Anda di halaman 1dari 19

1.

Jadual 1

Maklumat daripada Jadual 1 adalah merupakan peranan

a) Peletakan pemasaran
b) Pemetakan pemasaran
c) Penyasaran pasaran
d) Penyelidikan pemasaran


2. Sistem kewangan yang digunapakai di seluruh dunia mendukung satu fungsi asas
ekonomi yang utama iaitu sebagai saluran pemindahan dana daripada unit lebihan
kepada unit kurangan.

Pilih yang manakah akan menerima risiko yang paling tinggi jika perpindahan ini berlaku.

a) Bank
b) Pelabur
c) Penyimpan
d) Pengantara kewangan


3. Apakah yang diukur oleh nisbah semasa?

a) Mengukur keupayaan syarikat menggunakan aset semasa bagi menjelaskan
liabilitinya
b) Mengukur keupayaan syarikat menjelaskan liabiliti semasanya menggunakan aset
semasa
c) Mengukur kebolehan syarikat memenuhi tuntutan liabiliti semasa tanpa bergantung
kepada inventori
d) Mengukur keberkesanan syarikat menjamin keuntungan setimpal dengan jumlah
aset yang dimiliki
Mendefinisikan produk kepada pengguna
Membantu pengguna mengingati produk
Menyatakan ciri-ciri produk kepada pengguna


4. Satu ringgit yang kita dapat hari ini sebenarnya lebih berharga daripada satu ringgit yang
kita akan dapat pada masa hadapan.

Yang manakah jawapan di bawah ini bukan penyebab kepada berlakunya perkara di
atas?

a) Inflasi
b) Kadar faedah
c) Peluang pelaburan
d) Sekuriti boleh pasar


5. Anda berpeluang untuk melabur dalam satu pelaburan yang menjanjikan pulangan
sebanyak RM600 pada penghujung setiap tahun selama lima tahun. Sekiranya kadar
faedah adalah 10%, kirakan kos pelaburan tersebut.

a) RM966.30
b) RM2274.48
c) RM3663.06
d) RM4633.02


6. Syarikat A mendapat peluang melabur sebanyak RM40000 pada hari ini dan akan
menerima hasil tahunan sebanyak RM8000 selama enam tahun. Kadar diskaun bagi
aliran tunai tersebut ditetapkan pada kadar diskaun 12%

Berapakah nilai anuiti pada masa kini?

a) RM32891.20
b) RM41114.36
c) RM44800.00
d) RM48000.00


7. Sebuah syarikat insuran membuat pelaburan dalam bil perbendaharaan Malaysia
dengan amaun pelaburan sebanyak RM10000 setiap tahun selama lima tahun.

Berapakah nilai terkumpul pada akhir tempoh tersebut sekiranya faedah ialah 6%
setahun dibayar dua kali setahun?

a) RM169113.00
b) RM159000.00
c) RM263290.28
d) RM343920.00


8. Perspektif teknologi mentakrifkan perdagangan elektronik ialah penghantaran maklumat,
produk, perkhidmatan dan bayaran melalui rangkaian komputer.

Pernyataan manakah di bawah ini menggambarkan perdagangan elektronik mengikut
perspektif pemasaran.

a) Aplikasi teknologi ke arah penggunaan jentera dan aliran kerja.
b) Alat yang menyampaikan keinginan pembeli dan peniaga untuk mengurangkan kos.
c) Pembayaran melalui rangkaian komputer berdasarkan syarat-syarat yang telah
dipersetujui.
d) Pengangkutan yang baru bagi menyediakan maklumat kepada sesuatu target
pasaran melalui publisiti.


9. Perniagaan Syarikat Wat-Wat Sdn. Bhd. sedang menghadapi masalah dengan
pembekal-pembekalnya akibat berlaku kerosakan yang tidak dijangka dalam rangkaian
komputernya.

Bagaimanakah anda dapat menyelesaikan masalah ini kerana ia melibatkan pengurusan
inventori.

a) Membuat pengeluaran berdasarkan Just-in-time
b) Mencari pembekal baru bagi menjamin keberterusan permintaan.
c) Syarikat perlu menyimpan sesetengah stok yang kurang mendapat sambutan.
d) Menghentikan sementara pengeluaran produk bagi menjamin kestabilan stok.

10. Ali adalah peminat setia barang-barang antik. Kebanyakan barang-barang antiknya dibeli
secara atas talian. Beberapa syarikat penjual barang antik kerap kali menyampaikan
maklumat terkini tentang produknya melalui khidmat pesanan ringkas kepada Ali.

