Anda di halaman 1dari 32

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBEF3603 AMALAN PROFESIONAL


LAPORAN PRAKTIKUM
INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
NAMA : ROSLAN BIN MOHD NOH
NO. MATRIKULASI : 730122125173001
NO.KAD PENGENALAN : 730122-12-5173
SEMESTER : JAN 201
EMEL : !"#$%&'(#)*&'+,,.-, .
ALAMAT KAMPUS : OPEN UNIVERSIT/
SANDAKAN
SABAH
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT
PENDAHULUAN
1.0 R"0("1%# P")2'3'!') 4') 5".6"('3'!') ('(7 2
2.0 O63"18#0 K'3#') 5
2.1 O63"18#0 U.7.
2.2 O63"18#0 K+7%7%
3.0 K7.57(') S'%'!') 6
3.1 L'8'!6"('1')2 S"1,('+
3.2 L'8'!6"('1')2 S'.5"(
3.2.1 R"%5,)4") 1 7
3.2.2 R"%5,)4") 2
3.2.3 R"%5,)4") 3
3.2. R"%5,)4")
3.2.5 R"%5,)4") 5
3.2.6 R"%5,)4") 6
.0P"!('1%')'') A18#9#8# I),9'%# D'('. P4P :
5.0L'5,!') P")#('#') P"!('1%')'') A18#9#8# I),9'%# 15
5.1 U3#') P!' 4') U3#') P,%
5.2 D'8' S,'( %"(#4#1
K"%#.57(') 20
6.0 L'.5#!') 21
# $ ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
P")4'+7(7')
Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran sangat penting demi keberhasilan sesuatu objektif yang
ingin dicapai oleh seseorang guru . Pengajaran tanpa inovasi membuatkan pdp berjalan hambar,
murid tidak proaktif, tidak membangunkan perkembangan intelek, malah berkait rapat dengan emosi,
tingkahlaku psikomotor dan pembentukan sahsiah murid. Inovasi bukan sekadar menghasilkan alat
bantu mengajar yang baru, malah pengubahsuaian teknik, kemahiran serta kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang baru dan menarik serta pelbagai. Ia mestilah berfokuskan kepada tahap keupayaan
murid dan objektif pdp yang hendak dicapai. Inovasi membantu guru menangani masalah
pembelajaran, menjadikan pembelajaran lebih hidup, bermakna, murid lebih berminat dan cenderung
melibatkan diri dalam aktiviti pdp serta secara tidak langsung dapat membentuk nilai-nilai murni
dalam diri mereka. Tanggapan bahawa belajar itu suatu yang negatif dan membosankan dapat diatasi
dengan adanya inovasi yang diwujudkan oleh seseorang guru.
1.REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
Saya telah menjalani praktikum selama dua minggu di S Institut Pendidikan !uru ampus
"ato #a$ali Ismail,Sayamemilihualatajuk!erhanaTerengganudalamTema%enyiasat. &lam
Semesta bagi tahun '. Saya mengajar kelas terakhir bagi tahun ' iaitu kelas ' (erdik yang terdiri
daripada )* orang murid. ebanyakan murid adalah bermasalah dalam pembelajaran dan tingkah
laku. %elalui rujukan buku yang mengumpulkan soalan-soalan percubaan dan sebenar +PS# , saya
mendapati tajuk gerhana kerap ditanya di dalam peperiksaan. Ini bermakna murid perlu benar ,benar
menguasai tajuk ini. Saya juga membuat pemerhatian terhadap laporan prestasi murid dalam ujian
T-. , -TI / dan ujian pra 0"iagnostik1 ke atas semua murid . Saya telah menyediakan soalan ujian
pra kepada semua murid semasa minggu pertama praktikum, iaitu selepas pengajaran secara
tradisional tanpa menggunakan apa-apa inovasi. Soalan ujian pra ini terdiri daripada soalan-soalan
yang biasa ditanya dalam ujian dan peperiksaan yang berkaitan tajuk !erhana iaitu bahagian &
0objektif1 dan bahagian 2 0struktur1. Tujuan ujian pra ini adalah untuk mengesan atau mengenalpasti
kelemahan murid dan kesilapan dalam menjawab soalan. Saya mendapati bahawa ' orang murid di
# 3 ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
dalam kelas ' (erdik ini mendapat markah paling rendah. Saya telah menjadikan ' orang murid ini
sebagai responden dalam kajian. 2erikut adalah laporan prestasi keenam-enam murid tersebut.
