Anda di halaman 1dari 28

Kumpulan Soal-Soal Kimia Kelas X SMA

BAB I
Struktur Atom dan Sifat Periodik Unsur
1. Magnesium mempunyai nomor atom 12 dan nomor massa 25. Jumlah electron pada ion
Magnesium adalah
Jawaban :
Nomor atom=jumlah proton jumlah electron.
Jadi electronnya adalah 12.
2. !nsur "l dengan nomor atom 1# dan nomor massa $5. %erapa&ah proton electron dan
neutronnya'..
Jawaban :
(roton = ele&tron = nomor atom. Jadi proton dan ele&tronnya adalah 1#.
Neutron = massa atom) nomor atom
= $5)1#
= 1*.
$. Jumlah proton ele&tron dan neutron yang terdapat pada &ation "a
2+
ji&a di&etahui nomor atom
dan nomor massanya adalah 2, dan -,.
Jawaban :
(roton= 2,
.lectron = 2,)2 = 1*
Neutron = -,) 2, = 2,
-. /pa&ah ion Na
+
isoele&tron dengan 0
)
' ji&a iya mengapa' Ji&a tida& mengapa'
Jawaban :
1ya &arena mempunyai &on2igurasi electron sama.
1on Na
+
ele&tron = 11)1 = 1,
1on 0
)
ele&tron = 3 + 1 = 1,
4leh &arena itu &on2igurasi ele&tronnya sama yaitu : 2 *
5. /pa yang dima&sud dengan isotop isoton dan isobar '
Jawaban :
Isotop adalah unsur)unsur sejenis yang memili&i nomor atom sama tetapi memili&i massa atom
berbeda atau unsur)unsur sejenis yang memili&i jumlah proton sama tetapi jumlah neutron
berbeda.
Isoton adalah atom dari unsur yang berbeda 5mempunyai nomor atom berbeda6 tetapi
mempunyai jumlah neutron sama.
Isobar adalah atom dari unsur yang berbeda 5mempunyai nomor atom berbeda6 tetapi
mempunyai nomor massa yang sama.
7. (ada isotop unsur dan jumlah neutron &edua unsur berturut)turut adalah
Jawaban :
!ntu& unsure

