Anda di halaman 1dari 9

Conselleria dInfraestructures,

Territori i Medi Ambient


Consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
RESOLUCI d1 de gener de 2014, de la Direcci Gene-
ral de Qualitat Ambiental, per la qual saprova el Pro-
grama dInspecci en Matria de Qualitat Ambiental a la
Comunitat Valenciana per a lanualitat 2014. [2014/5198]
RESOLUCIN de 1 de enero de 2014, de la Direccin
General de Calidad Ambiental, por la que se aprueba el
Programa de Inspeccin en materia de Calidad Ambien-
tal en la Comunitat Valenciana para la anualidad 2014.
[2014/5198]
Per mitj de la Resoluci de 21 doctubre de 2013, de la consellera
dInfraestructures, Territori i Medi Ambient, es va aprovar el Pla dIns-
pecci en Matria de Qualitat Ambiental a la Comunitat Valenciana per
a les anualitats 2013-2015.
Per mitj de la Resoluci de 22 doctubre de 2013, de la Direcci
General de Qualitat Ambiental, saprov el Programa dInspecci en
Matria de Qualitat Ambiental a la Comunitat Valenciana per a lany
2013.
Tant el Pla com el Programa dInspecci selaboren en compliment
de larticle 29.2 de la Llei 5/2013, d11 de juny, per la qual es modi-
fica la Llei 16/2002, d1 de juliol, de Prevenci i Control Integrats de
la Contaminaci, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sls
Contaminats, de transposici de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions
industrials (prevenci i control integrats de la contaminaci).
Seguint les directrius del Pla dInspecci en Matria de Qualitat
Ambiental de la Comunitat Valenciana, per al perode 2013-2015, sela-
bora el Programa dInspecci en Matria de Qualitat Ambiental per al
perode 2014. El perode de vigncia del programa s de l1 de gener al
31 de desembre de 2014.
El Programa dInspecci en Matria de Qualitat Ambiental per a
lanualitat 2014, que saprova per mitj desta resoluci, sestructura
en nou apartats amb el contingut que, en sntesi, sindica a continuaci.
Un apartat en qu es plasma la memria dactuacions corresponent
a lanualitat 2013, diferenciant entre les inspeccions presencials i les
documentals.
Un segon apartat on es fan constar els objectius del programa: lob-
jectiu general i els objectius especfics.
Un tercer apartat on sassenyalen els recursos que la Direcci Gene-
ral de Qualitat Ambiental exercix per al desenrotllament de les funcions
dinspecci ambiental.
Un quart apartat relatiu a actuacions dinspecci presencial, inspec-
cions prefixades, criteris per a lavaluaci de riscos, relaci dinstal-
lacions amb autoritzaci ambiental integrada i la freqncia de les ins-
peccions, aix com la inspecci que cal efectuar sobre els abocadors
sense autoritzaci que han sigut segellats i clausurats basant-se en les
disposicions de la Directiva 2006/12/CE, de 5 dabril, relativa als resi-
dus, en qu sestablix el protocol per a efectuar les inspeccions prefixa-
des aix com les no prefixades.
Un quint apartat relatiu a les inspeccions de carcter documental,
en qu sinclouran els controls realitzats per les entitats collaboradores
amb lAdministraci en matria de qualitat ambiental.
Un sext apartat relatiu a les actuacions per a la qualificaci i forma-
ci contnua dels inspectors, atesa la complexitat dalgunes activitats
industrials.
Aix mateix, es preveuen en tres apartats les actuacions per a la
cooperaci entre les diferents autoritats inspectores, lanlisi i avaluaci
de les actuacions realitzades definint dos tipus generals dindicadors:
dactivitat i de resultat, i com a apartat final sassenyala la necessitat
delaborar una aplicaci informtica que faa possible laccs a la infor-
maci que es disposa de cada empresa per a acomplir larticle 23.6 de
la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de
novembre, sobre emissions industrials.
En virtut de tot aix, i fent s de les atribucions que em conferix
larticle 38 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en relaci
amb larticle 17 del Decret 85/2013, de 28 de juny, del Consell, pel qual
saprova el Reglament Orgnic i Funcional de la Conselleria dInfraes-
tructures, Territori i Medi Ambient, resolc:
Por Resolucin de fecha 21 de octubre de 2013, de la consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se ha aprobado el Plan de
Inspeccin en materia de Calidad Ambiental en la Comunitat Valenciana
para las anualidades 2013-2015.
Por Resolucin de 22 de octubre de 2013, de la Direccin General
de Calidad Ambiental, se aprueba el Programa de Inspeccin en materia
de Calidad Ambiental en la Comunitat Valenciana para el ao 2013.
Tanto el Plan como el Programa de Inspeccin son elaborados en
cumplimiento del artculo 29.2 de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la
que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencin y Con-
trol Integrados de la Contaminacin y la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados, de transposicin de la Directiva
2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviem-
bre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevencin y control
integrados de la contaminacin).
Siguiendo las directrices del Plan de Inspeccin en materia de Cali-
dad Ambiental de la Comunitat Valenciana, para el periodo 2013-2015,
se elabora el presente Programa de Inspeccin en materia de Calidad
Ambiental, para el periodo 2014. El periodo de vigencia del programa
es del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014.
El Programa de Inspeccin en materia de Calidad Ambiental para
la anualidad 2014, que se aprueba mediante la presente resolucin, se
estructura en nueve apartados con el contenido que, en sntesis,se indica
a continuacin.
Un apartado, en el que se plasma la memoria de actuaciones corres-
pondiente a la anualidad 2013, diferenciando entre las inspecciones
presenciales y las documentales.
Un segundo apartado, donde se hacen constar los objetivos del pro-
grama: el objetivo general y los objetivos especficos.
Un tercer apartado donde se sealan los recursos que la Direccin
General de Calidad Ambiental ostenta para el desarrollo de las funcio-
nes de inspeccin ambiental.
Un cuarto apartado relativo a actuaciones de inspeccin presencial,
inspecciones prefijadas, criterios para la evaluacin de riesgos, relacin
de instalaciones con autorizacin ambiental integrada y la frecuencia de
las inspecciones, as como la inspeccin que se debe de efectuar sobre
los vertederos sin autorizacin que han sido sellados y clausurados en
base a los dispuesto en la Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril, relativa
a los residuos, se establece el protocolo para efectuar las inspecciones
prefijadas as como las no prefijadas.
Un quinto apartado relativo a las inspecciones de carcter docu-
mental, en las que se incluirn los controles realizados por las entidades
colaboradoras con la Administracin en materia de calidad ambiental.
Un sexto apartado relativo a las actuaciones para la cualificacin y
formacin continua de los inspectores, dada la complejidad de algunas
actividades industriales.
Asimismo, se contemplan en tres apartados las actuaciones para
la cooperacin entre las distintas autoridades inspectoras, el anlisis y
evaluacin de las actuaciones realizadas definiendo dos tipos generales
de indicadores: de actividad y de resultado y como apartado final se
seala la necesidad de elaborar una aplicacin informtica que haga
posible el acceso a la informacin que se dispone de cada empresa para
dar cumplimento al articulo 23.6 de la Directiva 2010/75/UE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre emisiones
industriales.