3adual /
4aporan %arkah +jian #esponden
R"%5,)4") TOV OTI 1 U3#') D#'2),%8#1 ;P!'<
/ )5 )6 )5
) 76 7' 75
7 7) 7' 7)
6 )5 )' 75
* 75 7) 75
' 7' 7' 76
8asil daripada laporan prestasi responden, saya mendapati keenam-enam mereka masih tidak
dapat menguasai tajuk !erhana dan kerap membuat kesilapan semasa menjawab soalan berkaitan
tajuk !erhana. Saya telah juga membuat pemerhatian tentang tingkahlaku responden semasa
pengajaran tanpa penggunaan inovasi iaitu tingkahlaku murid berubah menjadi negatif dan tahap
kefahaman murid sangat rendah, ini disebabkan oleh aktiviti-aktiviti PdP dijalankan hanya
melibatkan komunikasi sehala dan berpusatkan guru semata-mata. Saya mendapati proses pengajaran
dan pembelajaran murid menjadi kaku, mudah bosan dan tidak dapat menarik minat murid semasa
mengajar tajuk !erhana . %urid kelihatan bingung dan tidak dapat memahami bagaimana fenomena
!erhana itu terjadi. !uru juga menjadi tertekan dek kerana pengajaran yang kurang mendapat
tumpuan murid serta mendapat respon yang negatif di kalangan murid. %urid mula mempamerkan
tingkahlaku destruktif seperti membuat bising, menganggu murid yang hendak belajar dan malas
untuk belajar.
Ini adalah kerana murid tidak dapat memahami penerangan guru dan konsep !erhana yang
disampaikan tidak jelas dan mengelirukan. Tumpuan dan fokus murid sangat penting untuk
memastikan mereka dapat menguasai dan membina kefahaman terhadap tajuk yang diajar, namun
# % ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
kefahaman tentang sesuatu topik tidak mudah dicapai tanpa penggunaan 2ahan 2antu %engajar
022%1. %ereka mula mengerut dahi dan teragak-agak untuk menjawab soalan guru berkaitan
!erhana kerana masih keliru dan tidak pasti.
"i samping itu, murid juga terdedah kepada persekitaran yang tidak membantu mereka untuk
memahami tajuk !erhana, contohnya pengalaman hidup. &pabila ditanya, kesemua mereka tidak
pernah melihat kejadian !erhana dan ini salah satu sebab mereka kurang berminat dan tidak
memahami kejadian !erhana.
-leh itu, saya merasakan tajuk ini sukar diajar kepada murid tanpa alat bantu mengajar atau
aktiviti berbentuk inovasi. 3usteru itu, saya terfikir bahawa perlunya satu inovasi dalam pdp berkaitan
tajuk ini agar dapat memperbaiki prestasi murid dan mengembalikan minat murid terhadap tajuk ini.
Saya telah mencadangkan satu langkah inovasi dalam pdp untuk menambah minat ,
motivasi serta kefahaman murid terhadap tajuk ini melalui 9!erhana "iSmartakhirpraktikum,it . saya
mendapati jelas dengan penggunaan kit sebagai langkah inovasi pdp dapat memudahkan pengajaran guru dan
dapat memberi kefahaman kepada pelajar dengan mudah dan cepat , di samping meningkatkan minat serta
penglibatan responden dalam aktiviti pdp.
2.0 OBJEKTIF KAJIAN
-bjektif kajian terbahagi kepada dua bahagian iaitu
)./ O63"18#0 U.7.
-bjektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan penguasaan pelajar tahun '
terhadap tajuk !erhana dengan menggunakan 9Gerhana Smart Kit. "iharapkan dengan
pendekatan yang diperkenalkan, murid-murid tersebut dapat menguasai tajuk tersebut. Seterusnya
diharapkan mereka akan dapat mencapai pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan +PS#
nanti
# & ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
O63"18#0 K+7%7%
Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk :-
/. %engenalpasti faktor-faktor murid tidak dapat menguasai tajuk !erhana.
). %engenalpasti penggunaan 9Gerhana Smart Kitdapat meningkatkan pencapaian prestasi
murid dalam matapelajaran Sains.
7. %engenalpasti minat murid meningkat dalam mempelajari Sains dengan penggunaan
9Gerhana Smart Kit.
3. KUMPULAN SASARAN
ajian ini dijalankan di sebuah sekolah luar bandar iaitu Sekolah ebangsaan Institut Pendidikan
!uru ampus "ato ,uala Terengganu#a$ali.SekolahIsmailinidipilihsebagai tempat latihan
praktikum kerana pengkaji merupakan salah seorang pendidik di sekolah ini. "alam kajian ini,
seramai ' orang murid tahun ' (erdik telah dijadikan responden. Sampel diambil hasil daripada
dapatan pemerhatian guru, dan pencapaian yang rendah responden dalam ujian T-., -TI / dan ujian
pra.
3.1 L'8'!6"('1')2 S"1,('+
Sekolah ebangsaan Institut Pendidikan !uru angkat padakeInstitut Pendidikan !uru ampus "at
Teaching School yang mana merupakan tempat guru-guru pelatih menjalani latihan mengajar
berdasarkan kemahiran pedagogi dan ilmu yang didapati semasa di IP!. #ata-rata murid yang
bersekolah di sekolah ini adalah terdiri daripada murid yang ibubapanya bekerja berhampiran IP!
termasuklah kakitangan IP! sendiri dan terdapat sebilangan besar juga ibubapa murid berkerjaya
sendiri dan bekerja kampung.
# 6 ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
3.2 L'8'!6"('1')2 S'.5"(
ajian ini melibatkan seramai ' orang murid tahun ' telah dijadikan responden yang mana 7
daripadanya murid lelaki dan 7 orang murid perempuan. esemua beragama Islam, berturunan
%elayu serta merupakan warganegara %alaysia. Sampel diambil hasil daripada dapatan pemerhatian
guru, dan pencapaian yang rendah responden dalam ujian T-., -TI / dan ujian pra. 2erikut adalah
latarbelakang responden.
3.2.1 R"%5,)4") 1
#esponden / adalah seorang murid lelaki dan merupakan antara murid paling lemah dalam kelas
tersebut. #esponden / merupakan anak kepada seorang kontraktor dan ibunya tidak bekerja dan hidup
sederhana. #esponden merupakan Pengawas Sekolah. Tingkahlaku responden adalah ekstrovert dan
suka menonjol diri. &dakala sikapnya kurang disenangi oleh rakan sekelas dan suka menyakat orang
lain.
3.2.2 R"%5,)4") 2
#esponden ) merupakan murid lelaki juga antara murid paling lemah dalam subjek Sains. Sikapnya
yang kurang memberi tumpuan dan kerap tertinggal buku semasa pdp merupakan faktor penyebab
responden ketinggalan dalam pelajaran. #esponden ) merupakan anak bongsu kepada salah seorang
pensyarah di IP!. #esponden ) tidak memegang apa-apa jawatan di sekolah.
3.2.3 R"%5,)4") 3
#esponden 7 ialah juga murid lelaki dan merupakan seorang Pengawas Pusat Sumber. #esponden 7
juga merupakan murid lemah dalam subjek Sains. "engan berlatarbelakangkan keluarga sederhana
dan merupakan anak bongsu, responden kerap tidak hadir ke kelas tambahan yang selalu diadakan
pada hujung minggu dan kelas prep waktu petang. Ini juga faktor responden tidak dapat menguasai
hasil pembelajaran.
# ' ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
3.2. R"%5,)4")
#esponden 6 adalah murid perempuan dan berlatarbelakang keluarga susah. #esponden merupakan
anak ke empat dari ' beradik. #esponden tidak memegang apa-apa jawatan dalam kelas, mahupun
sekolah. Perwatakan responden adalah ceria dan suka menonjol. #esponden juga kerap bertanya jika
kurang memahami pembelajaran pada masa itu. %ungkin disebabkan kerap cuai dan kurang berhati-
hati menjawab soalan menyebabkan responden antara murid paling rendah dalam ujian.
3.2.5 R"%5,)4") 5
#esponden * adalah murid perempuan dan berjawatan sebagai Pengawas Pusat Sumber. Perwatakan
responden adalah sederhana dan kurang menonjol. 2erlatarbelakangkan keluarga sederhana dan
merupakan anak ke 7 daripada * beradik.
3.2.6 R"%5,)4") 6
#esponden ' merupakan responden terakhir dan merupakan murid perempuan. "engan
berlatarbelakangkan keluarga susah dan mempunyai sai$ tubuh yang agak gempal antara penyebab
responden kurang aktif dan kurang menonjol dalam kelas. #esponden juga merupakan Pengawas
Pusat Sumber. Tingkahlaku pemalu dan kurang bertanya antara penyebab responden ketinggalan
dalam pelajaran.
.0 PERLAKSANAAN INOVASI P=P
!uru telah merancang satu pendekatan inovasi dengan menghasilkan alat bantu mengajar yang
dinamakan `Gerhana Smart. GerhanaKitSmart Kit ini terdiri daripada gabungan beberapa alat bantu
mengajar yang dapat membantu guru memudahkan pengajaran dan dapat membantu murid
mendapatkan kefahaman serta minat terhadap tajuk !erhana. it Pembelajaran merujuk kepada
sesuatu yang mengandungi alatan asas yang berkaitan dengan topik ,topik yang diajar serta boleh
digunakan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran proses Sains murid. Gerhana Smart Kit adalah
bahan bantu mengajar secara maujud, bervisual dan bersifat interaktif. Ia dapat memudahkan
(urul As)ikin Bt *a +alle, - +ala,u!!in. (o./atriks 0 1320020&&%'%002 # 1 ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
guru menerangkan konsep !erhana dan mencirikan !erhana dengan betul. "i samping itu, ia dapat
menarik minat serta merangsang motivasi murid untuk memahami apa itu !erhana. Terdapat dua
jenis !erhana yang perlu murid fahami iaitu !erhana 2ulan dan !erhana %atahari. it ini boleh
disentuh dan dipegang oleh murid. %urid boleh menggunakan kit ini untuk kaedah simulasi atau
aktiviti demonstrasi pergerakan 2ulan dan 2umi semasa !erhana terjadi. Tambahan pula, dalam
Gerhana Smart Kit ini juga terdapat bahan interaktif yang menggunakan teknologi komputer. Setelah
murid membuat aktiviti yang main peranan atau demontrasi, murid boleh memperkukuhkan
kefahaman mereka dengan menonton video kejadian sebenar !erhana atau membuat soalan Interaktif
dalam laman web yang disertakan dalam Gerhana Smart Kit tersebut.
andungan yang terdapat dalam Gerhana Smart Kit adalah :
/1 "ua buah 9#4", penerangan lengkap kejadian !erhana 2ulan "an !erhana %atahari oleh !uru
(emerlang Sains Sekolah #endah. ,.ideo ini boleh membantu penerangan guru semasa pdp.
)1M,4"( 2umi, 2ulan dan %atahari yang boleh disentuh dan dipegang oleh murid. %odel ini sangat
sesuai untuk guru menjalankan pengajaran mengikut kaedah simulasi tentang pergerakan 2ulan dan
2umi semasa kejadian !erhana.
71 P"!.'#)') D'. >permainan ini dinamakan 9"am "im "u perhatian dan minat murid. Permainan ini
menggalakkan murid bersaing secara sihat dan dapat
menguji kefahaman mereka terhadap tajuk !erhana setelah melalui pembelajaran melalui video dan
model tersebut. 2eberapa soalan misteri disediakan di dalam sekeping sampul surat yang
menghendaki murid menjawab secara lisan dan bertulis .Sebahagian besar soalan misteri yang
disediakan adalah berbentuk pilihan jawapan.
< S"8 S,'(') G"!+')'- set soalan ini terdiri daripada bahagian & 0objektif1 dan bahagian 2. Soalan
yang dibina merujuk kepada soalan yang biasa ditanya dalam peperiksaan. Set soalan ini dapat
menguji kefahaman serta penguasaan murid dalam tajuk !erhana ini. Skema jawapan disediakan.
(urul As)ikin Bt *a +alle, - +ala,u!!in. (o./atriks 0 1320020&&%'%002 # 3 ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
L')21'+ 1 :
Gerhana Smart Kit diperkenalkan oleh guru tentang isi kandungan dan cara penggunaannya. Ia boleh
dijalankan secara berasingan dalam masa lain-lain atau boleh dijalankan dalam satu sesi pengajaran
dalam tempoh satu jam 0'5 %init1. 2erkaitan kajian yang dijalankan, guru telah melaksanakan
inovasi menggunakan Smart !erhana it ini dalam tempoh '5 minit semasa pengajaran dalam
praktikum sesi kedua.
