueseB
;!/katat kan- t- "re!t- t5i re,ero!n- ;!/kat-s Kushtetuese J-sht!e p-r p-r#
puthsh-rin- kushtetuese t- n!- li%!i. n-se a!o p-rputhsh-ri -sht- n%ritur
%!at- proce"ur-s %!/q-sore "he %!/kata re,eruese nuk -sht- e si%urt p-r
p-rputhsh-rin- e li%!it "he n-se ven"ii i %!/kat-s re,eruese p-r rastin e
caktuar. varet n%a p-r#puthsh-ria e li%!it n- ,!al-$ Are,erii inci"entalB
Kr/etari i Kuven"it t- Kosov-s "uhet t- re,ero!- aen"aentet kushtetuese
t- propo0uara %!/kates kushtetuese para iratiit n- Kuven". e q-lli q- t-
konstatohet n-se aen"a#enti i propo0uar i 0vo%-lon t- "re!tat "he lirit- e
%arantuara e kapitullin II t- Kushtetut-s$
PERBER<8 +HE ME7>R8 E ?H;<E+H<ES SE ;<>=ET8REVE'
;!/kata Kushtetuese p-r&-het n%a n-nt- A1B %!/qtar-. t- cil-t "o t- !en- !urist- t-
shquar "he personalitete e oralin - t- lart-. !o e - pak se "h!et- A(3B
v!et p-rvo!- pro,esionale p-rkat-se$
;!/qtar-t e-rohen n%a Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s. e propo0iin e
Kuven"it. p-r n!- an"at n-nt-v!eJar. pa un"-si va0h"ii$
Ven"ii p-r t- propo0uar shtat- AEB n%a %!/qtar-t. varet n%a iratii i "/ t-
tretave A)K*B t- "eputet-ve t- Kuven"it t- pranish- "he q- voto!n-$ Ven"ii p-r
t- propo0uar "/ A)B
%!/qtar-t e t!er-. erret e shuic-n e votave t- "eputet-ve t- Kuven"it. t- cil-t
!an- t- pranish- "he q- voto!n-. por q- un" t- &-het vet- pas p-lqiit t-
shuic-s s-
"eputet-ve t- Kuven"it. t- cil-t i &a!n- ven"et q- !an- re0ervuar ose %arantuar
p-r
p-r,aq-suesit e kouniteteve q- nuk !an- shuic- n- Kosov-$
KR>ET8RI +HE ?EVE7+ESKR>ET8RI I ;<>K8TES KUSHTETUESE'
;!/kata kushtetuese u"hehiqet n%a kr/etari "he 0even"eskr/etari I %!/kates
kushtetuese$ ?%!e"h!a e Kr/etarit "he ?-ven"-skr/etarit t- ;!/kat-s
Kushtetuese. &-het n%a %!/qtar-t t- ;!/kat-s Kushtetuese e voti t- ,sheht- t-
%!/qtar-ve t- ;!/kat-s. p-r an"at trev!eJar$ ?%!e"h!a n- k-to ,unksione nuk e
0%!at an"atin e %!/qtarit$
Kr/etari i ;!/kat-s Kushtetuese' koor"inon aktivitetet e ;!/kat-s Kushtetuese
"he pun-n e %!/qtar-ve t- ;!/kat-s KushtetueseH th-rret "he "re!ton seancat
ver&ale t- ;!/kat-s KushtetueseH p-r,aq-son ;!/kat-n KushtetueseH n-nshkruan
aktet e ;!/kat-s KushtetueseH kr/en "et/ra t- t!era t- p-rcaktuara e k-t- li%!
ose e rre%ulloren e pun-s s- ;!/kat-s Kushtetuese$
?-ven"-skr/etari i ;!/kat-s Kushtetuese ushtron "et/rat e Kr/etarit t- ;!/kat-s
Kushtetuese kur k/ i ,un"it un%on ose p-r J,ar-"o ars/e t!et-r nuk -sht- n-
%!en"!e t- ushtro!- "et/rat e ti!$ Kr/etari i ;!/kat-s Kushtetuese un" t5ia
"ele%o!- ?-ven"-s# kr/etarit "isa "et/ra t- caktuara p-r t- &-shtetur Kr/etarin
n- ushtriin e "et/rave t- ti!
Puna e %!/qetareve kushtetues &-tshtet n%a K-shilltar-t !uri"ik te cilet
&-shtesin pun-n pro,esionale t- %!/qtar-ve t- ;!/kat-s Kushtetuese "he
peres hulutieve li%!ore "he anali0ave !uri"ike$ Keshiltaret li%!or eerohen
e shuicen e th!esht te votave te ;!/qetareve Kushtetues$
;!/qtar-t e ;!/kat-s Kushtetuese "uhet t- !en-' shtetas t- Repu&lik-s s-
Kosov-sH !urist t- shquar e reputacion t- shk-lq/esh- pro,esional e !o -
pak se "h!et- A(3B v!et p-rvo!- pune pro,esionale veJan-risht n- ,ush-n e s-
"re!t-s pu&like "he kushtetueseH in"ivi" e reputacion t- shk-lq/esh- oral.
t- cil-t kan- a,t-si t- plot- veprii "he t-
cil-t nuk !an- "-nuar p-r vep-r penale$
;!at- an"atit t- ti! %!/qtari i ;!/kat-s Kushtetuese nuk ka t- "re!t- t- !et-'
an-tar i n!- partie. l-vi0!e ose J,ar-"o or%ani0ate t!et-r politikeH an-tar i &or"it
"re!tues t- n!- n"-rarr!e pu&like. shoq-rie tre%tare ose or%ani0ate !o qeveritareH
an-tar i n!- sin"ikateH
;!/qtar-t e ;!/kat-s Kushtetuese %-0o!n- iunitet n%a n"!ek!a penale. pa"it-
civile "he
shkarkii n%a "et/ra p-r ven"iet e arra. en"iet e shprehura "he vepriet
e arra &ren"a ,ush-s s- p-r%!e%!-sive si %!/kat-s t- ;!/kat-s Kushtetuese$
BUCHETI I ;<>K8TES KUSHTETUESE'
;!/kata Kushtetuese ,inancohet n%a &uGheti i Repu&lik-s s- Kosov-s$

Pavar-sisht n%a "ispo0itat e li%!eve t!era. ;!/kata Kushtetuese p-r%atit
propo0iin e &uGhetit t- sa! v!etor "he i5a "-r%on propo0iin p-r irati
Kuven"it$ 8s =everia apo n"on!- or%ani0at- t!et-r &uGhetore nuk ka t- "re!t- t-
n"r/sho!- ose n- J,ar-"o -n/re t- o"i,iko!- ose t- n"iko!- n- propo0iin e
&uGhetit t- p-r%atitur n%a ;!/kata Kushtetuese$ BuGheti i propo0uar n%a ;!/kata
Kushtetuese p-r,shihet n- t-r-si n- propo0iin p-r BuGhetin e Repu&lik-s s-
Kosov-s q- i paraqitet Kuven"it t- Repu&lik-s s- Kosov-s p-r irati$

;!/kata Kushtetuese enaGhon n- -n/r- t- pavarur &uGhetin e sa! "he i
n-nshtrohet au"itiit t- &ren"sh- "he si "he au"itiit t- !asht- n%a 8u"itori i
P-r%!ithsh- i Repu&lik-s s- Kosov-s$
PRO6E+UR8 ;<>=ESORE PER8 ;<>K8TES KUSHTETUESE'
$ARIMI I $U!LICITETIT
Seancat. p-r,shir- e"he shpall!a e akt%!/kieve !an- t- hapura p-r pu&likun$

;!/kata Kushtetuese un" t- ven"os- t- p-r!ashto!- pu&likun kur vler-son q-
-sht- e
nevo!she p-r rua!t!en e'
($ sekretit shtet-ror. ren"it ose oralit pu&likH