En virtud de cuanto antecede, y en uso de las atribuciones que me
confiere el artculo 38 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Con-
sell, en relacin con el artculo 17 del Decreto 85/2013, de 28 de junio,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgnico y Funcio-
nal de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
resuelvo:
Num. 7291 / 09.06.2014 13463
Primero
Aprobar el Programa de Inspeccin en materia de Calidad Ambien-
tal en la Comunitat Valenciana para la anualidad 2014, que figura como
anexo a la presente resolucin.
Segundo
Adoptar cuantas medidas sean necesarias para la difusin del con-
tenido del citado Programa. Contra esta resolucin, que no pone fin a la
va administrativa, podr interponerse recurso de alzada ante el secre-
tario autonmico de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en
el plazo de un mes, a contar desde el da siguiente a aquel en que tenga
lugar su notificacin, de conformidad con lo establecido en los artculos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico
de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo
Comn.
Valencia, 1 de enero de 2014. El director general de Calidad
Ambiental: Vicente Tejedo Tormo.
ANEXO I
Programa de Inspeccin en materia de Calidad Ambiental en la
Comunitat Valenciana para la anualidad 2014
1. Memoria de actuaciones 2013
1.1. Inspecciones presenciales
1.2. Inspecciones Documentales
2. Objetivos del programa
3. Recursos disponibles
4. Actuaciones de inspeccin presencial
4.1. Inspecciones prefijadas
4.1.1. Criterios para la evaluacin de riesgos
4.1.2. Relacin de instalaciones con AAI y frecuencia de inspec-
ciones
4.1.3. Protocolo para las inspecciones prefijadas
4.2. Inspecciones no prefijadas
5. Actuaciones de inspeccin documental
6. Actuaciones para la cualificacin y formacin continua de los
inspectores.
7. Actuaciones para la cooperacin entre las distintas autoridades
inspectoras.
8. Evaluacin de las actuaciones
8.1. Indicadores de actividad
8.2. Indicadores de resultados
9. Sistema de gestin de la informacin
1. Memoria de actuaciones en 2013
1.1. Inspecciones presenciales
Las actuaciones realizadas durante el ao 2013 se han centrado en
inspecciones a las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de
la Comunitat Valenciana. Dichas instalaciones estn sometidas al trmi-
te de AAI, porque disponen de vertederos de rechazos asociados a las
plantas de clasificacin y valorizacin de materiales. Asimismo se ha
realizado el seguimiento de las empresas que actan como operadores
en la gestin de los residuos urbanos y sus obligaciones respecto al Plan
Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana y a los planes zonales
de residuos.
1.2. Inspecciones documentales
Durante 2013 se han revisado un total de 43 instalaciones some-
tidas al trmite de autorizacin ambiental integrada, no habiendo sido
posible dedicarle ms tiempo al Programa de Inspeccin, debido a que
los recursos personales disponibles se han centrado en la tramitacin
de los informes de inspecciones realizadas por el Servicio de Protec-
cin de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Grupo de Medio Ambiente
de la Unidad del Cuerpo Nacional de Polica adscrita a la Comunitat
Valenciana, los Agentes Medioambientales de la Consellera de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio Ambiente y Polica Municipal, a diversas
actividades con incidencia ambiental, que han sido remitidas al Servicio
de Inspeccin Medioambiental, adscrito a la Subdireccin General de
Calidad Ambiental, para su valoracin, y a las que se ha dado cumplida
respuesta.
Primer
Aprovar el Programa dInspecci en Matria de Qualitat Ambien-
tal a la Comunitat Valenciana per a lanualitat 2014, que figura com a
annex desta resoluci.
Segon
Adoptar les mesures que siguen necessries per a la difusi del con-
tingut del programa esmentat. Contra esta resoluci, que no esgota la
via administrativa, podr interposar-se un recurs dalada davant del
secretari autonmic dInfraestructures, Territori i Medi Ambient en el
termini dun mes comptador des de lendem del dia en qu tinga lloc
la notificaci, de conformitat amb el que establixen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Admi-
nistracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com.
Valncia, 1 de gener de 2014. El director general de Qualitat
Ambiental: Vicente Tejedo Tormo.
ANNEX I
Programa dInspecci en Matria de Qualitat Ambiental a la
Comunitat Valenciana per a lanualitat 2014
1. Memria dactuacions 2013
1.1. Inspeccions presencials
1.2. Inspeccions documentals
2. Objectius del programa
3. Recursos disponibles
4. Actuacions dinspecci presencial
4.1. Inspeccions prefixades
4.1.1. Criteris per a lavaluaci de riscos
4.1.2. Relaci dinstallacions amb AAI i freqncia dinspeccions
4.1.3. Protocol per a les inspeccions prefixades
4.2. Inspeccions no prefixades
5. Actuacions dinspecci documental
6. Actuacions per a la qualificaci i formaci contnua dels inspec-
tors
7. Actuacions per a la cooperaci entre les diferents autoritats ins-
pectores
8. Avaluaci de les actuacions
8.1. Indicadors dactivitat
8.2. Indicadors de resultats
9. Sistema de gesti de la informaci
1. Memria dactuacions en 2013
1.1. Inspeccions presencials
Les actuacions realitzades durant lany 2013 shan centrat en
inspeccions a les installacions de tractament de residus urbans de la
Comunitat Valenciana. Estes installacions estan sotmeses al trmit
dAAI, perqu disposen dabocadors de rebutjos associats a les plantes
de classificaci i valoritzaci de materials. Aix mateix, sha realitzat el
seguiment de les empreses que actuen com a operadors en la gesti dels
residus urbans i les seues obligacions respecte al Pla Integral de Residus
de la Comunitat Valenciana i als plans zonals de residus.
1.2. Inspeccions documentals
Durant 2013 sha revisat un total de 43 installacions sotmeses al
trmit dautoritzaci ambiental integrada, i no ha sigut possible dedicar
ms temps al Programa dInspecci perqu els recursos personals dis-
ponibles shan centrat en la tramitaci dels informes dinspeccions rea-
litzades pel Servici de Protecci de la Naturalesa de la Gurdia Civil, el
Grup de Medi Ambient de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita
a la Comunitat Valenciana, els agents mediambientals de la Conselleria
dInfraestructures, Territori i Medi Ambient i la Policia Municipal, a
diverses activitats amb incidncia ambiental, que han sigut remeses al
Servici dInspecci Mediambiental, adscrit a la Subdirecci General
de Qualitat Ambiental, per a la seua valoraci, i a les quals sha donat
resposta adequada.
Num. 7291 / 09.06.2014 13464
En 2013 se han informado las 904 inspecciones realizadas por la
Unidad del Cuerpo Nacional de Polica adscrita a la Comunitat Valen-
ciana, 742 inspecciones realizadas por agentes del Servicio de Protec-
cin de la Naturaleza de la Guardia Civil, 63 inspecciones de Agentes
Medioambientales de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente y 66 inspecciones de la Polica Local.
