Anda di halaman 1dari 204
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEK. JEN. KEB. TAMIL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ã À¡¼ò¾¢ð¼õ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN

MALAYSIA

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ã À¡¼ò¾¢ð¼õ

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø À¢üÈ¢

¸½¢¾õ

(¾Á¢úôÀûÇ¢)

¬ñÎ 5

¦ÅǢ£Î

À¢üÈ¢ ¸½¢¾õ ( ¾Á¢úôÀûÇ¢ ) ¬ñÎ 5 ¦ÅǢ£Π¸¨Äò¾¢ð¼ §ÁõÀ¡ðÎô À̾¢ 2014

¸¨Äò¾¢ð¼ §ÁõÀ¡ðÎô À̾¢

2014

Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

¦À¡

¯.¾/¸.¾

¸üÈø ¾Ãõ

Àì¸õ

À¢üÈ¢ý Å¢Çì¸Óõ «¾ý ÀÂýÀ¡Îõ

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

1.3 (i)

´ü¨ÈôÀ¨¼, þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.

1.3 (i)

2.1 (i)

2.1(ii)

2.2(i)

3.1(i)

3.1(ii)

3.3(i)

4.3(i)

4.3(ii)

4.3(iii)

5.2(i)

5.3(i)

5.3(ii) & (iii)

6.3(i)

´ü¨ÈôÀ¨¼, þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.

«ÛÁ¡É¢ò¾ø ¦¾¡

þÃñÎ, ãýÚ, ¿¡ýÌ, ³óÐ þÄì¸ ±ñ¸¨Çì ÜðÎò

¦¾¡¨¸ ±ñ¸¨Ç 1 000 000ìÌ §Áü§À¡¸¡Áø §º÷ôÀ÷.

ÀøŨ¸ Ôò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢

ãýÚ ±ñ¸û Ũà ¦¸¡ñ¼ §º÷ò¾ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷ ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨Àì ¸½ì¸¢ÎÅ÷.

ãýÚ ±ñ¸û ŨÃÂ¢Ä¡É §º÷ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

«ÛÁ¡É¢ò¾ø ¯ðÀð¼ ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢

1 000 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡ÅÐ þÕ ±ñ¸¨Çì ¸Æ¢ôÀ÷.

þÕ ±ñ¸¨Çì ¸Æ¢ìÌõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼Ã¢ø ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

¸Æ¢ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

þÕ ±ñ¸¨Çô ¦ÀÕìÌõ ¿¼ÅÊ쨸¢ø ¿¢¸Ã¢¨Â «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

«ýÈ¡¼ ÝƨÄì ¦¸¡ñÎ þÕ ±ñ¸¨Çô ¦ÀÕìÌõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.

þÕ ±ñ¸¨Ç ¦¸¡ñ¼ பெருக்¸ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼Ã¢ø ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨Àì ¸½ì¸¢ÎÅ÷.

þÕ ±ñ¸û ¦¸¡ñ¼ ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

þÕ ±ñ «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

(ii) «ýÈ¡¼ ÝƨÄì ¦¸¡ñÎ þÕ ±ñ¸¨Ç வகுக்கும் ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. (i i i) þÕ ±ñ¸¨Ç ¯ûǼ츢 ÅÌò¾ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼Ã¢ø ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ ¦ºöÅ÷.

1 000 000ìÌû «¨¼ôÒì ÌÈ¢¨Âì ¦¸¡ñ¼ ¸Ä¨Åì

¸½ì̸Ǣý ¸½¢¾ò ¦¾¡¼

ÅÌò¾ø ¿¼ÅÊ쨸¢ø ¿¢¸Ã¢¨Â

ò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

iii

iv

1

6

11

19

27

41

49

55

66

72

77

86

92

96

106

¯.¾/¸.¾

¸üÈø ¾Ãõ

Àì¸õ

7.2

(ii)

10.7(i)

10.8(i)

10.9(i)

10.9(ii)

ÓØ ±ñ, 10 Ũà À̾¢ ±ñ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¾Ì À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûǼ츢 µ÷ ±ñ½¢Ä¢ÕóÐ ²¾¡ÅÐ þÕ ±ñ¸¨Çò ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø ¸Æ¢ôÀ÷. ெணம் ¦¾¡¼÷À¡É அன்றாடப் பிரச்சனைக் கணக்குகனை, À½õ ¦ºÖòÐõ ¯À¸Ã½í¸û ¯ðÀ¼ சசர்ò¾ø, கழிò¾ø, பெருக்கø, வகுò¾ø, þ¨½ì¸ôÀð¼ சசர்த்தலும் கழித்தலும் மற்றும் பெருக்கலும் வகுத்தலும் வழி தீர்வு காண்ெர்.

§ºÁ¢ôÀ¢ø ÅðÊ, ÜðÎ ÅðÊ ¬¸¢ÂÅü¨È «È¢ó¾¢ÕôÀ¾ý «Åº¢Âò¨¾ì ÜÚÅ÷.

ÌÚ¸¢Â ¸¡Ä ¿¢¾¢ þÄ쨸 «¨¼Â ¿¡û, šáó¾¢Ã, Á¡¾¡ó¾¢Ã ÅÃ× ¦ºÄ× ¾¢ð¼ò¨¾ò ¾¢ð¼Á¢ÎÅ÷.

¿¢¾¢ þÄ쨸 «¨¼Â ¿¢¾¢ ÌÈ¢ô¨Àò ¾Â¡Ã¢ôÀ÷.

ÌȢŢÂÖõ ¦¾¡¼÷Òõ

16.1(i)

16.1(ii)

x-அச்Í, y-«îÍ «È¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷.

x-அச்Í, y-அச்ச¢ø ¯ûை Òûை¢Â¢ன் அச்Íத் àரத்னத ¯றுத¢ பசöவர்.

ÒûǢ¢ÂÖõ º¡ò¾¢ÂÓõ

18.1(i)

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¾ÃÅ¢ø ӸΠ±ñ, ¿Î¦Åñ, ºÃ¡ºÃ¢ ¬¸¢ÂÅü¨È «È¢Å÷.

18.2(i)

¦¸¡டுக்கப்ெட்ட 10 ¾Ã׸Ǣý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ӸΠ±ñ, ¿Î¦Åñ, ºÃ¡ºÃ¢ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢ÀÎòÐÅ÷.

111

116

133

139

150

157

164

175

181

ÓýÛ¨Ã

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ ¾Ã À¡¼ò¾¢ð¼Á¡ÉÐ (KSSR) §¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅò¾¢ø

¯ûÇ §¿¡ì¸ò¨¾ò ¾ýɸò§¾ ¦¸¡ñÎûÇÐ. Á§Äº¢Âì ¸øÅ¢ ¦¸¡û¨¸Â¡ÉÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ£¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óÐ ºÁý

¿¢¨ÄÔõ þ¨Â õ ¦ÀÚŨ¾ §¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ. §ÁÖõ, þôÒ¾¢Â

À¡¼ò¾¢ð¼Á¡ÉÐ 21¬õ áüÈ¡ñÊý ¯Ä¸ÁÂÁ¡¾ø, «È¢Å¡÷ó¾ ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ ¬¸¢Â ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌŨ¾Ôõ §¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¸½¢¾ô À¡¼ò¾¢ð¼Á¡ÉÐ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¸½¢¾ ¸ÕòÐÕ, ¸½¢¾ ¦Á¡Æ¢, ¸½ì¸¢Îõ ¾¢Èý, ¸¡Ã½ôÀÎòоø, À¢ÃɨÂò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø ÁüÚõ ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ÅÄ¢ÔÚòÐõ «ÊôÀ¨¼ À¡¼Á¡Ìõ. À¨¼ôÀ¡ì¸ò ¾¢Èý, ¦¾¡Æ¢ø Ó¨ÉôÒò ¾¢Èõ, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò ¦¾¡Æ¢ø ÑðÀõ ¬¸¢ÂÅü¨È ²üÈ þ¼ò¾¢ø ´ù¦Å¡Õ ¸üÈø ¾Ãò¾¢Öõ ¯ðÒÌò¾ §ÅñÎõ.

¬º¢Ã¢Â÷¸û ¦¾¡¼ì¸ô ÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¸½¢¾ô À¡¼ò¾¢ð¼ò¾¢ý §¿¡ì¸ò¨¾

«¨¼Å¾üÌ ´Õ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ. KSSR «ÁÄ¡ì¸ò¾¢ý Å¢¨Ç×, KSSR ¸½¢¾

¬Å½ò¾¢Öõ þôÀ¢üÈ¢Öõ ¸¡½ôÀÎõ ¸½¢¾ò ¸øÅ¢ì¸¡É §¾¨Å¸¨ÇÔõ

¯½÷׸¨ÇÔõ ÒâóÐûÇ ¬º¢Ã¢Â÷¸¨Çî º¡÷óÐûÇÐ. §ÁÖõ, þôÀ¢üÈ¢ ¬º¢Ã¢Â÷¸û

Á¡½Å÷¸Ç¢ §À¡ðÊ¢Îõ ¬üÈø, ºÁý ¿¢¨ÄÔõ þ¨Â Òõ ¦ÀÈ ÁüÚõ

ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ÍÀ£ðºò¨¾ ¯ÕÅ¡ì¸ ´Õ Ó츢 ÅÆ¢§¸¡Ä¡¸ ¾¢¸Øõ ±É ¿õÀôÀθ¢ÈÐ.

þôÀ¢üÈ¢ ÀøŨ¸ ¿¼ÅÊ쨸¸û, À¢üº¢¸û ÁüÚõ ¸üÈø ¾Ãò¨¾ô §À¡¾¢ìÌõ

Өȸû ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûǼ츢ÔûÇÐ. §ÁÖõ, º¢ó¾¨É ¬ü鬀 ÅÖôÀÎò¾×õ þôÀ¢üº¢ Ш½Ò⸢ÈÐ. þÕôÀ¢Ûõ, ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¬º¢Ã¢Â÷ ¾í¸Ç¢ý

¿¼ÅÊ쨸¸¨ÇÔõ

«¨Áì¸Ä¡õ.

À¢üº¢¸¨ÇÔõ

Á¡½Å÷¸ÙìÌô

ÀÂý

¾Õõ

Ũ¸Â¢ø

Á¡üÈ¢

¾ÃÁ¢ì¸ ³ó¾¡õ ¬ñÎ À¢üÈ¢¨Â ¯ÕÅ¡ì¸ ¾í¸Ç¢ý ¾¢È¨Á¸û, §¿Ãõ,

¿¢Ò½òÐÅõ ¬¸¢ÂÅü¨È ÅÆí¸¢Â «¨ÉòÐ ¿øÖûÇí¸ÙìÌõ þù§Å¨Ç¢ø ¸øÅ¢

«¨ÁîÍ ¯ÇÁ¡÷ó¾ ¿ýÈ¢¨Âî ºÁ÷ôÀ¢ì¸¢ýÈÐ.

À¢üȢ¢ý Å¢Çì¸õ

þôÀ¢üÈ¢ ¬º¢Ã¢Â÷¸ÙìÌô ÀûÇ¢ «ÇÅ¢ø ´Õ ÅÆ¢¸¡ðÊ áÄ¡¸ «¨Á¸¢ýÈÐ. ÅÌôÀ¨È ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ÖìÌ ´Õ ÓýÁ¡¾¢Ã¢Â¡¸×õ ¾¢¸ú¸¢ýÈÐ. Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø ÝÆÖìÌ ²üÀ þôÀ¢üȢ¢ø Á¡üÈí¸û ¦ºöÂÄ¡õ.§ÁÖõ, þôÀ¢üÈ¢ ¿¡ýÌ ¸ð¼ À¨¼ôÀ¡ü鬀 ¨ÁÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÅÌôÀ¨È ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ÖìÌ ²üÈÅ¡Ú §ÁõÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ.

À¢üȢ¢ý ÀÂýÀ¡Î

À¢üȢ¢ý ÀÂýÀ¡Î  ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕõ 

´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕõ

ÀâóШÃì¸ôÀð¼ À¢üº¢¸û «øÄÐ ±ØòÐ §Å¨Ä¸û

«¨¼Â §ÅñÊ ¿¢¨Ä

Á¡¾¢Ã¢¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊ쨸¡Ìõ. ¬¾Ä¡ø, ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¾ÃÁ¡É ¸üȨÄô ¦ÀÈ Üξø À¢üº¢ ÁüÚõ ¸üÈø ÝÆÖìÌ ²üÀ Á¡üÈí¸û ¦ºöÂÄ¡õ.

ÀÊ¿¢¨Ä

ÀÊ¿¢¨Ä

ÀâóШÃì¸ôÀð¼

¿¼ÅÊ쨸

ÀâóШÃì¸ôÀð¼ «ÏÌÓ¨È

ÀâóШÃì¸ôÀð¼ «ÏÌÓ¨È
¿¼ÅÊ쨸 ÀâóШÃì¸ôÀð¼ «ÏÌÓ¨È À¨¼ôÀ¡üÈø ÁüÚõ Òò¾¡ì¸ «ÊôÀ¨¼Â¢ø

À¨¼ôÀ¡üÈø ÁüÚõ Òò¾¡ì¸ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ÀÊôÀÊÂ¡É ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊ쨸¡Ìõ.

ÀâóШÃì¸ôÀð¼ Á¡¾¢Ã¢ì §¸ûÅ¢¸Ùõ, «øÄÐ ÓýÛ¨Ãì¸ôÀð¼ §¸ûÅ¢¸Ùõ.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ã À¡¼ò¾¢ð¼õ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN

MALAYSIA

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ã À¡¼ò¾¢ð¼õ

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø À¢üÈ¢

¸½¢¾õ

(¾Á¢úôÀûÇ¢)

¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¦ÅǢ£Î

( ¾Á¢úôÀûÇ¢ ) ¬ñÎ 5 ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ ¦ÅǢ£Π¸¨Äò¾¢ð¼ §ÁõÀ¡ðÎô À̾¢ 2014

¸¨Äò¾¢ð¼ §ÁõÀ¡ðÎô À̾¢

2014

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¸üÈø À̾¢: ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ ¾¨ÄôÒ: 1 000 000

¸üÈø À̾¢:

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¾¨ÄôÒ:

1 000 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ

±ñ¸û

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ: ¸üÈø ¾Ãõ: §¿Ãõ:
¯ûǼì¸ò ¾Ãõ:
¸üÈø ¾Ãõ:
§¿Ãõ:

1.3

§¾¡½¢ அமைப்பில் எண்கள்.

(i) ´ü¨ÈôÀ¨¼, þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.

60 ¿¢Á¢¼õ

ÀÊ¿¢¨Ä

1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä

¯üÚ§¿¡ì̾Öõ

ÀÌò¾¡ö¾Öõ

2. ¸üÀ¨Éò ¾¢Èý

²¼¨Ä

¯ÕÅ¡ì̾ø

²¼¨Äò

¦¾¡Ìò¾¡ö¾ø

ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸

«. ³óÐ ¿¢Á¢¼ ±ñ Å¢¨Ç¡ðÎ ¦ÅñÀĨ¸Â¢ø º¢Ä ±ñ «ð¨¼¸¨Ç ´ðξø.

¦ÅñÀĨ¸Â¢ø º¢Ä ±ñ «ð¨¼¸¨Ç ´ðξø. ¬. ´ù¦Å¡Õ ±ñ¨½Ôõ 2 ¬ø ÅÌìÌõÀÊ
¦ÅñÀĨ¸Â¢ø º¢Ä ±ñ «ð¨¼¸¨Ç ´ðξø. ¬. ´ù¦Å¡Õ ±ñ¨½Ôõ 2 ¬ø ÅÌìÌõÀÊ

¬. ´ù¦Å¡Õ ±ñ¨½Ôõ 2¬ø ÅÌìÌõÀÊ Á¡½Å÷¸¨Çô À½¢ò¾ø. þ. ´ü¨ÈôÀ¨¼ ±ñ, þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢¸¨Çì ¸üÈø ¾¨ÄôÒìÌ ±üÀ þ¨ÉòÐ ¬º¢Ã¢Â÷¸û §¸ðÎõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Á¡½Å÷¸¨Çò ÐÄí¸î ¦ºö¾ø.

ÌÈ¢ôÒ:

Á£¾ÓûÇ ±ñ ´ü¨ÈôÀ¨¼ ±ñ½¡Ìõ. Á£¾õ Åá¾ ±ñ þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ½¡Ìõ.

«. ¸£§ÆÔûÇ Á¡¾¢Ã¢ìÌ ²üÀ ´Õ ÝÆ¨Ä ¯ÕÅ¡ì̸. «Ãº¡í¸ «ÖÅĸõ ´ù¦Å¡Õ Á¡¿¢Äò¾¢Öõ ¿Îò¾Ã ÅÕÁ¡Éõ ÌÊ¢ÕôÀ¡Ç÷¸Ç¢ý ¬ö× ´ý¨È ¿¼ò¾¢ÂÐ. ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ ¸¡Ä «ð¼Å¨½ ÌÈ¢ôÀ¢ý ŢǡÀ¨Éì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

Á¡¿¢Äõ

Á¡¿¢Äõ

¦¸¼¡

§ÀÃì

¸¢Çó¾¡ý

¾¢Ãí¸¡Û

º¢Ä¡íÜ÷

§¸¡ÄÄõâ÷

¦¿¸¢Ã¢ ¦ºõÀ¢Ä¡ý

ÌÊ¢ÕôÀ¡Ç÷¸Ç¢ý

ÌÊ¢ÕôÀ¡Ç÷¸Ç¢ý

±ñ½¢ì¨¸

±ñ½¢ì¨¸

490

520

480

510

490

500

500

000

000

000

215

215

000

215

ÀâóШÃì¸ôÀð¼

«ÏÌÓ¨È

¦¸¡Îì¸ôÀð¼

±ñ¨½ ¿¢¨È×

¦ºö¸, 2¬ø

ÅÌì¸×õ

1. Á£¾õ ÅÕõ ±ñ?

2. Á£¾õ Åá¾ ±ñ?

±ñ¨½ ¿¢¨È× ¦ºö¸, 2 ¬ø ÅÌì¸×õ 1. Á£¾õ ÅÕõ ±ñ? 2. Á£¾õ Åá¾ ±ñ?
±ñ¨½ ¿¢¨È× ¦ºö¸, 2 ¬ø ÅÌì¸×õ 1. Á£¾õ ÅÕõ ±ñ? 2. Á£¾õ Åá¾ ±ñ? 1

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 3. ÅÇ÷ §ÁõÀÎòоø Á¾¢ôÀ¢Î¾ø Áġ측
3. ÅÇ÷ §ÁõÀÎòоø Á¾¢ôÀ¢Î¾ø Áġ측 §ƒ¡Ü÷ i. 1. 2. 3. þÃð¨¼ôÀ¨¼
3. ÅÇ÷ §ÁõÀÎòоø Á¾¢ôÀ¢Î¾ø Áġ측 §ƒ¡Ü÷ i. 1. 2. 3. þÃð¨¼ôÀ¨¼
3. ÅÇ÷ §ÁõÀÎòоø Á¾¢ôÀ¢Î¾ø Áġ측 §ƒ¡Ü÷ i. 1. 2. 3. þÃð¨¼ôÀ¨¼

3. ÅÇ÷

§ÁõÀÎòоø

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø

Áġ측

§ƒ¡Ü÷

i.

1.

2.

3.

þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ

480

´ü¨ÈôÀ¨¼ ±ñ

480

510 000

480 215

±ñ 480 ´ü¨ÈôÀ¨¼ ±ñ 480 510 000 480 215 ¬. «ð¼Å¨½ôÀÊ, ÀøŨ¸ ¯ì¾¢¸¨Çô
±ñ 480 ´ü¨ÈôÀ¨¼ ±ñ 480 510 000 480 215 ¬. «ð¼Å¨½ôÀÊ, ÀøŨ¸ ¯ì¾¢¸¨Çô
±ñ 480 ´ü¨ÈôÀ¨¼ ±ñ 480 510 000 480 215 ¬. «ð¼Å¨½ôÀÊ, ÀøŨ¸ ¯ì¾¢¸¨Çô

¬. «ð¼Å¨½ôÀÊ, ÀøŨ¸ ¯ì¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢, À¢ÃÉìÌò ¾£÷׸¡É þÃð¨¼ôÀ¨¼, ´ü¨ÈôÀ¨¼ ±ñ ¿¢Ãø¸¨Ç Ũ¸ôÀÎò¾¢ Á¡ÉÅ÷¸ÙìÌ ÅÆ¢¸¡ðξø.

ÀðÊÂ¨Ä Ó¨È¡¸ ¾Â¡Ã¢ò¾ø.

§¾¡Ã½¢ ±ñ¸¨Ç ²Ú Å⨺¢ø Å⨺ôÀÎòоø.

þÃð¨¼ôÀ¨¼, ´ü¨ÈôÀ¨¼ ±ñ¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø.

ÌØ ±ñ¸¨Ç §ÅÚÀÎò¾¢ì ¸¡ðξø.

000, 490 000, 500 000, 510 000, 520 000.

215, 490 215, 500 215, 510 215

4. Å¢¨¼¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ Á¡½Å÷¸û ¸ÇóШáξø.

ÌȢŨ芯՚̾ø

þÃð¨¼ôÀ¨¼, ´ü¨ÈôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢ ¿¢Ã¨Äì ¸¡ðÎõ ÌÈ¢¨Å ŨàÁ¡½Å÷¸ÙìÌ ÅÆ¢¸¡ðξø. þ¨½ôÒ 1³ô À¡÷ì¸×õ.

Áø ¿¢¨ÄÂõ

Á¡¿¢Äõ B

620 225

áø ¿¢¨ÄÂõ

Á¡¿¢Äõ D

630 220

±ÎòÐ측ðÎ §¸ûÅ¢¸û:

Áø ¿¢¨ÄÂõ

Á¡¿¢Äõ A

620 220

áø ¿¢¨ÄÂõ

Á¡¿¢Äõ C

630 225

À¢ÃɸÙìÌ ¾£÷× ¸¡ñ¾ø

Áò¾¢Â «Ãº¡í¸õ, º¢Ä Á¡¿¢Ä áĸí¸ÙìÌ áø¸¨Ç Å¢¿¢§Â¡¸¢òÐ, ¸£§ÆÔûÇ «ð¼Å¨½, ´ù¦Å¡Õ Á¡¿¢Äò¾¢üÌ ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀüÈ áú¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

áú¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ. «ð¼Å¨½Â¢ø º¢È¢Â ±ñ¨½ ÅÌòÐ ¦ÀâÂ
áú¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ. «ð¼Å¨½Â¢ø º¢È¢Â ±ñ¨½ ÅÌòÐ ¦ÀâÂ

«ð¼Å¨½Â¢ø º¢È¢Â ±ñ¨½ ÅÌòÐ ¦Àâ ±ñ Ũà Å⨺ôÀÎòоø.

§¸ûÅ¢¨Âô ÒâóÐì ¦¸¡ûÇ Á¡½Å÷ Ìؚ⡸ Ţš¾¢ôÀ÷.

