Anda di halaman 1dari 23

IPG MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

AMBILAN JUN 2011NAMA : SITI HAWA BINTI HASHIM
NO KAD PENGENALAN : 710317 - 02 - 5916
NO KAD MATRIK : G0611 / 515
KURSUS / KOD KURSUS : PENGAJARAN GEOMETRI, UKURAN DAN
PENGENDALIAN DATA / MTE 3111
KUMPULAN KULIAH : MATEMATIK 1
NAMA PENSYARAH : PN. NATRAH BINTI SHAARI
TARIKH HANTAR TUGASAN : 05 APRIL 2014HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan semuanya

Tandatangan : ____________________________

Nama penuh : Siti Hawa binti Hashim

Tarikh : 04 APRIL 2014
PENGHARGAAN

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan
limpah dan inayah-Nya dapat saya siapkan Tugasan Projek Matematik ini dengan
jayanya.

Jutaan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada pensyarah
pembimbing iaitu Pn. Natrah binti Shaari yang telah banyak bersusah payah untuk
mendidik dan memberi tunjuk ajar kepada saya selama ini walaupun terpaksa
berdepan dengan pelbagai kesusahan dan kepayahan. Sesungguhnya, jasa Pn. Natrah
tidak dapat saya lupakan sampai bila-bila.

Buat rakan-rakan, terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan.Komitmen
yang dihulurkan itu tidak terhitung untuk saya membayarnya. Hanya Allah yang Esa
sahaja dapat membalas semua kebaikan yang pernah kalian taburkan.

Buat keluarga tercinta, yang sentiasa berdiri teguh memberi sokongan yang
padu, terima kasih yang tidak terhingga saya rakamkan.Tanpa sokongan dan dokongan
daripada kalian, sudah tentu sukar buat saya untuk meneruskan perjuangan dalam
bidang ini.

Semoga rahmat Allah S.W.T sentiasa bersama kita semua.


Rangka Kerja
Bil. Perkara Tarikh Rancang Tarikh Laksana
1. Memuat turun bahan-bahan
seperti jurnal, artikel, laporan
kajian, dan buku yang berkaitan
dengan isu-isu P&P
17-19 FEBRUARI
2014
19
FEBRUARI 2014
2. Mengumpul maklumat yang
berkaitan tentang Tugasan Projek
20-23 FEBRUARI
2014
26 FEBRUARI 2014
3. Mencetak maklumat yang telah
dikumpul
1-3 MAC 2014 3 MAC 2014
4. Membuat review tentang bahan-
bahan yang telah dikumpul
4-5 MAC 2014
5. Merancang pengajaran di dalam
bilik darjah
7 MAC 2014
6. Membina kit modul 2D dan 3D 17 MAC 2014
7. Membina slaid powerpoint untuk
pengajaran Matematik di dalam
kelas
9 MAC 2014
8. Menaip dan membuat huraian
tentang Tugasan Projek
12 MAC 2014
9. Melaksanakan P&P di dalam bilik
darjah
18 MAC 2014
10. Mendapatkan refleksi dari guru
besar, penolong kanan atau ketua
panitia
18 MAC 2014
9. Menyemak dan membetulkan
review yang telah dibuat
1 APRIL 2014
7. Sentuhan terakhir sebelum
menghantar tugasan projek
3 APRIL 2014


SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT
HALAMAN PENGAKUAN 1
PENGHARGAAN 2
RANGKA KERJA 3
SENARAI KANDUNGAN 4

