Anda di halaman 1dari 39

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007

TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
ITEM SOALAN PJ/PK TAHUN 4
PENDIDIKAN JASMANI
KECERGASAN
1. Kadar denyutan nadi boleh diambil pada bahagian
A tapak tangan
belakang badan
! tapak kaki
" pergelangan tangan

2. Kita hendaklah melakukan akti#iti senaman sekurang$kurangnya
A sekali seminggu
2 kali seminggu
! % kali seminggu
" & kali seminggu

%. Apakah yang perlu dilakukan sebelum memulakan larian '

A (inum milo
(enye)ukkan badan
! (emanaskan badan
" (akan telur setengah masak

1
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
&. (engapakah kita perlu melakukan akti#iti daya tahan kardio#askular '
A *ntuk menguatkan otot )antung
*ntuk membina ketahanan otot
! *ntuk melan+arkan sistem penghadaman
" *ntuk meningkatkan daya tindak balas
,. Apakah akti#iti yang boleh meningkatkan daya tahan kardio#askular '
-. er)oging
--. erenang
---. ermain gol.
-/. erbasikal
A l-- dan -/
-0 ll dan lll
! -0 ll dan -/
" -l0 --l dan -/

1. Akti#iti$akti#iti yang berikut dapat meningkatkan daya tahan otot ke+uali
A skiping
bermain +atur
! mendagu
" bangkit tubi

2
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________

7. Akti#iti daya tahan kardio#askular yang dilakukan se+ara konsisten
dapat
-. menguatkan otot )antung
--. menambahkan berat badan
---. meningkatkan selera makan
-/. meningkatkan tahap ke+ergasan .i2ikal

A - dan ---
-- dan -ll
! -l dan l/
" lll dan l/

3. Sebelum melakukan akti#iti latihan litar0 kita perlu memikirkan perkara$
perkara yang berikut ke+uali
A #ariasi akti#iti mengikut stesen
bilangan stesen yang di)alankan
! melakukan akti#iti memanaskan badan
" hanya boleh di)alankan di dalam de4an

5. Apakah akti#iti yang dapat membina kekuatan otot tangan'
A 6ayut palang
7ari berpagar
! (eman)at tangga
" ermain bola sepak


3
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
10. erikut ialah akti#iti yang memerlukan masa tindak balas yang pantas
ke+uali
A memulakan a+ara larian
ber)oging atau lari )arak )auh
! menghadang re)aman dalam permainan bola tampar
" menghalang )aringan gol dalam permainan bola sepak
11. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan'
A Kebolehan menga4al diri daripada melakukan akti#iti yang tidak
sihat
Kebolehan menga4al perasaan daripada melakukan ker)a yang
ber.aedah
! Kebolehan menga4al atau mengekalkan kestabilan diri semasa
melakukan akti#iti
" Kebolehan seseorang menga4al diri semasa berada dalam
keadaan ke+emasan
12. 7ari selang$seli melalui skital ialah akti#iti yang melibatkan ketangkasan
otot bahagian yang berikut ke+uali
A kaki
kepala
! pinggang
" abdomen


4
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
1%. Nyatakan akti#iti$akti#iti di ba4ah yang melibatkan imbangan.
-. "irian kepala
--. -mbangan 8/9 atas punggung
---. erlari 2ig$2ag
-/. er)alan sambil golek gelung rotan
A - dan --
- dan ---
! -- dan ---
" -- dan -/

1&. 7ambung dan sambut bola dapat meningkatkan

A imbangan
.leksibiliti
! koordinasi
" daya tahan kardio#askular

1,. agaimanakah seseorang dapat meningkatkan ke+ergasan'
A (en)aga kebersihan diri
(akan makanan seimbang
! :idur yang +ukup setiap hari
" (elakukan senaman berterusan

5
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
11. Akti#iti berlari naik turun tangga adalah untuk menguatkan ke+ergasan
.i2ikal dari segi
A .leksibiliti
imbangan
! kardio#askular
" komposisi tubuh badan