Å⨺ôÀÎòоø. §¸ûÅ¢¨Âô ÒâóÐì ¦¸¡ûÇ Á¡½Å÷ Ìؚ⡸ Ţš¾¢ôÀ÷. 2

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 4. ¿¼ÅÊ쨸 ¦ºÂÄ¡ì¸õ ¦¾¡¼÷ ¿¼ÅÊ쨸
4. ¿¼ÅÊ쨸 ¦ºÂÄ¡ì¸õ ¦¾¡¼÷ ¿¼ÅÊ쨸 Á¾¢ôÀ£Î ÀýÒ¿ÄÛõ ¿ýɼò¨¾Ôõ áø

4. ¿¼ÅÊ쨸

¦ºÂÄ¡ì¸õ

¦¾¡¼÷ ¿¼ÅÊ쨸

Á¾¢ôÀ£Î

ÀýÒ¿ÄÛõ

¿ýɼò¨¾Ôõ

áø ¿¢¨ÄÂõ

áø ¿¢¨ÄÂõ

Á¡¿¢Äõ E

Á¡¿¢Äõ F

640

225

640

220

áø ¿¢¨ÄÂõ

áø ¿¢¨ÄÂõ

Á¡¿¢Äõ G

Á¡¿¢Äõ H

650

220

650

225

ÌØ ¿¼ÅÊ쨸

1. Á¡½Å÷¸¨Çî º¢Ä ÌØì¸Ç¡¸ô À¢Ã¢ò¾ø.

2. ´ù¦Å¡Õ ÌØÅ¢É÷ìÌõ ´Õ ±Îòи¡ðÎ §¸ûÅ¢¸¨Ç ¦¸¡Îò¾ø.

3. ¿£í¸û, ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ Òò¾¸í¸Ç¢ý ´Ð츣𨼠´ü¨ÈôÀ¨¼ ÁüÚõ þÃð¨¼ôÀ¨¼Â¢ø ¿¢ÃøÀÎò¾ §ÅñÎõ.

i) ±ñ §¾¡Ã½¢

ii) ±ñ §¸¡Î : ÌØ 2

iii) ŨÃ×

: ÌØ 1

: ÌØ 3

À¢üº¢¾¡û 1³ ´ù¦Å¡Õ Á¡½Å÷¸ÙìÌõ ÅÆí̾ø.

Á¡½Å÷¸Ù¼ý Å¢¨¼¸¨Ç ¸ÄóШáξø

§¸ûŢ째ü¸ ÌØ ¿¼ÅÊ쨸¢¨É §Áü¦¸¡ûÇø.

À¢üº¢ò¾¡Ç¢ÖûÇ ¿¼ÅÊ쨸¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸.

¿¼ÅÊ쨸¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸. Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬üÈÙ째üÀ
¿¼ÅÊ쨸¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸. Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬üÈÙ째üÀ
¿¼ÅÊ쨸¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸. Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬üÈÙ째üÀ

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬üÈÙ째üÀ À¢üº¢¾¡Ç¢ÖûÇ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ ±ØòÐ ãÄÁ¡¸×õ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.

´ýÚÀξø, ¯¾×¾ø, ͸¡Ä¢ø ¿¢üÈø, ÓÂüº¢

Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷. ´ýÚÀξø, ¯¾×¾ø, ͸¡Ä¢ø ¿¢üÈø, ÓÂüº¢ 3

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 þ¨½ôÒ 1 Á¡¿¢Äò¾¢ü§¸üÀ þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢
±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 þ¨½ôÒ 1 Á¡¿¢Äò¾¢ü§¸üÀ þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢

þ¨½ôÒ 1

Á¡¿¢Äò¾¢ü§¸üÀ þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢

þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢ Á¡¿¢Äò¾¢ü§¸üÀ ´ü¨ÈÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢

Á¡¿¢Äò¾¢ü§¸üÀ ´ü¨ÈÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢

510215

500215 490215 480215
500215
490215
480215

§ƒ¡Ü÷

º¢Ä¡íÜ÷

¾¢Ãí¸¡Û

¦¿¸¢Ã¢ ¦ºõÀ¢Ä¡ý

±ñ §¾¡Ã½¢ 510215 500215 490215 480215 §ƒ¡Ü÷ º¢Ä¡íÜ÷ ¾¢Ãí¸¡Û ¦¿¸¢Ã¢ ¦ºõÀ¢Ä¡ý 4

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦ÀÂ÷: ¬ñÎ : À¢üº¢ò¾¡û 1 ±øÄ¡ §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ

¦ÀÂ÷:

¬ñÎ :

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦ÀÂ÷: ¬ñÎ : À¢üº¢ò¾¡û 1 ±øÄ¡ §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ

À¢üº¢ò¾¡û 1

±øÄ¡ §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢. «. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ´ý¨ÈôÀ¨¼ ÁüÚõ þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ¸¨Ç ¸£ú측Ïõ «ð¼Å¨½¨Â ²Ú Å⨺¢ø Á£ñÎõ ±Øи.

632 276 682 296 662 288 861 369 357 489 760 593 659 817 458
632 276
682 296
662 288
861 369
357 489
760 593
659 817
458 265
652 284
672 292
559 041
642 280

þÃð¨¼ôÀ¨¼

´ü¨ÈôÀ¨¼

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

6)

6)

¬. §Áü¸¡Ïõ ´ü¨ÈôÀ¨¼ ÁüÚõ þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ¸¨Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â «¨¼Â¡Çí ¸¡ñ¸. ±ñ §¾¡Ã½¢Â¢¨É «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ Ó¾ø ±ñÏìÌ ÓýÛûÇ 5 ±ñ¸¨Ç ±Øи.

þÃð¨¼ôÀ¨¼

þÃð¨¼ôÀ¨¼
þÃð¨¼ôÀ¨¼
þÃð¨¼ôÀ¨¼
þÃð¨¼ôÀ¨¼
þÃð¨¼ôÀ¨¼

´ü¨ÈôÀ¨¼

´ü¨ÈôÀ¨¼
´ü¨ÈôÀ¨¼
´ü¨ÈôÀ¨¼
´ü¨ÈôÀ¨¼
´ü¨ÈôÀ¨¼
¦¸¡ñÎ Ó¾ø ±ñÏìÌ ÓýÛûÇ 5 ±ñ¸¨Ç ±Øи. þÃð¨¼ôÀ¨¼ ´ü¨ÈôÀ¨¼ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¸üÈø À̾¢: ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ ¾¨ÄôÒ: 1 000 000

¸üÈø À̾¢:

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¾¨ÄôÒ:

1 000 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ: ¸üÈø ¾Ãõ: §¿Ãõ:
¯ûǼì¸ò ¾Ãõ:
¸üÈø ¾Ãõ:
§¿Ãõ:

1.3 §¾¡½¢ அமைப்பில் எண்கள்

ii.

´ü¨ÈôÀ¨¼, þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.

60 ¿¢Á¢¼õ

ÀÊ¿¢¨Ä

ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸

ÀâóШÃì¸ôÀð¼

«ÏÌÓ¨È

1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä

¯üÚ§¿¡ì̾Öõ

ÀÌò¾¡ö¾Öõ

«. ÀøÖ¼¸ì¸¡ðº¢Â¢ý ÅÆ¢ ±ñ Å⨺¢¨Éì ¸¡ðξø.

ÅÆ¢ ±ñ Å⨺¢¨Éì ¸¡ðξø. ¬. Á¡½Å÷¸û º¢ó¾¢òÐ ‘A’ þý

¬. Á¡½Å÷¸û º¢ó¾¢òÐ ‘A’ þý Á¾¢ô¨À ¸ñÎÀ¢Êò¾ø.

§¸ûÅ¢:

¾£÷×:

þý Á¾¢ô¨À ¸ñÎÀ¢Êò¾ø. §¸ûÅ¢: ¾£÷×: þý Á¾¢ôÒ ±ýÉ? ±ñ Å⨺¢ø ‘A’ þý

þý Á¾¢ôÒ ±ýÉ?

±ñ Å⨺¢ø ‘A’ þý Á¾¢ôÀì ¸ñÎÀ¢Ê

i. ºÁ §¾¡Ã½¢ ±ñ¸¨Ç «¨¼Â¡Çí ¸¡Ï¾ø.

ii. ‘ÓÂýÚ ¾£÷× ¸¡Ï¾ø’ ÅƢӨȨÂô ÀÂýÀÎòоø.ºÃ¢Â¡É ±ñ §¾¡Ã½¢ ÀÂýÀÎòÐŨ¾ ¯Ú¾¢ôÀÎòоø.

Á¡¾¢Ã¢ Å¢¨¼:

21

(+2) , 23 (+3) , 26 (+4) ,

Å¢¨¼: 2 1 (+2) , 2 3 (+3) , 2 6 (+4) , (+5) , 3

(+5) , 35.

«. §ÅÚ ´Õ ±ñ Å⨺¢¨É ¸¡ðξø, ±ÎòÐ측ðÎ:

±ñ Å⨺¢ø ‘B’ þý Á¾¢ôÀì ¸ñÎÀ¢Ê

34 (+4) , 38 (+4) , B (+4) , 46 (+4) , 50.

‘B’ þý Á¾¢ôÀì ¸ñÎÀ¢Ê 3 4 (+4) , 3 8 (+4) , B (+4) , 4

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 2. ¸üÀ¨Éò «. º¢Ä ±ñ «ð¨¼¸¨Ç ¦ÅñÀĨ¸Â¢ø ´ðξø.

2. ¸üÀ¨Éò

«. º¢Ä ±ñ «ð¨¼¸¨Ç ¦ÅñÀĨ¸Â¢ø ´ðξø.

 

¾¢Èý

 

±ÎòÐ측ðÎ:

 

²¼¨Ä

¯ÕÅ¡ì̾ø

 
       

40

391

40 393

 

, ,

 

¸¡ð¼ôÀÎõ ±ñ¸¨Çì ÜÚ¾ø

²¼¨Äò

40

396

 

, ?

,

¦¾¡Ìò¾¡ö¾ø

40

405

?

 
 

, ,

 
   

?

 

, 40 426

,

 

?

.

¬. Á¡½Å÷¸û ±ñ §¾¡Ã½¢Â¢ø Å¢ÎÀð¼ ±ñ¸¨Ç

§À¡ø¡ ¯ò¾¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ¿¢ÃôÒ¾ø.

i.

±ñ Å⨺¨Âô ÒâóÐ즸¡ûÙ¾ø.

ii.

±ñ §¾¡Ã½¢¸¨Ç ¯Ú¾¢ÀÎò¾ ¯ò¾¢¸¨Çò ¾¢ð¼Á¢Î¾ø.

iii.

¯ò¾¢¸¨Ç «ÁøÀÎòоø.

 

40

391 +2 = 40 393

 

40

393 +3 = 40 396

40

396 +4 = 40 400

40

400 +5 = 40 405

40

405 +6 = 40 411

40

411 +7 = 40 418

40

418 +8 = 40 426

40

426 +9 = 40 435

iv.

ºÃ¢ À¡÷ò¾ø.

þ. ¸£ú¸¡Ïõ ±ÎòÐ측ðÎ ±ñ¸¨Ç ‘¬’ ¿¼ÅÊ쨸¢¨É Á£ñÎõ ¦ºö¾ø

i. 210 000, 220 000,

,

,

250 000.

Ii

,

321 015, 322 015,

 

,

325 015

3. ÅÇ÷

ÌØ ¿¼ÅÊ쨸

   

§ÁõÀÎòоø

«. Á¡½Å÷¸¨Ç ÌØÅ¡¸ô À¢Ã¢ò¾ø.¸£ú¸¡Ïõ ¦Åù§ÅÚ ÅƢӨȸ¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ÌØÅ¢ø ¸ÄóШÃÂ¡Ê À¢ÃÉìÌò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø.

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø

 

i. §À¡ø¡ ÅÆ¢Ó¨È ii. «ð¼Å¨½ iii. ±ñ §¸¡Î

 
Á¾¢ôÀ¢Î¾ø   i. §À¡ø¡ ÅÆ¢Ó¨È ii. «ð¼Å¨½ iii. ±ñ §¸¡Î   7

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¬. ¸£ú측Ïõ ´Õ ÝÆ¨Ä ¸¡ñÀ¢ò¾ø. ´Õ
¬. ¸£ú측Ïõ ´Õ ÝÆ¨Ä ¸¡ñÀ¢ò¾ø. ´Õ ÌÊ¿£÷¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä ƒÉÅâ Á¡¾ò¾¢ø 48

¬. ¸£ú측Ïõ ´Õ ÝÆ¨Ä ¸¡ñÀ¢ò¾ø.

