Anda di halaman 1dari 24

PERISIAN PENGARANGAN

PERISIAN
PEMBANGUN BAHAN
MULTIMEDIA
PERISIAN PENGARANGAN
PERISIAN
PEMBANGUN BAHAN
MULTIMEDIA
PENGENALAN
Perisian pengarangan multimedia adalah perisian
yang digunakan untuk mengintegrasikan elemen-
elemen multimedia seperti teks, grafik, animasi,
audio dan video dalam menghasilkan sebuah
produksi multimedia yang interaktif. Perisian
pengarangan juga bertindak untuk menentukan suatu
produksi multimedia itu dapat mencapai objektif
dengan berkesan.
CIRI-CIRI PERISIAN PENGARANGAN
1. Dapat menyediakan bentuk aliran persembahan
yang bersepadu antara elemen-elemen
multimedia.
2. Perisian pengarangan boleh untuk menyusun dan
menguruskan elemen-elemen multimedia supaya
mesej serta objektif suatu produksi multimedia
memenuhi sasaran.
3. Perisian yang baik mampu menyediakan
persekitaran bersepadu yang dapat
menghubungkan semua isi kandungan yang ingin
disampaikan.
CIRI-CIRI PERISIAN PENGARANGAN
4. Perisian pengarangan boleh mengimport, merekacipta,
mengintegrasi dan menyampaikan elemen- elemen
multimedia dengan berkesan.
Mengimport mengimport sebahagian elemen
multimedia seperti teks, grafik, audio,
video dan animasi
Merekacipta menghasilkan sesuatu teks, grafik dan
animasi yang sesuai
Integrasi gabungan elemen multimedia yang
diwujudkan dalam produksi
Penyampaian merekabentuk susun atur persembahan
Interaktiviti membina hiperlink dan hiperteks serta
antaramuka pengguna
INTERAKTIVITI
Perisian pengarangan dapat menghasilkan
produk multimedia interaktif dalam pelbagai
bentuk seperti:
i. Persembahan linear
Persembahan berbentuk linear ialah persembahan
yang menghubungkan paparan pertama dengan
paparan seterusnya mengikut urutan dari mula
hingga ke akhir.
menu
isi isi
keluar
INTERAKTIVITI
ii. Simple branching
Bentuk persembahan ini dapat dihasilkan dengan
cara menghubungkan satu paparan menu
persembahan dengan paparan isi kandungan yang
lain secara dua hala iaitu hubungan paparan menu
ke paparan isi kandungan dan kembali kepada
paparan menu asal.
isi
Menu
isi
keluar
INTERAKTIVITI
iii. Conditional branching
Bentuk persembahan ini boleh menghubungkan
satu paparan menu dengan mana-mana paparan
lain dan sub paparan secara terus dan dapat
kembali ke mana-mana paparan menu secara
terus. Ia juga adalah gabungan beberapa simple
branching.
menu submenu
isi
keluar isi
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
1. Metafora berasaskan
tatasusunan kad atau
lembaran buku.
2. Merupakan metafora
yang awal dalam
perisian pengarangan.
3. Konsep kad/ buku
berdasarkan susunan
objek-objek pada skrin.
STOCKBYTE / GETTY IMAGES
Berasaskan kad/buku
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
4. Setiap kad atau buku mengandungi isi
kandungan dan fungsi yang pelbagai
yang dihubungkan kepada kad atau
buku yang lain.
5. Kad atau buku ini dipersembahkan
kepada pengguna mengikut
tatasusunan yang dirancang.
Berasaskan kad/buku
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
6. Boleh memainkan audio,
video dan animasi.
7. Antara perisian
pengarangan yang
berkonsepkan kad atau
buku adalah seperti
Asymetrix Toolbook,
hypercard dan Comil.
STOCKBYTE / GETTY IMAGES
Berasaskan kad/buku
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
1. Metafora perisian pengarangan ini sebagai
perisian pengarangan berasaskan frame
atau movie.
2. Perisian ini diorganisasikan serta dikawal
mengikut penggunaan masa dan frame.
Berasaskan Masa
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
3. Susunan frame
dibuat berdasarkan
tempoh masa
suatu objek yang
hendak
dipersembahkan.
4. Ia amat sesuai
untuk
menghasilkan satu
persembahan
berbentuk animasi.
Berasaskan Masa

JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
5. Perisian
pengarangan
berasaskan
masa adalah
seperti
Macromedia
Director dan
Macromedia
Flash.
STOCKBYTE / GETTY IMAGES
Berasaskan Masa
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
1. Perisian pengarangan
yang berasaskan
metafora ini meng-
gunakan ikon-ikon yang
disusun dalam suatu
carta alir yang akan
membentuk satu
persembahan penuh.
Berasaskan Ikon
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
2. Setiap ikon mewakili
paparan yang
menempatkan pelbagai
isi kandungan dan
arahan-arahan tertentu.
Berasaskan Ikon
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
3. Amat sesuai untuk produksi multimedia
yang mempunyai aras interaktiviti yang
tinggi kerana susunan dan aliran
persembahan yang amat fleksibel.
4. Antara perisian pengarangan yang
berasaskan ikon Macromedia Authoware
Berasaskan Ikon
Perisian Pembinaan Elemen Multimedia Perisian Pembinaan Elemen Multimedia
Perisian teks
Antara perisian teks yang
biasa digunakan ialah
Notepad, Wordpad dan
Word .
Perisian grafik
Antara perisian grafik yang
sering diguna ialah Adobe
Photoshop, Corel Draw,
Macromedia Fireworks,
Paint Shop Pro, Adobe
Illustrator, Paint,
Macromedia Freehand.
Perisian Pembinaan Elemen Multimedia Perisian Pembinaan Elemen Multimedia
Perisian audio
Antara perisian audio biasa
digunakan ialah Sound
Forge, Cool Edit dan
Audacity.
Perisian animasi
Antara perisian animasi
yang biasa digunakan ialah
Macromedia Flash,
Ulead Gif Animator,
Animation Shop.
Perisian Pembinaan Elemen Multimedia Perisian Pembinaan Elemen Multimedia
Perisian video
Antara perisian video yang
biasa digunakan ialah
Adobe Premier,
Ulead Video Editor, VCD
Cutter, IFilm Edit, Pinnacle
Studio.
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
Perisian pengarangan
multimedia adalah
perisian yang digunakan
untuk mengintegrasikan
elemen-elemen
multimedia seperti teks,
grafik, animasi, audio
dan video dalam
menghasilkan sebuah
produksi multimedia yang
interaktif.
PERISIAN PENGARANGAN
Perisian persembahan
adalah perisian yang
digunakan untuk
menggabungkan teks,
grafik, bunyi, video dan
animasi dalam
menghasilkan sebuah
produksi multimedia
secara interaktif.
PERISIAN PERSEMBAHAN
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
Membolehkan
pengguna mewujudkan
dan memanipulasi teks,
- Microsoft Word
Membolehkan
pengguna memasukkan
teks, tulisan tangan,
lukisan atau lakaran
dimana-mana dalam
skrin
PERISIAN PENGARANGAN
Membolehkan pengguna
mewujudkan alat pandang
dengar untuk
persembahan.
PERISIAN PERSEMBAHAN
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
Kemudahan
pemprosesan meliputi
auto correct, auto
format, columns,
grammar checker,
reading layout, tables,
templet
PERISIAN PENGARANGAN
Persembahan ini kadang-
kadang dipanggil slide
show
PERISIAN PERSEMBAHAN
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
Contoh kegunaan perisian
pengarangan:
1. Untuk menjadikan aktiviti lebih
berkesan
2. Membantu dalam projek grafik
dan multimedia
3. Membantu tugas peribadi dan
pendidikan
4. Memudahkan komunikasi
Perniagaan
Peribadi
Pendidikan
PERISIAN PENGARANGAN
Contoh kegunaan perisian
persembahan:
1. Membuat pembentangan kertas
kerja
2. Sebagai alat bantu untuk
menghasilkan pakej pembelajaran
3. Membuat persembahan produk
yang ingin dijual.
4. Sebagai bahan alat bantu
mengajar guru di sekolah.
5. Menarik minat penonton atau
audien dengan kelebihan yang
ada pada perisian persembahan
6. Menghasilkan persembahan yang
profesional dan menarik
PERISIAN PERSEMBAHAN
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN
PERSEMBAHAN
Contoh-contoh perisian
pengarangan
Authorware
Director
Flash
Comil
PERISIAN PENGARANGAN
Contoh-contoh perisian
persembahan:
Microsoft
Powerpoint
Lotus Freelance
Harvard Graphic
PERISIAN PERSEMBAHAN