Anda di halaman 1dari 29

Analisis Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 terhadap Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1 !anksi "agi Pengguna Barang #ang tidak men#erahkan Barang Milik Negara "erupa tanah dan/atau "angunan #ang telah ditetapkan se"agai Barang Milik Negara #ang
tidak digunakan dalam pen#elenggaraan tugas dan $ungsi Pengguna Barang dikenakan sanksi "erupa pem"ukuan anggaran pemeliharaan
Menurut kelompok kami% pem"ekuan anggaran pemeliharaan ketika PB/&PB tetap menolak/nekat untuk tidak mem"erikan BMN terse"ut akan men#e"a"kan "arang
#ang dalam sengketa terse"ut akan rusak/tidak "er$ungsi se'ara optimal karena tidak adan#a dana pemeliharaan terse"ut Menurut kelompok kami% sanksi terse"ut "isa
"erupa sanksi terhadap pe(a"at #ang mengelola "arang terse"ut misal dengan sanksi disiplin atau sanksi pemotongan penghasilan Pada PP "aru telah diakomodir sanksi
lainn#a #aitu "erupa penundaan persetu(uan usul peman$aatan dan penghapusan BMN
2 Pada PP lama% "esaran luas "angunan #ang disediakan untuk pen#elenggaraan tupoksi pemerintahan dalam B!) maupun B)! tidak diatur se'ara (elas% han#a tertera kata
se"agian *pasal 2+ a#at 4,
-al ini men#e"a"kan tidak (elasn#a luas "angunan #ang disediakan oleh s.asta untuk pemerintah Pada "e"erapa kasus% pen#edian ruangan dinilai sangat tidak la#ak
digunakan untuk operasional pemerintahan Pada PP "aru luas ruangan #ang telah disediakan pemerintah telah ditetapkan #aitu minimal 10/ dari luas "angunan
0 Pada PP lama tidak ada instrumen keuangan untuk melindungi nilai suatu BMN dari kerugian aki"at kelalaian penggunaan *asuransi,
-al ini men#e"a"kan ketika suatu BMN mengalami misalkan ke'elakaan% kehilangan atau ke"akaran% pemerintah akan mendapatkan kerugian karena tidak adan#a
lindung nilai terse"ut Pada PP "aru telah diatur mengenai asuransi Masalah tim"ul ketika asuransi ini han#a di"olehkan untuk (angka .aktu paling "an#ak satu tahun
anggaran karena peraturan mengenai pen'airan "e"an negara dari APBN mengatur PA/&PA tidak "oleh mengadakan perikatan (ika danan#a tidak tersedia -al ini "isa
ditanggulangi (ika mendapat persetu(uan kontrak multi#ears
4 Batas .aktu pem"a#aran uang se.a tidak ditentukan
-al ini "isa sa(a men#e"a"kan pihak pen#e.a mengulur1ngulur .aktu untuk mem"a#ar se.a terse"ut ke kas negara Pada PP "aru telah ditentukan "ah.a paling lam"at
"ia#a se.a dilakukan 2 hari se"elum kontrak ditandatangani
2 Tidak ada orang pri"adi dalam su"(ek tukar menukar BMN "aik pada PP lama maupun PP "aru
-al ini men#e"a"kan (ika pemerintah "erniat menukar BMN dengan "arang milik pri"adi men(adi tidak (elas dasar hukumn#a% apakah orang pri"adi terse"ut harus
mem"uat "adan usaha s.ata atau men(ual kepada pihak s.asta tele"ih dahulu untuk kemudian ditukar dengan pemerintah
POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
%! '(k)u* +enge)o)aan BMN/D
a! Ruang )(ngku+ Ruang )(ngku+ +enge)o)aan BMN ,e)(+ut(- Ruang )(ngku+ +enge)o)aan BMN ,e)(+ut(- Pen.e,+urnaan *(k)u*
+enge)o)aan BMN/D a! Peren/anaan Ke0utu1an 2an Penganggaran a! Peren/anaan Ke0utu1an 2an +enganggaran3 +enge)o)aan BMN/D
0! Penga2aan 0! +enga2aan3
/! Penggunaan /! Penggunaan3
2! Pe,an4aatan 2! Pe,an4aatan3
e! Penga,anan 2an Pe,e)(1araan e! +enga,anan 2an +e,e)(1araan3
4! Pen()a(an 4! Pen()a(an3
g! Peng1a+u*an g! Pe,(n2a1tanganan3
1! Pe,(n2a1tanganan 1! Pe,u*na1an3
(! Penatau*a1aan (! Peng1a+u*an3
! Pe,0(naan5 Penga6a*an 2an Pengen2a)(an ! Penatau*a1aan3 2an
k! Pe,0(naan5 +enga6a*an 2an +engen2a)(an!
2! Ke6enangan 2an tanggung a6a0 BMN
a! Penge)o)a BMN Menter( Keuangan *e)aku 0en2a1ara u,u, negara
a2a)a1
Penge)o)a BMN
0! Pengguna BMN Menter(/P(,+(nan Le,0aga *e)aku +(,+(nan
Ke,enter(an/
Le,0aga a2a)a1 Pengguna BMN
/! Kua*a Pengguna BMN Ke+a)a kantor 2a)a, )(ngkungan K/L a2a)a1
Kua*a
Pengguna BMN 2a)a, )(ngkungan kantor .ang
2(+(,+(nn.a
2! Pen2e)ega*(an -
ke6enangan
Menter( Keuangan *e)aku 0en2a1ara u,u, negara a2a)a1 Teta+
Penge)o)a BMN
Menter(/P(,+(nan Le,0aga *e)aku +(,+(nan Ke,enter(an/ Teta+
Le,0aga a2a)a1 Pengguna BMN
Ke+a)a kantor 2a)a, )(ngkungan K/L a2a)a1 Kua*a Pengguna Teta+
BMN 2a)a, )(ngkungan kantor .ang 2(+(,+(nn.a
Penge)o)a BMN 2a+at ,en2e)ega*(kan ke6enangan 2an Pen.e2er1anaan
tanggung a6a0 tertentu ke+a2a Pengguna Barang/Kua*a 0(rokra*(
Pengguna Barang
"! Ke6enangan 2an tanggung a6a0 BMD
a! Pe,egang kekua*aan Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota a2a)a1 +e,egang kekua*aan Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota a2a)a1
+e,egang kekua*aan Teta+
+enge)o)aan BMD +enge)o)aan BMD +enge)o)aan BMD
0! Penge)o)a BMD 'ekretar(* Daera1 a2a)a1 Penge)o)a BMD 'ekretar(* Daera1 a2a)a1 Penge)o)a BMD Teta+
/! Pengguna BMD Ke+a)a *atuan kera +erangkat 2aera1 a2a)a1 +engguna Ke+a)a *atuan kera +erangkat
2aera1 a2a)a1 +engguna Teta+
BMD BMD

No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
2! Pen2e)ega*(an - Pengguna BMN 2a+at ,en2e)ega*(kan ke6enangan 2anPen.e2er1anaan
ke6enangan tanggung a6a0 tertentu *e0aga(,ana 2(,ak*u2 +a2a a.at 0(rokra*(
829 ke+a2a Kua*a Pengguna Barang
&! Peren/anaan ke0utu1an 2an +enganggaran
a! L(ngku+ +eren/anaan Peren/anaan ke0utu1an BMN/D ,e)(+ut( +eren/anaan Peren/anaan Ke0utu1an BMN/D
,e)(+ut( +eren/anaan Per)ua*an )(ngku+
ke0utu1an +enga2aan 2an +eren/anaan ke0utu1an +enga2aan5 +e,e)(1araan5 Pe,an4aatan5+eren/anaan
+e,e)(1araan BMN/D Pe,(n2a1tanganan5 2an Peng1a+u*an BMN/D!