´Õ ÌÊ¿£÷¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä ƒÉÅâ Á¡¾ò¾¢ø 48 220 ÌÊ¿£÷ Êý¸¨Ç ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾Ð. ²ôÃø Á¡¾ò¾¢ø 510 220 Êý¸¨ÇÔõ §Á Á¡¾ò¾¢ø 520 220 Êý¸¨ÇÔõ ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾Ð. ´ù¦Å¡Õ Á¡¾Óõ ºÁ «ÇÅ¢Ä¡É ±ñ½¢ì¨¸¨Â ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾¡ø, À¢ôÃÅâ ÁüÚõ Á¡÷î Á¡¾ò¾¢ø ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾ ÌÊ¿£÷ Êý¸û ±ò¾¨É?

±ÎòÐ측ðÎ «ð¼Å½¡¨Âì ¦¸¡ñÎ ¾£÷× ¸¡ñ¸.

Á¡¾õ

¦ÅǢ£Î

 

§ÅÚÀ¡Î

ƒÉÅâ

480

220

ƒÉÅâ 480 220    
   
 

10

000

À¢ôÃÅâ

 

?

 

Á¡÷î

?

 

²ôÃø

510

220

²ôÃø 510 220    
   
 

10

000

§Á

520

220

 

«)

¬)

 

480

220

+ 10 000

 

490

220

+ 10 000

 

500

220

510

220

- 10 000

 

500

220

- 10 000

 

490

220

Å¢¨¼:

À¢ôÃÅâ ÁüÚõ Á¡÷î Á¡¾ò¾¢ø ¾Ä¡ 490 220 ÁüÚõ 500 220 ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾Ð.

¸£ú측Ïõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ ¿£í¸û ¦À¡Ä¢Â¡ ÅÆ¢Ó¨È, «ð¼Å¨½, ±ñ §¸¡Î ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ ¾£÷× ¸¡Ï¾ø.

¦À¡Ä¢Â¡ ÅÆ¢Ó¨È, «ð¼Å¨½, ±ñ §¸¡Î ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ ¾£÷× ¸¡Ï¾ø. 8

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 4. ¿¼ÅÊ쨸 À¢üº¢ò¾¡û 2 ³ ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕìÌõ

4. ¿¼ÅÊ쨸

À¢üº¢ò¾¡û 2³ ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕìÌõ ÅÆí̾ø.

À¢üº¢ò¾¡Ç¢ÖûÇ ¿¼ÅÊ쨸¸ÙìÌ ¾£÷× ¸¡ñ¸.

¦ºÂÄ¡ì¸õ

Å¢¨¼¨Â ¸ÄóШáξø

¦¾¡¼÷

 

¿¼ÅÊ쨸

Á¾¢ôÀ£Î

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬üÈÖ째üÀ À¢üº¢ò¾¡Ç¢ÖûÇ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ ±ØòÐ ãÄÁ¡¸×õ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.

பண்பு¿ÄÛõ

´òШÆôÒ, ¯¾×¾ø, ͸¡Ä¢ø ¿¢üÈø, ÓÂüº¢.

 

¿ýɼò¨¾Ôõ

¿ÄÛõ ´òШÆôÒ, ¯¾×¾ø, ͸¡Ä¢ø ¿¢üÈø, ÓÂüº¢.   ¿ýɼò¨¾Ôõ 9

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦ÀÂ÷: ¬ñÎ : À¢üº¢ò¾¡û 2 «. ¸£ú측Ïõ ±ñÅ⨺¨Â,

¦ÀÂ÷:

¬ñÎ :

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦ÀÂ÷: ¬ñÎ : À¢üº¢ò¾¡û 2 «. ¸£ú측Ïõ ±ñÅ⨺¨Â,

À¢üº¢ò¾¡û 2

«. ¸£ú측Ïõ ±ñÅ⨺¨Â, ²üÈ §¾¡Ã½¢¨Âì ¦¸¡ñÎ â÷ò¾¢ ¦ºö¸.

1)

,

567 512, 578 664,

 

,

2)

,

472 193,

,

520 633, 544 853.

3)

,

,

264 777, 285 817,

4) 990 245, 910 245, 850 245,

5)

,

345 694, 345 494,

,

,

, 790 245

¬. ¸£ú측Ïõ §¾¡Ã½¢Â¢ø 5 Àð¼½í¸Ç¢ý Áì¸û ¦¾¡¨¸ Å⨺ôÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ. ¸£ú¸¡Ïõ ÌÈ¢¨Åô â÷ò¾¢ ¦ºö¸.

³óÐ Àð¼½í¸Ç¢ý Áì¸û ¦¾¡¨¸

¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢×

Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879
Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879
Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879
Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879
Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879
Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879
Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879
Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879
Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879
Áì¸û ¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879

X =

423 678

¦¾¡ ¨ ¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879 678

537 678

x

y

879 678

³óÐ Àð¼½í¸Ç¢ý Áì¸û ¦¾¡¨¸ ¦¿Õì¸ò¾¢ý ÌÈ¢×

y =

ÌÈ¢ × X = 423 678 537 678 x y 879 678 ³óÐ Àð¼½í¸Ç¢ý Áì¸û ¦¾¡¨¸

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¸üÈø À̾¢ : ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ ¾¨ÄôÒ : 1 000 000

¸üÈø À̾¢:

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¾¨ÄôÒ:

1 000 000ìÌû §º÷ò¾ø

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ: ¸üÈø ¾Ãõ: §¿Ãõ:
¯ûǼì¸ò ¾Ãõ:
¸üÈø ¾Ãõ:
§¿Ãõ:

2.1 þÃñÎ Ó¾ø ³óРŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨Çî §º÷ôÀ÷.

(i) «ÛÁ¡É¢ò¾ø ¯ðÀð¼ ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¬Ú þÄì¸í¸û ŨÃÂ¢Ä¡É þÃñÎ, ãýÚ, ¿¡ýÌ, ³óÐ þÄì¸ ±ñ¸Ç¢ý ÜðÎò ¦¾¡¨¸ 1 000 000ìÌ §Áü§À¡¸¡Áø §º÷ôÀ÷.

90 ¿¢Á¢¼õ

ÀÊ¿¢¨Ä

1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä

¯üÚ§¿¡ì̾Öõ

ÀÌò¾¡ö¾Öõ

2. ¸üÀ¨Éò ¾¢Èý

²¼¨Ä

¯ÕÅ¡ì̾ø

ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸

«. ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷ ÁüÚõ ÌÚ즸ØòÐì ¸ð¼õ «¼í¸¢Â «ð¨¼¨Â ÅÆí̾ø.

¬. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ãì ¦¸¡ñÎ ÌÚ즸ØòÐì ¸ð¼ò¨¾ô â÷ò¾¢ ¦ºö¾ø.

þ¼Á¢ÕóÐ ÅÄõ

1. 23 103 + 26 611 =

2. 3030 +

+ 13 040 = 26 070 + 33 014 = 86 079

§ÁÄ¢ÕóÐ ¸£ú

1.

30 000 + 13 125 =

4.

20 000 +

= 90 000

5.

+ 23 = 40 098

1 4 5 ² 3
1
4
5
²
3

þ. Á¡½Å÷¸Ù¼ý ÌÚ즸ØòÐì ¸ð¼ò¨¾ô â÷ò¾¢ ¦ºöÔõ ӨȨÂì ¸ÄóШáξø.

«. §º÷ò¾ø ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½

§ÅÚ

Å ¸¡ðξø.

ò¾¢¸¨Çô Âý Îò¾

400 375 + 346 223

ÀâóШÃì¸ôÀð¼

«ÏÌÓ¨È

i. ÌÚ즸 òÐì

¸ð ò¨¾ì

¸ÅÉ¢ò θ.

ii. ¿£í¸û ±ùŨ¸Â¢ø «ì¸ð¼í¸¨Çô â÷ò¾¢ ¦ºöÅ£÷¸û?

i.

¿£ ¸

±¨¾

üÈ

÷¸

±ùŨ¸Â¢ø «ì¸ð¼í¸¨Çô â÷ò¾¢ ¦ºöÅ£÷¸û? i. ¿£ ¸ ±¨¾ üÈ ÷¸ 11

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ²¼¨Äò   Á¡ ò¾ø   ii. ± Ũ¸Â¢Ä¡É ÅÆ¢Ó¨È

²¼¨Äò

 

Á¡

ò¾ø

 

ii. ± Ũ¸Â¢Ä¡É ÅÆ¢Ó¨È ÷׸¡ Á¢¸×õ ÍÄÀÁ¡ÉÐ?

¦¾¡Ìò¾¡ö¾ø

 

400

375

400 000400 375

 

346

223

300 000346 223

400

000 + 300 000 = 700 000

iii. ²ý?

±ñ À¢Ã¢ôÒ Ó¨È¢ø §º÷ò¾ø

iv. ÁüÈ ±ÎòÐì ¸¡ðθ¨Çì ¸¡ñ¸. «ÅüÈ¢ø ±Ð ÍÄÀÁ¡ÉÐ?

 

400

000 +

00 000 +

0 000 + 300 + 70 + 5

300

000 + 40 000 +

6 000 + 200 + 20 + 3

700

000 + 40 000 + 6 000 + 500 + 90 + 8

 
 

700 000

 

40 000

6 000

500

90

 

+

8

 

746 598

 

¬. þÕ ±ñ¸¨Çì ¸¡ðξø. 54 119 + 13 254 =

 

þ. ÅÆì¸Á¡¸ô ÀÂýÀÎòÐõ ¯ò¾¢¸¨Çò ¾Å¢÷òÐ §ÅÚ ¯ò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¦º ӨȨÂò ¾£÷× ¸¡ñ¸. §º÷ò¾Öõ ̨Èò¾Öõ

 
54 119 13 254
54
119
13 254

+1

- 1

54 120  54 119 13 254 +1 - 1

+

13 253+

 

67

373

 

67 373

®. ¸£ú측Ïõ ¸½ì̸¨Çò ¾£÷× ¸¡ñÀ¾üÌ Á¡½Å÷¸¨Çô À½¢ò¾ø.

 

i) 399 999 + 299 999 + 199 999 =

ii) 199 992 + 499 993 + 19 995 + 9 996 =

iii) 599 998 + 49 997 + 29 999 + 5 996 =

þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÀ §º÷ò¾ø. ¯. 1 2 3 4 5 6 + 7 890 + 12 325 + 835 647=

+ 49 997 + 29 999 + 5 996 = þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÀ §º÷ò¾ø. ¯. 1 2

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5     1 2 3 4 5 6 ´ýÚ¸¨Çî §º÷ì¸×õ 6
   

1 2 3 4 5 6

´ýÚ¸¨Çî §º÷ì¸×õ 6 + 0 + 5 + 7 = 18 Àòи¨Çî §º÷ì¸×õ

 
 

+

7 8 9 0 1 2 3 2 5

8 3 5 6 4 7

 

0 6

2 1

1 8

5 ÀòÐ + 9 ÀòÐ + 2 ÀòÐ + 4 ÀòÐ = 20 ÀòÐ áÚ¸¨Çî §º÷ì¸×õ

4 áÚ + 8 áÚ + 3 áÚ +

6 áÚ = 21 áÚ

0 9 1 7 2 0 9 7 9 3 1 8

 

¬Â¢Ãí¸¨Çî §º÷ì¸×õ

 

3

¬Â¢Ãõ + 7 ¬Â¢Ãõ + 2 ¬Â¢Ãõ +

5

¬Â¢Ãõ = 17 ¬Â¢Ãõ

Àò¾¡Â¢Ãí¸¨Çî §º÷ì¸×õ 2 Àò¾¡Â¢Ãõ + 1 Àò¾¡Â¢Ãõ + 3 Àò¾¡Â¢Ãõ =

6 Àò¾¡Â¢Ãõ áȡ¢Ãí¸¨Çî §º÷ì¸×õ 1 áȡ¢Ãõ + 8 áȡ¢Ãõ = 9 áȡ¢Ãõ

°. §Áü¸¡Ïõ ±ÎòÐ측ðθ¨Çò Ш½Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ³óÐ ±ñ¸û Ũà ¬Ú þÄì¸ ±ñ¸Ç¢ø §º÷ò¾ø.

