Anda di halaman 1dari 28

1.

PENDAHULUAN
Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya untuk Mu Ya Allah uhan yang telah
men!iptakan setiap mahluk di dunia ini se!a"a #e"pasang-pasangan demi kesinam#unagn
$u"iat mahluk-mahluknya. %ela&at dan salam juga kepada junjungan #esa" Na#i Muhammad
s.a.& dan ah li kelua"ga se#agai !'nt'h dan tauladan kepada sekalian umat manusia.
(nstitusi pe"kah&inan me"upakan satu institusi penting ke a"ah pem#entukan se#uah
masya"akat sempu"na ke"ana ia #e"jalan di atas landasan atau sistem yang diga"iskan 'leh
Allah %). %esuai dengan *it"ah manusia, pe"kah&inan sangat digalakkan di dalam (slam
#agi me&ujudkan suasana ha"m'ni, kasih sayang, saling mengh'"mati se"ta saling memenuhi
kepe"luan anta"a satu sama lain. %esuai dengan t'pik ini kita akan mem#in!angkan dengan
le#ih lanjut tentang +'nsep, ,alsa*ah dan Matlamat Pe"kah&inan Dalam (slam.
Pengajian Islam (ULT 2122)
1
-. PEN.ENALAN
Pe"kah&inan atau nikah menu"ut #ahasa adalah #e"kumpul, #e"himpun, #e"!antum
atau #e"!ampu". Manakala da"i sudut istilah sya"ak pula ialah (ja# dan /a#ul 0akad1 yang
menghalalkan pe"setu#uhan dianta"a lelaki dan pe"empuan yang diu!apkan 'leh kata-kata
yang menunjukkan nikah menu"ut pe"atu"an yang ditentukan 'leh (slam.
Dalam (slam pe"kah&inan adalah suatu i#adah dan sunnah 2asulullah s.a.& yang
me"upakan pe"laksanaan te"hadap tuntutan *it"ah manusia. 3"ang yang #e"kah&in akan dapat
mengatu" suatu kehidupan yang #aik, sempu"na dan penuh "asa tanggungja&a#. Me"eka ini
adalah g'l'ngan yang #e"jaya melaksanakan amanah yang di#e"ikan iaitu se#agai khali*ah
Allah yang mempe"tahankan pe"ada#an dan tamadun manusia.
3"ang yang #e"kah&in #e"tanggungja&a# se!a"a keselu"uhannya te"hadap
"umahtangga dan ahli kelua"ganya. %egala pe"#uatan yang dilakukan demi kesejahte"aan dan
ke#ahagian kelua"ganya akan mendapat pahala da"i Allah %.).. Pe"kah&inan juga
me"upakan suatu sunnah 2asulullah #agi mene"uskan dak&ahnya dalam mengatasi masalah
s'sial dalam sese#uah masya"akat. Melalui pe"kah&inan juga dapat me&ujudkan pe"paduan
dikalangan umat (slam untuk melahi"kan gene"asi yang s'leh dan s'lehah.
%a#da 2asulullah %.A.) 4
Allah S.W.T menjadikan manusia dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasang-
pasangan, berkasih sayang, bahagia dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara
yang halal. Fitrah tersebut dapat dilaksanakan melalui ikatan perkahwinan yang sah.
Dalam (slam pe"kah&inan telah disya"iatkan 'leh Al-/u"an, sunnah dan (jma5 ulama5. Dalil
yang te"dapat dalam Al-/u"an #e"#unyi 4
!an kahwinilah "rang-"rang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan
kamu dan "rang-"rang yang s"leh dari kalangan hamba-hamba kamu
samaada lelaki dan perempuan
#Surah An-$ur % &'(
Pengajian Islam (ULT 2122)
2
Dalil pensya"iatan da"i sunnah 2asulullah s.a.&. pula #e"maksud 4.
Wahai para pemuda sesiapa diantara kamu yang mampu memikul
tanggungjawab perkahwinan hendaklah dia kahwin. Sesungguhnya
perkahwinan itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan
#kesucian(. )agi sesiapa yang tidak mampu #berkahwin( maka hendaklah dia
berpuasa kerana berpuasa itu dapat menahan nafsunya.
#*adis +iwayat )ukhari , muslim(
Pa"a (jma5 Ulama5 telah mem#uat penentuan hukum dengan #e"dasa"kan kepada
kedudukan dan kemampuan sese'"ang untuk mendi"ikan "umahtangga. e"dapat empat jenis
hukum yang telah dipe"setujui 'leh pa"a ulama5 iaitu *a"dhu, ha"am, mak"uh dan %unat.
Hukum-hukum ini #e"tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan #agi me"eka yang #akal
#e"kah&in supaya tidak menjadi suatu penganiayaan di dalam ikatan pe"kah&inan itu
sendi"i.
Pengajian Islam (ULT 2122)
3
3. KONSEP PERKAHWINAN MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM
Allah telah men!iptakan manusia dan makhluk-makhluk lain di #umi ini dengan
pel#agai "upa #entuk dan jenis. %etiap makhluk di muka #umi ini mempunyai pasangan
masing-masing. Umpamanya jika adanya kejadian siang, maka akan adanya malam selepas
te"#enamnya mataha"i. 6egitulah juga kita se#agai manusia yang mempunyai keinginan dan
*it"ah untuk hidup se!a"a #e"pasangan. Manusia tidak dapat la"i da"i keinginan #e"pasangan
ke"ana ia memainkan pe"anan yang penting untuk menempuhi kehidupan. Allah men!iptakan
manusia kepada - jenis iaitu lelaki dan pe"empuan dan kedua-duanya mempunyai keinginan
untuk #e"pasangan dan saling melengkapi anta"a me"eka. ,i"man Allah %),
-Wahai sekelian manusia. )ertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah
menjadikan kamu #bermula( dari diri yang satu #Adam( dan yang menjadikan
daripada #Adam( itu pasangannya #isterinya *awa( dan juga yang
membiakkan dari keduanya /uriat keturunan lelaki dan perempuan yang
ramai
#Surah An-$isa % 0(
Dalam k'nteks (slam, pe"k'ngsian hidup atau hidup #e"pasangan ini dite"jemahkan
melalui pe"kah&inan yang sah. Pe"kah&inan atau pe"nikahan #'leh dide*inasikan da"i segi
#ahasa dan sya"ak. Penge"tian nikah da"i segi #ahasa ialah #e"satu dan #e"kumpul manakala
da"i segi sya"ak, nikah #e"maksud satu akad yang menghalalkan istimta5 0#e"setu#uh7
#e"se"'n'k1 di anta"a suami dan iste"i dengan !a"a yang di#ena"kan 'leh (slam 0+ita# ,ikah
Ma$ha# %ya*ie 6ahagian 8, D" Must'*a Al-+hin, D" Must'*a Al-6ugh' 9 Ali Asy-%ya"#aji:
ms ;<1, %eptem#e" -==-1. Nikah juga dimaksudkan se#agai akad atau pe"janjian di anta"a
lelaki dan pe"empuan #agi menghalalkan hu#ungan kelamin dengan kaedah dan sya"at
te"tentu dalam #entuk yang kekal 0Memasuki .e"#ang Pe"kah&inan, >A+(M: ms 1?, 1@@<1.
Dengan sempu"nanya pe"nikahan atau pe"kah&inan itu, menjadi tanggungja&a# kepada
pasangan te"se#ut melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam institusi kekelua"gaan yang
#e"pandukan lunas dan sya"iat (slam. ,ungsi pe"kah&inan juga menjadi sya"iat dengan tujuan
pengem#angan $u"iat manusia melalui kaedah yang halal demi kesejahte"aan hidup di dunia
dan akhi"at.