1.0 Pengenalan

2.0 Reviu berkaitan isu-isu pengajaran dan pembelajaran Matematik

3.0 Bahan-bahan Bantu Mrengajar

4.0 Rancangan Pengajaran Harian dengan mengutamakan pemupukan KBAT dalam
kalangan pelajar

5.0 Refleksi

6.0 Penutup

7.0 Rujukan

8.0 Lampiran1.0 Pengenalan
Matematik adalah satu mata pelajaran teras di peringkat sekolah rendah dan
menengah dan mencakupi banyak aspek. Mata pelajaran ini bertujuan untuk
melahirkan individu yang berketrampilan serta mengaplikasikan pengetahuan
matematik dalam kehidupan harian secara berkesan dan bertanggungjawab semasa
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Matematik merupakan jentera atau
penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan
teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu Matematik perlu dipertingkatkan dari semasa
ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan
keperluan untuk membentuk negara maju.
Matematik adalah pelajaran yang abstrak yang melibatkan penggunaan rumus,
peraturan-peraturan langkah kerja, algoritma dan teorem-teorem yang kerap digunakan
(Short & Spanos, 1989). Matematik mengandungi dua unsur yang utama dan
melaluinya manusia mengetahui kuantiti dan nilai seperti saiz, laju, hala dan benda-
benda di bumi dan alam cakerawala melalui cara yang sistematik. Matematik
merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang timbul daripada proses ketaakulan
terhadap kejadian-kejadian alam sekeliling dan cakerawala. Selain itu juga matematik
dianggap sebagai suatu alat rekreasi dengan adanya aktiviti-aktiviti yang menarik dan
unit.
Bahasa matematik yang khusus melibatkan penjelasan pola-pola, hubungan,
hukum- hukum dan rumus-rumus yang perlu diingati. Oleh yang demikian, bahasa
memainkan peranan yang penting dalam memindahkan maklumat yang diperolehi oleh
guru kepada pelajar (MacGregor & Moore 1991). Mengikut Bruner, untuk mempelajari
konsep matematik dengan berkesan, bahasa matematik harus diperkenalkan daripada
mudah kepada kompleks, mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak.
Menurut Dr. Jamil Ahmad dan rakan-rakan melalui Seminar Kebangsaan Pendidikan
Sains dan Matematik (2008), guru berdepan dengan pelajar yang membawa ilmu dan
pengalaman yang dipelajari dari luar yang kemungkinan bercanggah dengan apa yang
guru sampaikan semasa sesi pengajaran. Sekiranya ilmu yang bercanggah ini tidak

diperbetulkan maka ia akan membentuk miskonsepsi dalam ilmu yang ingin
disampaikan.
Miskonsepsi adalah sesuatu kepercayaan atau pegangan yang terbentuk apabila
pelajar mempelajari sesuatu perkara yang tidak betul (Champagne, Klopfer & Gunstone
1982; McDermott 1984; Resnick 1983). Miskonsepsi boleh juga terjadi apabila guru
mengajar sesuatu perkara yang tidak betul, kemungkinan tanpa disedari oleh guru.
Dalam mempelajari tajuk Geometri. Ukuran dan Pengendalian Data, terdapat beberapa
kesukaran yang sering dihadapi oleh murid.
2.0 Reviu berkaitan isu-isu pengajaran dan pembelajaran Matematik
Guru-guru perlu peka kepada miskonsepsi yang dialami oleh murid dan
memperbetulkannya sebelum mereka menganggap yang konsep mereka adalah betul
memandangkan pendidikan bersifat berterusan. Dikhuatiri miskonsepsi yang berlaku
akan berterusan dan menjejaskan penguasaan ilmu matematik murid. Miskonsepsi dan
kesukaran yang pelbagai dikesan berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran
topik geometri, ukuran dan pengendalian data. Pada peringkat awal, murid biasanya
mempunyai konsep yang kurang mantap tentang tajuk-tajuk ini.
Perkataan geometri berasal daripada perkataan Greek iaitu geo dan metria di
manageo bermaksud bumi dan metria bermaksud ukur. Ini adalah kerana pada
asasnya, geometri adalah berkaitan dengan pengukuran bumi. Geometri merangkumi
pengajian tentang bentuk, saiz, kedudukan dan ruang dan ia sangat berkait rapat
dengan kehidupan manusia. Kefahaman yang jelas tentang topik geometri atau bentuk
dan ruang dapat mengekalkan pengalaman yang dapat membantu murid membina
kefahaman terhadap bentuk, ruang, garisan serta fungsi setiap bentuk, ruang dan
garisan tersebut. Ia membolehkan pelajar menyelesaikan masalah dan
mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka.
Bentuk dan ruang atau geometri diaplikasikan secara meluas dalam bidang
kejuruteraan, seni bina, sains dan teknologi. Aplikasi geometri yang paling ketara boleh
dilihat pada bentuk binaan dan susunan bangunan. Atas keperluan yang jelas itu, topik
bentuk dan ruang diterapkan dalam kurikulum sekolah di negara kita bermula seawal di
tahun 1 lagi hinggalah ke tahun 6 dan peringkat pengajian yang lebih tinggi menjurus
kepada bidang-bidang tertentu seperti rekaan dan senibina.

Justeru itu, guru bertanggungjawab untuk merealisasikan kepentingan geometri
dalam kehidupan. Murid haruslah difahamkan dengan konsep geometri dari yang paling
asas iaitu pengetahuan tentang bentuk-bentuk 2D dan 3D sehinggalah kepada konsep
geometri yang lain sehinggalah mereka faham mengapa setiap bangunan yang dibina
dengan bentuk-bentuk yang berlainan tetapi masih mempunyai fungsi yang sama.
Nasional Consul of Supervisor of Mathematics, NCTM (1989) mengesahkan bahawa

kemahiran dalam bidang geometri adalah salah satu kemahiran asas daripada sepuluh
kemahiran asas Matematik. Seharusnyalah kemahiran ini dapat disampaikan kepada
murid dengan cara yang betul.