Apakah strategi yang diaplikasikan oleh syarikat-syarikat itu untuk memujuk Ali membuat
keputusan?

a) Capaian dan promosi
b) Kekerapan dan capaian
c) Kesinambungan dan capaian
d) Kesinambunga dan kekerapan


11. Peniaga yang menjalankan pemasaran melalui internet boleh melakukan pelbagai cara
untuk mewujudkan kepercayaan di kalangan pembeli kecuali

a) Menyediakan katalog produk yang berkredibiliti di laman web.
b) Memberi ruang kepada pembeli untuk berinteraksi dengan peniaga.
c) Mendapatkan maklumat terperinci tentang pembeli termasuk maklumat peribadi.
d) Memaparkan maklumat tentang produk dalam bentuk yang berguna kepada pembeli.


12. Masalah manakah yang mungkin akan berlaku apabila melaksanakan pengurusan
rangkaian bekalan?

a) Mewujudkan kestabilan harga
b) Mewujudkan pembekal-pembekal
c) Mewujudkan kitaran hayat produk yang lebih pendek
d) Mewujudkan kebergantungan dalam rantaian bekalan


13. Tinjauan yang dijalankan oleh Dr. Mohd Yusof Hj. Abdullah, pensyarah di Pusat
Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia ke atas 1500
responden mendapati hanya 10% menggunakan internet untuk transaksi perkhidmatan
bank.

Berdasarkan dapatan di atas, apakah saranan anda bagi mewujudkan kesedaran
pengguna.

a) Memberitahu pengguna bahawa, transaksi melalui internet adalah selamat.
b) Pihak swasta perlu mempertingkatkan lagi ciri-ciri keselamatan rangkaian supaya
tidak senang dicerobohi.
c) Mengadakan aktiviti dialog berkaitan kelebihan dan ciri-ciri keselamatan aplikasi kad
dan transaksi atas talian kepada syarikat.
d) Kerajaan dan pihak swasta perlu bekerjasama untuk merancang kempen komunikasi
bertujuan untuk membentuk, membetul, dan mengukuhkan tahap keyakinan orang
ramai terhadap keselamatan penggunaan e-dagang.


14. Ali telah membuat tawaran kepada Ahmad untuk menjual motorsikalnya dengan harga
RM2000. Ahmad telah menyatakan persetujuan dengan tawaran itu.

Manakah unsur-unsur dalam sesuatu kontrak yang telah dipenuhi?

a) Balasan
b) Perjanjian
c) Keupayaan
d) Niat mengadakan hubungan undang-undang


15.


Contoh manakah yang dapat menjelaskan bahawa kontrak jual barang telah terlaksana.

a) Seorang pelanggan datang berjumpa seorang pelukis terkenal melukis potret
anaknya
b) Seorang pelanggan datang membawa kain dan meminta tukang jahit membuat
seluar panjang untuknya
c) Pencetak dikehendaki membuat 500 salinan naskah dokumen penting pelanggan
d) Ali membeli kereta baru Proton Waja daripada EON dengan membuat trade in kereta
lamanya dan selebihnya dengan wang tunai


16. Syarikat Ma & Man Sdn. Bhd. telah menyewa lori daripada syarikat Kar Cheng Credit &
Leasing Sdn. Bhd. Syarat sewa beli lori adalah selama lima tahun. Pada bulan ketiga
tahun keempat, lori yang disewanya terbakar.

Berdasarkan pernyataan di atas, manakah fasa dalam perjanjian sewa beli yang boleh
digunapakai?

a) Liabiliti tidak semestinya ditanggung oleh penyewa, mana-mana keadaan di luar
jangkaan berlaku.
b) Sewaan kepada pengguna dan memberi opsyen kepada mereka untuk membeli
barang yang disewa.
c) Kemusnahan atau kerosakan barang diliabilitikan bersama-sama antara penyewa
dan pemilik pada harga semasa barang.
d) Kemusnahan atau kerosakan barang tidaklah melepaskan liabiliti penyewa untuk
membayar amaun sewa yang tertinggak di bawah perjanjian.