17. ilakah kita perlu melakukan akti#iti regangan'
A Sebelum tidur
Selepas tidur
! Sebelum mandi pagi
" Sebelum melakukan akti#iti ke+ergasan atau permainan.
13. Apakah +ara yang paling baik melakukan akti#iti senaman se+ara
berterusan'
A ersenam pada masa lapang
ersenam seminggu sekali
! (enyediakan )adual senaman mingguan
" ersenam pada 4aktu pendidikan )asmani di sekolah
15. ;tot )antung yang kuat dapat

A meningkatkan kadar nadi
mengelakkan )antung berlubang
! membuat )antung membesar dengan +epat
" mengepam darah ke seluruh badan dengan e.isien
6
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
20. Apakah kesannya kepada daya tahan kardio#askular )ika kita tidak
berlatih selama seminggu'

A Kita akan bertambah sihat
:ahap ke+ergasan kita akan bertambah
! "arah akan berhenti mengalir ke seluruh badan
" :ahap ke+ergasan kardio#askular akan menurun
21. Apakah senaman ritma'
A 6abungan senaman dan tarian
Se)enis tarian melibatkan ramai orang
! ersenam dalam kumpulan atau berseorangan
" Senaman mengikut rentak mu2ik se+ara indi#idu atau kumpulan
22. <leksibiliti ialah keupayaan
A berlari la)u
meregangkan otot
! membesarkan otot
" makan dengan banyak

2%. =ang manakah antara berikut otot bahagian atas anggota badan'
A :rape2ius
>amstring
! Kuadriseps
" 6astroknemius
7
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
2&. Koordinasi ialah keselarasan pergerakan anggota badan seperti
A lidah0 gigi dan tekak
mata0 tangan dan kaki
! mulut0 rambut dan kuku
" tangan0 tapak tangan dan tapak kaki
2,. Antara akti#iti yang berikut0 yang manakah memerlukan fleksibiliti'
A "am
!atur
! Snooker
" 7ompat tinggi

21. Aksi dirian skala di atas bangku gimnastik melibatkan otot bahagian
A deltoid
triseps
! hamstring
" gluteus maksimus

27. Akti#iti yang boleh meningkatkan daya tahan otot ialah
A latihan litar
latihan +atur
! latihan mental
" latihan menyanyi
8
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
23. (asa tindak balas ialah masa yang diperlukan oleh seseorang untuk
A ber.ikir membuat keputusan
mengambil keputusan tidak bergerak
! duduk dan perhatikan orang lain bertindak
" membuat keputusan bergerak dengan pantas
25. Kadar nadi rehat diambil selepas
A berlari
bermain bola
! bangun tidur
" memba+a surat khabar
9
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
KEMAHIRAN
1. 8Ki+kers9 ialah alat yang digunakan oleh pen)aga gol untuk
A menahan bola yang dipukul pihak la4an
menyepak bola yang dipukul pihak la4an
! melindungi bahagian peha ke pergelangan kaki
" melindungi bahagian pergelangan ke hu)ung )ari kaki

2. Selain padang rumput0 apakah gelanggang yang sesuai untuk permainan
hoki'
A Astrotu.
erpasir
! :anah liat
" :anah rata

%. (anakah antara .asa$.asa yang berikut bk!" .asa yang digunakan
dalam kemahiran asas menolak untuk permainan hoki'
A. <asa .lik
. <asa pegangan
!. <asa bersedia
". <asa menahan
&. erikut ialah alatan sukan yang digunakan dalam pemain hoki ke+uali
A. 6lo.
. Shin guard
!. >elmet
". :ee
10
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________

, "alam satu perla4anan hoki0 berapakah bilangan pemain dalam satu
pasukan'
A. 7 orang
. 5 orang
!. 10 orang
". 11 orang

1. Perkataan hoki berasal dari perkataan negara
A. -ndia
. elanda
!. Pakistan
". Peran+is

7. erikut ialah kemahiran asas dalam permainan hoki ke+uali
A. memukul
. menolak
!. menguis
". menangkap

