Anda di halaman 1dari 9

Lingvistic Romanic

Verbul
n limbile romanice

Moldovan Maria Elisabeta
Turcu Alexandra Raluca
Romn Englez
Anul I


1


Cuprins :

Verbul
1! "iateza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #ag!$
! Modul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #ag!$
%! Tim#ul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #ag!$
$! &ersoana !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #ag!'
'! Ra#ortul de #osterioritate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #ag!(
(! )c*imbri n structura +orma,ilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #ag!-
-! .on/ungrile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #ag!0
%
I.Diateza
1umai n limbile romanice2 diateza activ 3i cea re+lexiv se deosebesc
lingvistic!
4n italiana2vec*ea +rancez 3i rar n romn2 n locul verbului esse se
+olosesc #entru a ex#rima #asivul2 verbe de mi3care5 +r! 6la con/uration s7en
alloit dissi#ee82 sarda 6io vengo stimoto do te82 s#! 69: cu:a vido no
andoba envuelta en +abulas82 rom! 6+ierul vine btut #e margine8!
II. Modul
.on/unctivul5 n +rancez2 italian2 s#aniol 3i romn2 verbele care
ex#rim voin,a2 #ermisiunea2 dorin,a cer com#letive con/unc,ionale5 +r! 6/e
crains ;ue mon oncle ne vienne #as8< s#! 6temo ;ue no venga mi tio8< rom!
6m tem c unc*iul meu nu mai vine8!
4n limbile romanice2 con/unc,ia devine indice al con/unctivului!
.ondi,ionalul #er+ect are n toate limbile romanice '0 +orme com#use5 +r! 6il
aurait c*ante82 s#! 6*abria cantado82 it! 6avrebbe cantato82 rom! 6ar +i
cntat8!
III. Timpul
)#re deosebire de alte limbi indo=euro#ene2 latina 3i2 mai mult2 limbile
romanice au dezvoltat nuan,e tem#orale +oarte numeroase in de+avoarea
valorilor as#ectuale >#er+ective sau incoative? 3i modale >6necesitate2 voin,2
dorin,2 +inalitate@?!
4n ma/oritatea limbilor romanice2 #rezentul indicativ 3i con/unctivul
#rezent au +orme comune5 rom! eu cnt eu s cnt2 +r. je chante que je
chante2 it! noi troviamo che noi troviamo! Im#er+ectul #ierde n romn 3i
+rancez consoana intervocalic a +ormantului aba, - eba, - iba5 rom!
cntam, aveam, citeam< +r! je chantais, j'avais, j'ecrivais.
Mai mult ca #er+ectul indicativ sintetic a +ost +olosit din ce n ce mai rar
cu valoarea lui #rimitiv 3i a devenit o variant a #er+ectului sim#lu >c+! v! +r!
auret, voldret, roceret) , iar n cele din urm a dis#rut!
&er+ectul con/unctivului se con+und ca +orm cu viitorul anterior al
indicativului 3i se #streaz rareori cu valoare de condi,ional2 ca de #ild n
s#aniol >denumit 3i con/unctiv viilor 5 amare, amares, amremos etc!? 3i n
vec*ea roman >condi,ional #rezent 5 intrare('-arii ), -ari. -arem etc!2 sec!
ABI?! Mai mult ea #er+ectul con/unctiv inlocuie3te im#er+ectul con/unctiv2
$
care dis#are! 4n toate limbile romanice2 n a+ar de sard >s#! mealegrase;
S.
que je chantasse).
IV. Persoana
4n romn 3i n italian2 unde s cade2 #ersoana a II=a singular #rime3te
desinen,a i5 rom! tu cn!i, cntai, cnta"i< it. trovi, trovavi, trovasti!
&ersoana I #lural conserv n toate limbile romanice consoana m5 rom!
cntam2 it! troviamo2 s#! amamos! La #ersoana a II=a #lural2 romna 3i
italiana #streaz consoana t-# rom! cnta!i2 it! cantate!
&ersoana a treia continu s intre n acord cu subiecte nedeterminate2 dar2
s#re deosebire de latin2 mai ales n combina,ie cu mor+emul diatezei active2
cel mult re+lexive 3i mai #u,in sau c*iar de loc n vecintatea #asivului !Tot
#ersoana a treia rmne mor+emul care indic ra#ortul cu subiectul zero n
combina,ie cu mor+eme lexicale verbale de ti#ul C#lou82 Cninge8!
4n +rancez si n roman2 #ersoana a B=a a verbului2 n combina,ie cu
un #ronume de #olite,e2 #oate intra n acord cu un mor+em de singular la
numele #redicativ!
Dormele verbale din +ranceza actual se disting rareori din #unct de vedere
+onematic n +unc,ie de #ersoan >com#! $aime EemF2 tu aimes EemF2 il aime
EemF2 nous aimons EsmoF2 vous aime% EemeF2 ils aiment EemF!
4n unele limbi romanice2 -m se extinde 3i la #ersoana I singular 5 rom!
cintam, cintasem; c+! 3i +r! #o#ular gallons EaloF! La #ersoana a B=a2
romna
3i italiana #streaz consoana t# cinta!i; it! cantate; limbile romanice de a#us
o #ierd2 datorit #ozi,iei inter =vocalice #osttonice 5 +r! >vous? chante%, s#!
>vosotros? cantais. La #ersoana a Bl=a2 desinen,ele -ent 3i -(i)unt se con+und
adesea inc din latina #o#ular (absolvent, -unt).
Raportul de posterioritate