Pengajian Islam (ULT 2122)
4
Pe"kah&inan me"upakan suatu institusi yang penting dalam (slam dalam mem#entuk
masya"akat yang sempu"na dengan #e"landaskan sistem dan hukum yang telah ditetapkan
'leh Allah. 6agi memenuhi *it"ah dan kehendak manusia, pe"kah&inan amat digalakkan dan
ini akan mem#entuk "asa kasih sayang, mengatu" kehidupan yang le#ih ha"m'ni, "asa
tanggungja&a# dan saling mengh'"mati dan melengkapi anta"a satu sama lain. Dalam (slam,
pekah&inan #ukanlah dianggap se#agai tiket hanya untuk kepuasan na*su syah&at semata-
mata se#aliknya ia mem#a&a maksud yang le#ih meluas. %'al tanggungja&a# samada
kepada suami dan iste"i amat ditekankan #agi mem#entuk kehidupan yang sempu"na dan
di#e"kati. ,i"man Allah %) yang #e"maksud,
!an di antara tanda-tanda kekuasaan$ya ialah !ia telah menciptakan
untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepada mereka dan Allah jadikan di antara kamu
perasaan mesra dan kasih sayang
#Surah ar-+um % '0(
Pe"kah&inan juga me"upakan salah satu da"ipada sunah pa"a "asul dan na#i. ,i"man Allah
%) yang #e"maksud,
!emi sesungguhnya 1ami #Allah( telah mengutus beberapa rasul sebelum
kamu dan 1ami menjadikan untuk mereka isteri-isteri dan keturunan.
#Surah al-+a2d %
&3(
%alah satu kaedah dak&ah yang digunakan 'leh #aginda 2asulullah %A) ialah
melalui pe"kah&inan, dimana ia #e"*ungsi se#agai medium untuk mengatasi masalah s'sial
dalam masya"akat da"i dahulu hingga seka"ang, me&ujudkan pe"paduan dalam kalangan
umat (slam selain melahi"kan gene"asi yang s'leh. 6aginda 2asulullah %A) tidak #e"setuju
dengan pendapat sesetengah g'l'ngan yang enggan #e"kah&in dengan alasan takut tidak
dapat mendekatkan di"i kepada Allah, se#aliknya memilih gaya hidup dengan hanya #e"$iki"
dan #e"i#adat sahaja sepanjang ha"i. (slam tidak pe"nah menghalang keinginan dan *it"ah
semula jadi setiap manusia khususnya setiap muslimin untuk men!a"i kehidupan dunia.
%a#da 2asulullah %A),
Pengajian Islam (ULT 2122)
5
!emi Allah, seseungguhnya aku adalah "rang yang paling takut kepada
Allah dan paling berta4wa, tetapi aku bers"lat dan tidur, aku berpuasa dan
berbuka dan aku berkahwin. 5aka sesiapa yang berpaling dari sunahku,
makad ia bukanlah dariku.
#*adis +iwayat )ukhari, n". 6778 (
3"ang yang #e"kah&in akan dapat mengatu" kehidupan dengan le#ih #aik, sempu"na
dan le#ih #e"tanggungja&a#. Me"eka yang #e"kah&in me"upakan g'l'ngan yang #e"jaya
melaksanakan amanah yang yang telah di#e"ikan 'leh Allah dalam menjaga pe"ada#an dan
tamadun manusia. anpa atu"an dan tanggungja&a# ini, usaha me&ujudkan masya"akat dan
ummah yang #e"jaya da"i segi ukh"a&i mahupuh dunia&i pasti tidak akan #e"hasil.
Pe"kah&inan yang di"edhai 'lehNya akan men!apai nikmat ke#ahagiaan dan sete"usnya akan
melahi"kan gene"asi yang s'leh dan s'lehah.
A.1. +u*u Dalam Pe"nikahan
+u*u #e"maksud pe"samaan, kelayakkan atau sepadan. +u*u tidak menjadi sya"at
dalam pe"kah&inan, tetapi jika tidak dengan ke"edhaan masing-masing, maka #'lehlah
mem*asakhkan nikahnya itu dengan alasan tidak ku*u.
,i"man Allah s.&.t. di dalam Al-/u"Ban yang #e"maksud 4
9Wahai sekelian manusia sesungguhnya kami jadikan kamu dari lelaki dan
perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak agar kamu kenal-
mengenal di antara satu dengan yang lain , bahawa sesungguhnya semulia-mulia kamu di
sisi Allah yang paling berta4wa diantara kamu , sesungguhnya Allah 5aha 5engetahui dan
5aha )ijaksana 9.
Pengajian Islam (ULT 2122)
6
%a#da 2asulullah s.a.&. yang #e"maksud 4
CTidak ada kelebihan "rang Arab atas "rang yang bukan Arab dan sebaliknya, tidak
ada "rang putih atas "rang hitam dan sebaliknya, tetapi kelebihan yang satu dari yang lain
hanyalah dengan ta4wa 9.
+u*u #e"pun!a da"ipada lima se#a# 4
a1 %elamat da"ipada Bai# sepe"ti gila atau penyakit kulit.
#1 Me"deka #ukan ham#a .
!1 +etu"unan.
d1 Peke"jaan.
e1 B(**ah 0+e#'lehan atau kes'panan 1
A.-. +hia" Dalam Pe"kah&inan
+hia" #e"maksud salah satu pihak samada suami atau iste"i mempunyai hak untuk
memilih di anta"a dite"uskan nikahnya atau *asakh. Apa#ila #e"laku pe"nikahan di anta"a
se'"ang lelaki dengan se'"ang pe"empuan yang tidak diketahui ada !a!at-!elanya, maka
#'lehlah kedua #elah pihak atau salah satu da"ipadanya khia". 6agi lelaki yang mem#'lehkan
khia" padanya ada lima pe"ka"a iaitu4
i. .ila.
ii. >a$am. 0 penyakit kusta 1
iii. 6a"ash. 0 penyakit s'pak 1
iD. Eaka" yang te"p't'ng semua sekali atau sepa"uh.
D. BUnnah 0 mati pu!uk 1
6agi pe"empuan yang mem#'lehkan khia" padanya ada lima pe"ka"a4
Pengajian Islam (ULT 2122)
7
i. .ila.
ii. >a$am. 0penyakit kusta1
iii. 6a"ash 0penyakit s'pak1
iD. 2utaFaB 0*a"aj yang te"sum#at dengan daging dan menghalang da"i
pe"setu#uhan1
D. /u"anaB 0*a"aj yang te"sum#at dengan tulang dan menghalang da"i
pe"setu#uhan1
>ika #e"laku salah satu da"ipada !a!at-!ela ini maka #'lehlah kedua #elah pihak atau salah
satu da"ipadanya khia", *asakh aFad nikah se#e"apa sege"a dengan sya"at dilakukan khia"
dihadapan /adhi.
)anita-&anita Yang Ha"am Dikah&ini
11 Pe"empuan-pe"empuan yang ha"am dikah&ini itu te"#ahagi kepada dua #ahagian4
i. Ha"am #uat selamanya.
ii. Ha"am #uat sementa"a &aktu.
-1 %e#a#-se#a# ha"am dikah&ini4
i. Ha"am dengan se#a# ketu"unan.
ii. Ha"am dengan se#a# susuan.
iii. Ha"am dengan se#a# pe"semendaan. 0 Musyaha"ah 1
A1 Ha"am dengan se#a# ketu"unan4
i. (#u dan nenek hingga ke atas.
ii. Anak dan !u!u hingga ke#a&ah.
Pengajian Islam (ULT 2122)
8
iii. Adik-#e"adik pe"empuan sei#u-se#apa atau se#apa atau sei#u sahaja.
iD. (#u sauda"a se#elah #apa 0 adik #e"adik pe"empuan se#elah #apa 1 hingga ke
atas.
D. (#u sauda"a se#elah i#u 0 adik-#e"adik pe"empuan se#elah i#u 1 hingga ke atas.
Di. Anak sauda"a da"i adik-#e"adik lelaki hingga ke#a&ah.