neutron = 57 8 27 = $,
!ntu& unsure neutron = 227)** = 1$*
#. %elerang dapat ditemu&an dalam berbabagai bentu& pada suhu &amar bentu&)bentu& ini ter&enal
sebagai
Jawaban :
/ltrop. /ltrop adalah perubahan bentu& 9ristal terhadap suhu atau te&anan. %elerang memili&i
bentu& altrop oleh &rena itu belerang dapat ditemu&an dalam berbagai bentu& dalam suhu
ruangan.
*. Menurut &onsep modern mengenai alam alam terdiri dari inti atom yang bermuatan positi2
dengan electron yang mengelilingi inti atom dalam garis lintasan tertentu yang memenuhi
persyaratan tertentu menurut teori &uantum &onsep tersebut menurut teori
Jawaban :
:eori Niels %ohr
3. /da berapa&ah golongan utama yang terdapat dalam tabel periodi& unsur sebut&an;
Jawaban :
<alam tabel periodic unsur di&enal ada * golongan utama yaitu :
=olongan 1/ atau yang lebih di&enal dengan golongan alkali
=olongan 11 / yang lebih di&enal dengan alkali tanah
=olongan 111/ yang lebih di&enal dengan golongan Boron
=olongan 1>/ yang lebih di&enal dengan golongan Karbon
=olongan >/ yang lebih di&enal dengan golongan Nitrogen
=olongan >1/ yang lebih di&enal dengan golongan Oksigen
=olongan >11 / yang lebih di&enal dengan golongan alogen
=olongan >111 / yang lebih di&enal dengan golongan !as Mulia
1,. 9alsium mempunyai nomor atom 2, susunan ele&e&tron pada &ulit 9 ? M dan N adalah
Jawaban :
9ulit 9 ma&simum di isi oleh 2 ele&tron
9ulit ? ma&simum di isi oleh * ele&tron
9ulit M ma&simum di isi oleh 1* ele&tron
9ulit N di isi ma&simum oleh $2 ele&tron
9on2igurasi ele&tron untu& "a = 2 * * 2
!ntu& mendapat&an &on2igurasi diatas cara pengisian ele&tron harus mema&ai prinsi2 /u2bau
yang mengguna&an sub &ulit s p d 2.
11. Ji&a nomor atom dalam satu golongan ma&in &ecil ma&a yang bertambah besar adalah
Jawaban :
.nergy ionisasi &arena dalam suatu golongan apabila nomor atomnya sema&in besar ma&a
energy ionisasinya ma&in &ecil begitu juga sebali&nya apabila nomor atom sema&in &ecil ma&a
energy ionisasinya ma&in besar.
12. <alam urutan unsur
*
4
3
0 dan
1,
Ne jari)jari atom a&an
Jawaban :
9arena unsur)unsur ini merupa&an unsur)unsur seperiode ma&a jari)jari atomnya a&an sema&in
mengecil &arena gaya tari& terhadap inti ma&in besar.
1$. 9eele&tronegati2an suatu unsur adalah si2at yang menyata&an .
Jawaban :
&emampuan atau &ecenderungan suatu atom untu& menang&ap atau menari& ele&tron dari atom
lain
1-. /pabila unsur)unsur disusun menurut &enai&an massa atom relati2nya ternyata unsur)unsur yang
berselisih satu o&ta2 menunju&&an &emiripan si2at. 9enyataan ini ditemu&an oleh
Jawaban :
/. @. Newlands
15. !nsur)unsur yang terleta& pada periode yang sama mempunyai ... .
Jawaban :
Jumlah &ulit yang sama contoh:
Na dan Mg ji&a ditulis &on2igurasi ele&tronnya ma&a:
11
Na = 2 * 1
12
Mg= 2 * 2
!nsur Na dan Mg sama)sama mempunyai $ &ulit yaitu 9 ? dan M.
17. !nsur dengan &on2igurasi ele&tron: 2 * 2 dalam sistem periodi& terleta& pada periode berapa
dan golongan berapa .
Jawaban :
2 * jumlah ele&tron Aalensi = golongan
Jumlah &ulit = periode
(eriode $ dan golongan 11/
1#. !nsur dengan nomor atom 5, dalam sistem periodi& terleta& pada golongan dan periode
berapa
Jawaban :
Bama seperti penjelasan pada soal nomor 17.
(eriode 5 golongan >1/. 1ni adalah nomor atom dari unsur Bn.
1*. &eele&tronegati2an energi ionisasi jari)jari atom a2initas ele&tron dan warna. Cang mana&ah
yang tida& termasu& dalam si2at &eperiodi&an unsur
Jawaban :
Darna
13. <ata &eeletronegati2an beberapa unsure sebagai beri&ut :
!nsur 9eel&tronegati2an
9 22,
? 255
M $,-
N -,,
4 ,3$
!nsur yang paling ele&tropositi2 adalah .
Jawaban :
!nsure yang paling ele&tropositi2 cenderung mudah membentu& ion positi2 berarti harga
&eel&tronegati2an paling rendah. Jadi uansur yang paling ele&tropositi2 adalah 4.
2,. !nsur)unsur dalam satu golongan tertentu dalam Bistem (eriodi& mempunyai si2at)si2at &imia
yang sama. Mengapa itu terjadi '
Jawaban :
9arena semua unsure dalam satu golongan mempunyai electron Aalensi yang sama oleh &arena
itu unsure)unsur itu memili&i si2at yang sama pula.
BAB II
Ikatan Kimia
1. Busunan ele&tron Aalensi gas mulia di bawah ini adalah o&tet kecuali .
/. /r
%. Ne
". 9r
<. Ee
.. Fe
Jawaban : " 5Fe6 &arena Fe mempunyai 2 ele&tron Aalensi. Bedang&an Ne /r 9r Ee @n
mempunyai * ele&tron Aalensi 5memenuhi &aidah octet6.
2. !nsur dengan &on2igurasi ele&tron: 2 * * 2 ji&a a&an mengi&at unsur lain
untu& membentu& senyawa ma&a lang&ah terbai& dengan .
/. (elepasan 1 ele&tron sehingga bermuatan 1+
%. (elepasan 2 ele&tron sehingga bermuatan 2+
". (enang&apan 1 ele&tron sehingga bermuatan 18
<. (enang&apan 2 ele&tron sehingga bermuatan 28
.. Memasang&an 2 ele&tron dengan 2 ele&tron lainnya
Jawaban : B #melepas&an 2 e sehingga muatannya menjadi 2+6 pelepasan ele&tron terjadi untu&
mecapai &estabilab 5&aidah octet6.
$. Buatu unsur dengan &on2igurasi ele&tron: 2 7. 9ecenderungan unsur tersebut
bila a&an beri&atan dengan unsur lain adalah .
/. (elepasan 2 ele&tron sehingga bermuatan 2+
%. (elepasan - ele&tron sehingga bermuatan -+
". (enyerapan 2 ele&tron sehingga bermuatan 28
<. (enyerapan - ele&tron sehingga bermuatan -8
.. Memasang&an 7 ele&tron
Jawaban : $ 5penyerapanGmengi&at 2 e sehingga muatannya menjadi 2) pengi&atan ele&tron
dila&u&an agar memperoleh &estabilan6
-. Nomor atom unsur ( H @ dan B adalah 7 3 11 1*. (asangan unsur) unsur yang dapat
membentu& i&atan ionic adalah
/. ( dan H
%. @ dan H
". H dan B
<. B dan @
.. ( dan B
Jawaban :
( = atom &arbon 5non logam6 golongan 1> /
H= atom 2lor 5non logam6 golongan >11 /
@= atom natrium 5logam6 golongan 1/
B= atom argon 5non logam6 golongan >111 /
Cang dapat membentu& i&atan ionic adalah unsure logam dan non logam dari golongan 1/ dan
>11 /. jawabannya adalah B
5. 9ulit terluar atom pusat suatu mole&ul mempunyai 7 pasang ele&tron yang terdiri dari - pasang
ele&tron teri&at dan 2 pasang ele&tron bebas. %entu& mole&ilnya adalah..
/. 4ctahedron
%. :etrahedron
". Begitiga planar
<. ?inier
.. :rigonal bipiramida
Jawaban : A 5bentu& mole&ulnya octahedron6
7. (asangan senyawa beri&ut yang &eduanya beri&atan ioni& adalah
/. F0 dan F"l
%. Na%r dan 9
2
4
". 0e"l
2
dan F
2
4
<. "
2
F
-
dan "a"
2
.. "4
2
dan N
2
4
-
Jawaban : B 5Na%r dan 9
2
4 &arena yang beri&atan adalah logam dan non logam6
#. <eret senyawa beri&ut ini tergolong senyawa &oAalen &ecuali
/. F0 F"l F1
%. %F
$
%0
$
"4
2
". F
2
4 NF
$
"4
2
<. ?i
2
4 "a4 Mg4
.. 10
5
""l
-
"l0
$.
Jawaban : % 5i&atan antara logam dan non logam6
*. Iat yang bersi2at polar adalah
/. %"l
$
%. F
2
4
". ""l
-
<. ("l
5
.. "F"l
$
Jawaban : B 5yang mempunyai i&atan &oAalen polar adalah F
2
46.
3. <i&etahui nomor atom F=1 "=7 N=# 4=* (=15 dan "l=1# senyawa beri&ut yang mengi&uti
aturan octet &ecuali..
/. "F"l
$
%. NF
$
". F
2
4
<. "F
-
.. ("l
5
Jawaban : " 5yang menyipang dari aturan octet adalah ("l
5
1,. <i&etahui senyawa dibawah ini
1. F
2
4
2. NF
$
$. F0
-. F%r
5. F"l
senyawa mana&ah yang dapat membenttu& i&atan hidrogen antarmole&ul.
/. 1$ dan 5
%. 12 dan -
". 12dan $
<. $ dan -
.. 5 dan 1
Jawaban : $ 5i&atan hydrogen bisa terjadi apabila atom F beri&atan dengan atom 0 N dan 46.
11. /tom E mempunyai &on2igurasi electron 1s
2
2s
2
2p
7
$s
2
. senyawa yang mung&in dibentu& oleh
atom E adalah..
/. FE
%. F"l
". "aE
<. EB4
-
.. E
2
5(4
-
6
$
Jawaban : % 5 atom E a&an melepas&an 2 e untu& mencapai &estabilan sehingga muatannya
menjadi 2+ jadi atom E dapat beri&atan dengan mele&ul B4
-
&arena B4
-
memerlu&an 2 e6
12. Mole&ul unsur beri&ut yang mempunyai i&atan &oAalen rang&ap tiga adalah .
/. F
2
5nomor atom F = 16
%. 0
2
5nomor atom 0 = 36
". 4
2
5nomor atom 4 = *6
<. "l
2
5nomor atom "l = 1#6
.. N
2
5nomor atom N = #6
Jawaban : " 5atom N
2
dapat membentu& i&atan &oAalen rang&ap $6
1$. 9elompo& senyawa beri&ut ini yang seluruhnya beri&atan ion adalah .
/. "a"l
2
"a4 F
2
4 dan N
2
4
%. 9"l Na"l Br"l
2
dan ("l
5
". Mg"l
2
Br4 N4
2
dan B4
2
<. %a"l
2
"a"l
2
"a4 dan B0
7
.. 9"l "a4 Na"l dan Mg"l
2
Jawaban : " 5&arena yang beri&atan adalah logam dan non)logam6
1-. Benyawa beri&ut mempunyai i&atan &oAalen tunggal kecuali .
/. F
2
4 5nomor atom F = 1 dan 4 = * 6
%. F"l 5nomor atom F = 1 dan "l = 1#6
". NF
$
5nomor atom N = # dan F = 16
<. "F
-
5nomor atom " = 7 dan F = 16
.. "4
2
5nomor atom " = 7 dan 4 = *6
Jawaban : "4
2
mempunyai i&atan &oAalen rang&ap 2. Jawaban yang benar adalah "

