Anda di halaman 1dari 27

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
SEKOL! #E$E$%! KE&$%S$
S'$%( $(&O$%
)#O*'L +E$%E,!'$ *$ KE#!(-$
&!S ,($%K,,$ . / S+#0
NAMA:
TINGKATAN:
INDEKS
BIL TARIKH PERKARA TANDATANGAN CATATAN
2
TEKNIK MENJAWAB SOALAN
PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA
(30 MARKAH)
Soalan-soalan dalam bahagian ini biasanya mengandungi enam e!ahan sebagaimana yang be"i#u$%
3 (a) membi na ayat 6 markah
3 (b) menganalisis ayat atau mencerakinkan ayat atau menukarkan ayat cakap ajuk/cakap pindah atau menyambungkan ayat
atau menukarkan ayat aktif/ayat pasif 6 markah
3 (c) mengesan kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan 6 markah
3 (d) mengesan kesalahanpenggunaan kata atau istilah atau kesalahan bahasa 6 markah
3 (a) peri bahasa 6 markah
PANDUAN DAN CARA MEMBINA AYAT
SOALAN 3(a) : MEMBINA AYAT
An$a"a #elemahan sebilangan besa" ela&a" dalam bahagian ialah '
a% Gagal membina aya$ see"$i yang di#ehenda#i dalam s#ema ema"#ahan%
b% Pela&a" melangga" a"ahan soalan yang di$e$a#an%
(n$u# membai#i #elemahan ini) ela&a" disa"an#an aga" memahami bebe"aa anduan yang be"i#u$ dahulu) sebelum
men&a*ab soalan membina aya$%
+% Aya$ yang dibina henda#lah ma$ang dan sesuai dengan $aha ela&a"%
,% -es$ilah leng#a s$"u#$u"nya .sub&e# dan "edi#a$/ dan $ida# $e"gan$ung%
0% 1angan guna#an e"#a$aan yang diu&i sebagai nama #has a$au e"ibahasa%
2% 1angan bina aya$ yang $ida# logi# dan $ida# menun&u##an emahaman $e"hada e"#a$aan yang diu&i
3% Pela&a" boleh membe"i#an ma#na e"#a$aan $e$ai henda#lah dalam aya$ yang leng#a
4% 1angan bina aya$ yang #eliha$an see"$i sa$u aya$ $e$ai sebena"nya dua a$au lebih aya$%
5% 1angan $ambah 6 buang 6 ubah imbuhan ada e"#a$aan yang diu&i%
7% 1i#a mengguna#an aya$ !a#a a&u#) as$i#an e"a$u"an menulis aya$ i$u dia$uhi%
8% 1i#a $ida# ya#in aya$ yang dibina i$u $ea$) !alon boleh membina , aya$ bagi e"#a$aan yang diu&i%
+9% -a"#ah a#an dio$ong bagi #esalahan e&aan dan $a$abahasa%
++% Pela&a" *a&a" membina aya$ dalam ling#ungan +9 : +3 a$ah e"#a$aan%
Kesi!"#a$$%a:
Se$ia aya$ yang dibina henda#lah mema$uhi #ehenda# soalan) misalnya &i'a( e$a)a* a&a" e$"(a+
i)"*a$, Aya$ yang dibina ha"uslah daa$ menun&u###an enge$ahuan ela&a" $en$ang a($a (a&a% Selain i$u a%a& i$u
henda#lah -+aa&is,
Seboleh-bolehnya) aya$ yang dibina bia"lah se$a"a dengan #ebolehan dan #ema$angan !alon SP- a$au ela&a"
$ing#a$an lima) bu#annya aya$ yang $e"lalu mudah dan "ing#as%
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
C.$&.* s.a#a$:
Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah sup aya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak bleh
menambahkan imbuhan! menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa! dan nama khas.
a % l a l u
b % be" l al u
! % mel al ui
d % & a l a n
e % be" & al an
< % e " & a l a n a n =4 ma"#ah>
C.$&.* /a0a!a$'
a, # a# "
- Hanya #ende"aan be"a$ saha&a yang boleh #a#" di &alan i$u #e"ana ban&i" masih belum su"u$ lagi%
- Dua malam yang #a#" ) #ami be"mesyua"a$ un$u# membin!ang#an !a"a : !a"a mening#a$#an #a*alan
#eselama$an di #amung ini%
3
- Semen&a# dia sembuh da"iada enya#i$ demam anas yang dihidainya sebulan dahulu) dia #eliha$an lemah
dan #u"ang be"uaya a#iba$ $ida# #a#" ma#an%
), )e+# a# "
- Seleas memulang#an beg a#aian saya yang $e"$inggal di dalam $e#sinya semalam) emandu $e#si i$u
un )e+#a#" meninggal#an "umah #ami%
- Keadaan !ua!a sudah #embali $enang dan "ibu$ #en!ang yang melanda #a*asan #ediaman #ami se&a#
malam $adi sudahun )e+#a#"%
- Bia"un e"is$i*a ban&i" besa" i$u sudah )e+#a#" #i"a-#i"a se$ahun lamanya) namun segala #enangan
ahi$ yang yang #ami alami $e$a sega" dalam inga$an%
1, e#a#"i
- Sebelum samai #e e"#amungan masya"a#a$ o"ang asli i$u #ami $e"a#sa e#a#"i &alan yang
be"bu#i$-bu#i$ dan be"li#u-li#u%
- En% Rahma$ $elah mengemu#a#an $un$u$an un$u# mendaa$#an ha# en&agaan ana#-ana#nya e#a#"i
eguamnya di mah#amah%
- Pa$i# se#alian $iada #uasa e#a#"i $i$ah $uan#u #e"ana a$i# se#alian $elah be"sumah un$u# $ida# mende"ha#a
#eada $uan#u%
', / a# a$
- Tida# ada /a#a$ in$as bagi #i$a un$u# men!aai #e&ayaan dalam aa-aa saha&a bidang yang #i$a !ebu"i
#e!uali dengan #e$e#unan dan usaha yang be"sungguh-sungguh%
- (n$u# mengela##an #ami $e"sesa$) #ami memin$a ban$uan anggo$a olis un$u#
menun&u##an /a#a$ #e (ni?e"si$i -alaya%
- Semua ela&a" dinasiha$i suaya memba!a no?el i$u be"ulang #ali dan
maham#an /a#a$ !e"i$anya sebelum men&a*ab soalan-soalan yang disedia#an%
', )e+/a#a$
- @leh sebab $ida# $e"daa$ seba"ang #emudahan engang#u$an) #ebanya#an ela&a" yang $ingal di
#a*asan edalaman nege"i i$u $e"a#sa )e+/a#a$ #a#i #e se#olah%
- Pe"sidangan Ke$ua-#e$ua Nega"a Asean yang a#an be"langsung di Pu$"a&aya ada a*al bulan hadaan)
di&ang#a a#an )e+/a#a$ lan!a" $ana ban$ahan mana-mana iha# $e"u$amanya a"$i embang#ang%
- Sebelum be"$ola# #e Pulau Lang#a*i ada agi i$u) Abu dinasiha$i oleh ibunya suaya memba*a sedi#i$
be#alan ma#anan #e"ana dia henda# )e+/a#a$ &auh%
Pe+/a#a$a$
- Kami sema$ singgah un$u# menghilang#an dahaga di #a*asan "eha$
Ra*ang #e$i#a dalam !e+/a#a$a$ ulang #e "umah #ami di Ioh)
seleas menAia"ahi da$u# dan nene# yang $ingal di Kuala Lumu"%
- Pega*ai-ega*ai #oe"asi be"$anggung&a*ab men$adbi" !e+/a#a$a$ #oe"asi dengan &u&u" di saming
mengamal#an si#a be"sih)!e#a dan amanah%
- Pe+/a#a$a$ mengguna#an bas e#s"es da"i Kuala Lumu" #e 1oho" Bah"u melalui lebuh "aya) a#an
mengambil masa #i"a-#i"a ema$ &am%
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LATIHAN 2
.a/ Tulis satu ayat bagi tiap"tiap perkataan daripada pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa
anda faham akan perbe#aan maksud dan penggunaannya. Anda tidak bleh menambahkan imbuhan!
menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i/ gemala : gemalai
ii/ selesa : selesai
iii/ $ua : $uai =4 ma"#ah>
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
4
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LATIHAN 3
.a/ Tulis dua ayat daripada setiap perkataan yang berikut supaya jelas menunjukkan perbe#aan maksud
dan penggunaannya. Anda tidak bleh menambahkan imbuhan! menukarkan imbuhan atau menggunakan
perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i/ la#u
ii/ $a*a"
iii/ e"ang =4 ma"#ah>
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LATIHAN 3
.a/ Tulis satu ayat bagi tiap"tiap perkataan daripada pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa
anda faham akan perbe#aan maksud dan penggunaannya. Anda tidak bleh menambahkan imbuhan!
menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
.i/ menumang - menamung
.ii/ $e"bi a" - $e"bi as
. i i i / be" gu"u - be"gu"au
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LATIHAN 4
.a/ Tulis satu ayat bagi tiap"tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan
penggunaannya. Anda tidak bleh menambahkan imbuhan! menukarkan imbuhan atau menggunakan
perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
. i / i # u $
. i i / i # u $ a n
. i i i / b e " i # u $
. i ? / m e n g i # u $
. ? / m e n g i # u $ i
. ? i / e n g i # u $
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
PANDUAN TAMBAHAN
MEMBINA AYAT5AYAT
Pe+i$-a&a$:
+% Hanya aya$ yang leng#a dan g"ama$is saha&a yang a#an dibe"i e"$imbangan ma"#ah%
,% Bagi menun&u##an ma#sud dan engunaan e"#a$aan yang dibe"i dengan $ea$ ela&a" boleh mengguna#an unsu" sebab)
$u&uan) !a"a dan #esan dalam aya$ yang dibina%
0% Ela##an seba"ang #esalahan e&aan dan #esalahan $anda ba!a%
2% 1angan mengguna#an e"#a$aan yang be"#enaan sebagai e"ibahasa%
3% Pela&a"&uga diinga$#an aga" $ida# mengguna#an e"#a$aan yang be"#enaan sebagai #a$a nama #has%
4% Pela&a" boleh membe"i#an ma#na e"#a$aan yang dibe"i dengan $ea$ un$u# meme"oleh ma"#ah%
5% Pela&a" $ida# boleh membina lebih da"iada sa$u aya$ un$u# men&elas#an ma#sud dan enggunaan e"#a$aan yang
be"#enaan%
7% Ela##an menambah seba"ang imbuhan lain a$au mengubah imbuhan yang sedia ada ada e"#a$aan yang be"#enaan%
8% Pela&a" boleh mengguna#an s$"u#$u" aya$ !a#a a&u# dengan mema$uhi $anda ba!anya%
+9% Bina sa$u aya$ saha&a bagi se$ia e"#a$aan yang di#emu#a#an%
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ba-i eas&i(a$ !e#a/a+ 'a!a& e)i$a a%a&5a%a& %a$- /e#as a($a$%a se+&a -+aa&is6 )e+i("& i$i 'i&e+a$-(a$
)e)e+a!a !a$'"a$ "$&"( (e-"$aa$ !e#a/a+,
-enu"u$ Ta$abahasa De*an) aya$ boleh $e"ben$u# da"iada sa$u e"#a$aan a$au susunan bebe"aa e"#a$aan yang
engu!aannya dimula#an dan dia#hi"i dengan #esenyaan) se"$a mengandungi in$onasi yang semu"na% Pada umumnya
$e"daa$ ema$ ola aya$ dasa" dalam bahasa -elayu%
P.#a S")/e( P+e'i(a&
P.#a 2 7+asa Naa
$n. %aibi
7+asa Naa
pengetua seklah
P.#a 3 7+asa Naa
&bunya
7+asa Ke+/a
sedang memasak
P.#a 3 7+asa Naa
'ayi itu
7+asa A'/e(&i8
cmel sungguh
P.#a 4 7+asa Naa
(ereta saya
7+asa Se$'i Naa
di bengkel
Ring#asnya ema$ ola aya$ dasa" i$u adalah sebagaimana yang be"i#u$'
C"asa Nama D C"asa Nama
C"asa Nama D C"asa Ke"&a
C"asa Nama D C"asa Ad&e#$i<
C"asa Nama D C"asa Sendi Nama
Con$oh'
i% Da$u# saya ega*ai olis .CN D CN/
ii% Baa Reena sedang menulis .CN D CK/
iii% Ana# sulungnya sungguh bi&a# .CN D CA/
i?% Rumahnya di banda" Nilai .CN D CS/
Aya$-aya$ dalam Bahasa -elayu dibahagi#an #eada dua &enis iai$u a%a& &"$--a# dan a%a& a/"(%
a/ A%a& &"$--a# ialah aya$ mudah dan $e"di"i da"iada sa$u #lausa saha&a% K#a"sa ia#a* )i$aa$ %a$- &e+'i+i 'a+i!a'a
s")/e( 'a$ !+e'i(a&,
Con$oh aya$ $unggal .sa$u #lausa/ ialah sebagaimana yang di a$as%
Aya$ di a$as $e"di"i da"iada sa$u sub&e# dan sa$u "edi#a$ dan di#enali sebagai aya$ $unggal #e"ana $e"di"i da"iada sa$u
#lausa .#lausa $e"di"i da"iada sa$u sub&e# dan sa$u "edi#a$/%
6
S")/e( P+e'i(a&
Da$u# saya)
Baa Reena
Ana# sulungnya)
Rumahnya%
ega*ai olis
sedang menulis
sungguh bi&a#
di banda" Nilai
Kedudu#an sub&e# dan "edi#a$ dalam aya$ menen$u#an&enis aya$ i$u) sama ada aya$ i$u a%a& )iasa a$au a%a& s.$-sa$-%
Aya$ biasa ialah aya$ yang sub&e#nya mendahului "edi#a$) mana#ala aya$ songsang ialah aya$ yang "edi#a$nya
mendahului sub&e#%
Pe"ha$i#an !on$oh aya$ $unggal biasa dan aya$ $unggal songsang yang be"i#u$'
(a) A%a& &"$--a# )iasa:
+%Ibu (mai"ah #e 1oho" Bah"u agi semalam%
,%Ke"e$a i$u di ba*ah o#o#%
0%Dia menge!a$ "umah
2%Ku!ing i$u dimandi#annya
()) A%a& &"$--a# s.$-sa$-:
+%Ke 1oho" Bah"u ibu (mai"ah agi semalam%
,%Di ba*ah o#o# #e"e$a i$u%
0%-enge!a$ "umah dia%
2%Dimandi#annya #u!ing i$u%
Je$is5/e$is A%a& T"$--a#
Aya$ $unggal daa$ dibahagi#an ula #eada ema$ &enis) iai$u ayatpenyata, ayat tanya, ayatperintah, dan ayat seruan. 1enis
aya$ ini daa$ &uga di #enal as$i be"dasa"#an gaya engu!aan a$au in$onasinya% Con$oh se$ia &enis aya$ ini adalah see"$i
be"i#u$'
(a) A%a& Pe$%a&a:
Aya$ enya$a memunyai $u&uan menya$a#an a$au membe"i#an #e$e"angan $en$ang sesua$u hal% Aya$ &enis ini disebu$ &uga
ayat berita a$au ayat keterangan% Con$ohnya'
+%-e"e#a sedang mengulang #a&i ela&a"an %
,%Pasu#an #oi" se#olah #ami memang heba$%
0%-esyua"a$ ahli &a*a$an#uasa #an$in a#an diada#an ada ha"i eso#%
2%Pondo# usang di hadaan "umah saya i$u "oboh%
()) A%a& Ta$%a:
Aya$ yang diguna#an un$u# $u&uan menanya#an sesua$u hal% Ada dua&enis aya$ $anya%
(i) Ayat tanya dengan kata tanya
(ii)Ayat tanya tanpa kata tanya
+% Di mana#ah "umah a*a#E
,% Dia bela&a" di (ni?e"si$i -alayaE
0% Abang henda# ulang se#a"ang &ugaE
2% Se#a"ang &uga#ah abang henda# ulangE
(1) A%a& !e+i$&a*:
Aya$ ini diu!a#an dengan $u&uan un$u# menimbul#an sesua$u $inda#an% Aya$ e"in$ah boleh dibahagi#an #eada ema$ &enis
be"i#u$'
(i) Ayat suruhan - Goso# gigi a*a# dahulu sebelum $idu"%
(ii) Ayat larangan - 1angan membua$ $uduhan $ana usul e"i#sa%
(iii) Ayat silaan - Sila le$a##an semua <ail i$u di a$as me&a saya%
(iv) Ayat permintaan - Tolong $ulis#an nama anda ada bo"ang ini%
7
(') A%a& se+"a$:
Aya$ se"uan diu!a#an dengan memba*a nada a$au in$onasi se"uan un$u# $u&uan melahi"#an sua$u e"asaan) see"$i
gembi"a) ma"ah) hai"an) sa#i$ dan sebagainya%
+% Tahniah) a*a# $elah be"&ayaF
,% Amboi) ga"angnyaF
0% Aduh) sa#i$nya #a#i#uF
2% Gah) !an$i#nya "umah a*a#F
A%a& A(&i8 'a$ A%a& Pasi8
Aya$-aya$ $unggal dalam bahasa -elayu $e"di"i da"iada dua "agam) iai$u "agam aya$ a#$i< dan "agam aya$ asi<% Ragam
aya$ a#$i< ialah aya$ yang mengandungi #a$a #e"&a yang mengu$ama#an sub&e# asal sebagai &udul a$au unsu" yang
di$e"ang#an% Aya$ a#$i< $e"di"i da"iada aya$ a#$i< $"ansi$i< dan aya$ a#$i< $a# $"ansi$i<%
Be+i("& ia#a* 1.$&.* a%a&5a%a& a(&i8:
+% Puan Nu"ul mengun!i alma"i .a#$i< $"ansi$i</
,% Pa# @ma" memo$ong "umu$ . a#$i<$"ansi$i</
0% Saya menyema# #a"angan ela&a" $e"sebu$ .a#$i<$"ansi$i</
2% A*a# menai##an bende"a i$u semalam . a#$i<$"ansi$i</
3% -u"id-mu"id $adi#a i$u sedang be"main . a#$i< $a# $"ansi$i</
4% Ha*a $e"menung sean&ang malam . a#$i<$a# $"ansi$i</
Aya$ asi< ula $e"ben$u# asalnya da"iada aya$ a#$i< $"ansi$i<) dan mengandungi #a$a #e"&a yang mengu$ama#an ob&e#
asal sebagai &udul a$au unsu" yang di$e"ang#an% Dalam aya$ a#$i<) #a$a #e"&a a#$i< .#a$a #e"&a yang be"imbuhan meN-%%%
diguna#an #e!uali ada #a$a ma#an dan minum/) mana#ala #a$a #e"&a asi< .#a$a #e"&a yang be"imbuhan di-%%% bagi aya$
asi< di"i #e$iga) dan #a$a #e"&a asi< di"i e"$ama dan di"i #edua .#a$a #e"&a yang $ida# be"imbuhan/ diguna#an dalam aya$
asi< di"i e"$ama dan di"i #edua% Digu
Be+i("& ia#a* 1.$&.* a%a&5a%a& !asi8:
+% Alma"i di#un!i oleh Puan Nu"ul%
,% Rumu$ dio$ong oleh Pa# @ma"%
0% Ka"angan ela&a" $e"sebu$ saya sema#%
2% Bende"a i$u a*a# nai##an semalam%
Ke!e#)a-aia$ s.a#a$ &e$&a$- a%a& 'a#a !e!e+i(saa$:
-embina aya$ be"dasa"#an e"#a$aan yang dibe"i)
-enggabung#an a$au menyambung#an aya$ $unggal un$u# men&adi aya$ ma&mu#)
-enulis bebe"aa .enam/ aya$ $unggal da"iada aya$-aya$ ma&mu# yang dibe"i)
-enu#a" aya$ biasa #e ben$u# aya$ songsang a$au sebali#nya)
-enu#a" aya$ a#$i< #e aya$ asi< a$au sebali#nya))
-enya$a#an &enis-&enis aya$%
-enu#a"#an aya$ !a#a a&u# #eada aya$ !a#a indah a$au sebali#nya)
-enganalisis aya$
LATIHAN
1. Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Tentukan sama ada ayat tersebut ialah ayat penyata, ayat tanya, ayat
perintah atau ayat seruan.