0! L(ngku+ +eren/anaan - Peren/anaan +enga2aan 2(0uat 2engan ,e,+ert(,0angkan
+enga2aan +enga2aan 0arang ,e)a)u( ,ekan(*,e +e,0e)(an5 P(na,
Paka(5 'e6a5 *e6a 0e)( 8)ea*(ng95 atau ,ekan(*,e )a(nn.a
.ang )e0(1 e4ekt(4 2an e4(*(en *e*ua( ke0utu1an
+en.e)enggaraan +e,er(nta1an Negara/Daera1!
/! :angka 6aktu - Peren/anaan +e,e)(1araan5 Pe,an4aatan5
+eren/anaan Pe,(n2a1tanganan5 2an Peng1a+u*an Barang M()(k
Negara/Daera1 2a+at 2()akukan untuk +er(o2e % 8*atu9
ta1un 2an " 8t(ga9 ta1un!
2! Hu0ungan 2engan Peren/anaan Ke0utu1an ,eru+akan *a)a1 *atu 2a*ar 2a)a, Peren/anaan Ke0utu1an BMN/D
,eru+akan *a)a1 *atu '(nkron(na*( 2engan
+enganggaran +en.u*unan ren/ana kera 2an anggaran Ke,enter(an/ 2a*ar 0ag( Ke,enter(an/Le,0aga/*atuan kera +erangkat ,ekan(*,e +eren/anaan
Le,0aga/*atuan kera +erangkat 2aera1 2aera1 2a)a, +engu*u)an +en.e2(aan anggaran untuk2an +enganggaran!
ke0utu1an 0aru 8ne6 (n(t(at(;e9 2an angka 2a*ar 80a*e)(ne9
*erta +en.u*unan ren/ana kera 2an anggaran!
e! 'tan2ar +eren/anaan Peren/anaan ke0utu1an BMN/D 0er+e2o,an +a2a *tan2ar Peren/anaan Ke0utu1an BMN/D ke/ua)(
untuk Pen.e2er1anaan )(ngku+
0arang5 *tan2ar ke0utu1an5 2an *tan2ar 1arga! Peng1a+u*an5 0er+e2o,an +a2a *tan2ar 0arang5 *tan2ar+engaturan
ke0utu1an5 2an/atau *tan2ar 1arga!
4! Keg(atan Penge)o)a 0arang 0er*a,a +engguna 0arang ,e,0a1a* Penge)o)a Barang ,e)akukan
+ene)aa1an ata* u*u) ren/ana Pen.e2er1anaan
+eren/anaan u*u) ter*e0ut 2engan ,e,+er1at(kan 2ata 0arang +a2a ke0utu1an BMN/D 0er*a,a
Pengguna Barang 2engan 0(rokra*(
+engguna 0arang 2an/atau +enge)o)a 0arang untuk ,e,+er1at(kan 2ata 0arang +a2a Pengguna Barang
2(teta+kan *e0aga( Ren/ana Ke0utu1an Barang M()(k 2an/atau Penge)o)a Barang 2an ,eneta+kann.a *e0aga(
Negara/Daera1 8RKBMN/D9! ren/ana ke0utu1an Barang M()(k Negara/Daera1!
<! Penga2aan
a! Pr(n*(+ +enga2aan Penga2aan BMN/D 2()ak*anakan 0er2a*arkan +r(n*(+- Penga2aan BMN/D 2()ak*anakan
0er2a*arkan +r(n*(+ 'u0*tan*( teta+
+r(n*(+ e4(*(en5 e4ekt(45 tran*+aran 2an ter0uka5 0er*a(ng5 e4(*(en5 e4ekt(45 tran*+aran 2an ter0uka5 0er*a(ng5 a2()5 2an
a2()/t(2ak 2(*kr(,(nat(4 2an akunta0e)! akunta0e)!
No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200#
0! Ruukan/2a*ar Pengaturan ,engena( +enga2aan tana1 2()ak*anakan
*e*ua(
+engaturan 2engan +eraturan +erun2ang-un2angan!
Ketentuan )e0(1 )anut ,engena( +e2o,an
+e)ak*anaan
+enga2aan BMN/D *e)a(n tana1 2(atur 2engan Per+re*!
PP 2$/20%& Keterangan
Pe)ak*anaan +enga2aan BMN/D 2()akukan *e*ua( 2engan 'u0*tan*( teta+
ketentuan +eraturan +erun2angun2angan5 ke/ua)(
2(tentukan )a(n 2a)a, Peraturan Pe,er(nta1 (n(
6! Penggunaan
a! L(ngku+ +eneta+an Peneta+an *tatu* +enggunaan BMN/D 2()akukan untukPeneta+an *tatu* Penggunaan BMN/D 2(ke/ua)(kan untuk- Pen.e2er1anaan
*tatu* +enggunaan *e)uru1 BMN/D! a! BMN/D 0eru+a- 0arang +er*e2(aan3 kon*truk*( 2a)a, 0(rokra*(
+engeraan3 atau 0arang .ang 2ar( a6a)
+enga2aann.a 2(ren/anakan untuk 2(1(0a1kan!
0! BMN .ang 0era*a) 2ar( 2ana 2ekon*entra*( 2an
2ana
+enunang tuga* +e,0antuan5 .ang 2(ren/anakan
untuk
2(*era1kan3
/! BMN )a(nn.a .ang 2(teta+kan )e0(1 )anut o)e1
Penge)o)a
Barang3 atau
2! BMD )a(nn.a .ang 2(teta+kan )e0(1 )anut o)e1
Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota!
0! Da*ar +eneta+an Penge)o)a Barang 2a+at ,eneta+kan *tatu* PenggunaanDa)a, kon2(*( tertentu5 Penge)o)a Barang 2a+at 3 Penguatan Penge)o)a
*tatu* +enggunaan BMN 0er2a*arkan u*u)an 2ar( Pengguna Barang ,eneta+kan *tatu* Penggunaan BMN +a2a Pengguna 3 Pen.e2er1anaan
Barang tan+a 2(2a1u)u( u*u)an 2ar( Pengguna Barang 0(rokra*(
/! Penga)(1an *tatu* - %! BMN/D 2a+at 2(a)(1kan *tatu* +enggunaann.a 2ar( E*ka)a*( aturan PMK ke
+enggunaan Pengguna Barang ke+a2a Pengguna Barang )a(nn.a PP
untuk +en.e)enggaraan tuga* 2an 4ung*(
0er2a*arkan
+er*etuuan Penge)o)a BMN/Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota!
2! Penga)(1an *tatu* Penggunaan BMN/D 2a+at
+u)a
2()akukan 0er2a*arkan (n(*(at(4 2ar( Penge)o)a
BMN/
Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota 2engan ter)e0(1 2a1u)u
,e,0er(ta1ukan ,ak*u2n.a ter*e0ut ke+a2a
Pengguna
Barang!
2! Penggunaan - BMN/D .ang te)a1 2(teta+kan *tatu* +enggunaann.a +a2aE*ka)a*( aturan PMK ke
*e,entara Pengguna Barang 2a+at 2(gunakan *e,entara o)e1 PP
Pengguna Barang )a(nn.a 2a)a, angka 6aktu tertentu
tan+a 1aru* ,engu0a1 *tatu* Penggunaan BMN/D
ter*e0ut *ete)a1 ter)e0(1 2a1u)u ,en2a+atkan +er*etuuan
Penge)o)a Barang/Gu0ernur/ Bu+at(/7a)(kota!