15. Benyawa yang mempunyai i&atan &oAalen i&atan ion dan i&atan &oAalen &oordinat secara
bersamaan adalah
/. NF
$
%0
$
%. 9N4
$
". 9"N
<. NF
-
"l
.. Na"l
Jawaban : % 5 pada senyawa NF
-
"l terdapat i&atan &oAalen dan ionic6
17. (erhati&an data hasil percobaan beri&ut ini
Sifat fisik &at A &at B
Dujud Jat (adat (adat
9elarutan dalam air ?arut :ida& larut
<aya hantar listri&
larutan
9ondu&tor 1solator
:iti& leleh dan titi&
didih
:inggi @endah
%erdasar&an data tersebut ma&a dapat disimpul&an bahwa jenis i&atan yang terdapat pada Jat /
dan Jat % berturut)turut adalah.
/. 1onic dan &oAalen nonpolar
%. 9oAalen polar dan ionic
". 9oAalen nonpolar dan ionic
<. 9oAalen &oordinasi dan logam
.. Fydrogen dan &oAalen.
Jawaban : A 5ionic dan &oAalen non)polar dilihat dari data table6
1#. Iat yang bersi2at polar adalah
/. "F
-
%. %0
$
". NF
$
<. "4
2
.. ("l
5
Jawaban : $ 5yang bersi2at &oAalen polar adalah NF
$
6
1*. Benyawa yang dapat larut dalam air adalah..
/. Na"l
%. ""l
-
". F"l
<. NF
$
.. "l
Jawaban : senyawa ionic yang mudah larut dalam air adalah senyawa Na"l. Jawaban yang benar
adalah A'
13. 9elompo& senyawa yang memili&i i&atan hydrogen adalah
/. F
2
4 F
2
B dan F"l
%. F
2
4 (F
$
dan F%r
". NF
$
F
2
4 dan F%r
<. NF
$
F
2
B dam F0
.. F0 NF
$
dan F
2
4
Jawaban : "
2,. .tanol 5"F$"F24F6 dan dimetil eter 5"F$)4)"F$6 mempunyai massa mole&ul relatiAe 5Mr6
sama yaitu -7. (ernyataan beri&ut yang benar adalah
/. :iti& didih etanol lebih tinggi &arena terdapat i&atan hydrogen
%. :iti& didih dimetil eter lebih tinggi &arena terdapat i&atan hydrogen
". :iti& didih etanol sama dengan titi& didih dimetil eter
<. :iti& didih etanol lebih tinggi &arena terdapat gaya ?ondon
.. :iti& didih dimetil eter lebih itnggi &arena terdapat gaya ?ondon.
Jawaban : A 5titi& didih etanol lebih tinggi &arena memili&i i&atan hidrogen6
BAB III
(umus Kimia) *ata Nama Sen+a,a %an Persamaan reaksi Sederhana
1. Nama dari senyawa Mg
$
N
2
adalah.
Jawaban :
Magnesium nitride &arena bila suatu senyawa biner merupa&an senyawa ion ma&a jumlah atom
yang dii&at tida& disebut&an. Misalnya Mg
$
N
2
adalah senyawa biner logam dengan non)logam
ma&a cu&up disebut dengan magnesium nitrida.
2. @umus &imia dari nitrogen pentao&sida adalah
Jawaban :
N
2
4
5
Nitrogen K N
2
4&sigen K 4
(enta K 5
$. @umus &imia dari &alsium 2os2at adalah
Jawaban :
9alsium K "a
2+
0os2at K (4
-
$)
9alsium 2os2at = "a
$
5(4
-
6
2
-. Nama yang tepat untu& senyawa "F
$
"F
2
4F adalah
Jawaban :
.tanol &arena atom " ada 2 5awalan 8eta6 dan gugus 4F adalah alcohol 5a&hiran 8ol6. Jadi
namanya etanol.
5. <iantara Jat)Jat dibawah ini yang tergolong unsure adalah
1. /ir
2. Minya&
$. @a&sa
Jawaban :
Cang termasu& unsure adalah ra&sa 5Fg6
/ir dan minya& termasu& senyawa.
7. (ada senyawa dibawah ini yang mengandung jumlah atom paling banya& adalah
1. F
2
4
2. "F
$
4F
$. Na4F
Jawaban : yang mengandung paling banya& atom adalah senyawa Na4F jumlah atomnya adalah
-,.
#. <iantara Jat)Jat beri&ut ini yang termasu& senyawa adalah..
1. /ir ra&sa
2. /ir jeru&
$. /ir murni
-. /ir
Jawaban :
Air murni merupa&an gabungan dari unsure F
2
dan 4
2
rumusnya F
2
4.
*. 9oe2isien dari rea&si : Mn4
2
+ F"l K Mn"l
2
+ F
2
4 + "l
2
5belum setara6
Betara&an rea&si beri&ut
Jawaban :
Mn4
2
+ -F"l K Mn"l
2
+ 2F
2
4 + "l
2
Bama&an jumlah atom pada ruas &iri dan &anan.
3. @umus &imia untu& %esi 51116 &loida adalah
Jawaban :
%esi K 0e
$+
9lor K "l
)
Nama awalan logam disebut diawal sedang&an non logamnya ditambah a&hiran 8ida. Jadi
rumus &imianya adalah 0e"l
$
1,. Benyawa yang mengandung atom nitrogen paling banya& adalah..
1. NF
-
"l
2. /l5N4
$
6
$
$. Bn5N4
$
6
-
Jawaban :
Bn5N4
$
6
-
jumlah atom N ada - buah. (ada NF
-
"l ada 1 buah pada /l5N4
$
6
$
ada $ buah. Jadi
yang paling banya& atom N nya adallah pada senyawa Bn5N4
$
6
-
.
11. Cang mengalami perubahan &imia adalah
1. ?ilin meleleh
2. %esi ber&arat
$. .s mencair
-. =ula yang larut dalam air
Jawaban :
Cang mengalami prubahan &imia adalah besi ber&arat besi ber&arat &arena adanya &onta&
langung antara logam besi dengan udara bebas.
12. Buatu senyawa memili&i rumus empiris 5N4
2
6n ji&a di&etahui Mr senyawa 32 5/r N= 1- 4=
176 ma&a rumus mole&ulnya adalah
Jawaban :
5N4
2
6n = 32
51- + 2. 176 n = 32
-7n =32
n =2
rumus mole&ul nya adalah N
2
4
-
1$. <iantara gas)gas dibawah ini yang mole&ulnya diatomic adalah..
1. Fydrogen
2. 4&sigen
$. Felium
-. Nitrogen
Jawaban : Felium berwujud gas tapi bu&an diatomi&.
1-. % "a Na Bc merupa&an tanda dari atom
Jawaban :
%= %oron
"a = 9alsium
Na= Natrium
Bc =B&andium
15. @umus pos2or dalam wujud gas adalah
Jawaban :
0os2or bu&an unsure logam i&atannya &oAalen dalam bentu& gas rumus mole&ulnya adalah (
-
.
17. @ea&si pemba&aran pirit :
20eB
2
+ 4
2
K 0e4 + B4
2
Betara&anlah rea&sinya.
Jawaban : 20eB
2
+ 54
2
K 20e4 + -B4
2
Betara&an atom diruas &iri dan &anan
1#. Betara&an persamaan rea&si beri&ut :
"a54F6
2
+ F
$
(4
-
"a
$
5(4
-
6
2
+ F
2
4
Jawaban :
$"a54F6
2
+ 2F
$
(4
-
"a
$
5(4
-
6
2
+ 7F
2
4
Betara&an atom diruas &iri dan &anan
1*. Nama senyawa dibawah ini adalah
1. Na1
2. 94F
$. Na
2
B
Jawaban :
1. Na1 = Natrium 1odida
2. 94F = 9alium Fidro&sida
$. Na
2
B = Natrium Bul2ida
13. :ulislah rumus &imia dari ammonium sul2at timbal 5116 nitrat dan besi 51116 sul2at.
Jawaban :
ammonium sul2at = 5NF
-
6
2
B4
-
timbal 5116 nitrat = (b5N4
$
6
2
besi 51116 sul2at = 0e
2
5B4
-
6
$
2,. :ulis&an rumus &imia &alium permanganat.
Jawaban :
9Mn4
-
5&alium permanganat6
BAB I-
Stoikiometri
1. %erapa&ah jumlah mole&ul dari 1, gram F
2
4' ji&a di&etahui 5/r F= 1 /r 4= 176
Jawaban :
Jumlah mol F
2
4 =
=
= ,7 mol
Jumlah mole&ul = mol L 7,2$. 1,
2$
= ,7 mol L 7,2$.1,
2$