 

3. ÅÇ÷

«.º¢Ä ÌØì¸¨Ç «¨Áò¾ø. ÌØ ¿¢¸Ã¡Ä¢ ¦ÀðÊ¢ø ¯ûÇ §¸ûÅ¢ «ð¨¼¨Â ±Îò¾ø.

i. ÌØÅ¢ø ¸ÄóШáÊ

§¸ûÅ¢¸ÙìÌô ¾¢ÄÇ¢ò θ.

§ÁõÀÎòоø

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø

¬.Á¡½Å÷¸û ÌØÅ¢ø ¸ÄóШáξø. Á¢¸ Å¢¨ÃÅ¡¸×õ ºÃ¢Â¡¸×õ ²¾¡Å¦¾¡Õ ¯ò¾¢¨Âô Âý Îò¾¢ Å¢¨ ÂÇ¢ìÌõ

 

Ì

ɧà ¦ÅüȢ¡Ç÷ ¬Å÷.

 
   

125

367 + 78 423 =

 

37 825 + 437 516 =

 

754

283 + 154 887 =

 

671

652 + 23 231 =

4. ¿¼ÅÊ쨸

.

¢üº¢ò¾¡û 3³ ´ù¦Å¡Õ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ÅÆí̾ø.

 

i. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ þÎÀ½¢¨Âî ¦ºö¸.

¦ºÂÄ¡ì¸õ

¦¾¡¼÷ ¿¼ÅÊ쨸

¬. Á¡½Å÷¸Ù¼ý Å¢¨¼¨Âì ¸ÄóШáξø.

 

Á¾¢ôÀ£Î

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬üÈÖ째üÀ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ôÀ÷. ¸üÈø ¾¢È¨É «¨¼ó¾ À¢ý «Îò¾ò ¾¢ÈÛìÌî ¦ºøÖ¾ø.

ñ ¿ÄÛõ

¦À¡ÚôÒ½÷×, ´òШÆôÒ.

 

¿ýɼò¨¾Ôõ

¾¢ÈÛìÌî ¦ºøÖ¾ø. ñ ¿ÄÛõ ¦À¡ÚôÒ½÷×, ´òШÆôÒ.   ¿ýɼò¨¾Ôõ 13

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦ÀÂ÷ : ÅÌôÒ : 1) ¸£§Æ ¬Ú ±ñ¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ :

¦ÀÂ÷ :

ÅÌôÒ:

1) ¸£§Æ ¬Ú ±ñ¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ:

: 1) ¸£§Æ ¬Ú ±ñ¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ : À¢üº¢ò¾¡û 3 175 456 78 695 267 826

À¢üº¢ò¾¡û 3

175

456

78 695

267 826

217

035

171 065

129 486

§Áü¸¡Ïõ ±ñ¸¨Çì ¸£§Æ ÅÆí¸ôÀð¼ Å¢Çì¸ôÀ¼ò¾¢ø ¿¢¨È× ¦ºö¸. ¦¾¡¼÷óÐ ´§Ã Å⨺¢ø ¸¡½ôÀÎõ ãýÚ ±ñ¸Ç¢ý ÜðÎò¦¾¡¨¸ 563 256 ¬Ìõ. µ÷ ±ñ¨½ ´Õ Ó¨È ÁðΧÁ ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ.

216 735
216 735
±ñ¸Ç¢ý ÜðÎò¦¾¡¨¸ 563 256 ¬Ìõ. µ÷ ±ñ¨½ ´Õ Ó¨È ÁðΧÁ ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ. 216 735 14

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 2) §º÷ò¾¢Î¸ . i) 130 625 + 412 815 + 3

2) §º÷ò¾¢Î¸.

i) 130 625 + 412 815 + 3 307 =

ii) 581 436 + 418 + 270 279 =

iii) 403 816 + 136 728 + 7 288 =

iv) 271 354 + 48 170 + 3 369 + 82 =

v) 563 196 + 316 602 + 4 768 + 439 + 5 =

vi) 78 572 + 624 187 + 3 071 +

696 + 114 495 =

vii) 6 593 + 365 429 + 45 999 + 18 + 725 =

iix)

364 + 400 512 + 26 000 + 59 + 7 492 =

+ 696 + 114 495 = vii) 6 593 + 365 429 + 45 999 +

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 3) ¾£÷× ¸¡ñ¸. Êô ¨ §¸ûÅ¢ ±ÎòÐ측ðÎ: 4 9 9 2

3) ¾£÷× ¸¡ñ¸.

Êô ¨ §¸ûÅ¢ ±ÎòÐ측ðÎ: 4 9 9 2 9 9 9 9 9 9 8
Êô ¨
§¸ûÅ¢
±ÎòÐ측ðÎ:
4 9 9
2 9
9 9 9
9 9 8
+
1
500
000
+
2
30 000
+
6
9 9 5
-
3
+
6 992
536
992
340
200
1
532
900
+
25
435
652
746
2
325
207
+
35
420
630
3
52
260
3 100
+
7
63
433
4
23
942
+
2 622
163 436
5
622 545
+
202 001
2 325 207 + 35 420 630 3 52 260 3 100 + 7 63 433

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 4) ¾£÷× ¸¡ñ¸   ±ÎòÐ측ðÎ:     120 328 + 311

4) ¾£÷× ¸¡ñ¸

 

±ÎòÐ측ðÎ:

 
 

120 328 + 311 412 +13 =

 

100

000 + 20 000 + 0 000 + 300 + 20 + 8

300

000 + 10 000 + 1 000 + 400 + 10 + 2 10 + 3

= 400 000 + 30 000 + 1 000 + 700 + 40 + 13

= 400 000 + 30 000 + 1 000 + 700 + 50 + 3

 

= 431 753

1 45

 

314 + 221 430 + 703 254 =

2 26

 

+ 383 620 + 3 303 =

3 421

 

316 + 235 + 567 422 =

45   314 + 221 430 + 703 254 = 2 26   + 383 620

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 4 643 025 + 2 182 + 254 590 + 271

4

643

025 + 2 182 + 254 590 + 271 =

5

630

+ 505 942 + 30 214 + 503 =

6

4 003 + 338 534 + 227 240 + 536 120 =

7

554

126 + 22 085 + 304 736 =

+ 505 942 + 30 214 + 503 = 6 4 003 + 338 534 +

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¸üÈø À̾¢ : ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ ¾¨ÄôÒ : 1 000 000

¸üÈø À̾¢:

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¾¨ÄôÒ:

1 000 000ìÌû §º÷ò¾ø

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ: ¸üÈø ¾Ãõ: §¿Ãõ:
¯ûǼì¸ò ¾Ãõ:
¸üÈø ¾Ãõ:
§¿Ãõ:

2.1 ²¾¡¸¢Öõ þÃñÎ Ó¾ø ³óРŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨Çî §º÷ò¾ø.

(i) ãýÚ ±ñ¸û Ũà ¦¸¡ñ¼ §º÷ò¾ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼Ã¢ø ¯ûÇ ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨Àì ¸½ì¸¢ÎÅ÷.

60 ¿¢Á¢¼õ

ÀÊ¿¢¨Ä

ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸

ÀâóШÃì¸ôÀð¼

«ÏÌÓ¨È

1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä

«. ¸£ú측Ïõ ±ÎòÐ측ð¨¼ô §À¡ýÈ ÝÆ¨Ä ¯ÕÅ¡ì̾ø:

 

¯üÚ§¿¡ì̾Öõ

´Õ ¸ÄÉ¢ø 45 §¸¡Ä¢¸û ¯ûÇÉ. «ÅüÚû 10 º¢ÅôÒ ¿¢È §¸¡Ä¢¸û, 15 ¿£Ä ¿¢È §¸¡Ä¢¸û Á£¾ÓûǨŠ¦Åû¨Ç ¿¢È §¸¡Ä¢¸û. ¸ÄÉ¢ø ¯ûÇ ¦Åû¨Ç ¿¢È §¸¡Ä¢¸û ±ò¾¨É?

¬. Á¡½Å÷ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÝƨÄô ÒâóÐ ¦¸¡ûÙ¾ø.

ÀÌò¾¡ö¾Öõ

þ. Á¡ Å÷¸ À¨¼ò¾ ÝÆø ¦¾¡¼÷À¡¸ì ¸Ä ШÃÂ¡Ê ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ §¸ûÅ¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ¯ÕÅ¡ì¸ô À½¢ò¾ø.

10 + 15 +

= 45

®. §Áü¸¡Ïõ ¿¼ÅÊ쨸¨Â Á£ñÎõ

¦¾¡ ÷ Ð §ÅÚ

ƨÄ

ÕÅ¡ì̾ø.

2. ¸üÀ¨Éò ¾¢Èý

«. ãýÚ ÌØì¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì̾ø.

 

²¼¨Ä

¬. ´ù¦Å¡Õ ÌØÅ¢üÌõ ±ñ «ð¨¼ Ðñθ¨ÇÔõ §º÷ò¾ø ¦ºöÓ¨È «ð¨¼¨ÂÔõ ÅÆí̾ø.

¯ÕÅ¡ì̾ø

²¼¨Äò

¦¾¡Ìò¾¡ö¾ø

 
¦ºöÓ¨È «ð¨¼¨ÂÔõ ÅÆí̾ø. ¯ÕÅ¡ì̾ø ²¼¨Äò ¦¾¡Ìò¾¡ö¾ø   19

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ±ñ «ð¨¼ Ðñθû ÜðÎò ±ñ þ¨½ôÒ¸û ¦¾¡¨¸ 333 1 242 50
±ñ «ð¨¼ Ðñθû ÜðÎò ±ñ þ¨½ôÒ¸û ¦¾¡¨¸ 333 1 242 50 000 999 100 000
±ñ «ð¨¼ Ðñθû
ÜðÎò
±ñ þ¨½ôÒ¸û
¦¾¡¨¸
333
1 242
50
000
999
100 000
241
425
76 996
2 341
200 000
73
413
350 000
¦¸¡Îì¸ô ð
±ÎòÐ측ðÎ §À¡ø
¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã
¯ÕÅ¡ì̸.
§º÷ò¾ø ¦ºöÓ¨È «ð¨¼
+
+
=
þ. Á¡½Å÷ «ÅÃÅ÷ ÌØÅ¢ÖûÇ ±ñ
«ð¨¼ò
Ðñθ¨Ç ¦Åð¼ô
À½¢ò¾ø.
®. Á¡
Å÷¸
±ñ
ð¨ ò Ðñθ¨Çì
Üð ø ¦º Ó¨È ø
Ãø Îò
²§¾Ûõ þÕ ±ñ¸¨Çî §º÷ò¾ø
¦ºöÓ¨È «ð¨¼Â¢ø ¨Åò¾ø.
±ÎòÐ측ðÎ:
1242
+
73 413
+
=
350 000
¯. Á¡½Å÷ ¯Õš츢 ¸½¢¾ò
¦¾¡¼¨Ãì ¸¡ñÀ¢òÐ ÁüÈ ÌØŢɨÃò
¾£÷× ¸¡½ô À½¢ò¾ø.
°. «¨ÉòÐ ÌØÅ¢ÉÕõ ±ñ «ð¨¼ò
Ðñθ¨Çì ¦¸¡ñÎ ¸½¢¾ò
¦¾¡¼¨Ã ¯Õš츢 ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÕõ
Ũà þó¿¼ÅÊ쨸¨Â
§Áü¦¸¡ûÙ¾ø. ÁüÈ ÌØÅ¢É÷
¯Õš츢 ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã
¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸ò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø.
3. ÅÇ÷
«. ±ñ «ð¨¼¨Âì ¦¸¡ñ¼ ´Õ º¢ÅôÒ
¯¨È¨Âò ¾Â¡Ã¢òÐ , «¾¢ø 1 Áïºû
Á¢ý «ð¨¼, 1 À Á¢ý «ð¨¼
ÁüÚõ §º÷ò¾ø ¦ºöÓ¨È «ð¨¼¨Â
¨Åò¾ø.
i. ±ØÐÀĨ¸Â¢ø
¯ûÇ ¸½¢¾ò
¦¾¡¼¨Ãì ¸¡ñ¸.
§ÁõÀÎòоø
ii. º¢Åô
¨È¨Â
¢Ã¾¢¿¢¾¢ìÌõ
Á¾¢ôÀ¢Î¾ø
±ñ¨
Á¡É¢ò θ.
§ÁõÀÎòоø ii. º¢Åô ¨È¨Â ¢Ã¾¢¿¢¾¢ìÌõ Á¾¢ôÀ¢Î¾ø ±ñ¨ Á¡É¢ò θ. 20

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5   ¬. ±ØÐÀĨ¸Â¢ø «ó¾ «ð¨¼¸¨Ç ´ðξø. ¸£ú측Ïõ
 

¬. ±ØÐÀĨ¸Â¢ø «ó¾ «ð¨¼¸¨Ç ´ðξø. ¸£ú측Ïõ ±ÎòÐ측ð¨¼ô §À¡ø ÓبÁ ¦ÀÈ¡¾ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±Øоø.

iii. º¢ÅôÒ ¯¨È¢ø ¯ûÇ Å¢¨¼¨Âì ¸¡ñ¸.

iv. Å¡Õí¸û! §º÷ó§¾ ¾£÷× ¸¡ñ§À¡õ.

   
     
 

+

100

000

+

+

200 000

=

500 000

     
 

þ. Á¡½Å÷ º¢ÅôÒ ¯¨È¨Âô À¢Ã¾¢¿¢¾¢ìÌõ ±ñ¨½ «ÛÁ¡É¢ì¸ô À½¢ò¾ø.

®. Á¡½Å÷ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ¿¢¨È× ¦ºö ÅƢ측ðξø.

v. §º÷ò¾ø ¦ºöÓ¨È «ð¨¼ Á£Ð Á¢ý «ð¨¼ ÁüÚõ º¢ÅôÒ ¯¨È¨Â «Îì̸.

(¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø ¸Æ¢ò¾ø ¦ºöӨȨÂô ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ)

 

¯.

’ ¿ ÅÊ쨸¢ø

Ç ¦ ¡Õ ¸¨Ç

vi. ±ØÐÀĨ¸Â¢ø ¯ûÇ Á¢ý «ð¨¼ Á£Ð ÓبÁ ¦ÀÈ¡¾ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±Øи.

«¨ÉòÐ ÌØÅ¢üÌõ ÅÆí̾ø.

°. ±ØÐÀĨ¸Â¢ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±Øоø.

±ÎòÐ측ðÎ:

 

vii. ÌØÅ¢ø

   
        ¸ÄóШÃÂ¡Ê Å¢ÎÀð¼ ±ñ¨½î
   

¸ÄóШÃÂ¡Ê Å¢ÎÀð¼ ±ñ¨½î

+

35

420

+

+

236 917

=

589 725

º¢ÅôÒ ¯¨È Á£Ð ±Øи.

     
 

±. Á¡½Å÷¸¨Ç Á¢ý «ð¨¼Â¢ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±Ø¾¢ ¸¡Ä¢Â¡É º¢ÅôÒ ¯¨È¨Â ¿¢¨È× ¦ºö À½¢ò¾ø.

viii. º¢ÅôÒ ¯¨È¢ø ¯ûÇ ±ñ «ð¨¼¨Âì ¦¸¡ñÎ ¯í¸û Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢ ¡÷ò θ.

². ÌØ À¢Ã¾¢¿¢¾¢ º¢ÅôÒ ¯¨È¢ø ¯ûÇ Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢ À¡÷ò¾ø.

³. §ÅÚ º¢ÅôÒ ¯¨È¨ÂÔõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨ÃÔõ ¦¸¡ñÎ °, ±, ÁüÚõ ² ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç Á£ñÎõ ¦ºö¾ø.

ix.

¯í¸û Å¢¨¼ ºÃ¢Â¡¸ þø¨Ä¦ÂýÈ¡ø, Å¡Õí¸û ¿¡õ §º÷ó§¾ ¾£÷× ¸¡ñ§À¡õ.

ix. ¯í¸û Å¢¨¼ ºÃ¢Â¡¸ þø¨Ä¦ÂýÈ¡ø, Å¡Õí¸û ¿¡õ §º÷ó§¾ ¾£÷× ¸¡ñ§À¡õ. 21

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ±ÎòÐ측ðÎ : + + + = + + + = 4.
±ÎòÐ측ðÎ : + + + = + + + = 4. ¿¼ÅÊ쨸 «. ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕìÌõ
±ÎòÐ측ðÎ :
+
+
+
=
+
+
+
=
4. ¿¼ÅÊ쨸
«. ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕìÌõ À¢üº¢ò¾¡û 4
Ó¾ø 6 Ũà ÅÆí̾ø.
i. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼
þÎÀ½¢¨Âî ¦ºö¸.
¦ºÂÄ¡ì¸õ
¦¾¡¼÷ ¿¼ÅÊ쨸
¬. Á¡½Å÷¸Ç¢ý Å¢¨¼¨Âì
¸ÄóШáξø.
Á¾¢ôÀ£Î
Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬üÈÖ째üÀ ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ôÀ÷.
¸üÈø ¾¢È¨É «¨¼ó¾ À¢ý «Îò¾ò ¾¢ÈÛìÌî ¦ºøÖ¾ø.
ÀñÒ¿ÄÛõ
´òШÆôÒ, ¸ð¼¨Ç¨Âì §¸ð¼ø, н¢óÐ ÓÂÖ¾ø.
¿ýɼò¨¾Ôõ
¦ºøÖ¾ø. ÀñÒ¿ÄÛõ ´òШÆôÒ, ¸ð¼¨Ç¨Âì §¸ð¼ø, н¢óÐ ÓÂÖ¾ø. ¿ýɼò¨¾Ôõ 22

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦ÀÂ÷ : ÅÌôÒ : À¢üº¢ò¾¡û 4 ¾£÷× ¸¡ñ¸. 1. 346 +

¦ÀÂ÷ :

ÅÌôÒ:

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦ÀÂ÷ : ÅÌôÒ : À¢üº¢ò¾¡û 4 ¾£÷× ¸¡ñ¸. 1. 346 +

À¢üº¢ò¾¡û 4

¾£÷× ¸¡ñ¸. 1. 346 + + 402 = 2 879
¾£÷× ¸¡ñ¸.
1. 346 +
+ 402 = 2 879
2. 4 105 + 1 241 + = 6 989 3. + 24 531 +
2.
4 105 + 1 241 +
= 6 989
3.
+ 24 531 + 60 312 = 89 979
4. 321 434 + 3 102 + = 369 897
4.
321 434 + 3 102 +
= 369 897
5. 45 223 + + 620 412 = 896 989
5. 45 223 +
+ 620 412 = 896 989
+ 1 241 + = 6 989 3. + 24 531 + 60 312 = 89

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦ÀÂ÷ : ÅÌôÒ : À¢ýÅÕõ À¢ÃɨÂò ¾£÷× ¸¡ñ¸.

¦ÀÂ÷ :

ÅÌôÒ:

À¢ýÅÕõ À¢ÃɨÂò ¾£÷× ¸¡ñ¸.

: À¢ýÅÕõ À¢ÃɨÂò ¾£÷× ¸¡ñ¸. À¢üº¢ò¾¡û 5 1. 2 048 + x + 719 = 5

À¢üº¢ò¾¡û 5

1.

2 048 + x + 719 = 5 988

2.

y + 4 273 + 1 087 = 8 965

x

þý Á¾¢ô¨Àì ¸ñÎÀ¢Ê.

y

þý Á¾¢ô¨Àì ¸ñÎÀ¢Ê.

3.

4.

49 173 + b + 11 947 = 93 686

 

24 135 + 2 745 + a = 68 248 a þý Á¾¢ô¨Àì ¸ñÎÀ¢Ê.

b

þý Á¾¢ô¨Àì ¸ñÎÀ¢Ê.

5.

m

+ 238 115 + 467 703 = 848 215

6.

m þý Á¾¢ô¨Àì ¸ñÎÀ¢Ê.

 

342 968 + 465 347 + n = 983 498 n þý Á¾¢ô¨Àì ¸ñÎÀ¢Ê.

þý Á¾¢ô¨Àì ¸ñÎÀ¢Ê .   342 968 + 465 347 + n = 983 498 n

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 À¢üº¢ò¾¡û 6 ¦ÀÂ÷ : ÅÌôÒ: ¾£÷× ¸¡ñ¸:
À¢üº¢ò¾¡û 6 ¦ÀÂ÷ : ÅÌôÒ: ¾£÷× ¸¡ñ¸: ±ÎòÐ측ðÎ: 386 + 472 + 124 = 982
À¢üº¢ò¾¡û 6
¦ÀÂ÷ :
ÅÌôÒ:
¾£÷× ¸¡ñ¸:
±ÎòÐ측ðÎ:
386 +
472
+ 124 = 982
7
12
15
8
2
5
9
8
8
-
1
2
4
-
3
8
6
8
5
8
4
7
2
1.
2 635 + 432 +
=
4 645
2.
+
48
+
24 635 =
38 158
3.
247 958 +
+
14 142
=
265 364
6 8 5 8 4 7 2 1. 2 635 + 432 + = 4 645

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 4. 137 296 + 62 413 + a = 543 586.

4. 137 296 + 62 413 + a = 543 586. a þý Á¾¢ô¨Àì ¸ñÎÀ¢Ê¸.

5. y

+

476 805 + 64 719 = 786 915. y þý Á¾¢ô¨Àì ¸ñÎÀ¢Ê¸.

6. 432 425 +

m

+

351 243 = 999 999. m þý Á¾¢ôÒ ±ýÉ?

7. 372 849 + 235 461 + n = 956 510. n þý Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòи.

999. m þý Á¾¢ôÒ ±ýÉ ? 7. 372 849 + 235 461 + n = 956

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¸üÈø À̾¢: ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ ¾¨ÄôÒ: 1 000 000 ìÌû

¸üÈø À̾¢:

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¾¨ÄôÒ:

1 000 000ìÌû §º÷ò¾ø

.
.

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ :

2.2 À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø

¸üÈø ¾Ãõ: (i) ãýÚ ±ñ¸û ŨÃÂ¢Ä¡É §º÷ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢ÃÉì
¸üÈø ¾Ãõ:
(i)
ãýÚ ±ñ¸û ŨÃÂ¢Ä¡É §º÷ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼
À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
§¿Ãõ :
60 ¿¢Á¢¼õ
ÀÊ¿¢¨Ä
ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸
ÀâóШÃì¸ôÀð¼
«ÏÌÓ¨È
«. À¢ýÅÕõ ¦º¡ø «ð¨¼¨Âì ¸¡ñÀ¢ò¾ø.
1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä
¯üÚ§¿¡ì̾Öõ
ÀÌò¾¡ö¾Öõ
¾¢ÕÁ¾¢ «ÁÄ¡ «ÎìÌ «½¢îº¨Ä ¾Â¡÷
¦ºö ¿¢¨Éò¾¡÷. ¸£ú¸¡Ïõ «ð¼Å¨½
´ù¦Å¡Õ «ÎìÌìÌõ ÀÂýÀÎò¾¢Â Á¡Å¢ý
¸Ä¨Å¢ý «û¨Åì ¸¡ðθ¢ÈÐ.
«ÎìÌ 1
«ÎìÌ 2
«ÎìÌ 3
100g
0.4
«ÎìÌ
«ÎìÌ 1-
2
þÕóÐ
þÕóÐ
3 Á¼íÌ
«ÎìÌ «½¢îº¨Äò ¾Â¡÷ ¦ºöÂ
§¾¨ÅôÀÎõ ¦Á¡ò¾ Á¡Å¢ý ¸Ä¨Å
±ùÅÇ×?
¬. Á¡½Å÷¸¨Ç, ¸¡ñÀ¢ì¸ôÀÎõ
¦º¡øÄ𨼨 šº¢ì¸ô À½¢ò¾ø.
i. ¸£úì¸ñ¼ Üü¨È
Å¡º¢ì¸×õ.
¦º¡øÄ𨼨 šº¢ì¸ô À½¢ò¾ø. i. ¸£úì¸ñ¼ Üü¨È Å¡º¢ì¸×õ. 27

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 «. Å¢Çì̾ø. 2. ¸üÀ¨Éò ¾¢Èý ²¼¨Ä «ÎìÌ 1  100 g
«. Å¢Çì̾ø. 2. ¸üÀ¨Éò ¾¢Èý ²¼¨Ä «ÎìÌ 1  100 g ¯ÕÅ¡ì̾ø «ÎìÌ 2 
«. Å¢Çì̾ø.
2. ¸üÀ¨Éò
¾¢Èý
²¼¨Ä
«ÎìÌ 1
100 g
¯ÕÅ¡ì̾ø
«ÎìÌ 2
 «ÎìÌ 1þø þÕóÐ
0.4
«ÎìÌ 3
 «ÎìÌ 2þø þÕóÐ
3 Á¼íÌ
²¼¨Äò
«¨ÉòÐ «ÎìÌ
 «ÎìÌ 1, «ÎìÌ 2
ÁüÚõ «ÎìÌ 3
¦¾¡Ìò¾¡ö¾ø
¬. ŨÃÀ¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ
Å¢Çì¸õ ¾Õ¾ø
«ÎìÌ 1
i. «ÎìÌ
1 =100 g
100 g
«ÎìÌ 2
ii. «ÎìÌ 2 = 40 g
0.4 x 100 g =40 g
0.4  40 g
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g
«ÎìÌ 3
iii. «ÎìÌ 3 = 120 g
40 g
40 g
40 g
40 g x 3 =120 g
120 g
10g 10g 10g 10g 10g 10g 10g 10g «ÎìÌ 3 iii. «ÎìÌ 3 = 120 g

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦Á¡ò¾õ 260 g iv. «Îì̸Ǣý ¦Á¡ò¾ ±ñ½¢ì¨¸ 260 g. 100 g
±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¦Á¡ò¾õ 260 g iv. «Îì̸Ǣý ¦Á¡ò¾ ±ñ½¢ì¨¸ 260 g. 100 g

¦Á¡ò¾õ

260 g

iv. «Îì̸Ǣý ¦Á¡ò¾ ±ñ½¢ì¨¸ 260 g.

100 g + 40 g + 120 g = 260 g

ÌÈ¢ôÒ:

ÅÆí¸ôÀð¼ Àø漸 ¸¡ðº¢¨Â ¸¡ñÀ¢ò¾ø.

3. ÅÇ÷

§ÁõÀÎòоø

«. ¦º¡øÄ𨼸¨Çì ¸¡ñÀ¢ò¾ø.

´Õ áĸò¾¢ø 68 408 ¿¨¸îͨŠÒò¾¸í¸û ¯ûÇÉ.«ÅüÈ¢ø Á÷Á츨¾¸û, ¿¨¸îͨÅ
´Õ áĸò¾¢ø 68 408 ¿¨¸îͨÅ
Òò¾¸í¸û ¯ûÇÉ.«ÅüÈ¢ø
Á÷Á츨¾¸û, ¿¨¸îͨÅ
¸¨¾ôÒò¾¸ò¨¾ Å¢¼ 34 849
«¾¢¸Á¡¸ ¯ûÇÉ. «§¾§Å¨Ç¢ø
º¢Ú¸¨¾Òò¾¸í¸û ¿¨¸îͨŠÁüÚõ
Á÷Áì ¸¨¾ôÒò¾¸í¸¨Ç Å¢¼ 12 156
Òò¾¸í¸û «¾¢¸Á¡¸ ¯ûÇÉ.
«ôÀÊ¡ɡø «óáĸò¾¢ø ¯ûÇ
¦Á¡ò¾ì ¸¨¾ôÒ¾¸í¸û ±ò¾¨É?

¬. ¦º¡øÄð¨¼Â¢ø ¸¡½ôÀÎõ Üü¨È Á¡½Å÷¸û Å¡º¢ì¸ô À½¢ò¾ø.

þ. Å¢Çì̸:

¾¢ÃðÊ ¾¸Åø¸û:

¿¨¸îͨÅ

68

408

¸¨¾ôÒò¾¸õ

 

Á÷Áì

¿¸îͨŠÒò¾¸ò¨¾ Å¢¼

¸¨¾ôÒò¾¸õ

34

849 «¾¢¸õ

º¢Ú¸¨¾ôÒò¾¸õ

12

156 ¿¸îͨŠÁüÚõ

Á÷Á츨¾ô Òò¾¸ò¨¾ Å¢¼ «¾¢¸õ

¦Á¡ò¾õ

¿¨¸îͨÅ, Á÷Á츨¾ ÁüÕõ º¢Ú¸¨¾

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø

i. Üü¨È Å¡º¢ò¾ø.

ii. ¦º¡øÄð¨¼Â¢Ä¢Õó Ð ¾¸Å¨Ä ¾¢Ãðξø.

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø i. Üü¨È Å¡º¢ò¾ø. ii. ¦º¡øÄð¨¼Â¢Ä¢Õó Ð ¾¸Å¨Ä ¾¢Ãðξø. 29

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5   ®. ŨÃôÀ¼ Ш½Ô¼ý Å¢Çì̾ø. ¿¨¸îͨÅ
 

®. ŨÃôÀ¼ Ш½Ô¼ý Å¢Çì̾ø.

¿¨¸îͨŠ¸¨¾ôÒò¾¸õ 68 408 Òò¾¸í¸û
¿¨¸îͨŠ¸¨¾ôÒò¾¸õ
68
408 Òò¾¸í¸û
Á÷Á츨¾ô Òò¾¸õ 68 408 Òò¾¸í¸û 34 849 Üξø ?
Á÷Á츨¾ô Òò¾¸õ
68
408 Òò¾¸í¸û
34 849 Üξø
?

iii. ¿¸îͨÅô Òò¾¸õ 68 408 ¬Ìõ

iv.

Á÷Á츨¾ô

Òò¾¸õ103 257

¬Ìõ

º¢Ú¸¨¾ôÒò¾¸õ ¿¨¸îͨŠÁüÚõ Á÷Á츨¾ô Òò¾¸õ 12 156 Üξø ?
º¢Ú¸¨¾ôÒò¾¸õ
¿¨¸îͨŠÁüÚõ Á÷Á츨¾ô
Òò¾¸õ
12 156 Üξø
?

68

408 + 34 849 =

103

257

v.

º¢Ú¸¨¾ô

Òò¾¸õ183 821

¬Ìõ

68

408 + 103 257 +

12

156 = 183 821

¦Á¡ò¾ Òò¾¸õ ¿¨¸îͨÅô Òò¾¸õ Á÷Á츨¾ô Òò¾¸õ º¢Ú¸¨¾ô Òò¾¸õ
¦Á¡ò¾ Òò¾¸õ
¿¨¸îͨÅô Òò¾¸õ
Á÷Á츨¾ô Òò¾¸õ
º¢Ú¸¨¾ô Òò¾¸õ

vi.

¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸ = 355 486

68

408 + 103 257 +

12

156 + 183 821 =

355

486

4. ¿¼ÅÊ쨸

 

«. À¢üº¢ò¾¡û 7³ ´ù¦Å¡Õ Á¡½Å÷¸Ç¢¼õ ÅÆí̾ø.

i.

¦¸¡Îì¸ôÀð¼

¦ºÂÄ¡ì¸õ

þÎÀ½¢¨Â

 

¦ºö¾ø.

¦¾¡¼÷

¬. Á¡½Å÷¸û À¢ÃÉì ¸½ì̸¨Çô ÀÊÀÊ¡¸ ºÃ¢Â¡É ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦ºö¾ø.

 

¿¼ÅÊ쨸

¸½ì̸¨Çô ÀÊÀÊ¡¸ ºÃ¢Â¡É ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦ºö¾ø.   ¿¼ÅÊ쨸 30

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5   þ. À¢ÃÉì ¸½ì̸¨Ç ¾£÷× ¸¡½ ÅƢ측ðξø.
 

þ. À¢ÃÉì ¸½ì̸¨Ç ¾£÷× ¸¡½ ÅƢ측ðξø.

 

®. ÅÇôÀÎòÐõ À¢üº¢¨Â §Áü¦¸¡û¾ø.

¯. Á¡½Å÷ À¨¼ôÀ¢¨Éì ¸ÄóШáξø.

 

Á¡½Å÷¸û ¬üÈÖìÌ ²üÀ À¢üº¢ 7þø ¯ûÇ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ò¾ø.

Á¾¢ôÀ£Î

±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ ºÃ¢Â¡¸ Å¢¨¼ÂÇ¢ò¾ô À¢ýɧáÎò¾ ¾¢ÃÛìÌî ¦º\øÖ¾ø.

ÀýÒ¿ÄÛõ

´üÚ¨Á, §¸ûÅ¢¸ÙìÌ ¨¾Ã¢Âòмý À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.

 

¿ýɼò¨¾Ôõ

ÀýÒ¿ÄÛõ ´üÚ¨Á, §¸ûÅ¢¸ÙìÌ ¨¾Ã¢Âòмý À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.   ¿ýɼò¨¾Ôõ 31

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¸£ú측Ïõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ À¾¢ø ±Øи: À¢üº¢ò¾¡û 7 1.

¸£ú측Ïõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ À¾¢ø ±Øи:

5 ¸£ú측Ïõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ À¾¢ø ±Øи: À¢üº¢ò¾¡û 7 1. ¸£úì¸ñ¼ «ð¼Å¨É ´Õ

À¢üº¢ò¾¡û 7

1. ¸£úì¸ñ¼ «ð¼Å¨É ´Õ ¦¾¡Æ¢øº¡¨Ä ´Õ Á¡¾ò¾¢ø ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾ ¦Ã¡ðʸǢý ±ñ½¢ì¨¸¨Â ¸¡ñÀ¢ì¸¢ÈÐ.

¦Ã¡ðÊ Å¨¸

±ñ½¢ì¨¸

º¡ì§Äð ¦Ã¡ðÊ

37

490

¦Åñ½¢Ä¡

º¡ì¦Äð ¦Ã¡ðʨ Ţ¼ 3 240 «¾¢¸õ

¦Ã¡ðÊ

Àñ¼¡ý ¦Ã¡ðÊ

24

300

«. «ó¾ ¦¾¡Æ¢øº¡¨Ä ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾ ¦Á¡ò¾ ¦Ã¡ðʸǢý ±ñ½¢ì¨¸ ±ùÅÇ×?

¦Á¡ò¾ ¦Ã¡ðʸǢý ±ñ½¢ì¨¸ ±ùÅÇ×? ¬ ãýÚ Á¡¾í¸Ç¢ø ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾

¬ ãýÚ Á¡¾í¸Ç¢ø ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾ ¦Ã¡ðʸǢý ±ñ½¢ì¨¸¨Â ¸ñ½ì¸¢Î¸.

±ùÅÇ×? ¬ ãýÚ Á¡¾í¸Ç¢ø ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾ ¦Ã¡ðʸǢý ±ñ½¢ì¨¸¨Â ¸ñ½ì¸¢Î¸. 32
±ùÅÇ×? ¬ ãýÚ Á¡¾í¸Ç¢ø ¯üÀò¾¢ ¦ºö¾ ¦Ã¡ðʸǢý ±ñ½¢ì¨¸¨Â ¸ñ½ì¸¢Î¸. 32

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 2. ¾¢Õ.Á½¢Âõ ¾ý À¢û¨Ç¸Ç¢ý ÀûÇ¢ìÌò §¾¨ÅôÀÎõ

2. ¾¢Õ.Á½¢Âõ ¾ý À¢û¨Ç¸Ç¢ý ÀûÇ¢ìÌò §¾¨ÅôÀÎõ ¦À¡Õð¸¨Ç Å¡í¸ ´Õ ¦¾¡¨¸¨Âî ¦ºÄÅ¢ð¼¡÷.