Biitorul! 4nc din latina trzie +ormele sintetice de viitor dis#ar la toate
modurile >indicativ2 in+initiv2 im#erativ2 #artici#iu?! )#re deosebire de
tim#urile trecutului2 viitorul are o valoare mult mai abstract2 #rezint un
moment incert2 necunoscut de vorbitor! Astzi exist graiuri romanice care
nu cunosc viitorul!
4n latina trzie2 viitorul este evitat 3i din #ricin c ince#e s se
'
con+unde cu #er+ectul slab >c+! viitorul amabil & lat! t! amavil, alturi de
#er+!
amauit), +ie cu im#er+ectul >la con/ugrile I 3i a II=a viitorul avea acela3i
in+ix -b- ca im#er+ectul?2 +ie cu #rezentul con/unctiv >la con/ugrile a I II=a 3i
a IBa5 legam, leges G legam, legas; nulriam, -es G nutnam, -as). A3a se
ex#lic +a#tul c +ormele de viitor latine3ti nu s=au #strat n nici o limb
romanic!
Biitorul romanic s=a dezvoltat din construc,iile modale +recvente n
vorbirea #o#ular! 4n vec*ea +rancez2 +ormele de viitor #strate la verbul
etre s=au con+undat cu ale im#er+ectului 3i au incetat s mai ex#rime
valoarea de viitor2 in s#! eres, #ers a II=a sg! H eris s=a s#ecializat ca +orm
de #rezent2 #ers! a Il=a2 #entru a re+ace o#ozi,ia +a, de #ers! a III=a es >cci
in s#aniol lat! es 3i lat! est a/ung la aceea3i +orm es). Bariantele modale ale
#rezentului artau +a#tul c ac,iunea este dorit2 necesar2 voit n momentul
vorbirii! Aceasta nseamn c momentul svr3irii ei era #osterior
momentului vorbirii2 ntocmai ca la viitor!
Dranceza2 italiana 3i s#aniola continu sintagma +ormat din in+initiv =+
#rezentul verbului habeo >c+! lat! t! dicere habemus, Italia2 sec! BI < discerni
habent, lat! cantare habeo I +r! je chanterai, s#! cantare, #g! cantarei, it!
cantera ; c+! 3i rom! am a cnta. .a 3i n cazul condi,ionalului2 auxiliarul a
su+erit numeroase modi+icri +onetice din cauza #ozi,iei lui enclitice2
neaccentuate2 devenind un sim#lu a+ix!
.onstruc,ia habeo ad (de) =+= in+initivul verbului de con/ugat ex#rim
6viitorul@ n sard a'''a dare 6,i voi da@2 n sudul Italiei 5 sic! l'ai a
mmannari 6o voi cere@ 2 n #ortug*ez hei-de me lavar 6m voi s#la@2 n
italiana meridional aun da 'urta, hi da 'urt 6voi #urta@ 3i n vec*ea
romn 5 n-am a te lsa 6nu te voi lsa@2 n vec*ea +rancez2 n #rovensal2
n catalan 3i n s#aniol2 aceast construc,ie #streaz valoarea modal de
necesitate< c+! s#! (e de cantar 6trebuie s cnt@!
)olo =+= in+initivul devine +orma obi3nuit de viitor n dacoroman (voi
cinta); se ntlne3te 3i n unele graiuri italiene >abruzz! vo vede. se te le 'o
da
6voi vedea dac ,i le #ot da@2 tessin! al vot manda 2 n +ranceza de sud2
Jurgundia 3i Elve,ia (cette 'auvre dame ne veut 'lus vivre longtem's 6biata
doamn nu va mai tri mult tim#@?! 4n sard este +oarte rs#indit #entru
(
