Anda di halaman 1dari 14

TUGAS PRESENTASI KASUS

Trauma Akustik Akut


Tutor: dr Susiana Candrawati, Sp.KO
1. Proita Ra!mawati G1A"1""#$
$. Sania Nadianisa %. G1A"1""#&
&. Nuru' Apri'iani G1A"1""#(
(. )i'is Indri A. G1A"1""#*
+URUSAN KE,OKTERAN
-AKU)TAS KE,OKTERAN ,AN I)%U.I)%U KESE/ATAN
UNI0ERSITAS +EN,ERA) SOE,IR%AN PUR1OKERTO
PUR1OKERTO
$"1&
I. PEN,A/U)UAN
Trauma akustik t2r3adi !ampir di s2mua 'in4kun4an, t2rmasuk 'in4kun4an
p2k2r3aan 5misa'n6a industri, mi'it2r7, atau t2mpat r2kr2asi 5misa'n6a kons2r musik,
t2mpat 82r8uru7 5)i, $"117. Trauma akustik 6an4 dis28a8kan o'2! paparan suara
m2nin4katkan aktiitas spontan san4at k2ras da'am struktur pusat p2nd2n4aran
s2p2rti 9o''i9u'us in:2rior. /ip2rakti: ini m2mp2n4aru!i sara: dan dapat m2n628a8kan
tinnitus 5%u'd2rs, $"117. /i'an4n6a p2nd2n4aran s29ara ti8a.ti8a m2rupakan 423a'a
6an4 m2nakutkan 8a4i pasi2n dan m2m8uatn6a s242ra datan4 k2 p2'a6anan
k2s2!atan. T2rdapat 1*.""" kasus di s2'uru! dunia dan m2n42nai ( !in44a $" oran4
dari 1"".""" popu'asi d2n4an (""" kasus Sudden Sensorineural Hearing Loss
5SS/)7 atau !i'an4n6a p2nd2n4aran aki8at trauma akustik m2ndadak 6an4 8aru tiap
ta!un di Am2rika S2rikat 5Sta9!'2r, $"1$7.
Suara 6an4 m2mi'iki o'um2 tin44i m2mun4kinkan t2r3adin6a 4an44uan
p2nd2n4aran. ;282rapa :aktor 6an4 m2mp2n4aru!i t2r3adin6a 4an44uan p2nd2n4aran
ada'a! usia, p2n6akit, paparan suara, dan o8at.o8at ototoksik. Sa'a! satu p2n628a8
trauma akustik ada'a! suara t2m8akan s2n3ata api 5;udi6anto, $""&7.
Pr2a'2nsi trauma akustik akut 9ukup tin44i pada an4katan 82rs2n3ata t2ntara
mi'it2r. S282sar $#< p2rson2' In:antri An4katan ,arat In44ris di ta!un 1==#
m2n4a'ami trauma akustik aki8at '2dakan s2n3ata, !a' itu 3u4a t2r3adi pada s2p2rti4a
t2ntara mi'it2r Norw24ia. P2n2'itian di %akassar pada ta!un $""1 pada an44ota
;rimo8, siswi S2ko'a! Po'isi N24ara dan an44ota Po'ta82s didapatkan k23adian 1>,>?
< 5;udi6anto, $""&7.
;a!a6a utama 82k2r3a di dinas mi'it2r antara 'ain m2n4a'ami intens impulse
noise. Pada p2n2'itian %oon 5$"117 6an4 m2n4ana'isis pr2s2ntasi k'inis trauma
akustik 6an4 dis28a8kan o'2! k28isin4an aki8at s2napan 6an4 dit2m8akan s2'ama
p2'ati!an mi'it2r pada pasi2n 6an4 tidak di'indun4i s29ara si4ni:ikan 82rmakna dan
dapat m2n628a8kan 4an44uan p2nd2n4aran. Gan44uan p2nd2n4aran 6an4 t2r3adi
ada'a! aki8at dari :r2ku2nsi tin44i. Trauma akustik 6an4 dis28a8kan o'2! k28isin4an
'2dakan s2napan dapat m2n628a8kan tinnitus p2rman2n dan 4an44uan p2nd2n4aran.
An4ka k23adian 6an4 tin44i pada 4an44uan p2nd2n4aran ini, m2m8uat kami
m2n4an4kat kasus Sudden Sensorineural Hearing Loss atau trauma akustik akut.