No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
$! BMN (2)e
a! L(ngku+ BMN (2)e Pengguna 0arang 2an/atau kua*a +engguna 0arang 6a(0Pengguna Barang 6a(0 ,en.era1kan BMN/D 0eru+a tana1 Men2orong o+t(,a)(*a*(
,en.era1kan tana1 2an/atau 0angunan .ang t(2ak 2an/atau 0angunan .ang t(2ak 2(gunakan 2a)a, +en.e)eng-ut()(*a*( BMN/D
2(gunakan *e0aga(,ana 2(,ak*u2 +a2a a.at 8%9 ke+a2a- garaan tuga* 2an 4ung*( Pengguna Barang5 ke+a2a-
a! +enge)o)a 0arang untuk BMN3 atau a! Penge)o)a Barang5 untuk BMN3 atau
0! gu0ernur/0u+at(/6a)(kota ,e)a)u( +enge)o)a 0arang 0! Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota ,e)a)u( Penge)o)a5 untuk BMD!
untuk BMD! Ke/ua)( te)a1 2(ren/anakan untuk 2(gunakan atau 2(,an-
4aatkan 2a)a, angka 6aktu tertentu .ang 2(teta+kan o)e1-
a! Pengguna Barang5 untuk BMN3 atau
0! Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota5 untuk BMD!
0! 'ank*( Pengguna BMN .ang t(2ak ,en.era1kan tana1 2an/atau Pengguna Barang .ang t(2ak
,en.era1kan BMN 0eru+a '(nkron(*a*( 2engan
0angunan .ang t(2ak 2(gunakan untuk ,en.e)enggarakan tana1 2an/atau 0angunan .ang
te)a1 2(teta+kan *e0aga( +engaturan 2an +rakt(k
tuga* +okok 2an 4ung*( (n*tan*( 0er*angkutan ke+a2a BMN .ang t(2ak 2(gunakan 2a)a,
+en.e)enggaraan tuga* .ang *u2a1 0era)an
+enge)o)a 0arang 2(kenakan *ank*( 0eru+a +e,0ekuan2an 4ung*( Pengguna Barang5 2(kenakan *ank*( 0eru+a-
2ana +e,e)(1araan tana1 2an/atau 0angunan 2(,ak*u2! a! +e,0ekuan 2ana +e,e)(1araan BMN 0eru+a tana1
2an/atau 0angunan ter*e0ut3 2an/atau
0! +enun2aan +en.e)e*a(an ata* u*u)an Pe,an4aatan5
Pe,(n2a1tanganan5 atau Peng1a+u*an BMN
#! Pe,an4aatan
a! L(ngku+ +e,an4aatan Pe,an4aatan a2a)a1 +en2a.agunaan BMN/D .ang t(2ak Pe,an4aatan a2a)a1 +en2a.agunaan BMN/D .ang t(2ak Per)ua*an )(ngku+
2(+ergunakan *e*ua( 2engan tuga* +okok 2an 4ung*( 2(gunakan untuk +en.e)enggaraan tuga* 2an 4ung*( +e,an4aatan BMN/D
ke,enter(an/)e,0aga/*atuan kera +erangkat 2aera15 Ke,enter(an/Le,0aga/*atuan kera +erangkat 2aera1 2a)a, rangka
2a)a, 0entuk *e6a5 +(na, +aka(5 kera*a,a +e,an4aatan5 2an/atau o+t(,a)(*a*( BMN/D
2engan t(2ak ,engu0a1 o+t(,a)(*a*( BMN/D
2an 0angun *era1 guna/0angun guna *era1 2engan t(2ak *tatu* ke+e,()(kan!
,engu0a1 *tatu* ke+e,()(kan
0! Bentuk +e,an4aatan Bentuk +e,an4aatan BMN/D 0eru+a- Bentuk +e,an4aatan BMN/D 0eru+a- 3 Pena,0a1an 0entuk
a! 'e6a3 a! 'e6a3 ,ekan(*,e
0! P(na, Paka(3 0! P(na, Paka(3 +e,an4aatan 0aru
/! Kera 'a,a Pe,an4aatan 8K'P93 2an /! Kera 'a,a Pe,an4aatan 8K'P93 0eru+a K'PI!
2! Bangun Guna 'era1 atau Bangun 'era1 Guna3 2! Bangun Guna 'era1 atau Bangun 'era1 Guna3 2an 3 '(nkron(*a*( 2engan
e! Kera 'a,a Pen.e2(aan In4ra*truktur 8K'PI9 Per+re* 6$/200<5
%"/20%05 <6/20%% 2an
66/20%"

No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
/! 'u0.ek/Pe)ak*ana Pe)ak*ana +e,an4aatan BMN- Pe)ak*ana +e,an4aatan BMN- Pen.e2er1anaan
+e,an4aatan a! Penge)o)a Barang untuk tana1 2an/atau 0angunan3 a! Penge)o)a Barang untuk BMN +a2a Penge)o)a Barang5 0(rokra*(
0! Pengguna Barang untuk *e0ag(an tana1 2an/atau 0a(k tana1 2an/atau 0angunan ,au+un *e)a(n tana1
0angunan5 2engan +er*etuuan Penge)o)a Barang 2an/atau 0angunan3
/! Pengguna Barang untuk *e)a(n tana1 2an/atau 0! Pengguna Barang untuk BMN +a2a Pengguna Barang5
0angunan5 2engan +er*etuuan Penge)o)a Barang 0a(k tana1 2an/atau 0angunan ,au+un *e)a(n tana1
2an/atau 0angunan5 2engan +er*etuuan Penge)o)a
Barang
2! 'e6a untuk - 'e6a untuk (n4ra*truktur 2()ak*anakan 2engan ketentuan- 3 Pena,0a1an 0entuk
(n4ra*truktur a! :angka 6aktu 2a+at )e0(1 2ar( < 8)(,a9 ta1un *e6a untuk
0! Be*aran *e6a ,e,+er1at(kan n()a( keekono,(an In4ra*truktur!
/! Pen.etoran uang *e6a 2a+at 2()akukan *e/ara 3 I,+)e,enta*( Per+re*
0erta1a+ 6$/200<5 %"/20%05
<6/20%% 2an 66/20%"
e! M(tra +(na, +aka( P(na, +aka( BMN/D 2()ak*anakan antara +e,er(nta1 P(na, Paka( BMN/D 2()ak*anakan antara Pe,er(nta1 Per)ua*an /aku+an ,(tra
+u*at 2engan +e,er(nta1 2aera1 atau antar +e,er(nta1 Pu*at 2an Pe,er(nta1 Daera1
atau antar Pe,er(nta1 +(na, +aka(
2aera1 Daera1 2a)a, rangka +en.e)enggaraan +e,er(nta1an!
4! :angka 6aktu +(na, :angka 6aktu P(na, Paka( BMN/D +a)(ng )a,a < 8)(,a9 :angka 6aktu +(na, +aka( BMN/D +a)(ng )a,a 2ua ta1unMen(ngkatkan ke+a*t(an
+aka( ta1un 2an 2a+at 2(+er+anang % 8*atu9 ka)( 2an 2a+at 2(+er+anang! ut()(*a*( 2an o+t(,a)(*a*(
a**et
g! :angka 6aktu K'P :angka 6aktu +a)(ng )a,a <0 ta1un untuk- :angka 6aktu +a)(ng )a,a <0 ta1un 2an 2a+at 2(+er+anang Meng1(n2ar( +er*e+*(
tertentu a! (n4ra*truktur tran*+orta*( ,e)(+ut( +e)a0u1an )aut5 untuk- .ang 0er0enturan
*unga( atau 2anau5 0an2ar u2ara5 ter,(na)5 2an ar(ngan a! (n4ra*truktur tran*+orta*( antara
)a(n ,e)(+ut( +e)a0u1an 2engan UU No,or <
re) 2an *ta*(un kereta a+(3 )aut5 *unga( 2an/atau 2anau5 0an2ar u2ara5 ter,(na)5 Ta1un %=== tentang
0! (n4ra*truktur a)an ,e)(+ut( a)an a)ur k1u*u*5 a)an to)5 2an/atau ar(ngan re) 2an/atau *ta*(un kereta a+(3 Larangan Praktek
2an e,0atan to)3 0! (n4ra*truktur a)an antara )a(n ,e)(+ut( a)an a)ur k1u*u*5 Mono+o)( 2an
/! (n4ra*truktur *u,0er 2a.a a(r ,e)(+ut( *a)uran +e,0a6a a)an to)5 2an/atau e,0atan to)3 Per*a(ngan U*a1a T(2ak
a(r 0aku 2an 6a2uk/0en2ungan3 /! (n4ra*truktur *u,0er 2a.a a(r antara )a(n ,e)(+ut( 'e1at!
