Anda di halaman 1dari 6

Cabaran guru alaf baru

Oleh: DR. MOHD. HANAFI KAMAL (Naib Presiden Persatuan


Pendidikan Malaysia)
PROFESION keguruan yang merupakan profesion tertua di dunia, kini memasuki
satu lagi era baru.
Dulu peranan utama guru ialah sebagai penyampai pengetahuan. Gurulah yang
banyak bercakap dan menyoal.
Bagaimanapun kini, peranan guru lebih penting sebagai pemudah cara dalam proses
pembelajaran. Sebagai pemudah cara, guru perlu lebih sedia dan peka melahir dan
menggunakan situasi-situasi pembelajaran secara cekap dan berkesan. Murid perlu
selalu digerak untuk berfikir secara kreatif dan kritikal. Malahan, murid dijangka
dapat menyoal guru serta membantu guru membuka luas pintu pembelajarannya.
Dahulu, punca pengetahuan adalah dalam bentuk bertulis. Sekarang, lebih banyak
bilik darjah ditukar menjadi bilik darjah bestari yang membolehkan pelajar
menggunakan komputer untuk mencari lebih banyak pengetahuan dan maklumat.
Bagaimanapun, kehadiran guru penting untuk membimbing pelajar membuat
pilihan ilmu dan maklumat yang betul.
Satu lagi peranan penting guru ialah sebagai seorang pembangun negara. Ini kerana
di bawah jagaannya adalah sekumpulan manusia muda yang akan diasuh dan dididik
supaya menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab dan berguna.
Justeru, fokus guru adalah lebih daripada pembelajaran. Ia melibatkan pendidikan
meliputi segala aspek meliputi pembangunan mental, fizikal, emosi, sosial dan
psikologi.
Guru harus berperanan untuk mengenal pasti dan membangunkan potensi diri
pelajar. Peranan guru ini amat penting dalam menentukan corak pembangunan
sesebuah negara.
Kita perlu sedar, kejayaan negara sehingga kini, sebahagian besar adalah hasil
sumbangan kerjaya keguruan. Ini kerana persediaan bagi pengeluaran tenaga kerja
negara di semua sektor bermula dari sekolah yang sudah pastinya memerlukan
khidmat dan jasa guru.
Guru juga adalah model manusia berkelakuan baik. Guru mesti bebas daripada
bersikap negatif dan sempit daripada aspek bangsa, kelas, sosial, kedaerahan dan
politik.
Guru yang berpendirian profesional dalam tingkah lakunya dengan memegang
kepada nilai-nilai akhlak dan etika yang positif berkemungkinan mampu
mempengaruhi pelajarnya daripada ibu bapa mereka sendiri.
Bagi memantapkan profesionalismenya, adalah penting guru menjalani latihan
sebelum perkhidmatan. Pendedahan awal ini mendedahkan guru dengan pelbagai
kaedah dan kemahiran pengajaran yang perlu seorang guru miliki.
Bagaimanapun, latihan tidak terhad kepada sebelum perkhidmatan semata-mata.
Dalam semua aspek keguruan, ilmu pengetahuan adalah lebih luas dan mendalam
hasil usaha penyelidikan dan diskusi guru-guru pengetahuan.
Selain itu, kelayakan akademik juga adalah satu lagi perkara yang perlu
ditimbangkan. Ini kerana profesionalisme guru itu adalah berpusatkan kepada
pengetahuan.
Maka, adalah wajar diramalkan, seiringan dengan kejayaan Malaysia meningkatkan
kadar pembangunannya, guru-guru ijazah akan bertugas sehingga ke sekolah
rendah.
Memandangkan guru memainkan peranan penting dalam pembangunan negara,
sifat kerja guru yang begitu khusus memerlukan guru mempunyai kelayakan
akademik minimum dan menghadiri program-program latihan sebelum dan semasa
perkhidmatan.
Guru juga perlu mempunyai dan mengamalkan sifat-sifat tingkah laku yang positif.
Di samping memperakui akan kepentingan guru, penganugerahan status ini akan
dapat menarik calon-calon yang lebih terpelajar dan lebih berkelayakan memohon
menjadi guru dan seterusnya akan membantu negara memperoleh kejayaan yang
lebih besar.