Namun begitu, dalam situasi sebenar di sekolah, seringkali terjadi kegagalan
dalam kurikulum Matematik terutama dalam topik geometri bagi pelajar rendah dan
sekolah menengah. Ini kerana berlaku salah faham konsep atau miskonsepsi dalam
konsep geometri semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Bertitik tolak daripada
kesukaran dan miskonsepsi inilah timbulnya cabaran bagi guru-guru untuk menangani
permasalahan tersebut. Guru-guru perlu mencari kaedah dan strategi pembelajaran
yang sesuai dengan aras kematangan murid supaya mereka boleh menguasai konsep
geometri, lebih berminat dan seronok semasa belajar dan tidak lagi beranggapan
subjek Matematik adalah susah.

Dalam konsep geometri ianya memerlukan pelajar mempunyai daya kefahaman
yang tinggi terhadap sesuatu keadaan bentuk. Kefahaman ini hanya boleh dibina oleh
pelajar melalui aktiviti manipulatif yang memberikan peluang kepada pelajar untuk
meneroka pemahaman mereka tentang konsep geometri. Ramai di kalangan pelajar
tidak dapat membuat pentafsiran yang betul terhadap konsep pemahaman tentang
geometri kerana mereka kurang didedahkan dengan latihan manipulatif.

Di sekolah rendah, terdapat 4 subtajuk dalam geometri yang perlu dikuasai oleh
murid iaitu elemen titik, garis dan plane, ciri-ciri bentuk 2 dimensi, ciri-ciri bentuk 3
dimensi dan pengukuran. Manakala kesukaran atau miskonsepsi yang berkemungkinan
dialami oleh murid adalah pelbagai. Antaranya ialah kesukaran mengenalpasti dan
keliru nama-nama bentuk 2D dan 3D, kesukaran melibatkan kedudukan rajah,
kesukaran memahami ciri-ciri bentuk rajah, kesukaran membayangkan bentangan dan
banyak lagi. Miskonsepsi-miskonsepsi yang berlaku ini merupakan cabaran besar yang
perlu ditangani secara bijak oleh guru-guru.


Kebanyakkan pelajar mempelajari geometri di dalam bilik darjah adalah secara
hafalan (Mayberry, 1981; Fuys et al, 1988). Teknik yang sedemikian tidak memberi
peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam proses kemahiran berfikir bagi topik
geometri. Pelajar yang belajar secara menghafal cenderung untuk melupai maklumat-
maklumat yang telah dihafal, keliru, ataupun tidak mampu untuk mengaplikasikan
maklumat tersebut kepada situasi yang berbeza. Contohnya murid sukar untuk
mengingat dan keliru dengan nama-nama bentuk 2D dan 3D sekiranya guru hanya
menunjukkan rajah atau gambar sahaja kepada murid sewaktu sesi pengajaran dan
pembelajaran.

Bagi mengatasi cabaran di atas, guru mestilah menggunakan bahan bantu
belajar (BBM) konkrit / maujud yang ada di sekeliling murid dan selalu digunakan dalam
kehidupan seharian mereka untuk menyampaikan konsep geometri. Contohnya benda,
lukisan dan bongkah atau pepejal sebenar . Guru juga boleh mempraktikkan kaedah
belajar sambil berhibur (elemen didik hibur) sebagai pengayaan bagi mengukuhkan lagi
ingatan murid.

Menurut Schuman (1991) apabila pelajar belajar memanipulasi bentuk-bentuk
yang dihasilkan dengan pengalaman sendiri maka pelajar dikatakan dapat belajar
dengan lebih berkesan di mana pembelajaran terhadap pemahaman terhadap sesuatu
konsep dapat diperkukuhkan melalui celik akal. Pelajar diberi peluang untuk
menjalankan eksperimen matematik melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan
terhadap bentuk-bentuk geometri dengan sendiri. Melalui pengalaman empirikal yang
telah dilalui oleh pelajar, membantu untuk menajamkan pemahaman terhadap konsep
dan sifat sesuatu objek geometri.

Pembelajaran geometri memberikan pengalaman dalam membantu pelajar
memperkembangkan pemahaman terhadap sesuatu ciri, rupa dan bentuk. Ia juga
membolehkan pelajar menyelesaikan masalah dan mengaplikasikannya dalam situasi
dunia sebenar.


Dalam konteks mempelajari tajuk geometri, bahasa geometri melibatkan
terminologi-terminologi yang khusus dan memerlukan perhatian dan kefahaman yang
betul sebelum digunakan dengan berkesan. Kesilapan penggunaan terminologi
geometri yang betul akan membawa kepada miskonsepsi. Oleh yang demikian, bahasa
memainkan peranan yang penting dalam memindahkan maklumat yang diperolehi oleh
guru kepada pelajar.