.i/ -u"id yang mis#in i$u sudah dibe"i biasis*a%
.ii/ Sudah#ah a*a# memba!a no?el $ulisan A% Samad Said i$uE
.iii/ Syamimi ba"u saha&a melao" di"i un$u# be"$ugas di se#olah ini $adi%
.i?/ Gah) a*a# #eliha$an sungguh !e"ia se&a# a#hi"-a#hi" iniF
.?/ 1angan memu&i saya be"lebih-lebihan%
.?i/ Syabas) $e"us#an usaha mu"ni a*a#F
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2. Tukar ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan sngsang tanpa mengubah maksud asalnya.
.i/ Pela&a" yang !a!a$ engliha$an i$u gigih sungguh%
.ii/Ibunya masih belum ulang da"i e&aba$%
.iii/ -u"id-mu"id #elas $adi#a i$u be"#e&a"-#e&a"an di adang se#olah%
.i?/ Iman menulis "en!ana i$u di bili# ba!aan%
.?/ Semua uma$ Islam *a&ib be"$a*a#al #eada Allah%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
!. Tulis semula ayat-ayat di bawah supaya menjadi enam ayat tunggal tanpa mengubah maksud asal ayat-
ayat tersebut.
Ki$a be"asa $e"#ilan aabila meliha$ #emasu#an *a"ga asing #e nega"a ini yang sema#in be"$ambah *alauun
#e"a&aan sudah mengambil $inda#an yang se*a&a"nya% Hal ini be"un!a da"iada si#a $ida# be"$anggung&a*ab
sebilangan #e!il "a#ya$ #i$a sendi"i #e"ana me"e#a bu#an saha&a $elah membe"i#an eluang e#e"&aan #eada *a"ga
asing) malah menyeludu#an *a"ga asing masu# #e nega"a ini%
=4 ma"#ah>
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
". Tukar ayat-ayat pasi# di bawah ke bentuk ayat akti# tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut.
.i/ Kamung i$u dilanda ban&i" besa"%
.ii/ Ha"$a benda me"e#a yang hanyu$ $ida# daa$ diselama$#an oleh o"ang #amung%
.i/ Pe"ahu #ami guna#an un$u# memindah#an mangsa ban&i"%
9
.ii/-angsa ban&i" $u"u$ diban$u be"indah #e $ema$ yang selama$ oleh o"ang "amai%
.?/ Ban$uan *ang ihsan un$u# me"ingan#an beban #esusahan yang dialami oleh mangsa ban&i" disalu"#an oleh
#e"a&aan%
.?i/ Be#alan ma#anan dan #ee"luan ha"ian un$u# mangsa ban&i" $e"sebu$ $u"u$ disumbang#an oleh se#$o" s*as$a%
=4 ma"#ah>
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PANDUAN DAN CARA MENJAWAB SOALAN 3())
MENUKARKAN AYAT CAKAP DAN CAKAP PINDAH
+% Ca#a a&u# ialah aya$ a$au e$i#an yang be"ben$u# e"bualan a$au dialog%
Ca#a indah ula ialah aya$ a$au e$i#an biasa yang be"ben$u# lao"an%
,%-enu#a"#an !a#a a&u# #eada !a#a indah be"ma#sud menu#a"#an sua$u
$e#s be"ben$u# e"bualan a$au dialog #eada sua$u $e#s yang lao"an biasa%
0% -enu#a"#an !a#a indah #eada !a#a a&u# be"ma#sud menu#a"#an sua$u $e#s yang be"ben$u# lao"an #eada sua$u $e#s
be"ben$u# e"bualan a$au dialog%
(n$u# menu#a" !a#a a&u# #e !a#a indah a$au menulis dialog da"iada e$i#an yang dibe"i) ela&a" e"lu memba!a
e$i#an i$u dengan $eli$i dan #emudian mela#sana#an $ugasan dengan membina aya$-aya$ yang g"ama$is) sama ada
dalam ben$u# !a#a a&u# a$au ben$u# dialog a$au ben$u# !a#a indah% Se$ia aya$ yang di$ulis henda#lah memba*a
ma#sud yang sama dengan ma#sud yang $e"daa$ dalam e$i#an a$au dialog yang asal% Pela&a" boleh mengguna#an
bebe"aa anduan yang be"i#u$ un$u# memudah#an $ugasan%
+%Ba!a e$i#an yang dibe"i sein$as lalu un$u# e$'a!a&(a$ -a)a+a$ 'a$ !ea*aa$ a(s"' !e&i(a$ ,
Pela&a" digala##an menombo"#an se$ia aya$ dalam e$i#an yang diba!a un$u# eas&i(a$ a%a&5a%a& %a$- a(a$
'i&"(a+(a$ e$-i("& "+"&a$ 'a$ s"s"$a$$%a,
2, Ke$a# !as&i /e$is5/e$is a%a& yang henda# di$u#a"#an #eada indah a$au !a#a a&u# i$u) sama ada &enis aya$ enya$a
a$au aya$ $anya a$au aya$ se"uan a$au aya$ e"in$ah .aya$ su"uhan) aya$ la"angan) aya$ silaan dan aya$ e"min$aan /% Hal ini
a#an memudah#an ela&a" un$u# menen$u#an !a"a yang aling $ea$ un$u# menu#a"#an aya$%
+% Semua (a&a si$-(a&a$ 'a#a !e&i(a$ a(a$ 'i&"(a+(a$ (e 'a#a )e$&"( (a&a %a$- #e$-(a! a&a" !e$"*,
Con$ohnya ni di$u#a"#an #eada ini) tak men&adi tidak) nak men&adi hendak) dah men&adi sudah dan sebagainya%
3, Ka&a -a$&i $aa 'i+i 'a$ (a&a &"$/"( 'i&"(a+(a$ #eada #a$a gan$i di"i dan #a$a $un&u# yang sesuai% LaAimnya #a$a
gan$i di"i e"$ama dan #a$a gan$i di"i #edua a#an di$u#a" #eada #a$a gan$i di"i #e$iga% Con$ohnya) #a$a gan$i di"i saya
di$u#a"#an men&adi dia) #a$a gan$i di"i kami di$u#a"#an men&adi mereka% Ka$a $un&u# ini di$u#a" men&adi itu) di sini men&adi
di situ dan sebagainya%
9, Ka&a %a$- 'i-"$a(a$ "$&"( e$"$/"((a$ asa &uga e"lu di$u#a"#an% Con$ohnya e"#a$aan sekarang) e"lu
di$u#a"#an men&adi pada waktu itu) e"#a$aan semalam di$u#a"#an men&adi hari sebelumnya) ada hari ini
men&adi ada hari itu dan sebagainya%
:, Pas$i#an &uga semua (a&a &a$%a 'a$ (a&a se+" a#an digan$i#an dengan #a$a lain yang lebih sesuai) mana#ala semua
aya$ $anya) aya$ e"in$ah) dan aya$ se"uan dalam !a#a a&u# a$au dialog e"lu di$u#a"#an men&adi aya$ enya$a dalam !a#a
indah% Ka$a $anya bila digan$i#an dengan masa) bagaimana digan$i#an dengan !a"a a$au ingin $ahu% Ka$a $anya aa
digan$i#an dengan aa-aa% Ka$a se"u *ahF digan$i#an dengan e"asaan hai"an) #a$a se"u amboiF digan$i#an dengan #a$a
sambil memu&i a$au be"asa $e"#e&u$) e"#a$aan heloF di$u#a"#an dengan menegu" a$au menele<on dan sebagainya
be"gan$ung #eada #esesuaiannya menu"u$ e$i#an%%
C.$&.* s.a#a$ 5 2
Tulis semula dialg di bawah dalam bentuk cakap pindah%
Ci#gu Khai ' -engaa a*a# $ida# membeli ma#anan di #an$in se#olah semasa "eha$ $adiE
Na&ib ' -aa<#an saya !i#gu% Sebena"nya saya ada memba*a ma#anan yang dibe#al#an oleh ibu saya) &adi $a# e"lulah
saya #e #an$in un$u# membeli ma#anan% Lagiun saya daa$ men&ima$#an *ang sa#u yang dibe"i oleh ayah saya
ada se$ia ha"i%
Ci#gu Khai ' Bagus be$ul $inda#an ibu a*a#) Na&ib% A*a# be"un$ung #e"ana se&a# a*al lagi a*a# sudah dididi# dengan amalan
be"&ima$-!e"ma$
Na&ib ' Kami o"ang susah !i#gu% Baa saya seo"ang bu"uh #asa" semen$a"a ibu saya ula $ida# be#e"&a% Kalau saya $ida#
10
be"&ima$-!e"ma$ $en$u #ehiduan #ami a#an men&adi lebih susah%
Ci#gu Khai ' Be$ul $u Na&ib% Si#a dan $abia$ a*a# ni sea$u$nya men&adi !on$oh dan amalan ela&a"-ela&a" lain%
.4 ma"#ah/
C.$&.* /a0a!a$ )a-i s.a#a$ 2:
)ikgu (hai memulakan perbualan sambil menyatakan rasa ingin tahu sebab"sebab *ajib tidak membeli makanan di kantin
seklah pada waktu rehat. +engan rasa rendah diri *ajib memhn maaf daripada )ikgu (hai dan menyatakan yang dia
sebenarnya ada membawa makanan yang dibekalkan leh ibunya! menyebabkan dia tidakperlu ke kantin untk membeli
makanan. +engan itu dia juga dapat menjimatkan wang saku pemberian ayahnya pada setiap hari. )ikgu (hai memuji
tindakan itu sambil menyatakan bahawa *ajib merupakan serang anak yang beruntung kerana telah dididik dengan
amalan berjimat"cermat sejak awal lagi. *ajib menjelaskan bahawa mereka rang susah. 'apanya serang buruh
kasar sementara ibunya pula tidak bekerja. ,ika dia tidak berjimat"cermat tentu kehidupan mereka akan menjadi
lebih susah. )ikgu (hai mengiakan kata"kata sambil menegaskan yang sikap dan tabiat *ajib itu sepatutnya menjadi
cnth dan amalan pelajar"pelajar yang lainnya.
