Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DUNIA

MUZIK KSSR TAHUN 3


Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik Tahun 3
Tahun : 3 PERDANA
Tarikh : 19 MAC 2014
Maa :10.30 am 10.40 am ( 10 minit
!ilan"an Pelajar : 30 !"an#
Tajuk : Ne#a"aku Ma$a%&ia
Stan#ar# Kan#un"an : Pen#a$aman Muzika$.
1. men%an%i $a#u men#ikut i"ama den#an te'at
Stan#ar# Pe$%elajaran: 1. men%an%ikan $a#u men#ikut i"ama( me$!di dan ek&'"e&i
den#an )etu$.
Pen"ala$an Se#ia A#a: mu"id 'e"nah men%an%i $a#u *++R 'ada 'em)e$a,a"an
%an# $a$u.
!ahan !antu Men"ajar &!!M'( *i)!d( -i"ik $a#u Ma$a%&ia Ne#a"aku( -a't!'
Pen)era*an nilai : )e"di&i'$in. men#ikut a"ahan( ke",a&ama(%akin 'ada di"i &endi"i
Ke$ahiran %er+ikir : Men#ha&i$kan idea &ema&a men%an%i
Ele$en Menta Kurikulu$ : 1. *"eati/iti


-an#kah
0 Ma&a
1&i Pe$a,a"an Akti/iti Pen#a,a"an dan
Pem)e$a,a"an
+t"ate#i 0
22M 0 Ni$ai
+et
1nduk&i
(3 minit
N%an%ian &!$4a 1. 5u"u mem'e"kena$kan
-a#u ,Ne"araku Mala)ia-
me$a$ui 'a'a"an &k"in T6
-CD.
&Akti.iti $e$anakan uara'
2. 5u"u mem)im)in# mu"id
men%an%ikan &!$4a
&#/0re0$e0+a0/' &e7a"a
menaik dan menu"un
men#ikut ki)!d.
3. 5u"u men##unakan
tan##anada C Maj/r da$am
me$akukan akti/iti
memana&kan &ua"a.
*!m'ute"
"i)a( T6 -CD(
&'eake"(ki)!d
Ni$ai :
Men#ikut
a"ahan( 'atuh
-an#kah
1
(10 minit
N%an%ian dan
)a7aan $i"ik tan'a
i"in#an muzik
1. 5u"u meminta mu"id
me"u,uk &enikata $a#u 'ada
&k"in T6 -CD dan meminta
mu"id mem)a7a $i"ik )a"i&
demi )a"i&
2. 5u"u men%an%ikan $a#u
Ne"araku Mala)ia tan'a
i"in#an muzik.
+'eake"(
k!m'ute"
"i)a( 'a'an
'utih(T6
-CD( dan
ki)!d
-an#kah N%an%ian den#an 1. 5u"u memainkan $a#u
2
(10 minit
i"in#an muzik Mala)ia Ne"araku den#an
i"in#an muzik da"i'ada ki)!d.
2. Mu"id men%an%ikan $a#u
Ma$a%&ia Ne#a"aku
)e"'andukan a"ahan #u"u.
3. 5u"u men#i"in#i mu"id
men%an%ikan $a#u te"&e)ut
den#an men##unakan ki)!d.
.
Penutu'
(3 minit
Pe"&em)ahan
1. *!#niti4
2. +!&ia$
1. Mu"id men%an%i &e7a"a
)e"amai."amai )e"&ama #u"u
2. 5u"u me"umu&kan i&i
'e$a,a"an
3. 5u"u meminta mu"id
me$ekat &eni kata $a#u itu
da$am )uku muzik.
$
+eni kata
$a#u dan
ki)!d
Re4$ek&i P 8 P 5u"u :