Anda di halaman 1dari 1

Catatan Menghadiri Kem Motivasi UPSR

Jumaat,12 April 2013


7.30 pagi : Saya mendaftar diri di kaunter apabila sampai di sekolah. Saya
diberikan fail dan alat tulis.
.00 pagi : !engerusi !"#$ sekolah menyampaikan u%apan perasmian di
atas pentas.
.1& pagi : Seorang guru penyelaras memberikan taklimat ringkas sebelum
atur%ara dimulakan.
.'& pagi : Seorang guru berpengalaman memberikan %eramah yang berta(uk
)*saha +angga ,e(ayaan-. #eliau menasihati murid.murid agar
bela(ar dengan bersungguh.sungguh untuk memburu ke(ayaan.
/.'& pagi : 0ikgu +an memberikan %eramah yang berta(uk )0ara.%ara
1en(a2ab Soalan !eperiksaan-. #eliau memberitahu kami
tentang teknik.teknik men(a2ab soalan.
10.'& pagi : ,ami pergi berehat. ,ami men(amu selera di kantin. 1akanan
yang la3at disediakan oleh !"#$ sekolah.
11.'& pagi : Akti4iti berkumpulan dimulakan. Akti4iti tersebut dikendalikan oleh
beberapa orang guru. 1ereka menga(ar dan membimbing murid
membuat (adual ulang ka(i yang sesuai.
12.1& tengah hari : Sebuah %eramah yang berta(uk )1embina ,eyakinan 5iri-
disampaikan oleh bekas guru besar.
1.00 petang : ,em moti4asi berakhir dengan sempurna. $uru #esar
menyampaikan %enderahati kepada semua peserta.
6"1 $78,
S9*7: