Anda di halaman 1dari 3

ENERGIAGAZDLKODSI TUDOMNY OS EGY ESLET

AMOSZAKI I! S TERMSZETTUDOMNYI EGY ESULETEK SZOVETSGNEK TAGJA


BEHrEPCKOE HAVLJ HOE 05Ll1E.cTBO 3HEProX03R~~CTBA
SOClTE: SCIENTIFIQUE HONGROISE POUR L'ENERGIE
UNGARISCHER WISSENSCHAFTLlCHER VEREIN FOR ENERGIEWIRTSCHAFT
HUNGARIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF ENERGETlCS
1055 BUD A PES TV" KOS SU TH LA J O S TR 6. TEL E FON: 532-751, 13-49
Levlcm: 1372 Budapest Postafik: 451. Telex: MTESZ-Buda pest 22-5792-ETE
,.
n L J C I o f l est, 1991. dec. 5.
dr . J r osi Mr t on
vezr i gazgat hel yet t es r r szr e
/
/
/
I
Ti szt el t Vezr i gazgat hel yet t es r !
Az ETE Hi r ny t st echni kai Munkabi zot t sga az el ml t vekben l sei n
t bb al kal ommal f ogl al kozot t a vi l l amosener gi a i par g, i l l et ve az
or szgos mr sgyr l szl hat l yos t r vnyek vl t oz gazdasgi
kr l mnyei nkhez val i l l eszt s kr dsei vel , l egt bbszr az OMH
szakr t i nek bevonsval . Fi gyel emmel k sr t e a kzel ml t ban a
mr sgy t er l et n l ezaj l der egul ci s f ol yamat ot , amel y vgl i s az
or szgos mr sgynek a pr i vat i zci hoz, a t ul aj donr endszer
vl t ozshoz, a pi aci ver seny szabadabb ki bont akozshoz val
al kal mazkodst j el ent i .
Az er mvi f ol yamat i r ny t ssal kapcsol at os mr sgyi kr dsek vr hat
al akul sr l
1991. dec. 16- n 16
30
h- kor ETE Szkhz V. em. 541. sz.
hel yi sgben az ETE Hr i ny t st echni kai Munkabi zot t sga zr t kr
l st t ar t .
Teki nt et t el a kr ds f ont ossgr a, val ami nt ar r a, hogy Vezr i gazgat -
hel yet t es r l egut ol J r a 1991. okt . 25- n Nagymar oson t ar t ot t
el adsban t mnogat t a a Hi r ny t st echni kai Munkabi zot t sg munkj t ,
f el kr j k, hogy a dec. 16- i l sen r vi d t j kozt at s ker et ben
kr vonal azza az MVMT j ogut dj aknt megj el en hol di ngnl , i l l et ve RT-
er mvekkel kapcsol at os j voeni mr sgyi el kpzel seket .
/
- 2 -
Vezr i gazgat hel yet t es r szer epl sr e a Munkabi zot t sg azr t i s
szm t , mi vel az OMH el nknek munkat r sai t l kapot t t j kozt at s
szer i nt a mr sggyel kapcsol at os kor mnyr endel et ek vgr ehaj t st t -
mogat Or szgos Mr sgyi Tancsba az MVMT i s del egl t kpvi sel t .
Seg t sgt elre is ksznm
A '.bi ..W J ,
.- I
~-
AGY AR VILLAMoS MVEK TRSZT
Al TAU NO. ts FEJ lf:stTUf vl!:zeItIGZGATO-HELVeTTe!
Ener gi agazdl kodsi Tudomnyos Egyesl et
I I a r ag o s S n dor ur
gyvezet t i t kr . t szr e
Ti szt el t Har ago~ r I
A f . h 16- i muhkabi z~t t sgi l sr e szl megh vsuk s f el -
kr sk t i pi kus pl dj a a hi vat al i s egyesl et i ( t t s~dl -
mi ) f el adat ok sszemossnak. nnek t udni a kel l ehel hogy ez
t l em i degen.
Az t l akul ssal sszef gg kt dsek t r gyal s, kl s l t l -
t zmnyekbe szakr t k del egl sa MVMT bel s gye.
Fent i ek mi at t hem l l mdomban l skn szer epel nl jf el kr -
sknek el eget t et t i l i . ;
'"\
Vgezet l egy hel yr ei gaz t s! 1990. okt ber 25- t i Nagym~t o-
son ti ei I i zETE l t i t ny t st echhi kai Munkabi zot t sg mt i nkaj t
t mogat t am

hanem MVMT l t al szet vezet t . f ol yamat i t nyi t si


i emvezet k. szkmai t ovbbkpzsn " Mi l yen l egyen a t vhel -
l t s s mi l yen l ehet a szakmai egyesi et a pi acgazdasg-
ban?" c mmel e1adst t r t ot t am.
Budapest , 1991. december 11.
dvzl et t el :
~.
Dt . J r osl Mt t or t