Menjadi cabaran bagi guru-guru untuk lari dari menggunakan kaedah
pendidikan tradisional yang hanya menggunakan buku teks dan papan putih. Selain
menjadikan pembelajaran geometri bersifat hambar, murid juga tidak dapat mengasah
kemahiran visualisasi dan komunikasi dalam pembelajaran geometri. Kaedah ini perlu
diubah dengan memberi peluang kepada murid itu sendiri untuk menyiasat dan
meneroka geometri bagi membolehkan mereka memahami geometri dan
menjadikannya berkait dengan bidang matematik yang lain. Guru perlulah kreatif
mencipta aktiviti yang menarik dan sesuai dengan isi pelajaran supaya bermakna
kepada murid.

Bagi mengatasi cabaran di atas, salah satu cara untuk menjadikan pengajaran
dan pembelajaran geometri yang menarik dan bermakna ialah melalui kaedah
pembelajaran secara kaedah inkuiri penemuan dan kontekstual. Kaedah Inkuiri
Penemuan merangkumi semua aktiviti merancang, menyiasat, menganalisa dan
menemui jawapan melalui pengalaman murid meneroka sendiri dengan guru sebagai
pemudahcara atau fasilitator. Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahiran-
kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri sama untuk membuat
generalisasi. Dalam pembelajaran matematik, murid-murid boleh memahami sesuatu
konsep matematik melalui aktiviti menyiasat, mengumpul maklumat dan menganalisa
maklumat ( Mok Soon Sang, 1996 ).

Murid lebih mudah memahami sesuatu konsep matematik jika mereka sendiri
yang menjalankan penyiasatan untuk mencari jawapan kepada masalah yang mereka
hadapi. Kaedah inkuiri penemuan akan membantu murid lebih mudah memahami

sesuatu konsep dan dapat menyimpan pengetahuan itu dalam ingatan mereka bagi
tempoh masa yang lama jika mereka sendiri yang bertindak untuk mendapatkan
jawapan atau jalan penyelesaian. Keberkesanan kaedah inkuiri penemuan yang
digunakan akan membantu pelajar memahami konsep matematik dengan lebih jelas.

Contohnya: Aktiviti kumpulan dilaksanakan bagi meneroka ciri-ciri bentuk 3D.
Penggunaan bongkah dalam aktiviti berkumpulan akan membantu murid memegang,
mengenalpasti nama bongkah, mengira ciri-ciri seterusnya mencari isipadu
menggunakan rumus yang sesuai. Guru juga boleh merancang pembelajaran secara
kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang membantu guru
mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, dan mendorong murid membuat
hubungan antara pengetahuannya dan kehidupannya sehari-hari.

Dalam aktiviti mencari perimeter. Guru boleh memulakan pengajaran dengan
menyuruh murid berjalan atau berlari mengira keliling kebun atau padang. Murid akan
mendapati terdapat empat sisi yang perlu dijumlahkan. Kontekstual pembelajaran di sini
ialah dengan cara mengukur sisi luar yang ada.

Mengikut Jean Piaget, pelajar pada peringkat umur 7 hingga 10 tahun peringkat
kognitif mereka masih lagi berada di tahap operasi konkrit. Jadi, guru-guru hendaklah
menggunaan objek konkrit contohnya kertas petak (square paper) untuk membantu
murid supaya lebih jelas konsep perimeter. Keadaan kertas tersebut yang mempunyai
garisan lurus serta petak-petak kecil yang sama besar akan memudahkan murid
melukis bentuk dengan mudah walaupun tanpa menggunakan pembaris.

Misalnya, ramai murid masih tidak sedar tentang keabadian ukuran dan sukatan.
Misalnya, ramai murid masih tidak sedar tentang keabadian ukuran dan sukatan seperti
isipadu. Mereka juga mungkin menghadapai kesukaran mengamati keabadian dalam
isipadu cecair. Contohnya isipadu cecair akan berubah apabila cecair itu dituangkan ke
dalam bekas yang berlainan bentuk dan saiz.

Kesilapan ini dapat diatasi apabila kebolehan kognitif murid semakin
berkembang di samping melalui pengalaman yang berkaitan. Kesedaran guru terhadap
masalah murid dalam keabadian ukuran dan sukatan tentulah akan dapat membantu
guru dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru
seharusnya merujuk kepada teori Jean Piaget untuk mengetahui dengan lebih
mendalam tentang pengamatan kanak-kanak dalam ukuran dan sukatan.

Terdapat dua jenis ukuran iaitu ukuran yang melibatkan penggunaan pembolehubah
diskrit (objek yang dihitung, contohnya bilangan murid di dalam kelas) dan ukuran yang
melibatkan penggunaan pembolehubah selanjar, seperti panjang, tinggi, berat, masa
dan isipadu. Ukuran dan sukatan adalah proses memberi nilai kepada satu ciri istimewa
sesuatu objek, misalnya kuantiti fizikal seperti panjang, berat, luas, isipasu cecair dan
masa. Membanding, membilang dan membuat anggaran merupakan asas bagi nombor
bulat dan nombor nisbah yang boleh dikembangkan melalui pengalaman dalam ukuran
dan sukatan.