2! (n4ra*truktur a(r ,(nu, ,e)(+ut( 0angunan +enga,0()an *a)uran +e,0a6a a(r 0aku 2an/atau 6a2uk/0en2ungan3
a(r 0aku5 ar(ngan tran*,(*(5 ar(ngan 2(*tr(0u*(5 2an 2! (n4ra*truktur a(r ,(nu, antara )a(n ,e)(+ut( 0angunan
(n*ta)a*( +engo)a1an a(r ,(nu,3 +enga,0()an a(r 0aku5 ar(ngan tran*,(*(5 ar(ngan
e! (n4ra*truktur a(r )(,0a1 ,e)(+ut( (n*ta)a*( +engo)a1 a(r 2(*tr(0u*(5 2an/atau (n*ta)a*( +engo)a1an a(r ,(nu,3
)(,0a15 ar(ngan +engu,+u) 2an ar(ngan uta,a5 2an e! (n4ra*truktur a(r )(,0a1 antara )a(n ,e)(+ut( (n*ta)a*(
*arana +er*a,+a1an .ang ,e)(+ut( +engangkut 2an +engo)a1 a(r )(,0a15 ar(ngan +engu,+u) 2an ar(ngan
te,+at +e,0uangan3 uta,a5 2an/atau *arana +er*a,+a1an .ang ,e)(+ut(
No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200#
4! (n4ra*truktur te)eko,un(ka*( ,e)(+ut( ar(ngan
te)eko,un(ka*(3
g! (n4ra*truktur ketenaga)(*tr(kan ,e)(+ut(
+e,0angk(t5
tran*,(*(5 2(*tr(0u*( atau (n*ta)a*( tenaga )(*tr(k3 atau
1! (n4ra*truktur ,(n.ak 2an ga* 0u,( ,e)(+ut(
(n*ta)a*(
+engo)a1an5 +en.(,+anan5 +engangkutan5
tran*,(*(5
2an 2(*tr(0u*( ,(n.ak 2an ga* 0u,(!
1! T(, +er1(tungan 0e*aran +e,0a.aran kontr(0u*( teta+ 2an
+e,0ag(an
0e*aran kontr(0u*( keuntungan 1a*() K'P 2(teta+kan 2ar( 1a*() +er1(tungan
t(,
teta+ 2an +e,0ag(an .ang 2(0entuk o)e1 +ea0at .ang 0er6enang3
keuntungan K'P
PP 2$/20%& Keterangan
+engangkut 2an/atau te,+at +e,0uangan3
4! (n4ra*truktur te)eko,un(ka*( antara )a(n ,e)(+ut(
ar(ngan te)eko,un(ka*(3
g! (n4ra*truktur ketenaga)(*tr(kan antara )a(n ,e)(+ut(
+e,0angk(t5 tran*,(*(5 2(*tr(0u*( 2an/atau
(n*ta)a*(
tenaga )(*tr(k3 2an/atau
1! (n4ra*truktur ,(n.ak 2an/atau ga* 0u,( antara )a(n
,e)(+ut( (n*ta)a*( +engo)a1an5 +en.(,+anan5
+engangkutan5 tran*,(*(5 2an/atau 2(*tr(0u*( ,(n.ak
2an/atau ga* 0u,(!
0e*aran +e,0a.aran kontr(0u*( teta+ 2an +e,0ag(an Pen.e2er1anaan
keuntungan 1a*() K'P 2(teta+kan 2ar( 1a*() +er1(tungan t(, 0(rokra*(
.ang 2(0entuk o)e1-
%! Penge)o)a Barang5 untuk BMN +a2a Penge)o)a
Barang
2an BMN 0eru+a tana1 2an/atau 0angunan
*erta
*e0ag(an tana1 2an/atau 0angunan .ang 0era2a +a2a
Pengguna Barang3
2! Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota5 untuk BMD 0eru+a tana1
2an/atau 0angunan3
"! Pengguna Barang 2an 2a+at ,e)(0atkan
Penge)o)a
Barang5 untuk BMN *e)a(n tana1 2an/atau
0angunan
.ang 0era2a +a2a Pengguna Barang3 atau
&! Penge)o)a5 untuk BMD *e)a(n tana1 2an/atau 0angunan!
(! Ka+(ta)(*a*( kontr(0u*( - 'e0ag(an kontr(0u*( teta+ 2an +e,0ag(an keuntungan K'PD(;er*(4(ka*( K'P
teta+ 2an +e,0ag(an 2a+at 0eru+a 0angunan 0e*erta 4a*()(ta*n.a .ang 2(0angun
keuntungan K'P 2a)a, *atu ke*atuan +eren/anaan teta+( t(2ak ter,a*uk
*e0aga( o0ek K'P5 2engan ketentuan-
a! 0e*aran n()a( 0angunan 0e*erta 4a*()(ta*n.a
*e0aga(
0ag(an 2ar( kontr(0u*( teta+ 2an kontr(0u*(
+e,0ag(an
keuntungan +a)(ng 0an.ak %0> 8*e+u)u1 +er*en9
2ar(
tota) +ener(,aan kontr(0u*( teta+ 2an
+e,0ag(an
keuntungan *e)a,a ,a*a K'P3
0! 0angunan .ang 2(0angun 2engan 0(a.a
*e0ag(an
kontr(0u*( teta+ 2an +e,0ag(an keuntungan 2ar(
a6a)
+enga2aann.a ,eru+akan BMN/D

No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
! M(tra K'P M(tra kera*a,a +e,an4aatan 2(teta+kan ,e)a)u( ten2er M(tra K'P 2(teta+kan ,e)a)u( ten2er 8" +e*erta95 ke/ua)( Pen.e2er1anaan
2engan ,eng(kut*ertakan *ekurang-kurangn.a )(,a untuk BMN/D .ang 0er*(4at k1u*u* 2a+at 2()akukan 0(rokra*( untuk K'P .ang
+e*erta/+e,(nat5 ke/ua)( untuk BMN/D .ang 0er*(4at k1u*u* +enunukan )ang*ung! 0er*(4at
+enuga*an!
2a+at 2()akukan +enunukan )ang*ung Penunukan )ang*ung ,(tra K'P ata* BMN/D .ang 0er*(4at Penega*an kr(ter(a BMN
k1u*u* 2()akukan o)e1 Pengguna Barang ter1a2a+ BUMN/D 0er*(4at k1u*u* untuk
.ang ,e,()(k( 0(2ang 2an/atau 6()a.a1 kera tertentu *e*ua(non ten2er!
ketentuan +eraturan +erun2ang-un2angan!