3. "alam perla4anan bola sepak0 berapakah bilangan pemain yang berada
di dalam padang'
A. 7 orang
. 11 orang
!. 22 orang
". 2, orang
11
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
5. :endangan leret digunakan apabila melakukan
A. hantaran dekat
. menggele+ek
!. sokongan
". balingan
10. Kemahiran asas menahan bola menggunakan
-. dalam kaki
--. atas kaki
---. tapak kaki
-/. luar kaki
A. - dan --
. - dan ---
!. -0 -- dan ---
". -0 --0 --- dan -/
11. Kemahiran asas permainan bola sepak adalah seperti yang di ba4ah
ke+uali
A. menendang
. menahan
!. men)aga gol
". menguis

12. erikut ialah kesalahan dalam permainan bola sepak ke+uali
A. menarik pemain la4an
. menolak pemain la4an
!. menyiku pemain la4an
". merampas bola pihak la4an
12
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________

1%. Permainan bola sepak yang dimainkan , sepasukan dikenali
sebagai permainan
A. , orang
. 1 sebelah
!. .utsal
". kidball

1&. (enga+ah bermaksud
A. melakukan gerak ke kiri dan kanan
. mengubah gerak ke depan dan belakang
!. melakukan gerakan yang mengelirukan la4an
". mengubah pergerakan se+ara tiba$tiba untuk melepaskan diri

1,. Kita mesti memupuk semangat ?????????? agar dihormati pihak la4an.
A. ingin menang
. kesukanan
!. mela4an
". setia
11. ola )aring dimainkan oleh ??????????? sepasukan.
A. , orang
. 1 orang
!. 7 orang
". 3 orang

13
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
17. Ketika menga4al pihak la4an yang memegang bola dalam permainan
bola )aring0 pemain perlu berada pada )arak ??????? dari kaki mendarat
pihak la4an.
A. 0.5 meter
. 1.5 meter
!. 2.5 meter
". %.5 meter
13. Negara manakah yang memperkenalkan permainan bola )aring'
A. @ngland
. Jerman
!. (alaysia
". Peran+is

15. Apakah kemahiran yang membantu ketangkasan pergerakan dan
imbangan badan dalam permainan bola )aring'
A. 6erak kaki
. Jaringan
!. >antaran
". 7ontaran

20. Kemahiran men)aring dalam permainan bola )aring boleh dilakukan
ke+uali
A. lontaran
. sebelah tangan
!. dua belah tangan
". sebelah atau kedua$dua belah tangan
14
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________

21. erapakah sai2 bola )aring sekolah rendah'
A. ,
. &
!. %
". 2

22. Nyatakan tiga kemahiran asas men)aring dalam permainan bola baling.
- Jaringan sisi
--. Jaringan leret
---. Jaringan aras bahu
-/. Jaringan atas kepala
A. -0 -- dan ---
. -0 -- dan -/
!. -0 --- dan -/
". --0 --- dan -/
2%. Sai2 bola yang digunakan bagi permainan bola baling sekolah
rendah ialah
A. 1
. 2
!. %
". &
15
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
2&. erapakah bilangan pemain dalam satu pasukan bola baling'
A. 1 orang
. 7 orang
!. 3 orang
". 5 orang

2,. Kemahiran asas bola baling adalah seperti yang di ba4ah ke+uali
A. men)aring
. mengele+ek
!. menghantar
". menampar

21. Apakah alat yang digunakan untuk permulaan larian pe+ut'
A. Spike
. aton
!. lok mula
". /est larian

27. Aksi lon)akan dalam a+ara lompat )auh bermaksud
A. melompat ke udara
. lakuan aksi di udara
!. melon)ak ke udara
". melon)ak dengan pantas

16
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
23. 7andas larian0 papan lon)ak dan ka4asan mendarat merupakan a+ara
A. lompat )auh
. lompat tinggi
!. lompat kuadran
". lompat bergalah

25. A+ara olahraga terbahagi kepada dua kategori0 iaitu
A. padang dan balapan
. lompatan dan balingan
!. padang dan gelanggang
". lari pe+ut dan lari berganti$ganti

%0. erapakah bilangan peserta yang boleh dida.tarkan dalam a+ara lari
berganti$ganti'
A. & orang
. , orang
!. 1 orang
". 7 orang