Dii. Anak sauda"a da"i adik-#e"adik pe"empuan hingga ke #a&ah. - ,i"man Allah
s.&.t. yang #e"maksud4
9!iharamkan ke atas kamu mengahwini ibu kamu, anak saudara, emak saudara
sebelah bapa , emak saudara sebelah ibu , anak saudara dari saudara lelaki dan anak
saudara dari saudara perempuan kamu 9. 0 %u"ah An-NisaaB - Ayat -- 1
81 Ha"am dengan se#a# susuan4
i. (#u yang menyusukan.
ii. %auda"a pe"empuan sesusuan. ,i"man Allah s.&.t. yang #e"maksud 4
9!iharamkan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara- sudara kamu sepersusuan9.
0 %u"ah An-NisaaB - Ayat -A 1
%a#da 2asulullah s.a.& yang #e"maksud4
9*aram dari susuan sebagaimana haram dari keturunan 9.
02i&ayat 6ukha"i dan Muslim1
Pe"empuan-pe"empuan yang ha"am dengan se#a# susuan adalah sama dengan '"ang-'"ang
yang ha"am dengan se#a# ketu"unan.
A.A. Penge"tian Maskah&in 0 Maha" 1.
Pengajian Islam (ULT 2122)
9
Maskah&in adalah pem#e"ian yang &aji# di#e"i 'leh suami kepada iste"inya dengan
se#a# pe"kah&inan. ,i"man Allah s.&.t. yang #e"maksud 4
9 )erikanlah kepada "rang-"rang perempuan itu maskahwin mereka 9.
0 %u"ah An-NisaaB - Ayat 8 1
%a#da 2asulullah s.a.&. yang #e"maksud 4
9:arilah untuk dijadikan maskahwin walaupun sebentuk cincin yang diperbuat daripada
besi9
0 2i&ayat 6ukha"i 1
Da"i hadith di atas nyatalah #aha&a maskah&in #'leh dijadikan da"ipada apa sahaja
asalkan #enda itu #e"guna dan #e"*aedah sama ada #e"upa &ang ,#a"ang atau sesuatu yang
#e"mana*aat se#agaimana di#e"itakan 2asulullah s.a.&. pe"nah mengkah&inkan se'"ang
lelaki yang tiada memiliki sesuatu pun untuk dijadikannya maskah&in lalu 2asulullah s.a.&.
#e"tanya kepada lelaki itu, adakah pada engkau 0ha*a$ 1 sedikit da"ipada ayat Al-/u"Ban,
lelaki itu menyahut #aha&a ia mengingati #e#e"apa su"ah kemudian 2asulullah s.a.&. pun
mengah&inkan lelaki itu dengan #e"maskah&inkan su"ah yang diaja"kan kepada pe"empuan
yang #akal menjadi iste"inya.
Maskah&in itu tidak dihadkan 'leh sya"ak #anyak atau sedikit, jadi untuk menentukan
#anyak atau sedikitnya itu te"pulanglah kepada dua pihak di atas pe"setujuannya dan
#e"dasa"kan ta"a* atau da"jat pengantin te"se#ut dan hukum sya"ak tidak menggalakkan
maskah&in yang te"lalu tinggi yang menye#a#kan kesuka"an #agi pihak lelaki.
%e#agaimana sa#da 2asulullah s.a.&. yang #e"maksud4
9 Sebaik-baik maskahwin ialah yang lebih rendah 9.
0 2i&ayat A#u Daud 1
Dan sa#da 2asulullah s.a.&. yang #e"maksud4
9 Sesungguhnya yang besar berkat nikah ialah yang sederhana belanjanya 9.
0 2i&ayat Ahmad 1
Pengajian Islam (ULT 2122)
10
A.A.1. 6ahagian-6ahagian Maha" 4
a1 Maha" Misil. (aitu Maha" yang dinilai mengikut maskah&in sauda"a-sauda"a
pe"empuan yang telah #e"kah&in le#ih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama
dengan maskah&in kelua"ganya yang paling dekat sekali sepe"ti kakak, i#u
sauda"anya dan sete"usnya disamping menilaikan keadaan pe"empuan itu sendi"i da"i
segi ke!antikan, kekayaan, pelaja"an dan se#againya.
#1 Maha" Musamma. (aitu maskah&in yang telah ditetapkan dan telah dipe"setujui
'leh kedua-dua #elah pihak dengan tidak memandang kepada nilai maskah&in
sauda"a-sauda"a pe"empuan itu.
A.A.-. Hukum Menye#ut Maskah&in Di )aktu AFad Nikah4
i 1 )aji#.
a. >ika #akal iste"i itu se'"ang #udak yang masih ke!il, gila atau #'d'h sedangkan
#akal suami ingin mem#aya" maha" yang le#ih tinggi da"i maha" yang sepatutnya
0 Maha" Misil 1.
#. >ika #akal iste"i yang sudah #aligh #ijak dan #'leh mengu"uskan di"inya sendi"i dan
telah mem#ena"kan &ali untuk mengkah&inkannya tetapi ia tidak menye"ahkan
kepada &ali untuk menetapkan maskah&innya.
!. >ika #akal suami itu tidak #'leh mengu"uskan hal di"inya sendi"i sepe"ti masih
#udak, gila atau #'d'h dan se#elum akad telah mendapat pe"setujuan da"i #akal iste"i
te"se#ut tentang #aya"an maskah&in ku"ang da"ipada maha" yang sepatutnya, 'leh
yang demikian maskah&in &aji# dinyatakan se#agaimana yang dipe"setujui. Maksud
&aji# disini #ukanlah #e"e"ti pe"kah&inan itu tidak sah, tetapi pe"#uatan itu dianggap
#e"d'sa dan maskah&in di#aya" mengikut kada" yang sepatutnya 0 Maha" Misil 1.
ii 1 %unat.
Pengajian Islam (ULT 2122)
11
2asulullah s.a.& tidak pe"nah meninggalkan da"i menye#utnya semasa akad, apa#ila
ia menikahkan '"ang lain. Dengan menye#utnya semasa akad #e"langsung dapat
mengelakkan da"i #e"laku pe"selisihan, #e"hu#ung dengannya, disamping dapat
mem#e$akan dianta"a pe"kah&inan #iasa dengan pe"kah&inan pada se'"ang
pe"empuan yang menghe#ahkan di"inya kepada 2asulullah s.a.&. tanpa maha".
%eki"anya maha" tidak di se#ut dimasa akad, tidaklah #e"e"ti akad pe"kah&inan itu
tidak sah tetapi mak"uh jika maha" itu tidak dise#ut.
A.A.A. )aji# Maskah&in
Maskah&in itu &aji# di#aya" mengikut se#agaimana yang te"se#ut didalam akad jika
dinyatakan dimasa akad dan maskah&in itu &aji# di#aya" dengan keadaan-keadaan yang
#e"ikut4-
i1 Apa#ila suami menetapkan yang ia akan mem#aya"nya se#elum dukhul dan
dipe"setujui 'leh pihak iste"i, 'leh yang demikian iste"i #e"hak mela"ang atau
meghalang suami da"i mensetu#uhinya sehingga suami te"se#ut menentukan kada"
maskah&in yang akan di#e"inya sama ada dengan !a"a tunai atau hutang, jika
dijanjikan tunai maka pihak iste"i #e"hak menghalang suami te"se#ut da"i
mensetu#uhinya sehingga dijelaskan maskah&innya itu.
ii1 6ila penetapan maskah&in itu di#uat 'leh kadi dengan se#a# keengka"an pihak
suami da"i mem#uat ketetapan atau dengan se#a# pe"#alahan atau pe"selisihan kedua
#elah pihak tentang kada" maskah&in te"se#ut dan #ila kadi menentukannya akan
maskah&in te"se#ut, hendaklah di#aya" tunai 0tidak #'leh hutang1.
A.A.8. .ugu" %epa"uh Maskah&in
Apa#ila #e"laku talak se#elum pe"setu#uhan maka gugu"lah sepa"uh maskah&in
se#agaimana *i"man Allah taBala Yang #e"maksud4 CDan jika kamu men!e"aikan pe"empuan
se#elum pe"setu#uhan sedangkan kamu telah menentukan kepada pe"empuan te"se#ut akan
maskah&innya , maka #agi pe"empuan itu setengah da"i apa yang kamu tentukan ituC.