G7!7 .".5"!1")'(1') '18#9#8#-'18#9#8# &')2 '1') 4#3'(')1') ."('(7# ? G"!+')' S.'!8 K#8
L')21'+ 2 :
%urid diberi penerangan oleh guru tentang kejadian !erhana 2ulan "an !erhana %atahari dengan
berbantukan video yang terdapat dalam Gerhana Smart Kit. !uru turut menyelang-seli penerangan
dengan aktiviti perbincangan dan soal jawab dengan responden agar murid memberi tumpuan
sepenuhnya dan dapat mencapai kefahaman terhadap penerangan tersebut.
# 20 ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
T'&')2') V#4", >.7!#4 4#.#)8' ."."!+'8# 4') .".6"!# 5"!+'8#') %"5')3')2 8'&')2')
4#67'8.
G7!7 .".6"!# 5")"!')2') 8")8')2 5!,%"% 1"3'4#') G"!+')' 6"!6')871') 8'&')2')
9#4",.
# 22 ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
L')21'+ 3 :
%urid menggunakan model %atahari, 2umi dan 2ulan untuk menunjukkan kedudukan mereka
semasa !erhana %atahari dan !erhana 2ulan serta fasa-fasa gerhana. %urid menggunakan model
dengan berpandukan soalan oleh guru. (ontohn
2ulan; <, =&pakahgerhana ketikafasaini;<, =Pada waktu apakah!uru!erha membantu murid memahami
kejadian gerhana melalui penggunaan model. #esponden turut diminta menjawab secara individu supaya
responden benar-benar dapat menjawab serta memahami tajuk
!erhana. #esponden turut diberi rangsangan dan peneguhan positif selesai menjawab soalan seperti
puji-pujian, tepukan dan kata-kata motivasi supaya dapat menimbulkan minat dan keseronokan
belajar.
G7!7 .".6"!# 5")"!')2') 8")8')2 -'!' .")227)'1') .,4"( 1"3'4#') G"!+')'.
# 2$ ~
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
L')21'+ :
%urid diberi peluang bermain dengan sebuah permainan dam yang diberi nama Dam Dim Dum
Gerhana. Permainan ini dimainkan secara bergilir mengikut giliran responden. "am ini disertai
soalan misteri yang mengandungi soalan berbentuk pilihan jawapan dan soalan struktur yang perlu
dijawab secara lisan atau bertulis bergantung kepada giliran responden yang terkena nombor yang
tertulis simbol di atas dam tersebut.
P"!.'#)') D'. D#. D7. G"!+')' >G7!7 .".6"!# 5")"!')2') 8")8')2 -'!' 6"!.'#) %'.6#(
6"('3'! .")227)'1') 5"!.'#)') 4'..
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
L')21'+ 5 :
#esponden diberi satu set soalan ujian pos pada akhir pdp ini. Setiap responden perlu menjawab
kesemua soalan bahagian & dan 2ahagian 2 secara individu tanpa perlu berbincang dengan rakan. Ini
adalah penting untuk mengukur pencapaian responden dalam menguasai tajuk !erhana ini. %asa
untuk menjawab diberi sebanyak 75 minit. 8asil dapatan ujian pos ini dijangkakan sangat
memuaskan dan mencapai objektif kajian.
G7!7 .".6"!# 5")"!')2') 8")8')2 S"8 S,'(') G"!+')' &')2 5"!(7 4#3'@'6 ,("+ .7!#4 4#
'1+#! %"%# .")227)'1') G"!+')' S.'!8 K#8.
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
5.0 L'5,!') 5"!('1%')'') 1,)%"5 #),9'%# &')2 4#3'(')1').
Sebelum penggunaan Gerhana Smart Kit, pencapaian responden dalam ujian pra sangat
mengecewakan dan kesemua responden mendapat markah bawah 65> atau gred " 0gagal1. Sikap dan
tingkahlaku responden juga sebelum ini kurang aktif dan menunjukkan kurang berminat dengan pdp.
Secara keseluruhannya melalui penggunaan !erhana Smart it ini berlaku perubahan yang sangat
positif di kalangan keenam-enam responden. 8al ini dapat diukur melalui pencapaian prestasi
responden dalam ujian pos dan perubahan tingkahlaku responden. esemua responden mendapat
markah lulus yang baik iaitu antara '5>-?5>. #esponden juga menunjukkan minat yang tinggi dan
bersaing secara positif untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. 8asil daripada analisis
dokumen kertas jawapan +jian Pra dan +jian Pos responden, saya mendapati !erhana Smart it ini
berjaya dan sangat berkesan dalam membantu responden menguasai dan meningkatkan minat dalam
tajuk !erhana ini.