%1. Antara yang berikut yang manakah bk!" a+ara balapan'
A. 7ari pe+ut
. 7ompat )auh
!. 7ari berpagar
". 7ari berganti$ganti
17
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
%2. Apakah gaya yang digunakan pada .asa permulaan a+ara pe+ut'
A. 6aya singgul
. 6aya dekam
!. 6aya losong
". 6aya lintas
%%. :erdapat dua +ara untuk menghantar dan menerima baton0 iaitu
-. ba4ah ke atas
--. kiri ke kanan
---. atas ke ba4ah
-/. kanan ke kiri
A. - dan --
. - dan ---
!. -0 -- dan ---
". -0 --0 --- dan -/

%&. erapakah )arak 2on pertukaran baton'
A. 10 meter
. 1, meter
!. 20 meter
". 2, meter
%,. Nyatakan urutan .asa$.asa lompat )auh yang betul.
A. pendaratan A layangan A lon)akan A lari landas
. lari landas A pendaratan A layangan A lon)akan
!. lari landas A lon)akan A layangan A pendaratan
". layangan A lon)akan A lari landas A pendaratan
18
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
%1. Ketangkasan0 imbangan0 .leksibiliti0 daya tahan otot dan kela)uan
berkaitan dengan
A. gimnastik artistik
. gimnastik irama
!. larian pe+ut
". gimnastik pendidikan

%7. Apakah alatan yang digunakan dalam pergerakan gimrama'
A. ola0 tali0 gelung rotan0 belantan dan reben
. ola ping pong0 lombol0 4isel
!. ola0 )aring0 kayu0 tiang
". :ali0 bip0 skital

%3. Kestabilan ialah
A. keupayaan untuk mengerakan badan
. keupayaan untuk melakukan gerakan
!. keupayaan untuk berada dalam posisi yang seimbang
". keupayaan berdiri

%5. =ang manakah bk!" aksi lentik ku+ing dalam gimnastik'
A. erkedudukan merangkak
. "agu ke dada0 abdomen dinaikkan
!. 7entikkan badan0 dongakkan kepala dan turunkan kepala
". (elutut dengan tangan di sisi
19
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
&0. erapakah pola pergerakan yang terdapat dalam gimnastik artistik'
A. 2
. &
!. ,
". 1
20
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
KESUKANAN
1. erakti#iti se+ara selamat di padang dan gelanggang memba4a
pengertian
A. mengelakkan diri daripada ke+ederaan dan kemalangan
. )angan bermain kasar dan kotor
!. bersemangat kesukanan
". bermain dengan sentiasa dia4asi oleh )urulatih saha)a
2. erikut ialah peraturan dan langkah$langkah keselamatan yang
perlu diambil semasa bersukan ke+uali
A. pastikan permukaan padang rata0 tidak berpasir dan tidak
berlubang
. berakti#iti berdasarkan undang$undang permainan
!. tidak melakukan akti#iti memanaskan badan sebelum
permainan
". memakai pakaian yang sesuai dengan )enis permainan
%. <aktor utama kita tidak dibenarkan bermain di padang atau gelanggang
terbuka semasa hu)an lebat ialah
A. tidak dapat mempamerkan kemahiran serta kebolehan sebenar
. situasi tersebut boleh menyebabkan ke+ederaan dan kemalangan
!. hu)an akan menghalang kita men)aringkan gol
". hu)an akan mengakibatkan penyokong dan penonton tiada
21
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
&. (engapakah kita perlu men)aga dan menyimpan alatan sukan dan
permainan dengan baik di dalam bilik sukan'
A. 6uru menyuruh melakukannya
. :idak mudah rosak dan tahan lebih lama
!. >arga peralatan tersebut mahal
". Peralatan tersebut adalah hak kera)aan
,. Pengambilan air semasa melakukan akti#iti latihan dan bersukan penting
untuk
A. mengekalkan keseimbangan +e+air dalam badan
. melan+arkan pergerakan dan bertindak lebih agresi.
!. meningkatkan kemahiran dan prestasi
". mengelakkan daripada rasa lapar
1. Sumber makanan utama yang membekalkan tenaga ialah
A. lemak
. protein
!. #itamin
". karbohidrat
7. *ntuk mengelakkan badan kekurangan air0 kita memerlukan sekurang$
kurangnya
A. 2 gelas sehari
. & gelas sehari
!. 1 gelas sehari
". 3 gelas sehari
22
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
3. "alam satu pertandingan bola sepak0 pasukan anda telah te4as
kepada pasukan la4an. Apakah semangat kesukanan yang anda
tun)ukkan'
A. (eninggalkan padang dengan kadar yang segera kerana malu
. (enyalahkan rakan$rakan menyebabkan kekalahan
!. ersalaman dengan pasukan la4an sambil mengu+apkan tahniah
". (enun)ukkan perasaan tidak berpuas hati serta ingin membuat
bantahan
5. Semasa bertanding0 pemain mudah terpengaruh dengan sorakan atau
+emuhan penonton sehingga bertindak di luar batasan. Apakah
kemungkinan sikap pemain tersebut'
A. (empunyai semangat kesukanan yang tinggi
. erusaha untuk men+apai kemenangan
!. Ayam tambatan pasukannya
". 6agal menga4al perasaannya
10. Semangat kesungguhan untuk men+apai ke)ayaan dalam sukan boleh
dipupuk dengan +ara yang berikut ke+uali
A. beker)asama dengan ahli dalam pasukan
. menyalahkan rakan apabila melakukan kesalahan
!. men)aga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat
". berlatih mengikut )adual
23
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
11. "i samping mempunyai kebolehan dan kemahiran yang tinggi dalam
permainan0 ke)ayaan seseorang itu )uga didorong oleh
A. disiplin yang tinggi
. ra)in berusaha dan bersemangat
!. peralatan yang paling mahal
". gan)aran yang lumayan
12. Amin mengambil bahagian dalam a+ara larian. Pada masa yang sama dia
mengalami batuk$batuk. *ntuk +epat sembuh0 Amin mengambil ubat
batuk % kali ganda melebihi daripada sukatan biasa. Apakah
kemungkinan yang ter)adi kepada Amin'
A. 7arian Amin akan lebih pantas
. Sakit batuk Amin sembuh serta merta
!. Amin hilang .okus dan lariannya merosot
". Amin semakin bertenaga dan sembuh sepenuhnya
1%. erikut ialah kandungan yang perlu ada dalam peti pertolongan +emas
di sekolah ke+uali
A. garam hidu
. benang .loss
!. kain anduh
". krim antiseptik
24
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
1&. Perangkaan menun)ukkan 10 hingga 2, peratus kanak$kanak
di (alaysia obes. Pun+a perkara tersebut adalah disebabkan
A. .aktor keturunan
. makan banyak
!. kerap tidur
". gaya hidup yang tidak sihat.

