Anda di halaman 1dari 2

Banding beza pandangan pendidikan ahli-ahli falsafah terhadap pendidikan

Ahli-ahli falsafah
Confucius

John Dewey Al Ghazali
Konsep
pendidikan
Pendidikan adalah untuk
semua, tanpa mengambil
kira status sosio-ekonomi /
kedudukan sosial.
Mengutamakan
perkembangan pelajar
dalam keadaan aktif dan
kebebasan.
Manusia perlu
berusaha untuk
mendapatkan ilmu
pengetahuan sebagai
suatu usaha yang
baik dan
menggalakkan
kepada
kesempurnaan.

Matlamat
pendidikan
Menghasilkan individu
yang berkebolehan serta
bermoral tinggi.

- Berani memberi
pandangan sendiri.
- Dapat mengekalkan
minat pelajar.
Perkembangan budi
pekerti dan personaliti
agar dapat
membezakan yang
benar dan palsu, baik
dan salah, perilaku
yang baik dan salah.

Kurikulum Menitikberatkan kepada
falsafah, politik, ekonomi,
budaya, muzik, puisi,
kesusasteraan, sejarah,
kod dan tatacara kelakuan
yang baik.

- Amali atau aktiviti
diutamakan.
- Pengetahuan yang
bergabung dengan
kebenaran logik dan
sains.

Al-Quran yang
bertujuan untuk
mengubah, melatih,
dan mendidik akal,
jasmani dan rohani
insan berdasarkan
nilai-nilai Islam.

Peranan
guru
- Sebagai fasilitator dan
penyampai ilmu yang
mahir.
- Sebagai pembimbing
dalam perbincangan.
- Memahami dan
mengenali murid yang
diajar agar dapat
memaksimumkan
potensi dan kebolehan
anak murid.
- Melahirkan seorang
yang budi pekerti agar
masyarakat ke arah
yang teratur.
- Mengurangkan
kebosanan seorang
pelajar dan dapat
meningkatkan minat
pelajar dalam
pembelajaran.
- Menyediakan golongan
murid agar berupaya
mengakomodasi
sebarang perubahan
yang berlaku dalam
kehidupan seharian
mereka.
- Pendidikan harus diajar
dengan kaedah
Rekonstruksionisme.
- Harus mengutamakan
pelajar semasa
- Menyampai ilmu
pengetahuan
tanpa
diskriminasi.
- Berusaha untuk
menyediakan
pelajarnya untuk
mempelajari mata
pelajaran lain.
- Memahami
kemampuan
pelajarnya
memahami
pembelajarannya.
- Menggunakan
kaedah bimbingan
dan cadangan
semasa
mengajar.
- Menggunakan dua
kaedah iaitu sosiologi
dan psikologikal dalam
pembelajaran.
- Mengutamakan
pemikiran pelajar dan
menggalakkan mereka
memberi cadangan.

pembelajaran.
- Menghindarkan
kepelbagaian idea
pada peringkat
permulaan.
- Menghindarkan
dari memberi
penerangan
secara terperinci
kepada pelajar
mundur.
- Penanaman moral
yang baik
hendaklah
dimulakan
semasa kecil.

Peranan
murid
- Menyediakan diri
sendiri pada setiap
masa.
- Mengekalkan sikap
yang baik semasa
belajar.
- Sering melakukan
refleksi terhadap diri
sendiri.

- Berkebolehan mencari
alternatif penyelesaian
yang sesuai dengan
masalah yang timbul.
- Berani untuk
mengemukakan
cadangan dan
persoalan.
- Bersifat aktif semasa
belajar.

- Membersihkan
jiwa agar dapat
menumpu
perhatian kepada
ilmu
pengetahuan.
- Menghormati guru
simpati guru.
- Pengkhususan
satu ilmu
pengetahuan.