II. TIN+AUAN PUSTAKA
A. ,2:inisi
Trauma akustik akut 3u4a 8isa dis28ut s28a4ai sudden deafness atau
sudden sensorineural hearing loss. Trauma akustik akut ada'a! k2rusakan sist2m
p2nd2n4aran aki8at suara d2n4an o'um2 tin44i dan m2ndadak s2p2rti '2dakan
!28at, d2ntuman, atau suara t2m8akan s2n3ata api s2ka'i atau 8282rapa ka'i.
Trauma ini dapat m2n42nai satu atau k2dua t2'in4a 5;udi6anto, $""&7. Sudden
Sensorineural Hearing Loss 5SS/)7 did2skripsikan s28a4ai !i'an4n6a
p2nd2n4aran s2nsorin2ura' aki8at suara 6an4 ditandai @&" d; Sensorineural
Hearing Loss pada minima' ti4a ka'i 82rturut.turut p2m2riksaan audiom2trik 6an4
mun9u' da'am & !ari 5Sta9!'2r, $"1$7.
;. Etio'o4i dan Pr2disposisi
1. Etio'o4i
K2tu'ian pada trauma akustik akut dis28a8kan kar2na paparan
m2ndadak t2r!adap 82ntuk 2n2r4i akustik 6an4 kuat dan ti8a.ti8a, 6an4
di!asi'kan o'2! '2dakan, d2ntuman, '2dakan s2n3ata api atau trauma 'an4sun4
k2 k2pa'a atau t2'in4a. Satu atau k2dua t2'in4a dapat t2rk2na dan dapat
m2rupakan 32nis tu'i konduksi atau tu'i s2nsorin2ura'. /arus di82dakan antara
k2tu'ian aki8at paparan 8isin4 6an4 t2r3adi s2t2'a! 82rta!un.ta!un paparan dan
s2'a'u 82rtip2 tu'i s2nsorin2ura'. K2tu'ian aki8at 8isin4 8iasan6a 8i'at2ra' 6an4
sama d2ra3at maupun si:at tu'in6a. K2tu'ian aki8at 8isin4 dan aki8at trauma
akustik 82r82da dari s24i ons2t, pro4r2siitas, si:at m2n2tapn6a dan
karakt2ristik audio4ram 5;a''2n42r, $""?7.
$. Pr2disposisi
-aktor pr2disposisi dari trauma akustik akut ada'a! t2r3adi pada
p2k2r3a industri 6an4 t2rpapar 8isin4, oran4 6an4 m2nd2n4ar '2dakan 8om,
p2tasan, t2m8akan, maupun kons2r 5Tomita, $""(7. Paparan suara 6an4
82r'28i!an 82rupa suara '2dakan dapat m2n628a8kan k2rusakan or4an korti.
Sa'a! satu 2:2k 8isin4 pada p2nd2n4aran ada'a! trauma akustik akut dimana
k2rusakan or4an p2nd2n4aran 6an4 82rsi:at s242ra s2t2'a! t2r3adi paparan
2n2r4i suara 6an4 82r'28i!an, s2p2rti 8isin4 m2sin, suara 32t, kons2r musik
ro9k, 42r4a3i m2sin dan '2tusan s2n3ata 5S2d3awidada, $""?7.
P2maparan 8isin4 6an4 san4at k2ras '28i! dari 1*" d; s2p2rti pada
'2dakan dapat m2n628a8kan tu'i s2nsorin2ura' rin4an !in44a 82rat. Tu'i dapat
tim8u' pada 9ara p2maparan 6an4 '28i! !a'us dan pro4r2si: sampai p2maparan
8isin4 k2ras int2rmitt2n 6an4 kuran4 int2nsi: atau p2maparan kronis 8isin4
6an4 kuran4 int2nsi:. P2maparan sin4kat 82ru'an4 k2 8isin4 k2ras int2rmitt2n
da'am 8atas 1$".1*" d;, s2p2rti 6an4 t2r3adi aki8at p2maparan s2n3ata api
atau m2sin 32t, dapat m2rusak t2'in4a da'am. P2maparan kronis 82rupa 8isin4
k2ras pada p2k2r3a d2n4an int2nsitas 8isin4 di atas #* d;, s2p2rti 6an4 t2r3adi
aki8at m2n42ndarai traktor atau mo8i' sa'3u atau 42r4a3i rantai, 6an4
m2rupakan p2n628a8 t2rs2rin4 dari tu'i s2nsorin2ura' 6an4 diaki8atkan o'2!
