Anda di halaman 1dari 11

LABORATORIUM UJI BAHAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL


POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) !
STANDAR DAN SPESIFIKASI
!. 1,2 0"3!$6$3!$$0) .eto(a pengu*ian BJ (an pen/erapan air agregat
kasar.
2. 1,2 0"3!$#03!$$0) .eto(a pengu*ian BJ (an pen/erapan air agregat
4alus.
". 1,2 0"3688$32002) Tata 5ara penga06ilan 5onto4 agregat.
4. 1,2 !7327"!3!$$!) .eto(a pengu*ian 6erat *enis se0en Portlan(
7. 1,2 !73204$32004) 1pesi8ikasi se0en portlan(
6. 1pesi8ikasi -0u0 Bina .arga 20!0 Di9isi 6.
TUJUAN
.enentukan 6erat *enis agregat (an 0enentukan 6esarn/a persentase
pen/erapan air agregat untuk 6a4an 5a0puran :aston +C3;C 6er(asarkan
spesi8ikasi u0u0 6ina 0arga 20!0.
PERALATAN DAN BAHAN
! Peralatan
<9en Keru5ut +64ra0
=i88ler sa0pler Pelat Ka5a
Ti06angan 1patula
Pikno0eter Kuas
+lat Pengukur (ala0 air +/akan (2%"600 >
4%#700
Cawan :a6u :e C4atelier
&06er Beaker Plastik
Kain pen/erap Pipet
Corong Ka5a Kawat Penusuk
T4er0o0eter 1en(ok

LABORATORIUM UJI BAHAN


JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) 2
2 Ba4an
+gregat 4alus (an kasar 4asil sa0pling (split% s5reen% a6u 6atu%
8iller.
1e0en Portlan(
+ir 1uling
Tissue
Kertas saring
Kerosin
LANGKAH KERJA
4.1 Pengu*ian 6erat *enis (an pen/erapan air untuk agregat kasar (1plit
!. +06il agregat se6an/ak /ang
(i6utu4kan (?2700 gra0 ke0u(ian a/ak (engan a/akan 2."6
00% (an pisa4kan antara agregat /ang terta4an a/akan (engan
/ang lolos a/akan.
2. Cu5i (an ke0u(ian ren(a0 6a4an u*i
ke (ala0 air sela0a ?24 *a0 sa0pai (ala0 kea(aan *enu4.
3. -ntuk /ang terta4an a/akan 2."600
lakukan pengu*ian 6erat *enis (an pen/erapan air untuk agregat
kasar% se(angkan untuk /ang lolos a/akan 2."600 lakukan
pengu*ian 6erat *enis (an pen/erapan air untuk agregat 4alus.
Catatan : Untuk agregat yang tertahan ayakan 2.36mmusahakan
diayak kembali dengan ayakan yang diameter lubangnya
lubang keranjang pada alat penimbang dalam air.
4. Buat agregat kasar (ala0 kea(aan 11D
(engan 0engelap per0ukaan agregat kasar (engan kain lap
le06a6 sa0pai agregat terli4at kusa0.
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) "
5. 1aring (engan a/akan /ang
6er(ia0eter lu6ang @ (ia0eter lu6ang keran*ang (2."6 00 atau
!.!8 00 pa(a alat peni06ang agregat (ala0 air% untuk
0eng4in(ari lolosn/a agregat (ari keran*ang ketika (iti06ang
(ala0 air.
6. .enentukan 6erat *enis 6en(a u*i
!. Ti06ang 6en(a u*i ti06angan elektrik (;
!
.
2. Ti06ang 6en(a u*i (ala0 air (;
2
.
#. .asukkan 6en(a u*i ke(ala0 o9en
sela0a ?24 *a0 ke0u(ian ti06ang 6eratn/a (;
"
.
4.2 Pengu*ian 6erat *enis (an pen/erapan air untuk agregat kasar
(s5reen
!. +06il agregat se6an/ak /ang (i6utu4kan (?2700 gra0
ke0u(ian a/ak (engan a/akan 2."6 00% (an pisa4kan antara
agregat /ang terta4an a/akan (engan /ang lolos a/akan.
2. Cu5i (an ke0u(ian ren(a0 6a4an u*i ke (ala0 air sela0a ?24
*a0 sa0pai (ala0 kea(aan *enu4.
". -ntuk /ang terta4an a/akan 2."600 lakukan pengu*ian 6erat
*enis (an pen/erapan air untuk agregat kasar% se(angkan untuk
/ang lolos a/akan 2."600 lakukan pengu*ian 6erat *enis (an
pen/erapan air untuk agregat 4alus.
Catatan : Untuk agregat yang tertahan ayakan
2.36mmusahakan diayak kembali dengan ayakan yang
diameter lubangnya lubang keranjang pada alat penimbang
dalam air.
4. Buat agregat kasar (ala0 kea(aan 11D (engan 0engelap
per0ukaan agregat kasar (engan kain lap le06a6 sa0pai
agregat terli4at kusa0.
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) 4
7. 1aring (engan a/akan /ang 6er(ia0eter lu6ang @ (ia0eter
lu6ang keran*ang (2."6 00 atau !.!8 00 pa(a alat peni06ang
agregat (ala0 air% untuk 0eng4in(ari lolosn/a agregat (ari
keran*ang ketika (iti06ang (ala0 air.
6. .enentukan 6erat *enis 6en(a u*i
!. Ti06ang 6en(a u*i ti06angan elektrik (;
!
.
2. Ti06ang 6en(a u*i (ala0 air (;
2
.
#. .asukkan 6en(a u*i ke(ala0 o9en sela0a ?24 *a0 ke0u(ian
ti06ang 6eratn/a (;
"
.
4.3 Pengu*ian 6erat *enis (an pen/erapan air untuk agregat 4alus (a6u
6atu
!. 1iapkan alat (an 6a4an /ang akan (igunakan.
2. Cu5i agregat sa0pai 6ersi4.
". <9en agregat /ang tela4 (iren(a0 terse6ut pa(a su4u !!0 ? 7A
C sela0a ? 24 *a0.
4. =en(a0 agregat (i(ala0 e06er ? 24 *a0.
7. Buang air (ari peren(a0an agregat terse6ut lalu a/ak (engan
a/akan no.4 (B 4%#7 00 .
6. +ngin3anginkan agregat (iatas na0pan 6esar (engan
0enggunakan kipas angin sa0pai agregat (ala0 kea(aan 11D
#. Periksa kon(isi 11D agregat (engan 0enggunakan keru5ut
+6ra0 (engan 5ara)
3 .asukkan agregat ke (ala0 keru5ut +6ra0 !C" (ari tinggi
keru5ut terse6ut lalu tu06uk se6an/ak 8 kali. .asukan lagi
agregat sa0pai 2C" tinggi keru5ut a6ra0 lalu tu06uk 8 kali.
.asukan lagi agregat sa0pai penu4 lalu tu06uk 8 kali. Dan
/ang terak4ir 0asukan lagi agregat lalu tu06uk ! kali.
Dengan total 27 tu06ukan. Bersi4kan sekitar keru5ut a6ra0
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) 7
lalu 6uka keru5ut a6ra0 untuk 0enge5ek apaka4 su(a4
11D atau 6elu0.
( i ( ii ( iii
3 Ben(a u*i (ala0 kea(aan 11D a(ala4 seperti no (ii. Pa(a
no (i 0asi4 6an/ak 0engan(ung air se4ingga 4arus
(iangin3angin lagi. 1e(angkan pa(a no (iii agregat terlalu
kering se4ingga 4arus (i5iprat35ipratkan ole4 air sa0pai
0en(apatkan kea(aan 11D.
8. :alu ti06ang agregat sa0pai 0en(apatkan 6erat ?"00 gra0
(;
!