Pembelajaran tentang ukuran dan sukatan boleh menjadi satu pengalaman yang
menarik jika seorang guru dapat memberi peluang kepada murid menganggarkan
sesuatu kuantiti fizikal sebelum aktiviti mengukur, merancang aktiviti yang
membolehkan murid merekod hasil ukuran dan sukatan dengan membina jadual secara
individu, kumpulan atau kelas dan memberi pengalaman kepada murid dalam
penyelesaian masalah supaya dapat menggunakan kemahiran mengukur dan
menyukat dalam situasi kehidupan seharian.

Dalam membuat anggaran, harus diberi penekanan semasa menjalankan aktiviti
mengukur dan menyukat. Murid digalakkan menganggar suatu ukuran dan sukatan,
kemudian membandingkannya dengan ukuran yang sebenar. Melalui penganggaran
dan penyemakan dengan ukuran sebenar, murid dapat memahami dengan jelas
tentang apa yang diukur dan unit yang digunakan.


Guru hendaklah memberi penekanan pengalaman yang boleh membantu murid
mengembangkan kefahaman tentang ukuran dan sukatan. Beberapa perbendaharaan
kata yang berkaitan dengan ukuran dan sukatan seperti berat-ringan, banyak sedikit
dan sebagainya harus diperkenalkan sebagai perbendaharaan praukuran dan sukatan.
Ukuran dan sukatan memberi peluang kepada guru melibatan murid dalam pelbagai
aktiviti. Kebanyakan pengajaran dan pembelajaran tentang ukuran dan sukatan
haruslah berpusat kepada aktiviti murid. Aktiviti yang boleh dijalankan termasuklah
menyukat isipadu cecair.

Dalam pengajaran dan pembelajaran ukuran dan sukatan, guru hendaklah
sentiasa memikirkan, Apakah pengalaman sedia ada yang harus diperolehi oleh
murid? Apakah konsep dan kemahiran penting yang harus dipelajari oleh
murid? Bagaimanakah guru dapat membantu murid untuk memperolehi pengalaman
ini?

Diperingkat sekolah rendah, ukuran dan sukatan merangkumi penjang, berat,
isipadu cecair, dan masa dan waktu. Walaupun setiap topik itu kelihatan berbeza,
pengajaran dan pembelajaran dalam mengukur setiap kuantiti itu mempunyai banyak
persamaan dalam proses pelaksanaan. Berikut adalah urutan langkah yang
dicadangkan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran tajuk ukuran dan
sukatan.

Dalam pengumpulan dan pengurusan data, miskonsepsi yang sering berlaku di
kalangan murid ialah semasa hendak mengenalpasti jenis-jenis pembolehubah atau
data yang terlibat. Penggunaan istilah-istilah khusus berkaitan pembolehubah dan data
seperti pembolehubah kualitatif, pembolehubah kuantitatif, data kuantitatif dan data
kualitatif boleh mengelirukan murid.

Pembolehubah adalah ciri ahli-ahli populasi yang dikaji. Contoh pembolehubah yang
mengukur ciri populasi adalah umur, pendapatan, berat badan, jantina, taraf
perkahwinan, jumlah harta yang dimiliki dan sebagainya. Pembolehubah kualitatif

merupakan satu pembolehubah yang tidak dinyatakan dalam bentuk nombor.
Contohnya jantina, keturunan seseorang, taraf pendidikan, gred getah, gred koko dan
lain-lain.

Pembolehubah Kuantitatif pula merupakan pembolehubah yang dinyatakan dalam
bentuk nombor, contohnya adalah tinggi, berat badan seseorang, jumlah pendapatan
bulanan, bilangan kereta yang menggunakan kereta di lebuhraya dan sebagainya.
Pembolehubah kuantitatif pula boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu
pembolehubah kuantitatif diskret dan pembolehubah kuantitatif selanjar. Murid dikesan
keliru untuk membezakan dan menentukan pembolehubah-pembolehubah tersebut.

Bagi mengatasi miskonsepsi atau kesukaran untuk mengenalpasti jenis-jenis
pembolehubah dan data, guru hendaklah menerangkan dengan jelas supaya murid
tidak keliru. Penggunaan peta minda bagi memperjelaskan konsep dan membezakan
jenis-jenis pembolehubah serta data boleh digunakan. Murid boleh melihat makna, jenis
dan contoh serta membezakannya dengan jelas.

Guru juga perlu mengingatkan murid yang bukan semua nombor / angka adalah
data kuantitatif kerana ada juga data tidak memberikan makna apabila mencari nilai min
nombor tersebut atau disusun mengikut turutan nombor. Contohnya nombor pekerja
atau nombor matriks pelajar.