= $71 L 1,
2$
2. %ila tetapan /Aogadro = 7 L1,
2$
dan Mr urea "45NF
2
6
2
= 7, ma&a massa 5 mole&ul urea
adalah
Jawaban :
Jumlah mol =
2$

=
2$
= ,*$ L 1,
)2$
mol
Massa urea = mol L Mr
= ,*$ . 1,
)2$
mol L 7,
= 5 L 1,
)22
gram.
$. >olume $5 gram gas E pada B:( = 2* ? tentu&an Mr gas E tersebut
Jawaban :
Jumlah mol = ? mol
)1
= ,125 mol
,125 mol =
Mr = 2*
-. Na4F sebanya& 1, gram dilarut&an dalam air sehingga diperoleh 5,, m? larutn Na4F 5Mr =
-, 6 hitunglah &emolaran larutan tersebut '
Jawaban :
M = L
M = 1,G-, L 1,,,G5,,
M = ,5 M
5. Ji&a 2, m? F"l 5 M diencer&an menjadi ,- M berapa jumlah air yang harus ditambah&an pada
larutan'
Jawaban :
>
1
. M
1
= >
2
.M
2
2, . 5 = >
2
. ,-
>
2
= 25, m?
7. >anila yang diguna&an untu& memberi cita rasa ma&anan mempunyai &omposisi: 7$2M "
52M F dan $17M 4 5Ar " = 12 F=1dan4=1 76 :entu&an rumus empirisnya
Jawaban :
Mol " = 7$2 gram :12 gramGmol = 52# mol
Mol F = 52 gram :1 gramGmol = 52 mol
Mol 4 = $17 gram:17 gramGmol = 13* mol
<iperoleh perbandingan mol " : F : 4 = 52# : 52 : 13*
= 277 : 277 : 1
= * : * : $
Jadi rumus empiris Aanila adalah "
*
F
*
4
$
.
#. :entu&an persen massa unsur " F dan 4 dalam senyawa glu&osa 5"
7
F
12
4
7
6
5Ar " = 12 F = 1 dan 4 = 176;
Jawaban :
Massa mole&ul relati2 "
7
F
12
4
7
= 1*,
Unsur Pen+usun $
.

/0
O
.
9arbon 5"6 (ersen massa unsur " = 7 /r " : Mr "
7
F
12
4
7
L 1,, M
= 7. 12 : 1*, L 1,, M
= -, M
Fidrogen 5F6 persen massa unsur F =12 /r F : Mr "
7
F
12
4
7
L 1,, M
= 12 . 1 : 1*, L 1,, M
= 7# M
4&sigen 546 persen massa unsur 4 = 7 /r 4 :Mr "
7
F
12
4
7
L 1,, M
= 7 . 17 :1*, L 1,, M
= 5$$ M
*.
:abel diatas adalah data hasil titrasi larutan F"l dengan larutan Na4F ,1 M. berdasar&an
data tersebut &onsentrasi F"l adalah
Jawaban :
(rinsip titrasi pada soal ini adalah &eseimbangan jumlah mol &edua Jat.
>olume Na4F yang diguna&an adalah Aolume rata)rata = 515+1-+176 G$ m? = 15 m?
>olume F"l L Molaritas F"l = >olume Na4F L Molaritas Na4F
2, m? L Molaritas F"l = 15 m? L ,1 M
Molaritas F"l = 515 m? L ,1 M6 : 2, m?
Molaritas F"l = ,,#5 M
3. (ada penguraian 1, liter suatu o&sida nitrogen yang berupa gas dihasil&an 2, liter nitrogen
mono&sida dan 1, liter gas o&sigen. @umus o&sida nitrogen itu adalah
Jawaban :
N
L
4
y
K N4 + 4
2
(ercobaan >olume F"l yang dititrasi >olume Na4F yang
diguna&an
1. 2, m? 15 m?
2. 2, m? 1- m?
$. 2, m? 17 m?
1, ? 2,? 1,?
(erbandingan Aolum=perbandingan &oe2isien ma&a persamaan rea&si menjadi : N
L
4
y
K 2N4 +
4
2
Jumlah atom ruas &iri harus sama dengan jumlah atom rauas &anan ma&a: N= 2 4= -. @umus
o&sida nitogennya adalah N
2
4
-.
1,. Buatu senyawa hidro&arbon tersusun dari *-M " dan 17M F 5/r : "=12 F=16dengan massa
mole&ul relatiAe 1,,. @umus mole&ul Jat tersebut adalah
Jawaban :
mol " : mol F = : = # :17
rumus empirisnya adalah "
#
F
17
5"
#
F
17
6n = 1,,
5#./r"