8isin4. ,i sampin4 itu, pada 'in4kun4an 6an4 82sar, s2s2oran4 dapat t2rpapar
8isin4 diatas =" d; t2rutama pada waktu m2nd2n4arkan musik dari sist2m
suara st2r2o:onik atau pan44un4 musik 5S2d3awidada, $""?7.
C. Epid2mio'o4i
Pr2a'2nsi trauma akustik akut 9ukup tin44i pada an4katan 82rs2n3ata
t2ntara mi'it2r. S282sar $#< p2rson2' In:antri An4katan ,arat In44ris di ta!un
1==# m2n4a'ami trauma akustik aki8at '2dakan s2n3ata, !a' itu 3u4a t2r3adi pada
s2p2rti4a t2ntara mi'it2r Norw24ia. P2n2'itian di %akassar pada ta!un $""1 pada
an44ota ;rimo8, siswi S2ko'a! Po'isi N24ara dan an44ota Po'ta82s didapatkan
k23adian 1>,>? < 5;udi6anto, $""&7.
,. Pato42n2sis dan pato:isio'o4i
1. Pato42n2sis
5;udi6anto, $""&7
Paparan 8isin4 6an4 m2ndadak dan k2ras '28i! dari 1("d;
Degeneras Trauma P2r8aikan
P2rpinda!an or4an
korti dari m2m8rana
8asa'is k2 ska'a
m2dia
5m2n4am8an47
Ed2ma s2'.s2'
ram8ut dan
!i'an4n6a mi2'in s2'
sara: di or4an korti
G2taran 82r'28i! dari
m2m8ran timpani
Tu'an4 p2nd2n4aran
p2ri'im:2
2ndo'im:2
%2m8rana 8asi'aris
di42tarkan san4at
kuat
Atro:i s2' ram8ut
da'am dan 'uar dari
m2m8ran t2ktoria
/i'an4n6a
p2nd2n4aran
$. Pato:isio'o4i
Suara 6an4 k2ras m2n628a8kan 42taran 82r'28i!an pada m2m8ran
timpani 6an4 k2mudian di'an3utkan m2'a'ui tu'an4.tu'an4 p2nd2n4aran k2
p2ri'im:2 dan 2ndo'im:2, s2'an3utn6a m2n442tarkan m2m8ran 8asi'aris '28i!
kuat dari k2adaan norma'. /a' ini m2n628a8kan s2ntu!an s2'.s2' ram8ut 'uar
dan s2'.s2' ram8ut da'am pada m2m8ran t2ktoria 6an4 82r'28i!an s2!in44a
dapat m2nim8u'kan atro:i s2'.s2' ram8ut t2rs28ut 5S2d3awidada, $""?7.
;isin4 d2n4an int2nsitas #* d; atau '28i! dapat m2n4aki8atkan
k2rusakan pada r2s2ptor p2nd2n4aran 9orti di t2'in4a da'am, t2rutama 6an4
82r:r2ku2nsi &""".>""" /A. %2kanism2 dasar t2r3adin6a tu'i kar2na trauma
akustik, antara 'ain:
1. Pros2s m2kanik
a. 9airan da'am kok'2a 6an4 824itu k2ras, m2n628a8kan ro82kn6a
m2m8ran r2issn2r dan t2r3adi p2r9ampuran 9airan p2ri'im:2 dan
2ndo'im:2, s2!in44a m2n4!asi'kan k2rusakan s2'.s2' ram8ut.
8. P2r42rakan m2m8rana 8asi'2r 6an4 824itu k2ras, m2n628a8kan
rusakn6a or4an korti s2!in44a t2r3adi p2r9ampuran 9airan p2ri'm:2 dan
2ndo'im:2, ak!irn6a t2r3adi k2rusakan s2'.s2' ram8ut.
9. P2r42rakan 9airan da'am kok'2a 6an4 824itu k2ras, dapat 'an4sun4
m2n628a8kan rusakn6a s2'.s2' ram8ut, d2n4an ataupun tanpa m2'a'ui
rusakn6a or4ana korti dan m2m8rana 8asi'2r.
$. Pros2s m2ta8o'ik
a. 0asiku'asi dan akuo'isasi pada r2tiku'um 2ndop'asma s2'.s2' ram8ut
dan p2m82n4kakkan mitokondria 6an4 akan m2mp2r92pat rusakn6a
m2m8rana s2' dan !i'an4n6a s2'.s2' ram8ut.