viitor construc,ia debeo K in+initivul >c+! lat! dare de(bebit).
*
4n +rancez2 mai #u,in n s#aniol 3i n #ortug*ez2 verbul 6a merge@ K
in+initivul a avut o evolu,ie asemntoare! )ensul incoativ al acestei
construc,ii este atestat n vec*ea +rancez!
4n +ranceza modern2 aller =+= in+initivul ex#rim un viitor a#ro#iat >ra#ort
de #osterioritate a#ro#iat?2 cu tendin, de a se trans+orma n viitor #ro#riu=
zis 5 je vais lire 6voi citi >indat?@5 c+! 3i #g! ...a no ser a ti, a quem queres
que eu vm dar toda esta ami%ade.
Schimbri n structura formanilor
4n ma/oritatea limbilor romanice2 #rezentul indicativ 3i #rezentul
con/unctiv au +orme comune5 c+! +r! je chante G que je chante+ 2it! noi
troviamo G che noi troviamo, tu trovi G che tu trovi < rom! eu cant G eu s
cant, 7in roman nu se sincretizeaz2 de obicei2 +ormele de #ersoana a III=a 5
indic2 el cant , con/! s cante; indic2 vorbe"te G con/! s vorbeasc<2 n
italian2 indicativul di+er de con/unctiv la toate con/ugrile2 la #ersoanele I2
a IlI=a 3i a Bl=a! in +rancez rmin distincte in ceea ce #rive3te modul
+ormele de #ersoana a IB=a 3i a B=a la toate con/ugrile!
Im#er+ectul #ierde n roman 3i n +rancez consoana intervocalic a
+ormantului aba, eba, iba < c+! rom! cntam, aveam, scriam, +r! je chantais,
j'avais, j'ecrivais. In italian2 b I v se men,ine la toate con/ugrile 5 trovavo,
vendevo, servivo n s#aniol2 b I t se men,ine numai la con/ugarea temelor
terminate n a @! Dormele #er+ectului sim#lu2 cu variante 3i mai neregulate
nc din latin2 su#ort cele mai multe modi+icri2 n latin existau du#
modul de accentuare dou +eluri de #er+ect!
4n limbile romanice2 #er+ectele tari de la con/ugrile I 3i a IB=a sunt
nlocuite #rin #er+ectele slabe 5 cre'ul IL cre'avi >c+! rom! cr'ai) ; necui I
lat! t! -necavi >c+! rom! (in) necai) < salui I salivi I slii ; c+! rom! sri, it!
slii, s#! sli) ; $ugi I lat! t! -$ugii >rom! $ugii, s#! hui), it $uggi.
4n italian2 #er+ectele redu#licate se #streaz 3i c*iar se extind! Mnele
verbe au cte dou variante de #er+ect sim#lu2 unele n =i sau -s, altele n -
ett(e), du# stetti # vendi G vendetti ; resi G rendetti, esistei(-etti), cedei(-
etti) etc! >c+! it! steti 3i rom! statui). Dormele de #artici#iu #er+ect au avut o
evolu,ie #aralel cu cele ale #er+ectului sim#lu!
1
Elena Ngrcibab= Jogdan2 Introducere n +ilologia romanic2 Ed! .a*ul O1O2 #ag! 1'$
-
La toate verbele decon/ugarea I s=a extins +inala -atus >lat! ci! nectus -
necatus G rom! (in)necat;lat! cl! $rictus . rom! $recat; lat! cl! cre'itus ,
rom! cr'at).
La con/ugarea aIB=a s=a #ro#agat mult termina,ia -/tus # lat! saltus . s#!
salido, rom! srit, it!salito; lat! ci! sensus G it! sentito, s#! sentido, rom!
si(m!)it, +r! senii.