+ 17. /rF
1
6n = 1,,
1,,n = 1,,
n = 1
jadi rumus mole&ulnya adalah "
#
F
17
11. =as nitrogen dapat berea&si dengan gas hydrogen membentu& amonia& sesuai dengan persamaan
rea&si dibawah ini :
N
2
+ F
2
K NF
$
Ji&a 7 liter gas hydrogen yang berea&si ma&a Aolum gas amonia& yang dihasil&an adalah
Jawaban :
N
2
+ $F
2
K 2NF
$
>olume gas amonia& yang dihasil&an
> NF
$
= L Aoleme gas F
2
=
L 7 ? = - ?
12. <i&etahui massa atom suatu unsure 0e= 55*-# sma dan massa 1 atom ")12= 12,,, sma ma&a
massa atom relatiAe 0e adalah..
Jawaban :
/r 0e =
=
1$. Ji&a /r : B= $2 4 =17 F= 1 dan Na= 2$. Ma&a massa mole&ul relatiAe dari Na
2
B
2
4
$
. 5 F
2
4
adalah
Jawaban :
Mr Na
2
B
2
4
$
. 5 F
2
4 = 52./r Na + 2./rB + $./r4 + 1,./rF + 5./r46
= 52. 2$ + 2. $2 + $. 17 + 1,. 1 + 5. 176
= 5-7 + 7- + -* + 1, + *,6
= 2-*
1-. Bebanya& 1,, m? F
2
B4
-
,1 M direa&si&an dengan 1,, m? Na4F ,1 M menurut persamaan
rea&si beri&ut :
F
2
B4
-
+ Na4F KNa
2
B4
-
+ F
2
4
(erea&si yang tersisa dari rea&si tersebut adalah..
Jawaban :
F
2
B4
-
+ 2 Na4F K Na
2
B4
-
+ 2F
2
4
Mula)mula 1,mmol 1,mmol )))))))))) ))))))))))
berea&si 5m
mol 1,mmol 5mmol 1,mmol
sisa 5mmol )))))))))) 5mmol 1,mmol
Jawaban : perea&si yang bersisa adalah 5 mmol F
2
B4
-
.
15. E gram logam Na 5/r Na= 2$6 ditambah&an pada etanol dalam jumlah yang cu&up ma&a a&an
terbentu& gas sebanya& 57 liter5,
,
" 1 atm6. Jadi harga E adalah..
Jawaban :
2 Na + 2 "F
$
"F
2
4F K 2 "F
$
"F
2
4Na + F
2
57 ? F
2
5,
,
" 1 atm6 =
= ,25 mol
Mol Na = 2 L ,25 mol
= ,5 mol
Massa logam Na = mol L /r
= ,5 mol L 2$
= 11 5 gram
17. (ada rea&si dehidrasi Na Bul2at terhidrat :
Na
2
B4
-
E.F
2
4K Na
2
B4
-
+ F
2
4
%ila 117 gram Na
2
B4
-
E F
2
4 dipanas&an a&an terbentu& Na
2
B4
-
anhidrat sebanya& #1 gram.
Jadi mole&ul air 9ristal yang ter&andung adalah
Jawaban :
Jumlah mole&ul air 9ristal = E
E =
Na
2
B4
-
E.F
2
4K Na
2
B4
-
+ E F
2
4
Mula)mula 117 gram menjadi #1 gram
Mol Na
2
B4
-
=


