Anda di halaman 1dari 7

GEOGRAFI MANUSIA PENGGAL 1 : PENDUDUK

PENDUDUK

1.1 KONSEP PENDUDUK
Penduduk merupakan sekumpulan manusia yang mendiami / menetap di sesuatu kawasan
dalam sesuatu tempoh masa tertentu.
Jumlah penduduk adalah dinamik (sentiasa berubah-ubah) dan tidak statik kesan dari
faktor kelahiran dan kematian serta migrasi.

1.1.1 PENDUDUK SEBAGAI SUMBER
Penduduk merupakan sumber manusia yang penting dan berharga bagi sesebuah kawasan /
negara.
Sumber manusia ini merujuk kepada :
i. Sumber tenaga kerja.
ii. Sumber pasaran.
iii. Sumber keselamatan (tentera).
Sumber manusia di sesebuah negara boleh diukur dan dinilai dari segi;
i. Kuantiti ( bilangan / saiz )
ii. Umur & jantina).
iii. Kualiti.

Dari segi kuantiti:
Manusia diukur dari sudut bilangan (saiz / jumlah penduduk.
Bilangan:
Penduduk yang ramai, jika diberi pendidikan dan dibekali kemahiran, berpotensi
menjadi tenaga kerja yang baik. Jumlah penduduk yang ramai membantu menyediakan
sumber tenaga yang mencukupi bagi sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian, pertanian,
perkhidmatan dll. Keadaan ini membantu memajukan sesebuah negara. Negara yang
mempunyai jumlah penduduk yang banyak berkemampuan menjana pelbagai sektor ekonomi,
meluaskan saiz pasaran, meningkatkan kutipan cukai dan memiliki ramai jumlah anggota
keselamatan (tentera).
Contoh, Malaysia melaksanakan Dasar 70 Juta Orang Penduduk bagi memenuhi
keperluan gunatenaga dalam pelbagai sektor ekonomi dan saiz pasaran bagi kemajuan negara.
Dari segi Struktur Umur dan Jantina:
Umur dan jantina penduduk boleh mempengaruhi corak guna tenaga yang ada di
sesebuah kawasan atau negara.
Penduduk dewasa yang terlatih boleh menyumbang secara produktif kepada ekonomi
negara. Sementara kehadiran ramai penduduk tua dan kanak-kanak selalunya dikaitkan
dengan besarnya jumlah tanggungan keluarga dan negara.
Jantina pula boleh dikaitkan dengan jenis aktiviti ekonomi, misalnya sektor industri
berat yang memerlukan kekuatan tenaga fizikal manusia lazimnya mengupah lebih ramai
pekerja lelaki.
Contohnya kilang memasang kereta di Shah Alam (Selangor), membungkus baja dan
kilang petrokimia di Kerteh (Terengganu). Manakala industri yang berintensif buruh yang
memerlukan tahap ketekunan dan kehalusan yang tinggi pula lazimnya mengupah ramai
pekerja wanita. Contohnya kilang produk barangan elektrik dan elektronik di Bayan Lepas
(Pulau Pinang).

Dari Segi Kualiti:
Kualiti penduduk merujuk kepada :
i. ciri-ciri fizikal,
ii. taraf pendidikan,
iii. kemahiran,
iv. kesihatan, dan
v. sikap.
Misalnya, penduduk sesebuah kawasan yang terdidik (lepasan universiti dan kolej),
mahir dan berpengalaman mengendali peralatan kilang yang moden, sihat tubuh badan dan
mempunyai sikap terbuka, boleh bekerjasama sebagai satu pasukan, lazimnya lebih berkualiti
dan mampu menarik pelaburan. Jadi kualiti penduduk menentukan tahap pembanguan
sesebuah negara atau kawasan.
Era globalisasi kini memerlukan penduduk yang berkualiti, dapat menguasai
kemahiran teknologi dan maklumat (ICT) serta kemahiran berbahasa Inggeris untuk berdaya
saing. Ini selaras dengan perkembangan sosioekonomi dunia berasaskan k-ekonomi. Pekerja
yang berkemahiran dalam bidang ICT ini menggalakkan perkembangan dalam e-dagang, e-
pelaburan, e-governan dsb.
Contohnya, di negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Britain kualiti
penduduknya adalah tinggi membantu memajukan negara. Manakala di negara seperti
Somalia, Sudan dan Kenya kualiti penduduknya yang rendah mengakibatkan kemunduran
negara tersebut.