Bagi mengatasi miskonsepsi berkaitan selang kelas, guru perlulah menerangkan
tatacara untuk mengumpulkan data ke dalam bentuk jadual mengikut kategori-kategori
tertentu atau kelas-kelas tertentu bagi memudahkan pemahaman murid. Tegaskan
kepada murid, selang kelas yang mudah digunakan ialah saiz 10. Manakala bagi
mencari selang kelas pertama dengan tepat, guru perlulah mengaitkannya dengan
menggunakan data minimum yang diberikan dalam suatu set data serta mengaitkan
data maksimum bagi mencari selang kelas yang terakhir dengan betul.


Guru boleh membimbing murid dan bertindak sebagai fasilitator bagi
menjalankan aktiviti membina jadual kekerapan dalam kumpulan. Murid boleh diberikan
set soalan latihan yang pelbagai sebagai latih tubi untuk mengira selang kelas bagi
memberikan kefahaman yang jelas berkaitan penentuan kelas-kelas atau selang kelas
bagi suatu set data. Guru perlulah sentiasa membimbing murid.

Dalam perwakilan data terdapat pelbagai peringkat yang merangkumi peringkat
mengumpul, mengurus, mewakilkan data, membuat analisa dan menginterpretasikan
data kepada bentuk yang lebih mudah difahami secara visual seperti carta dan
graf. Dalam bahasa mudah, setelah semua data diperolehi, ia akan dipersembahkan
ke dalam bentuk yang mudah ditafsirkan oleh pengguna seperti carta dan graf.

Terdapat pelbagai bentuk carta dan graf yang digunakan dalam persembahan
statistik iaitu piktogram, carta bar, carta palang, graf garisan, histogram dan lain-lain.
Semasa menginterpretasikan data ke dalam bentuk carta dan graf inilah banyak berlaku
miskonsepsi di kalangan murid.

Antara miskonsepsi yang sering berlaku dalam perwakilan data ialah perwakilan
secara simbol dan gambar. Penggunaan simbol dan gambar dengan sebahagian atau
pecahan dan bilangan item kerapkali memberikan interpretasi yang salah kepada
murid. Kesilapan ini akan mempengaruhi jawapan murid.

Contohnya interpretasi yang salah berkaitan piktogram. Piktogram ialah satu
bentuk paparan data bergambar khas untuk data kuantitatif seperti data diskret dan
data selanjar. Setiap palang dalam histogram bercantum pada sempadan kelas antara
satu sama lain. Piktogram ialah perwakilan data yang paling mudah dan ia
menggunakan gambarajah yang diwakili oleh siri simbol yang piawai (sama nilai). Di
dalam piktogram, data yang ditunjukkan atau diwakilkan berbentuk simbol atau gambar.

Kesilapan sering berlaku apabila simbol atau ruang dilukis secara tidak sekata,
berbeza saiz dan ruang di antara simbol dan tidak kemas. Ini menyebabkan murid

tersalah kira bilangan perwakilan simbol. Tambahan pula, jika murid yang selalu
mengambil jalan mudah mengira perwakilan simbol dengan hanya memerhati ruang di
antara simbol kemudian membuat anggaran bilangan simbol pada baris yang
berikutnya tanpa melihat dengan teliti.

Bagi mengatasinya, guru berperanan untuk menjelaskan cara-cara
menginterpretasi piktogram dengan betul langkah demi langkah. Murid-murid juga
hendaklah selalu diingatkan agar meneliti setiap perwakilan simbol dan sentiasa
merujuk kekunci yang diberi. Gunakan contoh yang jelas supaya murid dapat
memperkembangkan kemahiran melukis simbol dengan betul dan mewakili data
dengan tepat. Guru boleh membimbing murid menggunakan teknologi seperti perisian
komputer sebagai pengayaan.

Di samping itu, miskonsepsi yang sering berlaku dalam topik piktogram ini adalah
kesilapan menginterpretasi data yang melibatkan simbol atau gambar yang diwakili
sebahagian(pecahan) bilangan item. Murid yang lemah dalam penguasaan fakta asas
akan menghadapi kesukaran mengira jumlah bilangan perwakilan simbol. Oleh yang
demikian, cara mengatasi kesukaran ini guru bolehlah menggalakkan murid mengira
bilangan perwakilan hanya dengan fakta asas sahaja tanpa melibatkan operasi
pecahan.

Terdapat juga miskonsepsi yang berlaku berkaitan carta palang. Carta palang
ialah graf khas yang menggunakan palang atau bar untuk menunjukkan saiz data
terutamanya bagi data kualitatif. Dalam carta palang menegak, palang-palang yang
menegak dari bawah ke atas digunakan manakala bagi carta palang melintang, palang-
palang dilukis dari kiri ke kanan.Jika terdapat perbezaan di antara subkategori, carta
palang berganda akan digunakan.

Antara perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam graf palang ialah tajuk
dan tujuan graf tersebut, paksi-paksi yang mewakili label palang dan bilangan item di
setiap palang serta skala yang diberikan. Namun, ada juga graf palang yang boleh

mengelirukan sekiranya tidak dibina dengan betul. Miskonsepsi boleh berlaku berkaitan
dengan skala pada paksi yang dibina tidak bermula dengan 0 dan selang nombor yang
tidak sesuai.

Miskonsepsi yang sering berlaku dalam pengiraan sukatan kecenderungan
memusat ialah berkaitan dengan min. Terdapat beberapa kesukaran yang dialami oleh
murid iaitu mereka tidak dapat mengenalpasti nilai yang tidak dinyatakan apabila diberi
nilai min bagi satu set data. Murid juga tidak dapat membina satu set data apabila nilai
min diberikan serta tidak dapat menggunakan konsep min untuk membuat kesimpulan.

Berkaitan dengan miskonsepsi tidak dapat menggunakan konsep min untuk
membuat kesimpulan, murid tidak menggunakan KBKK (kemahiran berfikir kreatif dan
kritis) untuk menentukan jenis maklumat atau data yang diwakili serta bagaimana
maklumat yang diberi boleh digunakan untuk meramal atau membuat kesimpulan.
Sebaliknya mereka hanya mencari min sebagai matlamat akhir sesuatu masalah.

Bagi mengatasi miskonsepsi-miskonsepsi yang berlaku berkaitan sukatan
kecenderungan memusat ini, guru hendaklah membantu murid membina pemahaman
konsep melalui penggunaan objek-objek konkrit di sekeliling untuk mencari min seperti
pemadam, kerusi, meja, pensil dan sebagainya sebelum memperkenalkan algoritma
mengira min. Pembelajaran yang berlaku secara kontekstual ini membantu murid
menghubungkait pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman murid sehari-hari
dan menjadikan pembelajaran bermakna.

Guru juga digalakkan untuk menggunakan data-data yang relevan dengan
kehidupan murid sehari-hari seperti tinggi dan berat murid, belanja wang saku sekolah,
kehadiran sekolah dan lain-lain semasa memperkenalkan konsep pengiraan min.
Perkaitan antara pengalaman dan benda-benda di sekeliling murid dengan aktiviti
pembelajaran dilihat mampu memberikan pemahaman dan pembelajaran yang lebih
bermakna. Pengiraan algoritma boleh diaplikasikan secara latih tubi setelah murid
menguasai sesuatu konsep sukatan kecenderungan memusat.


Setelah diteliti, miskonsepsi dan kesukaran yang berlaku dalam pengajaran dan
pembelajaran statistik ialah aspek pedagogi iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran
yang memberi penekanan kepada pengiraan algoritma dan teknik hafalan tanpa
menitikberatkan pemahaman kontekstual. Manakala punca lain adalah dari aspek
kognitif iaitu kelemahan dalam menguasai pengetahuan prasyarat, kesukaran istilah
dan bahasa serta penggunaan pengitlakan yang melampau (overgeneralization).

Tidak dinafikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seringkali terdapat
masalah di mana murid tidak dapat mengikuti rentak dan kaedah pengajaran guru. Ini
kerana, murid mempunyai pelbagai tahap kecerdasan. Sebagai guru seharusnya kita
menggunakan kaedah dan pendekatan yang pelbagai bagi memperkenalkan konsep
matematik dan menarik minat murid untuk terus fokus pada pengajaran dan
pembelajaran matematik.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru diberi kuasa
sepenuhnya untuk mengendalikan proses tersebut dan menangani kesalahan lazim
yang dilakukan oleh murid. Sehubungan itu, proses pengajaran dan pembelajaran
matematik di dalam kelas amat memerlukan strategi yang kemas serta teratur supaya
hasrat untuk mengatasi kesalahan lazim di kalangan pelajar tercapai sepenuhnya.
Strategi pengajaran dan pembelajaran ini perlu melibatkan pengalaman aktif, reflektif
dan pengabstrakan (Nik Azis, 1992).