Pengajian Islam (ULT 2122)
12
.ugu" sepa"uh maskah&in seki"anya pe"!e"aian ini #e"laku #e"pun!a da"i pihak
suami, sepe"ti suami jadi mu"tad atau suami menganut (slam dan iste"inya tidak. etapi
seki"anya #e"laku pe"!e"aian itu #e"pun!a da"i pihak iste"i, sepe"ti suami mem*asakhkan
pe"kah&inan te"se#ut dengan se#a# ke!a!atan yang ada pada iste"i maka maskah&in itu akan
gugu" semuanya.
A.8. Mati %uami Atau (ste"i %e#elum Pe"setu#uhan
>ika se'"ang suami meninggal dunia se#elum #e"laku pe"setu#uhan, pihak &a"is si
suami &aji# mem#aya" maskah&in itu sepenuhnya kepada #ekas iste"inya dan jika
maskah&in itu #elum ditentukan kada"nya, maka &aji# di#aya" dengan nilai maha" misil.
%e#aliknya pula jika se'"ang iste"i meninggal dunia se#elum #e"laku pe"setu#uhan,
pihak suami &aji# mem#aya" maskah&in sepenuhnya kepada &a"is #ekas iste"inya jika
maskah&in itu #elum dijelaskan lagi.
%e#agaimana sa#da 2asulullah s.a.&. Yang #e"maksud4
CDa"i AlFamah katanya se'"ang pe"empuan telah #e"kah&in dengan se'"ang lelaki
kemudian lelaki itu mati se#elum sampai mensetu#uhi iste"inya itu dan maskah&in pun
#elum ditentukan kada"nya. +ata UlFamah, me"eka mengadu hal te"se#ut kepada A#dullah,
maka A#dullah #e"pendapat pe"empuan itu #e"hak mendapat maha" misil sepenuhnya, dan
pe"empuan itu #e"hak mendapat pusaka dan &aji# pula dengan #e"eddah. Maka ketika itu
(#nu MaBkul #in %anan Al- %ajaBi menjelaskan #aha&a sesungguhnya Na#i s.a.&. telah
memutuskan te"hadap 6a"aF #in )asaF sepe"ti yang di#uat 'leh A#dullah tadiC. 02i&ayat
Al-a"mid$i1
Pengajian Islam (ULT 2122)
13
A.;. MutBah
MutBah #e"e"ti satu pem#e"ian da"i suami kepada iste"i se&aktu ia men!e"aikannya.
Pem#e"ian ini adalah &aji# di#e"ikan seki"anya pe"!e"aian itu #e"laku dengan kehendak
suami, #ukan kemahuan iste"i. 6anyaknya pem#e"ian itu adalah #e"dasa"kan kepada
pe"setujuan atau ke"edhaan kedua-dua #elah pihak, di samping mempe"tim#angkan keadaan
kedua-duanya sama ada kaya atau miskin dan se#againya tidak ku"ang da"i sepa"uh maha".
,i"man Allah4 E"tinya 4 enangkan 'lehmu hati me"eka dengan pem#e"ian dan
lepaskanlah me"eka dengan !a"a yang #aik. 0 %u"ah Al-Ah$a# ayat 8@1
A.G. Me"eka Yang Enggan 6e"kah&in
+ah&in adalah %unnah 2asulullah s.a.&. dan %unnah pa"a Na#i-na#i, dan *it"ah yang
sesuai dengan nalu"i manusia. Me"eka yang tidak mahu #e"kah&in dan enggan #e"kah&in
adalah #e"makna me"eka telah mensia-siakan hidupnya di dunia yang telah disediakan Allah
untuk ham#anya-Nya menikmati segala pengu"niaan-Nya.
(slam adalah mela"ang ummahnya hidup mem#ujang - tanpa #e"kah&in dengan tujuan
untuk menjauhkan di"i da"i menikmati kesedapan #e"kelamin dan kesenangan hidup didunia
se"ta mengelakkan di"i da"i menikmati kegem#i"aan #e"kelua"ga dan tidak mahu mempunyai
ketu"unan.
Dalam (slam #e"kah&in adalah me"upakan suatu pe"ka"a yang digalakkan, ke"ana
dengan pe"kah&inan itu akan #e"kem#ang #iak ummah Na#i Muhammad s.a.&., dimana
#aginda adalah me"asa #angga dan #e"gem#i"a dengan se#a# #anyak ummatnya. (ni telah
dinyatakan 'leh 2asulullah s.a.& dalam hadithnya yang di"i&ayatkan da"ipada %aBad #in A#i
)aFFas 4
C6e"kah&inlah kamu Maka sesungguhnya aku diha"i Fiamat kelak akan #e"gem#i"a
dengan se#a# #anyak ummahku. Dan janganlah kamu menjadi sepe"ti '"ang - '"ang Nas"ani
#e"tapa - hidup mem#ujangC.
Me"eka yang enggan #e"kah&in, (mam 6ukha"i dan Muslim telah me"i&ayatkan
hadith da"i Anas #in Malik, katanya 4 iga '"ang saha#at datang #e"kunjung ke "umah iste"i-
Pengajian Islam (ULT 2122)
14
iste"i 2asulullah s.a.&. menanyakan tentang Bi#adat yang dike"jakan 'leh 6aginda. %etelah
tiga '"ang saha#at tadi mendapat ja&apan da"i iste"i-iste"i 6aginda, me"eka me"asa #aha&a
Bi#adat me"eka itu #ila di#andingkan dengan i#adat 2asullah s.a.&. adalah te"lalu sedikit dan
sangat-sangat Cku"ang.C
Me"eka #e"kata sesamanya4 C6agaimana Bi#adat kitaH Padahal 6aginda adalah '"ang
yang maBshum - tidak sedikit pun mempunyai d'sa, dan Allah telah mengampunkan d'sanya
yang telah lalu dan akan datangH. CMaka salah se'"ang da"i me"eka itu #e"kata4 CAku akan
sem#ahyang ahajjud setiap malam.C Dan se'"ang yang lain akan #e"kata4CAku akan
#e"puasa sepanjang tahun, dan tidak akan #e"#uka.C Dan se'"ang yang lain lagi #e"kata4 CAku
akan mengasingkan di"i da"i '"ang pe"empuan, dan aku tidak akan #e"kah&in selama-
lamanya 0hidup mem#ujang1C Maka datang 2asulullah s.a.&., lalu #e"sa#da4
+amu semua #e"kata #egituH (ngat dan ketahuilah, demi Allah, aku adalah '"ang yang
sangat takut te"hadap Allah, dan sangat taF&a kepada-Nya, tetapi aku #e"puasa dan kadang-
kadang aku 0tidak #e"puasa1, dan aku sem#ahyang, dan aku tidu", dan aku juga #e"kah&in
dengan pe"empuan. Maka sesiapa yang tidak suka dengan sunnahku, me"eka itu #ukanlah
pengikutku 0#ukan da"i kalangan ummahku1. 02i&ayat 6ukha"i dan Muslim1
Me"eka yang enggan #e"kah&in 0hidup mem#ujang1 seumu" hidupnya, padahal
me"eka mampu menunaikan tanggungja&a# te"hadap iste"inya $ahi" dan #atin, maka
#e"makna me"eka telah mengha"amkan sesuatu pe"ka"a yang halal ke atas di"i me"eka, dan
me"eka itu adalah juga '"ang yang menentang hukum Allah da"i %unnah 2asul-Nya.