25
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
PENDIDIKAN KESIHATAN
KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA
So!l!" # dan So!l!" $ berdasarkan 6ambar 1
6ambar 1
1. Kolon B usus besar C ber.ungsi menyerap air yang berlebihan dan
membentuk tin)a B na)is C. ;rgan manakah yang dimaksudkan'
A. 1
. 2
!. %
". &
2. ;rgan ini ber.ungsi men+ernakan makanan
A. 1
. 2
!. %
". &
26
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
%. Dema)a perempuan akan men+apai akil baligh apabila
A. rambut bertambah pan)ang
. suara bertambah garau
!. didatangi haid untuk kali pertama
". pandai memasak
&. Dema)a lelaki akan men+apai akil baligh apabila
A. kuat berlari
. mengalami ihtilam Bmimpi basahC
!. pembesaran punggung berlaku
". sudah berkah4in
,. Jika seseorang itu mengalami keke+e4aan0 apakah perasaan yang
dialaminya'
A. Sedih
. Desah
!. Sepi
". Sayu

1. erikut ialah +ara menga4al perasaan ketika sedih ke+uali
A. ber)umpa dengan guru kaunseling
. meluahkan kepada orang yang disayangi
!. bertindak agresi. kepada rakan
". meluahkan perasaan kepada keluarga


27
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
7. =ang berikut ialah akti#iti yang boleh dilakukan bagi mengelakkan ge)ala
sosial ke+uali
A. pergaulan bebas
. bi)ak memilih rakan
!. memaklumkan akti#iti harian kepada ibu bapa
". mengisi masa lapang dengan akti#iti yang ber.aedah
3. Sistem pen+ernaan melibatkan bahagian
A. mulut
. kaki
!. mata
". telinga