= mol
Na
2
B4
-
E.F
2
4 = mol = 11 7 gram
Mr Na
2
B4
-
E.F
2
4 =
= 117 gram :
= 2$2
E =
=
E =
E = 5
1#. Bebanya& 5 liter gas B4
2
diba&ar sempurna hingga terbentu& gas B4
$
sesuai persamaan rea&si
beri&ut :
B4
2 5g6
+ 4
25g6
K B4
$5g6
(erbandingan Aolume o&sigen dengan B4
$
dalam rea&si itu ji&a diu&ur pada : dan ( yang sama
adalah
Jawaban :
2B4
2 5g6
+ 4
25g6
K 2B4
$5g6
(erbandingan Aolum = perbandingan &oe2isien jadi perbandingan 4
2
dengan B4
$
adalah 1: 2.
1*. 5, m? o&sida nitrogen dipanas&an sehingga terurai sempurna menjadi 1,, m? gas nitrogen
mono&sida dan 25 m? gas o&sigen. %ila pengu&uran dila&u&an pada te&anan dan temperature
yang sama ma&a perbandingan N4 dan 4
2
adalah
Jawaban :
2N
L
4
y
K N4 + 4
2
Mula)mula 5,m? ))))))))))) ))))))
%erea&si 5,m?
)))))))))))) )))))))
Betimbang , m? 1,, m? 25 m?
(erbandingan N4 dan 4
2
adalah -:1
13. *# gram batu &awi 5Mn4
2
6 ditambah dengan #5 m? F
2
B4
-
- M dan 15 gram Na"l. Betelah
Mn4 habis berea&si sesuai dengan persamaan rea&si :
Mn4
2
+ 2F
2
B4
-
+ 2Na"l K Na
2
B4
-
+ MnB4
-
+ 2 F
2
4 + "l
2
Mr Na"l= 5*5 gramGmol Mr Mn4 = *# gramGmol ma&a massa Na"l sisa adalah
Jawaban :
mol Mn4
2
=
= ,1 mol
Mol Na"l = L ,1 mol
= ,2 mol
Massa Na"l = mol L Mr Na"l
= ,2 mol L 5*5 gramGmol = 11# gram
2,. (ada pemanasan Fg4 a&an terurai menurut rea&si 2Fg4 K2 Fg +4
2
(ada pemanasan 1,* gram Fg4 a&an terbentu& -* gram 42 ma&a Fg4 a&an terurai sebanya&
berapa persen.
Jawaban :
Mol 4
2
= -* gram : $2 gramGmol
= ,15 mol
Mol Fg4 = 2G1 L ,15 mol
= ,$ mol
Massa Fg4 = mol L Mr
= ,$ mol L 217 gramGmol
= 7-* gram
M Fg4 = L 1,, M
= 7, M
BAB -
1arutan "lektrolit dan 1arutan Non-elektrolit
1. <i bawah ini adalah hasil percobaan daya hantar listri& dari beberapa larutan.
?arutan ?ampu %anya& gelembung
1. Menyala terang %anya&
2. Menyala redup %anya&
$. :ida& menyala Bedi&it
-. :ida& menyala :ida& ada
<ari data di atas pasangan yang termasu& ele&trolit &uat dan ele&trolit lemah
berturut)turut adalah ....
/. 1 dan 2 <. 2 dan -
%. 1 dan $ .. $ dan -
". 1 dan -
Jawaban : B 51 dan $6
2. Iat di bawah ini yang termasu& ele&trolit senyawa &oAalen dan bersi2at basa adalah....
/. Na4F <. (54F6
$
%. "F
$
"44F .. "
12
F
22
4
11
". F"l
Jawaban : A 5Na4F6
$. (ernyataan yang benar tentang ele&trolit adalah ....
/. .le&trolit adalah Jat yang dapat menghantar&an listri&
%. .le&trolit adalah Jat yang mengandung ion)ion yang bebas bergera&
". .le&trolit adalah Jat yang dalam bentu& larutan atau leburannya dapat
menghantar&an listri&
<. .le&trolit adalah Jat yang mengandung ele&tron)ele&tron yang bebas bergera&
.. .le&trolit adalah Jat yang mengandung mole&ul)mole&ul yang bebas bergera&
Jawaban : A 5ele&trolit adalah Jat yang dapat menghantar&an arus listri&6
-. <i bawah ini yang dapat menghantar&an listri& paling bai& adalah ....
/. larutan gula ,1 M <. larutan Na"l ,1 M
%. larutan asam asetat ,1 M .. larutan Na"l 1M
". larutan asam asetat 1 M
Jawaban : " 5larutan Na"l 1 M sema&in besar &onsentrasi ma&a daya hantarnya sema&in
bagus6.
5. /sam &lorida merupa&an ... ji&a dilarut&an &e dalam air bersi2at ....
/. senyawa ioni&N non ele&trolit
%. senyawa ioni&N ele&trolit
". senyawa &oAalenN non ele&trolit
<. senyawa &oAalenN ele&trolit
.. senyawa &oAalen non polarN non ele&trolit
Jawaban : % 5asam &lorida merupa&an sen+a,a ioni2 ji&a dilarut&an &edalam air
bersi2at elektrolit6
7. <i bawah ini Jat yang dalam lelehannya tida& dapat menghantar&an listri& adalah....
/. Na"l <. 91
%. "
11
F
22
4
11
.. /l
2
5B4
-
6
$
". "a"l
2
Jawaban : B #"
11
F
22
4
11
6 glu&osa
#. =aram dapur dan cu&a &eduanya menghantar&an arus listri&. Fal ini menunju&&an bahwa &edua
larutan itu adalah ....
/. bersi2at asam <. dapat saling berea&si
%. bersi2at basa .. mengandung ion
". bersi2at netral
Jawaban : " mengandung ion sehingga dapat menghantar&an arus listri&.
*. Benyawa F"l merupa&an contoh dari ....
/. senyawa ioni& yang ele&trolit
%. senyawa ioni& yang non ele&trolit
". senyawa &oAalen yang ele&trolit
<. senyawa &oAalen yang non ele&trolit
.. senyawa asam lemah yang ele&trolit
Jawaban : senyawa &oAalen yang ele&trolit. Jawaban yang benar adalah $
3. Buatu larutan dapat menghantar&an arus listri& apabila mengandung....
/. ele&tron yang bergera& bebas
%. air yang dapat menghantar&an listri&
". air yang terionisasi
<. logam yang merupa&an penghantar listri&
.. ion)ion yang bergera& bebas
Jawaban : " 5ion)ion yang bergera& bebas6
1,. ?ampu alat penguji ele&trolit tida& menyala &eti&a ele&trodanya dicelup&an &e dalam larutan
asam cu&a tetapi pada ele&troda tetap terbentu& gelembung gas. (enjelasan untu& &eadaan ini
adalah ....
/. cu&a bu&an ele&trolit
%. sedi&it se&ali cu&a yang terionisasi
". cu&a merupa&an ele&trolit &uat
<. alat penguji ele&trolit rusa&
.. gas yang terbentu& adalah cu&a yang menguap
Jawaban : B 5hal tersebut menunju&&an bahwa sedi&it se&ali cu&a yang terionisasai6.
11. <ari senyawa)senyawa di bawah ini yang termasu& ele&trolit &uat adalah.
/. F
2
"4
$
<. F"l
%. "a54F6
2
.. "F
$
"44F
". NF
-
4F
Jawaban : % F"l 5F"l termasu& larutan ele&trolit &uat6
12. (asangan senyawa di bawah ini yang merupa&an senyawa ion adalah ....
/. Na"l dan 9%r <. F
2
4 dan F%r
%. "F
-
dan NF
$
.. 9"l dan F"l
". B4
2
dan F"l
Jawaban : A 5Na"l dan 9%r6 &arena terbentu& dari i&atan ionic dan senyawa ionic dapat
menghantar&an arus listri&.
1$. ?arutan di bawah ini yang dapat menghantar&an arus listri& adalah ....
/. gula pasir <. glu&osa
%. al&ohol .. urea
". garam dapur
Jawaban : garam dapur jawaban yang benar adalah $
1-. ?arutan yang bu&an ele&trolit adalah ....
/. soda <. tawas
%. minya& tanah .. &aporit
". cu&a
Jawaban : B 5minya& tanah tida& dapat menghantar&an arus listri&6
15. (eristiwa terurainya mole&ul senyawa &oAalen menjadi ion)ion disebut
/. 1onisasi <. 1on negati2
%. 1on positi2 .. 9oAalenisasi
". 1on tunggal
Jawaban : A 5ionisasi merupa&an peristiwa terurainya mole&ul mejadi ion)ionnya6
17. "ontoh senyawa &oAalen yang dapat menghantar&an arus listri& &ecuali
/. F"l <. F1
%. F
2
B4
-
.. ""l
-
". F0
Jawaban : " 5""l
-
tida& dapat mengahantar&an arus listri& &arena ""l
-
merupa&an senyawa
&oAalen non)polar6.
1#. Cang merupa&an ciri)ciri larutan non)ele&trolit adalah
/. Menghasil&an banya& gelembung gas membuat lampu menyala terang.
%. Menghasil&an gelembung gas sedi&it dan lampu menyala redup
". ?ampu tida& menyala dan tida& ada gelembung gas.
<. ?ampu tida& menyala tetapi ada gelembung gas.
.. ?ampu menyala redup
Jawaban : $ 5?ampu tida& menyala dan tida& ada gelembung gas6
1*. Cang merupa&an ciri)ciri larutan ele&trolit lemah adalah
/. Menghasil&an banya& gelembung gas.
%. Menghasil&an gelembung gas sedi&it dan lampu menyala redup bah&an tida& menyala.
". ?ampu tida& menyala dan tida& ada gelembung gas.
<. Membuat lampu menyala terang.
.. ?ampu menyala redup.
Jawaban : B 5Menghasil&an gelembung gas sedi&it dan lampu menyala redup bah&an tida&
menyala6
13. /pa nama alat yang diguna&an untu& mengetahui apa&ah suatu Jat cair dapat menghantar&an
listri& atau tida&
/. :hermometer
%. pF meter
". /lat uji ele&trolit
<. /lat re2lu&s
.. :abung rea&si
Jawaban : $ 5alat uji ele&trolit6
2,. <ata uji ele&trolit air dari berbagai sumber sebagai beri&ut.
No. Jenis air Nyala lampu 9ecepatan timbul
gas
1. /ir Bumur ) ?ambat
2. /ir ?aut :erang "epat
$. /ir Bungai ) /ga& cepat
-. /ir Fujan ) ?ambat
(ernyataan yang tepat untu& data di atas adalah ... .
/. air laut tergolong ele&trolit &uat
%. air sungai tergolong ele&trolit paling lemah
". daya hantar listri& air sungai lebih &ecil dari air hujan
<. daya hantar listri& air hujan paling lemah
.. air dari berbagai sumber adalah ele&trolit
Jawaban : A 5air laut tergolong ele&trolit &uat diliah dari gejala)gejala yang ditimbul&annya6.
BAB -I
(eaksi (eduksi-Oksidasi #redoks3 dan *ata Nama Sen+a,a
1. %ilangan o&sidasi &lorin dalam &alium &lorat adalah ....
/. 81
%. +5
". +1
<. +#
.. +$
Jawaban :
9"l4
$
bilo&s 9 adalah +# caranya:
9 + 15)16 + $5)26 = ,
9 +5)#6 = ,
9 = +#
2. <i antara senyawa)senyawa mangan di bawah ini yang mana&ah mangan mempunyai bilangan
o&sidasi tertinggi adalah ....
/. Mn4
2
%. 9Mn4
-
". 9
2
Mn4
-
<. Mn4
.. Mn"l
2
Jawaban : B 5 bilo&s Mn adalah +#6
(ada Mn4
2
bilo&s Mn adalah +-
(ada 9
2
Mn4
-
bilo&s Mn adalah +7
(ada Mn4 bio&s Mn adalah +2
(ada Mn"l
2
bilo&s Mn adalah + 2
$. %ilangan o&sidasi 2os2orus paling rendah terdapat pada senyawa ....
/. (F
-
%r
%. ("l
5
". (4%r
$
<. "a
$
5(4
-
6
2
.. (0
$
Jawaban : A 5bilo&s ( pada (F
-
%r adalah )$6
(ada ("l
5
(4%r
$
"a
$
5(4
-
6
2
(0
$
bilo&snya berturut)turut adalah +5 +5 +5 dan +$.
-. (ipa yang dibuat dari bahan sinteti& banya& dipa&ai untu& mengganti&an pipa besi sebab pada
pipa besi a&an mudah timbul &arat. Caitu senyawa
/. 0e4
%. 0e"4
$
". 0e54F6
$
<. 0e
2
4
2
.. 0e
2
4
$
. EF
2
4
Jawaban : " #0e
2
4
$
. EF
2
46
5. %ilangan o&sidasi "l dalam senyawa 9"l42 adalah ....
/. +#
%. +1
". )1
<. +5
.. +$
Jawaban : 9"l4
2
9 + 15)16 + 25)26 =,
9 +5))56 = ,
9 = +5 jawaban benar adalah %
7. (ada rea&si: "l
2
+294F 9"l + 9"l4 +F
2
4 %ilangan o&sidasi &lor berubah dari ....
/. 81 menjadi +1 dan ,
%. 82 menjadi , dan +1
". +1 menjadi 81 dan ,
<. , menjadi 81 dan +1
.. , menjadi 81 dan 82
Jawaban : , menjadi )1 dan +1 jawaban benar adalah %' bilo&s "l
2
= , bilo&s "l pada 9"l
adalah )1 bilo&s "l pada 9"l4 adalah +1.
#. Mana&ah senyawa &lor yang bertinda& sebagai redu&tor'
/. "l4
2
8
K "l4
$
8
%. "l
)
K"l4
2
8
". "l4
-
8
K"l
8
<. "l
2
K2"l4
$
8
.. "l4
8
K"l4
-