C.$&.* s.a#a$ 3
Tukarkan petikan perbualan dalam bentuk $akap ajuk yang berikut ini ke dalam bentuk $akap pindah.
Pin$u e&aba$ bili# Pega*ai Dae"ah di#e$u# e"lahan% Sua"a sayu da"i dalam #edenga"an menyu"uh masu#% I#"am memu$a"
$ombol% Pin$u dibu#a e"lahan%
HSelama$ agi) bosFI Sua"a I#"am "iang%
HHa I#"am F Selama$ agi% Bila samaiE Kalau a#u $a# sila eng#au sea$u$nya melao" di"i beso#) bu#anEI 1alil be"sua"a
lan$ang%
Dua sahaba$ lama i$u be"salaman dan be"elu#an mes"a%
HSebena"nya a#u dah samai #e banda" Pon$ian ni se&a# $iga ha"i yang lalu% Bosan a#u dudu# di "umah $u% A#u da$ang
&uma #au ni sa&a na# $anya #haba"F Eh LiAa dengan ana#-ana# #au ada di Pon$ian niEI
HLiAa siha$F Si Ha<iA $u dah masu# $adi#a se#a"ang% LiAa mengandung lagi) dah lima bulan%I
H@h) TahniahF Ba#al daa$ adi# lagilah si Ha<iA $u% I Riang sua"a I#"am) dii"ingi senyuman be"se"i%
HA#u dah daa$ dua o"ang &unio"% Eng#au ma!am manaE Na# a#u !a"i#an #eEI 1alil be"bisi# sambil mengang#a$ ibu &a"i%
(+ipetik dan diubahsuaikan daripada n-el .$%T/ karya &smail (assan)
C.$&.* /a0a!a$ )a-i s.a#a$ 3:
0intu pejabat bilik 0egawai +aerah diketuk perlahan. %uara sayup dari dalam kedengaran menyuruh &kram masuk.
&kram memutar tmbl. 0intu dibukaperlahan. +engan suara yang nyaring &kram mengucapkan selamat pagi kepada
bsnya. ,alil seakan"akan terkejut! menyapa &kram sambil membalas ucapan selamat pagi dengan suara yang lantang.
,alil ingin tahu masa sebenar &kram tiba di situ! kerana sepanjang pengetahuannya &kram hanya patut melaprkan diri
pada keeskan harinya. +ua saha bat lama itu bersalaman dan berpelukan mesra. &kram seterusnya menjelaskan
sebenarnya dia sudah sampai ke bandar 0ntian itu sejak tiga hari yang lalu. &kram menyatakan lagi yang dia berasa
bsan untuk duduk di rumah lalu datang menemui ,alil untuk bertanyakan khabar. &kram seterusnya ingin kepastian sama
ada isteri ,alil! 1i#a dengan anak"anak ,alil juga berada di 0ntian. ,alil menjelaskan bahawa isterinya 1i#a berkeadaan
sihat sementara anaknya 2afi# sudah belajar di tadika. ,alil turut memberitahu &kram bahawa 1i#a sudah mengandung
lagi dan pada ketika itu sudah masuk bulan kelima. +engan suara yang menggambarkan keriangan diiringi senyuman yang
berseri! &kram mengucapkan tahniah kepada ,alil atas perkembangan itu sambil menyatakan yang 2afi# bakal akan
memperleh adik lagi. %ecara berselrh ,alil mengusik &kram sambil menyatakan yang dia sudah ada dua rang anak
sedangkan &kram pula masih belum beristeri. %ambil berbisik ,alil menawarkan diri untuk mencarikanjdh &kram
LATIHAN 2
Tukarkan petikan dialg berikut kepada bentuk $akap pindah
Aman ' HeloF Boleh saya be"!a#a dengan Na&*aE
Na&*a ' Na&*a sedang be"!a#a ni% Siaa di sanaE
Aman ' Ini Amanlah% Ta##an $a# #enal sua"a saya ni%
Na&*a ' -aa<#an saya Aman #e"ana saya $a# be"aa !am sua"a a*a#%
Ada aa menele<on saya agi-agi niE
Aman ' A*a# dah ba!a su"a$ #haba" ha"i iniE Ada be"i$a bai# un$u# a*a#%
Nama a*a# $elah disena"ai#an un$u# mengi#u$i P"og"am La$ihan Khidma$ Nega"a ada a*al bulan dean
Na&*a ' Be$ul#ah begi$u AmanE Se"ono#nya saya mendenga"% Nama a*a# $u"u$ disena"ai#an a$au $ida#E
Aman ' Ada% Ki$a di$ema$#an di #em yang sama iai$u di Kem Se"i Ledang) Tang#a#) 1oho"%
Na&*a 'Ha"a-ha"a "amai lagi #a*an se#olah #i$a di$ema$#an di #em yang sama ya Aman%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
11
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LATIHAN 3
Tukarkan petikan perbualan dalam bentuk $akap ajuk yang berikut ini ke dalam bentuk $akap pindah.
HA*a# le*a$ lagi ha"i ini Lau Kong% -asu# ha"i ini sudah $iga ha"i be"$u"u$-$u"u$ a*a# da$ang le*a$%I Ka$a A<endi sambil
membua$ !a$a$an%
Holonglah saya A<endi% 1angan lao"#an #esalahan saya #eada Ci#gu Syah% Nan$i saya #ena hu#um% Tolonglah saya%
ILau Kong me"ayu sima$i%
HBai#lah) $e$ai a*a# mes$i membe"i$ahu saya alasan-alasan yang munasabah hingga menyebab#an a*a# selalu $e"le*a$
hadi" #e se#olah% ITegas A<endi%
HTe"ima #asih A<endi) #e"ana memahami masalah saya% Nan$i aabila ada masa laang saya a#an membe"i$ahu a*a#
sebab-sebab saya selalu hadi" le*a$% ITambah Lau Kong dengan nada seba# dan sua"a yang $e"se#a$-se#a$%
JSudahlah $u% Se#a"ang ini ma"i #i$a masu# #e bili# da"&ah dan mula bela&a"% Ta#u$ nan$i #i$a $e"$inggal ela&a"an ula% IA<endi
menga#hi"i e"bualan%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA
ANALISIS AYAT
Salah sa$u #emahi"an bahasa yang men&adi #omonen en$ing dalam Su#a$an Pela&a"an Bahasa -elayu ialah #emahi"an
menganalisis aya$% Pemahaman $en$ang ase# analisis aya$ e"lu di#uasai oleh ela&a" un$u# memboleh#an ela&a"
mengguna#an aya$-aya$ bahasa -elayu dengan be$ul) di saming daa$ men&a*ab soalan-soalan be"#ai$an $a$abahasa
dengan mudah dalam ee"i#saaan%
JENIS5JENIS AYAT
Aya$ dalam bahasa -elayu $e"di"i da"iada ema$ &enis) iai$u aya$ enya$a) aya$ $anya) aya$ e"in$ah) dan aya$ se"u% Aya$-
aya$ ini di#a$ego"i#an demi#ian be"dasa"#an $u&uan sesua$u aya$ diu!a#an a$au di$ulis%
a/ Aya$ enya$a ialah aya$ yang diguna#an un$u# menya$a#an sesua$u e"#a"a a$au aya$ yang diguna#an un$u#
membe"i$ahu o"ang lain $en$ang sesua$u% Aya$ &enis ini a#an dia#hi"i dengan $anda no#$ah dalam enulisan%
b/ Aya$ $anya ula ialah aya$ yang diguna#an un$u# mendaa$#an ma#luma$ da"iada o"ang lain% Aya$ ini dia#hi"i dengan
$anda $anya .$anda soal/ dalam enulisan%
a/ Aya$ e"in$ah ula diguna#an un$u# menyu"uh) mela"ang) memin$a e"$olongan) dan memela*a o"ang lain% Te"daa$ ema$
&enis aya$ e"in$ah) iai$u aya$ su"uhan) aya$ la"angan) aya$ e"min$aan) dan aya$ silaan% Semua aya$ ini dia#hi"i dengan
12
$anda no#$ah dalam enulisan%
a/Aya$ yang diguna#an un$u# menya$a#an e"asaan di#enali sebagai aya$ se"u dan aya$ ini dia#hi"i dengan $anda se"u%
La&i*a$ "":
%a$a ayat-ayat di bawah dengan teliti dan nyatakan sama ada ayat itu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah
atau ayat seru.
.i/ Penge$ua se#olah i$u a#an be"sa"a%
.ii/ Siaa#ah yang menghan$a" mu"id i$u ulang #e "umahnyaE
.iii/ 1angan membaAi"#an masa a*a# dengan hanya be"bual-bual #osong saha&a%
.i?/ Sila masu# #e dalam de*an i$u un$u# mengi#u$i $a#lima$ yang be"#enaan%
.?/ Kami singgah un$u# menunai#an sola$ asa" di mas&id $e"sebu$%
.?i/ Amboi) banya#nya a*a# be"belan&a ada bulan iniF
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BINAAN AYAT ; S")/e( 'a$ P+e'i(a&
Aya$ $e"bina da"iada sub&e# dan "edi#a$% Dalam susunan aya$ biasa) sub&e# mendahului "edi#a$) $e$ai dalam aya$ susunan
songsang) "edi#a$ mendahului sub&e#% LaAimnya) bahagian sub&e# $e"di"i da"iada #a$a nama) #a$a gan$inama a$au <"asa
nama% Selain i$u) $e"daa$ segolongan #a$a ad&e#$i< dan #a$a #e"&a yang be"<ungsi sebagai #a$a nama a$au <"asa nama dan
boleh men&adi sub&e# aya$%
C.$&.* )a*a-ia$ s")/e( a%a& ia#a*:
(i) Kai membe"sih#an bili# da"&ah agi $adi%
(ii)Ke)e+si*a$ 'a$ (e1e+iaa$ )i#i( 'a+/a* e"lu dibe"i#an #eu$amaan oleh semua mu"id%
.iii Se)i#a$-a$ )esa+ !e$'"'"( %a$- &e+#i)a& 'e$-a$ asa#a* )a$/i+ 'i (a!"$- i&" $elah mene"ima ban$uan
da"iada #e"a&aan,
(i<) Sa)a+ ialah si<a$ yang e"lu dimili#i oleh seseo"ang emimin%
(<) Me)a1a me"ua#an hobi #ami se#elua"ga ada masa laang%
Bahagian "edi#a$ aya$ ula laAimnya $e"di"i da"iada <"asa nama) <"asa #e"&a) <"asa ad&e#$i<) dan <"asa sendi nama%
C.$&.* )a*a-ia$ !+e'i(a& a%a& ia#a*:
.i/-u"id yang mendaa$ #eu$usan !eme"lang i$u ia#a* a$a( e$1i( K*ai+"$ %
.ii/ Ke&ayaannya i$u &e#a* e$-*a+"(a$ $aa se(.#a*$%a %
.iii/ Dia e+"!a(a$ "+i' %a$- a(&i8 'a#a a(&i<i&i (.("+i("#",
.i?/ -u"id i$u a(a$ e#a$/"&(a$ !e#a/a+a$ 'i #"a+ $e-e+i,
.?/ Nies"eena e$-"1a!(a$ &e+ia (asi* (e!a'a se"a -"+" %a$- &e#a* e$-a/a+$%a %
La&i*a$:
%a$a ayat-ayat di bawah dan nyatakan sama ada bahagian yang bergaris itu subjek atau predikat%
(i) Pe+&a$'i$-a$ a(*i+ ).#a se!a( a$&a+a se(.#a* !e+i$-(a& $e-e+i a#an diada#an ada hu&ung minggu ini%
(ii) Semua emain yang $e"liba$ &e#a* e$/a#a$i #a&i*a$ i$&e$si8 se/a( )e)e+a!a )"#a$ %a$- #a#" %
(iii) -e"e#a ee+#"(a$ )i)i$-a$ 'a$ s.(.$-a$ 'a+i!a'a i)" )a!a 'a$ (e#"a+-a %
(i<) Be+sea$-a& s"$--"* emain-emain i$u men&alani la$ihan%
(<) Be+si(a! sa)i# #e0a ialah $abia$ yang me"ugi#an%
(<i) Kemenangan dalam e"$andingan ini e+"!a(a$ *a'ia* !a#i$- )e+*a+-a (e!a'a se"a !eai$,
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
13
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
KEDUDUKAN 7RASA NAMA6 7RASA ADJEKTI7 DALAM AYAT
Ka$a nama a$au <"asa nama &uga boleh be"<ungsi sebagai ob&e# dan sebagai eleng#a dalam aya$% Ka$a nama a$au <"asa
nama men&adi ob&e# aabila *u&ud seleas #a$a #e"&a $"ansi$i< a#$i< dan men&adi eleng#a aabila *u&ud seleas #a$a
#e"&a $a# $"ansi$i<%
C.$&.* (a&a $aa a&a" 8+asa $aa se)a-ai .)/e( 'a$ se)a-ai !e#e$-(a! ia#a*:
.i/ Ci# Gahidah e$-"$'a$- !e$%a$%i i$u #e "umahnya semalam% .ob&e#/
.ii/ Ci# Gahidah ingin e$/a'i !e$%a$%i &e+(e$a# % .eleng#a/
.iii/ Kalide?an mengesa$ !e#"* yang mengali" di dahinya .ob&e#/
.i?/ Dia )e+a$'i(a$ !e#"* seleas memban$ing $ulang di #ebunnya sean&ang ha"i% .eleng#a/
Selain be"<ungsi sebagai sebahagian "edi#a$ dalam aya$) #a$a ad&e#$i< a$au <"asa ad&e#$i< &uga boleh men&adi eleng#a
#eada #a$a #e"&a $a# $"ansi$i< dalam aya$%
C.$&.* (a&a a'/e(&i8 a&a" 8+asa a'/e(&i8 %a$- )e+8"$-si se)a-ai !e#e$-(a! ia#a*:
.i/ Kesesa#an &alan "aya di banda" i$u a#an be"ansu" +e'a seleas $engah malam%%
.ii/ Ga&ah gadis i$u sema#in 1e+ia aabila menge$ahui e"mohonannya un$u# melan&u$#an ela&a"an #e uni?e"si$i
dilulus#an%
C"asa sendi nama &uga boleh be"<ungsi sebagai <"asa #e$e"angan dalam aya$) di saming be"<ungsi sebagai "edi#a$%
Pe"ha$i#an !on$oh aya$-aya$ yang be"i#u$'
.i/ Pemina$-emina$ bola sea# be"ba"is 'i #"a+ s&a'i" se&a# a*al agi lagi%
.ii/Kami be"sia"-sia" 'i +"a$- #e-a+ )a$-"$a$ *.&e# e0a* &e+se)"&%
La&i*a$:
%a$a ayat-ayat di bawah dengan teliti dan tentukan sama ada perkataan yang bergaris itu bjek, pelengkap
atau#rasa keterangan.
.i/ Pada se$ia hu&ung minggu) #ami mengada#an e"bin!angan se!a"a be"#umulan 'i !e+!"s&a(aa$ a0a,
.i/Pengu"us sya"i#a$ i$u membe"i#an si/i# !e$-*a+-aa$ #eada bebe"aa o"ang e#e"&a yang $elah menun&u##an "es$asi
#e"&a yang !eme"lang%
.ii/ Semua ela&a" e"lu bela&a" )e+s"$--"*5s"$--"* se#i"anya ingin men!aai #e&ayaan%
.iii/ En% Shah membeli "umah besa" i$u "$&"( is&e+i$%a,
===============================================================================================
===============================================================================================
===============================================================================================
===============================================================================================
===============================================================================================
===============================================================================================
GOLONGAN KATA DALAM AYAT
LaAimnya aya$ $e"ben$u# da"iada banya# e"#a$aan yang $e"di"i da"iada bebe"aa golongan #a$a see"$i #a$a nama)
#a$a #e"&a) #a$a ad&e#$i<) #a$a sendi) dan #a$a $ugas% Pela&a" e"lu menge$ahui se$ia golongan #a$a yang memben$u#
sesua$u aya$%
Con$oh aya$ HKai e$-"#a$- (a/i !e#a/a+a$ 'i !e+!"s&a(aa$ a0a !a'a *"/"$- i$--"> $e"di"i da"iada elbagai
golongan #a$a) iai$u'
#ami K kata ganti diri ketiga)
mengulang #a&i K kata kerja transitifaktif)
ela&a"an K kata nama am)
di K kata sendi nama)
14
e"us$a#aan K kata nama am)
a*am K kata adjektif)
ada K kata sendi nama)
hu&ung K kata nama am)
minggu K kata nama am%
C.$&.* s.a#a$:
%a$a ayat-ayat di bawah dan nyatakan glngan kata bagi setiap kata yang bergaris dalam ayat-ayat tersebut.
-enu"u$ "amalan #a&i !ua!a) *"/a$ leba$ di&ang#a a(a$ be"$e"usan sean&ang minggu ini% @leh sebab i$u) semua !e$'"'"(
yang $inggal di #a*asan yang "endah) $e"u$amanya di #a*asan yang be"de#a$an sungai di#ehenda#i )e+!i$'a* (e usa$
emindahan )a$/i+ dengan se-e+a% Hal ini demi#ian bagi e$-e#a((a$ #e&adian yang lebih )"+"( menima e+e(a,
C.$&.* /a0a!a$:
hu&an K#a$a nama am
a#an K#a$a ban$u
endudu# K#a$a nama am
be"indah K#a$a #e"&a $a# $"ansi$i<
#e K#a$a sendi
ban&i" K#a$a nama am%
sege"a K#a$a ad&e#$i<
mengela##an K#a$a #e"&a $"ansi$i<
bu"u# K#a$a ad&e#$i<
me"e#a K#a$a gan$inama di"i #e$iga
LATIHAN
1. %a$a ayat-ayat di bawah dengan teliti dan nyatakan subjek dan predikat dalam ayat-ayat tersebut.
.i/ Samah sa"a yang be"seah di se#i$a" #a*asan e"umahan i$u $elah dibe"sih#an oleh e#e"&a-
e#e"&a sya"i#a$ embe"sihan i$u%
.ii/ Semua endudu# disa"an#an aga" $ida# membuang samah se!a"a sesu#a ha$i%
.iii/ Penge"usi 1a*a$an#uasa Keba&i#an dan Keselama$an Pendudu# $aman e"umahan yang be"#enaan $u"u$ menggesa
a"a endudu# aga" sen$iasa mengu$ama#an #ebe"sihan%
.i?/ Dua o"ang emain badmin$on se#olah ini $elah diilih un$u# me*a#ili nege"i 1oho" #e
e"$andingan e"ing#a$ #ebangsaan $ida# lama lagi%
.?/ Kami be"asa ama$ bangga dengan en!aaian emain badmin$on yang be"#enaan%
.?i/ Pa"a emain yang mela#u#an la$ihan se!a"a in$ensi< ada se$ia ha"i i$u dibimbing oleh &u"ula$ih yang disedia#an oleh
-a&lis Su#an Nege"i%
=4 ma"#ah>
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2. %a$a ayat-ayat di bawah dengan teliti dan nyatakan glngan kata bagi setiap perkataan yang bergaris.
Di -alaysia) (eis(i$a$ aga# sinonim dengan as%a+a(a& lua" banda"% Namun) $ana 'ise'a+i #emis#inan &uga
e)e#e$--" masya"a#a$ #o$a yang #ian dihimi$ oleh ening#a$an #os sa"a hidu yang sema#in se+i"s % S$a$is$i# $e"#ini
menun&u##an baha*a e"a$us #emis#inan 'i banda" mening#a$ se!a"a mendada#%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
15
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA
KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN
Salah sa$u soalan yang men&adi #omonen soalan 0 dalam Ke"$as , ma$a ela&a"an Bahasa -elayu ee"i#saan Si&il
Pela&a"an -alaysia ialah soalan yang mengehenda#i ela&a" mengenal as$i dan membe$ul#an #esalahan e&aan dan
imbuhan yang $e"daa$ dalam aya$-aya$ yang dibe"i% LaAimnya ada $iga aya$ yang di#emu#a#an dan dalam se$ia aya$
$e"daa$ dua #esalahan) iai$u sa$u #esalahan e&aan dan sa$u #esalahan imbuhan% Pela&a" e"lu mengenal as$i e"#a$aan
yang memunyai #esalahan e&aan dan imbuhan un$u# die"be$ul #esalahannya% (n$u# i$u) ela&a" e"lu menge$ahui
e&aan e"#a$aan yang be$ul dan enggunaan imbuhan yang sesuai bagi e"#a$aan $e"$en$u%
LATIHAN:
(n$u# mengu&i enguasaan e&aan anda) $anda#an e&aan yang be$ul bagi e"#a$aan yang be"i#u$'
Adegan Adigan a<dhal a<dal
A#uung$u" a#uun#$u" a#ademi# a#edami#
Disiilin Disilin ane#a "agam ani#a "agam
E#s#lusi< E#se#lusi< an$i-ba#$e"ia an$iba#$e"ia
Ele$"i# Ele#$"i# an$a"abangsa an$a"a bangsa
bai# ulih Bai#ulih ha# !i$a ha#!i$a
Komle# Komle#s engua$#uasa engua$ #uasa
-a$lama$ -a$alama$ &u"u u#u" &u"uu#u"
@$omobil au$omobil <asal asal
Ca!simile <a#simili lagenda legenda
P"o$ein "o$ein ma#simum ma#sima
S$esyen s$esen samud"a samude"a
ua"-ua" *a"-*a" endi$a ende$a
*as-*as *as*as se#se<on sa#so<on
*alhal *al hal sayugia seyogia
PANDUAN MENJAWAB SOALAN
Con$oh a"ahan'
&alam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenalpasti dan betulkan
kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
i% Ba!a aya$ yang dibe"i dengan $eli$i dan #enal as$i e"#a$aan yang memunyai #esalahan e&aan dan
#esalahan imbuhan%
ii% Tulis aya$ yang dibe"i semula dan bai#i #esalahan i$u dengan e&aan dan imbuhan yang be$ul%
iii% Ke#al#an s$"u#$u" aya$ dan ma#sud aya$ yang asal %
KESALAHAN EJAAN
Te"daa$ banya# <a#$o" yang menyebab#an #esalahan e&aan be"la#u% An$a"anya ialah'
i% #esalahan #esela"asan ?o#al)
ii% #esalahan menge&a #a$a in&aman)
iii% #esalahan menge&a e"#a$aan #e"ana be"la#u engimbuhan)
i?% #esalahaan mengguna#an $anda ba!a dan lain-lain%
(i) Kesa#a*a$ Kese#a+asa$ ?.(a#
Pela&a" sea$u$nya daa$ membeAa#an e"#a$aan yang mema$uhi #esela"asan ?o#al dengan #a$a-#a$a yang $ida#
mema$uhi #esela"asan ?o#al% Te"daa$ #a$a-#a$a in&aman da"iada bahasa Indonesia dan bahasa se"umun yang $ida#
16
mema$uhi #esela"asan ?o#al% An$a"a e"#a$aan i$u ialah'
'jaan yang salah 'jaan yang betul
anih aneh
a*i$ a*e$
ba"ungan ba"ongan
!alun !alon
gembeling gembleng
#agi$ #age$
#e$"amilan #e$e"amilan
la#un la#on
lau" lao"
ami" ame"
elusu# eloso#
e"abu$ e"abo$
eluu" eloo"
$ulin $ulen
(ii) E/aa$ Ka&a Pi$/aa$
Hu"u<a*al dalam #a$a dasa" bagi #a$a in&aman di#e#al#an aabila mene"ima imbuhan% Con$ohnya ialah'
Kata dasar Kata terbitan
"oses mem"oses
"o$es mem"o$es
"og"am mem"og"am#an
$aa$ men$aa$i
$a<si" en$a<si"
$adbi" en$adbi"an
$auliah en$auliahan
$a#"i< men$a#"i<#an
#a$ego"i meng#a$ego"i#an
#omu$e" meng#omu$e"#an
#"i$i# meng#"i$i#
#lasi<i#asi meng#lasi<i#asi#an
#a<i" meng#a<i"#an
#ome"sial meng#ome"sial#an
(iii) Kesa#a*a$ Me$-e/a Pe+(a&aa$ (e+a$a Pe$-i)"*a$
Pe+&aa:
Pela&a" e"lu membeAa#an an$a"a di-%% %sebagai imbuhan dan di sebagai #a$a sendi nama% &i-%%% diangga sebagai
imbuhan aabila digabung#an dengan #a$a #e"&a dan e"#a$aan yang mene"ima imbuhan i$u die&a sebagai sa$u e"#a$aan%
C.$&.* !e$--"$aa$ di-,,, se)a-ai i)"*a$ ia#a*:
dia&a" ) diambil alih)
disema#) di$ulis)
dila#sana#an) diagih#an)
di&adi#an) die"$anggung&a*ab#an%
Aabila di hadi" sebelum #a$a nama) <"asa nama a$au sebelum #a$a nama a"ah) ma#a di diangga sebagai kata sendi nama
dan die&a $e"isah dengan #a$a nama) <"asa nama a$au #a$a nama a"ah yang mengi#u$inya%
C.$&.* !e$--"$aa$ di se)a-ai (a&a se$'i $aa ia#a*:
di banda") di lua" gelanggang)
di ma#mal sains) di a$as bumbung "umah)
di Sungai Danga) di dalam bili# ba!aan dan sebagainya%
Sebagai e"inga$an #a$a sendi nama di $ida# boleh diguna#an di hadaan #a$a nama a$au <"asa nama yang mene"ang#an
*a#$u) masa a$au Aaman%
Con$oh'
(enggunaan yang salah (enggunaan yang betul
Di agi yang hening Pada agi yang hening
Di Aaman moden Pada Aaman moden
Di *a#$u malam Pada *a#$u malam
Di ha"i yang sama Pada ha"i yang sama
Di #u"un #e-+8 Pada #u"un #e-+8
Ke'"a:
Pela&a" &uga e"lu membeAa#an an$a"a enggunaan akhiran ...-kan dan akhiran ...-an.