Kontrak jual barang bermaksud satu kontrak di mana penjual
memindahkah atau bersetuju memindahkan hak milik barang kepada
pembeli dengan satu harga
17. Apakah langkah yang boleh diambil oleh seorang usahawan yang menghadapi masalah
modal kerja yang negatif?

a) Beli aset secara tunai
b) Menjual stok secara tunai
c) Memohon overdraf daripada bank
d) Menambahkan belian stok secara kredit


18. Bagaimanakah guru dapat mengaplikasikan pembelajaran kontekstual di bilik darjah?

a) Banyakkan memberi latihan
b) Melakukan simulasi jual beli
c) Mengarahkan murid membuat kerja kumpulan
d) Menggalakkan murid-murid menggunakan komputer


19. Cikgu Ami mengajar tajuk Mengusaha Niagakan Barang bagi tahun 6. Dalam bentuk
kumpulan, murid-muridnya dikehendaki menjual barang-barang keperluan harian pelajar
di sekolahnya.

Apakah strategi utama yang sesuai digunakan oleh Cikgu Ami untuk mempertingkatkan
lagi pemikiran reflektif pelajarnya?

a) Melatih pelajar menggunakan teknik penyelesaian masalah.
b) Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognisi untuk menulis jurnal
reflektif.
c) Membimbing pelajar menggunakan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah
d) Membimbing pelajar menggunakan pemikiran kritis, teknik menganalisis dan
mentafsir maklumat daripada data.


20. Kenyataan di bawah merupakan langkah-langkah yang terdapat dalam kaedah inkuari-
penemuan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran perdagangan.
Senaraikan langkah-langkah tersebut mengikut turutan yang betul

I. Membuat rumusan
II. Mengenal pasti topik kajian
III. Merancang strategi penyelesaian
IV. Mengumpul maklumat yang berkaitan
V. Mengkaji dan menganalisis maklumat

a) I-II-III-IV-V
b) II-III-IV-V-I
c) III-IV-V-I-II
d) IV-V-I-II-III

BAHAGIAN B
(40 Markah)

Jawan semua soalan

1. Perniagaan yang cemerlang bukan sahaja mampu memuaskan hati pelanggan, tetapi
juga mampu mencipta pasaran bagi barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan mampu memuaskan hati pelanggan.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(2 markah)

b) Sebagai seorang pengurus pemasaran, berikan empat cara yang digunakan bagi
maksud mampu mencipta pasaran
i. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
iii. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
iv. ____________________________________________________________
____________________________________________________________2. Maklumat berikut adalah petikan Penyata Kewangan bagi Syarikat Sentosa dan Syarikat
Aman.

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008
Syarikat Sentosa
(RM000)
Syarikat Aman
(RM000)
Jualan
Kos Barang Dijual
26,100
13,230
30,000
18,000
Untung Kasar

Perbelanjaan am
Perbelanjaan susutnilai
12,870

7,380
1,410
12,000

4,800
1,500
Keuntungan sebelum cukai dan faedah

Perbelanjaan faedah
4,080

600
5,700

1,200
Keuntungan sebelum cukai

Cukai (28%)
3,480

975
4,500

1,200
Untung Bersih 2,475 3,340

Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2008
Syarikat Sentosa
(RM000)
Syarikat Aman
(RM000)
Aset Semasa

Tunai
Akaun Belum Terima
Inventori


4,200
8,700
9,600


4,650
9,150
10,050
Aset Tetap 13,500 17,100
JUMLAH ASET 36,000 40,950
Liabiliti

Akaun Belumbayaer
Akaun Terakru


6,300
1,200


7,050
1,650
Jumlah liabiliti Semasa

Liabiliti Jangka Panjang
7,500

18,600
8,700

20,100
JUMLAH LIABILITI 26,100 28,800
EKUITI 9,900 12,150
JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 36,000 40,950


Berdasarkan kepada penyata kewangan di atas, bandingkan prestasi kewangan di
antara Syarikat Sentosa dan Syarikat Aman. Anda diminta mengukur dan menganalisis
nisbah berikut:

(Anda perlu menunjukkan jalan kerja pengiraan bagi setiap nisbah).

a) Pusing Ganti Aset Tetap

Syarikat Sentosa Syarikat AmanAnalisis:


b) Nisbah Margin Untung Bersih

Syarikat Sentosa Syarikat Aman


Analisis:
3. Syarikat A mempunyai dua pilihan untuk melabur. Pilihan pertama melabur sebanyak
RM100000 dengan pulangan sebanyak RM8000 setahun selama tiga tahun. Piliha
kedua juga melabur sebanyak RM100000 dengan pulangan sebanyak RM6000 bagi
tahun pertama, RM6000 bagi tahun kedua dan RM12000 bagi tahun ketiga.