¦À¡Õû

´ýÈ¢ý Å¢¨Ç

±ñ½¢ì¨¸

¦Á¡ò¾õ

ÀûǢڨ¼

RM41

6

RM246

¸¡Ö¨È

RM10

6

 

ÀûÇ¢ì ¸¡Ä½¢

 

3

 
 

¦Á¡ò¾

RM411

¦¾¡¨¸

¸£úì¸ñ¼ «ð¼Å¨½¨Âô â÷ò¾¢î ¦ºö¸.

¸£úì¸ñ¼ «ð¼Å¨½¨Âô â÷ò¾¢î ¦ºö¸. 1. ´Õ ¦¾¡Æ¢øº¡¨Ä ãýÚ ¿¡ð¸ÙìÌ

1. ´Õ ¦¾¡Æ¢øº¡¨Ä ãýÚ ¿¡ð¸ÙìÌ ¦¾¡¼÷¡¸ 120 732, 112 095 ÁüÚõ 138 303 Å¡¸Éí¸¨Ç ¯üÀò¾¢î ¦ºö¾¡ø, «ò¦¾¡Æ¢º¡¨Ä ãýÚ ¿¡ð¸Ç¢ø ¯üÀò¾¢î ¦ºö¾ Å¡¸Éí¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É?

ãýÚ ¿¡ð¸Ç¢ø ¯üÀò¾¢î ¦ºö¾ Å¡¸Éí¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É? 33
ãýÚ ¿¡ð¸Ç¢ø ¯üÀò¾¢î ¦ºö¾ Å¡¸Éí¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É? 33

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 2. ´Õ áĸò¾¢ø 368 408 ¿¨¸îͨŠÒò¾¸í¸í¸û ¯ûÇÉ.

2. ´Õ áĸò¾¢ø 368 408 ¿¨¸îͨŠÒò¾¸í¸í¸û ¯ûÇÉ. «ÅüÈ¢ø Á÷Á츨¾ô Òò¾¸í¸û, ¿¨¸îͨÅô Òò¾¸ò¨¾Å¢¼ 849 «¾¢¸Á¡¸ ¯ûÇÉ. «§¾ §Å¨Ç¢ø º¢Ú¸¨¾ Òò¾¸õ 156 ¬Ìõ. «ôÀÊ¡Éø «óáĸò¾¢ø ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ì¸¨¾ô Òò¾¸í¸û ±ò¾¨É?

¯ûÇ ¦Á¡ò¾ì¸¨¾ô Òò¾¸í¸û ±ò¾¨É? 3. «ð¼Å¨½ ÓòÐÅ¢¼õ þÕìÌõ À½ò¨¾ì

3. «ð¼Å¨½ ÓòÐÅ¢¼õ þÕìÌõ À½ò¨¾ì ¸¡ðθ¢ÉÈÐ.

À½õ

±ñ½¢ì¨¸

RM10

120

RM 5

50

RM 1

200

ÓòÐÅ¢¼õ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ À½ò¨¾ ¸½ì¸¢Î¸.

RM10 120 RM 5 50 RM 1 200 ÓòÐÅ¢¼õ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ À½ò¨¾ ¸½ì¸¢Î¸. 34
RM10 120 RM 5 50 RM 1 200 ÓòÐÅ¢¼õ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ À½ò¨¾ ¸½ì¸¢Î¸. 34

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 4. À¢ýÅÕõ «ð¼Å¨½, ¿¢¨È× ¦ÀÈ¡¾ ãýÚ ¸¨¼¸Ç¢ý

4. À¢ýÅÕõ «ð¼Å¨½, ¿¢¨È× ¦ÀÈ¡¾ ãýÚ ¸¨¼¸Ç¢ý Ä¡Àò¨¾ì ¸¡ðθ¢ýÈÐ.

¸¨¼

Ä¡Àõ

P

RM24 101 .60

Q

RM 19 902.40

R

 

«õãýÚ ¸¨¼¸Ùõ ¦ÀüÈ ¦Á¡ò¾ Ä¡Àõ RM60 438.50. «ôÀÊ¡ɡø ¸¨¼ R ¦ÀüÈ Ä¡Àõ ±ýÉ?

¸¨¼¸Ùõ ¦ÀüÈ ¦Á¡ò¾ Ä¡Àõ RM60 438.50 . «ôÀÊ¡ɡø ¸¨¼ R ¦ÀüÈ Ä¡Àõ ±ýÉ? 35
¸¨¼¸Ùõ ¦ÀüÈ ¦Á¡ò¾ Ä¡Àõ RM60 438.50 . «ôÀÊ¡ɡø ¸¨¼ R ¦ÀüÈ Ä¡Àõ ±ýÉ? 35

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 ¾Ã «¨¼× ±ÎòÐ측ðÎ «¨¼×¿¢¨Ä 1 2 ¾Ã «¨¼×

¾Ã «¨¼× ±ÎòÐ측ðÎ

«¨¼×¿¢¨Ä

1

2

¾Ã «¨¼× ±ÎòÐ측ðÎì §¸ûÅ¢¸û

«. ¸£ú측Ïõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã Å¡º¢:

1. 3 517 +

4 362

=

2. 52 871

+

6 123

=

3. 96 718

+

3 281

=

4. +

4 928

42 5071

=

5. 879 502 =

485 +

¬. ¾£÷× ¸¡ñ¸

1.

7

6

3

4

8

2.

5

4

3

3.

6

0

3

7

8

 

+

3

5

3

1

+

2

3

4

6

+

2

0

2

5

3

1.

4 376

+

523 =

 

2.

80 354 +

9 635

=

3.

1 935

+

27 051

=

«. ÜðÎò ¦¾¡¨¸Â¢ø ¸¢¨¼ì¸ôÀÎõ þÄì¸ò¾¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ±ò¾¨É?

±ñ

 

§¸ûÅ¢

 

þÄì¸ ±ñ¨½ «ÛÁ¡É¢ò¾ø

1

5 438

+

7 561

=

5 þÄì¸õ

2

596 +

97 634 =

 

3

735 498 +

59

=

 

4

461 287

+

4 392

=

 

5

52 498 +

5 734

=

 
3 735 498 + 59 =   4 461 287 + 4 392 =   5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5   «. ¾£÷× ¸¡ñ¸   1. 2 4 3 2. 2
 

«. ¾£÷× ¸¡ñ¸

 

1.

2

4

3

2.

2

4

 

6

7

8

4

5

0

6

 

+

5

2

5

4

9

8

7

 

+

3

4

5

6

7

8

3.

   

4.

5

7

9

6

 

7

9

6

3

   
 

5

6

4

9

8

3

5. 549

+

34 793 +

 

=

59 347

3

6.

P Q 478 7 586 24 317
P
Q
478
7 586
24 317

29 170

þôÀ¼õ ´Õ Ó째¡½ò¨¾ì ¸¡ðθ¢ýÈÐ. ´ù¦Å¡Õ Å⨺Ôõ ´§Ã ÜðÎò¦¾¡¨¸¨Âì ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎÁ¡Â¢ý, P ÁüÚõ Q-þý Á¾¢ôÒ ±ýÉ?

 

«. ¾£÷× ¸¡ñ¸.

 

4

1

´Õ áĸò¾¢ø 65 832 §¾º¢Â ¦Á¡Æ¢ Òò¾¸í¸û ¯ûÇÉ. ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ Òò¾¸õ, §¾º¢Â ¦Á¡Æ¢ Òò¾¸ò¨¾Å¢¼ 5 207 «¾¢¸Á¡Ìõ. «ôÀÊ¡ɡø §¾º¢Â ¦Á¡Æ¢ ÁüÚõ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ Òò¾¸í¸û ±ò¾¨É?

   
«ôÀÊ¡ɡø §¾º¢Â ¦Á¡Æ¢ ÁüÚõ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ Òò¾¸í¸û ±ò¾¨É?     37

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5   2 ´Õ ¸¡ø¿¨¼ ¦Á¡ÚôÀ¡Ç÷. §¸¡Æ¢, Å¡òÐ ÁüÚõ
 

2 ´Õ ¸¡ø¿¨¼ ¦Á¡ÚôÀ¡Ç÷. §¸¡Æ¢, Å¡òÐ ÁüÚõ ¬Î¸¨Ç ÅÇ÷òÐ Åó¾¡÷. «ÅüÈ¢ø §¸¡Æ¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ 24 506 ¬Ìõ. Å¡òиǢý ±ñ½¢ì¨¸ §¸¡Æ¢¨ÂÅ¢¼ 2

 

184

«¾¢¸Á¡Ìõ. ¬Î¸Ç¢ý

 

±ñ½¢ì¨¸§Â¡, Å¡òи¨Ç Å¢¼ 3 896 «¾¢¸Á¡Ìõ. «ôÀÊ¡ɡø «Å÷ ÅÇ÷Ìõ ¸¡ø¿¨¼¸Ç¢ý ¦Á¡ò¾ ±ñ½¢ì¨¸ ±ýÉ?

3 ãɡ ÁüÚõ ãɢ ¬¸¢ÂÅâ¼õ Өȧ 20 509 ÁüÚõ 25 163 ¾ôÀø¾¨Ä¸û þÕó¾É. º¢Å¡ §ÁÖõ 30 654 ¾À¡ø¾¨Ä¸¨Ç ´ù¦Å¡ÕÅâ¼Óõ ¦¸¡Îò¾¡÷. «ôÀÊ¡ɡø «ùÅ¢ÕÅâ¼õ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ ¾À¡ø¾¨Ä¸û ±ò¾¨É?

 

4 ´Õ ÒðÊ¢ø 43 165 º¢ÅôÒ Á½¢¸Ùõ, 180

 

045

¿£Ä Á½¢¸Ùõ ÁüȨŠÀ

 

Á½¢¸Ùõ þÕó¾É. «ôÒðÊ¢ø ¦Á¡ò¾õ 230 452 Á½¢¸û þÕìÌÁ¡Â¢ý, À ¿¢È Á½¢¸û ±ò¾É?

 

1. ÀûÇ¢ ’A’þø 2408 Á¡½Å÷¸û þÕó¾É÷. ÀûÇ¢ ’B’þø, ÀûÇ¢ ’A’¨Â Å¢¼ 500 Á¡½Å÷¸û þÕó¾É÷. ÀûÇ¢ ’C’ þø ÀûÇ¢ A³ Å¢¼ 1077 Á¡½Å÷¸û þÕó¾É÷. «õãýÚ ÀûÇ¢¸Ç¢ø ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ Á¡½Å÷¸û ±ò¾¨É?

¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷:

 

2408 + 2408 + 500 + 1077 =

 

ÀøŨ¸ ¯ò¾¢:

 

5

1. ¿£ûÅ⨺ Ó¨È:

2. ¿£ìÌõ Ó¨È (10 §º÷ò¾ø)

 

1

2

1

2

2

4

0

8

2

4

0

8

2

4

0

8

2 4 0 8 5 0 0 1 0 7 7
2
4
0
8
5
0
0
1
0
7
7
 
 

5

0

0

 

1

0

7

7

6

3

9

3

6

3

9

3

0 0 1 0 7 7     5 0 0   1 0 7 7

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ: ¬ñÎ 5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 5 6 3. ±ñ À¢Ã¢ôÒ Ó¨È 2 0 0 0 + 4
6 3. ±ñ À¢Ã¢ôÒ Ó¨È 2 0 0 0 + 4 0 0 + 0

6

3. ±ñ À¢Ã¢ôÒ Ó¨È

2

0

0

0

+

4

0

0

+

0

0

+

8

2

0

0

0

+

4

0

0

+

0

0

+