Como consecuencia de los indicados informes se han iniciado un
total de 227 expedientes sancionadores.
2. Objetivos del programa
2.1 Objetivo general
El objetivo general de este programa de inspeccin en materia de
calidad ambiental es el de comprobar el grado de cumplimiento de la
normativa ambiental de aquellas actividades ubicadas en la Comunitat
Valenciana que pueden producir un mayor impacto ambiental y conse-
guir en ltima instancia la proteccin del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
2.2. Objetivos especficos
Crear un Sistema de Inspeccin Medioambiental acorde con lo
dispuesto en la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2010, sobre las
emisiones industriales.
Desarrollar una herramienta que permita la evaluacin del riesgo
medioambiental para las instalaciones y actividades sometidas al rgi-
men de intervencin de la autorizacin ambiental integrada.
Conocer el grado de cumplimiento de la normativa ambiental a
nivel de actividad y de sectores productivos. Los diagnsticos del cum-
plimiento normativo permiten identificar el grado de cumplimiento y
cules son las infracciones tanto a nivel de actividad individual como
de sector.
Priorizar la intervencin administrativa en base a la mejora medio-
ambiental esperada, mediante la evaluacin de los incumplimientos y
del riesgo medioambiental de la actividad, para conseguir una mejora
medioambiental mediante la prevencin y el control de los incumpli-
mientos de mayor riesgo, como alternativas ms eficaces a la tradicional
accin sancionadora.
Desarrollar actividades de formacin especfica sobre inspeccio-
nes y verificaciones medioambientales, con la finalidad de que el perso-
nal inspector disponga del conocimiento necesario sobre los requisitos a
evaluar y de la aptitud para emitir juicios profesionales.
Incorporar en el desarrollo de las actuaciones de cada subprogra-
ma los criterios de calidad establecidos por la norma UNE-EN ISO/IEC
17020:2012.
Promover la colaboracin entre las administraciones con compe-
tencias medioambientales para permitir la integracin de la intervencin
administrativa, as como con los titulares de las empresas para fomentar
el desarrollo de sistemas de autocontrol fiables del cumplimiento de la
legislacin.
3. Recursos disponibles
Para el desarrollo de la competencia de inspeccin ambiental, la
Direccin General de Calidad Ambiental se estructura en una Subdirec-
cin General de Calidad Ambiental, a la que le corresponde planificar,
dirigir, controlar, coordinar y supervisar la actividad de los servicios
bajo su dependencia, especficamente sobre el Servicio de Inspeccin
Medioambiental, al que le corresponde ejercer las funciones de inspec-
cin, vigilancia y control del cumplimiento de las materias propias de la
Direccin General de Calidad Ambiental, relativas a residuos, control de
la contaminacin, proteccin del medio ambiente atmosfrico, interven-
cin administrativa ambiental y cambio climtico. Asimismo le corres-
ponde informar sobre los recursos que se formulen contra los actos que
impongan sanciones, la tramitacin de las diligencias preliminares en
las actuaciones propias de la inspeccin, la propuesta de inicio de pro-
cedimientos sancionadores, as como el asesoramiento en la materia a
otras administraciones pblicas y a las personas inspeccionadas.
Desde el punto de vista del personal, se cuenta con los inspectores
y tcnicos jurdicos del Servicio de Inspeccin Medioambiental y con
el apoyo de los tcnicos superiores de la Direccin General de Calidad
Ambiental que efecten las visitas de comprobacin previas a la conce-
sin de autorizaciones sectoriales.
Asimismo se cuenta con la colaboracin de aproximadamente 200
agentes medioambientales adscritos a las Direcciones Territoriales de
En 2013 sha ems informe sobre les 904 inspeccions realitzades
per la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valen-
ciana, 742 inspeccions realitzades per agents del Servici de Protecci
de la Naturalesa de la Gurdia Civil, 63 inspeccions dagents mediam-
bientals de la Conselleria dInfraestructures, Territori i Medi Ambient i
66 inspeccions de la Policia Local.
Com a conseqncia dels informes indicats sha iniciat un total de
227 expedients sancionadors.
2. Objectius del programa
2.1. Objectiu general
Lobjectiu general deste programa dinspecci en matria de qua-
litat ambiental s comprovar el grau de compliment de la normativa
ambiental de les activitats ubicades a la Comunitat Valenciana que
poden produir un major impacte ambiental i aconseguir en ltima ins-
tncia la protecci del medi ambient i el desenrotllament sostenible.
2.2. Objectius especfics
Crear un sistema dinspecci mediambiental dacord amb el que
disposa la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2010, sobre les emissions
industrials.
Desenrotllar una ferramenta que permeta lavaluaci del risc
mediambiental per a les installacions i activitats sotmeses al rgim
dintervenci de lautoritzaci ambiental integrada.
Conixer el grau de compliment de la normativa ambiental a
nivell dactivitat i de sectors productius. Els diagnstics del compliment
normatiu permeten identificar el grau de compliment i quines sn les
infraccions tant a nivell dactivitat individual com de sector.
Prioritzar la intervenci administrativa basant-se en la millora
mediambiental esperada, per mitj de lavaluaci dels incompliments i
del risc mediambiental de lactivitat, per a aconseguir una millora medi-
ambiental per mitj de la prevenci i el control dels incompliments de
major risc, com a alternatives ms eficaces a la tradicional acci san-
cionadora.
Desenrotllar activitats de formaci especfica sobre inspeccions i
verificacions mediambientals, amb la finalitat que el personal inspec-
tor dispose del coneixement necessari sobre els requisits a avaluar i de
laptitud per a emetre jus professionals.
Incorporar en el desenrotllament de les actuacions de cada sub-
programa els criteris de qualitat establits per la norma UNE-EN ISO/
IEC 17020:2012.
Promoure la collaboraci entre les administracions amb compe-
tncies mediambientals per a permetre la integraci de la intervenci
administrativa, com tamb amb els titulars de les empreses per a fomen-
tar el desenrotllament de sistemes dautocontrol fiables del compliment
de la legislaci.
3. Recursos disponibles
Per al desenrotllament de la competncia dinspecci ambiental,
la Direcci General de Qualitat Ambiental sestructura en una Subdi-
recci General de Qualitat Ambiental, a la qual correspon planificar,
dirigir, controlar, coordinar i supervisar lactivitat dels servicis que en
depenen, especficament sobre el Servici dInspecci Mediambiental, al
qual correspon exercir les funcions dinspecci, vigilncia i control del
compliment de les matries prpies de la Direcci General de Qualitat
Ambiental, relatives a residus, control de la contaminaci, protecci
del medi ambient atmosfric, intervenci administrativa ambiental i
canvi climtic. Aix mateix, li correspon informar sobre els recursos
que es formulen contra els actes que imposen sancions, la tramitaci
de les diligncies preliminars en les actuacions prpies de la inspecci
i la proposta dinici de procediments sancionadors, aix com lassesso-
rament en la matria a altres administracions pbliques i a les persones
inspeccionades.