8
Jawaban : redu&tor adalah Jat yang mengalami o&sidasi jadi "l yang mengalami redu&tor
"l4
)
menjadi "l4
-
)
. jawaban benar adalah "
*. Pernyataan yang salah mengenai reaksi reduksi adalah....
A. pelepasan oksigen
B. pengurangan bilangan oksidasi.
C. penerimaan elektron
D. zat oksidator
E. zat reduktor
Jawaban : % 5Jat o&sidator6
3. Menurut 1!(/" senyawa dengan rumus &imia N
2
4
$
mempunyai nama ....
/. dinitrogen o&sida
%. nitrogen o&sida51116
". nitrogen51116 o&sida
<. dinitrogen mono&sida
.. nitrogen trio&sida
Jawaban : $ 5nitrogen51116 o&sida6
1,. %ilangan o&sidasi hidrogen = 81 terdapat pada senyawa ....
/. NF$
%. FN4$
". NaF
<. F24
.. (F$
Jawaban : $ 5bilo&s Fidrogen )16
NaF
1+ F= , F= )1
11. /pabila suatu unsur menerima ele&tron ma&a ....
/. bilangan o&sidasinya a&an turun
%. bilangan o&sidasinya a&an nai&
". rea&tiAitasnya a&an mening&at
<. unsur tersebut mengalami o&sidasi
.. menghasil&an bilangan o&sidasi positi2
Jawaban : A 5bilo&snya a&an turun6
12. %ilangan o&sidasi halogen pada senyawa asam &lorit asam &lorat dan asam
per&lorat berturut)turut adalah ....
/. +$ +5 +#
%. +1 +# +5
". +5 +$ +#
<. +# +5 +$
.. +1 +$ +5
Jawaban :
/sam &lorit 5F"l4
2
6 bilo&s halogen = +$
/sam &lorat 5F"l4
$
6 bilo&s halogen = +5
/sam per&lorat 5F"l4
-
6 bilo&snya = +#
Jawaban yang benar adalah A
1$. (ada rea&si: /g"l4
$
+ "l
2
K /g"l +"l4
2
atom &lor pada senyawa /g"l4
$
mengalami
perubahan bilangan o&sidasi sebesar ....
/. 87
%. +-
". 8-
<. +*
.. 81
Jawaban : "
1-. 0os2or 5>6 o&sida mempunyai rumus ....
/. (
5
4
%. (4
5
". (
$
4
5
<. (
-
4
1,
.. (
2
4
$
Jawaban : B 5(4
5
pospor pentao&sida6
15. %ilangan o&sidasi &lor dalam senyawa F"l4- adalah ....
/. 81
%. d. +5
". +1
<. +#
.. +$
Jawaban : % 5bilo&s &lor adalah +#6
17. @ea&si redu&si adalah ....
/. rea&si melepas&an ele&tron
%. rea&si menerima proton
". rea&si pelepasan o&sigen
<. rea&si penggabungan o&sigen
.. rea&si pelepasan hydrogen
Jawaban : $ 5rea&si pelepasan o&sigen dari senyawa6
1#. !nsur mangan yang mempunyai bilangan o&sidasi sama dengan &rom dalam 9
2
"r
2
4
#
adalah ... .
/. 9Mn4
-
%. Mn4
". 9
2
Mn4
-
<. Mn4
2
.. MnB4
-
Jawaban : $ 5bilo&s Mn pada 9
2
Mn4
-
sama dengan bilo&s "r pada senyawa 9
2
"r
2
4
#
bilo&snya
adalah +7.
1*. (ada rea&si redo&s: 9Mn4- + 91 + F2B4- KMnB4- + 12 + 92B4- + F24bilangan o&sidasi
Mn berubah dari ... .
/. +1- menjadi +*
%. 81 menjadi +2
". +# menjadi +2
<. 82 menjadi +2
.. +# menjadi 8-
Jawaban : $ 5bilo&snya berubah dari +# menjadi +26
13. <ari rea&si)rea&si dibawah ini yang merupa&an rea&si redo&s adalah
/. /g
+