)$ in,oracionit t- ,sheht- i cili "o t- rre0ikohe! n%a shq/rtii pu&likH

*$ !et-s private ose sekretit a,arist t- pal-s n- proce"ur-$
$ARIMI I OLI"JIALITETIT
;!/kata Kushtetuese ven"os si trup %!/kues i p-r&-r- pre! t- %!ith- %!/qtar-ve t-
pranish- t- ;!/kat-s Kushtetuese$ ;!/kata Kushtetuese ka kuoru n-se !an-
t- pranish- shtat- AEB %!/qtar-$ ;!/kata Kushtetuese err ven"ie e
shuic-n e votave t- %!/qtar-ve q- !an- t- pranish- "he q- voto!n-$ Secili
%!/qtar -sht- i o&li%uar p-r t- votuar p-r ose kun"-r ven"iit$
Ven"iet e %!/kates kushtetuese erren ne ,ore te akt%!/kiit "he aktven"iit$
@illii i proce"ur-s para ;!/kat-s Kushtetuese &-het p-res paraqit!es s-
k-rkes-s n- %!/kat-$ K-rkesat "or-0ohen e shkri n- Sekretarin- e ;!/kat-s
Kushtetuese$ K-rkesat "uhet t- !en- t- ars/etuara "he at/re "uhet t- !u
&ashk-n%!iten provat e nevo!she$
Sekretaria ia "-r%on n%a n!- kop!e t- k-rkes-s pal-s kun"-rshtare "he pal-s
Apal-veB apo p!es-arr-sve t- t!er- n- proce"ur-$ Pala kun"-rshtare ka "/0et e
pes- A29B "it- n%a pranii i k-rkes-s p-r t- "or-0uar n- Sekretari p-r%!i%!en e
sa! n- k-rkes- s- &ashku e ars/etiin "he provat e nevo!she$
Sekretari ia "-r%on k-rkes-n "he p-r%!i%!en n- k-rkes- %!/qtarit raportues i cili
p-r%atit raportin paraprak li"hur e ,aktet. le!uesh-rin- "he theel-sin- e
k-rkes-s$ ;!/qtari raportues caktohet n%a Kr/etari i ;!/kat-s Kushtetuese sipas
proce"ur-s s- p-rcaktuar n- rre%ulloren e pun-s s- ;!/kat-s Kushtetuese$
7-se k-rkesa ose p-r%!i%!a n- k-rkes- nuk -sht- e qart- ose e kopletuar.
%!/qtari raportues n!o,ton pal-t apo p!es-arr-sit p-rkat-s p-r k-t- "he ia cakton
n!- a,at pre! !o - shu- se pes-&-"h!et- A(9B "it-ve p-r t- qart-suar ose
plot-suar k-rkes-n. p-rkat-sisht p-r%!i%!en n- k-rkes-$
Bren"a tri"h!et- A*3B "it-ve n%a pranii i k-rkes-s "he p-r%!i%!es n- k-rkes-
%!/qtari
raportues ia "-r%on kole%!it shq/rtues raportin paraprak
Kole%!i shq/rtues vler-son le!uesh-rin- e k-rkes-s$ Kole%!i shq/rtues p-r&-het
n%a tre
%!/qtar- t- caktuar n%a Kr/etari i ;!/kat-s Kushtetuese sipas proce"ur-s s-
p-rcaktuar n- rre%ulloren e pun-s$
7-se kole%!i shq/rtues unaniisht v!en n- p-r,un"i se k-rkesa nuk i plot-son
kushtet ,orale p-r proce"i t- -tut!esh- "he p-r k-t- shkak nuk -sht- e
le!ueshe. kole%!i ia "-r%on t- %!ith- %!/qtar-ve propo0i#ven"iin e t- cilin
hi"het posht- k-rkesa p-r shkak t- un%es-s s- le!uesh-ris-$7-se &ren"a
a,atit pre! "h!et- A(3B "it-ve pre! praniit t- propo0i#ven"iit %!/qtar-t q- nuk
kan- qen- an-tar- t- kole%!it shq/rtues nuk kun"-rshto!n- k-t- propo0i#
ven"i. at-her- Kr/etari i ;!/kat-s Kushtetuese e n-nshkruan "he e shpall
ven"iin e t- cilin hi"het posht- k-rkesa p-r shkak t- un%es-s s-
le!uesh-ris-$
7- rast se kole%!i shq/rtues v!en n- p-r,un"i se k-rkesa -sht- e le!ueshe apo
n-se t- pakt-n n!-ri pre! %!/qtar-ve q- nuk ka qen- an-tar i kole%!it shq/rtues
kun"-rshton propo0i#ven"iin e t- cilin hi"het posht- k-rkesa. l-n"a i
"-r%ohet trupit %!/kues$ Trupi %!/kues %!at- shq/rtiit ver&al shq/rton n- t-r-si
le!uesh-rin- "he theel-sin- e k-rkes-s "he err ven"i sipas "ispo0itave t-
k-ti! li%!i$
E@EKTI <URI+IK I VE7+IMEVE TE ;<>K8TES KUSHTETUESE'
Ven"iet e ;!/kat-s Kushtetuese !an- t- "et/rueshe p-r %!/q-sorin "he t-
%!ith- personat "he institucionet e Repu&lik-s s- Kosov-s$
P-r"erisa proce"ura t- os p-r,un"o!- para ;!/kat-s Kushtetuese. a!o un" t-
suspen"o!- p-rkoh-sisht vepriin ose li%!in e kontestuar. "erisa t- erret
ven"ii i ;!/kat-s. n-se konsi"eron q- aplikii i vepriit a li%!it t- kontestuar.
un" t- shkakto! "-e t- pariparueshe$
P-rveJ n-se -sht- p-rcaktuar n"r/she e ven"i t- ;!/kat-s Kushtetuese.
sh,uqi0ii i li%!it. i aktit ose i vepriit h/n n- ,uqi n- "it-n e pu&likiit t- ven"iit
t- ;!/kat-s$
Ven"iet e ;!/kat-s Kushtetuese shpallet n- ;a0et-n ?/rtare$
R8STI SE<+IU'
7- rastin e par-. k!o %!/kat- konstatoi se ushtrii n!-koh-sisht i ,unksionit t-
"/,isht- n%a @atir Se!"iu. si Presi"ent "he Kr/etar i Li"h!es +eokratike t-
Kosov-s p-r&-nte shkel!e serio0e t- kushtetut-s. e Jka Se!"iu "he "or-heq!e i
%!en"ur p-r&all- n!- situate t- till-$
R8STI P86OLLI
7- rastin Pacolli. %!/kata konstatoi shkel!et serio0e t- proce"urave %!at-
0%!e"h!es s- kan"i"atit p-r presi"ent$ 8r%uentet e %!/kates kushtetuese ishin'
%esa e n!e kun"er kan"i"atiH ka pasur shkel!e ne en/ren e votiit sepse DE
"eputet te pranishe nuk ploteson o&li%iin pre! )K*. I cili kerkohet per 0%!e"h!en
e presi"entit$ Pacolli o,roi "or-heq!en p-r tTi "h-n- un"-si 0%!e"h!es e
konsensus n%a e cila "oli presi"ente 8ti,ete <ah!a%a.
7- ,akt n- "/ rastet praktike t- 0%!e"h!es s- presi"entit u v-re!t se kushtetuta ka
an%-si "he &oshll-k p-r t- cil-n -sht- e nevo!she plot-si#n"r/shii i sa! n-
p!es-n q- i re,erohet Presi"entit t- Repu&lik-s$
MARR8DH8NIET EKONOMIKE SIPAS KESHTETUTES SE REPUBLIKES SE
KOSOVES
7E7I ((1 KUSHTETUTES PROKL8MO7 KETO P8RIME PER ?HVILLIMI7
EKO7OMIK'
($ Prii I lirise se tre%ut
Repu&lika e Kosov-s si%uron n!- !e"is t- ,avorsh- li%!or p-r ekonoin- e
tre%ut. lirin- e aktivitetit ekonoik "he si%urin- e pron-s pu&like e private$

)$ Parii I &ara0ise te investitoreve "he n"erarr!eve
Repu&lika e Kosov-s si%uron t- "re!ta li%!ore t- &ara&arta p-r t- %!ith-
investitor-t "he t-
%!itha n"-rarr!et ven"ore "he t- !ashte$

*$ Parii I os ku,i0iit te konkurences se lire te tre%ut
Vepriet q- ku,i0o!n- konkurrenc-n e lir- p-res ven"os!es ose a&u0iit t-
po0it-s
"oinuese. ose praktikave q- e ku,i0o!n- konkurrenc-n. !an- t- n"aluara. e
p-r!ashti kur k-to le!ohen n- -n/r- eksplicite e li%!$

2$ Parii prooviit te ir-qenies q/tetare "he 0villiit ekonoik
Repu&lika e Kosov-s proovon ir-qenie p-r t- %!ith- q/tetar-t e sa! "uke
inkura!uar
0hvilliin e q-n"ruesh- ekonoik$

9$ Parii I ku!"esit shteteteror per ekonoine e tre%ut
Repu&lika e Kosov-s "o t- theelo!- or%ane t- pavarura p-r rre%ulliin e tre%ut
at-her- kur vet- tre%u nuk un"et q- n- as- t- !a,tueshe t- &ro!-
interesin pu&lik$

D$ Parii I %arantiit te investitoreve
Investitorit t- !asht- i %arantohet nG!err!a e lirshe e ,itiit "he kapitalit t-
investuar !asht- ven"it. n- pa!ti e li%!in$

E$ Parii I &ro!t!es se konsuatoreve
;arantohet &ro!t!a e konsuator-ve. n- pa!ti e li%!in$

4$ Parii I o&li%iit tatior te q/tetareve
Secili person -sht- i o&li%uar t- pa%ua!- tatiet "he kontri&utet e t!era t-
parapara e li%!$

1$ Parii I ushtriit te pronesise pu&like n"a! n"erarr!eve
Repu&lika e Kosov-s ushtron t- "re!t-n e pron-sis- &i J"o n"-rarr!e q- a!o
kontrollon n- pa!ti e interesin pu&lik. e q-lli q- t- aksiali0o!- vler-n
a,at%!ate t- n"-rarr!es$

(3$ Parii I iponiit te sher&ieve te "et/rueshe n"a! n"erarr!eve pu&like
Sh-r&iet pu&like t- "et/rueshe un" t- iponohen &i k-to n"-rarr!e n-
pa!ti e li%!in. i cili "uhet t- p-rcakto!- e"he kopensiin e "re!t-$
@I7878768T PUBLIKE'
Shpen0iet pu&like "he &le"h!a e t- h/rave pu&like "uhet t- &a0ohen n-
pariet e
llo%ari"h-nies. e,ektsh-ris-. e,ikasitetit "he transparenc-s$

8"inistrii i politik-s ,iskale n- t- %!itha nivelet e qeveris- "o t- !et- n- pa!ti
e kushtet p-r in,lacion t- ul-t "he 0hvilli t- q-n"ruesh- ekonoik "he p-r
kri!iin e ven"eve t- pun-s$

Huat pu&like rre%ullohen e li%! "he "uhet t- !en- n- pa!ti - sta&ilitetin
ekonoik "he q-n"ruesh-rin- ,iskale$
PRO78 '
Llo!et e pron-s rre%ullohen e li%!$
Personat ,i0ik- t- hua! "he or%ani0atat e hua!a un" t- si%uro!n- t- "re!ta t-
pron-sis- &i pron-n e palua!tshe n- pa!ti e kushtet e ars/eshe t-
p-rcaktuara e li%! ose e arr-vesh!e n"-rko&-tare$
Personat ,i0ik- t- hua! "he or%ani0atat e hua!a n- pa!ti e kushtet e
ars/eshe t-
p-rcaktuara e li%!. un" t- si%uro!n- t- "re!ta t- koncesionit "he t- "re!ta t-
t!era p-r
sh,r/t-0i "hE eksploati t- resurseve n- pron-si pu&like. p-r,shir- k-tu
resurset
nat/rore. "he t- in,rastruktur-s n- pron-si pu&like$
PER+ORIMI I P8SURISE +HE BURIMEVE 78T>RORE'
Populli i Repu&lik-s s- Kosov-s n- pa!ti e kushtet e ars/eshe t-
p-rcaktuara e li%!. un" t- %-0o!- resurset nat/rore t- Repu&lik-s s- Kosov-s.
por nuk un" t- shkel o&li%iet q- "alin n%a arr-vesh!et n"-rko&-tare p-r
&ashk-puni ekonoik$
Pasurit- nat/rore. si u!-rat. hap-sira a!rore. pasurit- ineraLe "he pasurit- e
t!era nat/rore. si "he trualli. p/!et. &ota &iore e shta0ore. p!es-t e t!era t-
nat/r-s. palue!tsh-ria "he t- irat e t!era e r-n"-si t- veJant- kulturore.
historike. ekonoike "he ekolo%!ike. t- cilat p-rcaktuar e li%! se !an- p-rcaktuar
e interes p-r Repu&lik-n e Kosov-s. %-0o!n- &ro!t!en e t/re t- veJant-. n-
pa!ti e li%!in$
Ku,i0iet e t- "re!tave t- pronar-ve "he t- "re!tave t- t!era &i eksploatiin e t-
irave e interes t- veJant- p-r Repu&lik-n e Kosov-s "he kopensii p-r
ku,i0iet e tilla rre%ullohen e li%!$
-EVERISJA LOKALE DHE OR.ANI1IMI TERRITORIA
P88RIMET E =EVERIS<ES LOK8LE'
E "re!ta e vet-qeveris!es lokale %arantohet "he rre%ullohet e li%!$

Vet-qeveris!a lokale ushtrohet n-p-r!et or%aneve p-r,aq-suese t- 0%!e"hura
n- 0%!e"h!e t- p-r%!ithshe. t- &ara&arta. t- lira e t- "re!tp-r"re!ta "he e voti
t- ,sheht-$

Vepritaria e or%aneve t- vet-qeveris!es lokale &a0ohet n- k-t- Kushtetut- "he
n- li%!et e Repu&lik-s s- Kosov-s "he respekton Kart-n Evropiane p-r
Vet-qeveris!en Lokale$

Vet-qeveris!a lokale &a0ohet n- pariet e qeveris!es s- ir-. transparenc-s.
e,ikasitetit "he e,ektivitetit n- o,riin e sh-r&ieve pu&like. "uke u kushtuar
ku!"es t- veJant- nevo!ave "he &ren%ave speci,ike t- kouniteteve q- nuk !an-
shuic- "he p!es-tar-ve t- t/re$

OR;87I?IMI +HE @U7KSIO7IMI I =EVERIS<ES LOK8LE'
7!-si theelore e vet-qeveris!es lokale n- Repu&lik-n e Kosov-s -sht- kouna$
Kounat %-0o!n- shkall- t- lart- t- vet-qeveris!es lokale "he inkura!o!n- e
si%uro!n- p!es-arr!e aktive t- t- %!ith- q/tetar-ve n- procesin e ven"iarr!es
s- or%aneve kounale$

Theelii i kounave. ku,i!t-. kopetencat "he -n/ra e or%ani0iit "he
,unksioniit t- t/re. rre%ullohen e li%!$