Akhiran ...-kan diguna#an un$u# memben$u# #a$a #e"&a% Aabila akhiran ...-kan
17
diimbuh#an ada #a$a yang e&aannya be"a#hi" dengan huru# k) ma#a a#an *u&ud dua hu"u< k. Semen$a"a i$u aabila #a$a
i$u bu#an be"a#hi" dengan huru# k) ma#a *u&ud sa$u hu"u<k saha&a dalam e"#a$aan $e"sebu$%
C.$&.* !e+(a&aa$ %a$- e$e+ia a(*i+a$ ,,,(a$ ia#a*:
melao"#an) dilao"#an)
men&aya#an) di&aya#an)
mema#lum#an) dima#lum#an)
men!amu"adu##an) di!amu"adu##an)
memasa##an) dimasa##an
Sebali#nya) akhiran ...-an diimbuh#an dengan #a$a #e"&a un$u# memben$u# #a$a nama% Se#i"anya) #a$a yang diimbuh#an i$u
be"a#hi" dengan hu"u< k) ma#a a#an *u&ud sa$u hu"u<k saha&a dalam e"#a$aan i$u%
C.$&.* (a&a %a$- e$e+ia akhiran ...)an:
ang#a$an asuhan
balasan) balingan
!a$a$an) !aba"an
ga"isan) hasu$an
halangan) &e"i$an)
#e$u#an) gala#an)
e#i#an) sea#an)
ge"a#an) $ola#an
%
Ke&i-a:
Pela&a" se"ing mela#u#an #esalahan aabila menge&a e"#a$aan yang #a$a dasa"nya be"mula dengan huru# a, e, i, ,
u, g, h, gh dan kh dan mene"ima imbuhan awalan me*-.... Hal ini be"la#u #e"ana imbuhan me*-%%% a#an be"$u#a"
men&adi meng-%%% %
C.$&.*$%a:
mengambil) menga&a")
menge#o") menge"a$#an)
mengi#u$) mengindah#an)
mengolah) mengomel)
menguah) menguba$)
menghidu) menghe"e$)
meng#hiana$i) meng#husus#an%
Bagi e"#a$aan yang #a$a dasa"nya dimulai dengan hu"u<g dan gh ma#a *u&udlah dua hu"u<g%
C.$&.*$%a:
mengganggu) menggoda)
mengganas) menggulai)
mengganda#an) mengguna#an)
mengghai"ah#an) mengghaib#an%
Kee!a&:
-asih "amai engguna bahasa -elayu yang #u"ang menyeda"i baha*a awalan meng men&adi menge-aabila diimbuh#an
ada #a$a dasa" yang memunyai sa$u su#u #a$a) sama ada e"#a$aan -elayu mahuun #a$a in&aman%
C.$&.*$%a:
mengebom) menge!a$)
mengela) mengeos)
mengeam) mengehad#an)
mengesyo"#an) mengeya#an)
menge#has#an) menge#od
(i<) Kesa#a*a$ Me$--"$a(a$ Ta$'a Ba1a
Penggunaan tanda sempang (-) yang be$ul% Te"daa$ bebe"aa e"#a$aan yang e"lu mengguna#an $anda semang
aabila die&a% Hal ini e"lu diseda"i oleh ela&a" aga" $ida# mela#u#an #esilaan% An$a"anya ialah'
L Tanda semang diguna#an aabila menge&a perkataan berganda sama ada enggandaan enuh)
enggandaan be"en$a# .bebas) be"en$a# #onsonan) dan be"en$a# ?o#al/) dan enggandaan be"imbuhan%
C.$&.* !e+(a&aa$ )e+-a$'a ia#a*:
se#olah-se#olah) buda#-buda#) #u"a-#u"a) lalu-lalang) bu#i$-bu#au) gunung-ganang) #uih-#uih) be"la"i-
la"ian) dan sebagainnya%
L Tanda semang diguna#an un$u# memisah#an an$a"a imbuhan dengan #a$a nama #has) imbuhan dengan ang#a) dan ang#a
dengan imbuhan%
C.$&.* !e+(a&aa$ %a$- e$e+ia i)"*a$ 'a$ !e+#" 'i)e+i &a$'a se!a$- ia#a*: Insya-Allah) #ehenda#-Nya) hamba-
-u) "o-Islam) an$i-Is"ael) #e-5) #e-255) +879-an) dan sebagainya%
18
LATIHAN 2
+alam setiap ayat di bawah! terdapat kesalahanpenggunaan ejaan dan imbuhan. %enaraikan dan betulkan kesalahan itu.
Anda tidak perlu menyalin ayat"ayat itu semula.
.i/ Kebanya##an e"abo$ yang $e"daa$ di dalam e&aba$ engu"us ban# i$u diimo$ da"i B"aAil%
.ii/ Pela&a" yang ingin menye"$ai e"#emahan asu#an badan be"uni<o"m i$u di#ehenda##i mendaa$#an
#ebena"an da"iada ibu baa me"e#a $e"lebih dahulu%
.iii/ Piha# engan&u" e"$andingan $ida# a#an be"$anggung&a*ab di a$as seba"ang #emalangan a$au #e!ede"aan
yang di alami oleh ese"$a yang mengambil bahagian%
36 markah4
LATIHAN 3
+alam setiap ayat di bawah! terdapat kesalahanpenggunaan ejaan dan imbuhan. %enaraikan dan betulkan kesalahan itu .
.i/ Pe#e"&a di#ilang $e"sebu$ sedang meme"oses isi buah nanas yang sudah di"ebus dengan ai" gula un$u#
di&adi#an&em%
.ii/ Ci#gu Sha"ina memin$a #ebena"an enge$ua un$u# memba*a ana#nya #e #elini# un$u# mendaa$#an "a*a$an di
agi i$u%
.iii/ Pemina$-emina$ bola sea# yang memban&i"i s$adium i$u se&a# a*al agi lagi me"asa hama aabila dibe"i $ahu
baha*a e"$andingan bola sea# i$u $e"a#sa di$angguh#an a$as sebab-sebab #eselama$an%
Ca&a&a$ 'a$ #a&i*a$ &a)a*a$
Kesa#a*a$ E/aa$ 'a$ I)"*a$
Dalam bahasa -elayu $e"daa$ elbagai imbuhan yang boleh diguna#an un$u# memben$u# #a$a-#a$a ba"u
da"iada sesua$u #a$a dasa"% Penggunaan imbuhan bu#an saha&a daa$ mengubah golongan #a$a) $e$ai daa$
memba*a ma#na ba"u ada #a$a $e"bi$an yang dibina% Ada ema$ &enis imbuhan yang laAim diguna#an) iai$u'
awalan,
akhiran,
apitan, dan
sisipan.
Namun begi$u masih "amai ela&a" yang #eli"u un$u# mengguna#an bebe"aa imbuhan $e"$en$u% Pela&a" e"lu <aham
baha*a imbuhan yang diguna#an memunyai <ungsi $e"$en$u dan mendu#ung ma#na $e"$en$u% Con$ohnya'
a) Pe$--"$aa$ i)"*a$ eN5,,, 5(a$ 'a$ eN5,,, ,5i
-asih "amai ela&a" yang gagal un$u# membeAa#an an$a"a enggunaan imbuhan me*...-kan dan me*-... -i. (n$u#
meliha$ e"beAaan an$a"a imbuhan i$u) e"ha$i#an aya$-aya$ yang be"i#u$'
i)i) e$ai((a$'
Pa"a eniaga digesa aga" $ida# e$ai((a$ ha"ga ba"angan #ee"luan ha"ian
sesu#a ha$i) e#o"an #enai#an ha"ga minya# di asa"an se#a"ang ini%
e$ai(i'
Seleas be"&alan #a#i selama bebe"aa &am) #ami $e"a#sa e$ai(i bo$ dan menung#ah a"us sungai yang
de"as sebelum $iba di e"#amungan o"ang asli%
( i i ) e $ e " ( a $ '
P"og"am ICa"i Ga"isI yang dian&u"#an oleh e"sa$uan belia #amung i$u be"&aya e$e"(a$ P"a?eena
dengan ibu #andungnya yang $elah $e"isah se&a# lima belas $ahun yang lalu%%
e$e"i:
Penge$ua a#an e$e"i #elua"ga ela&a" yang malang i$u un$u# mengu!a#an $a#Aiah a$as e"is$i*a
sedih yang $elah menima me"e#a di
saming menghulu"#an sedi#i$ sumbangan da"iada iha# se#olah%
( i i i ) e$/a#a$(a$:
Galauun be"ada di #a*asan edalaman) gu"u-gu"u di sini $ida# menghadai masalah un$u# mela#sana#an
$ugas #e"ana me"e#a sen$iasa mendaa$ #e"&asama da"iada ibu baa ela&a" dan endudu# #amung% %
e$/a#a$i'
Puan Dahlia a#an memba*a semua e#e"&anya men&alani eme"i#saan #esiha$an bagi memas$i#an me"e#a
bena"-bena" siha$ dan bebas da"iada seba"ang enya#i$%
19
Imbuhan eN5,,, 5(a$ diguna#an sebelum ob&e# yang $ida# be"nya*a) mana#ala imbuhan eN5,,, 5i diguna#an
sebelum ob&e# yang be"nya*a%
AYAT DUA OBJEK
Te"daa$ &uga #a$a dasa" yang daa$ mene"ima ai$an meN-%%% -#an dan meN-%%% -i
eN5,,, 5(a$ (penanda kausati#) En% -u$hu menghadiahkan sebuah mo$osi#al
#eada Kalide?an%
En% -u$hu menghadiahi Kalide?an sebuah
mo$osi#al%
R""s
men-%%% -#an K @b&e# Tida# Be"nya*a K #eada
men-%%% -i K @b&e# Be"nya*a
C.$&.* #ai$
Ka#a# mengirimkan seu!u# su"a$ #eada ibu%
Ka#a# mengirimi ibu seu!u# su"a$%
1i#a #a$a dasa" daa$ mene"ima ai$an meN-%%% -#an dan meN-%%%
eN5,,, 5(a$ (penanda bene#akti#)
Ema# membuatkan ayah se!a*an ai" $eh%
eN5%%% Ema# membuat se!a*an ai" $he un$u# ayah%
R""s
men-%%% -#an K @b&e# Be"nya*a
men-%%% K @b&e# Tida# Be"nya*a K un$u#
