Anda di halaman 1dari 3

Soal Selidik

SMK SERI SERDANG


Kerja Khusus Pengajian Am
Kod Mata Pelajaran Pelajaran 900/4
Tajuk Kajian: Kempen Tiada penggunaan Beg Plastik di Pusat Beli Belah, AEON,
Cheras Selatan pada hari Sabtu.

Makluman Kepada Responden
Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasasan Sekolah (PBS)
untuk mata pelajaran Pengajian Am(900/4). Soal selidik ini bertujuan mengenal pasti
persepsi pengguna mengenai Kempen Tiada Penggunaan Beg Plastik pada Hari Sabtu di
Pusat Beli Belah AEON, Cheras Selatan dan mengenal pasti kesan-kesan yang dibawa
oleh Kempen Tiada Penggunaan Beg Plastik di Pusat Beli Belah pada hari Sabtu di Pusat
Beli Belah AEON, Cheras Selatan.Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan
hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja.

Bahagian A: Latar Belakang Responden

Sila tandakan ( / ) di petak berkenanan.

Jantina: Lelaki ( ) Perempuan ( )

Umur: <21 tahun ( ) 21 30 tahun ( ) 31 40 tahun ( )
41 50 tahun ( ) >50 tahun ( )

Keturunan: Melayu ( ) Cina ( ) India ( ) Lain-lain ( )

Pekerjaan: Bekerja ( ) Suri rumah tangga ( ) Pelajar ( ) Bersara ( )
Soal Selidik

Bahagian B: Mengenal pasti persepsi pengguna mengenai Kempen Tiada Penggunaan
Beg Plastik pada Hari Sabtu di Pusat Beli Belah AEON, Cheras Selatan.

Sila tandakan ( / ) menunjukkan persetujuan anda mengikut pertunjuk yang diberikan.

Petunjuk:
1-Sangat Tidak Setuju
2-Tidak Setuju
3-Setuju
4-Sangat Setuju
Bil Kenyataan 1 2 3 4
1 Alam sekitar adalah amat penting bagi saya.
2 Saya tahu mengenai kepentingan menjaga
alam sekitar.

3 Saya pernah mendengar tentang Kempen
Tiada Penggunaan Beg Plastik.

4 Kempen Tiada Penggunaan Beg Plastik
ialah kempen yang mesra alam.

5 Saya menyokong Pusat Beli Belah AEON
melaksanakan kempen ini.

6 Saya sentiasa membawa beg kitar semula
saya sendiri semasa membeli belah.

7 Saya lebih suka mengguna beg kitar semula
melebihi bed plastik semasa membeli belah.

8 Saya bersetujui kerajaan mengenalkan
bayaran 20 sen untuk setiap beg plastik
pada hari Sabtu.

9 Kempen ini membawa lebih banyak kesan
positif daripada kesan negatif.

10 Saya berasa menyusahkan selepas kempen
ini dilaksanakan.

Soal Selidik

Bahagian C: Mengenal pasti kesan-kesan yang dibawa oleh Kempen Tiada Penggunaan
Beg Plastik di Pusat Beli Belah pada hari Sabtu di Pusat Beli Belah AEON,
Cheras Selatan.

Sila tandakan ( / ) menunjukkan persetujuan anda mengikut pertunjuk yang diberikan.

Petunjuk:
1-Sangat Tidak Setuju
2-Tidak Setuju
3-Setuju
4-Sangat Setuju

Bil Kenyataan 1 2 3 4
1 Pengguna perlu member bayaran extra
untuk membeli beg plastik jika lupa bawa
beg sendiri pada hari Sabtu.

2 Bilangan pelanggan berkurang pada hari
Sabtu.

3 Pengguna perlu membayar lebih untuk
membeli beg kitar semula.

4 Memberi beban kerana terpaksa membeli
beg plastik.

5 Pengguna berasa menyusahkan apabila
membeli barang sejumlahnya besar.

6 Pembaziran beg plastik dapat dikurangkan.
7 Masalah-masalah persekitaran yang
ditimbul daripada penggunaan beg plastik
yang terlampau dapat dikurangkan.

8 Menambahkan tabungan kebajikan yamg
dikumpul hasil daripada bayaran beg plastik
daripada pengguna.

9 Penggunaan sumber minyak dapat
dikurangkan untuk menghasilkan beg
plastik.

10 Kesedaran tentang kepentingan alam sekitar
dapat dipupuk oleh penduduk.