8. /i'an4n6a s2'.s2' ram8ut mun4kin t2r3adi kar2na k2'2'a!an
m2ta8o'ism2, s28a4ai aki8at dari 4an44uan sist2m 2nAim 6an4
m2mproduksi 2n2r4i, 8iosint2sis prot2in dan transport ion.
9. T2r3adi 92d2ra pada asku'arisasi stria, m2n628a8kan 4an44uan
tin4kat kons2ntrasi ion Na, K, dan ATP.
d. S2' ram8ut 'uar '28i! t2rstimu'asi o'2! 8isin4, s2!in44a '28i! 8an6ak
m2m8utu!kan 2n2r4i dan mun4kin akan '28i! p2ka untuk t2r3adin6a
92d2ra atau isk2mi.
2. K2mun4kinan 'ain ada'a! int2raksi sin2r4istik antara 8isin4 d2n4an Aat
p2rusak 6an4 suda! ada da'am t2'in4a itu s2ndiri.
E. P2n24akan ,ia4nosis
1. Anamn2sis
Pada anamn2sis dapat ditan6akan 32nis ons2t !i'an4n6a p2nd2n4aran
atau 82rkuran4n6a p2nd2n4aran, apaka! ti8a.ti8a atau p2'an.p2'an 582rta!ap7.
Suda! 82rapa 'ama dirasakan, Apaka! !i'an4n6a p2nd2n4aran t2tap 5tidak ada
p2ru8a!an7 atau ma'a! s2makin m2m8uruk. Apaka! dis2rtai d2n4an n62ri,
otorr2a, tinnitus 582rd2n4in4 di t2'in4a7, t2'in4a t2rasa t2rsum8at, 2rti4o, atau
4an44uan k2s2im8an4an. Apaka! k2!i'an4an p2nd2n4arann6a uni'at2ra' atau
8i'at2ra'. Apaka! m2n4a'ami k2su'itan 82r8i9ara dan m2nd2n4ar di
'in4kun4an 6an4 8isin4. Pada oran4 6an4 m2nd2rita tu'i sara: kok'2a san4at
t2r4an44u o'2! 8isin4 'atar 82'akan4, s2!in44a 8i'a oran4 t2rs28ut
82rkomunikasi di t2mpat 6an4 ramai akan m2ndapat k2su'itan m2nd2n4ar dan
m2n42rti p2m8i9araan. P2r'u ditan6akan 3u4a apaka! p2ma! 82k2r3a atau
s2dan4 82k2r3a di 'in4kun4an 6an4 8isin4 da'am 3an4ka waktu 6an4 9ukup
'ama 8iasan6a * ta!un atau '28i!. P2rna!ka! t2rpapar atau m2ndapat trauma
pada k2pa'a maupun t2'in4a 8aik itu 82rupa suara 8isin4, suara '2dakan, suara
6an4 k2ras da'am 3an4ka waktu 9ukup 'ama. Apaka! m2mpun6ai k28iasaan
m2nd2n4arkan headphone, m2nd2n4arkan musik d2n4an o'um2 6an4 k2ras.
Apaka! m2n4konsumsi o8at.o8atan ototoksin da'am 3an4ka waktu 'ama
5S2d3awidada, $""?7.
$. P2m2riksaan -isik
Pada p2m2riksaan :isis t2'in4a tidak dit2mukan adan6a k2'ainan dari
t2'in4a 'uar !in44a m2m8ran timpani. P2m2riksaan t2'in4a, !idun4,
t2n44orokan p2r'u di'akukan s29ara '2n4kap dan s2ksama untuk
m2n6in4kirkan p2n628a8 k2'ainan or4anik 6an4 m2nim8u'kan 4an44uan
p2nd2n4aran s2p2rti in:2ksi t2'in4a, trauma t2'in4a kar2na a42n :isik 'ainn6a,
4an44uan t2'in4a kar2na a42n toksik dan a'2r4i. S2'ain itu p2m2riksaan sara:
pusat p2rIu di'akukan untuk rn2n6in4kirkan adan6a masa'a! di susunan sara:
pusat 6an4 dapat m2n4an44u p2nd2n4aran6a 5S2d3awidada, $""?7.
