Anda di halaman 1dari 2

, ,

MAGYAR ENERGETIKAI TAR SAG


HUNGARIAN ENERGY ASSOCIATIO
UNGARISCHE GESELLSCHAFT FR ENERGETIK
Levl szma: 827/ 93.
Ti szt el t Cgvezet o, t i szt el t Kol l ga!
A Magyar Ener get i kai Tr sasg f ont os f el adat nak t eki nt i ,
hogy szakmai nagyr endezvnyek ker et ben f r umot t er emt sen
az r dekLd s a szakmai kzl et ben szer epet vl l al ni
k vn kol l gknak. Egyt t al mozgs t ani k vnj a a magyar
cgeket a hazai ener get i ka el ot t l l f el adat ok
r aci onl i s , gazdasgos, pi ackonf or m eszkzkkel val
megval s t shoz.
Ennk a t r ekvsnek a j egyben hr omvenknt i
.ism tl dssel az ener gi aszol gl t at s s f el hasznl s
hr om nagy szakt er l et n ( vi l l amosener gi at er mel s s
el oszt s, t vhoszol gl t at s, ener gi af el hasznl s)
k vnunk nagyr endezvnyek ker et ben megf el el ni a
f ent i ekben vzol t f el adat oknak.
A nagyr endezvnyek sor t a vi l l amosener gi a- i par r al
kezdj k s ennek ker et ben r endezzk meg:
1993. okt ber 28- 29- n ( cst r t k- pnt ek) Si f okon
ERM FRUM I 93
c mu konf er enci nkat . A konf er enci a nyel ve: magyar .
A konf er enci a megr endezsvel ar r a t r eksznk, hogy t g
t er et adj unk a ny l t vi t nak. Ennek r dekben az al bbi
pr ogr amot i r nyozt uk el o:
Az cl s6napon hr om t maf el vezet o el oadsr a ker l sor ,
nevezet esen:
* A magyar ener gi ar endszer ben l vo er omuvek s hl zat i
el emek egyt t mukdse, szabl yozsa, t ovbb a nem-
zet kzi hl zat i egyt t mukdsbol f akad muszaki k-
vet el mnyek
* A sznf el hasznl s kor szer u eszkzei , az un. " t i szt a
szn" t echnol gi k s ezek r t kel se a hazai al kal -
mazst i l l et oen
* A hazai er amur endszer j vokpe a t ul aj donos szemsz-
qb L,
le',lc;:n/Ad,esse: H10278ud.;>e;~ F utca 69. Telefon: (35-1)201-7537 Telc:a't:{:j5-') 20 1 7937
_ M AG y AR E N E R G o iAAi T R S AS G
Mel 1027Budapest, F6 u. 68:
2
Az egyes el oadsokat r szl et es vi t a kvet i .
A mso dik napo n dl el ot t egy pdi umvi t r a ker l sor a vi l -
l amosener gi a s ipi ac kapcsol at r l , kl csnhat sr l .
r i nnk, ha a szakma mi nl nagyobb szmban kpvi sel n
magt , hi szen a f el l endl o magyar gazdasg egyi k mot or j t
j el ent o vi l l amosener g a- r endszer f ej l eszt si kr dsei t
k vnj uk a szakmai kzvl emny el t r ni . ( I t t j egyezzk
meg, hogy a Magyar Ener get i kai Tr sasg az j szakember
gener ci t i s szer et n bekapcsol ni a kzs munkba, ezr t
a konf er enci nkon a szaki r ny egyet emekr ol s
f oi skol kr l a l egki vl bb hal l gat kat i s vendgl
k vnj uk l t ni . )
A r endezvny t el j es r szvt el i d j a vr hat an max.
I O. OOO, - Ft l esz, mel y magba f ogl al j a a szl l s ( 2
j szaka) , az el l t s s a r endezs kl t sgei t i s. Mi ndent
el f ogunk kvet ni annak r dekben, hogya r szvt el i
d j at cskkent sk.
Kr j k, hogy szeml yr e, i l l et ve az n l t al vezet et t
cgr e vonat kozan j el ezze r szvt el i szndkt , l t szm
megj el l svel el ozet es j el ent kezs f or mj ban ( l evl ben
vagy t el ef axon) a Magyar Ener get i kai Tr sasg c mr e,
1993. j l i us l S- i g.
Az el ozet es j el ent kezsek al apj n a vgl eges pr ogr amot a
r endezvnnyel kapcsol at os t ovbbi r szl et es t udni val kat
t ar t al maz t j kozt at val egyt t auguszt us vgi g kl dj k
meg a r szt vevoknek.
Oszi nt n r eml j k, hogy a r endezvny- sor ozat t al si ker l
hasznos s a szakma j avt szol gl hagyomnyt
t er emt ennk, mel ynek el so r endezvnyn r mmel dvzl j k
nt , i l l et ve az n l t al vezet et t cg kpvi sel oi t .
Budapest , 1993. j ni us 9.
dvzl et t el
~~~s
~t nke
Dr .
a
Szl uha Dnes
az Er omuvek Tagozat el nke