Dalam masalah ini, at-a#a"i #e"kata4 C%aha#at 2asulullah s.a.& #e"nama BUthman
#in Ma$Bun mengha"amkan ke atas di"inya se'"ang pe"empuan, #enda-#enda yang #aik dan
semua #enda yang sedap dan la$at. Dengan pengha"aman te"se#ut, Allah aBala menu"unkan
*i"man-Nya4
)ahai '"ang-'"ang yang #e"iman, janganlah kamu ha"amkan #enda-#enda yang #aik
yang telah dihalalkan 'leh Allah #agi kamu, dan janganlah kamu melampaui #atas pada apa
yang telah ditetapkan halalnya itu, ke"ana sesungguhnya Allah tidak suka kepada '"ang-'"ang
yang melampaui #atas. 0%u"ah al- MaBiddah4?<1
%ehu#ungan dengan ini, di"i&ayatkan da"i (#nu BA##as4
Pengajian Islam (ULT 2122)
15
%e'"ang lelaki mengadu dan #e"tanya kepada 2asulullah s.a.&. mengenai '"ang yang
mem#ujang 0tidak #e"kah&in1 selama-lamanya, katanya4 C 6'lehkah aku #e"kasiHC 6aginda
menja&a# dengan sa#danya4
idak ada dalam agama kita '"ang yang #e"kasi. 02i&ayat a#"ani1
Dalam masalah ini, %aBad #in )aFFas #e"kata4
2asulullah s.a.&. telah mela"ang saha#atnya BUthman #in Ma$Bun hidup mem#ujang
0tanpa #e"kah&in1. Andainya 6aginda mengi$inkan BUthman #in Ma$Bun mem#ujang 0tanpa
#e"kah&in1, tenteulah kita Cha"usC #e"kasi. 02i&ayat 6ukha"i1
4. FALSAFAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM
Di dalam al-/u"an dijelaskan #aha&a tujuan pe"nikahan adalah untuk
mendapatkan ketenangan dan ke#ahagiaan, se#agaimana *i"man Allah yang #e"maksud4
9!an di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu bahawa !ia jadikan bagi
kamu pasangan hidup agar kamu mendapatkan ketenangan;kebahagiaan
bersamanya. 1emudian Allah ciptakan di antara kamu berdua mawaddah
dan rahmah
0%u"ah al-2um, ayat -11
Alam ini te"asa indah ke"ana Allah men!iptakannya #e"pasang-pasangan. Ada
siang, ada pula malam. Ada tempat yang su#u", ada pula yang tandus. Ada gunung-
ganang yang tinggi tapi ada juga lem#ah dan lu"ah yang dalam. Ada lelaki dan ada pula
pe"empuan. Allah men!iptakan pasangan untuk manusia aga" me"eka dapat hidup sei"ing
sejalan, #e"#ahagi suka dan duka se"ta tetap #e"sama dalam melaya"i kehidupan yang
penuh dengan 'nak, du"i, dugaan, tentangan dan !a#a"an demi men!apai satu matlamat
mendapatkan kelua"ga sakinah ma"datillah.
%elain ketenangan di dalam pe"nikahan, Allah juga men!iptakan ma&addah dan
"ahmah di hati suami dan iste"i. %e#ahagian ahli ta*si" mem#e$akan makna ma&addah
dan "ahmah ini. 6agi me"eka, ma&addah adalah "asa !inta #e"dasa"kan syah&at
kemanusiaan, iaitu keinginan untuk melakukan hu#ungan suami iste"i yang akan
melahi"kan dan mengem#angkan ketu"unan manusia.
Menu"ut P"'* D" Hamka, "ahmah le#ih tinggi kedudukannya da"ipada ma&addah
se#a# ia kasih mes"a di anta"a suami iste"i yang #ukan lagi #e"asaskan keinginan
syah&at, se#aliknya "asa kasih sayang mu"ni yang tum#uh da"i ji&a yang paling dalam
sehingga suami iste"i me"asakan ke#ahagiaan yang tidak #e"tepi dan ketenangan yang
tidak #e"#atas
Pengajian Islam (ULT 2122)
16
Ma&addah atau keinginan untuk melakukan hu#ungan suami iste"i ini ada hadnya
sei"ing dengan umu" manusia itu sendi"i. Apa#ila se'"ang lelaki telah #e"umu" G=-<=
tahun dan pe"empuan #e"umu" ;= tahun, ma&addah ini akan #e"ku"angan. Maka, pada
saat inilah Allah akan menim#ulkan "ahmah atau kasih sayang yang su!i mu"ni di hati
pasangan. 2ahmah le#ih tinggi kedudukannya da"ipada ma&addah se#a# ia kasih mes"a
di anta"a suami iste"i yang #ukan lagi #e"asaskan keinginan syah&at, se#aliknya "asa
kasih sayang mu"ni yang tum#uh da"i ji&a yang paling dalam sehingga suami iste"i
me"asakan ke#ahagiaan yang tidak #e"tepi dan ketenangan yang tidak #e"#atas.
Allah akan menu"unkan "ahmah di dalam satu kelua"ga apa#ila kelua"ga
#e"kenaan di#ina atas niat men!a"i ke"edaan Allah. 3leh se#a# itu, di dalam p"'ses
mem#ina satu "umah tangga, 2asulullah mem#e"ikan #im#ingan kepada umat (slam aga"
memilih pasangan ke"ana empat p"insip, iaitu ke!antikan, ketu"unan, kekayaan dan
agamanya. Akan tetapi 2asulullah mem#e"atkan aga" agama menjadi keutamaan.
Ada kalanya '"ang memilih pasangan ke"ana ke!antikan dan kekayaan sehingga
me"eka lupa #aha&a ke!antikan dan ha"ta #e"si*at sementa"a. 6egitu juga dengan
ketu"unan dan nasa# tidak selamanya menjamin ke#ahagiaan. 3leh se#a# itulah,
2asulullah menyu"uh memilih pasangan ke"ana agama se#a# keku"angan dalam "upa,
ha"ta dan nasa# atau ketu"unan akan disempu"nakan 'leh agama.
)anita yang #e"agama akan tim#ul di &ajahnya ke!antikan yang lahi" da"i
ji&anya dan menyina"i segenap tu#uhnya, #ukan ke!antikan palsu yang diselaputi
s'lekan. )anita yang #e"agama juga akan melahi"kan si*at FanaBah, iaitu #e"asa !ukup
dengan yang me"eka miliki dan tidak te"lalu memaksa di"i untuk men!apai sesuatu.
3leh itu, kelua"ga yang di#ina atas dasa" agama ini akan memiliki matlamat yang jelas.
3leh ke"ana pe"kah&inan adalah pe"kem#angan da"ipada kelua"ga yang sedia ada dan
hu#ungan anta"a kelua"ga #a"u dan yang sedia ada &aji# dipe"teguhkan dan 'leh ke"ana
kelua"ga #a"u itu se#ahagian da"ipada masya"akat yang #'leh mempenga"uhi keadaan #aik
#u"uk masya"akat, maka pe"kah&inan yang tidak mengh'"mati masya"akat, sepe"ti kah&in
la"i, tangkap #asah dan lain-lain, sangat dikeji 'leh (slam, melainkan di dalam keadaan-
keadaan te"tentu, di mana peme"intah #'leh menggantikan tempat se#agai &ali #agi
menggantikan &ali da"ipada kelua"ga si iste"i.
Pengajian Islam (ULT 2122)
17
5. MATLAMAT PERKAHWINAN DALAM ISLAM
1.Pe"kah&inan %unnah Pa"a Na#i dan 2asul.
,i"ma Allah4
I!emi sesungguhnya 1ami #Allah( telah mengutus beberapa rasul sebelum
kamu dan 1ami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan juga keturunan.J
0Surah al-+a2d % &31
Allah mengutus pa"a na#i dan "asul untuk memimpin umat manusia ke jalan
ke#ena"an. Me"eka adalah m'del yang mesti diikuti 'leh manusia demi keamanan,
ke#ahagiaan dan kedamaian hidup di dunia dan akhi"at. Dengan men!'nt'hi sunnah pa"a
na#i dan "asul ini, iaitu mem#ina kelua"ga melalui pe"kah&inan, insya-Allah manusia akan
mempe"'leh ke#aikan dan keselamatan yang #e"panjangan di dunia dan akhi"at.