1.1.2 PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
Konsep ini memperlihatkan manusia sebagai agen perubahan melalui aktiviti
pembangunan sosioekonomi. Kegiatan penduduk boleh mengakibatkan berlakunya perubahan
landskap fizikal, tahap kemajuan sosioekonomi (kualiti hidup), serta landskap budaya di
sesebuah negara.

Perubahan Ruang Fizikal;
Perubahan ini boleh diperhatikan melalui aktiviti manusia ke atas alam sekitar fizikal
bagi memenuhi keperluan hidup mereka. Ini termasuk perkembangan kawasan petempatan,
rumah kediaman, jalan perhubungan dan jaringan komunikasi. Kawasan yang berpotensi,
dimajukan dengan pembangunan dan seterusnya mewujudkan perubahan yang besar kepada
landskap semulajadi.
Tindakan manusia menarah, menebuk, meratakan bukit serta mengorek tanah
menghasilkan pandang darat seperti lurah, bukit gondol, tasik dsb. Keadaan ini menggalakkan
kejadian pencemaran, hakisan tanah & tanah runtuh, pemanasan mikro / setempat dsb.
Aktiviti manusia boleh mengakibatkan empat sistem fizikal berubah ;
o Geomorfologi : terhadap tanah, bukit, batuan
o Atmosfera : terhadap udara, suhu, angin
o Hidrologi : terhadap sumber air
o Ekologi : terhadap haiwan & tumbuhan

Kegiatan penyahhutanan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, kawasan
perindustrian, kemudahan infrastruktur dan prasarana mengakibatkan kemusnahan ekologi
hutan semulajadi yang membawa kepupusan sumber flora dan fauna, gangguan keseimbangan
ekosistem dan gangguan kitaran hidrologi.
Cth, pembinaan empangan Kenyir (Terengganu) telah menengelamkan kawasan hutan
seluas beratus-ratus hektar dan mewujudkan pandang darat baru di kawasan tersebut iaitu
tasik buatan.


Perubahan Sosioekonomi;
Perubahan sosial dapat dilihat dari sudut pendidikan, kesihatan, dan telekomunikasi -
Perubahan Pendidikan seperti penubuhan pusat bimbingan kanak-kanak, tusion, kolej, dan
universiti. Selain itu, pusat-pusat latihan & kemahiran seperti Giat Mara. Perubahan
Kesihatan seperti penaik tarafan klinik desa kepada klinik yang lebih moden, pertambahan
klinik dan hospital, pusat rawatan alternatif dsb. Perubahan teknologi dilihat melalui
perkembangan dalam bidang telekomunikasi seperti satelit, telefon selular, Sistem Penentuan
Global (GPS), Sistem Informasi Geografi (GIS) dsb.
Kemajuan ekonomi boleh dikesan melalui perubahan pekerjaan, pendapatan,
pemilikan harta benda. Indikator yang biasanya dirujuk adalah seperti pertumbuhan KDNK,
peningkatan pendapatan perkapita, kuasa beli, dan taraf hidup serta perluasan saiz pasaran.
Penduduk merupakan pemankin perubahan sektor ekonomi - tradisional iaitu pertanian
kepada sektor ekonomi yang lebih moden pada masa kini seperti perindustrian dan
perkhidmatan. Kepelbagaian ekonomi juga dapat diwujudkan dengan perkembangan kualiti
dan kuantiti penduduk seperti perkembangan bidang perdagangan, perniagaan, pelancongan,
dll. Selain itu ia juga mempengaruhi luasnya permintaan dan penawaran pasaran.
Cth, peningkatan pengetahuan dan kemahiran serta teknologi di Malaysia telah
merubah dan mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang wujud. Daripada ekonomi yang
berasaskan pertanian dan perlombongan kepada ekonomi yang lebih moden seperti
perindustrian dan perkhidmatan.