P2m2riksaan d2n4an 4arpu ta'a m2nun3ukkan adan6a tu'i
s2nsorin2ura'. T2s 8atas atas dan 8atas 8awa! !asi'n6a m2nun3ukan 8atas atas
m2nurun. T2s rinn2 m2nun3ukkan !asi' positi:. T2s w282r m2nun3ukan !asi'
'at2ra'isasi k2 ara! t2'in4a d2n4an p2nd2n4aran 6an4 s2!at. T2s s9!wa8a9!
m2nun3ukan !asi' s9!wa8a9! m2m2nd2k 5S2d3awidada, $""?7.
&. P2m2riksaan P2nun3an4
Pada p2m2riksaan audiom2tri nada murni t2rdapat audio4ram !antaran
udara dan !antaran tu'an4. K24unaan audio4ram !antaran udara ada'a! untuk
m2n4ukur k2p2kaan s2'uru! m2kanism2 p2nd2n4aran, t2'in4a 'uar dan t2n4a!
s2rta m2kanism2 s2nsorin2ura' kok'2a dan n2rus auditori. Audio4ram
!antaran udara dip2ro'2! d2n4an m2mp2rd2n4arkan pu'sa nada murni m2'a'ui
earphone k2 t2'in4a 5S2d3awidada, $""?7.
K24unaan audiom2tri !antaran tu'an4 ada'a! untuk m2n4ukur
k2p2kaan m2kanism2 s2nsorin2ura' sa3a. Audio4ram !antaran tu'an4
dip2ro'2! d2n4an m2m82rikan 8un6i p2n4u3i 'an4sun4 k2 t2n4korak pasi2n
m2n44unakan i8rator !antaran tu'an4 5S2d3awidada, $""?7.
P2m2riksaan audiom2tri nada murni didapatkan tu'i s2nsorin2ura' pada
:r2ku2nsi antara &""".>""" /A dan pada :r2ku2nsi (""" /A s2rin4 t2rdapat
notch 5takik7 6an4 pato4nomonik untuk 32nis k2tu'ian aki8at taruma akustik
5S2d3awidada, $""?7.
P2m2riksaan audiom2tri t2rdiri atas dua 4ra:ik 6aitu :r2ku2nsi 5pada
aBis !oriAonta'7 dan int2nsitas 5pada aBis 2rtika'7. Pada ska'a :r2ku2nsi, untuk
pro4ram p2m2'i!araan p2nd2n4aran pada umumn6a diwa3i8kan m2m2riksa
ni'ai am8an4 p2nd2n4aran untuk :r2ku2nsi *"", 1""", $""", &""", (""", dan
>""" /A. ;i'a suda! t2r3adi k2rusakan, untuk masa'a! komp2nsasi maka
di'akukan p2n4ukuran pada :r2ku2nsi #"""/A kar2na ini m2rupakan :r2ku2nsi
kritis 6an4 rn2nun3ukkan adan6a k2mun4kinan !u8un4an 4an44uan
p2nd2n4aran d2n4an p2k2r3aan, tanpa m2m2riksa :r2ku2nsi #""" /A ini, su'it
s2ka'i m2m82dakan apaka! 4an44uan p2nd2n4aran 6an4 t2r3adi aki8at
k28isin4an atau kar2na s28a8 6an4 'ain 5S2d3awidada, $""?7.
(. ;aku Emas P2n24akan ,ia4nosis
;aku 2mas p2n24akan dia4nosis untuk trauma akustik akut ada'a!
d2n4an p2m2riksaan audiom2tri.
-. P2nata'aksanaan
1. -armako'o4i
P2n2'itian Psi''as 5$""#7, o8at 4o'on4an st2roid dapat m2m8antu
m2mp2r8aiki sirku'asi oksi42n pada 9o9'2a. S2makin 92pat pros2s t2rapi
d2n4an st2roid 8isa s2makin 8aik !asi' t2rapin6a. P2n2'itian t2rs28ut
m2n44a8un4kan st2roid 82rupa Pr2dniso'on2 amp $* m4 I0, & ka'i s2!ari
s2'ama 1" !ari dan Pira92tam # amp da'am 1""" m' norma' sa'in2C!ari s2'ama
1" !ari. /asi' p2n2'itian m2n32'askan 8a!wa pasi2n dapat s2m8u! tota' k2tika
di'akukan t2rapi kuran4 dari satu 3am s2t2'a! t2rpapar d2ntuman atau '2dakan.