2asulullah s.a.&. amat menggalakkan umatnya supaya #e"kah&in. Da"ipada Aisyah
".ha. ia #e"kata4 elah #e"sa#da Na#i s.a.&4
<erkahwinan itu adalah sunnahku, sesiapa yang tidak suka mengikut
sunnahku maka bukanlah dia daripada g"l"ngan umatku.
#+iwayat al-=mam =bn 5ajah(
-.Me&ujudkan pe"asaan tenang dan tente"am.
Pengajian Islam (ULT 2122)
18
Melalui pe"kah&inan, sese'"ang akan #e"asa aman dan tente"am dengan adanya
ikatan kasih dan saying anta"a suami iste"i. Allah menyatakan pe"ka"a ini dalam *i"man-Nya4
!an antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-$ya,
bahawa =a menciptakan kamu #wahai kaum lelaki( isteri-isteri daripada jenis
kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan
jadikan-$ya antara kamu perasaan cinta dan kasih saying.
#Surah al-+um % '0 (
A.Memeliha"a iman.
Al-6aihaFi ".a. me"i&ayatkan hadis da"ipada 2asulullah s.a.&4
Apabila telah berkahwin sese"rang hamba itu, maka ia telah memenuhi
separuh daripada agamanya. 5aka bertakwalah kepada Allah di separuh
yang belum disempurnakan lagi.
Hadis ini menjelaskan apa#ila sese'"ang itu telah #e"kah&in, maka ia akan te"selamat
da"ipada pe"ka"a-pe"ka"a yang tidak el'k yang #'leh menje"umuskan di"inya dalam kan!ah
d'sa dan n'da.
2asulullah s.a.&. #e"sa#da4
)arang siapa yang mampu berumah tangga, hendaklah ia berkahwin
kerana dengan membuat demikian dapat menundukkan penglihatan dan
dapat memelihara keh"rmatannya. !an barang siapa yang tidak mampu
berkahwin, hendaklah ia berpuasa kerana dengan berpuasa dapat
menghalang keinginan nafsunya.
#+iwayat =bn 5as2ud(
%elain itu, pe"kah&inan juga menjadi medan untuk sese'"ang itu menyempu"nakan
tanggunggja&a#nya dengan sa#a". 6agi pasangan yang dapat menjalankan tanggungja&a#
Pengajian Islam (ULT 2122)
19
masing-masing dengan #aik, maka me"eka akan #e"'leh ganja"an yang #esa" di sisi Allah dan
dengan itu akan meningkatkan lagi iman dan kedudukan me"eka di sisi uhan.
8.Mengikis "asa takut.
.alakan untuk #e"kah&in meliputi semua masya"akat te"masuk g'l'ngan *ahi"
miskin. Dengan anju"an #e"kah&in ini, (slam ingin mengikis "asa takut tidak mampu
memikul tanggungja&a# te"hadap iste"i dan anak-anak dise#a#kan 'leh kemiskinan yang
dihadapi. %esungguhnya Allah s.&.t menjamin "e$eki setiap ham#a-Nya. (ni dinyatakan 'leh
hadis4
Sesiapa yang meninggalkan perkahwinan kerana takut miskin, maka ia
bukanlah daripada g"l"nganku.
02i&ayat A#u Daud1
;.Mengem#angkan ketu"unan.
2asulullah s.a.&. amat #e"#angga dengan umatnya yang "amai di akhi"at nanti. 3leh
yang demikian, mene"usi pe"kah&inan, akan lahi"lah $u"iat yang #e"iman dan #e"tak&a yang
memakmu"kan #umi.
Da"ipada Ma5Fal #in Yasa", dia #e"kata4 elah #e"sa#da Na#i s.a.&4
)erkahwinlah kamu dengan wanita yang pengasih dan subur, kerana aku
akan berbangga dengan jumlah kamu yang ramai.
#+iwayat al-=mam Abu
!aud(
G.Me&ujudkan Displin
Melalui pe"kah&inan, akan &ujudlah displin dalam di"i setiap angg'ta "umahtangga
itu. Akan #e"laku pengagihan tugas anta"a suami, iste"i dan anak-anak. Pe"kah&inan menjadi
!a"a hidup semula jadi manusia dan asas pe"kem#angan masya"akat se!a"a te"susun dan
te"atu".
2ujukan4 %iti N'" 6ahyah Maham''d dan Eulina Hassan4 &0 :iri Suami =daman #>?$
'@@8(,#ms00 hingga 07(
Pengajian Islam (ULT 2122)
20
<. Pe"kah&inan adalah i#adah.
Pe"kah&inan yang dilaksanakan menu"ut tuntutan sya"iat #ukan sahaja men!etus
#anyak ke#aikan, malah sentiasa mendapat pahala. (slam mengaja" aga" kelua"ga dan
"umahtangga menjadi tempat #e"naung yang kukuh dan menjanjikan ketenangan di mana
&ujudnya suasana yang dikatakan I2umahku %yu"gakuJ. 6apa adalah '"ang yang diletakkan
ha"apan mem#e"ikan kepe"luan dan didikan, sementa"a i#u se#agai lam#ing kasih saying dan
ketenangan.
6. ISU ISU BERKAITAN PERKAHWINAN
6.1. Kahwin a!i
+ah&in la"i ini juga me"upakan satu masalah semasa yang #e"laku, te"utama pasangan atau
dise#a#kan &ali tidak mahu mengah&inkan anak pe"empuan me"eka atau anta"a pasangan
te"se#ut dengan &ali atau ke"ajaan ada se#a#-se#a# te"tentu yang mana me"eka tidak #'leh
dikah&inkan di dea"ah atau di nege"i #e"kenaan.
3leh itu pasangan yang mempuyai masalah te"se#ut, mengam#il keputusan untuk
mene"uskan has"at me"eka, #aik untuk mengadakan pekah&inan pe"tama atau p'ligami
dengan mengam#il langkah kah&in la"i, yang mana akad pekah&inan me"eka dilangsungkan
dengan #e"&alikan &ali hakim. Pada #iasanya pasangan yang melakukan kah&in la"i
dilakukan di %elatasn hailand.
P"n#a$a% Ua&a' T"n%an( )ahwin La!i
+ah&in la"i adalah me"upakan satu isu dan masalah semasa yang melandai masya"akat ha"i
ini, khasnya di Malaysia. >uste"u, Ulama5 dan Mu*ti-mu*ti te"paksa mem#uat pe"tim#angan
yang "api dan penelitian yang jelas se#elum mengelua"kan *at&a. %etelah mengadakan
pe"#in!angan untuk menangani gelala te"se#ut, Majlis ,at&a +e#angsaan, khasnya pendapat
yang dikelua"kan 'leh mu*ti-mu*ti ke"ajaan nege"i +edah, +elantan dan >'h'" #e"sepakat
tentang hukum kah&in la"i, sama ada ia sah atau tidak #e"gantung kepada keadaan te"tentu
iaitu4
1. Hukum kah&in la"i adalah sah seki"anya ja"ak anta"a tempat tinggal &ali nasa# kepada
pengantin pe"empuan dengan tempat yang dilangsungkan pe"kah&inan mele#ihi -
ma"halah, iaitu dalam kada" ja"ak mele#ihi ;< #atu atau 1== km menu"ut uku"an jumhu"
Pengajian Islam (ULT 2122)
21
ulama5 seka"ang. Lanta"an itu Majlis ,at&a dan Mu*ti nege"i-nege"i te"se#ut #e"pendapat,
mana-mana pe"kah&inan atau kah&in la"i te"se#ut tidak sah seki"anya ja"ak te"se#ut tidak
men!ukupi dan pe"kah&inan anta"a me"eka mestilah diakad semula 'leh &ali nasa#,
seki"anya &ali nasa# masih ada semuanya.
-. Pasangan pengantin lelaki te"se#ut ada ku*u 0seta"a*1 dengan k'nteks islam dengan
pe"empuan yang ingin dikah&ininya.