$. 1e(iakan 6otol% plat ka5a (an 6a4an /ang akan (iu*i.


!0. 2si 6otol (engan air suling sa0pai penu4 4ingga ti(ak a(a
gele06ung u(ara (i(ala0 6otol.
!!. Tutup 6otol (engan pelat ka5a% (engan 5ara 0enggeser pelat
ka5a se*a*ar (engan per0ukaan 0ulut 6otol% agar ti(ak a(a
gele06ung u(ara /ang tersisa pa(a air suling.
!2. Ti06ang 6otol /ang 6erisi air 6erikut tutup /ang 6erupa plat
ka5a (;
2
.
13.Buang se6agian air suling (ala0 6otol (an ke0u(ian 0asukkan
agregat 4alus (;
!
ke (ala0 6otol.
!4. Hilangkan u(ara /ang ter*e6ak (ala0 6en(a u*i (engan
0enggon5angkan atau (ia(uk perla4an.
!7. 2si ke06ali 6otol (engan air suling sa0pai penu4% ke0u(ian
tutup (engan plat ka5a. :ap 6agian luar 6otol /ang terkena air.
!6. Ti06ang 6otol D tutup ka5a D air D 6en(a u*i 11D (;
"
.
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) 6
!#. .asukan 6en(a u*i ke (ala0 5awan lalu keringkan 6en(a u*i
(ala0 o9en ?24 *a0 (an 4itung 6eratn/a (;
4
.
4.4 Pengu*ian 6erat *enis (an pen/erapan air untuk se0en.
1. 2si la6u Le Chattellier (engan 0in/ak tana4 atau kerosin
sa0pai antara skala 0 (an !% ke0u(ian 6agian (ala0 6otol (i
atas per0ukaan 5airan (ikeringkan (gunakan kawat /ang
6agian u*ungn/a tela4 (ililitkan tisu.
2. .asukkan 6otol ke (ala0 ruangan terkon(isikan (engan su4u
konstan 27
o
C sela0a !7 0enit untuk 0en/a0akan su4u
5airan (ala0 6otol (engan su4u /ang (itetapkan pa(a 6otol.
". 1etela4 su4u 5airan (ala0 6otol sa0a (engan su4u 5airan
/ang (itetapkan pa(a 6otol% 6a5a skala pa(a 6otol (E
!
.
4. Ti06ang se0en portlan( ? 60 gra0% (an 0asukkan se(ikit
(e0i se(ikit ke(ala0 6otol /ang su(a4 6erisi 5airan terse6ut.
Hn(ari pene0pelan se0en protlan( pa(a (in(ing 6otol (i atas
5airan.
7. 1etela4 se0ua se0en portlan( (6en(a u*i (i0asukkan% putar
6otol (engan posisi 0iring se5ara perla4an3la4an sa0pai
gele06ung u(ara ti(ak ti06ul lagi pa(a per0ukaan 5airan.
6. -lang peker*aan pa(a langka4 2 (an " (i atas% ke0u(ian 6a5a
skala pa(a 6otol (E
2 .
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) #
HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA
! Hasil Pengu*ian
1.1 +gregat kasar F 2."6 00 ( 1plit
,o. Conto4 2 22
Berat 6en(a u*i 11D (gra0 ;
!
2"77%
"
2!!#
Berat 6en(a u*i 11D (ala0 air
(gra0
;
2
!470%
"
!"02%2
Berat 6en(a u*i kering o9en
(gra0
;
"
22$0%
!
207$%2
Berat *enis 11D
2 !
!
W W
W