Perubahan Landskap Budaya;
Penduduk juga mempengaruhi perubahan yang pesat terhadap kewujudan landskap
budaya seperti petempatan, pola guna tanah, pengangkutan dsb.
Perubahan landskap budaya berlaku kesan dari peningkatan kualiti hidup, budaya dan
pemikiran masyarakat. Fenomena pembandaran yang berlaku pada masa kini telah merubah
gaya dan cara hidup masyarakat setempat dan seterusnya mengubah landskap budaya
setempat.
Perubahan petempatan pembinaan rumah banglo, flat, kondominium, taman
perumahan dsb.
Perubahan pola guna tanah pertanian tradisional kepada pertanian moden, sektor
pertanian kepada sektor industri & perkhidmatan, jenis tanaman kormesial, bangunan-
bangunan, parking lot dsb.

Perubahan pengangkutan pembesaran jalan-jalan perhubungan (lebuh raya, lebuh
raya bertingkat, jambatan), pertambahan pengangkutan awam (bas, teksi, LRT, monorel dll)
darjah kertersampaian tinggi & mempengaruhi mobiliti penduduk.

GEOGRAFI MANUSIA PENGGAL 1 : PENDUDUK
PENDUDUK

1.1 KONSEP PENDUDUK
Penduduk merupakan sekumpulan manusia yang mendiami / menetap di sesuatu kawasan
dalam sesuatu tempoh masa tertentu.
Jumlah penduduk adalah dinamik (sentiasa berubah-ubah) dan tidak statik kesan dari
faktor kelahiran dan kematian serta migrasi.

1.1.1 PENDUDUK SEBAGAI SUMBER
Penduduk merupakan sumber manusia yang penting dan berharga bagi sesebuah kawasan /
negara.
Sumber manusia ini merujuk kepada :
i. Sumber tenaga kerja.
ii. Sumber pasaran.
iii. Sumber keselamatan (tentera).
Sumber manusia di sesebuah negara boleh diukur dan dinilai dari segi;
i. Kuantiti ( bilangan / saiz )
ii. Umur & jantina).
iii. Kualiti.

Dari segi kuantiti:
Manusia diukur dari sudut bilangan (saiz / jumlah penduduk.
Bilangan:
Penduduk ramai dan dibekalkan dengan kemahiran dan pendidikan.
Contoh, Malaysia melaksanakan Dasar 70 Juta Orang Penduduk bagi memenuhi
keperluan gunatenaga dalam pelbagai sektor ekonomi dan saiz pasaran bagi kemajuan negara.

Dari segi Struktur Umur dan Jantina:
Penduduk dewasa yang terlatih boleh menyumbang secara produktif
Penduduk muda dan tua dikaitkan dengan nisbah tanggungan yang tinggi.
Jantina pula boleh dikaitkan dengan jenis aktiviti ekonomi..
Lelaki kilang kereta, petrokimia
Wanita kilang elektronik, kraftangan
Dari Segi Kualiti:
Kualiti penduduk merujuk kepada :
i. ciri-ciri fizikal,
ii. taraf pendidikan,
iii. kemahiran,
iv. kesihatan, dan
v. sikap.

1.1.2 PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
Konsep ini memperlihatkan manusia sebagai agen perubahan melalui aktiviti
pembangunan sosioekonomi. Kegiatan penduduk boleh mengakibatkan berlakunya perubahan
landskap fizikal, tahap kemajuan sosioekonomi (kualiti hidup), serta landskap budaya di
sesebuah negara.

Perubahan Ruang Fizikal;
Aktiviti manusia boleh mengakibatkan empat sistem fizikal berubah ;
o Geomorfologi : terhadap tanah, bukit, batuan
o Atmosfera : terhadap udara, suhu, angin
o Hidrologi : terhadap sumber air
o Ekologi : terhadap haiwan & tumbuhan

Perubahan Sosioekonomi;
Perubahan sosial dapat dilihat dari sudut pendidikan, kesihatan, dan telekomunikasi -

Perubahan Landskap Budaya;
Penduduk juga mempengaruhi perubahan yang pesat terhadap kewujudan landskap
budaya seperti petempatan, pola guna tanah, pengangkutan dsb. \

Soalan latihan

1. apakah maksud penduduk. (4 m)2. bagaimana sumber manusia disesebuah negara dinilai. (3 m)3. bagaimana umur dan jantina boleh mempengaruhi corak guna tenaga dalam
sesebuah negara. (4 m )


4. Nyatakan 3 langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualiti penduduk.(3 m)
5. Apakah aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya perubahan pada landskap
fizikal. (4 m)