A. Pasangan te"se#ut khasnya pengantin lelaki mestilah '"ang yang #e"pegang teguh dan
menghayati aja"an islam.
8. Pengantin lelaki adalah ahli tasa""u* iaitu mampu mem#elanjakan ha"ta sendi"i.
;. Pengantin lelaki mestilah !ukup umu" dan mukalla*.
G. )a"as.
<. Pengantin lelaki dan pe"empuan mestilah !e"dik.
K"*an )ahwin La!i
)alaupun pe"kah&inan dan akad kah&in la"i adalah sah seki"anya dengan menepati sya"at
te"se#ut di atas dan ia dapat menyelesaikan masalah pasangan te"se#ut dan dapat te"us hidup
#e"sama, namun se!a"a tidak langsung ia #'leh menye#a#kan tim#ul kesan negeti*
sampingan, anta"anya4
1. 6'leh menye#a#kan hu#ungan kekelua"gaan pasangan te"se#ut dengan i#u#apa, me"tua
se"ta ke"a#at me"eka menjadi "enggang dan tidak ada "asa saling h'"mat mengh'"mati.
%edangkan salah satu da"ipada tujuan pe"kah&inan adalah untuk menghu#ungkan
hu#ungan kekelua"gaan dan silatu"ahim.
Pengajian Islam (ULT 2122)
22
-. Pasangan te"se#ut akan menghadapi k'n*lik dan te"sisih aki#at me"eka mem#elakangi
nasihat, pandangan dan tidak mengutamakan pandandangan ikhlas kelua"ga. %edangkan
islam santiasa menya"ankan supaya mentaati dan mengh'"mati i#u#apa me"eka dan
meminta nasihat '"ang yang le#ih tua, ke"ana tidak ada i#u#apa atau sauda"a-ma"a yang
ingin melihat anak-anak dalam kesusahan.
A. indakan te"#u"u-#u"u muda-mudi seka"ang dan me"eka yang mengam#il keputusan
kah&in la"i ke#anyakan adalah ke"ana did'"'ng 'leh pemiki"an yang sempit untuk
melepaskan dan menyelesaikan masalah me"eka sahaja. Me"eka langsung tidak
memiki"kan kesan sampingan. anpa "estu i#u#apa dan kelua"ga, pe"kah&inan itu #'leh
menim#ulkan *itnah dalam masya"akat.
6.+. Kahwin M,%'ah
P"n("!%ian )ahwin M,'ah
Mu5tah da"i segi #ahasa ialah se"'n'k dan #ekalan yang sedikit atau #enda yang digunakan
dengan senanghati.
Menu"ut penge"tian istilah, nikah mut5ah ialah akad pe"kah&inan yang dilakukan
dengan tujuan #e"se"'n'k untuk sementa"a &aktu sahaja dan sesudah !ukup temp'h yang
dijanjikan me"eka #e"!e"ai tanpa talak. Nikah mut5ah ini dikenali dengan pe"kah&inan
sementa"a ke"ana lelaki mengah&ini pe"empuan dalam satu temp'h te"tentu. K'nt'hnya,
se#ulan atau setahun.
Dalam maksud yang lain juga, nikah mut5ah adalah pe"kah&inan untuk sementa"a
&aktu, samada diketahui jangkamasa te"tentu atau tidak diketehui jangkamasanya.
K'nt'hnya ses'"ang #e"kata4 akau nikahkan engkau dengan ses'"ang &anita 0anu1 selama
satu tahun. Maka pengantin lelaki 0kah&in sementa"a1 menja&a#4 LAku te"ima nikahnya5.
Apa#ila sampai temp'h sepe"ti yang dinyatakan, maka te"!e"ailah pe"empuan itu dengan
sendi"inya.
Dalam nikah mut5ah lelaki tidak &aji# mem#e"i maskah&in kepada &anita, tidak
di&aji#kan mem#e"i na*kah dan dianta"a me"eka tidak dapat mene"ima &a"isan. %elain itu
&anita yang #e"pisah melalui nikah mut5ah tidak ada eddah. Melalui nikah mut5ah ses'"ang
itu hanya di#e"i kepe"luan #iasa sahaja, dan &anita te"se#ut akan menjaga lelaki dan
mengu"uskanya.
S"-a!ah Kahwin M,%'ah
Pengajian Islam (ULT 2122)
23
Mengikut seja"ahya pada pe"mulaan islam, nikah mut5ah diha"uskan ke"ana da"u"at,
khususnya #agi me"eka yang kelua" #e"pe"ang atau kelua" nege"i dalam jangkamasa yang
lama. %elain itu me"eka tida mem#a&a iste"i #e"sama atau tiada kenalan atau ke"a#at di sana.
Me"eka dikhuati"i akan te"je"umus kelem#ah $ina dan pe"#uatan keji ke"ana tidak tahan
ke"ana #e"jauhan dengan iste"i atau #e"jauhan dengan iste"i.
Mengikut seja"ah islam juga, kah&in mut5ah kemudianya diha"amkan dengan pasti
dan pengha"aman di#uat selama-lamanya iaitu #e"mula da"i pem#ukaan k'ta Mekkah.
Dimana pa"a saha#at pada pe"mulaan +'ta Mekkah masih dii$inkan 'leh Na#i untuk kah&in
mut5ah dan kemudian diha"amkan.
H,),& Kahwin M,%'ah
>umhu" ulama5 telah #e"sepakat mengelua"kan hukum #aha&a kah&in mut5ah adalah ha"am.
Ulama5 #e"pendapat demikian dengan #e"dasa"kan hujjah dan dalil yang kukuh se#agaimana
hadith yang di"i&ayatkan 'len (#n Majah yang #e"maksud4
Wahai manusia saya pernah mengi/inkan kamu kahwin mut2ah tapi sekarang Allah S.W.T
telah mengharamkan sehingga hari kiamat
1. Dalam hadith lain juga Na#i menjelaskan dengan maksudnya #aha&a pe"kah&inan
mut5ah adalah ha"am #e"dasa"kan hadith yang di"i&ayatkan 'leh %amu"ah al->ahmi.
6eliau ada #e"sama "asullah ketika #e"lakunya penaklukan +'ta Mekkah, 2asullah telah
mengi$inkan kah&in mut5ah kemaudian Na#i telah mengha"amkan te"us pe"kah&inan
jenis ini dan diha"amkan dengan le#ih pasti lagi semasa #e"lakunya pe"ang +hai#a".
Pendapat itu dis'k'ng dengan Hadith yang di"i&ayat 'leh Ali #in A#i ali# #aha&a
2asullalah #e"sa#da yang #e"maksud4
!ariapda Ali r.a., +asullah telah melarang kahwin mut2ah dalam perang 1aibar dan
melarang memakan daging keldai.
-. Pe"kah&inan te"se#ut adalah #e"!anggah dengan kehendak agama sepe"ti yang dijelaskan
dalam al-/u"an.
Di dalam al-/u"an menjelaskan mana-mana &anita yang #e"!e"ai hidup atau #e"!e"ai
mati dengan suaminya ada penetapan iddah, #e"hak mene"ima pusaka, na*kah, hadanah
anak-anak dan lainnya. %edangkan dalam pe"kah&inan mut5ah semua itu tidak #e"laku.
A. Pendapat jumhu" juga dengan #e"dasa"kan kata-kata Uma" pada ketika itu menjadi
khali*ah yang suatu masa ketika telah #e"u!ap diatas mim#a" dangan mengha"amkan
pe"kah&inan mut5ah dan saha#at lain #e"setuju dengan pendapat #eliau. Hal te"se#ut
tidak mungkin Uma" #e"dusta atau mengelua"kan pendapat tanpa sanda"an Hadith atau
mengikut na*su sahaja.