?ang ter,a*uk @BMN/D .ang 0er*(4at k1u*u*A antara )a(n-
a! 0arang .ang ,e,+un.a( *+e*(4(ka*( tertentu
*e*ua(
2engan ketentuan +eraturan +erun2ang-un2angan3
0! 0arang .ang ,e,()(k( t(ngkat ko,+)ek*(ta*
k1u*u*
*e+ert( 0an2ar u2ara5 +e)a0u1an )aut5 k()ang5
(n*ta)a*(
tenaga )(*tr(k5 2an 0en2ungan/6a2uk3
/! 0arang .ang 2(kera*a,akan 2a)a, (n;e*ta*(
.ang
0er2a*arkan +eran(an 1u0ungan 0()atera) antar
negara3
atau
2! 0arang )a(n .ang 2(teta+kan o)e1 Penge)o)a BMN
atau
Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota!
k! Dukungan - Da)a, 1a) ,(tra K'P ata* BMN/D untuk +en.e2(aan Dukungan +er/e+atan
Pe,er(nta1 untuk (n4ra*truktur 0er0entuk BUMN/D5 kontr(0u*( teta+ 2an+en.e2(aan (n4ra*truktur
K'P +en.e2(aan +e,0ag(an keuntungan 2a+at 2(teta+kan +a)(ng t(ngg( .ang 0er*(4at +enuga*an!
(n4ra*truktur *e0e*ar $0> 8tuu1 +u)u1 +er*en9 2ar( 1a*() +er1(tungan
t(,
*e0aga(,ana 2(,ak*u2 +a2a a.at 8%9 1uru4 e!
)! Pena,(nan BG'/B'GM(tra BG' 2an ,(tra B'G .ang te)a1 2(teta+kan5 *e)a,a M(tra BG' atau ,(tra B'G .ang te)a1 2(teta+kan5
*e)a,a
angka 6aktu +engo+era*(an 1aru* ,e,enu1( ke6a(0an angka 6aktu Pengo+era*(an 2()arang
,ena,(nkan5
t(2ak ,ena,(nkan5 ,engga2a(kan atau ,engga2a(kan5 atau ,e,(n2a1tangankan-
,e,(n2a1tangankan o0ek BG' 2an B'G %! tana1 .ang ,ena2( o0ek BG' atau B'G3
2! 1a*() BG' .ang 2(gunakan )ang*ung
untuk
+en.e)enggaraan tuga* 2an 4ung*(
Pe,er(nta1
Pu*at/Daera13 2an/atau
"!
,! K'PI
-
%! Pena,0a1an
en(* +e,an4aatan
2a)a, 0entuk
K'PI!
2!
un2angan!
"! BMN/D 2a+at 2(kera*a,akan o)e1 Pe,er(nta1
2engan
Penega*an ketentuan
+ena,(nan BG'/B'G
3 Pena,0a1an en(*
+e,an4aatan 2a)a,
0entuk K'PI!
3 I,+)e,enta*( Per+re*

No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
Ba2an U*a1a untuk +en.e2(aan (n4ra*truktur! 6$/200<5 %"/20%05
&! :angka 6aktu K'PI +a)(ng )a,a <0 ta1un5 2an 2a+at <6/20%%5 2an 66/20%"
2(+er+anang (ka ter2a+at GBM
<! Penera+an /)a6 0a/k
6! Peneta+an ,(tra K'PI 2()ak*anakan *e*ua(
ketentuan
+eraturan +erun2ang-un2angan!
$! O0ek 1a*() K'PI ,eru+akan BMN/D +a2a
*aat
2(*era1kan ke+a2a Pe,er(nta1 *e*ua( +eran(an!
n! Ten2er 2a)a, - Ten2er 2()akukan 2engan tata /ara- Pengaturan *e/ara tega*
Pe,an4aatan BMN a! ren/ana ten2er 2(u,u,kan 2( ,e2(a ,a**a na*(ona)3 ,engena( ten2er K'P
0! ten2er 2a+at 2()anutkan +e)ak*anaann.a *e+anang2an BG'/B'G
ter2a+at +a)(ng *e2(k(t " 8t(ga9 +e*erta /a)on ,(tra
.ang ,e,a*ukkan +ena6aran3
/! 2a)a, 1a) /a)on ,(tra .ang ,e,a*ukkan
+ena6aran
kurang 2ar( " 8t(ga9 +e*erta5 2()akukan
+engu,u,an
u)ang 2( ,e2(a ,a**a na*(ona)3 2an
2! 2a)a, 1a) *ete)a1 +engu,u,an u)ang-
%! ter2a+at +a)(ng *e2(k(t " +e*erta /a)on
,(tra5
+ro*e* 2()anutkan 2engan ,ekan(*,e ten2er3
2! ter2a+at 2 82ua9 +e*erta /a)on ,(tra5 ten2er
2(n.atakan gaga) 2an +ro*e* *e)anutn.a
2()akukan
2engan ,ekan(*,e *e)ek*( )ang*ung3 atau
"! ter2a+at % 8*atu9 +e*erta /a)on ,(tra5 ten2er
2(n.atakan gaga) 2an +ro*e* *e)anutn.a 2()akukan
2engan ,ekan(*,e +enunukan )ang*ung
=! Penga,anan 2an Pe,e)(1araan
a! A*uran*( BMN/D - %! Penge)o)a Barang 2a+at ,eneta+kan ke0(akan a*uran*( Pe,0er(an 2a*ar 1uku,
atau +ertanggungan 2a)a, rangka +enga,anan BMN (,+)e,enta*( a*uran*(
tertentu 2engan ,e,+ert(,0angkan ke,a,+uan BMN/D
keuangan negara!
2! Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota 2a+at ,eneta+kan ke0(akan
a*uran*( atau +ertanggungan 2a)a, rangka
+enga,anan
BMD tertentu 2engan ,e,+ert(,0angkan ke,a,+uan
keuangan 2aera1!
No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
%0! Pen()a(an
a! 'u0.ek/+e)ak*ana Pen()a(an tana1 2an/atau 0angunan 2()akukan o)e1-
+en()a(an a! Pen()a( (nterna)3 atau
0! Pen()a( ek*terna) .ang 2(teta+kan o)e1
Penge)o)a
BMN/Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota
0! De4(n(*( n()a( 6aar N()a( 6aar a2a)a1 +erk(raan u,)a1 uang +a2a *aat
+en()a(an
.ang 2a+at 2(+ero)e1 2ar( tran*ak*( ua) 0e)(5
1a*()
+enukaran5 atau +en.e6aan *uatu +ro+ert( antara
+e,0e)(
.ang 0er,(nat ,e,0e)( 2an +enua) .ang 0er,(nat
,enua)
atau antara +en.e6a .ang 0er,(nat ,en.e6a 2an
+(1ak
.ang 0er,(nat ,en.e6akan 2a)a, *uatu tran*ak*(
0e0a*
(katan5 .ang 2a)a, 1a) (n( ke2ua 0e)a1 +(1ak
,engeta1u(
kegunaan +ro+ert( ter*e0ut 2an 0ert(n2ak 1at(-1at(
2engan
tan+a +ak*aan!
/! Tuuan +en()a(an Pen()a(an BMN/D 2()ak*anakan untuk ,en2a+atkan n()a(
6aar5 2engan e*t(,a*( teren2a1 ,enggunakan N:OP!
2! Pen()a(an 2a)a, %! Pen()a(an 2a)a, rangka +e,0angunan ru,a1
*u*un
rangka *e2er1ana 2(ke/ua)(kan 2ar( +en()a(an!
+e,0angunan 2! N()a( ua) BMN untuk +e,0angunan ru,a1
*u*un
ru,a1 *u*un *e2er1ana 2(teta+kan o)e1 Menter(
Keuangan
*e2er1ana 0er2a*arkan +er1(tungan .ang 2(teta+kan
o)e1
Menter( Pekeraan U,u,
e! Pen()a(an ke,0a)( -
Pen()a(an tana1 2an/atau 0angunan 2()akukan o)e1-
a! Pen()a( +e,er(nta13 atau
0! Pen()a( +u0)(k .ang 2(teta+kan o)e1
Penge)o)a
BMN/Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota
N()a( 6aar a2a)a1 e*t(,a*( 1arga .ang akan 2(ter(,a
2ar(
+enua)an a*et atau 2(0a.arkan untuk
+en.e)e*a(an
ke6a(0an antara +e)aku +a*ar .ang ,e,a1a,(
2an
0erke(ng(nan untuk ,e)akukan tran*ak*( 6aar +a2a
tangga)
Pen()a(an!