2%60 2%60
2%60
Berat *enis Bulk (kering o9en
2 !
"
W W
W

2%7" 2%7"
2%7"
Berat *enis +pparent (se0u
2 "
"
W W
W

2%#" 2%#2
2%#27
Pen/erapan air (G
"
" !
W
W W
' !00 G
2%87 2%8!
2%8"
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) 8
!.2 +gregat kasar H 2."6 00 ( 15reen
,o. Conto4 2 22
Berat 6en(a u*i 11D (gra0 ;
!
!866%6 !886%6
Berat 6en(a u*i 11D (ala0 air
(gra0
;
2
!!46%# !!78%!
Berat 6en(a u*i kering o9en
(gra0
;
"
!804 !822%#
Berat *enis 11D
2 !
!
W W
W

2%7$ 2%7$
2%7$
Berat *enis Bulk (kering o9en
2 !
"
W W
W

2%7! 2%70
2%707
Berat *enis +pparent (se0u
2 "
"
W W
W

2%#4 2%#4
2%#4
Pen/erapan air (G "
" !
W
W W
' !00
G
"%4# "%7!
"%4$
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) $
!." +gregat Halus H 2."6 00 ( +6u Batu
,o. Conto4 2
22
Berat 6en(a u*i (ala0 kea(aan 11D (gra0 + "0!."
2$".#
Berat gelas D tutup D air (gra0 B !!0!
!0$$.4
Berat gelas D tutup D air D 6en(a u*i (gra0 C !287.#
!2#$.6
Berat 6en(a u*i kering o9en (gra0 D 2$0.8
28".2
Berat *enis 11D
C B A
A
+
2.78 2%7$
2.787
Berat *enis Bulk (kering o9en
C B A

+
2%4$
2%4$
2%4$
Berat *enis +pparent (se0u
C B

+
2%#4 2%#7
2%#47
Pen/erapan air (G

A
' !00
G
".6!
"%#!
"%66
!.4 1e0en Portlan(
Dari pengu*ian (i(apat 4asil se6agai 6erikut)
3 -ntuk no0or u*i !.
;
!
I 60.02 gra0.
E
!
I 0.7 0l
E
2
I 2! 0l
T I 27
0
C
.aka% nilai BJ a(ala4
3 -ntuk no0or u*i 2.
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) !0
;
2
I 60.00 gra0.
E
!
I 0." 0l
E
2
I 20.4 0l
T I 27
0
C
.aka% nilai BJ a(ala4
.aka (i(apat BJ rata3rata a(ala4
2 +nalisa
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
) Pengu*ian +gregat ,o. -*i ) 8
.ateri ) -*i Berat Jenis (an Pen/erapan air
agregat
Hala0an ) !!
KESIMPULAN
1plit
3 BJ Bulk ( 11D I 2%60 grC50
"
3 BJ Bulk ( kering o9en I 2.7" grC50
"
3 BJ +pparent ( se0u I 2.#27 grC50
"
3 Pen/erapan air I 2.8" G
15reen
3 BJ Bulk ( 11D I 2.7$ grC50
"
3 BJ Bulk ( kering o9en I 2.707 grC50
"
3 BJ +pparent ( se0u I 2.#4 grC50
"
3 Pen/erapan air I ".4$ G
+6u 6atu
3 BJ Bulk ( 11D I 2%787 grC50
"
3 BJ Bulk ( kering o9en I 2%4$ grC50
"
3 BJ +pparent ( se0u I 2.#47 grC50
"
3 Pen/erapan air I ".66 G
BJ 1e0en I 2.$77 grC50
"
Ban(ung% .aret 20!4
Penanggung Jawa6 Pe06i06ing
.u(aa8iul HaJ +l .urta(o ,urs/a8ril% 1P!
,2.. !2!!2!022 ,2P.

Anda mungkin juga menyukai