Termina,ia -utus a inlocuit #e -tu" 3i -itus 3i s=a extins mai ales la verbele
care aveau #er+ectul in -ui # c+! lat! veniGlat! #o#! venui.
Conjugrile.
4n unele limbi romanice2 con/ugrile a IlI=a 3i a II=a s=au conto#it 5 n
s#aniol s=a extins con/ugarea a II=a2 deci a verbelor cu +inal tematic
lung2
accentuat2 #oate #entru c 3i con/ugrile celorlalte #oart accentul #e vocala
tematic ; n catalan2 verbele de con/ugarea a III=a au asimilat #e cele de
con/ugarea a II=a >n acest ultim caz2 bog,ia con/ugrii a /ucat rolul
*otritor?! Dr o descriere amnun,it 3i riguroas a sc*imbrilor
+onematice care se #roduc in cursul +lexiunii tuturor verbelor2 este greu de
s#us n ce msur s=au transmis con/ugrile latine3ti n limbile romanice!
Multi#lele trans+ormri +onematice 3i mor+ematice de natur sintagmatic
>in+luen,e ntre +orman,ii care intr n com#onen,a aceleia3i +orme verbale?
sau #aradigmatic >analogiile? au sc*imbat +oarte mult as#ectul +onetic al
verbelor romanice! 1umrul verbelor a3a=zis neregulate este astzi destul de
mare! Mneori2 alternan,ele tematice se extind la marea ma/oritate a verbelor
>vezi2 de #ild2 situa,ia din roman 3i +rancez?! Berbe a#ar,inind aceleia3i
con/ugri latine3ti2 care 3i men,in uneori c*iar aceea3i vocal tematic2 se
con/ug di+erit 5 c+! +r! venir 3i $inir.
Italiana are2 n mare2 tot dou ti#uri +lexionare verbale2 dar #rimul ti#
>verbele in -are) se caracterizeaz #rin +a#tul c +orma de #ersoana a Il=a a
#rezentului indicativ este identic cu +ormele de #ersoanele I2 a Il=a 3i a IlI=a
ale #rezentului con/unctiv (tu trovi, che io, tu, egli tron) n tim# ce ti#ul
+lexionar II nu #rezint aceste sincretisme! "ac se las la o #arte multi#lele
sincretisme comune tuturor verbelor2 se constat c n +rancez 3i n roman
se dezvolt trei ti#uri +lexionare verbale!
Dranceza este cea mai bogat in sincretisme2 att n cadrul categoriei
#ersoanei2 ct 3i n acela al #aradigmei tem#orale sau modale!.u toate
in+luen,ele #aradigmatice care au dus la re+aceri multi#le in structura
+onematic a temelor 3i desinen,elor2 sc*imbrile +onetice mai accentuate au
avut un rol +oarte im#ortant in organizarea +lexiunii verbale din roman 3i
0
+rancez! )#re deosebire de italian 3i de limbile ibero=romanice2 romana 3i
+ranceza au dezvoltat trei ti#uri +lexionare verbale!
"ar2 n limbile n care s=au #strat cel #u,in dou ti#uri +lexionare2
con/ugarea latineasc n -are a #rodus totdeauna un ti# +lexionar inc*is2 de
sine stttor2 n tim# ce celelalte con/ugri s=au amestecat2 s=au conto#it2 s=
au transmis doar ca sim#le clase lexicale ale aceluia3i ti# +lexionar!
Jibliogra+ie 5

Ngrcibab= Jogdan Elena, /ntroducere 0n $ilologia romanic2 Ed! .a*ul O1O<
PPP!scribd!com
Q