Des del punt de vista del personal, es compta amb els inspectors i
tcnics jurdics del Servici dInspecci Mediambiental i amb el suport
dels tcnics superiors de la Direcci General de Qualitat Ambiental que
efectuen les visites de comprovaci prvies a la concessi dautoritza-
cions sectorials.
Aix mateix, es compta amb la collaboraci daproximadament 200
agents mediambientals adscrits a les direccions territorials de la Conse-
Num. 7291 / 09.06.2014 13465
la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, con la
colaboracin de los funcionarios de la Unidad del Cuerpo Nacional de
Polica adscrita a la Comunitat Valenciana y de agentes del SEPRONA
de la Guardia Civil.
Adems en materia de calidad del aire, se trabajar en coordinacin
con la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire, adscrita a la
Direccin General de Calidad Ambiental.
En cuanto a los recursos materiales necesarios para la toma de
muestras y su posterior anlisis, se podr contar con las entidades acre-
ditadas, inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras en Mate-
ria de Calidad Ambiental (ECMCAs), regulado a travs del Decreto
229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en
materia de calidad ambiental y se crea y se regula su registro.
4. Actuaciones de inspeccin presencial
Con la finalidad de comprobar que las instalaciones sometidas al
rgimen de intervencin de la autorizacin ambiental integrada, que son
todas aquellas consideradas de mayor riesgo para el medio ambiente,
cumplen los condicionantes de su autorizacin, realizan los autocon-
troles peridicos, promueven la utilizacin de las mejores tecnologas
disponibles, utilizan la energa de manera eficaz y toman las medidas
necesarias para evitar la contaminacin del agua, el aire y el suelo, y en
su caso la prevencin de accidentes graves, resulta necesario la realiza-
cin de inspecciones presenciales que puedan asegurar que las activida-
des cumplen la normativa medioambiental.
Tambin se consigue mediante la inspeccin presencial un contacto
ms directo con el titular de la instalacin, lo cual favorece su responsa-
bilidad en la correcta gestin ambiental de las instalaciones. Asimismo
estas visitas permiten completar y actualizar la informacin disponible
de cada instalacin y as completar su evaluacin de riesgos medioam-
bientales.
4.1. Inspecciones prefijadas
Siguiendo las indicaciones del captulo III del Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevencin y control integrados de la contaminacin, el perodo entre
dos visitas in situ se basar en una evaluacin sistemtica de los riesgos
medioambientales de las instalaciones correspondientes y no superar
un ao en las instalaciones que planteen los riesgos ms altos y tres aos
en las instalaciones que planteen riesgos menores.
Las instalaciones objeto de este programa son todas aquellas, que
ubicadas en la Comunitat Valenciana, disponen de la autorizacin
ambiental integrada, es decir todas aquellas actividades sometidas a
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencin y control integrados de
la contaminacin, modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, as
como a la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevencin de la contaminacin
y calidad ambiental. Asimismo son objeto de este programa aquellos
vertederos, que no disponiendo de la preceptiva autorizacin, han sido
sellados y clausurados.
La evaluacin de los riesgos de cada actividad industrial, se realiza
utilizando las herramientas recomendadas por la red IMPEL y REDIA,
de esta manera se evaluar peridicamente la inclusin de todas las
instalaciones a inspeccionar en los tres grupos de riesgo: alto, medio y
bajo. Determinndose as que las de mayor riesgo se visiten anualmente,
las de riesgo medio cada dos aos y las de riesgo bajo cada tres.
4.1.1. Criterios para la evaluacin de riesgos
Los criterios utilizados para priorizar la eleccin de las actividades a
inspeccionar en el ao 2014, de las instalaciones existentes en la Comu-
nitat Valenciana, son los siguientes:
Criterios de impacto
Tipo de instalacin, segn los epgrafes del anexo I del Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de Prevencin y Control Integrado de la Contaminacin.
La inclusin de la instalacin en el mbito de aplicacin del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas
Criterios de comportamiento del operador
La existencia de diligencias previas al inicio de expedientes san-
cionadores por denuncias a la actividad.
lleria dInfraestructures, Territori i Medi Ambient, amb la collaboraci
dels funcionaris de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la
Comunitat Valenciana i dagents del SEPRONA de la Gurdia Civil.
A ms, en matria de qualitat de laire, es treballar en coordinaci
amb la Xarxa de Vigilncia i Control de Qualitat de lAire, adscrita a la
Direcci General de Qualitat Ambiental.
Quant als recursos materials necessaris per a la presa de mostres i
lanlisi posterior, es podr comptar amb les entitats acreditades, ins-
crites en el Registre dEntitats Collaboradores en Matria de Qualitat
Ambiental (ECMQA), regulat a travs del Decret 229/2004, de 15 doc-
tubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual sestablixen les
funcions de les entitats collaboradores en matria de qualitat ambiental
i es crea i es regula el seu registre.
4. Actuacions dinspecci presencial
Amb la finalitat de comprovar que les installacions sotmeses al
rgim dintervenci de lautoritzaci ambiental integrada, que sn totes
aquelles considerades de major risc per al medi ambient, complixen els
condicionants de la seua autoritzaci, realitzen els autocontrols peri-
dics, promouen la utilitzaci de les millors tecnologies disponibles,
utilitzen lenergia de manera efica i prenen les mesures necessries
per a evitar la contaminaci de laigua, laire i el sl, i si s el cas la
prevenci daccidents greus, resulta necessari la realitzaci dinspec-
cions presencials que puguen assegurar que les activitats complixen la
normativa mediambiental.
Tamb saconseguix per mitj de la inspecci presencial un contacte
ms directe amb el titular de la installaci, la qual cosa afavorix la seua
responsabilitat en la correcta gesti ambiental de les installacions. Aix
mateix, estes visites permeten completar i actualitzar la informaci dis-
ponible de cada installaci i aix completar la seua avaluaci de riscos
mediambientals.
4.1. Inspeccions prefixades
Seguint les indicacions del captol III del Reial Decret 815/2013, de
18 doctubre, pel qual saprova el reglament demissions industrials i
de desplegament de la Llei 16/2002, d1 de juliol, de prevenci i con-
trol integrats de la contaminaci, el perode entre dos visites in situ es
basar en una avaluaci sistemtica dels riscos mediambientals de les
installacions corresponents i no superar un any en les installacions
que plantegen els riscos ms alts, i tres anys en les installacions que
plantegen riscos menors.
Les installacions objecte deste programa sn totes aquelles que,
ubicades a la Comunitat Valenciana, disposen de lautoritzaci ambi-
ental integrada, s a dir, totes aquelles activitats sotmeses a la Llei
16/2002, d1 de juliol, de Prevenci i Control Integrats de la Conta-
minaci, modificada per la Llei 5/2013, d11 de juny, aix com la Llei
2/2006, de 5 de maig, de Prevenci de la Contaminaci i Qualitat Ambi-
ental. Aix mateix, sn objecte deste programa els abocadors que sense
disposar de lautoritzaci preceptiva han sigut segellats i clausurats.