T'&')2') 9#4", 6"%"!8' 5")"!')2') 27!7 .".6"!# 2'.6'!') %"6")'! 1"3'4#') G"!+')' .
V#4", 4'5'8 .")'!#1 .#)'8 .7!#4 4# %'.5#)2 @'!)' &')2 5"(6'2'# %"!8' %#%8". '74#, 67)&#
4') %7'!' &')2 3"('% 4'5'8 .".6')87 1"0'+'.') .7!#4 .
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
R"%5,)4") 1"(#+'8') ("6#+ 6"!.#)'8 4') 0'+'. 8'371 G"!+')' '5'6#(' 4'5'8 .")227)'1')
.,4"( ."('(7# 1'"4'+ %#.7('%#.
M7!#4 4'5'8 .")3'@'6 %,'(') .#%8"!# &')2 4#%"4#'1') 4")2') 6"87( 4'('.
5"!.'#)') Dam Dim Dum Gerhana .
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
M7!#4 .")3'@'6 %,'(') 4")2') 8"17) 4') 6"!%7)227+-%7)227+.
5.1 U3#') P!' 4') U3#') P,%
ajian ini menggunakan satu set ujian pra dan ujian pos. edua-dua set soalan ini adalah soalan sama
yang terdiri daripada soalan bahagian & 0-bjektif1 dan bahagian 2 0struktur1. Set ujian pra diberi
kepada responden sebelum penggunaan Gerhana Smart Kit ,manakala ujian pos selepas penggunaan
Gerhana Smart Kit. Soalan ujian yang diberi sesuai dengan aras kebolehan responden iaitu rendah
dan sederhana sesuai dengan bentuk soalan sebenar peperiksaan. 2erikut adalah jadual pencapaian
responden dan perbe$aan markah yang diperolehi selepas ujian pos diberikan kepada responden :
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
3adual )
Perbe$aan %arkah +jian Pra dan +jian Pos #esponden.
R"%5,)4") U3#') P!' U3#') P,% A P")#)21'8')
/ )5 ?5 '5
) 75 '? 7?
7 7) @* 67
6 75 '5 75
* 75 @? 6?
' 76 '' 7)
3adual ) menunjukkan perbe$aan markah responden yang ketara semasa ujian pra dan ujian pos.
Peningkatan markah bagi responden / adalah '5>, responden ) menunjukkan peningkatan sebanyak
7?>,responden 7 meningkat sebanyak 67>, responden 6 berjaya meningkat sebanyak 75> peratus,
manakala responden * dan responden ' menunjukkan peratusan pencapaian masing-masing sebanyak
6?> dan 7)>. esemua responden dapat lulus ujian pos dengan sangat baik.
5.2 D'8' S,'( S"(#4#1
"alam kajian ini, soalan selidik digunakan ialah soal selidik tertutup 0lampiran (1 di mana hanya dua
pilihan jawapan sahaja digunakan sama ada =Aa<atau =Tidak<.Ini bersesuaian dengan tahap kognitif
responden yang terdiri daripada murid lemah. Item soal selidik dibina sebanyak /5 item yang
berdasarkan objektif kajian dan termasuklah berkaitan kefahaman responden terhadap isi kandungan
pdp dan minat responden. 8asil daripada soal selidik, didapati semua jawapan responden adalah
positif dan memberangsangkan. esemua responden bersetuju bahawa penggunaan !erhana Smart
it berjaya memberi kefahaman dan meningkatkan minat kepada mereka .2erikut adalah jadual
&nalisis "ata Soal Selidik daripada keenam-enam responden yang diterjemahkan kepada nilai
peratusan mengikut setiap item.
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
3adual 7
&nalisis "ata Soal Selidik
BIL PEN/ATAAN ITEM
/ Pembelajaran Sains tanpa video dan penggunaan model
sangat membosankan.
A& TI"&
0/55>1 05>1
) Saya bosan dan tidak berminat belajar Sains jika tiada
permainan.
A& TI"&
0/55>1 05>1
7 Saya mudah memahami tajuk !erhana dengan bantuan
Gerhana Smart Kit
A& TI"&
0/55>1 05>1
6 Saya lebih menyukai matapelajaran Sains selepas belajar
dengan Gerhana Smart Kit
A& TI"&
0/55>1 05>1
* Saya dapat menyiapkan tugasan yang diberi dalam tajuk
!erhana tanpa bantuan sesiapa
A& TI"&
0?5>1 0)5>1
' Saya suka aktiviti seperti Gerhana Smart Kit ini dijalankan
pada tajuk-tajuk lain dalam matapelajaran Sains.
