Nama:________________________________ Tingkatan:____________________________ Tandakan jawapan yang betul 1. 1800-an 2. adik-beradik 3. anti dadah 4.

anti-Rusia 5. hambamu 6. ke-20 7. ke-X 8. prokerajaan 9. pro-Amerika 10.se-Malaysia 11.kedua ibu bapa bapa 12.kadangkala 13.tali temali 14.catat 15.maksima 16.analisis 17.cap 18.stem 19.bumiputera 20.memperolehi 21.landskap 22.atlit 23.lagenda 24.insuran 25.injin 1800an adik beradik antidadah anti Rusia hamba-Mu ke 20 X pro-kerajaan pro Amerika se Malaysia kedua-dua ibu kadang kala tali- temali catit maksimum analisa cop setem bumiputra memperoleh lanskap atlet legenda insurans enjin

26.manafaat 27.mengetepikan 28.memastikan 29.faksimili 30.bandar raya 31.tengah hari 32.atur cara 33.temu duga 34.ulang tahun 35.komersil 36.pesaraan 37.perlantikan 38.patriotisma 39.nasionalisma 40.arkitek 41.stesen 42.gembleng 43.kuatkuasa 44.ko-kurikulum 45.kelendar 46.sosioekonomi 47.definisi 48.isnya Allah 49.pensil 50. pascaijazah 51.pra kata 52.rahmatnya 53.sub kontraktor 54.tatacara

manfaat mengenepikan mempastikan faksimilie bandaraya tengahari aturcara temuduga ulangtahun komersial persaraan pelantikan patrioisme nasiolisme akitek stesyen gembeleng kuat kuasa kokurikulum kalendar sosio ekonomi definasi insya-Allah pensel pasca ijazah prakata rahmat-Nya subkontraktor tata cara

55.juruhias 56.sessi 57.kemaskini 58.negara ku 59.peletakan 60.perihatin 61.bowling 62.dwi bulanan 63.eka warna 64.di tahun 65.dijangka 66.menitik beratkan 67.lalu-lintas 68.sekaligus 69.berbanyak banyak 70. Di raja 71.senarai barang-barang 72.himpunan puisi-puisi 73.deretan kedai kedai 74.pinggan mangkuk 75.serta merta 76.Yang Di Pertua Majlis Majlis 77.mengetengahkan 78.merbahaya 79.profesion 80.istihar 81.ide

juru hias sesi kemas kini negaraku perletakan prihatin boling dwibulanan ekawarna pada tahun di jangka menitikberatkan lalu lintas sekali gus berbanyakDiraja senarai barang himpunan puisi deretan kedaipinggan-mangkuk serta-merta Yang Dipertua mengenegahkan membahaya profession isytihar idea

82.sayugia 83.sekala 84.pebandaran 85.disebelah 86.pengwartaan 87.bermacam macam 88. beberapa pelajar pelajar 89.isipadu 90.ibu pejabat 91.hadith 92.keredhaan 93.deraf 94. yang mana bersalahan 95.tak tertumpu 96.mengsyorkan 97.mengekhaskan 98.75 % dari 99.keunikan 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. fax kraftangan rumah tangga keretapi matahari suruhanjaya pilihanraya urus niaga sama ada barang kali

sayogia skala perbandaran di sebelah pewartaan bermacambeberapa pelajarisi padu ibupejabat hadis keredaan draf yang bersalahan tidak tertumpu mengesyorkan mengkhaskan 75 % daripada keunikkan faks kraf tangan rumahtangga kereta api mata hari suruhan jaya pilihan raya urusniaga sama ada barangkali

110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123 124 125

acapkali jurubina prasekolah sosio budaya anti perang pro Amerika tata cara maharaja maha esa ke-10 rahmatNya setem cop bestari definasi analisis

acap juru bina pra sekolah sosiobudaya anti perang pro-Amerika tatacara maha raja mahaesa ke10 rahmat-Nya stem cap bistari definisi analisa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful