Anda di halaman 1dari 43

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

MODUL PENTAKSIRAN
PERKEMBANGAN
MURID DI
PRASEKOLAH
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 1
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
PENGENALAN
Pendidikan prasekolah di Malaysia bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak
berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek
jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat,
menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk
meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif
pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia
untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Untuk memastikan
matlamat dan objektif tersebut tercapai, pentaksiran perlu dijalankan untuk menilai
perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa dalam aspek-aspek yang dikenalpasti.
Pentaksiran yang dicadangkan adalah pentaksiran secara formatif dan autentik melalui
pengajaran dan pembelajaran harian.
OBJEKTIF MODUL
Modul ini bertujuan menyediakan maklumat asas, menerangkan definisi, konsep, istilah
serta memberi contoh instrumen untuk dijadikan panduan kepada guru bagi menjalankan
pentaksiran dan menilai perkembangan murid di peringkat prasekolah.
bjektif modul ini adalah untuk membantu guru!
i. Memahami tujuan, konsep, istilah serta kaedah berkaitan pentaksiran prasekolah
ii. Mengenalpasti perkara-perkara "konstruk# yang ditaksir
iii. Mengenal pasti jenis instrumen yang sesuai untuk mentaksir murid
iv. Membina instrumen
v. Mengurus dan melaksanakan pentaksiran
vi. Merekod dan menganalisis maklumat tentang prestasi murid
vii. Membuat pelaporan perkembangan prestasi murid
APAKAH PENTAKSIRAN PRASEKOLAH?
Pentaksiran prasekolah adalah satu proses yang sistematik untuk mengumpul maklumat
tentang perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian terhadap mereka
dengan tujuan mengenalpasti tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Proses dalam pentaksiran
melibatkan aktiviti mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi maklumat yang
diperoleh.
Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan sebahagian daripada
pengajaran dan pembelajaran. $alam pentaksiran, guru boleh menggunakan pelbagai
kaedah untuk mendapatkan maklumat. %asil pentaksiran terhadap murid membolehkan
guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru
memperkembangkan potensi murid sepenuhnya dalam domain kognitif, afektif dan
psikomotor sebagai persediaan mereka untuk ke sekolah rendah.
Pentaksiran murid prasekolah bukan bertujuan melabel dan membandingkan murid dengan
murid yang lain, tetapi untuk meningkatkan pembelajaran murid berkenaan. Istilah yang
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 2
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
sering digunakan untuk pentaksiran seperti ini ialah Pentaksiran &utentik atau Pentaksiran
secara formatif "Formative assessment#.
Pentaksiran murid di prasekolah lebih menekankan kepada usaha ke arah
penambahbaikan "improvement# serta perkembangan "development# dan bukan pencapaian
"achievement# semata-mata. Maklum balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu
aktiviti pentaksiran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pentaksiran.
Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan kanak-kanak, perasaan kanak-kanak, psikologi
kanak-kanak, teori perkembangan kanak-kanak semasa merancangkan proses pentaksiran.
'agi memastikan murid mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran tertentu sebelum
memulakan persekolahan formal di (ahun )atu, Pentaksiran Merujuk )tandard digunakan,
selaras dengan rekabentuk *urikulum )tandard Prasekolah *ebangsaan "*)P*# yang mula
digunakan di semua prasekolah pada tahun +,-,. )tandard Pentaksiran yang dinyatakan
dalam *)P* "rujuk .ampiran & dalam modul ini# perlu diakur oleh semua pihak yang
menggunakan kurikulum kebangsaan ini.
APAKAH PENTAKSIRAN MERUJUK STANDARD ?
*urikulum )tandard Prasekolah *ebangsaan yang dilaksanakan di semua prasekolah mulai
+,-, disusunatur mengikut format /okus, )tandard *andungan dan )tandard
Pembelajaran. /okus, )tandard *andungan dan )tandard Pembelajaran adalah perkara-
perkara yang dirujuk semasa guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran..
Fokus adalah bidang pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam diri murid. )emasa
merancang pentaksiran, /okus boleh dirujuk untuk membina Konstruk. *onstruk adalah
perkara yang akan ditaksir. )etiap /okus dinyatakan melalui beberapa )tandard
*andungan. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang
patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ianya ditulis meliputi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. )etiap )tandard *andungan diperincikan lagi
kepada beberapa )tandard Pembelajaran. Standard P!"#a$aran merupakan satu
penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku "behavioural#
yang boleh diukur, untuk memastikan penguasaan setiap )tandard *andungan.
)eiring dengan kurikulum prasekolah yang berasaskan standard, pentaksiran di prasekolah
adalah sesuai dilaksanakan dengan merujuk kepada standard. Pntaks%ran Mru$uk
Standard bermaksud apa yang ditaksir dan tahap perkembangan dan penguasaan murid
mesti dirujukkan kepada )tandard Prestasi yang jelas, realistik, boleh difahami dan lebih
memberi makna. *erja, respons dan tingkah laku "proses dan produk# yang dihasilkan atau
dipamer oleh murid merupakan evidens "juga dipanggil bukti# yang akan dirujukkan kepada
standard prestasi yang ditetapkan.
Standard Prstas% (Performance Standard) merupakan satu set kriteria umum yang
menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa
sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Ianya memberi definisi kepada 0kejayaan0 dan
bagaimanakah hasil kerja dan tingkah laku yang dikatakan cukup baik "indicator of success#
atau sudah mencapai objektif pembelajaran. (ujuan diadakan standard prestasi ialah untuk
mengenal pasti di manakah tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran atau pengamalan
nilai seseorang murid itu. )tandard prestasi memberi gambaran jelas atau panduan kepada
guru tentang bagaimana hendak memberi skor kepada hasil yang dipersembahkan oleh
murid. )tandard Prestasi juga dirujuk semasa guru memberi maklum balas dan membuat
pelaporan tentang murid.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 3
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
)tandard Prestasi memperihalkan kualiti penguasaan sesuatu perkara atau hasil kerja
mengikut hierarki. )tandard Prestasi tidak menjelaskan secara spesifik tentang teknik atau
kaedah untuk mencapai hasil yang dikehendaki. )tandard prestasi bukan saja patut
diketahui oleh pentaksir "guru#, malah ibu bapa dan murid sendiri.
)tandard Prestasi dinyatakan dalam bentuk kriteria dan skor. Kr%tr%a merupakan
pernyataan yang menjelaskan tentang kualiti sesuatu kerja atau perkara yang dikuasai.
*riteria yang ditulis mesti mudah, ringkas, tidak mengelirukan dengan mengambil kira
perbe1aan antara individu. Ianya menjadi rujukan bagaimana prestasi murid ditaksir dan
diberikan skor. Pernyataan kriteria yang ditulis pada setiap tahap penguasaan mestilah
dapat memperihalkan setakat mana kualiti kerja yang ditunjukkan oleh murid. *riteria yang
khusus dibina bagi setiap konstruk yang dinilai dalam pentaksiran prasekolah. 'agi
memastikan kesamaan kualiti antara kesemua kriteria khusus, satu standard dan kriteria
teras "core# digunakan sebagai panduan.
$alam konteks pentaksiran prasekolah di Malaysia, )kor bermaksud apa yang digunakan
untuk menandakan tahap penguasaan murid. $i prasekolah, skor yang diberi bukan sekadar
berbentuk gred "&, ', 2, ...# atau markah "-, +, 3, ...# yang hanya boleh dijumlah dan
dipuratakan, seperti yang digunakan dalam ujian pencapaian di peperiksaan awam. )kor
dalam bentuk markah dan gred semata-mata tidak boleh memberi maklumat tentang apa
yang murid boleh lakukan. Untuk menjadikan pentaksiran lebih bermakna di prasekolah,
skor mestilah dapat menjelaskan di tahap manakah murid berada berbanding standard
prestasi yang hendak dicapai. 2ontoh skor yang boleh digunakan dalam pentaksiran
prasekolah ialah 'elum Menguasai "#, )edang Maju "#dan (elah Menguasai "#.
(iga skor ini mewakili penguasaan pada tahap (ahu sahaja, (ahu dan 'oleh 'uat dengan
bimbingan, (ahu dan 'oleh 'uat dengan 'aik dan dengan )endiri, seperti ditunjukkan
dalam 4adual -. 4adual + memberi satu lagi contoh )tandard Prestasi.
Jadua# &' Standard Prstas% d% Prasko#a( ) *onto( &
Skor
+Ta(a, Pnguasaan-
S%!"o# Kr%tr%a
(elah Menguasai
(M
(ahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik
secara bertatasusila
)edang Maju
)M
(ahu dan boleh buat dengan bimbingan.
'elum Menguasai
'M
(ahu beberapa perkara asas berkaitan dengan
konstruk tetapi tidak boleh buat
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 4
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
Jadua# .' Standard Prstas% d% Prasko#a( ) *onto( .
Skor
+Ta(a, Pnguasaan-
S%!"o# Kr%tr%a
Menguasai
M
'oleh melakukan aktiviti dengan betul sehingga
selesai
)edang 'erkembang
)'
Memerlukan bimbingan dari semasa ke semasa
apabila melakukan aktiviti namun masih boleh
melakukannya sehingga selesai
Perlu 'anyak
'imbingan
P'
)ukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti
dan sentiasa memerlukan bimbingan
(iga tahap penguasaan di 4adual - dan + boleh menjadi teras "asas# kepada pernyataan
kriteria bagi standard prestasi yang dibina dan disesuaikan untuk mentaksir setiap konstruk.
$engan adanya )tandard Prestasi, guru dapat memberi skor dan maklum balas yang tepat
kepada murid tentang prestasi mereka . )ehubungan itu guru boleh mengatur strategi
pengajaran atau intervensi untuk membantu murid memperbaiki pembelajaran mereka bagi
menguasai tahap yang tertinggi. $aripada maklum balas guru, murid pula mendapat
gambaran yang jelas tentang sasaran pembelajaran, di mana kedudukan mereka dan apa
lagi yang mereka perlu perbaiki untuk maju ke arah sasaran berkenaan.
APAKAH *IRI/*IRI PENTAKSIRAN MURID PRASEKOLAH?
Pentaksiran prasekolah bertujuan untuk membantu pembelajaran murid. 2iri-ciri utama
pentaksiran prasekolah adalah seperti berikut!

i. Mengambil kira psikologi kanak-kanak dan sifat semulajadi kanak-kanak
ii. .ebih mementingkan proses bukan produk
iii. $ijalankan tidak secara langsung (not direct testing)
iv. $ijalankan dalam suasana semula jadi (naturalistic)
v. $ijalankan dalam suasana tidak formal "informal#
vi. $ijalankan dalam keadaan yang tenang
vii. (idak bertujuan membandingkan murid dengan murid
viii. (idak melabelkan murid sebagai pandai, tidak pandai
i5. $ijalankan secara berterusan, bukan hanya di akhir pembelajaran
5. Maklum balas segera diberi untuk tujuan penambahbaikan "formatif#
5i. 'ersifat diagnostik! mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan keperluan
5ii. (idak berfokus kepada ujian pencapaian tetapi tahap perkembangan murid
5iii. (ugasan pentaksiran diberi menyerupai situasi dan pengalaman seharian murid
"autentik#
5iv. Mengambil kira kekuatan, keupayaan, minat dan kekangan "persekitaran# murid
5v. Menepati )tandard Pentaksiran yang ditentukan dalam dokumen *urikulum
)tandard Prasekolah *ebangsaan.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 5
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK GURU?
%asil pentaksiran membantu guru di prasekolah untuk!
i. Mengesan keberkesanan pengajaran
ii. Memberi maklum balas yang sesuai dan tepat kepada murid
iii. Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur
iv. Merancang tindakan susulan untuk tujuan pemulihan dan pengayaan
v. Mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dikuasai murid
vi. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan perkembangan
dan pertumbuhan murid
vii. Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke
semasa
viii. Mengenalpasti pelbagai kecerdasan, kemahiran dan potensi murid yang boleh
diperkukuhkan
BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK MURID?
)atu aspek penting dalam memastikan keberkesanan pentaksiran untuk membantu
pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaan maklumat pentaksiran oleh guru untuk
memberi respon atau !ak#u! "a#as yang sesuai dan berguna kepada murid. Maklum balas
guru yang merujuk kepada pernyataan standard dan kriteria yang jelas boleh disampaikan
dalam bentuk pujian, teguran dan nasihat. )elain pengakuan guru sama ada hasil kerja
murid itu boleh dikatakan baik, perlu dibaiki, ada kemajuan atau sebagainya, murid perlu
diberitahu kenapa kerja atau prestasi mereka dinilai sedemikian. Murid juga perlu diberitahu
apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik prestasi mereka.
Maklum balas yang berkesan ialah apabila guru memberi maklum balas yang tepat tentang
kekuatan, kesilapan, apa yang perlu diperbaiki, bagaimana untuk memperbaiki dan
bagaimana untuk membuat lebih baik. Maklum balas yang diberikan dalam bentuk
maklumat yang memberi makna "bukan dalam bentuk gred semata-mata# boleh membantu
murid lebih memahami tujuan dan perkembangan pembelajaran mereka. *eadaan inilah
yang memberi motivasi kepada murid untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi
mereka di masa akan datang. Maklum balas yang segera, konstruktif dan tidak
menggerunkan juga membuat mereka lebih teruja untuk dinilai semula untuk mengetahui
perkembangan mereka seterusnya.
APAKAH 0ANG DITAKSIR?
Perkara yang ditaksir merupakan kandungan di dalam *urikulum )tandard Prasekolah
*ebangsaan. Merujuk kepada *urikulum )tandard Prasekolah *ebangsaan, perkara-
perkara "merangkumi domain pengetahuan, kemahiran dan nilai# yang ingin dikembangkan
dalam diri murid dikategorikan mengikut enam tunjang iaitu!
(unjang *omunikasi6
(unjang )ains dan (eknologi
(unjang *erohanian, )ikap dan 7ilai6
(unjang /i1ikal dan 8stetika
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 6
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
(unjang *emanusiaan6
(unjang *etrampilan $iri6
Tun$ang Ko!un%kas%
/okus utama (unjang *omunikasi adalah *emahiran 'ahasa dan )eni 'ahasa. *emahiran
'ahasa merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan
kemahiran menulis. 'ahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan
kanak-kanak. )eni 'ahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan
bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak.
Tun$ang Kro(an%an1 S%ka, dan N%#a%
(unjang *erohanian, sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral.
Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu.
Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu.
Pendidikan Islam
Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang 9ukun Iman, 9ukun
Islam, )irah 9asulullah dan *alimah )yahadah. *anak-kanak prasekolah belajar bersuci,
berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak 9asulullah dan
melakukan amalan harian mengikut adab. Pada masa yang sama kanak-kanak ini juga
mengenal asas bahasa &l :uran, huruf hijaiyah dan 4awi serta menghafa1 beberapa surah
pendek dan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui
aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan
bermain.
Pendidikan Moral
Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara
berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan
melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam
prasekolah. 7ilai-nilai murni *urikulum )tandard Prasekolah *ebangsaan adalah seperti
berikut! kepercayaan kepada (uhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah
tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan,
kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari dan berdisiplin.
Tun$ang Ktra!,%#an D%r% / Prk!"angan Sos%o!os%
Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-
kanak. *anak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah
kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan kurang mantap. Perkembangan sosioemosi
merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri, pencapaian emosi yang
positif, pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan
kemahiran sosial. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada
di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama
ada aktiviti rutin, semasa rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang lain.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 7
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
Tun$ang Prk!"angan F%2%ka# dan Estt%ka
(unjang Perkembangan /i1ikal dan 8stetik merangkumi Perkembangan /i1ikal dan
Penjagaan *esihatan serta Perkembangan *reativiti
Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan
*anak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot
mereka. &spek perkembangan fi1ikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa
perkembangan fi1ikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam
melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis,
penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan mu1ik serta pengendalian
peralatan. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan
kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan
kanak-kanak ini. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat,
menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa duduk.
(unjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan
fi1ikal diri, kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. (abiat yang dibina
akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. )ecara la1imnya kanak-kanak
yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada
pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. (unjang ini juga menekanan
aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan
bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri.
Perkembangan Kreativiti
Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan mu1ik serta drama dan
gerakan kreatif. (unjang ini lebih menekankan proses daripada produk. *anak-kanak diberi
peluang untuk men1ahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti
kreativiti.
/okus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. &plikasi seni
merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan
sesuatu karya. 8kspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. &presiasi seni melibatkan
proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap
keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain.
Pendidikan Mu1ik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan
perkusi, penghasilan mu1ik menerusi bahan atau objek improvisasi, dan apresiasi mu1ik.
$rama dan ;erakan *reatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid
diberi peluang untuk main peranan, berlakon, menari dan membuat gerakan secara kreatif.
&ktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga
digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. &ktiviti menyanyi dan
pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lain-
lain.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 8
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
Tun$ang Sa%ns dan Tkno#og% ) A3a# Sa%ns dan A3a# Mat!at%k
(unjang )ains dan (eknologi merangkumi awal sains, awal matematik, aktiviti pembinaan
menggunakan objek seperti blok dan penggunaan I2(.
Awal Sains
&wal )ains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar
mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. $alam proses penerokaan ini,
sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk.
)emasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati,
mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan
dikembangkan. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan"contoh! tumbuhan, haiwan#,
alam bahan "contoh! objek yang tenggelam dan timbul, air, magnet# dan alam fi1ikal
"contoh! pelangi,cuaca#. (unjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada
pemerolehan pengetahuan. ;uru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan
daripada hasil penerokaan murid.
&wal )ains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk
membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. &ktiviti pembinaan ini bukan sahaja
memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung, lingkungan
serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor
halus.
Awal Matematik
&wal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini.
Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai
wang, konsep waktu, bentuk dan ruang. *onsep matematik ini dipelajari pada masa yang
khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan
kaedah yang menyeronokkan.
(unjang )ains dan (eknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak
menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah
di tahap kemahiran asas sahaja.
Tun$ang K!anus%aan
(unjang *emanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri
sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan
alam sekitar. *anak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam
perhubungan-perhubungan ini. (unjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman
budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam
perayaan pelbagai kaum ini.
(unjang *emanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah.
*andungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 9
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
Konstruk 4ang d%taks%r
Untuk mengenal pasti apakah perkara-perkara utama yang ditaksir"konstruk#, rujukan dibuat
ke atas /okus, )tandard *andungan dan )tandard Pembelajaran untuk setiap (unjang di
dalam dokumen *urikulum )tandard Prasekolah *ebangsaan. /okus, )tandard *andungan
dan )tandard Pembelajaran menyatakan dengan terperinci perkara yang perlu dipupuk dan
dikuasai oleh murid. Pengamalan sikap baik "yang berkaitan dengan kemahiran< kebolehan
dalam )tandard Pembelajaran# juga diperhatikan dan ditaksir sebagai usaha untuk
memupuk nilai murni dan sikap positif semasa murid mempamerkan kemahiran mereka.
4adual 3 menunjukkan senarai konstruk yang telah dikenal pasti mengikut tunjang
sepanjang tempoh pembelajaran murid di peringkat prasekolah.
Jadua# 5' Snara% Konstruk untuk Pntaks%ran d% Prasko#a(
TUNJANG KONSTRUK
Ko!un%kas%
'M- *emahiran Mendengar
'M+ *emahiran 'ertutur
'M3 *emahiran Menyebut dan Mengecam %uruf =okal dan
*onsonan
'M> *emahiran Membaca Perkataan
'M> *emahiran Membaca Perkataan
'M? *emahiran Membaca &yat
'M@ *emahiran Mencerita )emula
'MA *emahiran Menulis
K!anus%aan
*M- Pengetahuan tentang $iri )endiri dan %ubungan dengan
*eluarga, 9akan, )ekolah, *omuniti.
*M+ &malan )ikap yang 'aik dalam %ubungan antara $iri dengan
*eluarga, 9akan, )ekolah dan *omuniti
*M3 &malan (abiat Menjaga &lam )ekitar
*M> Pengetahuan &sas tentang Barisan 'udaya (radisional
Pelbagai *aum di Malaysia
*M? Pengetahuan &sas tentang 7egara Malaysia
*M@ &malan 2intakan 7egara
Ktra!,%#an D%r%
Perkembangan
Sosioemosi
)8- *emahiran Mengenali dan Mengurus 8mosi )endiri
)8+ *emahiran Mencapai 8mosi yang Positif
)83 *ebolehan Membina *emahiran )osial
Prk!"angan F%2%ka# dan Estt%ka
Perkembangan Fizikal /C- *emahiran Motor %alus
dan Penjagaan Kesihatan /C+ *emahiran Motor *asar
/C3 *emahiran Menjaga *ebersihan $iri
/C> Mengamalkan (abiat Pemakanan yang 'erkhasiat
/C? *emahiran Menjaga *ebersihan Persekitaran
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 10
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
TUNJANG KONSTRUK
/C@ Mengamalkan .angkah-langkah Pencegahan 4angkitan
Penyakit
/CA Pengetahuan tentang )umber 'ahaya
/CD Mengamalkan .angkah-langkah Menjaga *eselamatan $iri
Kreativiti *9- *emahiran Menghasilkan *arya )eni =isual secara *reatif
*9+ Mengamalkan )ikap &presiasi )eni
*93 *emahiran dalam Menyanyi
*9> *emahiran Memainkan &lat Perkusi
*9? *emahiran ;erakan *reatif
*9@ *emahiran 'erlakon dan Main Peranan
Sa%ns dan Tkno#og% +Prk!"angan Kogn%t%6-
Aal Sains dan )(- *emahiran Memerhati
Aal !atematik )(+ *emahiran Merekod %asil Pemerhatian
)(3 *emahiran Membuat Pengukuran Menggunakan Unit 'ukan
Piawai
)(> *emahiran Membanding dan Membe1a
)(? *emahiran Mengelas
)(@ *emahiran Membuat 9amalan
)(A *emahiran Menyelesai Masalah
)(D *emahiran Membuat )eriasi
)(E *emahiran Mengecam 2orak 'erulang dan Membina Pola
)(-, Pengetahuan tentang 7ombor --+,
)(-- Pengetahuan tentang +,,3,,>,,?,
)(-+ *emahiran Menyelesai perasi (ambah dalam .ingkungan -,
)(-3 *emahiran Menyelasai perasi (olak dalam .ingkungan -,
)(-> *emahiran Mengecam $uit yang 'erlainan 7ilai
)(-? Pengetahuan tentang *onsep Masa
)(-@ Pengetahuan tentang *edudukan bjek dalam 9uang
)(-A Pengetahuan tentang 'entuk
)(-D *emahiran Membuat Pembinaan
)(-E *emahiran Menggunakan *omputer
Kro(an%an1 S%ka, dan N%#a%
Pendidikan "slam PI- Pengetahuan tentang 9ukun Islam
PI+ Pengetahuan tentang rukun Iman
PI3 Pengetahuan *alimah )yahadah
PI> Pengetahuan dan *ebolehan Melakukan Ibadah
PI? Pengetahuan tentang )irah 9asulullah )&B
PI@ Pengamalan &khlak 9asulullah )&B
PIA Pengetahuan &sas 'ahasa &l-:uran
PID Pengetahuan &sas (ulisan 4awi
Pendidikan !oral
PM- Mengamalkan 7ilai 'aik hati
PM+ Mengamalkan 7ilai 'ertanggungjawab
PM3 Mengamalkan 7ilai 'erterima kasih
PM> Mengamalkan 7ilai 'erhemah tinggi
PM? Mengamalkan 7ilai %ormat Menghormati
PM@ Mengamalkan 7ilai *asih sayang
PMA Mengamalkan 7ilai *eadilan
PMD Mengamalkan 7ilai *eberanian
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 11
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
TUNJANG KONSTRUK
PME Mengamalkan 7ilai *ejujuran
PM-, Mengamalkan 7ilai *erajinan
PM-- Mengamalkan 7ilai *erjasama
PM-+ Mengamalkan 7ilai *esederhanaan
PM-3 Mengamalkan 7ilai (oleransi
PM-> Mengamalkan 7ilai 'erdikari
PM-? Mengamalkan 7ilai 'erdisiplin
Nota'
7ilai-nilai murni yang hendak diterapkan melalui Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral
boleh ditaksir secara bersepadu. Pengamalan nilai murni boleh diperhatikan semasa murid
melakukan aktiviti-aktiviti dalam kelas atau semasa kemahiran-kemahiran lain ditaksir. (idak
semestinya diadakan instrumen atau aktiviti yang khusus untuk mentaksir nilai-nilai murni
sahaja.
BAGAIMANA MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN DI PRASEKOLAH?
Pentaksiran prasekolah lebih banyak menggunakan pendekatan 6or!at%6. Matlamat
pentaksiran formatif ialah untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran murid.
Pentaksiran dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, membantu guru
mengesan penguasaan, kemajuan dan merancang pengajaran atau strategi seterusnya.
Untuk mencapai matlamat, guru harus melaksanakan aktiviti-aktiviti pentaksiran secara
berulang dan berterusan seperti yang ditunjukkan dalam 9ajah -. )ebagai persediaan, guru
harus membuat perancangan dan membina item, instrumen atau aktiviti.
Pentaksiran harus diulang dan dilakukan berterusan untuk melihat proses kerja, hasil kerja
dan tingkah laku yang ditunjukkan secara konsisten. 8lakkan daripada menggunakan ujian
formal kerana ia tidak dapat memberi maklumat mengenai kebolehan sebenar murid.
Pentaksiran autentik lebih sesuai dijalankan bagi murid prasekolah. Pentaksiran autentik
merujuk kepada bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa menjalankan tugasan
aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di luar kelas. Untuk mendapat hasil atau evidens
terbaik, konteks "tema, topik atau aktiviti# yang digunakan untuk mentaksir murid harus
mengambil kira aspek minat, budaya, latar belakang sosio ekonomi, pengalaman seharian,
persekitaran, kekuatan, ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan. leh yang demikian,
fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan aktiviti yang dirancang.
Pentaksiran murid boleh melibatkan orang lain seperti rakan sebaya, pembantu guru, ahli
keluarga dan komuniti di mana bersesuaian. Pengumpulan maklumat daripada pelbagai
sumber dan aktiviti akan menghasilkan dapatan yang boleh dipercayai serta membantu guru
membuat keputusan yag lebih jelas dan tanpa ragu-ragu.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 12
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
Ra$a( &' Pross Mn$a#ankan Pntaks%ran

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 13


KEMAHIRAN/HASIL PEMBELAJARAN
BARU/ KE TAHUN SATU SEKOLAH RENDAH
KEMAHIRAN/HASIL PEMBELAJARAN
BARU/ KE TAHUN SATU SEKOLAH RENDAH
Merancang
Menentukan Konstruk dan kaedah
penilaian
Membina Instrumen
M!"%na %nstru!n dan !nntukan Standard Prstas%
Mea!sana!an Penta!siran
Pemerhatian Tingkah laku,
Interaksi/Lisan /Hasil Kerja Murid
Mere!"#
Menganaisis #ata $ang
#i!um%u #an Mea%"r
Su#a&!a&
Muri#
Menguasai
Tin#a!an
Susuan/
A!ti'iti
Penga$aan
Tin#a!an
Susuan/
A!ti'iti
Bimbingan
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

MERAN*ANG
)ebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan, guru hendaklah merancang dengan melakukan
perkara-perkara berikut!
(ahu tujuan mentaksir
(ahu apakah konstruk yang ditaksir
9ujuk kepada )tandard *andungan dan )tandard Pembelajaran dalam
*urikulum )tandard Prasekolah *ebangsaan
9ujuk kepada )tandard Prestasi teras dan kriteria berkaitan6
(entukan instrumen "aktiviti atau strategi# yang akan digunakan6
(entukan bila hendak mentaksir6
(entukan tempoh pemerhatian.
MEMBINA INSTRUMEN
'erdasarkan *onstruk, )tandard *andungan, )tandard Pembelajaran, )tandard Prestasi,
guru boleh membina instrumen serta mengatur aktiviti yang sesuai dan tepat supaya murid
berpeluang memberi respon yang diharapkan. Melalui pendekatan pentaksiran autentik,
murid boleh diperhati dan ditaksir melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Pemilihan instrumen dan aktiviti harus sesuai dengan apa yang hendak ditaksir dengan
mengambil kira faktor murid dan persekitaran mereka. )atu instrumen atau aktiviti boleh
digunakan untuk mendapatkan evidens bagi lebih daripada satu konstruk. &ntara aktiviti
yang la1im dijalankan di prasekolah ialah permainan, lakonan, nyanyian, projek, bercerita,
kui1, dan perbualan.
.
MENTAKSIR
Baga%!ana !ngu!,u# !ak#u!at +7%dns-?
$i peringkat prasekolah, ,!r(at%an adalah satu kaedah yang la1im digunakan untuk
mengumpul maklumat atau evidens. Pemerhatian bermaksud pengamatan kepada
perlakuan murid. Pendekatan ini boleh dilakukan secara bersahaja tanpa murid tahu
bahawa dia diperhatikan.
A,aka( 4ang d%,r(at%kan?
&pa yang diperhatikan ialah 7%dns atau bukti. 8videns boleh dipamerkan dalam bentuk
tingkah laku, interaksi, proses dan hasil kerja. 8videns yang mahu dilihat ialah yang
menunjukkan perkembangan, pertumbuhan dan pencapaian murid dari segi pengetahuan,
kemahiran serta sikap atau pengamalan nilai-nilai murni seperti mana yang dihasratkan
melalui *)P*.
i. Tingkah laku
(ingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai, contohnya ketika murid!
Mengurus diri.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 14
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
'ermain bersama rakan.
Membuat kolaj dalam kumpulan.
Menyelesaikan masalah bersama rakan.
Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian.
ii. Interaksi
Interaksi murid boleh diperhati dan dinilai melalui contoh aktiviti berikut !
'acaan.
7yanyian.
Main peranan.
'ersoal jawab.
&ktiviti berkumpulan "projek, persembahan#
Interaksi murid dengan bahan< haiwan< tumbuhan< persekitaran.
$engan diri sendiri "imaginar# friend#.
Perbualan antara murid dengan guru<murid dengan murid<murid dengan orang dewasa
lain.
iii. Proses dan Hasil Kerja Murid
2ontoh proses dan hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai ialah!
.ukisan
'uku kecil
'uku skrap
*raf tangan
.embaran kerja
Membuat model menggunakan bongkah
MEREKOD
Merekod adalah aktiviti mencatat hasil pentaksiran dan maklumat berkaitan secara
sistematik. Maklumat yang direkod ialah tahap penguasaan, perkembangan, kemajuan,
potensi, sikap dan nilai-nilai yang murid pamerkan. Untuk membuat penilaian tentang
perkembangan pengetahuan, kemahiran dan nilai, )tandard Prestasi boleh dirujuk untuk
memastikan keselarasan dan keadilan. 'erdasarkan )tandard Prestasi yang ditetapkan
mengikut konstruk, guru mengenal pasti tahap penguasaan murid. Pemerhatian dan
perekodan yang teliti dan lengkap akan memudahkan guru memberi maklum balas dan
menghasilkan pelaporan murid kemudian. 2ontoh instrumen yang boleh digunakan untuk
merekod maklumat pentaksiran adalah seperti berikut!

a# )enarai )emak
b# 9ekod &nekdot.
c# 9ekod 'erterusan "$unning $ecord#
+a- Snara% S!ak
)enarai )emak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan
murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai. )enarai item menentukan !
)esuatu tingkah laku dapat diperhatikan
*ekerapan sesuatu tingkahlaku itu berlaku.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 15
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
)esuatu tingkah laku yang dikehendaki telah berlaku.
)enarai )emak boleh dibina dalam bentuk dinyatakan sesuatu tingkahlaku telah berlaku
atau tidak, iaitu dengan skor FyaG atau FtidakG. )enarai )emak juga boleh dilengkapkan
dengan skala kadar. )kala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan
pencapaian dalam penguasaan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai murid. Penilaian
terhadap hasil kerja atau evidens direkod berdasarkan skala. )kala penskoran dibina bagi
pentaksiran setiap konstruk dalam setiap tunjang.
;uru perlu menentukan perkara-perkara berikut dalam merancang senarai semak !
*onstruk yang hendak dinilai
)tandard Prestasi dan kriteria ditulis dengan jelas.
Instrumen dan aktiviti yang digunakan
)kor digunakan! angka atau simbol
9ujuk contoh 9ekod )enarai )emak dalam .ampiran '.
+"- Rkod Ankdot
9ekod &nekdot adalah satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku
murid yang dianggap penting, unik dan signifikan secara positif atau negatif untuk direkod.
Pemerhatian tingkah laku biasanya tidak dirancang, tetapi secara kebetulan tingkahlaku
tersebut berlaku. Pemerhatian ini dilakukan terhadap murid secara individu, walaupun
peristiwa berlaku dalam kumpulan. (iada had masa ditentukan untuk pemerhatian tingkah
laku ini. 2atatan hendaklah ditulis secara objektif apa sebenarnya yang berlaku. 2ontoh
maklumat yang boleh direkod adalah peristiwa yang menggambarkan tentang
perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan
masalah.
Panduan !enulis $ekod %
Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku.
Membuat catatan dalam buku nota sebaik sahaja selepas peristiwa berlaku bagi
memastikan peristiwa yang akan direkodkan tidak tercicir.
Menulis apa yang dilihat secara objektif
Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan
murid.
Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan.
Merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat.
Mencatat tingkah laku dan apa yang dikatakan oleh murid.
Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang
diperhatikan.

9ujuk contoh 9ekod &nekdot dalam .ampiran 2.

+8- Rkod Brtrusan
9ekod 'erterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita &narrative' yang dibuat ke atas
individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. )etiap perlakuan dan
apa yang ditutur oleh murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. Pemerhatian
yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh ? hingga -, minit. 'erbe1a dengan
9ekod &nekdot, pemerhatian ini dirancang oleh guru.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 16
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
Panduan menulis rekod %
/okus kepada murid yang ingin diperhatikan.
9ekod hendaklah tepat dan padat.
2atatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan.
9ekodkan perkara-perkara yang sebenarnya berlaku.
;unakan bahasa yang boleh difahami.
'oleh gunakan singkatan semasa mencatat.
(ulis secara terperinci tentang apa dilakukan murid semasa peristiwa berlaku dan
tingkah laku yang ingin diperhatikan.
(ulis secara objektif, tidak terlalu deskriptif dan Hjudgmental0.
Pastikan buku nota atau kertas catatan tidak didedahkan dan diletak di tempat yang
selamat
9ujuk contoh 9ekod 'erterusan dalam .ampiran $.
MENGANALISIS DAN MENGINTERPRETASI
)egala data yang direkod menggunakan senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, atau
rekod berterusan perlu ditafsirkan untuk membolehkan guru membuat rumusan mengenai
murid. Prosedur umum yang dicadangkan semasa menganalisis dan menginterpretasi
maklumat adalah seperti berikut!
Membaca dengan teliti semua data yang diperolehi daripada hasil pemerhatian.
Membuat analisis terhadap data dengan mengambil kira aspek-aspek penting dalam
(unjang. 2ontohnya (unjang *omunikasi lebih berfokus kepada kemahiran bertutur,
kemahiran mendengar dan kemahiran menulis
Menganalisis hasil kerja murid.
AA!ISIS HASI! K"#$A M%#I&
%asil kerja yang boleh analisis termasuklah !
;ambar atau lukisan
)ampel tulisan
'inaan yang disempurnakan
2erita yang ditulis
'uku skrap
2atatan perlu dibuat ke atas hasil kerja murid yang telah dinilai. 2atatan yang dibuat
biasanya menggambarkan tahap kebolehan, contohnya Fsudah boleh membuat bulatan,
sudah boleh menulis hurufF. %asil kerja ini boleh disimpan dalam portfolio murid. Murid boleh
dilibatkan semasa pemilihan hasil kerja untuk dinilai dan seterusnya disimpan dalam
portfolio. 'ukti refleksi yang dibuat oleh murid boleh juga dimasukkan dalam portfolio
sebagai pentaksiran kendiri.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 17
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
'ontoh Analisis Hasil Kerja(

2ontoh "a#


2ontoh "b#

2ontoh "c#
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 18

&malina melakar menggunakan dua
warna. Ia menggunakan banyak bentuk
bulat dalam lukisan. $ia berjaya
meneruskan lakaran untuk membentuk
kaki, tangan dan rambut
&lice berjaya menceritakan semula
cerita yang dibacakan melalui lukisan.
'eliau sudah boleh menguasai motor
halus untuk menulis huruf. 'eliau juga
berusaha memperbaiki kesilapan
yang dibuat. Mempunyai daya
kreativiti dalam mewarna dan
membentuk serangga.
/ai1 tekun menyiapkan hasil kerjanya.
$ia berjaya menulis huruf dan ayat
mudah . $ia menunjukkan usaha untuk
membetulkan kesilapan sendiri.
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
MENGGUNA MAKLUMAT
Maklum balas hendaklah diberikan kepada murid secara individu setiap kali selepas murid
diperhatikan atau ditaksir. Maklum balas adalah bukan sahaja berbentuk pujian, tetapi
maklumat tentang kerja dan kemajuan murid. /okus maklum balas ialah kepada apa yang
murid boleh kuasai atau buat, bagaimana boleh memperbaikinya dan apakah kemajuan
yang murid telah tunjukkan. Melalui maklum balas yang merujuk kepada standard dan
kriteria, murid-murid dapat mengetahui apa yang patut dicapai, dan sejauh mana mereka
telah berjaya mencapai standard dan kriteria ditetapkan dalam penguasaan sesuatu
konstruk "pengetahuan, kemahiran dan nilai#. Murid boleh meneliti dan menilai kerja masing-
masing. Mereka akan rasa dihormati dan hasil kerja mereka dihargai. Melalui maklum balas,
murid lebih jelas tentang apa lagi yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik, dan mereka
akan lebih bermotivasi untuk meneruskan aktiviti.
PEN0IMPANAN MAKLUMAT
)egala maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan
dikumpulkan dalam portfolio. Portfolio menjadi sumber rujukan yang menunjukkan
kemajuan, kekuatan, konsep dan kemahiran yang mereka kuasai. )etiap murid mempunyai
portfolio yang mengandungi hasil kerja mereka beserta tarikh kerja dihasilkan dan catatan
yang berkaitan.
PORTFOLIO
D6%n%s% Port6o#%o

Portfolio adalah satu himpunan bukti "evidens# atau keterangan yang terkumpul berkenaan
dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan.
Tu$uan Port6o#%o
Portfolio bertujuan untuk menyimpan rekod tentang pengalaman, usaha, kemajuan dan
kejayaan yang diperolehi murid secara individu dan kumpulan. Portfolio boleh dijadikan asas
untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan
pembelajaran selanjutnya. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk
memaklumkan tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka.
'ahan yang perlu ada dalam portfolio ialah!
i. Pelaporan Perkembangan murid
- 9ekod Peribadi
- 9ekod Perkembangan dan *emajuan Murid
ii. %asil kerja terpilih 6
- Perlu dinilai dan diberi ulasan
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 19
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
- (elah menunjukkan peningkatan dalam pencapaian
- Pemilihan hasil kerja murid dari setiap (unjang.
REKOD PERIBADI MURID
9ekod peribadi murid mengandungi maklumat diri, keluarga murid dan fi1ikal murid. ;uru
perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama
dari ibu bapa atau penjaga. 9ekod peribadi ini akan diserahkan kepada ibubapa<penjaga di
akhir sesi prasekolah. 9ekod peribadi ini sebaik-baiknya diserah kepada guru (ahun )atu
untuk memastikan kesinambungan rekod perkembangan murid yang berkaitan.
*onto( Rkod Pr%"ad% Mur%d
REKOD PERIBADI MURID
N! " ############################ $%t&% " ######## T'&() " ###############
U!*' p+ 1 $%*'& ######## Te!pt ,)&' " ############ N-. S&/&, Be'%( " ######
A0! " ############# B%01 " ############# 2'0%e0' " ###############
T'&() !1*( p'1e(-,) " ############## N! T+&(3T4&( +)*,* " ###########
A,!t R*!) " ############################################################
N-. Te,e5-% " ##################$'( R*!) (e P'1e(-,) " ################(!
Ke%+e'% (e P'1e(-,) " ##################### B&,. A+&( 4e'+&( " ###########
B)1 Pe't*t*'% +& '*!) " ##################
MAKLUMAT KELUARGA
MAKLUMAT BAPA IBU PEN$AGA
N!
N-. K+ Pe%0e%,%
A0!
B%01
2'0%e0'
Pe%+pt% 1e4*,%
A,!t
Pe(e'/%
N-!4-' te,e5-%
MAKLUMAT KESIHATAN
T%+(% 6 #3 7 +& +,! '*%0 8%0 4e'(e%% /&( !*'&+ &%& pe'%) t*
1e+%0 !e%0)+p& !1,) (e1&)t% 4e'&(*t "
#### A,)% ##### S9% ##### :;' A&' ##### :!p( ###### Pe%8(&t
(*%&%0
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 20
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
#### $%t*%0 ###### Le,) ##### S(&t ##### De!! ####### L&%<,&%
4e',*4%0 te'*( 6N8t(%7
MAKLUMAT FI9IKAL
DATA BERAT DAN TINGGI MURID
=T&%00& 6;!7 =Be't 6(07 STATUS KESIHATAN
$ANUARI
MEI
OKTOBER
= :tt(% *(*'% t&%00& +% t&!4%0% 4e't p+ pet( 8%0 +&1e+&(%.
S&, '*/*( :'t Pe't*!4*)% *%t*( 1tt*1 (e1&)t%
== T%+(% 6 #3 7 p+ '*%0 4e'(e%% !e%0&(*t 1tt*1 (e1&)t%.
TATA*ARA PENGURUSAN DAN PEN0IMPANAN REKOD
-. )emua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara kumpulan dan kelas
perlu disimpan di dalam fail induk
+. )emua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara individu perlu
disimpan di dalam portfolio murid
3. )etiap fail perlu dilabelkan.
>. /ail induk < individu disimpan di ruang yang selamat dan berstatus sulit.
?. Maklumat perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa
TINDAKAN SUSULAN
(ujuan utama pentaksiran di prasekolah adalah untuk merancang tindakan susulan supaya
murid dapat lebih menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan. (indakan susulan boleh
digolongkan kepada dua jenis seperti berikut!
i. Pengukuhkan dan pengayaan pembelajaran, ini adalah untuk murid yang sudah
menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. .atihan tambahan yang lebih
mencabar diberikan kepada golongan murid ini.
ii. 'imbingan dan pemulihan, ini adalah untuk mereka yang belum atau dalam proses
menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. *epada golongan murid ini,
galakan dan aktiviti bimbingan seterusnya perlu diberi. ;olongan ini perlu diberi galakan
dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian dengan aras penguasaan mereka. *aedah
pengajaran dan pembelajaran yang berlainan mungkin perlu digunakan.
;uru perlu memaklumkan kepada ibu bapa mengenai tahap penguasaan anak mereka untuk
memperoleh sokongan tambahan di rumah.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 21
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
ETIKA PENTAKSIRAN KANAK/KANAK PRASEKOLAH
&kta Pendidikan -EE@, )eksyen +>, Peraturan-peraturan Pendidikan "*urikulum Prasekolah
*ebangsaan# +,,+, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut !
)eksyen +> I *uasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah,
FMenteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan 'ab iniG.
D. 9ekod *emajuan Murid
;uru hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid dan
merekodkan perkembangan itu mengikut cara yang ditetapkan oleh *etua Pendaftar dari
semasa ke semasa
Panduan Mn$aga Rkod Prk!"angan dan K!a$uan Mur%d Prasko#a(
)egala hasil pemerhatian hanya boleh dibincang dengan pihak yang tertentu sahaja "ibu
bapa, guru besar, pakar perubatan, pihak-pihak atau orang-orang berkenaan#
9ekod murid tidak boleh dipamerkan.
*ebenaran ibu bapa, penjaga murid perlu didapatkan untuk mengambil gambar dan
merakam video yang melibatkan murid berkenaan.
Pastikan segala rekod pemerhatian diberikan kepada ibu bapa<penjaga di akhir tahun.
PELAPORAN
Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang
perkembangan pengetahuan, kemahiran, penerapan nilai, sikap dan pencapaian murid.
Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut!
Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk
membolehkan guru dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.
.aporan perkembangan murid seharusnya menyeluruh merangkumi kepelbagaian
kecerdasan, perolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, penerapan nilai, potensi
dan keterampilan diri murid.
9umusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat daripada hasil analisis data
melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid.
LAPORAN PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID
.aporan merupakan rumusan yang dibuat oleh guru daripada maklumat yang dikumpul dan
analisis yang dibuat mengenai perkembangan murid secara menyeluruh dan spesifik.
Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 22
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
murid. 9umusan mengenai perkembangan dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial boleh dibuat berdasarkan (unjang dalam *urikulum )tandard Prasekolah
*ebangsaan atau aspek lain yang telah ditentukan.
&spek perkembangan murid yang boleh dilaporkan adalah seperti berikut!
a. (unjang *omunikasi
b. (unjang *erohanian , )ikap dan 7ilai
c. (unjang *etrampilan $iri I Perkembangan )osioemosi
d. (unjang Perkembangan /i1ikal dan estetika
e. (unjang )ains dan (eknologi
f. (unjang *emanusiaan
*onto( 6or!at ,#a,oran
TUNJANG ULASAN
SEMESTER & SEMESTER .
*omunikasi
'oleh bercerita mengenai diri dan
keluarga. 'oleh berinteraksi secara
sopan dengan rakan sebaya. )udah
boleh mengenal dan membunyikan
huruf abjad serta membaca
perkataan mudah "*=J*=# . $apat
menulis huruf dan perkataan serta
mewarna gambar mengikut cara dan
arah yang betul.
/i1ikal dan 8stetika
)udah dapat menguasai kemahiran
koordinasi mata-tangan. 'oleh
mengemas dan menyimpan alatan
yang telah digunakan dengan
bantuan. $apat membe1akan
objek <situasi yang selamat
<berbahaya.
'oleh mengenalpasti nada bunyi
tinggi rendah dan rentak lagu dengan
tepukan. )uka membantu rakan
dalam menyiapkan sesuatu tugasan.
)udah dapat mengenal dan
membe1akan warna asas.
*erohanian, )ikap dan
7ilai I Pendidikan Islam
(elah menguasai cara mengambil
wuduk. Mengetahui dan dapat
menyebut nama ahli keluarga dan
menceritakan tentang kelahiran
9asulullah ).&.B serta dapat
mengecam dan menyebut huruf-huruf
hijaiyyah dan huruf jawi.
)ains dan (eknologi
'oleh mengelas mengikut bentuk
warna dan sai1. 'oleh menambah
dua himpunan objek dan menyatakan
hasil tambah. 'oleh bekerjasama
dalam aktiviti kumpulan.
*emanusiaan
'oleh bekerjasama dalam kumpulan.
'oleh bercerita mengenai
pengalaman
*etrampilan I )osio 8mosi
'oleh mengemas dan menyimpan
alatan yang telah digunakan dengan
bantuan. 'oleh membe1akan objek
<situasi yang selamat <berbahaya.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 23
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 24
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
LAMPIRAN A' STANDARD
PENTAKSIRAN DALAM
KURIKULUM STANDARD
PRASEKOLAH
KEBANGSAAN
STANDARD PENTAKSIRAN+0ANG TERKANDUNG DALAM KURIKULUM
STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN1 KSPK-
Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan
murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Ia merupakan sebahagian daripada proses
pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.
Standard Pntaks%ran Prta!a' Pntaks%ran (arus d%$a#ankan kons%stn dngan tu$uan
,ntaks%ran 4ang d%tta,kan:
(ujuan pentaksiran adalah untuk!
o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.
o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan
mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh.
o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari
semasa ke semasa.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 25
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang
dirangkumi dalam *urikulum )tandard Prasekolah *ebangsaan.
o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.
%asil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan
yang berkesan untuk!
o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif,
afektif dan psikomotor.
o Membantu pembelajaran murid.
o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu
pengajaran dan pembelajaran guru.
Standard Pntaks%ran Kdua' Pntaks%ran (arus d%$a#ankan k atas ,ngta(uan1
k!a(%ran dan s%ka, 4ang d%rangku!% da#a! Kur%ku#u! Standard Prasko#a(
K"angsaan:
Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua (unjang dalam *urikulum
)tandard Prasekolah *ebangsaan termasuk!
o Penerapan nilai
o Pembentukan sikap
o Penguasaan kemahiran
o )tatus kecergasan
o )tatus kesihatan
o *esediaan sosial "social readiness)
&ktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan berasaskan
pencapaian sahaja kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai
aktiviti ini secara berdikari.
Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai
hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk
pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.
Standard Pntaks%ran Kt%ga' Pntaks%ran d%$a#ankan s8ara "rtrusan s,an$ang
!asa:
Standard Pntaks%ran K!,at' Kada( ,ntaks%ran (arus sa( dan sa(%(1 ssua%
dngan ,rk!"angan kanak/kanak dan "rasaskan kada( sa%nt%6%k:
*aedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan
perbandingan antara murid.
*aedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut!
o Pemerhatian berterusan
o Penilaian hasil kerja
*aedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak!
o Ujian atau peperiksaan formal
o Ujian kertas and pensil
Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih.
Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 26
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
$ata yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang
dibuat adalah sah dan sahih.
Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan
perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid . 2ontoh rekod adalah
seperti berikut!
o )enarai )emak.
o )kala *adar.
o 9ekod &nekdot.
o 9ekod 'erterusan "$unning $ecord#.
o Portfolio
Standard Pntaks%ran K#%!a' Has%# ,ntaks%ran d%gunakan untuk !ran8ang t%ndakan
susu#an d!% !n%ngkatkan !utu ,nga$aran dan ,!"#a$aran dan untuk !!"antu
,nga$aran:
%asil pentaksiran diserahkan kepada guru (ahun - selepas murid tamat prasekolah
untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif.
%asil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa
mengenai kemajuan anak-anak mereka.
%asil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada
mereka perlu dirujuk kepada pakar.
Standard Pntaks%ran Kna!' Pntaks%ran (arus d%$a#ankan dngan ,nu( "rt%ka1
(ak asas% kanak/kanak ,r#u d%,atu(%:
%asil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain, ia hanya
boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja.
%asil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Pada
peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar
pertumbuhan mereka. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan
mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak.
*anak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi, guru perlu elakkan
daripada melabelkan murid sebagai mendapat G&G atau G'G dan seterusnya.
*ebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh
berubah, contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih
cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki, adalah tidak wajar
melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 27
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
LAMPIRAN B
*ONTOH REKOD
SENARAI SEMAK
*onto( & +%nd%7%du- *onto( & +%nd%7%du-
Na!a !ur%d ' ;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;
Na!a Guru ' ;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;
Tunjang Komunikasi
*andungan
Pemerhatian
Ulasan
I II III
-. *emahiran Mendengar Murid ini tidak dapat
menumpukan
perhatian semasa
pengajaran dan
pembelajaran, mudah
Mendengar dengan penuh perhatian.
5
3 Mei
K
+ 4un
Mendengar dan mengecam bunyi perkataan
yang berbe1a.
< <
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 28
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
*andungan
Pemerhatian
Ulasan
I II III
tertarik oleh bunyi di
luar.
Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi
perkataan.
+. *emahiran 'ertutur
'erinteraksi dan mengecam bunyi perkataan
yang berbe1a.
Merangsang pertuturan melalui soal jawab.
Melafa1kan puisi dengan intonasi yang betul.
Melakonkan watak-watak mengikut situasi.
(andakan ( )* ) jika murid telah menguasai
(andakan ( +) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai
*onto( . +%nd%7%du- *onto( . +%nd%7%du-
Na!a !ur%d ' ;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;
Na!a Guru ' ;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;
HASIL PEMBELAJARAN U#asan<
Tar%k(
U#asan<
Tar%k(
U#asan<
Tar%k(
KEMAHIRAN BERTUTUR
Br"ua#
!nggunakan "a(asa
4ang !uda( dngan
s"utan 4ang "tu#
Pendiam dan tidak
mahu berbual dan
tidak ramai kawan
+&5F"-
)udah boleh
berbual semasa
menjalankan
aktiviti +&=M%-
)eorang yang
peramah, berbual
dengan ber
-tatasusila dan
sudah ramai kawan
+.>S,t-
Br%ntraks% s8ara
so,an dan
"rtatasus%#a
Mng%kut g%#%ran
*onto( 5 +Ku!,u#an- *onto( 5 +Ku!,u#an-
Kur%ku#u! Pnd%d%kan Is#a!
Ta$uk ' *ara Br3uduk
Na!a
Mur%d
K!a(%ran < Has%# P!"#a$aran < It!
.afa1
niat
wuduk
Membasuh
muka
Membasuh
tangan hingga ke
siku
Menyapu
kepala
Membasuh
kaki
Mengikut
tertib
2atatan
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 29
<
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
HALIM < &? Ma8 < .? Ma8 < &@ M% < = A,r%#
LINDA < &@ A,r%# < &. M% A= A,r%#
LATIFAH < .= A,r%#
,uru meminta murid secara individu melafaz niat- doa atau bacaan tertentu.
(andakan ( )* ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai
(andakan ( +) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai
*onto( B +Ku!,u#an- *onto( B +Ku!,u#an-
SENARAI SEMAK PENILAIAN LISAN BAHASA MELA0U
BIL NAMA MURID KEMAHIRAN
PETUNJUK KEMAHIRAN
& . 5 B ?
-. 9ohani <
+ /eb
-. Memberi respons bila disoal.
+. Mematuhi arahan secara bertatasusila
3. Menyoal untuk mendapatkan maklumat
>. Mendengar pesanan dan
menyampaikannya dengan menggunakan
perkataan sendiri
?. 'ercerita berpandukan gambar
+. .aily <
+ /eb

3. /au1iah K
+ /eb

>. &1ila <
3 /eb

?. )hamsudin <
3 /eb

@. %aris <
3 /eb

A. &dila <
> /eb

Tandakan ) *+ , dan -atatkan tarikh jika murid telah menguasai kemahiran berkenaan
Tandakan ) . , dan -atatkan tarikh jika murid belum menguasai kemahiran berkenaan
*onto( ? +Ku!,u#an- *onto( ? +Ku!,u#an-
(unjang ! )ains dan (eknologi
)tandard *andungan ! Membanding dan mengelaskan objek
)tandard Pembelajaran ! Membanding dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri

'il 7ama
murid
It!
Mng#as !ng%kut 8%r% "r%kut'
Carna Sa%2/
Bsar1
K8%#
Sa%2'
T%ngg% 1
Rnda(
Bntuk Tkstur'
L%8%n1
Kasar
Brat'
Brat1
R%ngan
Bau
- )almah (M (M )M )M (M (M )M
+ Marina )M (M )M (M (M (M (M
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 30
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
3 4enny )M (M (M (M )M (M )M
> )uraya (M (M (M (M )M (M (M
? )iva (M 'M )M (M )M (M )M
7ota! )kor (M! (elah menguasai )M! )edang Maju, 'M! 'elum Menguasai

*onto( = +Ku!,u#an- *onto( = +Ku!,u#an-
Tun$ang' Sa%ns dan Tkno#og%

Ta$uk ' M!"%na Mod# Mnggunakan Bongka( +Akt%7%t% Ku!,u#an-
'il 7ama Murid It! Petunjuk Item
i ii iii iv v
Ku!,u#an A i. Pemilihan bongkah mengikut
sai1, warna dan bentuk yang
sesuai
ii. Menyusun bongkah mengikut
sai1 untuk membentuk objek
iii. *reativiti dalam menghasilkan
objek
iv. *ekemasan hasil objek
v. *erjasama dalam satu
pasukan
-. *amilah Masrol (M )M )M (M )M
+. %asnah &lias (M )M 'M )M (M
3. 9aihana &li 'M 'M )M (M (M
>. *asmin *asim (M 'M (M 'M (M
?. 4amlus %asan (M (M 'M 'M 'M
'il 7ama Murid Item Petunjuk Item
i ii iii iv v
Ku!,u#an B -. Pemilihan bongkah mengikut
sai1, warna dan bentuk yang
sesuai
+. Menyusun bongkah mengikut
sai1 untuk membentuk objek
3. *reativiti dalam
menghasilkan objek
>. *ekemasan hasil objek
?. *erjasama dalam satu
pasukan
-. Cainah thman 'M )M (M )M (M
+. Canariah 4amil 'M (M )M (M 'M
3. sman Mat )M (M 'M )M )M
>. *amaliah &hmad 'M 'M 'M (M 'M
?. )atinah )urol )M (M (M 'M )M
Nota' TM' T#a( Mnguasa%1 SM' Sdang Ma$u1 BM' B#u! Mnguasa%
*onto( D +Ku!,u#an- *onto( D +Ku!,u#an-
*omponen ! Perkembangan /i1ikal
(ajuk ! Membentuk bjek $ari $oh
*andungan ! Menguasai kemahiran motor halus
Menguasai kemahiran kordinasi mata-tangan
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 31
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
B%#
Na!a !ur%d ITEM < KEMAHIRAN
Menguli
dengan
betul
Membentuk
dengan
kemas
*reativiti
dalam
menghasilk
an objek
*ekemasan
tempat
'ekerja
sama
dalam
kumpulan
-. D%na

+. T%na

3. Ad%#a(

>. Mansor

?. Ro(ana

@. Ja!%#a(

/ 0#atakan skala #ang bersesuaian dengan murid
*eterangan untuk setiap skala!

! 'oleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan tepat, cekap dan
konsisten. )emasa menjalankan aktiviti tidak memerlukan bantuan.

! *erap memerlukan bantuan apabila melakukan aktiviti, namun masih boleh


melakukannya sehingga selesai.