28
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________

So!l!" % berdasarkan 6ambar 2
5. Susunkan +ara$+ara memberi bantu mula untuk luka ke+il berdasarkan
6ambar 2
6ambar 2
A. 10 20 %0 &
. 10 %0 20 &
!. &0 20 %0 1
". &0 %0 20 1
10. erikut ialah perubahan .i2ikal pada rema)a perempuan selepas akil baligh
ke+uali
A. pembesaran payu dara
. pertumbuhan bulu ketiak
!. pandai menyanyi
". pembesaran punggung
29
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
11. Apakah unit untuk mengukur tenaga dalam makanan'
A. -sipadu
. 6ram
!. Kalori
". Skala
12. Am.etamin ialah se)enis
A. #itamin
. akti#iti ke+ergasan
!. dadah perangsang
". ubat ra4atan kemalangan
1%. Proses pertukaran bahan$bahan makanan yang kompleks kepada bentuk
yang lebih ringkas dinamakan
A. pen+ernaan
. tumbesaran
!. perkumuhan
". muntah
1&. @so.agus ialah proses
A. menyerap air berlebihan
. menyerap 2at$2at makanan
!. menghan+urkan makanan
". menghantar makanan ke perut
30
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
GA&A HIDUP SIHAT
1. Susu dan ikan bilis kaya dengan 2at kalsium. Apakah kesan )ika
kekurangan 2at tersebut'
A. Kurang darah
. Dambut gugur
!. Dabun malam
". Deput tulang
2. (anakah penyataan yang berikut ti'!k be"!( tentang +ara
pemakanan'
A. (akan ikut umur dan akti#iti anda
. (akan mengikut kesesuaian selera
!. 7ebihkan makan makanan segar
". (akan mengikut 4aktu makan
%. Sayuran yang hendak dimasak perlu dibasuh supaya
A. mudah dimasak
. mematikan kuman
!. mengekalkan rasanya
". mengurangkan kesan ra+un perosak
31
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
&. Antara yang berikut manakah kumpulan makanan yang mengandungi
karbohidrat'
A. Nasi0 roti0 mi0 bi)irin0 ubi$ubian
. Sayur$sayuran dan buah$buahan
!. -kan0 daging0 ayam0 susu0 telur
". (inyak dan mentega
,. Kepentingan mengambil makanan berserat adalah untuk
A. +epat hadam
. mudah didapati
!. senang dikunyah
". melan+arkan proses pen+ernaan
1. Selain membekalkan tenaga0 makanan diperlukan untuk proses
A. perna.asan
. perkumuhan
!. pertumbuhan
". penghidratan
7. *bat ialah bahan yang digunakan untuk
A. menenangkan pesakit
. makanan pesakit
!. menggantikan dadah semasa diperlukan
". men+egah dan menyembuhkan penyakit
32
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
3. erdasarkan Akta "adah erbahaya Sekyen %5A BiC. Kesalahan memiliki
2 gram heroin atau 20 gram gan)a boleh dihukum
A. gantung sampai mati
. pen)ara seumur hidup dan 10 sebatan
!. pen)ara tidak lebih dari % tahun dan , sebatan
". pen)ara lebih dari , tahun dan sebat lebih dari 5 sebatan
5. Da+un ialah bahan yang
A. salah di sisi undang$undang
. mengkhayalkan dan merangsangkan indi#idu
!. memabukkan dan mengkhayalkan indi#idu
". menyebabkan kematian atau bahaya )ika diserap oleh
benda hidup
10. *ntuk mengelak kesan sampingan setelah mengambil ubat0 perkara
berikut haruslah dipatuhi ke+uali
A. pastikan ubat yang diambil boleh dikongsi satu keluarga
. pastikan ubat yang diambil tidak tamat tarikh luputnya
!. pastikan ubat diambil mengikut preskripsi doktor dan dos yang
ditetapkan
". pastikan ubat yang diambil adalah dari hospital atau klinik yang
berda.tar dengan kera)aan
33
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
11. Pun+a pen+emaran makanan adalah seperti yang berikut ke+uali
A. disimpan terlalu lama
. sentiasa dibiarkan terdedah
!. disimpan di dalam peti se)uk
". disediakan oleh orang yang menghidap penyakit
12. Antara yang berikut yang manakah menun)ukkan tanda$tanda seseorang
itu kera+unan makanan '
-. Perut memulas
--. (engalami +irit$birit
---. (engalami loya dan muntah
-/. (engalami pening dan mengantuk
A. -- dan ---
. --l dan -/
!. -0 -- dan lll
". -0 -- dan -/
1%. -kan0 daging0 ayam0 susu0 telur dan keka+ang tergolong dalam piramid
makanan )enis
A. lemak
. #itamin
!. protein
". karbohidrat