A& TI"&
0/55>1 05>1
@ Penggunaan !erhana Smart it dalam pengajaran dan
pembelajaran guru tidak sesuai.
A& TI"&
05>1 0/55>1
? 2ahan-bahan yang disediakan dalam Gerhana Smart Kit
yang disediakan oleh guru sangat menarik.
A& TI"&
0/55>1 05>1
B Saya dapat bekerjasama dengan rakan-rakan melalui
Gerhana Smart Kit.
A& TI"&
0?5>1 0)5>1
/5 Saya yakin dapat menjawab soalan peperiksaan dengan
baik setelah belajar guna Gerhana Smart Kit
A& TI"&
0/55>1 05>1
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
K"%#.57(')
PenggunaanGerhanaCSmart Kitini didapati telah berjaya membantu responden mendapatkan
kefahaman terhadap tajuk !erhana. Ia juga mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar
responden sepanjang menjalani aktiviti pdp. Pencapaian prestasi responden turut positif dan
menunjukkan peratusan peningkatan yang sangat baik.
Penggunaan Gerhana Smart Kit ini turut memberi kesedaran dan motivasi yang sangat baik kepada
saya sebagai guru bahawa naluri seorang kanak-kanak perlu kepada kaedah dan alat bantu mengajar
yang pelbagai dan mempunyai nilai inovasi dalam pengajarannya. Sudah tentu ia menuntut kepada
persediaan, perancangan guru yang rapi dan sistematik sebelum menjalani sesuatu proses pengajaran
dan pembelajaran. 8akikatnya dengan penggunaan inovasi dalam pengajaran adalah sangat
memudahkan kerja penitisan ilmu oleh guru terhadap anak didik. Ia bukan sekadar bertindak
membantu guru dalam penyampaian ilmu, malah sangat memotivasikan murid dan dapat menumbuh
minat mereka secara mendalam terhadap pembelajaran Sains. Secara tidak langsung ini penggunaan
inovasi ini membantu murid memperbaiki prestasi belajar murid kepada lebih cemerlang, memupuk
semangat cintakan ilmu dan membentuk sikap positif dalam hidup mereka.
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
LAMPIRAN
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
LAMPIRAN 1
SULIT
01:
SAINS
UJIAN DIAGNOSTIK
M'- 201
30 MINIT
N'.' :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
K"('% :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UJIAN DIAGNOSTIK
SAINS TAHUN 6
;30 M#)#8<
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. K"!8'% %,'(') #)# .")2')47)2# 15 %,'(') ,63"18#0 4') 2 %,'(') %8!7187!.
2.J'@'6 %".7' %,'(').
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF ; 15 %,'(')<
%asa yang diperuntukkan adalah )5 minit.
S,'(') G"!+')'
S'#)%
A!'+') : 3awab semua soalan. Setiap soalan mengandungi pilihan jawapan berlabel A, B, C and
D. Pilih hanya SAT sahaja jawapan bagi setiap soalan.
/. #ajah menunjukkan bayang-bayang 2ulan pada permukaan 2umi.
Pada kawasan manakah, gerhana %atahari separa berlaku;
& P
2 D
( #
" S
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
). #ajah menunjukkan radas yang digunakan pada suatu eksperimen gerhana.
&pakah yang diwakili oleh lampu suluh dan bola tenis;
L'.57 %7(7+ B,(' 8")#%
A 2umi 2ulan
B 2ulan 2umi
C %atahari 2umi
D %atahari 2ulan
7. &pakah gerhana 2ulan;
I 2erlaku apabila 2umi berada di antara %atahari dan 2ulan
II "isebabkan oleh pantulan cahaya matahari oleh 2ulan
III 2erlaku apabila %atahari, 2umi dan 2ulan berada di garis lurus
IV 2erlaku apabila 2ulan berada di antara 2umi dan %atahari
& I dan II
2 I dan III
( II dan I.
" III dan I.
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
6. #ajah menunjukkan apa yang pemerhati dapat lihat semasa gerhana %atahari.