Lavaluaci dels riscos de cada activitat industrial es realitza utilit-
zant les ferramentes recomanades per la xarxa IMPEL i REDIA; desta
manera, savaluar peridicament la inclusi de totes les installacions
que cal inspeccionar en els tres grups de risc: alt, mitj i baix. Es deter-
minen aix que les de major risc es visiten anualment, les de risc mitj
cada dos anys i les de risc baix cada tres.
4.1.1. Criteris per a lavaluaci de riscos
Els criteris utilitzats per a prioritzar lelecci de les activitats que cal
inspeccionar lany 2014 de les installacions existents a la Comunitat
Valenciana sn els segents:
Criteris dimpacte
Tipus dinstallaci, segons els epgrafs de lannex I del Reial
Decret 815/2013, de 18 doctubre, pel qual saprova el reglament
demissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d1 de
juliol, de Prevenci i Control Integrats de la Contaminaci.
La inclusi de la installaci en lmbit daplicaci del Reial
Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual saproven mesures de con-
trol dels riscos inherents als accidents greus en qu intervinguen subs-
tncies perilloses.
Criteris de comportament de loperador
Lexistncia de diligncies prvies a linici dexpedients sancio-
nadors per denncies a lactivitat.
Num. 7291 / 09.06.2014 13466
La participacin del titular en el sistema europeo de gestin y
auditorias medioambientales (EMAS), de conformidad con el Regla-
mento (CE) 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2009.
Para los criterios de impacto se ha asignado una puntuacin, de
5 niveles, a cada epgrafe del anexo I del Real Decreto 815/2013, en
funcin del tipo de actividad de la instalacin, que se aumentar en
un nivel si la actividad se incluye en el mbito de aplicacin del Real
Decreto 1254/1999.
Una vez obtenida esta puntuacin inicial se aplican los criterios de
comportamiento del operador, de manera que se aumenta otro punto si
la instalacin ha sido denunciada y se han iniciado diligencias previas.
Cuando la instalacin participe en el Reglamento EMAS, se restar un
punto, habida cuenta de las exigencias de este modelo de excelencia
ambiental en las organizaciones.
Una vez asignada la puntuacin que le corresponde a cada empresa,
se obtienen tres grandes grupos de riesgo. Para el ao 2014 se pretende
inspeccionar todas las empresas del primer grupo (las de mayor riesgo),
la mitad de las de riesgo medio y un tercio de las de riesgo bajo.
4.1.2. Relacin de instalaciones con AAI y frecuencia de inspec-
ciones
En la siguiente tabla se indican por epgrafe de actividad (segn el
anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio de Proteccin y Control Integra-
do de la Contaminacin, en relacin con el anexo I de la Ley 2/2006, de
5 de mayo, de Prevencin de la Contaminacin y Calidad Ambiental),
el nmero de instalaciones existentes en la Comunitat Valenciana, as
como el nmero de instalaciones a inspeccionar.
La participaci del titular en el sistema europeu de gesti i audi-
tories mediambientals (EMAS), de conformitat amb el Reglament (CE)
1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre
de 2009.
Per als criteris dimpacte sha assignat una puntuaci, de 5 nivells, a
cada epgraf de lannex I del Reial Decret 815/2013, en funci del tipus
dactivitat de la installaci, que saugmentar en un nivell si lactivitat
sinclou en lmbit daplicaci del Reial Decret 1254/1999.
Una vegada obtinguda esta puntuaci inicial sapliquen els criteris
de comportament de loperador, de manera que saugmenta un altre punt
si la installaci ha sigut denunciada i shan iniciat diligncies prvies.
Quan la installaci participe en el reglament EMAS es restar un punt,
tenint en compte les exigncies deste model dexcellncia ambiental
en les organitzacions.
Una vegada assignada la puntuaci que correspon a cada empresa,
sobtenen tres grans grups de risc. Per a lany 2014 es pretn inspecci-
onar totes les empreses del primer grup (les de major risc), la mitat de
les de risc mitj i un ter de les de risc baix.
4.1.2. Relaci dinstallacions amb AAI i freqncia dinspeccions
En la taula segent sindica per epgraf dactivitat (segons lannex
I de la Llei 16/2002, d1 de juliol, de Protecci i Control Integrats de
la Contaminaci, en relaci amb lannex I de la Llei 2/2006, de 5 de
maig, de Prevenci de la Contaminaci i Qualitat Ambiental) el nombre
dinstallacions existents a la Comunitat Valenciana, aix com el nombre
dinstallacions que cal inspeccionar.
Epgraf Nombre total dinstallacions
Inspecci
Anual Bianual Trianual
1.1.a 3 0 3 0
1.1.b 7 0 7 0
1.2.a 2 2 0 0
2.1 1 1 0 0
2.3.a 2 0 2 0
2.3.c 2 0 2 0
2.5.b 4 0 4 0
2.6 36 0 1 35
3.1 8 0 8 0
3.3 24 0 2 22
3.5 169 0 0 169
4.1 1 0 1 0
4.1.a 2 1 1 0
4.1.b 8 3 5 0
4.1.h 4 1 3 0
4.2.b 1 0 1 0
4.2.e 9 0 9 0
4.3 8 4 4 0
5.1 14 2 12 0
5.3 4 0 4 0
5.4 22 0 22 0
6.1.b 9 0 9 0
7 20 0 0 20
9.1.a 7 0 0 7
9.1.b1 2 0 0 2
9.1.b2 15 0 0 15
9.1.c 1 0 0 1
9.2 5 0 0 5
9.3 2 0 0 2
9.3.a 35 0 0 35
9.3.b 47 0 0 47
9.3.c 28 0 0 28
9.3.d 1 0 0 1
10 5 0 5 0
509 14 106 389
Num. 7291 / 09.06.2014 13467
Las inspecciones de las instalaciones sern integrales, es decir que
se tendr en cuenta la normativa tanto europea de aplicacin directa,
como la estatal y autonmica de proteccin del medioambiente (aire,
agua, residuos, suelos, prevencin de riesgos, etc.) y se realizaran sin
previo aviso.
4.1.3. Inspeccin de vertederos sin autorizacin, sellados y clau-
surados
Debido a que el vertido de residuos debe controlarse y gestionarse
de manera adecuada a fin de prevenir o reducir los efectos negativos
sobre el entorno y los riesgos para la salud humana, y que la Directiva
2006/12/CE, de 5 de abril, relativa a los residuos, establece la obligato-
riedad de clausurar aquellos vertederos que no renan las condiciones
exigibles, se han realizado actuaciones de clausura y sellado de aquellos
emplazamientos en los que se han constituido vertederos ilegales de
residuos urbanos.
Para todos estos emplazamientos la Comisin de las Comunidades
Europeas, requiere informacin en cuanto a la identificacin de dichos
vertederos incontrolados, medidas adoptadas para su clausura y sellado
y para la restauracin del entorno y el medio natural de los mismos, con
el fin de que no constituyan un peligro para el medio ambiente y salud
humana.