a) Pelaburan manakah yang patut dipilih jika kadar bunga ialah 7% setahun.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

b) Andaikan syarikat tersebut tidak memilih kedua-dua pelaburan di atas tetapi memilih
untuk melabur dalam bil perbendaharaan dengan amaun pelaburan sebanyak
RM10000 setiap tahun selama lima tahun, berapakah amaun terkumpul di akhir
tempoh tersebut dengan sekiranya kadar faedah 8% setahun dan pembayaran
faedah dibuat dua kali setahun?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Selaras dengan perkembangan masa dan teknologi, ramai orang tidak mempunyai masa
yang cukup untuk melakukan urusniaga secara bersemuka. Walaupun banyak berlaku
penyelewengan dan penipuan dalam urusniaga e-dagang, tetapi hal ini tidak menjadi
satu halangan besar bagi mereka.

a) Terangkan dua erti apakah yang dimaksudkan dengan memalsukan tandatangan
digital

i. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ii. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


b) Pada pandangan anda, jelaskan secara ringkas mengapakah penggunaan e-Dagang
di Malaysia kurang berkesan?

i. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ii. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


Jawab mana-mana dua soalan sahaja

1. Firma-firma besar ketika ini saling bersaing menggunakan kemudahan internet dalam
mengaut keuntungan. Sistem perniagaan secra bersemuka tidak lagi menjadi pilihan
biasa. Ramai pelanggan lebih suka membuat pembelian secara atas talian.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan variety di laman web ?
(4 markah)


b) Susunkan lima langkah pembelian produk melalui atas talian.
(10 markah)


c) Pada pandangan anda mampukah pembelian atas talian
dapat memuaskan hati pelanggan.
( 6markah)Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang dikemukakan.

Singkir peniaga R & R Ali Baba (Petikan Utusan Malaysia 19 Mac 2009)
Syarikat konsesi lebuh raya akan menarik balik lesen peniaga di kawasan rehat dan
rawat ( R & R ) yang didapati mengalibabakan perniagaan mereka kepada warga asing.
Menteri Kerjaraya, Datuk seri Ir. Mohd Zin Mohamed berkata perniagaan di kawasan itu perlu
diuruskan oleh pemilik yang berdaftar dan mereka tidak boleh menyerahkan perniagaan itu
kepada warga asing.
Jika kita mendapati ada peniaga R&R yang menyerahkan perniagaan mereka untuk
diuruskan oleh warga asing, maka lesen itu akan ditarik balik dan kekosongan itu akan diisi oleh
mereka yang lebih layak.
Beliau berkata peniaga di R&R perlu merebut peluang perniagaan yang memberikan
kepada mereka kerana permohonan adalah tinggi.
Beliau pada masa yang sama meminta syarikat konsesi lebuh raya mengambil tindakan
tegas untuk memastikan tiada peniaga mengambil untung berlebihan.
PLUS akan terus komited untuk memastikan perjalan orang ramai dan penggunaan
lebuh raya selamat, selesa dan efisien pada setiap masa. katanya.


(a) Dari petikan di ats jelaskan konsep usahawan.
(10markah)


(b) Pada pendapat anda apakah sumbangan yang dapat diberikan oleh peniaga R&R
kepada masyarakat.
(10markah)3. Projek ialah satu kumpulan aktiviti berkaitan yang direka bentuk untuk pelajar berkatiih
dan membuat pemerhatian mengenai kemahiran-kemahiran keusahawanan dan meneliti
mana-mana isu atau sebarang aspek perniagaan.

Zaidatol Akmaliah dan Habibah (2000)

(a) Berdasarkan penyataan di ats nyatakan tujuan kaedah projek dalam pengajaran
keusahawanan.
(5markah)

(b) Bagaimanakah kaedah projek dapat membantu pelajar?
(5markah)

(c) Jelaskan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk mencapai hasil
pembelajaran yang memuasakn menggunakan kaedah projek.
(10markah)LAMPIRAN 1
RUMUS KEWANGAN

Nisbah Semasa = Aset Semasa
Liabiliti Semasa


Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap = Jualan
Jumlah Aset Tetap


Nisbah Pusing Ganti Inventori = Kos Barangan Dijual
Inventori


Nisbah Pulangan Ekuiti = Pendapatan Bersih
Jumlah Aset


Nisbah margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih
Jualan