Pen()a(an BMN/D 2()ak*anakan untuk ,en2a+atkan
n()a( 6aar *e*ua( 2engan ketentuan +eraturan
+erun2ang-
un2angan
%! Pen()a(an 2a)a, rangka +e,0angunan ru,a1
*u*un
*e2er1ana 2(ke/ua)(kan 2ar( +en()a(an!
2! N()a( ua) BMN untuk +e,0angunan ru,a1
*u*un
*e2er1ana 2(teta+kan o)e1 Menter(
Keuangan
0er2a*arkan +er1(tungan .ang 2(teta+kan
o)e1 Menter( Pekeraan U,u,
%! Da)a, kon2(*( tertentu5 Penge)o)a Barang
2a+at
,e)akukan Pen()a(an ke,0a)( ata* n()a( BMN/D
.ang
te)a1 2(teta+kan 2a)a, nera/a
Pe,er(nta1
Pu*at/Daera1!
2! Ke+utu*an ,engena(
Pen()a(an ke,0a)( ata* n()a( BMN
2()ak*anakan 0er2a*arkan
ketentuan Pe,er(nta1 .ang
0er)aku *e/ara na*(ona)!
"! Ke+utu*an ,engena(
Pen()a(an ke,0a)( ata* n()a( BMD
2()ak*anakan 0er2a*arkan
ke0(akan .ang 2(teta+kan
o)e1
Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota
2engan 0er+e2o,an
+a2a ketentuan
Pe,er(nta1 .ang 0er)aku
*e/ara
Pen.a,aan +er*e+*(
en(* +en()a(
'(nkron(*a*( 2engan 'tan2ar Pen()a(an In2one*(a
Men2orong
(,+)e,enta*(
(n2e+en2en*( +en()a(an Teta+
'(nkron(*a*( 2engan
'tan2ar Akuntan*(
Pe,er(nta1an

No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
na*(ona)!
%%! Pe,(n2a1tangan
a! 'u0.ek/+e)ak*ana Pe)ak*ana +e,(n2a1tanganan BMN- Pe)ak*ana +e,(n2a1tanganan BMN- Pen.e2er1anaan
+e,(n2a1tanganan a! Penge)o)a Barang untuk tana1 2an/atau 0angunan3 a! Penge)o)a Barang untuk BMN +a2a Penge)o)a Barang5 0(rokra*(
0! Pengguna Barang untuk *e)a(n tana1 2an/atau 0a(k tana1 2an/atau 0angunan ,au+un *e)a(n tana1
0angunan5 2engan +er*etuuan Penge)o)a Barang 2an/atau 0angunan3
0! Pengguna Barang untuk BMN +a2a Pengguna
Barang5
0a(k tana1 2an/atau 0angunan ,au+un *e)a(n
tana1
2an/atau 0angunan5 2engan +er*etuuan
Penge)o)a
Barang
0! N()a( +enua)an )e)ang - %! Penentuan n()a( 2a)a, rangka Penua)an BMN/D *e/araPe,0er(an 2a*ar
)e)ang 2()akukan 2engan ,e,+er1(tungkan
4aktor
+en.e*ua(an!
2! N()a( ,eru+akan 0ata*an teren2a1 *e0aga(
2a*ar
+eneta+an n()a( )(,(t!
"! ?ang 2(,ak*u2 2engan @n()a( )(,(tA a2a)a1
1arga
,(n(,a) 0arang .ang akan 2()e)ang 2an 2(teta+kan
o)e1 Penge)o)a Barang/Pengguna Barang *e)aku
+enua)!
+er1(tungan n()a( )(,(t
+enua)an BMN *e/ara
)e)ang
/! De4(n(*( +enua)an Le)ang a2a)a1 +enua)an BMN/D 2( 1a2a+an +ea0at )e)ang! Le)ang a2a)a1 Penua)an BMN/D .ang ter0uka untuk u,u, Pengk(n(an 2e4(n(*( )e)ang
BMN/D *e/ara )e)ang 2engan +ena6aran 1arga *e/ara tertu)(* 2an/atau )(*an .ang
*e,ak(n ,en(ngkat atau ,enurun untuk ,en/a+a( 1arga
tert(ngg(5 .ang 2(2a1u)u( 2engan +engu,u,an )e)ang 2an
1aru* 2()akukan 2( 1a2a+an +ea0at )e)ang!
2! M(tra tukar-,enukar Tukar ,enukar BMN 2a+at 2()akukan 2engan +(1ak- Tukar ,enukar BMN 2a+at 2()akukan 2engan +(1ak- Per)ua*an /aku+an ,(tra
BMN a! +e,er(nta1 2aera13 a! Pe,er(nta1 Daera13 tukar-,enukar
0! BUMN/D atau 0a2an 1uku, ,()(k +e,er(nta1 )a(nn.a3 0! BUMN/D atau 0a2an 1uku, )a(nn.a .ang 2(,()(k(
/! *6a*ta! Negara3
/! *6a*ta3 atau
2! Pe,er(nta1 Negara )a(n!
e! M(tra tukar-,enukar Tukar ,enukar BMD 2a+at 2()akukan 2engan +(1ak- Tukar Menukar BMD 2a+at 2()akukan 2engan +(1ak- Per)ua*an /aku+an ,(tra
BMD a! +e,er(nta1 +u*at3 a! Pe,er(nta1 Pu*at3 tukar-,enukar
0! BUMN/D atau 0a2an 1uku, ,()(k +e,er(nta1 )a(nn.a3 0! Pe,er(nta1 Daera1 )a(nn.a3
/! *6a*ta! /! BUMN/D atau 0a2an 1uku, )a(nn.a .ang 2(,()(k(
negara3 atau

No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
2! *6a*ta!
4! Pert(,0angan 1(0a1 H(0a1 BMN/D 2()akukan 2engan +ert(,0angan untuk H(0a1 BMN/D 2()akukan 2engan +ert(,0angan untuk Per)ua*an +ert(,0angan
BMN/D ke+ent(ngan *o*(a)5 keaga,aan5 ke,anu*(aan5 2an ke+ent(ngan *o*(a)5 0u2a.a5 keaga,aan5 ke,anu*(aan5 1(0a1
+en.e)enggaraan +e,er(nta1an negara/2aera1 +en2(2(kan .ang 0er*(4at non ko,er*(a)5 2an
+en.e)enggaraan +e,er(nta1an negara/2aera1!
g! Tuuan Pen.ertaan PMPP/D ata* BMN/D 2()akukan 2a)a, rangka +en2(r(an5 PMPP/D ata* BMN/D 2()akukan 2a)a, rangka +en2(r(an5 Pen.e*ua(an tuuan
Mo2a) Pe,er(nta1 +enge,0angan5 2an +en(ngkatan k(nera BUMN/D atau ,e,+er0a(k( *truktur +er,o2a)an
2an/atau ,en(ngkatkan PMPP/D
Pu*at/Daera1 0a2an 1uku, )a(nn.a .ang 2(,()(k( negara/2aera1 ka+a*(ta* u*a1a BUMN/D atau 0a2an 1uku, )a(nn.a .ang
8PMPP/D9 2(,()(k( negara *e*ua( 2engan ketentuan +eraturan
+erun2angun2angan
%2! Peng1a+u*an
a! L(ngku+ +ener0(tan Peng1a+u*an 2ar( DBP/KP 2()akukan 2engan +ener0(tan 'K Peng1a+u*an 2ar( DBP/KP
2()akukan 2engan ,ener0(tkan Pen.e2er1anaan
'K Peng1a+u*an +eng1a+u*an 2ar(- ke+utu*an Peng1a+u*an 2ar(- 0(rokra*(
a! +engguna 0arang *ete)a1 ,en2a+at +er*etuuan 2ar( a! Pengguna Barang *ete)a1 ,en2a+at +er*etuuan 2ar(
+enge)o)a 0arang untuk BMN3 Penge)o)a Barang5 untuk BMN3 atau
0! +engguna 0arang *ete)a1 ,en2a+at +er*etuuan 0! Penge)o)a Barang *ete)a1 ,en2a+at +er*etuuan
gu0ernur/0u+at(/6a)(kota ata* u*u) +enge)o)a 0arang Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota5 untuk BMD!