Pros2s t2rapi :armako'o4i 6an4 dapat di'akukan antara 'ain 5So2tirto, $""*7:
a. P2m82rian asodi'atasi 6an4 9ukup kuat, misa'n6a
17 & D ="" m4 5& ampu'7 s2'ama ( !ari
$7 & D >"" m4 5$ ampu'7 s2'ama ( !ari
&7 & D &"" m4 51 ampu'7 s2'ama > !ari
,is2rtai d2n4an p2m82rian ta8'2t Comp'amin & D $ ta8'2t p2r ora' tiap
!ari.
8. Pr2dnison ( D 1" m4 5$ ta8'2t7, tapering off tiap & !ari
9. 0itamin C :ort2 1"" m4 $ D 1 ta8'2tC!ari
d. N2uro8ion & D 1 ta8'2tC!ari
2. ;i'a t2r3adi tu'i 8i'at2ra' 82rat 6an4 tidak dapat di8antu d2n4an a1at 8antu
d2n4ar maka dapat dip2rtirn8an4kan d2n4an m2masan4 imp'an kok'2a.
Imp'an kok'2a ia'a! suatu p2ran4kat 2'2ktronik 6an4 m2mpun6ai
k2mampuan m2mp2r8aiki :un4si p2nd2n4aran s2!in44a akan
m2nin4katkan k2mampuan 82rkomunikasi p2nd2rita tu'i sara: 82rat dan
tu'i sara: 8i'at2ra'.
$. Non :armako'o4i
P2nata'aksanaan pada trauma akustik ini dapat di82rikan s292patn6a
s2t2'a! trauma. Trauma akustik akut s28aikn6a dio8ati s28a4ai k2daruratan
m2dis 5K2rs28aum, 1==#7. Apa8i'a p2nd2rita suda! sampai pada ta!ap
4an44uan p2nd2n4aran 6an4 dapat m2nim8u'kan k2su'itan 82rkomunikasi
maka dapat dip2rtim8an4kan m2n44unakan a'at 8antu d2n4ar 5A;,7. )ati!an
p2nd2n4aran d2n4an a'at 8antu d2n4ar di8antu d2n4an m2m8a9a u9apan 8i8ir,
mimik, an44ota 42rak 8adan, s2rta 8a!asa is6arat a4ar dapat 82rkomunikasi
5A4un4, $"">7.
Pros2s t2rapi non :armako'o4i 6an4 dapat di'akukan antara 'ain 5So2tirto,
$""*7:
17 Tira! 8arin4 s2mpurna, istira!at :isik dan m2nta' s2'ama dua min44u
untuk m2n4!i'an4kan atau m2n4uran4i str2ss 6an4 82sar p2n4aru!n6a
pada k24a4a'an n2uroasku'2r
$7 ,iit r2nda! 4aram dan r2nda! ko'2stro'
&7 In!a'asi oksi42n (B* m2nit 5$ 'it2rCm2nit7 3ika dip2r'ukan
(7 Untuk m2n4!indari t2r3adin6a tu'i pada trauma akustik dapat d2n4an
m2r2dam sum82r 8un6i, sum82r 8un6i di'2takkan di ar2a 6an4 k2dap
suara. Apa8i'a 82k2r3a di da2ra! industri 6an4 p2nu! d2n4an k28isin4an
m2n2tap maka dian3urkan untuk m2n44unakan a'at p2'indun4 8isin4
s2p2rti sum8at t2'in4a, tutup t2'in4a, dan p2'indun4 k2pa'a, K2ti4a a'at
t2rs28ut t2rutama m2'indun4i t2'in4a t2r!adap 8isin4 82r:r2ku2nsi tin44i.
Sum8atan t2'in4a 2:2kti: di4unakan pada '22' k28isin4an r2nda! s2kitar
1" d; !in44a &$ d;. P2'indun4 k2pa'a s2'ain s28a4ai p2'indun4 t2'in4a
t2r!adap 8isin4 3u4a s2ka'i4us s28a4ai p2'indun4 k2pa'a.
III. KESI%PU)AN
1. Trauma akustik akut ada'a! k2rusakan sist2m p2nd2n4aran aki8at suara d2n4an
o'um2 tin44i dan m2ndadak s2p2rti '2dakan !28at, d2ntuman, atau suara
t2m8akan s2n3ata api.
$. K2tu'ian pada trauma akustik akut dis28a8kan kar2na paparan m2ndadak
t2r!adap 82ntuk 2n2r4i akustik 6an4 kuat dan ti8a.ti8a.