&pakah objek bulat hitam yang terdapat dalam rajah;
& 2umi
B %atahari
C 2ulan
D 2ayang-bayang 2umi
*. %engapakah gerhana berlaku;
I (ahaya bergerak pada garis lurus
II 2umi berputar pada paksinya
III 2ulan memantulan cahaya matahari
IV 2umi berputar mengelilingi %atahari dan 2ulan berputar mengelilingi 2umi
& I dan II
2 I dan I.
( II dan III
" III dan I.
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
'. &ntara yang berikut, apakah kesan gerhana %atahari penuh pada 2umi;
I 2intang tidak dapat dilihat
II %atahari tidak kelihatan di langit
III (ahaya siang menjadi gelap bagi beberapa seketika
IV 2ulan penuh dapat dilihat
& I dan II
2 I dan I.
( II dan III
" III dan I.
@. &ntara yang berikut, manakah susunan yang betul semasa gerhana %atahari;
E - %atahari
A - 2umi
F- 2ulan
& E, A, F
2 A, E, F
( F, A, E
" F, E, A
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
?. &pakah yang akan berlaku semasa gerhana bulan;
A %atahari tidak kelihatan bagi beberapa seketika
B 2ayang-bayang 2ulan akan menutupi permukaan %atahari
C 2ulan akan kelihatan kemerahan, kelabu gelap dan perang
D 2umi menghalang cahaya bulan daripada sampai ke %atahari
B. &pakah fasa 2ulan ketika gerhana 2ulan boleh berlaku;
A 2ulan 2aru
B 2ulan Penuh
C 2ulan Sabit
D 2ulan suku
/5. &ntara yang berikut, pernyataan manakah yang benar tentang situasi yang dilihat daripada
kawasan P, D dan # di 2umi.
I 2ulan berada pada bayang-bayang 2umi
II %atahari dilihat daripada kawasan D ialah berbentuk bulan sabit
III 2ulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke 2umi
IV Persekitaran akan menjadi gelap buat sementara waktu pada waktu siang
& I dan II
2 I dan III
( II dan I.
" III dan I.
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
//. #ajah menunjukkan susunan radas bagi menyiasat pembentukan gerhana. 4ampu suluh
dipasang dan bayang-bayang yang terbentuk diperhatikan.
&ntara yang berikut, manakah susunan yang menunjukkan susunan yang terbentuk di kawasan
E pada glob;
A
B
C
D
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
/). #ajah menunjukkan %atahari, 2ulan dan 2umi.
&pakah yang menyebabkan kawasan E mengalami gerhana;
& (ahaya dipantulan
2 (ahaya dipesongkan
( (ahaya tidak bergerak melalui vakum
" (ahaya tidak dapat melalui objek legap
/7. #ajah menunjukkan G, E, A dan F mewakili kedudukan 2ulan pada suatu situasi.
&ntara yang berikut, manakah persamaam kedudukan 2ulan dengan bentuk gerhana bulan
apabila diperhatikan;
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
K"47471') B")871 2"!+')'
B7(')
I G !erhana penuh
II E !erhana penuh
III A !erhana penuh
IV F !erhana separa
& I dan II
2 I dan III
( II dan I.
" III dan I.
/6. %aklumat menerangkan tentang gerhana.
2umi berputar mengelilingi %atahari. Pada masa yang
sama 2ulan berputar mengelilingi 2umi. Pada suatu
kejadian, 2umi adalah di antara %atahari dan 2ulan pada
garis yang lurus.
&ntara yang berikut, manakah yang menerangkan tentang pembentukan gerhana berdasarkan
pernyataan dia atas;
& Ia berlaku pada waktu siang
2 2ulan merupakan bayang-bayang 2umi
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
( Ia berlaku seketika pada jangka masa yang singkat
" 2ulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke 2umi
/*. #ajah menunjukkan kedudukan %atahari, 2umi dan 2ulan pada suatu masa.
&pakah yang akan disebabkan oleh kedudukan tersebut;
& %atahari akan kelihatan sebagai cincin
2 2ulan akan kelihatan sangat cerah pada waktu malam
( 2ulan akan kelihatan kemerahan
" 2umi akan menjadi gelap seketika pada waktu siang
Sumber : I-Teach Interactive Teaching (ourseware.
HBEF3603 Amalan Profesional (Laporan Praktikum)
Inovasi Dalam Pengaaran !an Pem"elaaran
3awapan
/. 2
). "
7. 2
6. (
*. &
'. (
@. &
?. (
B. 2
/5. "
//. (
/). "
/7. "
/6. "
/*. "