Anda di halaman 1dari 15

PANDUAN MESYUARAT TAPAK BINA JKR

Dipetik dari : Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya Edisi Ketiga
No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(O).04
No. Keluaran : 01
No. Pindaan : 02
Tarikh : 23 April, 2008
JKR MALAYSIA

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN PENYELIAAN
TAPAK BINA
Muka Surat : 17 / 31


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA


DOKUMEN TERKAWAL
[Borang JKR.PK(O).04-3] LAMPIRAN 3

Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan.

Agenda mesyuarat perlu mengandungi sekurang-kurangnya perbincangan
mengenai:
i. Skop Kontrak
ii. Taklimat projek oleh HOPT/Wakil HOPT/Wakil SO
iii. Taklimat teknikal oleh HODT/Wakil HODT
iv. Keperluan-keperluan Kontrak (contoh insuran dsbnya)
v. Pembentangan oleh kontraktor bagi:
a. Program Kerja
b. Pelan Kualiti Pembinaan
c. Pelan Sistem Kualiti (bagi kontrak Reka dan Bina sahaja)
vi. Penyelarasan Kerja antara pihak JKR, Kontraktor Utama, NSC, Perunding
dan Pihak Berkuasa Tempatan /JBA / TNB.
vii. Masalah-masalah yang dijangka wujud (termasuk harta pelanggan, contoh
masalah terdapat setinggan di tapak projek)
viii. Penerangan keperluan pelaksanaan SPK JKR (termasuk objektif kualiti,
penggunaan borang-borang semakan, penyelarasan fungsi pihak JKR,
Kontraktor Utama dan NSC).

Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk:
i. Pasukan Penyelia JKR
ii. Kontraktor (termasuk perunding bagi kontrak Reka dan Bina sahaja)
iii. Pihak Pelanggan
iv. Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan)
Wakil-wakil JKR lain yang terlibat seperti HOPT/Wakil HOPT/HODT/Wakil
HODT / Wakil-wakil Cawangan


No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(O).04
No. Keluaran : 01
No. Pindaan : 02
Tarikh : 23 April, 2008
JKR MALAYSIA

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN PENYELIAAN
TAPAK BINA
Muka Surat : 20 / 31


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA


DOKUMEN TERKAWAL
[Borang JKR.PK(O).04-6] LAMPIRAN 6

A. Agenda Mesyuarat Tapak.

Agenda mesyuarat perlu mematuhi surat pekeliling KPKR yang berkaitan dan
mengandungi sekurang-kurangnya perbincangan mengenai:

(Kontrak Konvensional) (Kontrak Reka Dan Bina)
i. Skop Kontrak
ii. Kemajuan fizikal dan
kewangan projek (CPM/
recovery plan)
iii. Isu dan Masalah (APK/PHK,
Aduan Awam, Keselamatan,
Lukisan Terbina, Tanah,
Kemudahan Awam, Alam
Sekitar, dsbnya),
iv. Status kelulusan Pihak
Berkuasa Tempatan
v. Laporan Kawalan Kualiti
termasuk:
vi. Laporan ketidakpatuhan
produk (NCR),
vii. Maklumbalas Pelanggan
viii. Perubahan reka bentuk
ix. Tindakan pembetulan dan
tindakan pencegahan

i. Skop Kontrak (termasuk keperluan
Needs Statement)
ii. Laporan Kemajuan oleh kontraktor:
a. fizikal (CPM/ hit ratio/ probability
of completion on time/ recovery
plan)
b. kewangan projek (CPM/
S-curve)
iii. Isu dan Masalah (APK/PHK, Aduan
Awam, Keselamatan, Lukisan
Terbina, Tanah, Kemudahan
Awam, Alam Sekitar, dsbnya),
iv. Status kelulusan Pihak Berkuasa
Tempatan
v. Laporan Kawalan Kualiti oleh
Perunding termasuk:
vi. Laporan ketidakpatuhan produk
(NCR bagi produk),
vii. Perubahan reka bentuk
viii. Laporan audit dalaman (NCR bagi
sistem) (jika ada)
ix. Tindakan pembetulan dan tindakan
pencegahan
x. Laporan audit pematuhan
pelaksanaan projek R&B oleh JKR
No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(O).04
No. Keluaran : 01
No. Pindaan : 02
Tarikh : 23 April, 2008
JKR MALAYSIA

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN PENYELIAAN
TAPAK BINA
Muka Surat : 21 / 31


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA


DOKUMEN TERKAWAL
(Kontrak Konvensional) (Kontrak Reka Dan Bina)
Kehadiran ahli mesyuarat adalah
termasuk:
v. Pasukan Penyelia JKR
vi. Kontraktor
vii. Pihak Perunding/HODT/Wakil
HODT
viii. Pihak Pelanggan
ix. Pihak Berkuasa Tempatan /
JBA / TNB / Pejabat Tanah
(jika berkaitan)
x. Wakil-wakil JKR lain yang
terlibat seperti HOPT/Wakil
HOPT/ /HODT/Wakil HODT/
Wakil-wakil Cawangan.

Kehadiran ahli mesyuarat adalah
termasuk:
i. Pasukan Projek JKR
ii. Kontraktor
iii. Pihak Perunding/HODT/Wakil
HODT
iv. Pihak Pelanggan
v. Pihak Berkuasa Tempatan /
JBA / TNB / Pejabat Tanah
(jika berkaitan)
vi. Wakil-wakil JKR yang lain