Artikel
Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2001&dt=0423&pub=Utusa
n_Malaysia&sec=Pendidikan&pg=pe_04.htm#ixzz30befrwwd
Utusan Melayu (M) Bhd
Peranan guru menjadi semakin penting, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi yang banyak
diperkatakan sekarang. Tanggungjawab guru kini bukan terhad seperti dulu malah semakin
bertambah. Ia merupakan satu cabaran baru kepada guru bagi menentukan bahawa dalam
zaman ledakan maklumat , murid lebih pandai daripada guru. Justeru itu, guru perlu menimba
lebih banyak ilmu pengetahuan melalui penggunaan teknologi maklumat dan kaedah
pengajaran terkini.
Antara cara-cara untuk meningkatkan profesionalnya ialah yang pertama seseorang guru
itu perlu memahami dan melaksanakan etika perguruan dengan mencintai profesion
perguruan itu sendiri, yakni bukan bekerja untuk dapat gaji pada hujung bulan semata-
mata. Martabat profesion perguruan harus dilihat bukan sahaja dari segi pendapatan tetapi
juga dari peranan dan sumbangannya.
Kedua, guru harus mempunyai sikap ingin belajar sepanjang hayat kerana ia amat
penting untuk guru itu sendiri. Ini adalah kerana dengan mengikuti latihan ikhtisas selama
beberapa tahun sahaja, tidak boleh menjamin bahawa seseorang guru itu sudah terlatih untuk
selama-lamanya. Sebaliknya, jika guru tidak mempunyai sikap untuk belajar dan menambah
ilmu pengetahuan selepas dilatih, guru itu akan ketinggalan dan profesion keguruan mungkin
akan kehilangan martabatnya.
Ketiga, guru perlu mempunyai komitmen yang tinggi untuk memastikan murid-murid
mendapat pendidikan yang berkualiti. Salah satu cara guru boleh meningkatkan martabat
profesion keguruan ialah melalui kecemerlangan keputusan peperiksaan awam di mana
masyarakat setempat membuat penilaian kepada pengajaran guru. Justeru itu, guru perlu
memberikan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid.
Akhir sekali, guru perlu mengambil peluang untuk meningkatkan diri dengan menerima
lebih banyak pendedahan kepada perkembangan terkini dalam bidang pendidikan melalui
latihan supaya maklumat yang diperolehi boleh disampaikan kepada lebih ramai guru yang
lain. Ini adalah kerana tanggungjawab sebagai seorang guru adalah kompleks, iaitu guru
bukan sahaja perlu mempertingkatkan pencapaian akademik murid tetapi juga perlu
menaikkan martabat profesion perguruan.


Pendidikan sebagai asas pembinaan masa depan bangsa dan negara
bergantung kepada profesion perguruan yang berkembang secara dinamik dan
progresif. Profesion perguruan yang dinamis perlu melahirkan kepimpinan guru
yang berkualiti, sentiasa memperbaiki dan mempertahankan etika
profesionalisme pendidikan, berbanding dengan tugas yang mengabdikan diri
sebagai golongan pendidikan yang berwibawa dan dapat menjadikan diri
sendiri lebih berketrampilan dengan mendokong belajar seumur hidup (life
long learning), belajar untuk mengubah dan belajar untuk berubah.
Sejajar dengan itu, perubahan yang hendak dibuat mestilah sesuai dengan
tuntutan semasa. Perubahan dan pembaharuan adalah berdasarkan kepada
hakikat bahawa tanpa sistem pendidikan yang bertaraf dunia, impian untuk
mentransformasikan Malaysia menjadi negara maju tidak mungkin dapat
dicapai. Lantas profesion perguruan harus berkembang dengan lebih pantas
dan progresif bagi mencorakkan perkembangan individu, masyarakat dan
negara. Dari satu segi yang lain, profesion perguruan yang menjadi agen
perubahan sosial harus menjadi penyelamat kepada krisis kemelut sosial yang
dihadapi oleh masyarakat yang sedang bergelut dengan tuntutan kemajuan dan
perubahan.
Pendidikan yang maju juga tidak akan terlepas daripada peranan guru
sebagai kunci kepada keberhasilan kemajuan pendidikan sesebuah institusi.
Guru bukan sahaja mengajar subjek tertentu di dalam kelas bahkan mereka
merupakan ejen kepada perubahan minda masyarakat. Mereka juga merupakan
fasilitator yang melayan, membimbing, membina dan mengusung murid
sebagai klien mereka bagi menuju ke gerbang kejayaan. Kemuliaan institusi
pendidikan dan kemenjadian pelajar bergantung kepada guru itu sendiri.
Justeru itulah guru dituntut agar bersikap profesional dalam menjalankan
amanah mereka sebagai seorang pendidik.