Les inspeccions de les installacions seran integrals, s a dir, que es
tindr en compte la normativa tant europea daplicaci directa com les-
tatal i autonmica de protecci del medi ambient (aire, aigua, residus,
sls, prevenci de riscos, etc.), i es realitzaren sense avs previ.
4.1.3. Inspecci dabocadors sense autoritzaci, segellats i clausu-
rats
Com que labocament de residus ha de controlar-se i gestionar-se
de manera adequada a fi de previndre o reduir els efectes negatius sobre
lentorn i els riscos per a la salut humana, i la Directiva 2006/12/CE, de
5 dabril, relativa als residus, establix lobligatorietat de clausurar els
abocadors que no possesquen les condicions exigibles, shan realitzat
actuacions de clausura i segellament dels emplaaments en qu shan
constitut abocadors illegals de residus urbans.
Per a tots estos emplaaments, la Comissi de les Comunitats Euro-
pees requerix informaci quant a la identificaci destos abocadors
incontrolats, mesures adoptades per a la seua clausura i segellament i
per a la restauraci del seu entorn i medi natural, a fi que no constitus-
quen un perill per al medi ambient i la salut humana.
* * * * *
Epgrafe Nm. total de instalaciones
Inspeccin
Anual Bianual Trianual
1.1.a 3 0 3 0
1.1.b 7 0 7 0
1.2.a 2 2 0 0
2.1 1 1 0 0
2.3.a 2 0 2 0
2.3.c 2 0 2 0
2.5.b 4 0 4 0
2.6 36 0 1 35
3.1 8 0 8 0
3.3 24 0 2 22
3.5 169 0 0 169
4.1 1 0 1 0
4.1.a 2 1 1 0
4.1.b 8 3 5 0
4.1.h 4 1 3 0
4.2.b 1 0 1 0
4.2.e 9 0 9 0
4.3 8 4 4 0
5.1 14 2 12 0
5.3 4 0 4 0
5.4 22 0 22 0
6.1.b 9 0 9 0
7 20 0 0 20
9.1.a 7 0 0 7
9.1.b1 2 0 0 2
9.1.b2 15 0 0 15
9.1.c 1 0 0 1
9.2 5 0 0 5
9.3 2 0 0 2
9.3.a 35 0 0 35
9.3.b 47 0 0 47
9.3.c 28 0 0 28
9.3.d 1 0 0 1
10 5 0 5 0
509 14 106 389
Num. 7291 / 09.06.2014 13468
Por todo ello en el marco de este programa de inspeccin se han
incluido todos los vertederos que no disponiendo de autorizacin, han
sido sellados y clausurados por la Consellera de Infraestructuras, Terri-
torio y Medio Ambiente y para los cuales se han establecido unas medi-
das de control post-clausura.
En las visitas que se realicen a dichos vertederos se comprobar si
la actividad de vertido ha cesado, as como el cumplimiento de las con-
diciones establecidas en el plan de vigilancia y control post-clausura.
4.1.4. Protocolo para las inspecciones prefijadas
En las inspecciones se verificar el cumplimiento de las condiciones
exigidas en la autorizacin ambiental integrada, y se informar a los
titulares del nuevo rgimen de inspeccin impuesto por la Ley 5/2013,
de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevencin y Control Integrados de la Contaminacin y la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, desarrollado en el
Plan y Programa de Inspeccin en materia de Calidad Ambiental de la
Comunitat Valenciana, para lo cual se seguir el siguiente protocolo de
actuacin:
Estudio de la documentacin obrante en la Direccin General,
relativa al expediente de concesin de la AAI, memorias anuales de
residuos, declaracin PRTR, etc.
Elaboracin de un check-list que incluya todos los condicionantes
impuestos en la AAI, a fin de facilitar su comprobacin durante la visita
de inspeccin.
Visita a las instalaciones de la mercantil durante el tiempo nece-
sario (pueden ser varios das en funcin de la complejidad de la insta-
lacin), para comprobar el cumplimiento de los condicionados de la
autorizacin concedida, as como para proceder a la revisin de toda
la documentacin elaborada por la empresa relativa a los autocontroles
peridicos obligatorios. Asimismo se cumplimentar la ficha elaborada
para la evaluacin del riesgo medioambiental.
Cumplimentacin del acta de inspeccin, en la que se reflejarn
los aspectos ms relevantes de la instalacin en cuanto a sus posibles
efectos ambientales por emisiones a la atmsfera, residuos y aguas resi-
duales.
En las inspecciones prefijadas, el equipo podr estar constituido
por tcnicos de inspeccin del Departamento y una entidad de inspec-
cin acreditada que prestar asistencia tcnica para realizar inspeccio-
nes completas a las actividades con Autorizacin Ambiental Integrada
(AAI) si estn acreditadas como organismos de control integrado de la
contaminacin para determinados aspectos de la actividad si disponen
de la correspondiente acreditacin sectorial.
Tambin se contar con apoyo de otras asistencias tcnicas por enti-
dades debidamente acreditadas para la analtica de muestras ambientales
(emisiones, aguas, residuos, etc.).
Per tot aix, en el marc deste programa dinspecci shan incls
tots els abocadors que sense disposar dautoritzaci han sigut segellats i
clausurats per la Conselleria dInfraestructures, Territori i Medi Ambi-
ent i per als quals shan establit unes mesures de control postclausura.
En les visites que es realitzen a estos abocadors es comprovar si
lactivitat dabocament ha cessat, aix com el compliment de les condi-
cions establides en el pla de vigilncia i control postclausura.
4.1.4. Protocol per a les inspeccions prefixades
En les inspeccions es verificar el compliment de les condicions
exigides en lautoritzaci ambiental integrada, i sinformar els titulars
del nou rgim dinspecci imposat per la Llei 5/2013, d11 de juny, per
la qual es modifica la Llei 16/2002, d1 de juliol, de Prevenci i Con-
trol Integrats de la Contaminaci, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
Residus i Sls Contaminats, desplegat en el Pla i Programa dInspecci
en Matria de Qualitat Ambiental de la Comunitat Valenciana, per a la
qual cosa se seguir el protocol dactuaci segent:
Estudi de la documentaci que es troba en la Direcci General
relativa a lexpedient de concessi de lAAI, memries anuals de resi-
dus, declaraci PRTR, etc.
Elaboraci duna llista de control que incloga tots els condicio-
nants imposats en lAAI, a fi de facilitar la seua comprovaci durant la
visita dinspecci.
Visita a les installacions de la mercantil durant el temps necessari
(poden ser uns quants dies en funci de la complexitat de la instal-
laci), per a comprovar el compliment dels condicionats de lautorit-
zaci concedida, com tamb per a procedir a la revisi de tota la docu-
mentaci elaborada per lempresa relativa als autocontrols peridics
obligatoris. Aix mateix, somplir la fitxa elaborada per a lavaluaci
del risc mediambiental.
Ompliment de lacta dinspecci, en qu es reflectiran els aspectes
ms rellevants de la installaci quant als seus possibles efectes ambien-
tals per emissions a latmosfera, residus i aiges residuals.