Masalah kelemahan pelajar dalam penguasaan konsep dan kemahiran dalam
statistik adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh oleh pihak-pihak terlibat
dalam sektor pendidikan terutama sekali guru-guru. Pelbagai pendekatan boleh
dilaksanakan bagi mengatasi miskonsepsi di kalangan murid sama ada faktor kecuaian
atau kesukaran murid memahami konsep ataupun faktor guru sendiri yang tidak
menguasai Pedagogy Content Knowledge (PCK). Sesetengah murid tidak berminat
untuk belajar dan lantas tidak memberi tumpuan ketika proses pengajaran dan
pembelajaran berlaku. Masalah ini harus ditangani sebaik mungkin jika ingin melahirkan

modal insan yang boleh bersaing di peringkat global. Perkembangan sains dan
teknologi sekarang memerlukan cerdik pandai dalam bidang sains dan matematik bagi
menerajui negara. Kerjasama ibu bapa juga penting, sama-sama berganding bahu demi
untuk kebaikan dan kesejahteraan anak-anak.
6.0 Penutup
Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan
perkembangandalam bidang sains dan teknologi. Oleh itu pihak yang terlibat dalam
bidang pendidikan perlu bekerjasama dalam memastikan murid-murid dapat menguasai
matematik dengan baik supaya. hasrat untuk menjadi sebuah negara yang maju dan
bersaing di peringkat global tercapai.
Liew dan Wan Muhamad Saridan (1991) menyatakan pengajaran matematik
disekolah jarang mengambil kira perbezaan individu di kalangan pelajar-pelajar. Ini
mengakibatkan sesetengah pelajar khususnya pelajar yang lemah menghadapi
kesukaran semasa guru memberikan penerangan tentang sesuatu konsep
matematik.Sekiranya kaedah penyampaian guru tidak dapat diterima oleh murid maka
proses pembelajaran tidak akan berjaya. Seterusnya mereka akan membuat pelbagai
andaian dan pemikiran yang tidak betul tentang matematik.
Sikap terhadap matematik juga memainkan peranan yang penting dalam
mengekalkan fokus murid terhadap perkara yang disampaikan oleh guru Selain itu
murid-murid perlu menguasai sesuatu tajuk dalam matematik sebelum mempelajari
tajuk yang seterusnya supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah matematik dalam
pelbagai situasi terutamanya asas nombor dan spesifiknya tajuk Geometri, Ukuran dan
Pengendalian Data seperti yang telah kita bincangkan tadi.
Masalah kelemahan pelajar dalam penguasaan konsep dan kemahiran
matematik pada peringkat sekolah rendah ini adalah sesuatu yang tidak boleh
dipandang remeh oleh pihak-pihak terlibat dalam sektor pendidikan terutama sekali
guru-guru. Kelemahan dalam penguasaan konsep dan kemahiran matematik di
peringkat sekolah rendah tentunya memberi kesan pula apabila mereka berada di
sekolah menengah sekiranya tidak ditangani dari awal.

Pelbagai pendekatan boleh dilaksanakan oleh guru-guru bagi mengatasi
kesukaran dan miskonsepsi di kalangan murid-murid dalam tajuk bentuk dan ruang
atau geometri. Sama ada faktor kecuaian atau kesukaran murid memahami konsep

ataupun faktor guru sendiri yang tidak menguasai Pedagogy Content Knowledge
(PCK). Sesetengah murid tidak berminat untuk belajar dan lantas tidak memberi
tumpuan ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

Pembelajaran tentang konsep geometri dan penguasaan kemahiran
menyelesaikan masalah adalah perkara penting di dalam pendidikan matematik.
Kebolehan mengenalpasti sesuatu bentuk geometri, tidak bermakna bahawa pelajar
tersebut menguasai tentang ciri-ciri asas sesuatu bentuk. Kebiasaanya pengajaran
geometri di sekolah rendah murid hanya memberi penekanan terhadap mengenalpasti
bentuk dan ciri sesuatu bentuk geometri melalui gambarajah tanpa melibatkan konsep
yang lebih kompleks di mana, memerlukan pemahaman pelajar terhadap hubungan
atau perkaitan antara bentuk dan ciri sesuatu geometri.

Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab guru-guru untuk berusaha mencari
kaedah, teknik, dan strategi yang sesuai dan menarik agar murid faham dan tidak
menghadapi kesukaran atau miskonsepsi dalam pengajaran dan pembelajaran
geometri. Cabaran-cabaran ini harus ditangani sebaik mungkin demi memantapkan
penguasaan modal insan negara dengan pengetahuan lengkap dalam bidang sains dan
matematik yang menjadi pemangkin kepada kemajuan sesebuah negara.

RUJUKAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2012).Huraian sukatan pelajaran KBSR sains.
Kementerian Pelajaran Malaysia


Mokhtar Ismail (1995). Penilaian Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan pustaka

Siti Rahayah Ariffin. (2003).Teori, Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran
danPenilaian. Pusat Pembangunan Akademik Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan
Malaysia

mohammadhafizizaini-bmm.blogspot.com/2009/02/pembinaan-item-objektif.html

duniapendidikanipg.blogspot.com/2012/10/jadual-spesifikasi-ujian-jsu.html

cikguazharrodzi.blogspot.com/2012/05/pembinaan-item-soalan-ujian-peperiksaan.html

www.academia.edu/4397271/Prinsip_Pembinaan_Item

slideshare.net/hazwanihashim/jadual-penentu-ujian-dan-jadual-spesifikasi-ujian