Kounat kan- kopetenca vetanake. t- 0%!eruara "he t- "ele%uara n- pa!ti
e li%!in$ 8utoriteti shtet-ror q- "ele%on kopetencat. p-r&allon shpen0iet p-r
ushtriin e "ele%iit$
Kounat kan- t- "re!t- p-r &ashk-puniin n"-rkounal "he p-r &ashk-puniin
n"-rku,itar. n- pa!ti e li%!in$

Kounat kan- t- "re!t- t- ven"osin. t- cakto!n-. t- &le"hin "he t- shpen0o!n-
t- h/rat e veta si "he t- arrin ,on"e n%a =everia qen"rore. n- pa!ti e li%!in$

Kounat o&li%ohen t- respekto!n- Kushtetut-n. li%!et. "he t- 0&ato!n- ven"iet
%!/q-sore$
Rishikii a"inistrativ i akteve t- kounave n%a autoritetet qen"rore n- ,ush-n
e
kopetencave t- t/re. ku,i0ohet n- si%uriin e p-rputh!es e Kushtetut-n e
Repu&lik-s s- Kosov-s "he e li%!in$
KOMU78'
Kouna -sht- n!-si theelore e vet-qeveris!es lokale n- Repu&lik-n e Kosov-s.
e p-r&-r- n%a n!- kounitet i q/tetar-ve n- n!- territor t- caktuar. t- p-rcaktuar
e li%!. e cila ushtron t-r- pushtetin i cili nuk -sht- i re0ervuar shprehiisht p-r
institucionet qen"rore$
ST8TUSI LI;<OR I KOMU7ES'
Kouna -sht- person !uri"ik$ Si person !uri"ik. J"o koun- ka keto kopetenca'
aB t- pa"is- "he t- pa"itet n- %!/kataH
&B t- pose"o!-. "he t- enaGho!- pasurin-H
cB un" t- !et- pronare apo &ashk-pronare e n"on!- kopanie q- -sht- n-
interes t- koun-s n- raport e q/tetar-tH
"B t- li"h- kontrataH
eB t- pun-so!- sta,inH "he
,B t- an%a0hohet n- aktivitete t- t!era q- !an- t- "oos"oshe p-r reali0iin e
p-r#%!e%!-sive t- sa!$
OR;87ET KOMU78LE'
Or%anet kounale !an- kuven"i i koun-s "he kr/etari'

8KTET E OR;87EVE KOMU78LE'
Kuven"i i koun-s un" t- irato!- keto akte'
aB st"t$tin e *om$n@s AStatuti i koun-s iratohet "he un" t- n"r/shohet s- paku
evoti t- )K* s- an-tar-ve t- kuven"it t- koun-sBH
&B rre!$%%oren e p$n@s ARre%ullor!a e pun-s iratohet "he n"r/shohet. kur t- !et- e
nevo!she. e votiin e shuic-s s- an-tar-ve t- kuven"it t- koun-sBH
cB rre!$%%oret *om$n"%eH "he
"B D(o "*t t)et@r t@ neo)s'@m apo t- "uhur p-r ,unksioni e,ikas t-
koun-s$

kr/etarit i koun-s un" te irato! keto akte'
aB $r('@res" "he
&B en(ime &ren"a ,ush-s s- kopetencave t- ti!$
@I78768T KOMU78LE '
Kounat kan- &uGhetet "he ,inancat e t/re p-r ,inanciin e kopetencave t-
t/re$
BuGheti kounal p-r&-het pre! t- h/rave vetanakeH %ranteve n%a =everia e
Repu&lik-s s- Kosov-sH "onacioneve "he t- h/rave t- t!era$
Kounat kan- o&li%i li%!or p-r t- &-r- au"iti t- &ren"sh-. s- paku n!- her-
n- vit$
Kounat kan- t- "re!t- p-r t- theeluar n!- sh-r&i autono t- au"itiit n-
koun-. apo p-r t- si%uruar au"iti t- &ren"sh- n%a n!- ,ir- e akre"ituar e
au"itiit $
8utoriteti qen"ror autono &-n au"itiin e !asht- t- J"o koune n- &a0a
v!etore$$
T- %!itha raportet e au"itorit "he p-r%!i%!et e autoriteteve lokale &-hen pu&like$
KUVE7+I I KOMU7IS'
Kuven"i i koun-s -sht- or%ani - i lart- n- koun- "he 0%!e"het n- -n/r- t-
"re!tp-r"re!t- n%a q/tetar-t n- pa!ti e Li%!in &i 0%!e"h!et lokale$
T- %!ith- q/tetar-t e koun-s un" t- kan"i"ohen n- kuven"in e koun-s. e
kusht q- ata t5i plot-so!n- kushtet e parapara n- Li%!in &i 0%!e"h!et lokale$
Man"ati i J"o an-tari t- kuven"it t- koun-s veri,ikohet n%a koisioni p-r
veri,ikiin e an"ateve q- theelohet n%a kuven"i i koun-s. para n-nshkriit
t- an"atit n%a secili k-shilltar$

T- %!ith- an-tar-t e kuven"it t- koun-s "uhet ta n-nshkrua!n- &etiin solen$
8n-tar-t e kuven"it t- koun-s. t- cil-t nuk e n-nshkrua!n- &etiin ose
an"atin n- &ren"a n!- ua!i pas certi,ikiit t- re0ultateve t- 0%!e"h!eve.
pusho!n- s- qeni an-tar-$
7UMRI +HE ?;<E+H<8 E 87ET8RVE TE KUVE7+IT'
7uri i an-tar-ve n- kuven"in e koun-s t- n!- koune "uhet t- !et-
proporcional. var-sisht n%a nuri i q/tetar-ve n- koun-$
aB n-se kouna i ka "eri n- (3$333 q/tetar-. kuven"i i asa! koune p-r&-het
pre! (9 an-tar-veH
&B n-se kouna i ka pre! (3$33( "eri )3$333 q/tetar-. kuven"i i asa! koune
p-r&-het pre! (1 an-tar-veH
cB n-se kouna i ka pre! )3$33( "eri *3$333 q/tetar-. kuven"i i asa! koune
p-r&-het pre! )( an-tar-veH
"B n-se kouna i ka pre! *3$33( "eri 93$333 q/tetar-. kuven"i i asa! koune
p-r&-het pre! )E an-tar-veH
eB n-se kouna i ka pre! 93$33( "eri E3$333 q/tetar-. kuven"i i asa! koune
p-r&-het pre! *( an-tar-veH
,B n-se kouna i ka pre! E3$33( "eri (33$333 q/tetar-. kuven"i i asa! koune
p-r&-het pre! *9 an-tar-veH
%B n-se kouna i ka - shu- se (33$333 q/tetar-. kuven"i i asa! koune
p-r&-het pre! 2( an-tar-ve$
hB Kuven"i i koun-s s- Prishtin-s p-r&-het pre! 9( an-tar-ve$
M87+8TI I 87ET8RVE TE KUVE7+I TE KOMU7ES'
Man"ati i an-tar-ve t- kuven"it t- koun-s -sht- kat-r vite$
8n-tari i kuven"it t- koun-s pushon t- !et- an-tar'
aB e rastin e p-r,un"iit t- an"atit t- ti!H
&B n-se aiKa!o n"rron ven"&aniin ku -sht- 0%!e"hurH
cB n-se an-tari ia paraqet kr/etarit t- koun-s "or-heq!en e shkri n%a posti i
ti!H
"B n-se an-tari ka qen- i "-nuar p-r n"on!- vep-r penale "he -sht- l-shuar
ur"hri p-r &ur%i p-r %!asht- ose - shu- ua!H
eB n-se an-tari nuk err p!es- tre A*B ua! rresht n- &le"h!et e kuven"it t-
koun-s pa ars/eH
,B n-se li%!i n- ,uqi. apo n"on!- li%! t!et-r i 0&atuesh- skuali,ikon apo e
konsi"eron t-
pap-r0%!e"hsh-$

8n-tari i kuven"it t- koun-s n- t- n!e!t-n koh- nuk un" t- !et "eputet i
Kuven"i t-
Repu&lik-s s- Kosov-s$
@U7KSIO7IMI I KUVE7+IT TE KOMU7ES
Kuven"i i koun-s ,unksionon n- &a0- t- li%!iT. Statutit "he akteve t- t!era
n-nli%!ore$
Kuven"i i koun-s nuk i "ele%on p-r%!e%!-sit- e ti! li"hur e arr!en e
ven"ieve p-r'
aB statutin "he Rre%ulloren e pun-s. rre%ulloret kounale "he iratiin.
n"r/shiin "he sh,uqi0iin e t/re
&B iratiin e &uGhetit "he planeve investueseH
cB iratiin e J-sht!eve t- t!era ,inanciare. t- cilat !an- t- re0ervuara p-r
kuven"in sipas statutit apo rre%ullores s- pun-sH
"B planin v!etor t- pun-s "he raportin v!etorH
eB theeliin e koisioneve t- k-rkuara sipas k-ti! Li%!iH
,B 0%!e"h!en e kr/etarit "he 0-ven"-skr/etarit t- koun-sH
%B niveli i tari,ave "he n%arkesaveH
hB kri!iin "he p-r"oriin e si&oleve. "ekoratave "he titu!ve t- n"erit t-
koun-s. n- pa!ti e li%!in n- ,uqiH
iB e-riin "he rie-riin e rru%-ve. rru%icave "he ven"eve t- t!era pu&likeH
!B arrit!en e arr-vesh!eve n"-rkounale "he &ren"a kounaleH
kB arr!en e ven"ieve p-r t5u &ashkuar e asociacione p-r,aq-suese t-
kounave t- Repu&lik-s s- Kosov-sH "he
lB p-r%!e%!-sive t- t!era q- k-rkohen e li%!$