Pengajian Islam (ULT 2122)
24
8. +ah&in mut5ah hanyalah untuk melepaskan na*su syah&at sahaja dan #ukan untuk
mempe"'lehi $u"iat. %edangkan k'nsep pe"kah&inan se#ena"nya adalah untuk kedua-
duanya. Hal itu dis'k'ng 'leh >a5a*a" (#n Muhammad yang menghukumkan nikah mut5ah
se#agai pe"#uatan $ina. (a disamakan dengan $ina ke"ana tujuan kah&in mut5ah adalah
untuk #e"se"'nak dan memuaskan ha&a na*su semata-mata selain itu ia adalah satu
kela$iman dan penganiayaan te"hadap pe"empuan yang mana me"eka #agaikan #a"angan
dagangan tanpa satu ikatan yang kukuh, #aik da"i segi na*kah juga pemiliha"aan
keh'"matan dan ma"uah di"i dan pem#elaan selepas #e"pisah.
;. Lima ulama5 juga #e"setuju adalah nilkah mut5ah adalah #atal dan ha"am #uat selama-
lamanya. %e#agaimana yang dinyatakan 'leh iman al- %yaukani, ini adalah #e"dasa"kan
Hadith yang di"i&ayat da"ipada (#n Uma" melalui sanad sahih4
)ahawa +asulullah s.a.w pernah mengi/inkan untuk kami nikah mut2ah #&( hari
kemudian baginda menegahnya. !emi Allah SWT tiada se"rangpun yang aku ketahui
melakukan kahwin mut2ah sedangkan ia mempuyai isteri atau mempuyai isteri nescaya
aku merejamnya dengan batu.
.. KESIMPULAN
%e#agai pe"atu"an hidup yang lengkap dan sempu"na yang me"angkumi pem#entukan
masya"akat yang sejahte"a, (slam telah menetapkan pe"atu"an-pe"atu"an pe"kah&inan dan
pe"jalanan hidup #ekelua"ga dengan sempu"na. Pe"atu"an ini tidak hanya #e"#entuk undang-
undang tetapi juga mene"usi pem#entukan "asa tanggungja&a# dan pe"asaan h'"mat-
mengh'"mati sesama lain.
Pengajian Islam (ULT 2122)
25
Nilai-nilai akhlak yang di#ina mene"usi keseda"an #e"agama dipupuk mene"usi
pendidikan. +esempu"naan undang-undang yang menga&al pe"jalanan kelua"ga tidak
men!ukupi #agi menjamin ke#ahagian atau ketente"aman sese#uah kelua"ga itu. +elua"ga
mesti disusun dan dika&al 'leh "asa tanggungja&a# dan mengh'"mati nilai-nilai (slamiyyah.
Anta"a asas-asas penting #agi mem#entuk kelua"ga yang ha"m'ni ialah "asa kasih sayang dan
kasihan #elas dalam ahlinya.
6egitu juga dengan ada# ketika #e"k'munikasi ha"us dijaga dengan #aik. %uami
hendaklah menjadi kayu uku" atau !'nt'h teladan yang #aik untuk pa"a iste"i se"ta anak-anak.
%uami selaku pend'k'ng atau ketua kelua"ga #e"ke&ajipan dalam mem#e"i na*kah kepada
iste"i dan anak-anak. %ang suami ha"us memainkan pe"anan yang penting #agi mene"aju
pe"jalanan kelua"ganya dengan #aik. Misalnya se#agai ketua kelua"ga dia ha"us menjadi gu"u
dalam mengaja" ilmu agama kepada iste"i dan anak-anak. Manakala #agi pe"empuan pula
tanggungja&a# mem#antu suami dalam mendidik anak-anak dan mengu"uskan "umahtangga
hendaklah dilaksanakan dengan #aik.
%i*at-si*at tanggungja&a# dan saling h'"mat-mengh'"mati inilah yang ha"us ada
dalam di"i setiap insan yang #ekelua"ga. Hanya '"ang-'"ang yang mempunyai keseda"an
keagam nmaan yang akan menpunyai dan menjaga nilai-nilai (slamiyyah ini. anpa nilai-
nilai mu"ni ini pe"atu"an yang sempu"na tidak mem#e"i #anyak kesan ke"ana '"ang yang
tidak dapat menga&al di"i akan lupa tentang ke&ujudan Allah %). >ika tiada pe"asaan takut
akan Allah didalam di"i sese'"ang nes!aya mudahlah #agi di"inya untuk melangga" undang-
undang dan pe"atu"an yang ada.
+epin!angan dan ke"untuhan "umahtangga yang #anyak #e"laku didalam kelua"ga
(slam pada ha"i ini sangat mem#im#angkan. (ni ke"ana pem#entukkan sese#uah kelua"ga itu
tidak sangat memenuhi kehendak-kehendak (slam. %elain da"ipad ku"angnya asas-asas
keagamaan, kejahilan suami dan iste"i tentang hukum hakam yang #e"kaitan dengan
hu#ungan dianta"a me"eka dan tanggungja&a# kedua-duanya te"hadap anak-anak.
>uste"u itu ikatan pe"kah&inan yang #e"landaskan sya"iat (slam ha"us dipandang
se"ius #agi me"eka-me"eka yang ingin hidup #e"kelua"ga. (lmu-ilmu pe"kah&inan hendaklah
dipelaja"i dan di*ahami supaya pe"kah&inan itu menjadi suatu ikatan yang indah dan #ahagia.
+elua"ga yang #ahagia adalah tanda di mana "ahmat Allah %) sentiasa memayungi
sepanjang pe"jalanannya.
Pengajian Islam (ULT 2122)
26
%E+(AN
RU/UKAN
Dat'5 D". Hj. M'hd. ,ad$ilah +amsah, Hj. Muhammad Eaka"ia, Ea"ina %a"udin, -==;,
5enempuh Aerbang <erkahwinan, elaga 6i"u %dn. 6hd. +uala Lumpu".
Dat'5 %iti N'" 6ahyah Maham''d, %iti Nu" ,atimah Hasan, -==@, 0@ Terminal Syurga
+umah Tangga, elaga 6i"u %dn. 6hd. +uala Lumpu".
Pengajian Islam (ULT 2122)
27
Dat'5 %iti N'" 6ahyah Maham''d, Eulina Hassan, -==G, &0 :iri Suami =daman, elaga 6i"u
%dn. 6hd. +uala Lumpu".
Dat'5 D". Hj. M'hd. ,ad$ilah +amsah, Hj. Muhammad Eaka"ia, ,atimah %ya"ha N''"din,
-==;, <etua 5embuat Brang >atuh :inta, elaga 6i"u %dn. 6hd. +uala Lumpu".
D". Must'*a Al-+hin, D". Must'*a Al-6ugh', Ali Asy-%ya"#aji, -==-, 1itab Fikah 5a/hab
Syafie, 5enghuraikan )ab ?ndang-undang 1ekeluargaan #6(, Pustaka %alam %dn.
6hd. +uala Lumpu".
D". Mek )'k Mahmud, %"i Eu"aihan M'hamad, -=1=, *adirnya <ermata *atiku, <ed"man
5embina 1eluarga )ahagia, Must"ead %dn. 6hd. +uala Lumpu".
D". Nas'ha %aa#in, -==-, 5engendalikan *ubungan Suami =steri, P% Pu#li!ati'ns 9
Dist"i#ut'"s %dn. 6hd. +uala Lumpu".
Nu"a$mallail MA"ni, A$ha" Muhammad, +ama"ul A$mi >asmi, -=1=, =nstitusi-=nstitusi
=slam, UniDe"siti ekn'l'gi Malaysia 0UM1, >'h'"
%ayid %a#iF, 1@@=, Fikih Sunnah >ilid 8, Mi!t'"y Agen!ie, +uala Lumpu".
Usta$ M'hammad Nid$am A#d. +adi". -==?. S"al >awab +emeh Temeh Tentang $ikah
1ahwin, tapi anda malu bertanya,elaga 6i"u %dn. 6hd. +uala Lumpu".
Pengajian Islam (ULT 2122)
28

Anda mungkin juga menyukai