&. ;aku 2mas p2n24akan dia4nosis trauma akustik akut ada'a! 82rdasarkan !asi'
p2m2riksaan audiom2tri.
(. P2nata'aksanaan trauma akustik akut 82rdasarkan :armako'o4i m2n44unakan
st2roid dan non :armako'o4i m2n44unakan a'at 8antu d2n4ar.
,A-TAR PUSTAKA
A4un4. $"">. Tuli akibat Bising. da'am: Kumpu'an Naska! I'mia! PER/ATI.
%2dan. USU R2positor6.
;a''2n42r, +.+. $""?. Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, dan Leher.
+akarta: ;inarupa Aksara.
;udi6anto, A. $""&. Trauma AKustik Aki8at )ati!an %2n2m8ak pada Taruna
Akad2mi K2po'isian S2maran4. EThesisF. Pro4ram P2ndidikan ,okt2r
Sp2sia'is. Uni2rsitas ,ipon24oro, S2maran4. &" !a'. 5,ipu8'ikasikan7.
K2rs28aum, O. 1==#. A9ut2 A9ousti9 Trauma . ItGs -2atur2s and %ana42m2nt. J
!rmy "ed #orps. 0o'. 1((: 1*>.1*#.
)i, /., 1an4, H., St2642r, P.S. $"11. A9ousti9 Trauma In9r2as2s Co9!'2ar and /air
C2'' Uptak2 o: G2ntami9in. Plos $ne. 0o'. >: 1.11.
%oon, I.S, Park, S.I., Park, /.+., Ian4, /.S., /on4, S.+., )22, 1.S. $"11. C'ini9a'
C!ara9t2risti9s o: A9ousti9 Trauma Caus2d 86 Guns!ot Nois2 in %ass Ri:'2
,ri''s wit!out Ear Prot29tion. Journal of $ccupational and %n&ironmental
Hygiene. 0o'. #: >1#.>$&.
%u'd2rs, 1./.A.%., ,in4, ,., Sa'i, R., Ro82rtson, ,. $"11. R2'ations!ip ;2tw22n
Auditor6 T!r2s!o'ds, C2ntra' Spontan2ous A9tiit6, and /air C2'' )oss A:t2r
A9ousti9 Trauma. Journal of #omparati&e 'eurology. 0o'. *1=: $>&?.$>(?.
Psi''as, G., Pa'idis, P., Kar2'is, I., K2k2s, G., 0ita', 0., Constantinidis. $""#.
Pot2ntia' E::i9a96 o: Ear'6 Tr2atm2nt o: A9ut2 A9ousti9 Trauma wit!
St2roids and Pira92tam A:t2r Guns!ot Nois2. %ur !rch $torhinolaryngol.
0o'. $>*: 1(>*.1(>=.
Satriawan, R. $""&. (angguan Pendengaran !kibat Bising. Uni2rsitas Is'am
Indon2sia. Aai'a8'2 at
J!ttp:CCm2di9in2.uii.a9.idCind2B.p!pCArtik2'CGan44uan.P2nd2n4aran.Aki8at.
;isin4.!tm'K ,iaks2s tan44a' $> No2m82r $"1&.
S2d3awidada, R. $""?. Trauma !kustik. %akassar: -aku'tas K2dokt2ran Uni2rsitas
/assanudin.
So2tirto, I. $""*. Telinga Hidung Tenggorok. +akarta: -aku'tas K2dokt2ran
Uni2rsitas Indon2sia.
Sta9!'2r, R.+., C!andras2k!ar, S.S., Ar9!2r, S.%., Ros2n:2'd %.R., S9!wartA, S.R.
$"1$. #linical Practice (uidline) Sudden Hearing Loss. Am2ri9an A9ad2m6
o: Oto'ar6o'o46./2ad and N29k Sur42r6 -oundation. Aai'a8'2 at
J!ttp:CCwww.2ntn2t.or4C4uid2L'in2sCSudd2n./2arin4.)oss.9:mK ,iaks2s
tan44a' $> No2m82r $"1&.
Tomita, %., Nor2na, A.+., E442rmont, +.+. $""(. E::29ts o: An A9ut2 A9ousti9
Trauma On T!2 R2pr2s2ntation o: A 0oi92 Ons2t Tim2 Continuum In Cat
Primar6 Auditor6 Cort2B. Hearing esearch. 0o'. 1=&: &=.*".