34
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
1&. Karbohidrat ialah 2at makanan yang
A. membina otak
. menguatkan gigi
!. menguatkan tulang
". memberi sumber tenaga

1,. :enaga dan 2at makanan bergantung kepada
A. pergerakan kita
. banyak dan kuat makan
!. sedikit dan kurang makan
". )umlah dan )enis makanan

11. Apakah yang menyebabkan gangguan kepada sistem pengaliran darah'
A. Asid
. Angin
!. !e+air
". 7emak

17. Sepinggan nasi bersamaan dengan???????? keping roti sebagai sumber
karbohidrat.
A. 2
. %
!. &
". ,

35
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
KE)ERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN
1. 6ambar di ba4ah menun)ukkan
A. A4as
. erhenti
!. ergerak la)u
". "ilarang meletak kenderaan

2. (anakah bk!" amalan yang baik semasa menggunakan )alan raya'
A. ergurau senda di tepi )alan raya
. (emandang ke kiri dan ke kanan )alan sebelum melintas
!. (emakai pemantul +ahaya pada beg atau kasut pada 4aktu malam
". (emakai dan mengikat tali topi keledar semasa menunggang
motosikal

%. Jika kita menaiki pengangkutan air0 kita mesti memakai
A. pelampung
. topi keledar
!. )aket keselamatan
". tali pinggang keselamatan
36
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
&. Penyakit ber)angkit tidak boleh merebak melalui
A. air
. tanah
!. udara
". makanan

,. Ke+ederaan ringan ialah
-. luka ke+il
--. patah
---. lebam
-/. terseliuh
A. - dan --
. -- dan ---
!. -0 --- dan -/
". --0 --- dan -/
37
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
SKEMA JA*APAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
JA)ATAN PELAJARAN NEGERI SEM)ILAN
TAHUN 4
PENDIDIKAN JASMANI
Ke+ergasan
1. "
2. !
%. !
&. A
,. !
1.
7. A
3. "
5. A
10.
11. !
12.
1%. A
1&. !
1,. "
11. !
17. "
13. !
15. "
20. "
21. "
22.
2%. A
2&.
2,. "
21. "
27. A
23. "
25. !
Kemahiran
1. "
2. A
%. A
&. "
,. "
1. "
7. "
3. !
5. A
10.
11. "
12. "
1%. !
1&. "
1,.
11. !
17. A
13. A
15. A
20. A
21. A
22. !
2%. A
2&.
2,. "
21. !
27. !
23. A
25. A
%0. !
%1.
%2.
%%.
%&. !
%,. !
%1.
%7. A
%3. !
%5. "
&0. "
Kesukanan
1. A
2. !
%.
&.
,. A
1. "
7. "
3. !
5. "
10.
11.
12. !
1%.
1&. "
38
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPNS 2007
TAHUN 4
_________________________________________________________________________________________________
SKEMA JA*APAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
JA)ATAN PELAJARAN NEGERI SEM)ILAN
TAHUN 4
PENDIDIKAN KESIHATAN
Kesihatan "iri "an Keluarga
1. !
2. A
%. !
&.
,. A
1. !
7. A
3. A
5. A
10. !
11. !
12. !
1%. A
1&. "
6aya >idup Sihat
1. "
2.
%. "
&. A
,. "
1. !
7. "
3. "
5. "
10. A
11. !
12. !
1%. !
1&. "
1,. "
11. "
17.
Kebersihan "an Keselamatan Persekitaran
1. A
2. A
%. !
&.
,. !
39

Anda mungkin juga menyukai