En les inspeccions prefixades, lequip podr estar constitut per tc-
nics dinspecci del departament i una entitat dinspecci acreditada
que prestar assistncia tcnica per a realitzar inspeccions completes a
les activitats amb autoritzaci ambiental integrada (AAI) si estan acre-
ditades com a organismes de control integrat de la contaminaci o per a
determinats aspectes de lactivitat si disposen de lacreditaci sectorial
corresponent.
Tamb es comptar amb suport daltres assistncies tcniques per
entitats degudament acreditades per a lanaltica de mostres ambientals
(emissions, aiges, residus, etc.).
Elaboraci de linforme corresponent i la seua remissi a linteressat.
Fases duna inspecci Nombre jornades/persona Nombre tcnics participants Total jornades necessries
Anlisi prvia documentaci 1 2 2
Visita a les installacions 1 2 2
Elaboraci dacta 0,5 2 1
Elaboraci informe 1 1 1
TOTAL 6
* * * * *
Elaboracin del correspondiente informe y su remisin al interesado.
Fases de una inspeccin Nm. Jornadas/persona Nm. tcnicos participantes Total jornadas necesarias
Anlisis previo documentacin 1 2 2
Visita a las instalaciones 1 2 2
Elaboracin de Acta 0,5 2 1
Elaboracin Informe 1 1 1
TOTAL 6
Num. 7291 / 09.06.2014 13469
4.2. Inspecciones no prefijadas
En funcin de la gravedad de los hechos denunciados, se llevarn
a cabo inspecciones medioambientales no prefijadas para investigar
aspectos medioambientales, as como accidentes graves e incidentes
medioambientales, casos de incumplimiento de las normas y de las
autorizaciones.
5. Actuaciones de inspeccin documental
En este tipo de inspecciones se contemplan las establecidas de
forma sistemtica mediante la comprobacin de informes y memo-
rias anuales que les puedan ser exigidas a las actividades incluidas en
las autorizaciones competencia de la Direccin General de Calidad
Ambiental.
Asimismo tambin se incluirn los controles realizados por las
entidades colaboradoras con la Administracin en materia de calidad
ambiental.
6. Actuaciones para la cualificacin y formacin continua de los
inspectores
Teniendo en cuenta la complejidad de algunas actividades industria-
les, se hace necesaria una adecuada competencia tcnica del personal de
inspeccin. En este sentido se potenciar la ejecucin de procedimientos
de formacin, teniendo en cuenta las necesidades de formacin del per-
sonal tcnico de inspeccin y el de las nuevas incorporaciones.
Esta formacin continuada de los inspectores, se sistematizar para
la elaboracin de procedimientos de identificacin de necesidades, para
la ejecucin de las actividades de formacin, para el registro de estas y
de la formacin especfica adquirida por cada inspector. Asimismo y al
objeto de asegurar la competencia del personal tcnico de inspeccin,
se trabajar con la Direccin General de Recursos Humanos para definir
los perfiles de las plazas y las descripciones de los puestos de trabajo.
7. Actuaciones para la cooperacin entre las distintas autoridades
inspectoras
Un factor importante para mejorar la efectividad de las inspeccio-
nes medioambientales, lo constituye la coordinacin entre los distintos
estamentos con competencia en la materia. En la Comunitat Valenciana
contamos con los siguientes:
Inspectores de la Direccin General de Calidad Ambiental
Agentes medioambientales
Tcnicos de la Entidad Pblica de Saneamiento de Aguas Resi-
duales
Tcnicos de la Direccin General del Agua, de la Consellera de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacin y Agua.
Inspectores de la Confederacin Hidrogrfica del Jcar y Segura
Policia Autonmica
SEPRONA de la Guardia Civil
Inspectores municipales
En este sentido, est previsto mantener un contacto directo con las
administraciones implicadas en los diferentes tipos de inspecciones
ambientales y en ocasiones realizar visitas en las que puedan estar pre-
sentes representantes de otras administraciones. Esta coordinacin ten-
dr lugar en todas las fases de la inspeccin: planificacin y ejecucin
de las visitas y en el seguimiento posterior.
Para el ao 2014 est prevista la colaboracin de los agentes medio-
ambientales, para la realizacin de las visitas de inspeccin correspon-
dientes al epgrafe 9.3 Instalaciones destinadas a la cra intensiva de
aves de corral o de cerdos, del anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevencin y control integrados de la contaminacin.
Para mejorar la coordinacin con los distintos estamentos con com-
petencias en materia medioambiental y gestionar ms eficazmente las
denuncias remitidas por estos, anualmente se disearn campaas de
inspeccin especficas (por tipo de actividad o por ubicacin), en cola-
boracin con los distintos agentes de la autoridad implicados. En dichas
campaas se establecern unos protocolos de actuacin, que incluirn la
formacin especfica de los inspectores segn el mbito de aplicacin
de la campaa, la elaboracin de fichas para la realizacin de las visitas
y los procedimientos de actuacin previos a su remisin al Servicio
de Inspeccin Medioambiental adscrito a la Subdireccin General de
Calidad Ambiental, que elaborar el informe final y si procede, iniciar
el correspondiente expediente sancionador.
4.2. Inspeccions no prefixades
En funci de la gravetat dels fets denunciats, es duran a terme ins-
peccions mediambientals no prefixades per a investigar aspectes medi-
ambientals, aix com accidents greus i incidents mediambientals, casos
dincompliment de les normes i de les autoritzacions.
5. Actuacions dinspecci documental
En este tipus dinspeccions es preveuen les establides de forma sis-
temtica per mitj de la comprovaci dinformes i memries anuals que
puguen ser exigides a les activitats incloses en les autoritzacions que
sn competncia de la Direcci General de Qualitat Ambiental.
Aix mateix, tamb sinclouran els controls realitzats per les entitats
collaboradores amb lAdministraci en matria de qualitat ambiental.
6. Actuacions per a la qualificaci i formaci contnua dels inspec-
tors
Tenint en compte la complexitat dalgunes activitats industrials,
es fa necessria una competncia tcnica adequada del personal dins-
pecci. En este sentit, es potenciar lexecuci de procediments de for-
maci, tenint en compte les necessitats de formaci del personal tcnic
dinspecci i el de les noves incorporacions.
Esta formaci continuada dels inspectors se sistematitzar per a
lelaboraci de procediments didentificaci de necessitats, per a lexe-
cuci de les activitats de formaci, per al registre destes i de la forma-
ci especfica adquirida per cada inspector. Aix mateix, i a fi dasse-
gurar la competncia del personal tcnic dinspecci, es treballar amb
la Direcci General de Recursos Humans per a definir els perfils de les
places i les descripcions dels llocs de treball.