Peranan guru dalam membentuk satu generasi yang berilmu dan berakhlak
tinggi akan dapat melahirkan satu bangsa yang bertamadun. Untuk itu peranan
guru sebagai perancang masa depan murid-murid dan sentiasa mempunyai
cita-cita unggul untuk membina sebuah masyarakat yang bertamadun tinggi
amat diharapkan. Guru juga sedar bahawa peranan mereka sebenarnya
memikul satu tanggungjawab yang amat berat. Di sekolah, guru perlu
mencurahkan ilmu bukan saja kepada para pelajarnya malah berkongsi
kemahiran dan pengalaman bersama rakan sekerja yang lain.
Di samping itu, guru juga harus peka dengan perubahan semasa dan
menyesuaikannya secara bijak bagi menangani masalah dalam pengajaran dan
pembelajaran semasa. Guru itu perlu pakar atau profesional dalam segala
bidang. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, guru itu harus
menekankan kepada tiga aspek penting dalam dirinya iaitu kepakaran,
pengetahuan dan pembentukan sahsiah.
Cabaran seorang guru pada hari ini bukan lagi seperti cabaran guru-guru
terdahulu. Guru pada masa dahulu tugasnya hanya sekadar mengajar subjek
tertentu sahaja di dalam kelas. Sebaliknya kini, tugas guru memikul tugas dan
tanggungjawab yang berat dengan hasrat kementerian yang tinggi. Guru kini
bukan hanya sekadar mengajar subjek tertentu di dalam kelas, bahkan mereka
juga merupakan operator kepada sebuah kurikulum pendidikan.
Pendidik memainkan peranan yang dominan dan sangat penting dalam
merealisasikan aspirasi negara untuk mewujudkan perpaduan kaum. Guru juga
membuktikan bahawa mereka mampu mengimbangkan kewujudan integrasi
nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Selain itu
seorang guru merupakan ejen keberkesanan pendidikan. Kejayaan dan
keberhasilan guru terhadap tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan
keluhuran peribadi disifatkan sebagai cabaran yang harus didepani dengan
profesional.
Tugas guru pada masa kini memerlukan komitmen dan iltizam yang amat tinggi
dan memerlukan pengorbanan. Bukan sahaja kerana sistem pendidikan yang
berubah, malahan suasana persekitaran juga turut berubah akibat daripada
arus modenisasi bagi mendepani zaman ini. Ibu bapa semakin tangkas, anak-
anak pula ada yang ganas. Kalau dulu, pelajar ditampar, didenda dan pelbagai
hukuman diterima tanpa ada bantahan atau perasaan dendam terhadap guru.
Jika mengadu kepada ibu bapa, mereka pula meminta pula yang meminta
hukuman itu ditambah. Sebaliknya hari ini, guru merotan agar anak menjadi
lebih sopan, dicemuh hingga ke muka pengadilan (mahkamah) .
Seperti profesion yang lain, bidang keguruan yang juga terkandung dalam
Dasar Pelajaran Kebangsaan tidak terkecuali mendepani cabaran yang cukup
besar. Perkembangan bidang sains dan teknologi turut menjadikan bidang
pendidikan semakin mencabar. Dunia pendidikan berubah dengan penekanan
diberikan terhadap penggunaan teknologi maklumat yang selaras dengan
Falsafah Pendidikan Negara. Keadaan ini seterusnya menyebabkan pengurusan
di sekolah menjadi semakin kompleks.
David Ryans dalam bukunya Characteristics Of TeachersTheir Description,
Comparison and Appraisal berpendapat bahawa guru yang berkesan dalam
menangani cabaran ialah guru yang mempunyai sifat adil, demokratik,
responsif, bertimbang rasa, baik hati, jujur, cergas, menarik,
bertanggungjawab, stabil, tenang dan berkeyakinan. Guru dalam konteks
pendidikan sebenarnya berperanan sebagai ejen penyalur budaya dan ilmu.
Selain itu, guru berperanan sebagai institusi kedua selepas keluarga. [1]
Proses pembelajaran mungkin berlaku secara spontan dan personaliti berubah
secara tidak disedari. Guru harus mendepani cabaran secara profesional dan
sedar tentang hakikat bahawa guru ialah pembimbing dan pendidik dalam
masyarakat yang berbudaya. Banyak persepsi yang mengenai profesion
keguruan yang menjadi keraguan masyarakat, antaranya tanggapan yang
menyatakan bahawa profesion keguruan sebagai mudah dan tidak
memeningkan kepala, namun menjanjikan gaji yang memuaskan.
Apapun tanggapan itu mungkin ada kebenarannya namun hanya segelintir guru
sahaja yang melakukan kesalahan telah menjadi satu anggapan bahawa semua
guru seperti yang mereka saksikan. Bagaimanapun sebagai seorang guru
semua persepsi yang dilemparkan ini memerlukan kekuatan mental dan
semangat yang jitu bagi menghadapi cabaran guru sebagai seorang pendidik .
[1] Dipetik dari Dewan Masyarakat Mei 2012