untuk BMD! D(ke/ua)(kan untuk BMN/D .ang 2(1a+u*kan karena-
a! Penga)(1an 'tatu* Penggunaan3
0! Pe,(n2a1tanganan3 atau
/! Pe,u*na1an!
0! Da*ar +eng1a+u*an Peng1a+u*an 2ar( DBMN/D 2()akukan 2engan +ener0(tan 'K Peng1a+u*an 2ar( DBMN/D
2()akukan- Pen.e2er1anaan
DBMN/D +eng1a+u*an 2ar(- a! 0er2a*arkan ke+utu*an 2an/atau )a+oran Peng1a+u*an 0(rokra*(
a! +enge)o)a 0arang untuk BMN3 2ar( Pengguna Barang5 untuk BMN/D .ang 0era2a +a2a
0! +enge)o)a 0arang *ete)a1 ,en2a+at +er*etuuan Pengguna Barang3
gu0ernur/0u+at(/6a)(kota untuk BMD! 0! 0er2a*arkan ke+utu*an Penge)o)a Barang5 untuk BMN
.ang 0era2a +a2a Penge)o)a Barang3 atau
/! 0er2a*arkan ke+utu*an Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota5
untuk BMD .ang 0era2a +a2a Penge)o)a Barang
%"! Penatau*a1aan
a! Da4tar Barang - Penge)o)a Barang 1aru* ,e)akukan +en2a4taran 2anPenge,0angan a**et
Penge)o)a +en/atatan Barang M()(k Negara/Daera1 .ang 0era2a 2( reg(*ter
0a6a1 +engua*aann.a ke 2a)a, Da4tar Barang Penge)o)a
No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
,enurut +enggo)ongan 2an ko2e4(ka*( 0arang!
0! L(ngku+ DBMN/D Penge)o)a 0arang 1aru* ,e)akukan +en2a4taran 2an Penge)o)a Barang ,en.u*un Da4tar Barang M()(kPenge,0angan a**et
+en/atatan BMN/D 0eru+a tana1 2an/atau 0angunan 2a)a, Negara/Daera1 0er2a*arkan 1(,+unan Da4tar
Barang
Da4tar Barang M()(k Negara/Daera1 8DBMN/D9 ,enurut Pengguna/Da4tar Barang Kua*a Pengguna *erta
Da4tar
+enggo)ongan 0arang 2an ko2e4(ka*( 0arang! Barang Penge)o)a ,enurut +enggo)ongan 2an
ko2e4(ka*(
0arang!
/! La+oran Barang - Penge)o)a Barang 1aru* ,en.u*un La+oran
Barang
Penge)o)a Penge)o)a 'e,e*teran 2an Ta1unan
2! L(ngku+ LBMN/D Penge)o)a 0arang 1aru* ,en.u*un LBMN/D 0er2a*arkan Penge)o)a Barang 1aru* ,eng1(,+un La+oran
Barang
1a*() +eng1(,+unan La+oran Barang Pengguna 'e,e*teran Pengguna 'e,e*teran 2an Ta1unan *erta La+oran
Barang
8LBP'9 2an La+oran Barang Pengguna Ta1unan 8LBPT9 *erta Penge)o)a *e0aga( 0a1an +en.u*unan La+oran
Barang M()(k
La+oran Barang M()(k Negara/Daera1 8LBMN/D9 0eru+a Negara/Daera1
tana1 2an/atau 0angunan
e! Pe)a+oran - Pe)a+oran BMN/D 2(*u*un ,enurut +erk(raan nera/a
.ang
ter2(r( 2ar( a*et )an/ar5 a*et teta+ 2an a*et )a(nn.a!
A*et
)an/ar 0eru+a +er*e2(aan5 a*et teta+ 0eru+a
tana15
+era)atan 2an ,e*(n5 ge2ung 2an 0angunan5 a)an (r(ga*(
2an
ar(ngan5 a*et teta+ )a(nn.a 2an kon*truk*(
2a)a,
+engeraan! A*et )a(nn.a ter2(r( 2ar( a*et tak 0er6uu25
a*et
ke,(traan 2engan +(1ak ket(ga 2an a*et teta+
.ang
2(1ent(kan 2ar( +enggunaan o+era*(ona) +e,er(nta1an
reg(*ter
Akunta0()(ta* BMN +a2a
Penge)o)a
Integra*( )a+oran
+enge)o)a 2an +engguna
Har,on(*a*( 2engan
'tan2ar Akuntan*(
Pe,er(nta1an
%&! Ca+(ta) /1arge Penge)o)a Barang 2a+at ,engenakan 0(a.a ata* +enge)o)aanPer*(a+an (,+)e,enta*(
BMN/D 8/a+(ta) /1arge9 o)e1 Pengguna Barang /a+(ta) /1arge 2a)a,
+enge)o)aan BMN/D
%<! B)ek*(0()(t(a* Penge)o)a - Menter( Keuangan 2a+at ,e,0er(kan a)ternat(4 0entuk )a(n
Barang +enge)o)aan BMN ata* +er,o1onan +er*etuuan
Penggunaan5 Pe,an4aatan5 2an Pe,(n2a1tanganan 2ar(
Pengguna Barang!
%6! Pengaturan BMN 0eru+a- %! Ru,a1 Negara ,eru+akan BMN/D .ang 2(+eruntukkan'(nkron(*a*( +engatuan
ru,a1 negara *e0aga( te,+at t(ngga) atau 1un(an 2an *arana ru,a1 negara 2an
+e,0(naan *erta ,enunang +e)ak*anaan tuga* +ea0at BMN/D
negara 2an/atau +ega6a( neger(!

No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
2! Penge)o)aan BMN 0eru+a Ru,a1 Negara 2()ak*anakan
o)e1 Penge)o)a Barang5 Pengguna
Barang/Kua*a Pengguna Barang5 atau
Pengguna Barang/Kua*a Pengguna Barang
ru,a1 negara go)ongan III 2engan ,e,+er1at(kan
ketentuan +eraturan +erun2angun2angan
,engena( Ru,a1 Negara!
"! Penge)o)aan BMD 0eru+a Ru,a1 Negara 2()ak*anakan
o)e1 Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota 2engan
,e,+er1at(kan ketentuan +eraturan
+erun2angun2angan ,engena( Ru,a1 Negara!
&! Ketentuan ,engena( tata /ara
Penggunaan5
Pe,(n2a1tanganan5 Peng1a+u*an5
Penatau*a1aan5
+enga6a*an 2an +engen2a)(an Barang M()(k
Negara
0eru+a Ru,a1 Negara 2(atur 2engan
Peraturan
Menter( Keuangan!
<! Ketentuan ,engena( tata /ara
Penggunaan5
Pe,(n2a1tanganan5 Peng1a+u*an5
Penatau*a1aan5
+enga6a*an 2an +engen2a)(an Barang M()(k
Daera1
0eru+a Ru,a1 Negara 2(atur 2engan
Peraturan
Menter( Da)a, Neger(!