P-r arr!en e ven"ieve. kuven"i i koun-s un" t5ia "ele%o!- pushtetin e ti!
koitetit t- kuven"it t- koun-s. apo kr/etarit t- koun-s$ Kuven"i i koun-s
un" t- t-rheq- "ele%iin n- J"o koh-$
MBLE+H<ET E KUVE7+IT TE KOMU7ES'
Kr/esuesi i kuven"it t- koun-s th-rret "he kr/eson &le"h!et e kuven"it t-
koun-s$ Kuven"i i Koun-s &an s- paku "h!et- seanca n- vit. pes- pre! t-
cilave "uhet t- &ahen %!at- %!asht- ua!ve t- par- t- vitit. siJ p-rcaktohet e
Rre%ulloren e Pun-s$
T- %!ith- an-tar-t e kuven"it t- koun-s "uhet t- n!o,tohen paraprakisht e
shkri shtat- AEB "it- pune para &a!t!es s- &le"h!es$
KR>ET8RI I KOMU7ES'
!"jedhja e kryetarit t komuns
Kr/etari i koun-s 0%!e"het e 0%!e"h!e t- "re!tp-r"re!t- p-r n!- periu"he kat-r
v!eJare$
Man"ati i kr/etarit t- koun-s p-r,un"onH
aB kur ta kr/e!- an"atin e ti!H
&B n-se v"esH
cB n-se !ep "or-heq!eH
"B n-se n"rron ven"&aniin n- koun- t!et-rH
eB n-se nuk paraqitet n- pun- p-r - shu- se ( ua! pa ars/eH
,B n-se shkarkohet n%a "et/ra n- pa!ti li%!H
%B n- rast t- ven"iit p-r,un"itar t- %!/qit q- e privon kr/etarin e koun-s n%a
cil-sia !uri"ikeH "he
hB n- rast t- "-niit p-r vep-r penale e n!- ur"h-r p-r &ur%i p-r %!asht- ADB
ua! ose - tep-r$
#etimi I kryetarit te komunes
Me rastin e 0%!e"h!es. kr/etari e !ep &etiin ose "eklarat-n solene para
an-tar-ve t-
kuven"it t- koun-s$ Kr/etari q- "-shton ta !ap- &etiin &ren"a n!- A(B ua!i
n%a certi,ikii i re0ultateve t- 0%!e"h!eve e hu&et an"atin$
Pr"je"jsit e kryetarit te komunes
Kr/etari i koun-s i 0&aton p-r%!e%!-sit- n- vi!i'
aB p-r,aq-son koun-n "he vepron n- e-r t- sa!H
&B u"h-heq ek0ekutivin e koun-s "he a"inistrat-n e sa! "he &ikq/r
a"inistriin ,inanciar t- koun-sH
cB ushtron t- %!itha kopetencat. t- cilat nuk i !epen n- -n/r- eksplicite
kuven"it t- koun-s apo koiteteve t- ti!H
"B ek0ekuton aktet e kuven"it t- koun-sH
eB e-ron apo shkarkon 0-ven"-sit e ti!Ksa!H
,B e-ron "he shkarkon an-tar-t e ti! t- cil-t i n"iho!n- ati! n- kr/er!en e
"et/raveH
%B or%ani0on pun-n "he "re!ton politik-n e koun-sH
hB propo0on rre%ullore apo akte t- t!era p-r irati n- kuven"in e koun-sH
iB propo0on 0hvilliin kounal. planet rre%ullative "he investuese. propo0on
&uGhetin v!etor p-r irati n- kuven"in e koun-s "he e ek0ekuton &uGhetin e
iratuarH
!B raporton para kuven"it t- koun-s p-r situat-n ekonoiko#,inanciare t-
koun-s "he p-r 0&atiin e planeve investuese t- koun-s. s- paku n!-her- n-
%!asht- ua! apo kur"oher- q- k-rkohet n%a kuven"i i koun-sH "he
kB un" t- k-rko!- q- kuven"i i koun-s ta shq/rto!- n!- akt kounal para
h/r!es n- ,uqi. kur konsi"eron se akti c-non le%!islacionin n- 0&ati "heKapo
interesin e kouni#teteve$
lB "o t- konsulto!- n-nkr/etarin p-r kounitete p-r J-sht!et q- kan- t- &-!n- e
ko#unitetin !oshuic-H "he
B 8ktivitetet t!era q- i caktohen e statut$
Kon$liktet e interesit
Men!-her- pas 0%!e"h!es s- t/re. kr/etar-t e kounave n"-rpresin J"o kontrat-
apo li"h!e q- kan-. e cila un" ta v- n- pik-p/et!e a,t-sin- e t/re p-r kr/er!en e
p-r%!e%!-sive t- t/re n- -n/r- t- "re!t- "he t- paanshe$
Kr/etari i koun-s p-r!ashtohet n%a proce"urat ven"iarr-se "he
a"inistrative q- kan- t- &-!n- e n"on!- J-sht!e. n- t- cil-n ai. apo n"on!-
an-tar i a,-r i ,ail!es s- ti!. ka interes personal apo ,inanciar
Shkarkimi I kryetarit te komunes
7-se konsi"eron se !an- plot-suar kushtet p-r suspen"iin n%a "et/ra t-
kr/etarit t- koun-s. inistria p-r%!e%!-se p-r pushtet lokal "o t5i rekoan"o!-
=everis- s- Repu&lik-s s- Kosov-s suspen"iin e ati! kr/etari$ =everia e
Repu&lik-s s- Kosov-s A&ren"a *3 "it-veB un" t- suspen"o!- e ven"i
kr/etarin e koun-s "he t5i "or-0o!- l-n"-n %!/kat-s kushtetuese$ 7-se %!/kata
kushtetuese e p-rkrah ven"iin$ =everia un" shkarko!- n%a "et/ra kr/etarin$
7E7KR>ET8RI I KOMU7ES'
7- J"o koun-. Kr/etari i Koun-s ka n!- n-nkr/etar$
7-nkr/etari e-rohet n%a kr/etari p-r t- n!-!tin an"at "he shkarkohet n%a
Kr/etari$
Me k-rkes- t- kr/etarit. 7-nkr/etari i n"ihon kr/etarit n- ushtriin e
,unksioneve
ek0ekutive t- p-r"itshe "he vepron n- e-r t- Kr/etarit n- un%es- t- ti!$
7E7KR>ET8RI I KOMU7ES PER KOMU7ITETE'
Kounat ku t- pakt-n (3Q e q/tetar-ve i p-rkasin kouniteteve !o#shuic- "o
t- ken- n!- n-nkr/etar p-r kounitete$ 7-nkr/etari p-r Kounitete "o t-
e-rohet p-r an"at t- n!-!t- si t- kr/etarit$ E-rii "he shkarkii i
7-nkr/etarit p-r Kouniteteve propo0ohet n%a Kr/etari i Koun-s "he "uhet t-
iratohet n%a shuica e an-tar-ve t- Kuven"it t- Koun-s q- !an- t-
pranish- "he voto!n- si "he shuica e an-tar-ve t- Kuven"it t- Koun-s q-
!an- t- pranish- "he voto!n- t- cil-t i p-rkasin kouniteteve !oshuic-$
7-nkr/etari p-r kounitete "o t5i n"iho!- kr/etarit "he "o t- o,ro!- k-shilla "he
u"h-0ie p-r kr/etarin li"hur e J-sht!et q- kan- t- &-!n- e kounitetin
pakic-$
KOMPETE768T E KOMU78VE'
Kounat i ushtro!n- kopetencat e t/re sipas pariit t- su&si"iaritetit$
Kounat kane kopetenca vetanake. t- "ele%uara "he t- 0%!eruara n- p-rputh!e
e li%!in$
Kompetencat vetanake
Kounat kan- kopetenca t- plota "he ekslu0ive. p-r sa i p-rket interesit lokal.
"uke i respektuar stan"ar"et e p-rcaktuar n- le%!islacionin e 0&atuesh-. n-
,ushat q- vi!o!n-'
aB 0hvilliin lokal ekonoikH
&B plani,ikiin ur&an "he ruralH
cB sh,r/t-0iin e tok-s "he 0hvilliinH
"B 0&atiin e rre%ulloreve t- n"-rtiit "he stan"ar"eve p-r kontrolliin e
n"-rtiitH
eB &ro!t!en e !e"isit lokalH
,B o,riin "he ir-&a!t!en e sh-r&ieve pu&like "he sh-r&ieve kounale.
%B p-r%!i%!e n"a! rasteve eer%!ente lokaleH
hB o,riin e arsiit pu&lik parashkollor. ,illor "he t- es-. "uke p-r,shir-
re%!istriin "he licenciin e institucioneve e"ukative. H
iB prooviin "he &ro!t!en e t- "re!tave t- n!eriut
!B o,riin e p-rku!"esit pu&lik priar sh-n"et-sorH
kB o,riin e sh-r&ieve ,ail!are "he sh-r&ieve t- t!era t- ir-qenies sociale.
lB &aniin pu&likH
B sh-n"et-sin- pu&likeH
nB licenciin e sh-r&ieve pu&like "he o&!ekteve.
oB e-riin e rru%-ve. rru%icave "he ven"eve t- t!era pu&likeH
pB o,riin "he ir-&a!t!en e parqeve "he hapsir-s pu&likeH
qB turi0itH
rB aktivitetet kulturore "he t- liraH
sB J"o J-sht!e q- nuk -sht- p-r!ashtuar shprehiisht n%a kopetenca e t/re.
apo q- nuk i -sht- parcaktuar n!- autoriteti t!et-rH
Kompetencat e dele"uara
8utoritetet qen"rore n- Repu&lik-n e Kosov-s u "ele%o!n- p-r%!e%!-si
kounave. n- pa!ti e li%!in. p-r kopetencat vi!uese'
aB sh-niet ka"astraleH
&B re%!istriin civilH
cB re%!istriin e votues-veH
"B re%!istriin e &i0nesit "he licenciinH
eB "istri&uiin e pa%esave t- n"ih-s sociale Ae p-r!ashti t- pensioneveBH
,B &rot!a e p/!eve q- n"o"hen n- territorin e koun-s. "uke p-r,shir- e"he
"h-nien e licencave p-r prer!en e "run!ve n- &a0- t- rre%ullave t- iratuara n%a
=everiaH
8utoritetet qen"rore n- Repu&lik-n e Kosov-s un" t5u "ele%o!n- kopetenca
shtes-
kounave. n-se -sht- e nevo!she. n- pa!ti e li%!in$

Kopetencat e "ele%uara "uhet. n- t- %!tha rastet. t- shoq-rohen e ,inanci t-
nevo!sh- n- p-rputh!e e o&!ektivat. stan"ar"et "he k-rkesat e p-rcaktuara
n%a =everia e Repu&lik-s s- Kosov-s$
Kompetencat e %"jeruara komunale
+isa kouna kan- kopetencat e t/re t- 0%!eruara vetanake n- ,ush-n e
sh-n"et-sis-. e"ukiit "he "o t- ken- t- "re!t- p-r t- arr- p!es- n- 0%!e"h!en
e koan"ant-ve t- stacioneve policore$
8utoritetet q-n"rore n- Repu&lik-n e Kosov-s onitoro!n- ushtriin e
kopetencave t- 0%!eruara n- pa!ti e le%!islacionin qen"ror$
Kounat q- ushtro!n- kopetenca t- 0%!eruara kounale un" t-
&ashk-puno!n- e J"o koun- n- o,riin e sh-r&ieve t- tilla$
SEKTORI I SI.URISE NE REPUBLIKEN E KOSOV8S
PARIMET E PER.JITHSHME
($ Repu&lika e Kosov-s ka pushtet &i 0&atiin e li%!it. si%urin-. "re!t-sin-.
si%urin- pu&like. inteli%!enc-n. or%anet civile eer%!ente "he &i kontrollin e
ku,i!ve n- territorin e vet$
)$ Institucionet e si%uris- n- Repu&lik-n e Kosov-s &ro!n- si%urin- pu&like "he
t- "re!tat e t- %!ith-ve n- Repu&lik-n e Kosov-s$ Institucionet vepro!n- e
transparenc- t- plot- "he n- pa!ti e stan"ar"et "eokratike e e t- "re!tat e
n!eriut t- n!ohura n"-rko&-tarisht$ Institucionet e Si%uris- "uhet t- pasq/ro!n-
shu-llo!sh-rin- etnike t- popullit t- Repu&lik-s s- Kosov-s$

*$ Repu&lika e Kosov-s respekton plot-sisht t- %!itha arr-vesh!et e
aplikueshe
n"-rko&-tare "he li%!in p-rkat-s n"-rko&-tar "he &ashk-punon e or%anet
n"-rko&-tare t- si%uris- e e hoolo%-t ra!onal-$

2$ Kontrolli civil "he "eokratik &i institucionet e si%uris- %arantohet$

9$ Kuven"i i Repu&lik-s s- Kosov-s &ik-q/r &uGhetin "he politikat e
institucioneve t-
si%uris-. sikur rre%ullohet e li%!$

FORCA E SI.URISE E KOSOVES
@orca e Si%uris- e Kosov-s -sht- ,orc- ko&-tare e si%uris- p-r Repu&lik-n e
Kosov-s. "he un" t- "-r%o! p!es-tar-t e sa! !asht- ven"it n- p-rputh!e t- plot-
e p-r%!e%!-sit- e sa! n"-rko&-tare$

@orca e Si%uris- e Kosov-s &ron q/tetar-t "he kounitetet e Repu&lik-s s-
Kosov-s n-
&a0- t- kopetencave t- p-rcaktuara e li%!$