!
)ukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti, oleh itu bantuan sentiasa
diperlukan, namun masih tidak dapat melakukannya dengan baik sehingga selesai.
*onto( E +Ind%7%du- *onto( E +Ind%7%du-
Pn%#a%an k!a(%ran !!"a8a
7ama murid ! &min
Pemerhati ! Mahani Cakaria
(arikh ! +D /eb +,-,
Masa ! -,.,, - -,.-? pagi
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 32
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
)ituasi < tempat ! $alam kelas prasekolah
Item ! *emahiran Membaca "Mengenal abjad#
*onto( Tks !ngna# a"$ad *atatan

a , d 4

n t r

o # ( $
" ! s g

8 k I u
Ksa#a(an s"utan
- y disebut g
- r disebut n
- l disebut i
T%ndakan Susu#an
- Murid ini perlu
diberi penekanan
terhadap
penguasaan
abjad y < r < l
*onto( tks suku kata *atatan
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 33
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
In% #or%:

dapa
In% #or% "a,a:
F
Lor% "a,a "%ru:

"a"a d#%
Ba,a "aru "#% #or%:

da,a
Sa4a suka #or% "a,a:

"a!a "a$u
Ba,a "a3a #or% "a$a:

Ksa#a(an s"utan
- bapa dibaca dapa, baba
- beli dibaca deli
- bawa dibaca bama
- baja dibaca baju
T%ndakan Susu#an
- Murid ini perlu diberi
penekanan terhadap
konsonan Hb0,d dan vocal
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 34
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
*onto( @' + Ind%7%du-
Panduan'
Skor
+Ta(a, Pnguasaan-
S%!"o# Kr%tr%a
(elah Menguasai
(M
(ahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik
secara bertatasusila
)edang Maju
)M
(ahu dan boleh buat dengan bimbingan.
'elum Menguasai
'M
(ahu beberapa perkara asas berkaitan dengan
konstruk tetapi tidak boleh buat "sentiasa
memerlukan bimbingan#
S%ngkatan 4ang d%gunakan'
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID
(M (elah menguasai
)M )edang menguasai
'M 'elum menguasai
.I .isan
P Projek
%* %asil kerja
(. (ingkah laku
.. .ain-lain
35
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
TUNJANG KOMUNIKASI +BM-
KONSTRUK STANDARD PRESTASI+SPTS-
T
A
R
I
K
H
P
E
M
E
R
H
A
T
I
A
N
SPTS
8=I$87)
*ATATAN
T
M
S
M
B
M
L
I
P
H
K
T
L
L
L
K!a(%ran
!ndngar
(M! 'oleh mengecam pelbagai bunyi, perkataan
dan memberi pelbagai respon kepada
arahan ringkas, perbualan dan cerita.
)M! 'oleh mengecam pelbagai bunyi, perkataan
dan memberi respon kepada arahan ringkas,
perbualan dan cerita dengan bimbingan.
'M! 'oleh mendengar tetapi tiada respon.
-
+
3
K!a(%ran "rtutur (M! 'oleh berinteraksi, bersoal jawab, bercerita
serta melakon watak mengikut situasi
dengan menggunakan bahasa dan intonasi
yang sesuai.
)M! 'oleh berinteraksi, bersoal jawab, bercerita
-
+
3
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 36
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
KONSTRUK STANDARD PRESTASI+SPTS-
T
A
R
I
K
H
P
E
M
E
R
H
A
T
I
A
N
SPTS
8=I$87)
*ATATAN
T
M
S
M
B
M
L
I
P
H
K
T
L
L
L
serta melakonkan watak tertentu
menggunakan bahasa dan intonasi yang
sesuai dengan bimbingan.
'M! (ahu guna beberapa perkataan. 'elum
boleh menggunakan perkataan yang sesuai.
'elum boleh menyebut perkataan dengan
betul.
LAMPIRAN *' *ONTOH REKOD
ANEKDOT
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 37
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
*onto( & *onto( &
7ama Murid ! /atin 7adia bt. &bdul
Umur ! @ (ahun
(arikh ! +, /ebruari +,-,
Masa ! -,.,, pagi
7ama ;uru ! Puan Pu1iah &no bt Muhamad
Item ! *ebolehan membaca
*atatan U#asan
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 38
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
)elepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas, /atin
menarik tangan &ni, Munah dan )iti ke Pusat 'ahasa untuk
mencari buku. /atin memilih buku bergambar sama dengan buku
yang dibaca oleh gurunya ./atin ajak kawan-kawanya dengar
cerita yang dia baca. /atin pun membuka buku lalu membaca
dengan gaya seperti 2ikgu 9usnani. &ni, Munah dan )iti
mendengar dengan penuh minat. /atin tanya kawannya sedap
tak cerita yang dibaca. H%ei, /atin kau dah boleh bacaL0 (anya
)iti. 2ikgu 9usnani memuji sambil bertepuk tangan. /atin
senyum.
/atin tidak berminat terhadap buku tetapi selepas sesi bacaan
dengan guru, /atin sudah mula berminat dengan buku.
/atin cuba membaca walaupun masih belum mengenal
semua huruf.
2adangan
/atin perlu dirangsang melalui pujian untuk membolehkan nya
membaca dengan baik.
*onto( . *onto( .
7ama ! Mun1ir )hamsudin
*elas ! Prasekolah )ayang
(arikh! +@ Mac +,-,
7ama ;uru ! Puan Ummu I11ah bt. 'ohari
Peristiwa yang diperhatikan! Mun1ir mengambil lego &li. &li menengking dan memukulnya.
2adangan! Penerapan nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran perlu diberi penekanan
*onto( 5 *onto( 5
7ama Murid ! Carina
Umur ! @ (ahun
(arikh ! -D 4ulai +,-,
Masa ! D.3, pagi
7ama ;uru ! Puan %on
Item ! *emahiran )osial
*atatan U#asan
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 39
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
Carina bermain pasir bersama kawan-kawan lain di tempat main
pasir. &iman merampas penyedok pasir yang sedang digunakan
oleh Carina. Carina berkata dengan suara kuat! HIni saya punyaM0
Carina terus ambil balik penyodok pasir daripada &iman. &iman
nampak terkejut tetapi biar sahaja.
Carina pendiam, kebiasaannya dia tidak melawan walaupun
diganggu oleh rakannya. Carina cuma akan menanggis
bersendiri jika barangnya diambil oleh kawannya. Ini merupakan
kali pertama dia memperjuangkan hak dirinya. Peristiwa ini
merupakan satu permulaan yang baik, dia telah mula bertindak
untuk melindungi hak dirinya.
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 40
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
LAMPIRAN D' *ONTOH REKOD
BERTERUSAN
*onto( & *onto( &
7ama ! &inon 'akar
Umur ! @ tahun
(arikh ! +@ )eptember +,-,
Masa ! -,.,, - -,.-, pagi
7ama ;uru ! Puan )ofia Mansor
Item ! *epimpinan
Pemerhatian Ulasan
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 41
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
&na sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya.
$ia bangun dan mengatakan HPenatlah main pasir, jom main
jongkang jongkit. &na memanggil rakan-rakannya. 'eberapa
orang murid berebut-rebut menaiki jongkang jongkit itu.
&na ! 4angan berebut.
.i1a ! )aya pun nak naik.
&na ! ;ilir-gilirlah. *., Minah, 9o1i duduk hujung
sana. 7oni , Milah hujung sini,yaM
Milah ! )aya tak boleh dengan 7oni, sebab dua-dua
kurus, ... ringan, nanti tak sama
&na ! .....aaa la, nanti tak sama.
9o1i ! (ak mau, saya nak duduk dengan Minah juga
&na ! k, )om pun kurus, duduk depan 7oni. %ah,
baru sama berat.
&da ciri kepimpinan
Mula memahami konsep "berat<ringan#
Mula memahami konsep keseimbangan

Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama
*onto( . *onto( .
7ama murid ! &min
Pemerhati ! Mahani Cakaria
(arikh ! A 4ulai +,-,
Masa ! -,.,, - -,.,? pagi
)ituasi < tempat ! $alam kelas prasekolah
Item ! Main sendirian
*atatan U#asan
&min sedang bermain dengan batang aiskrim di ruang bermain. Amin tidak suka diganggu- beliau suka bermain sendirian
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 42
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
$ia memusing batang aiskrim seolah- olah kapal terbang sambil
berkata H*apal akan berlepas, kapal akan berlepas0.
&min berhenti bermain apabila melihat )ani menuju ke arahnya
lalu memberi arahan kepada )ani H&wak tidak boleh bermain
di sini0.

Perkembangan bahasan#a menunjukkan satu kemajuan
&rahan &min jelas, )ani memandang ke arah &min dan terus
berlalu.
&min terus bermain dengan kapal terbangnya.
)uara &min semakin kuat meniru bunyi kapa lterbang.
H'''''''''''''0
HUmmm oo oo oo0
H'u111111111NNNNN.0
H?>3+-, terbang0 "sambil melancar batang aiskerim#
$iana yang sedang memandu kereta memerhati tingkah laku
&min lalu meluru ke arahnya sambil berkata H %ey, giliran awak
Amin tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain
pula untuk memandu kereta ini0. &min tidak memberi respon.
$engan nada kesal $iana berkata H*, saya pandu sekali lagi0.
&min beralih ke pusat pupet , mengambil puppet dan bermain
Kepuasann#a untuk sendirian
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 43