+ "l
)
K /g"l
%. F
+
+ "l
)
K F"l
". Na4F + F"l K Na"l + F
2
4
<. 2(b + 4
2
K 2(b4
.. "u
2+
+ In K "u + In
2+
Jawaban : " pada rea&si "u
2+
+ In K "u + In
2+
terjadi rea&si redo&s.
%ilo&s "u berubah dari +2 menjadi , 5redu&si6
%ilo&s In berubah dai , menjadi +2 5 o&sidasi6
2,. Benyawa yang mempunyai bilo&s nitrogen= +$ adalah
/. /mmonium &lorida
%. 9alium nitrat
". Nitrogen trio&sida
<. Nitrogen mono&sida
.. /mmonia
Jawaban :
NF
-
"l bilo&s N= )$
9N4
$
bilo&s N= +5
N
0
O
4
biloks 5 64
NF
$
bilo&s = )$
N4 = )2
Jawaban yang benar adalah $
BAB -II
idrokarbon dan Min+ak Bumi
1. Buatu senyawa al&ana mempunyai rumus stru&tur
Cang merupa&an atom " tersier pada stru&tur al&ana diatas adalah atom " nomor
Jawaban :
/tom " nomor 2 &arena mengi&at $ atom " lainnya.
2. <ari rumus stru&tur senyawa hidro&arbon dibawah ini :
/tom " &uartener terdapat pada nomor
Jawaban :
/tom " &uartner terdapat pada atom " nomor 2 atom " &uartner mengi&at - atom " lainnya.
$. <ari rumus stru&tur senyawa hidro&arbon dibawah ini
atom " se&under terdapat pada nomor
Jawaban :
atom " se&under terdapat pada nomor 7 atom " se&under mengi&at 2 atom " lainnya.
-. :ulislah rumus mole&ul senyawa pentena
Jawaban :
@umus umum al&ena adalah "
n
F
2n
. jadi rumus mole&ul pentena adalah
"
5
F
1,
.
5. Jumlah isomer dari senyawa "
7
F
1,
adalah
Jawaban :
"
7
F
1,
adalah he&suna
1somernya antara lain:
1. ")")")")"O"
2. ")")")"O")"
$. ")")"O")")"
-. ")")")"O"
"
5. ")")")"O"
"
7. ")")"O")"
"

"

"

#. "O")")"
7. Nama yang tepat untu& senyawa al&ana dibawah ini adalah
Jawaban :
Memberi penamaan:
"ari rantai terpanjang gugus al&il mendapat nomor yang se&ecil mung&in beri nama atom "
rantai utama &emudian diberi a&hiran ana. Nama senyawa al&ananya adalah $$)
dimetilpentana.
#. Nama yang tepat untu& senyawa al&ena dibawah ini adalah
"F
2
="F)"F
$
Jawaban : 1)propena
*. Nama yang tepat untu& senyawa al&una dibawah ini adalah :
"F
$
)"F)"O")"F)"F
$
Jawaban : "F
$
2)metil)$)he&suna
3. <ata hasil penyulingan minya& bumi :
No. %anya& atom " :iti& didih 5
,
"6
1. "
1
) "
-
P-,
2. "
5
) "
1,
-,)1*,
$. "
11
) "
12
17,)25,
-. "
1$
) "
25
22,)$5,
5. "
27
) "
2*
Q$5,
0ra&si nomor $ diguna&an untu&
Jawaban :
(ada titi& didih 17,)25,
,
" 2ra&si minya& bumi yang dihasil&an adalah &erosin yang dalam
&ehidupan sehari)hari di&enal dengan nama minya& tanah yang penggunaannya antara lain
untu& bahan ba&ar &ompor.
1,. Benyawa hidro&arbon dibawah ini yang merupa&an si&loal&ana adalah
1. "
$
F
7
2. "
$
F
*
$. "
-
F
1,
Jawaban :
@umus si&loal&ana "
n
F
2n
Jadi yang merupa&an si&loal&ana adalah "
$
F
7
11. Benyawa yang menai&&an ang&a o&tan bensin adalah
Jawaban : :...? 5:etra .til ?ead 6
12. Nama yang be nar untu& senyawa dengan rumus stru&tur :
"F
$
)"="F)"F
2
)"F
$

"F
2

"F
$
Jawaban :
$)metil)$)he&sena
1$. @umus &imia asetilena adalah
Jawaban :
/setilena adalah nama lain dari etuna rumus &imianya adalah "
2
F
2
F)" O ")F
1-. %ensin premium mempunyai bilangan o&tan *, berarti bensin tersebut menandung
Jawaban
%enin premium mempunyai bilangan o&tan *, berarti bensin tersebut mengandung *, M
isoo&tana dan 2, M normal heptana. 9arena bensin mempunyai bilangan &etu&an isoo&tana dan
sisanya normal heptana.
15. Benyawa hidro&arbon terbanya& dalam &omponen minya& bumi adalah
Jawaban :
%ahan utama yang ter&andung dalam minya& bumi adalah hidro&arbon bai& yang ali2ati&
maupun yang si&li& bai& yang jenuh maupun yang tida& jenuh yang paling banya&
adalahalkana dan sikloalkana'
17. Btru&tur homolog al&ena beri&ut :
<iberi nama .
Jawaban : cara penamaan:
(ilih rantai terpanjang cari gugus al&il cari nomor i&atan rang&ap &emudian diberi a&hiran ena.
$-)dimetil)1)pentena
1#. Bebut&an apa saja &egunaan al&una;
Jawaban :
Bebagai bahan ba&ar ?=( minya& bumi bensin dan solar.
!ntu& membuat tinta cat semir sepatu dan lain)lain.
1*. /pa yang dima&sud dengan isomer' Bebut&an jenis)jenis isomer ;...
Jawaban :
1somer adalah senyawa)senyawa yang memili&i rumus mole&ul sama tetapi memili&i rumus
stru&tur berbeda sehingga si2atnya berbeda.
Jenis)jenis isomer :
1. 1somer rantai
2. 1somer posisi
$. 1somer 2ungsional
-. 1somer ruang
13. /l&ena + al&il halide a&an menghasil&an
Jawaban :
"F
$
)"F
2
)"F "F
2
+ F"l K "F
$
)"F
2
)"F)"F
$

2)butena asam &lorida "l
2)&lorobutana
2,. =ambar&an stru&tur si&lopentana dan si&lohe&sana ;
Jawaban :