*$ Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s -sht- Koan"ant i P-r%!ithsh- i @orc-s
s- Si%uris- t- Kosov-s. e cila %!ithon- i n-nshtrohet kontrollit t- autoriteteve
civile t- 0%!e"hura n-
-n/r- "eokratike$

@orca e Si%uris- e Kosov-s -sht- pro,esioniste. pasq/ron shu-llo!sh-rin-
etnike t-
popullit t- Repu&lik-s s- Kosov-s "he rekrutohet n%a shtetasit e Repu&lik-s s-
Kosov-s$

Koan"antin e @orc-s s- Si%uris- t- Kosov-s e e-ron Presi"enti i Repu&lik-s
s- Kosov-s. n- &a0- t- rekoan"iit t- =everis-$ Or%ani0ii i &ren"sh- i
@orc-s s- Si%uris- t- Kosov-s rre%ullohet e li%!$

KESHILLI I SI.URISE I KOSOVES
K-shilli i Si%uris- i Kosov-s. n- &ashk-puni e Presi"entin e Kosov-s "he
=everin-. p-r%atit strate%!in- e si%uris- p-r Repu&lik-n e Kosov-s$ K-shilli i
Si%uris- i Repu&lik-s s- Kosov-s ka e"he rol k-shillues n- t- %!itha J-sht!et q-
kan- t- &-!n- e si%urin- n- Repu&lik-n e Kosov-s$

K-shilli i Si%uris- i Repu&lik-s s- Kosov-s kr/esohet n%a Kr/einistri e
&-shtet!e n%a =everia. p-rveJ %!at- periu"h-s s- ;!en"!es s-
<asht-0akonshe. sikurse -sht- parashikuar e k-t- Kushtetut-$

Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s un" t- k-rko!- takie t- K-shillit t-
Si%uris- "he K-shilli -sht- i o&li%uar t- &ashk-ren"o!- pun-n e ti! n%usht-sisht
e Presi"entin$ K-shilli i Si%uris- "o t- &ashk-puno!- n%usht-sisht e
autoritetet n"-rko&-tare$

8n-tar-t e K-shillit t- Si%uris- t- Repu&lik-s s- Kosov-s e-rohen "he
shkarkohen n-
-n/r-n e p-rcaktuar e li%!$

POLICIA E KOSOVES
Policia &an p-r%!e%!-sin- p-r rua!t!en e ren"it "he si%uris- pu&like n- t-r-
territorin e Kosov-s$

Policia e Kosov-s -sht- pro,esioniste "he pasq/ron shu-llo!sh-rin- etnike t-
popullit t- Repu&lik-s s- Kosov-s$

Kr/einistri e-ron +re!torin e P-r%!ithsh- t- Policis- e rekoan"iin e
=everis- "he n- pa!ti e li%!in$ Or%ani0ii i &ren"sh- i Policis- s- Kosov-s.
rre%ullohet e li%!$
Policia e Repu&lik-s s- Kosov-s ka 0inGhir t- uni,ikuar koan"ues n- t-r-
Repu&lik-n e
Kosov-s. e stacione policore t- cilat korrespon"o!n- e ku,i!t- kounal-$
Policia e
Kosov-s leht-son &ashk-puniin e autoritetet kounale "he u"h-heq-sit e
&ashk-sive p-res theeliit t- K-shillave Lokale. sikur -sht- rre%ulluar e li%!$
P-r&-r!a etnike e policis- &ren"a n!- koune "uhet t- pasq/ron. "eri n- shkall-n
- lart- t- un"she. p-r&-r!en etnike t- popullsis- &ren"a koun-s
p-rkat-se$

Policia e Repu&lik-s s- Kosov-s &an p-r%!e%!-sin- p-r kontrollin e ku,irit n-
&ashk-#puni e autoritetet ven"ore "he n"-rko&-tare$

A.JENSIA E KOSOVES PER INTELI.JENC8
8%!encia e Kosov-s p-r Inteli%!enc- 0&ulon. heton "he &ikq/r k-rc-niet n"a!
si%uris- n- Repu&lik-n e Kosov-s$

8%!encia e Kosov-s p-r Inteli%!enc- -sht- pro,esioniste. politikisht e paanshe.
shuetnike "he i n-nshtrohet &ik-q/r!es n%a Kuven"i n- -n/r-n e p-rcaktuar
e li%!$

Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s "he Kr/einistri. pas konsultiit e
=everin-. s-
&ashku e-ro!n- +re!torin. ?-ven"-s"re!torin "he Inspektorin e p-r%!ithsh- t-
8%!encis- s- Kosov-s p-r Inteli%!enc-$

Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s "he Kr/einistri arrin t- n!-!tat
in,oracione n- li"h!e e inteli%!enc-n$

AUTORITETI CIVIL I AVIACIONIT
8utoriteti 6ivil i 8viacionit rre%ullon vepritarin- e aviacionit civil n- Repu&lik-n e
Kosov-s "he -sht- o,rues i sh-r&ieve t- navi%acionit a!ror. sikur -sht-
p-rcaktuar e li%!$
8utoriteti 6ivil i 8viacionit &ashk-punon plot-sisht e autoritetet relevante
n"-rko&-#tare "he ven"ore. t- p-rcaktuara e li%!$
.JENDJA E JASHT81AKONSHHME
($ Presi"enti i Repu&lik-s un" t- shpall- ;!en"!en e <asht-0akonshe. kur'

A(B ka nevo!- p-r asa eer%!ente t- &ro!t!esH
A)B ka rre0ik t- &ren"sh- n"a! ren"it kushtetues ose si%uris- pu&likeH
A*B ka ,atkeq-si nat/rore. e cila prek t-r- territorin e Repu&lik-s s- Kosov-s
ose n!- p!es-
t- ti!$
)$ ;!at- ;!en"!es s- <asht-0akonshe. Kushtetuta e Repu&lik-s s- Kosov-s
nuk suspen"ohet$ Ku,i0iet &i t- "re!tat "he lirit- e %arantuara e k-t-
Kushtetut-. &-hen vet- "eri n- shkall-n e nevo!she. p-r sa - pak koh- q-
t- !et- e nevo!she "he n- p-rputh!e t- plot- e k-t- Kushtetut-$ ;!at-
;!en"!es s- <asht-0akonshe. li%!i p-r 0%!e"h!et e Kuven"it "he t- Kounave
nuk un" t- n"r/shohet$ Pariet e t!era p-r vepriet e institucioneve pu&like
%!at- ;!en"!es s- <asht-0akonshe rre%ullohen e li%!. por ato nuk "uhet t-
!en- n- shp-rputh!e e k-t- nen$
*$ 7-se paraqitet nevo!a p-r arr!en e asave eer%!ente t- &ro!t!es.
Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s. pas konsultiit e Kr/einistrin. shpall
;!en"!en e <asht-0akonshe$ Me shpall!en e ;!en"!es s- <asht-0akonshe.
Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s shpall- en!-her- "ekretin. i cili p-rcakton
nat/r-n e k-rc-niit "he J,ar-"o ku,i0ii p-r t- "re!tat "he lirit-$ Bren"a "/0et e
tet- A24B or-sh. Kuven"i un" t- !ap- p-lqiin e "/ t- tretat A)K*B e votave t-
"eputet-ve t- pranish- "he q- voto!n-$ 7-se nuk !epet p-lqii. "ekreti i
Presi"entit nuk ka ,orc- as e,ekt$

2$ 7-se ka rre0ik n"a! ren"it kushtetues "he si%uris- pu&like n- Repu&lik-n e
Kosov-s. ose ek0iston n!- ,atkeq-si nat/rore n- t-r- territorin e Repu&lik-s s-
Kosov-s ose n!- p!es- t- ti!. Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s. n- konsulti
e Kr/einistrin. un" t- shpall- ;!en"!en e <asht-0akonshe$ Me shpall!en e
;!en"!es s- <asht-0akonshe. Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s shpall-
en!-her- n!- "ekret. i cili p-rcakton nat/r-n e %!en"!es s- eer%!enc-s "he
J,ar-"o ku,i0ii &i t- "re!tat "he lirit-$ Bren"a "/0et e tet- A24B or-sh. Kuven"i
un" t- !ap- p-lqiin e ti! e shuic-n e votave t- t- %!ith- "eputet-ve t-
pranish- "he q- voto!n-$ 7-se nuk !epet p-lqii. "ekreti i Presi"entit nuk ka
,orc- as e,ekt$

9$ ;!en"!a e <asht-0akonshe 0%!at p-r aq koh- sa va0h"on t- k-rc-no!-
rre0iku "he nuk un" t- 0%!at- - shu- se p-r n!- periu"h- pre! %!asht-"h!et-
AD3B "it-sh$ Me p-lqiin e shuic-s s- "eputet-ve t- Kuven"it t- pranish- "he
q- voto!n-. ;!en"!a e
<asht-0akonshe. n-se -sht- e nevo!she. un" t- 0%!atet p-r periu"ha
pasuese pre! tri"h!et- A*3B "it-sh. por !o - shu- se p-r n-nt-"h!et- A13B "it-
shtes- %!ithse!$

D$ Kuven"i un" t- ven"os- ku,i0ie t- tilla. sipas nevo!-s. p-r sa i p-rket
koh-0%!at!es "he shkall-s s- ;!en"!es s- <asht-0akonshe$ Kur Presi"enti
konstaton se rre0iku n"a!
Repu&lik-s s- Kosov-s -sht- i nat/r-s s- !asht-0akonshe. Kuven"i un" t-
ven"os- q-
;!en"!a e <asht-0akonshe t- 0%!as- - shu- se n!-qin" e pes-"h!et- A(93B
"it-. vet- n-se p-r t- voto!n- "/ t- tretat A)K*B e t- %!ith- "eputet-ve t-
Kuven"it$

E$ Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s. pas konsultiit e =everin- "he
Kuven"in. un" t- ur"h-ro!- o&ili0iin e @orc-s s- Si%uris- t- Kosov-s. p-r t-
n"ihuar n- ;!en"!en e
<asht-0akonshe$

4$ K-shilli i Si%uris- i Repu&lik-s s- Kosov-s. vet- %!at- ;!en"!es s-
<asht-0akonshe.
ushtron ,unksione ek0ekutive q- ku,i0ohen n- ,unksionet q- n"-rli"hen n-
veJanti e
;!en"!en e <asht-0akonshe$ ;!at- ;!en"!es s- <asht-0akonshe. K-shilli i
Si%uris- i
Repu&lik-s s- Kosov-s "o t- "re!tohet n%a Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s.
sikur
rre%ullohet e li%!$ ;!at- ;!en"!es s- <asht-0akonshe. K-shilli i Si%uris- i
Repu&lik-s s-
Kosov-s "o t- &ashk-puno!- n%usht-sisht e =everin-. Kuven"in "he
autoritetet
n"-rko&-tare$

1$ Li%!i p-rcakton pariet. l-it "he -n/r-n e kopensiit t- "-eve t-
shkaktuara si paso!- e ku,i0ieve t- ven"osura %!at- ;!en"!es s-
<asht-0akonshe$
INSTITUCIONET E PAVARURA

8VOK8TI I POPULLIT'
&oli dhe Kompetencat e 'vokatit t Popullit
8vokati i Popullit &ik-q/r "he &ron t- "re!tat "he lirit- e in"ivi"-ve n%a
vepriet ose
osvepriet e pali%!she "he t- parre%ullta t- autoriteteve pu&like$
8vokati i Popullit -sht- i pavarur n- ushtriin e "et/r-s "he nuk pranon
u"h-0ie e
n"-rh/r!e n%a autoritetet. t- cilat ushtro!n- pushtetin n- Repu&lik-n e Kosov-s$
L"o autoritet q- ushtron pushtet le%!iti n- Repu&lik-n e Kosov-s. -sht- i
"et/ruar t5u p-r%!i%!et k-rkesave t- 8vokatit t- Popullit "he t5i paraqes- ati! t-
%!itha "okuentet "he in,oracionet e k-rkuara n- pa!ti e li%!$