7. Actuacions per a la cooperaci entre les diferents autoritats ins-
pectores
Un factor important per a millorar lefectivitat de les inspeccions
mediambientals el constitux la coordinaci entre els diferents estaments
amb competncia en la matria. A la Comunitat Valenciana comptem
amb els segents:
Inspectors de la Direcci General de Qualitat Ambiental
Agents mediambientals
Tcnics de lEntitat Pblica de Sanejament dAiges Residuals
Tcnics de la Direcci General de lAigua, de la Conselleria de
Presidncia i Agricultura, Pesca, Alimentaci i Aigua
Inspectors de la Confederaci Hidrogrfica del Xquer i Segura
Policia Autonmica
SEPRONA de la Gurdia Civil
Inspectors municipals
En este sentit, est previst mantindre un contacte directe amb les
administracions implicades en els diferents tipus dinspeccions ambi-
entals i de vegades realitzar visites en qu puguen estar presents repre-
sentants daltres administracions. Esta coordinaci tindr lloc en totes
les fases de la inspecci: planificaci i execuci de les visites i en el
seguiment posterior.
Per a lany 2014 est prevista la collaboraci dels agents mediam-
bientals per a la realitzaci de les visites dinspecci corresponents a
lepgraf 9.3, Installacions destinades a la cria intensiva daviram o
de porcs, de lannex I de la Llei 16/2002, d1 de juliol, de Prevenci i
Control Integrats de la Contaminaci.
Per a millorar la coordinaci amb els diferents estaments amb
competncies en matria mediambiental i gestionar ms eficament
les denncies remeses per estos, anualment es dissenyaran campanyes
dinspecci especfiques (per tipus dactivitat o per ubicaci), en col-
laboraci amb els diferents agents de lautoritat implicats. En estes cam-
panyes sestabliran uns protocols dactuaci, que inclouran la formaci
especfica dels inspectors segons lmbit daplicaci de la campanya,
lelaboraci de fitxes per a la realitzaci de les visites i els procediments
dactuaci previs a la seua remissi al Servici dInspecci Mediambien-
tal adscrit a la Subdirecci General de Qualitat Ambiental, que elabo-
rar linforme final i, si s procedent, iniciar lexpedient sancionador
corresponent.
Num. 7291 / 09.06.2014 13470
8. Anlisis y evaluacin de las actuaciones realizadas
Se definen dos tipos generales de indicadores: de actividad y de
resultados.
Los indicadores de actividad proporcionan informacin sobre el
grado de ejecucin del programa y su evolucin temporal. Ayudan a
revisar la eficacia. Estos indicadores sintetizan la informacin sobre el
nmero de inspecciones, tiempo en realizar las inspecciones y desvia-
ciones del nmero de inspecciones programadas. Tambin se pretenden
evaluar los resultados que nos permitan conocer los beneficios y la efi-
ciencia de la intervencin administrativa.
8.1. Indicadores de actividad
Se emplearn los siguientes indicadores de actividad:
1. Nmero de inspecciones ambientales realizadas.
2. Porcentaje de actuaciones llevadas a cabo en relacin con lo pro-
gramado.
3. Tiempo que se necesita para realizar la inspeccin o verificacin
ambiental.
4. Desviaciones de las inspecciones previstas inicialmente.
8.2. Indicadores de resultados
Los indicadores de resultados se pueden a su vez dividir en dos
subgrupos: los de cumplimiento de normativa y los de mejoras ambien-
tales. La influencia de la inspeccin en el incremento de cumplimiento
de las diferentes reas de normativa y la reduccin del riesgo potencial
que conlleva pueden ser en cierta medida ms sencillas de cuantificar
que los indicadores orientados a evaluar las mejoras medioambientales.
Para evaluar los resultados obtenidos tras la realizacin de las ins-
pecciones y verificaciones ambientales, se emplearn los siguientes
indicadores de resultados:
1. Cumplimento de la normativa: nmero de desviacin de la nor-
mativa que indique la iniciacin de un procedimiento sancionador.
2. Mejoras medioambientales: nmero de propuestas de mejoras
ambientales en relacin a actividades inspeccionadas y verificaciones
ambientales.
9. Sistema de gestin de la informacin
Se elaborar una aplicacin informtica que haga posible el acceso a
la informacin que se dispone de cada empresa (autorizacin, memorias
anuales, autocontroles, analticas e informes) y el posterior registro de
las inspecciones que se le han realizado, con su correspondiente informe
en el que se presentarn las conclusiones pertinentes respecto al grado
de cumplimiento de la autorizacin concedida.
Para dar cumplimiento al artculo 23.6 de la Directiva 2010/75/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
sobre las emisiones industriales, dicha aplicacin informtica, dispon-
dr de una funcionalidad que permita hacer pblicos los informes de
inspeccin.
Los informes de inspeccin que se elaboren despus de cada visita
in situ, presentarn informacin relativa a la instalacin, al cumplimien-
to de las condiciones de la AAI y de cualquier actuacin realizada.
8. Anlisi i avaluaci de les actuacions realitzades
Es definixen dos tipus generals dindicadors: dactivitat i de resul-
tats.
Els indicadors dactivitat proporcionen informaci sobre el grau
dexecuci del programa i la seua evoluci temporal. Ajuden a revisar
leficcia. Estos indicadors sintetitzen la informaci sobre el nombre
dinspeccions, temps de realitzaci de les inspeccions i desviacions
del nombre dinspeccions programades. Tamb es pretenen avaluar els
resultats que ens permeten conixer els beneficis i leficincia de la
intervenci administrativa.
8.1. Indicadors dactivitat
Sempraran els indicadors dactivitat segents:
1. Nombre dinspeccions ambientals realitzades.
2. Percentatge dactuacions dutes a terme en relaci amb el que sha
programat.
3. Temps que es necessita per a realitzar la inspecci o verificaci
ambiental.
4. Desviacions de les inspeccions previstes inicialment.
8.2. Indicadors de resultats
Els indicadors de resultats es poden dividir, al seu torn, en dos sub-
grups: els de compliment de normativa i els de millores ambientals. La
influncia de la inspecci en lincrement de compliment de les diferents
rees de normativa i la reducci del risc potencial que comporta poden
ser en certa manera ms senzilles de quantificar que els indicadors ori-
entats a avaluar les millores mediambientals.
Per a avaluar els resultats obtinguts desprs de la realitzaci de les
inspeccions i verificacions ambientals, sempraran els indicadors de
resultats segents:
1. Compliment de la normativa: nmero de desviaci de la normati-
va que indique la iniciaci dun procediment sancionador.
2. Millores mediambientals: nombre de propostes de millores ambi-
entals en relaci amb activitats inspeccionades i verificacions ambien-
tals.
9. Sistema de gesti de la informaci
Selaborar una aplicaci informtica que faa possible laccs a la
informaci de qu es disposa de cada empresa (autoritzaci, memries
anuals, autocontrols, analtiques i informes) i el registre posterior de les
inspeccions que se li han realitzat, amb linforme corresponent, en qu
es presentaran les conclusions pertinents respecte al grau de compliment
de lautoritzaci concedida.
Per a fer complir larticle 23.6 de la Directiva 2010/75/UE, del Par-
lament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les
emissions industrials, esta aplicaci informtica disposar duna funci-
onalitat que permeta fer pblics els informes dinspecci.
Els informes dinspecci que selaboren desprs de cada visita in
situ presentaran informaci relativa a la installaci, al compliment de
les condicions de lAAI i de qualsevol actuaci realitzada.
Num. 7291 / 09.06.2014 13471