%$! In2(kator k(nera Pengguna 0arang ,eneta+kan (n2(kator k(nera 2( 0(2ang I,+)e,enta*( re4or,a*(
+enge)o)aan BMN +enge)o)aan BMN 0(rokra*( 2a)a,
+enge)o)aan BMN
%#! Penge)o)aan BMN +a2a %! BMN/D .ang 2(gunakan o)e1 BLU/BLUD ,eru+akanHar,on(*a*( +engaturan
BLU/BLUD keka.aan negara/2aera1 .ang t(2ak 2(+(*a1kan untuk +enge)o)aan BMN 2an
,en.e)enggarakan keg(atan BLU/BLUD .ang PK-BLU
0er*angkutan!
2! Penge)o)aan BMN/D ,eng(kut( ketentuan .ang
2(atur
2a)a, Peraturan Pe,er(nta1 (n(5 ke/ua)(
ter1a2a+
0arang-0arang tertentu .ang 2(atur ter*en2(r( 2a)a,
PP
tentang BLU!
%=! Penge)o)aan keka.aan - Penge)o)aan keka.aan Negara tertentu .ang 0era*a) 2ar(
No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
Negara tertentu .ang +ero)e1an )a(nn.a .ang *a1 2(atur ter*en2(r( 2engan
0era*a) 2ar( +ero)e1an Peraturan Menter( Keuangan
)a(nn.a .ang *a1 ?ang 2(,ak*u2 2engan @keka.aan negara tertentuA antara
)a(n a*et 0eka* ,()(k a*(ng//(na5 a*et .ang 0era*a)
2ar(
keg(atan u*a1a 1u)u ,(n.ak 2an ga* 0u,(5 ,(nera)
2an
0atu0ara5 2an +ana* 0u,(5 0arang tega1an ke+a0eanan
2an
/uka(5 0arang .ang 0era*a) 2ar( 0en2a 0er1arga a*a)
,uatan
ka+a) .ang tengge)a,5 0arang .ang
2(+ero)e1/2(ra,+a*
0er2a*arkan +utu*an +enga2()an .ang te)a1
0erkekuatan
1uku, teta+5 0arang grat(4(ka*( .ang 2(*era1kan
ke+a2a
Ko,(*( Pe,0eranta*an Koru+*(5 0arang ek* Bank
Da)a,
L(ku(2a*(5 Bank Beku O+era*( 2an Bank Beku Keg(atan
U*a1a5
2an 0arang H(0a1 2a)a, rangka +enanggu)angan 0en/ana
20! I,+un(ta*
a! Pe,an4aatan BMN - Pa2a *aat PP (n( ,u)a( 0er)aku Pe,an4aatan BMN .ang te)a1A)ternat(4 *o)u*(
tera2( 2an 0e)u, ,en2a+at +er*etuuan 2ar( +ea0at .ang +en.e)e*a(an
0er6enang5 Penge)o)a Barang 2a+at ,ener0(tkan +er,a*a)a1an
+er*etuuan ter1a2a+ ke)anutan Pe,an4aatan BMN 2engan +e,an4aatan BMN .ang
ketentuan Pengguna Barang ,en.a,+a(kan +er,o1onan *u2a1 ter)anur tera2(
+er*etuuan untuk *(*a 6aktu Pe,an4aatan *e*ua(
2engan
+eran(an ke+a2a Penge)o)a Barang5 2engan
,e)a,+(rkan-
%! u*u)an kontr(0u*( 2ar( Pe,an4aatan BMN3 2an
2! )a+oran 1a*() au2(t APIP!
0! Pe,an4aatan BMD - Pe,an4aatan BMD .ang te)a1 tera2( 2an 0e)u, ,en2a+at A)ternat(4 *o)u*(
+er*etuuan 2ar( +ea0at .ang 0er6enang5 Gu0ernur/ +en.e)e*a(an
Bu+at(/7a)(kota 2a+at ,ener0(tkan +er*etuuan ter1a2a+ +er,a*a)a1an
ke)anutan Pe,an4aatan BMD 2engan ketentuan Penge)o)a +e,an4aatan BMN .ang
Barang ,en.a,+a(kan +er,o1onan +er*etuuan untuk *u2a1 ter)anur tera2(
*(*a 6aktu Pe,an4aatan *e*ua( 2engan +eran(an
ke+a2a Gu0ernur/Bu+at(/7a)(kota5 2engan ,e)a,+(rkan-
%! u*u)an kontr(0u*( 2ar( Pe,an4aatan BMD3 2an
2! )a+oran 1a*() au2(t APIP!
/! Tukar-,enukar BMN - Tukar Menukar BMN .ang te)a1 2()ak*anakan tan+a A)ternat(4 *o)u*(
+er*etuuan +ea0at 0er6enang 2an 0arang +enggant( te)a1 +en.e)e*a(an

No Pokok Pengaturan PP 6/2006 o! PP "#/200# PP 2$/20%& Keterangan
ter*e2(a *e)uru1n.a5 2()anutkan 2engan *era1 ter(,a BMN+er,a*a)a1an
2engan a*et +enggant( antara Pengguna Barang 2engan +e,an4aatan BMN .ang
,(tra Tukar Menukar 2engan ketentuan- *u2a1 ter)anur tera2(
%! Pengguna Barang ,e,a*t(kan n()a( 0arang
+enggant(
*ekurang-kurangn.a *a,a 2engan n()a( BMN
.ang
2(+ertukarkan3 2an
2! Pengguna Barang ,e,0uat +ern.ataan
0ertanggung
a6a0 +enu1 ata* +e)ak*anaan Tukar Menukar
ter*e0ut!
2! Tukar Menukar BMD Tukar Menukar BMD .ang te)a1 2()ak*anakan tan+a A)ternat(4 *o)u*(
+er*etuuan +ea0at 0er6enang 2an 0arang +enggant( te)a1 +en.e)e*a(an
ter*e2(a *e)uru1n.a5 2()anutkan 2engan *era1 ter(,a BMD +er,a*a)a1an
2engan a*et +enggant( antara Penge)o)a Barang 2engan +e,an4aatan BMN .ang
,(tra Tukar Menukar 2engan ketentuan- *u2a1 ter)anur tera2(
%! Penge)o)a Barang ,e,a*t(kan n()a( 0arang
+enggant(
*ekurang-kurangn.a *a,a 2engan n()a( BMD .ang
2(+ertukarkan3 2an
2! Penge)o)a Barang ,e,0uat +ern.ataan
0ertanggung
a6a0 +enu1 ata* +e)ak*anaan Tukar Menukar
ter*e0ut
2% Penge)o)aan 0arang tak Pengaturan ,engena( )(ngku+ BMN/D 2a)a, PP (n( 2(0ata*( Pengaturan ,engena( )(ngku+
BMN/D 2a)a, PP (n( 2(0ata*( Pe,0er(an 2a*ar 1uku,
0er6uu2 +a2a +engert(an BMN/D .ang 0er*(4at 0er6uu2 8tang(0)e9 +a2a +engert(an BMN/D .ang 0er*(4at 0er6uu25 na,un +enge)o)aan a*et tak
*e0aga(,ana 2(,ak*u2 Ba0 DII Pa*a) &2 *a,+a( 2engan *e+anang 0e)u, 2(atur )a(n5 PP (n( uga ,e)(ngku+( BMN/D0er6uu2
Pa*a) &= Un2ang-Un2ang No,or % Ta1un 200& tentang .ang 0er*(4at tak 0er6uu2 *e0aga( ke)o,+ok BMN/D *e)a(n
Per0en2a1araan Negara! tana1 2an/atau 0angunan!