!yra e 'vokatit t Popullit
?/ra e 8vokatit t- Popullit -sht- e pavarur. "he propo0on e a"inistron &uGhetin
e vet$

8vokati i Popullit ka n!- A(B ose - shu- 0-ven"-s$ 7uri. -n/ra e
p-r0%!e"h!es "he
an"ati i t/re. rre%ullohen e li%!in p-r 8vokatin e Popullit$ T- pakt-n n!- A(B n%a
0-ven"-sit e 8vokatit t- Popullit -sht- p!es-tar i kouniteteve q- nuk !an-
shuic- n-
Kosov-$

Kuali$ikimi( !"jedhja dhe Shkarkimi i 'vokatit t Popullit
8vokatin e Popullit e 0%!e"h Kuven"i i Kosov-s. e shuic-n e votave t- t-
%!ith-
"eputet-ve t- ti!. p-r n!- an"at pes- A9B v!eJar. pa t- "re!t- ri0%!e"h!e!e$

8vokat i Popullit ka t- "re!t- t- 0%!i"het J"o shtetas i Repu&lik-s s- Kosov-s. e
arsi t-
lart-. e karakter e oral t- lart-. i n"ersh-. e eksperienc- "he n!ohuri n-
,ush-n e t- "re!tave t- n!eriut$

8vokati i Popullit "he 0-ven"-sit e ti! nuk un" t- !en- an-tar- t- asn!- partie
politike. as t- ushtro!n- vepritari politike. shtet-rore a private pro,esionale "he
as t- arrin p!es- n- or%ani0at "re!tues t- or%ani0atave civile. ekonoike "he
tre%tare$

8vokati i Popullit %-0on iunitetin n%a n"!ek!a penale. pa"it- civile ose shkarkii
p-r
vepriet ose ven"iet q- !an- &ren"a ,ush-s s- p-r%!e%!-sive t- 8vokatit t-
Popullit$

8vokati i Popullit un" t- shkarkohet vet- e iniciativen e - shu- se n!- t-
tret-s A(K*B s- t- %!ith- "eputet-ve. "he n- k-t- rast Kuven"i ven"os e
shuic-n e "/ t- tretave A)K*B t- t- %!ith- "eputet-ve t- ti!$

&aportimi i 'vokatit t Popullit
8vokati i Popullit paraqet raport v!etor para Kuven"it t- Repu&lik-s s- Kosov-s$

Me k-rkes-n e Kuven"it. 8vokati i Popullit "uhet t- "or-0o!- raporte perio"ike
ose t!era
Kuven"it$ Me k-rkes-n e 8vokatit t- Popullit. Kuven"i "uhet t5ia le!o!- q- t-
"-%!ohet$

8vokati i Popullit ka t- "re!t- t- &-!- rekoan"ie "he t- propo0o!- asa. n-se
v-ren
shkel!e t- t- "re!tave "he lirive t- n!eriut n%a ana e or%aneve t- a"inistrat-s
pu&like "he or%aneve t- t!era shtet-rore$

8vokati i Popullit ka t- "re!t- t- re,ero!- J-sht!e n- ;!/kat-n Kushtetuese. n-
pa!ti e
"ispo0itat e k-sa! Kushtetute$

8U+ITORI I PER;<ITHSHEM I REPUBLIKESSE KOSOVES'
8u"itori i P-r%!ithsh- i RKS -sht- institucioni - i lart- i kontrollit
ekonoik e ,inanciar$

8u"itori i P-r%!ithsh- i RKS 0%!i"het n%a Kuven"i. e shuic-n e votave t- t-
%!ith- "eputet-ve t- Kuven"it. n- &a0- t- propo0iit t- Presi"entit t- Repu&lik-s
s- Kosov-s$

Kuven"i ven"os p-r shkarkiin e 8u"itorit t- P-r%!ithsh- t- RKS e
shuic-n e "/ t- tretave A)K*B t- t- %!ith- "eputet-ve t- ti!. n- &a0- t- propo0iit
t-
Presi"entit ose e nis-n e n!- t- tret-s A(K*B s- "eputet-ve t- Kuven"it t-
Repu&lik-s s- Kosov-s$
Man"ati i 8u"itorit t- P-r%!ithsh- t- RKS -sht- pes- A9B v!et. e t- "re!t-
ri0%!e"h!e!e vet- e"he p-r n!- an"at$

Kompetencat e 'uditorit t Pr"jithshm t Kosovs
8u"itori i P-r%!ithsh- i Repu&lik-s s- Kosov-s kontrollon'
A(B vepritarin- ekonoike t- institucioneve pu&like "he t- personave t!er-
!uri"ik-
shtet-ror-H
A)B p-r"oriin ,on"eve pu&like n%a or%anet e pushtetit qen"ror "he lokalH
A*B vepritarin- ekonoike t- n"-rarr!eve pu&like "he te personave !uri"ik-.
n- t- cilat Shteti ka aksione. ose kur huat. kre"it- "he "et/riet e t/re
%arantohen n%a Shteti$

&aportimi i 'uditorit t Pr"jithshm t Kosovs
8u"itori i P-r%!ithsh- i Repu&lik-s s- Kosov-s. Kuven"it i paraqet'
A(B raport p-r 0&atiin e BuGhetit t- ShtetitH
A)B en"iin p-r raportin e =everis- p-r shpen0iet e vitit ,inanciar t- shkuar.
para se t- iratohet n%a Kuven"iH
A*B in,oracione p-r re0ultatet e kontrolleve. sa her- q- k-rkohet n%a Kuven"i$
A2B 8u"itori i P-r%!ithsh- i Repu&lik-s s- Kosov-s i paraqet Kuven"it raportin
v!etor p-r
vepritarin- e vet$
KOMISIO7I =E7+ROR I ?;<E+H<EVE'
Koisioni =en"ror i ?%!e"h!eve -sht- or%an i p-rhersh- q- p-r%atit. &ik-q/r.
"re!ton "he veri,ikon procesin e 0%!e"h!eve e re,eren"uet "he shpall re0ultatet
e t/re$
Koisioni p-r&-het n%a n!-&-"h!et- A((B an-tar-$
Kr/esuesin e Koisionit =en"ror t- ?%!e"h!eve. e e-ron Presi"enti i
Repu&lik-s s-
Kosov-s n%a ra"h-t e %!/qtar-ve t- ;!/kat-s Supree "he t- ;!/katave te
apelit$

;!asht- ADB an-tar- e-rohen n%a p!es-tar-t e %!asht- %rupeve - t- -"ha
parlaentare t- p-r,aq-suara n- Kuven". t- cil-t nuk kan- t- "re!t- t- arrin
p!es- n- n"ar!en e ven"eve t- re0ervuara$ 7-se n- Kuven" !an- t- p-r,aq-suara
- pak %rupe. %rupi a %rupet - t- -"ha un" t- e-ro!n- an-tar- shtes-$
7!- A(B an-tar- e-rohet n%a "eputet-t e Kuven"it t- cil-t &a!n- ven"e t-
re0ervuara a t- %arantuara p-r kounitetin Ser& t- Kosov-s "he tre A*B an-tar-
n%a "eputet-t e Kuven"it. t- cil-t &a!n- ven"e t- re0ervuara a t- %arantuara
p-r kounitetet e t!era q- nuk !an- shuic- n- Kosov-$
B87K8 =E7+RORE E KOSOVES'
Banka =en"rore e RKS. -sht- institucion i pavarur i cili i p-r%!i%!et vet-
Kuven"it$

;uvernatori i Bank-s =en"rore t- Repu&lik-s s- Kosov-s ushtron e"he "et/r-n
e Kr/eshe,it Ek0ekutiv t- sa!$
=everis!a e Bank-s =en"rore "he proce"urat e 0%!e"h!es "he t- noiniit t-
an-tar-ve t- Bor"it t- Bank-s =en"rore rre%ullohen e li%!in. cili "uhet t-
si%uro!- pavar-sin- "he autonoin- e sa!$

KOMISIO7I I P8V8RUR I ME+I8VE'
Koisioni i Pavarur i Me"ieve -sht- or%an i pavarur q- rre%ullon spektrin e
@rekuencave
Transetuese n- Kosov-s. licencon transetuesit pu&lik e privat.p-rcakton "he
0&aton politik-n e transetiit si "he ushtron kopetenca t- t!era t- p-rcaktuara
e li%!$
8n-tar-t e Koisionit t- Pavarur t- Me"ieve 0%!e"hen sipas li%!it. p-res n!-
procesi
transparent$
8;<E76ITE E T<ER8 TE P8V8RUR8'
8%!encit- e pavarura t- Repu&lik-s s- Kosov-s !an- institucione t- kri!uara n%a
Kuven"i. n- &a0- t- li%!eve p-rkat-se. t- cilat rre%ullo!n- theeliin.
,unksioniin "he kopetencat e t/re$ 8%!encit- e pavarura ,unksionet e t/re i
kr/e!n- n- -n/r- t- pavarur n%a J"o or%an ose autoritet t!et-r n- Repu&lik-n e
Kosov-s$

8%!encit- e pavarura kan- &uGhetin e t/re. i cili a"inistrohet n- -n/r- t-
pavarur. n-
pa!ti e li%!$

Secili or%an. institucion ose autoritet t!et-r. q- ushtron pushtet le%!iti n-
Repu&lik-n e
Kosov-s. -sht- i "et/ruar t- &ashk-puno!- "he t5u p-r%!i%!et k-rkesave t-
a%!encive t-
pavarura %!at- ushtriit t- kopetencave t- t/re li%!ore. n- pa!ti e li%!$

Kapitulli XIII Dispo&it"t P@rf$n(imt"re
Neni 143 [Propozimi Gjithprfshirs pr Zgjidhjen e tatusit t Koso!s"
Pavar-sisht "ispo0itave t!era t- k-sa! Kushtetute'

($ T- %!itha autoritetet n- Repu&lik-n e Kosov-s vepro!n- n- pa!ti e t- %!itha
"et/riet e Repu&lik-s s- Kosov-s sipas Propo0iit ;!ith-p-r,shir-s p-r
?%!i"h!en e Statusit t- Kosov-s t- "at-s )D ars )33E$ 8to "o t- n"-rarrin t-
%!itha vepriet e nevo!she p-r 0&atiin e t/re$

)$ +ispo0itat e Propo0iit ;!ith-p-r,shir-s p-r ?%!i"h!en e Statusit t- Kosov-s
kan- ep-rsi n"a! t- %!itha "ispo0itave t- t!era li%!ore n- Kosov-$

Neni 144 [#mendamentimi"
($ =everia. Presi"enti ose n!- e kat-rta A(K2B e "eputet-ve t- Kuven"it. sipas
Rre%ullores s- Pun-s t- Kuven"it. un" t- propo0o!n- n"r/shie "he
aen"aentie t- k-sa! Kushtetute$

)$ L"o n"r/shi "o t- k-rko!- iratiin e "/ t- tretave A)K*B t- t- %!ith-
"eputet-ve t-
Kuven"it. p-r,shir- "/ t- tretat A)K*B e t- %!ith- "eputet-ve t- Kuven"it q- &a!n-
ven"e t- re0ervuara ose t- %arantuara p-r p-r,aq-suesit e kouniteteve q- nuk
!an- shuic- n- Repu&lik-n e Kosov-s$

*$ 7"r/shiet n- k-t- Kushtetut- un" t- iratohen n%a Kuven"i vet- pasi
Kr/etari i Kuven"it t- ket- a"resuar aen"aentin e propo0uar n- ;!/kat-n
Kushtetuese p-r t-
vler-suar paraprakisht n-se n"r/shii i propo0uar nuk pak-son n"on!- t- "re!t-
"he liri t- p-rcaktuara n- Kapitullin II t- Kushtetut-s$

2$ 7"r/shiet e Kushtetut-s h/!n- n- ,uqi en!-her- pas iratiit t- t/re n-
Kuven"in e Repu&lik-s s- Kosov-s$

Neni 14$ [%azhdimsia e &arr!eshje!e Ndr'om(tare dhe e )egjisla*ionit t
#pli'ueshm"
($ Marr-vesh!et n"-rko&-tare "he aktet e t!era p-r &ashk-puniin
n"-rko&-tar-. q- !an- n- ,uqi "it-n e h/r!es n- ,uqi t- k-sa! Kushtetute. "o t-
va0h"o!n- t- respektohen "eri at-her- kur ato arr-vesh!e ose akte t-
rine%ociohen ose kur t- &-het t-rheq!a n%a to n- pa!tuesh-ri e kushtet e t/re
ose "eri at-her- kur ato t- 0-ven"-sohen n%a arr-vesh!e ose akte t- re!a
n"-rko&-tare e t- cilat &ulohen ,ushat e n!-!ta "he q- !an- iratuar n-
pa!ti e k-t- Kushtetut-$
)$ Le%!islacioni i aplikuesh- n- "it-n e h/r!es n- ,uqi t- k-sa! Kushtetute
va0h"on t- 0&atohet p-r aq sa t- !et- n- pa!tuesh-ri e k-t- Kushtetut-.
"erisa t- os sh,uqi0ohet. 0-ven"-sohet ose aen"aentohet n- pa!tuesh-ri
e k-t- Kushtetut-$
K"pit$%%i /IV Dispo&it"t K"%imt"re
Neni 14+ [Prfa,suesi Ndr'om(tar -i!il"
Pavar-sisht "ispo0itave t!era t- k-sa! Kushtetute'

($ P-r,aq-suesi 7"-rko&-tar- 6ivil "he or%ani0atat e akter-t e t!er-
n"-rko&-tar- t-
an"atuar sipas Propo0iit ;!ith-p-r,shir-s p-r ?%!i"h!en e Statusit t- Kosov-s.
kan- an"atin "he kopetencat e p-rcaktuara e Propo0iit ;!ith-p-r,shir-s
"uke p-r,shir- 0ot-sin- !uri"ike si "he privile%!et "he iunitetet e p-rcaktuara e
t-$

)$ T- %!itha autoritetet n- Repu&lik-n e Kosov-s &ashk-puno!n- plot-sisht e
P-r,aq-suesin 7"-rko&-tar- 6ivil. or%ani0atat "he akter-t t!er- n"-rko&-tar-
t- an"atuar sipas Propo0iit ;!ith-p-r,shir-s p-r ?%!i"h!en e Statusit t-
Kosov-s n"-r
t- t!era i5u !apin ,uqi li%!ore ven"ieve ose akteve t- t/re$

Neni 14. [#utoriteti Prfundimtar i Prfa,suesit Ndr'om(tar -i!il"
Pavar-sisht "ispo0itave t- t!era t- k-sa! Kushtetute. P-r,aq-suesi
7"-rko&-tar- 6ivil. n- pa!ti e Propo0iin ;!ith-p-r,shir-s p-r ?%!i"h!en e
Statusit t- Kosov-s -sht-
autoriteti p-r,un"itar- n- Kosov- li"hur e interpretiin e aspekteve civile t-
Propo0iit ;!ith-p-r,shir-s$ 8sn!- autoritet i Repu&lik-s s- Kosov-s nuk ka
!uris"iksion t- rishiko!-. t- pak-so!- ose n- n"on!- -n/r- t- ku,i0o!- an"atin.
kopetencat "he "et/riet e p-rcaktuara n- nenin (2D "he n- k-t- nen$

Neni 14/ [0ispozitat 1ransi*ionale pr Ku!endin e Koso!s"
($ P-r "/ A)B an"atet e para 0%!e"hore. Kuven"i i Repu&lik-s s- Kosov-s "o t-
ket- n!-0et A)3B ven"e t- re0ervuara p-r p-r,aq-si t- kouniteteve q- nuk !an-
shuic- n- Kosov- n- -n/r-n si vi!on'
+h!et- A(3B ven"e "o t5u n"ahen partive. koalicioneve. nisave q/tetare "he
kan"i"at-ve t- pavarur. q- !an- "eklaruar se p-r,aq-so!n- kounitetin Ser& t-
Kosov-. "he "h!et- A(3B ven"e "o t5u n"ahen kouniteteve t- t!era si vi!on'
kounitetit Ro n!- A(B ven"H kounitetit 8shkali n!- A(B ven"H kounitetit
E%!iptian n!- A(B ven"H "he n!- A(B ven" shtes- "o t5i !epet kounitetit Ro.
8shkali ose E%!iptian. i cili ka nurin - t- a"h t- votave t- p-r%!ithsheH
kounitetit Boshn!ak tri A*B ven"e. kounitetit Turk "/ A)B ven"e "he kouniteti
;oran n!- A(B ven"$ L"o ven" i ,ituar p-res 0%!e"h!eve. "o t- !et- ven" shtes-.
p-rveJ "h!et- A(3B ven"eve t- re0ervuara q- u n"ahen p-rkat-sisht kounitetit
Ser& t- Kosov-s "he kouniteteve t- t!era$

)$ Pavar-sisht n%a pika ( e k-ti! neni. an"ati ek0istues n- koh-n e h/r!es n-
,uqi t- k-sa! Kushtetute "o t- konsi"erohet si an"ati i par- 0%!e"hor i Kuven"it.
n- rast se k/ an"at 0%!at p-r s- paku "/ vite n%a "ita e h/r!es n- ,uqi t- k-sa!
Kushtetute$

Neni 142 [&iratimi 3illestar i )igje!e me Interes %ital"
Pavar-sisht n%a "ispo0itat e 7enit 4( t- k-sa! Kushtetute. li%!et e interes vital
t- ra"hitura n- at- nen. "o t- iratohen ,illiisht e shuic-n e votave t-
"eputet-ve t- pranish- t- Kuven"it "he q- voto!n-$

Neni 1$4 [Pro*esi i 5mrimit t Gj6,tar!e dhe Pro'uror!e"
($ Shq/rtii %!ith-p-r,shir-s &ar-kosovar p-r p-rshtatsh-rin- e t- %!ith-
kan"i"at-ve p-r e-rie t- p-rhershe p-r %!/qtar- "he prokuror- n- Kosov-.
"eri n- osh-n e pensioniit t- p-rcaktuar e li%!. "o t- va0h"o!- t- &-het n-
pa!ti e Ur"h-res-n 8"inistrative )334K) "he nuk "o t- n"ikohet n%a
p-r,un"ii i an"atit t- U7MIK#ut. ose n%a h/r!a n- ,uqi e k-sa! Kushtetute$

)$ T- %!ith- kan"i"at-t e suksessh-. t- cil-t !an- e-ruar ose rie-ruar p-r
%!/qtar- "he prokuror- n%a ana e P-r,aq-suesit Special t- Sekretarit t-
P-r%!ithsh-. si p!es- e procesit t- e-riit. "o t- va0h"o!n- t- sh-r&e!n- n-
postet e t/re "eri n- ska"iin e nat/rsh- t- an"atit t- t/re. ose "eri at-her-
kur ata t- shkarkohen n- pa!ti e li%!in$

*$ Koisioni i Pavarur ;!/q-sor "he Prokurorial "o t5i paraqes- e shkri
K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-s rekoan"iet p-r kan"i"at-t p-r e-riin "he
rie-riin e t/re si %!/qtar- "he prokuror-. i cili ushtron pushtetin p-r,un"itar.
q- t5ia propo0o!- Presi"entit t- Kosov-s kan"i"at-t p-r e-ri "he rie-ri si
%!/qtar- "he prokuror-$

2$ T- %!ith- kan"i"at-t e suksessh-. t- cil-t !an- e-ruar ose rie-ruar n%a
Presi"enti i Kosov-s si %!/qtar- "he prokuror-. sipas propo0iit t- K-shillit
;!/q-sor t- Kosov-s. si
p!es- e procesit t- e-riit. "o t- va0h"o!n- t- sh-r&e!n- n- k-to poste "eri n-
ska"iin e nat/rsh- t- an"atit t- t/re. ose "eri at-her- kur ata t- shkarkohen
n- pa!ti e li%!in$

9$ Pavar-sisht n%a "ispo0itat e nenit (39 t- k-sa! Kushtetute. an"ati i t- %!ith-
%!/qtar-ve "he prokuror-ve q- n- -n/r- t- suksesshe e kalo!n- procesin e
e-riit siJ -sht- p-rcaktuar n- k-t- nen "he t- cil-t kan- ushtruar ,unksionin
s- paku "/ v!et para e-riit. sipas k-ti! neni. -sht- i p-rhersh- "eri n-
osh-n e pensioniit sikurse -sht- p-rcaktuar - li%!. p-rveJ n-se shkarkohen
n- pa!ti e li%!in$

Neni 1$1 [Pr(rja e Pr'ohshme e Kshillit Gj6,sor t Koso!s"
+eri n- ,un" t- &ik-q/r!es n"-rko&-tare "he t- 0&atiit t- Propo0iit
;!ith-p-r,shir-s p-r ?%!i"h!en e Statusit t- Kosov-s. K-shilli ;!/q-sor i Kosov-s
"o t-
p-r&-het siJ vi!on'

Pes- A9B an-tar- !an- an-tar- kosovar- t- Koisionit t- Pavarur ;!/q-sor "he
Prokurorial. q- !an- veri,ikuar n%a Koisioni i Pavarur ;!/q-sor "he Prokurorial.
si p!es- e ,a0-s s- par- "he t- "/t- t- procesit t- e-riit. n- pa!ti e
Ur"h-res-n 8"inistrative )334K3)$ Pre!k-t/re pes- A9B an-tar-ve. n!- A(B
%!/qtar "he n!- A(B prokuror t- 0%!e"hur sipas eto"-s s- rast-sis-. "o t-
sh-r&e!n- n- K-shillin ;!/q-sor t- Kosov-s "eri n- ska"iin e nat/rsh- t-
an"ateve t- t/re ek0istuese. kur "o t- 0-ven"-sohen e n!- A(B %!/qtar "he n!-
A(B prokuror t- veri,ikuar n%a Koisioni i Pavarur ;!/q-sor "he Prokurorial "he
q- !an- 0%!e"hur n%a ana e kole%-ve t- t/re$ +/ A)B %!/qtar-t e &etur "he n!-
A(B prokuror n%a ra"h-t e pes- A9B an-tar-ve kosovar- t- Koisionit t- Pavarur
;!/q-sor "he Prokurorial. "o t- sh-r&e!n- n- K-shillin ;!/q-sor t- Kosov-s p-r
n!- an"at plot-sues n!-v!eJar pas ska"iit t- nat/rsh- t- an"atit t- t/re. kur
ata "o t- 0-ven"-sohen e proce"ur- t- n!-!t- sikur e"he ish#kole%-t e t/re t-
Koisionit t- Pavarur ;!/q-sor "he Prokurorial$ 7- rast t- theeliit t- n!-
su&!ekti p-r%!e%!-s p-r J-sht!et e e-riit. "isiplin-s "he shkarkiit t-
prokuror-ve. t- %!ith- an-tar-t e t!er- t- K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-s "o t- !en-
%!/qtar-$

)$ Tet- A4B an-tar-t e t!er- t- K-shillit ;!/q-sor t- Kosov-s "o t- 0%!e"hen n%a
Kuven"i i
Kosov-s n- -n/r-n e p-rcaktuar e k-t- Kushtetut-. p-rveJ "/ A)B n%a kat-r
A2B an-tar-t e 0%!e"hur n%a "eputet-t e Kuven"it q- &a!n- ven"e t- ,ituara
%!at- n"ar!es s- p-r%!ithshe t- ven"eve. "uhet t- !en- n"-rko&-tar-. t-
p-r0%!e"hur n%a P-r,aq-suesi 7"-rko&-tar- 6ivil. sipas propo0iit t- Misionit
Evropian p-r Politika t- Si%uris- "he M&ro!tes$ 7!-ri n%a an-tar-t n"-rko&-tar-
"uhet t- !et- %!/qtar$
Neni 1$7 [Pr(rja e Pr'ohshme e Gj6'ats Kushtetuese"
+eri n- ,un" t- &ik-q/r!es n"-rko&-tare"he t- 0&atiit t- Propo0iit
;!ith-p-r#,shir-s p-r ?%!i"h!en e Statusit t- Kosov-s. t- "at-s )D ars )33E.
;!/kata kushtetuese "o t- p-r&-het si n- vi!i'

($ ;!asht- ADB n%a n-nt- A1B %!/qtar-t e-rohen n%a Presi"enti i Repu&lik-s s-
Kosov-s. e propo0iin e Kuven"it$

)$ 7%a %!asht- ADB %!/qtar-t. "/ A)B "o t- sh-r&e!n- p-r n!- an"at trev!eJar. pa
un"-si t- ri0%!e"h!es. "/ A)B "o t- sh-r&e!n- p-r n!- periu"h- %!asht-v!eJare.
pa un"-si t- ri0%!e"h!es. "he "/ A)B "o t- sh-r&e!n- p-r n!- periu"h-
n-nt-v!eJare. pa un"-si t- ri0%!e"h!es$ Man"atet e %!/qtar-ve ,illestar- "o t-
0%!i"hen e short. n%a Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s. en!-her- pas
e-riit t- t/re$

*$ 7%a %!asht- ADB %!/qtar-t. kat-r A2B "o t- 0%!i"hen e votat e "/ t- tretave A)K*B
t- "eputet-ve t- Kuven"it. t- cil-t !an- t- pranish- "he q- voto!n-$ +/ A)B "o t-
0%!i"hen e shuic-n e votave t- "eputet-ve t- Kuven"it. pas p-lqiit t-
shuic-s s- "eputet-ve t- cilet p-r,aq-so!ne e kounitet !oshuic- n- Kosov-$

2$ Tre A*B %!/qtar- n"-rko&-tar- "o t- e-rohen n%a P-r,aq-suesi
7"-rko&-tar- 6ivil pas konsultiit e Kr/etarin e ;!/kat-s Evropiane p-r t-
+re!tat e 7!eriut$ Tre A*B %!/qtar-t nuk "o t- !en- q/tetar- t- Kosov-s "he as t-
n"on!- ven"i ,qin!$
9$ P-r,aq-suesi 7"-rko&-tar- 6ivil "o t- p-rcakto!- se kur ska"on an"ati i
%!/qtar-ve
n"-rko&-tar-. "he %!/qtar-t "o t- n"-rrohen sikur -sht- e parashikuar e
Kushtetut-$

Neni 1$3 [Prania Ndr'om(tare 8shtara'e"
Pavar-sisht "ispo0itave t!era t- k-sa! Kushtetute. Prania 7"-rko&-tare
Ushtarake ka an"atin "he kopetencat e p-rcaktuara n%a instruentet
relevante n"-rko&-tare. p-r,shir- Re0olut-n ()22 t- K-shillit t- Si%uriit t-
Ko&eve t- Bashkuara "he Propo0iit ;!ith-p-r,shir-s p-r ?%!i"h!en e Statusit
t- Kosov-s$
Kr/esuesi i Pranis- 7"-rko&-tare Ushtarake. n- pa!ti e Propo0iin
;!ith-p-r,shir-s p-r ?%!i"h!en e Statusit t- Kosov-s -sht- autoriteti ,inal n-
0on-n operative p-r sa i p-rket interpretiit t- at/re aspekteve t- arr-vesh!es
s- p-ren"ur q- i re,erohen Pranis- 7"-rko&-tare Ushtarake$ 8sn!- autoritet i
Repu&lik-s s- Kosov-s nuk ka !uris"ikcion t- rishiko!-. t- pak-so! ose
p-rn"r/she t- ku,i0o! an"atin. kopetencat "he "et/riet e re,eruara n- k-t-
nen$

Neni 1$4 [1rupat e &(rojtjes t Koso!s"
Trupat e M&ro!t!es t- Kosov-s "o t- shp-r&-hen &ren"a n!- viti pas h/r!es n- ,uqi
t- k-sa! Kushtetute$ +eri n- shp-r&-r!e. Prania 7"-rko&-tare Ushtarake. n-
konsulti e
P-r,aq-suesin 7"-rko&-tar- 6ivil "he Repu&lik-n e Kosov-s "o t- ket-
autoritet ek0ekutiv &i Trupat e M&ro!t!es t- Kosov-s "he ven"os p-r "inaik-n
kohore t- shp-rn"ar!es$
Neni 1$$ [htetsia"
($ T- %!ith- &anor-t e li%!sh- t- Kosov-s n- "at-n e iratiit t- k-sa!
Kushtetute. %-0o!n- t- "re!t-n e shtet-sis- s- Repu&lik-s s- Kosov-s$
)$ Repu&lika e Kosov-s ua n!eh t- "re!t-n n- shtet-sin-. pavar-sisht n%a
ven"&anii i t/re i tanish- "he shtet-sia q- ata kan-. t- %!ith- q/tetar-ve t-
ish#Repu&lik-s @e"erative t- <u%osllavis-. t- cil-t kan- qen- &anor- t-
p-rhersh- t- Kosov-s e "at-n ( !anar (114. "he pasar"h-sve t- t/re t-
"re!tp-r"re!t-$
Neni 1$+ [9efugjatt dhe Personat e Zh!endosur :renda %endit"
Repu&lika e Kosov-s proovon "he leht-son kthiin e si%urt "he e "in!itet t-
re,u%!at-ve "he personave t- 0hven"osur &ren"a ven"it. "he u n"ihon at/re
p-r kthiin e pronave "he pose"ieve t- t/re
Neni 1$. [#uditori i Prgjithshm i Koso!s"
+eri n- ,un" t- &ik-q/r!es n"-rko&-tare "he 0&atiit t- Propo0iit
;!ith-p-r,shir-s p-r ?%!i"h!en e Statusit t- Kosov-s. Revi0ori i P-r%!ithsh- i
Repu&lik-s s- Kosov-s "o t- !et- n!- n"-rko&-tar i e-ruar n%a P-r,aq-suesi
7"-rko&-tar- 6ivil$

Neni 1$/ [#utoriteti ;endror :an'ar"
+eri n- ,un" t- &ik-q/r!es n"-rko&-tare "he 0&atiit t- Propo0iit
;!ith-p-r,shir-s p-r ?%!i"h!en e Statusit t- Kosov-s. ;uvernatori i Bank-s
=en"rore t-
Repu&lik-s s- Kosov-s "o t- e-rohet n%a Presi"enti i Repu&lik-s s- Kosov-s.
pas arr!es s- p-lqiit n%a P-r,aq-suesi 7"-rko&-tar- 6ivil$

Neni 1$2 [Pronat dhe Ndrmarrjet n Pronsi ho,rore"
($ T- %!itha n"-rarr!et q- ishin n- t-r-si ose p!es-risht n- pron-si shoq-rore.
para h/r!es n- ,uqi t- k-sa! Kushtetute. "o t- privati0ohen n- pa!ti e li%!$

)$ T- %!itha interesat n- pron-si shoq-rore n- prona "he n"-rarr!e n- Kosov-
"o t- !en- n- pron-si t- Repu&lik-s s- Kosov-s$

Neni 1+4 [Ndrmarrjet n Pronsi Pu(li'e"
($ Repu&lika e Kosov-s "o t5i ket- n- pron-si t- vet t- %!itha n"-rarr!et n-
Repu&lik-n e
Kosov-s q- !an- n"-rarr!e n- pron-si pu&like$ T- %!itha o&li%iet q- kan- t-
&-!n- e k-to t- "re!ta pron-sore "o t- !en- o&li%ie t- Repu&lik-s s- Kosov-s$
=everia e Kosov-s un" t- privati0o!-. t- !ap- e koncesion ose t- !ap- e qira
n"-rarr!et n- pron-si pu&like n- -n/r-n e rre%ulluar e li%!$

)$ T- "re!tat e pron-sis-. q- kan- t- &-!n- e n!- n"-rarr!e n- pron-si pu&like
e cila o,ron sh-r&ie vet- n- n!- koun- speci,ike ose n- n!- nu-r t-
ku,i0uar t- kounave. "o t- !en- t- "re!ta pron-sore t- koun-s ose kounave
p-rkat-se$ O&li%iet n- li"h!e e t- "re!tat e tilla pron-sore "o t- !en- o&li%ie
t- koun-s ose kounave p-rkat-se$ Kuven"i un"et e li%! t- i"enti,iko!- n!-
n"-rarr!e t- till- "he koun-n a kounat. q- kan- t- "re!ta pron-sore "he
o&li%iet li"hur e to$ 7-se p-rcaktohet e li%!. kouna a kounat p-rkat-se.
n"-rarr!et n- pron-si shoq-rore un" t5i privati0o!n-. t5i !apin e koncesion ose
t5i l-sho!n- e qira$

Neni 1+1 [1ransi*ioni i Institu*ione!e"
($ Me p-r!ashti t- rasteve kur Kushtetuta p-rcakton n!- transicion t!et-r. t-
%!itha kopetencat. p-r%!e%!-sit- "he "et/riet e institucioneve t- p-rcaktuara
e k-t- Kushtetut-. "o t5u kalo!n- en!-her- at/re institucioneve n- "it-n e
h/r!es n- ,uqi t- k-sa! Kushtetute$ Koh-0%!at!a e an"atit t- secilit institucion
para h/r!es n- ,uqi t- k-sa! Kushtetute. "o t- &etet e paprekur "he e
pan"r/shuar "eri n- ska"iin e rre%ullt. ose "eri n- 0%!e"h!et e re!a$

)$ +eri ne 0%!e"h!et e para parlaentare pas h/r!es n- ,uqi t- k-sa! Kushtetute.
Kr/esia e
Kuven"it &etet e kopetencat e parapara n- an"atin e sa! ek0istues$ Pas
seanc-s
konstituive t- Kuven"it t- par- pas h/r!es n- ,uqi t- k-sa! Kushtetute. Kr/esia e
Kuven"it
ristrukturohet n- pa!ti e "ispo0itat e k-sa! Kushtetute$
*$ +ispo0itat e nenit E3$*$A*B nuk "o t- aplikohen "eri n- seanc-n konstituive t-
Kuven"it pas 0%!e"h!eve t- para parlaentare pas h/r!es n- ,uqi t- k-sa!
Kushtetute$

2$ +eri n- ,oriin e K-shillit Prokurorial t- Kosov-s. ,unksionet "he
p-r%!e%!-sit- e ti! "o t- i kr/e!- K-shilli ;!/q-sor i Kosov-s$

Neni 1+7 [<6rja n 3u,i"
Kushtetuta e Repu&lik-s s- Kosov-s h/n n- ,uqi - (9 qershor )334$