C.$&.* #ai$
Abang Lee membelikan ayah sehelai $ali lehe"%
Abang Lee membeli sehelai $ali lehe" un$u# ayah%
()) Pe$--"$aa$ i)"*a$ e$N5,,, 5(a$ 'a$ ,,,5a$
An$a"a !on$oh imbuhan #a$a #e"&a ialah me*-... kan dan !on$oh imbuhan #a$a nama ialah ...)an% (n$u# memben$u# #a$a #e"&a
bagi #a$a yang $ida# be"a#hi" dengan hu"u<#) ma#a sa$u # saha&a diguna#an dan bagi #a$a yang be"a#hi" dengan #) ma#a dua
# diguna#an% Sebali#nya) bagi memben$u# #a$a nama dengan #a$a yang be"a#hi" dengan #) ma#a *u&ud sa$u #% Con$oh
e"#a$aan yang mengeli"u#an ela&a" ialah'
Ka&a 'asa+ Ka&a (e+/a &e+)i&a$ Ka&a $aa &e+)i&a$
aga# mengaga# aga#an
be$ul membe$ul#an embe$ulan
!an$i# men!an$i##an #e!an$i#an
ena# mengena##an #eena#an
gala# menggala##an gala#an
laya# melaya##an #elaya#an
masa# memasa##an masa#an
nai# menai##an #enai#an
a&a# mema&a##an a&a#an
"osa# me"osa##an #e"osa#an
(1) Pe$--"$aa$ i)"*a$ e$-5,,
Penggunaan imbuhan meng-... diguna#an un$u# memben$u# #a$a #e"&a% Namun begi$u hu"u< Mg+ $ida# a#an digugu"#an
*alauun diimbuh#an dengan #a$a yang be"mula dengan hu"u< Mg+%
,nth perkataan itu ialah'
a#u K menga#u) !anai K men!anai)
e#o" K menge#o") da<$a" K menda<$a")
ge"ga&i K mengge"ga&i) ganda K mengganda#an)
ga&i K mengga&i) gama$ K menggama$#an) dan sebagainya%
(') Pe$--"$aa$ i)"*a$ e!eR5,,, 'a$ 'i!e+,,,'e$-a$ (a&a a'/e(&i8
Sa$u e"#a"a en$ing yang e"lu diseda"i oleh ela&a" ialah imbuhan mempe--%%% dan diper-%%% aabila diimbuh#an ada
#a$a ad&e#$i<) $ida# e"lu dibe"i#an akhiran ...-kan see"$i yang dila#u#an aabila mengimbuh#annya dengan #a$a nama
a$au dengan #a$a #e"&a%
Con$ohnya'
memperbanyak, memperbesar,
memper$antik, memperdalam,
memperelk, memperbetul,
dipererat, diperindah,
diperkukuh, diperlebar)
20
dipermudah) diperke$il
Sebagai eneguhan) liha$ dan #a&i soalan yang $elah di#emu#a#an dalam ee"i#saan lalu dan "u&u# &a*aan yang disedia#an%
a) &alam ayat-ayat di bawah terdapat dua penggunaan ejaan dan imbuhan yang salah. Kenalpasti kesalahan
tersebut dan betulkannya
.i/ -a# -isah sen$iasa menasiha$#an ana#-ana#nya suaya memeliha"a soan-san$un dan $a$a susila se"$a $ida#
meliba$#an di"i dalam #egia$an-#egia$an yang boleh men&e&as#an nama bai# #elua"ga%
.ii/ Sa$u ene"angan "ing#as $en$ang bahaya dadah dan ami"an bebe"aa &enis dadah a#an diada#an be"semena
ma&lis elan!a"an #emen an$i dadah e"ing#a$ se#olah ada minggu hadaan%
.i/Ke"a&aan menggala#an o"ang "amai menye"$ai "og"am #emasya"a#a$an suaya hubungan an$a"a #aum daa$ die"e"a$#an%
C.$&.*
b) &alam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenalpasti dan betulkan
kesalahan itu.
.i/ Sebuah sya"i#a$ ema&u e"umahan bumiu$e"a $elah di$ugas#an un$u# mengambilalih u"usan embinaan
sebuah "o&e# e"umahan di #amung i$u) yang $e"bang#alai se&a# dua $ahun yang lalu%
.ii/ Ke$e"amilan be"bahasa dalam #alangan enu$u"&a$i bahasa -elayu mes$ilah die"#u#uh#an da"i masa #e
semasa%
.iii/ -a&lis -esyua"a$ Agong Pe"sa$uan Ibu Baa dan Gu"u yang di&adual#an ada enghu&ungan bulan ini a#an
di"asmi#an oleh Pega*ai Pela&a"an Dae"ah Segama$%
=4 ma"#ah>
LATIHAN
1) &alam ayat-ayat di bawah terdapat duapenggunaan ejaan dan imbuhan yang salah. .enaraikan dan betulkan
kesalahan-kesalahan itu. %agi setiap ayat, anda tidak bleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan
dan satu kesalahan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
.i/ Se$ia *a"ga nega"a henda#lah be"ganding bahu dan be"sama-sama memi#ul $anggung&a*ab un$u#
memas$i#an #eamanan dan #eha"monian nega"a ini daa$ di#e#al#an ada sean&ang masa %
.ii/ Se$ia "a#ya$ -alaysia seha"usnya <asih be"$u$u" dalam bahasa -elayu un$u# menun&u#an #e!in$aan
me"e#a $e"hada bahasa "esmi nega"a%
.iii/ Dalam soalan i$u $e"daa$ a"ahan yang menghenda##i ela&a" menulis#an ma#sud e"i bahasa%
=4 ma"#ah>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
') &alam ayat-ayat di bawah terdapat dua penggunaan ejaan dan imbuhan yang salah. .enaraikan dan betulkan
kesalahan-kesalahan itu. %agi setiap ayat, anda tidak bleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan
dan satu kesalahan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
.i/ Pa"a emain badmin$on se#olah dimin$a melia$ ganda#an la$ihan) sebagai esediaan un$u# menghadai
e"$andingan a#hi" badmin$on e"ing#a$ nege"i) ada hu&ung bulan ini%
.ii/ La$ihan-la$ihan in$ensi< yang me"e#a &alan#an se#a"ang ini adalah di ba*ah bimbingan &u"u la$ih yang disedia#an
oleh -a&lis Su#an Dae"ah%
.iii/ 1i#a asu#an ini be"&aya men&adi &ohan dalam e"$andingan $e"sebu$ semua emain a#an mene"ima hadiah
yang lumaian see"$i *ang $unai dan a#e& elan!ong #e Pulau Lang#a*i%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Kesa#a*a$ !e$--"$aa$ Ka&a T"-as
-asih "amai enu$u" bahasa -elayu yang mela#u#an #esalahan enggunaan #a$a $ugas% Teli$i#an #esalahan engunaan #a$a
$ugas dalam aya$-aya$ be"i#u$% Be$ul#an #esalahan yang $elah anda #enal as$i) #emudian sema# &a*aan yang dibe"i%
a% @leh #e"ana dia $ida# siha$) dia $ida# a#an menye"$ai e"$andingan i$u%
b% Selain da"iada memasa#) dia&uga su#a mengemas "umah%
!% -e"e#a saling be"maa<an di agi ha"i "aya%
d% Ni"*ana membuang samah di dalam $ong samah%
e% Pe#e"&a-e#e"&a i$u memula#an #e"&a embe"sihan da"iada sudu$ #anan de*an i$u%
a%A"ahan $e"sebu$ da$ang da"i ega*ai a$asan sya"i#a$ i$u%
<% Layang-layang i$u $e"sang#u$ di $iang $ele<on
g% Su"a$ ini di#i"im#an ada siaaE
b%Rahman membeli seben$u# !i!n!in bagi $unangnya%
!% Gani$a i$u selalu $e"menung #e"ana $e"ama$ "indu#an ana#nya%
h% Di dalam hal ini) saya sanga$ $ida# be"se$u&u%
d%Ada bebe"aa e"samaan di an$a"a e"*a$a#an ibu dan ayah Khadi&ah %
i% Piha# #ami mengu!a#an $e"ima #asih di a$as #e"&asama yang a*a# hulu"#an%
&% Be"guni adi di #ilang i$u belum di"oses%
#% Tia yang be"nya*a as$i a#an ma$i%
l% Se$engah o"ang $ida# menggema"i masa#an yang edas%
/awapan $nth0
a%@leh sebab dia $ida# siha$) dia $ida# a#an menye"$ai e"$andingan i$u%
b%Selain .perkataan daripada digugurkan/ memasa#) dia &uga su#a mengemas "umah%
!% -e"e#a saling be"maa<anpada ha"i "aya%
d%Ni"*ana membuang samah ke dalam $ong samah%
e%Pe#e"&a-e#e"&a i$u memula#an #e"&a embe"sihan dari sudu$ #anan de*an i$u%
<% A"ahan $e"sebu$ da$ang daripada ega*ai a$asan sya"i#a$ i$u%
g%Layang-layang i$u $e"sang#u$pada $iang $ele<on
h%Su"a$ ini di#i"im#an kepada siaaE
i% Rahman membeli seben$u# !in!in untuk $unangnya%
&% Gani$a i$u selalu $e"menung #e"ana $e"ama$ "indu a#an ana#nya
#% &alam hal ini) saya sanga$ $ida# be"se$u&u%
l% Ada bebe"aa e"samaan antara e"*a$a#an ibu dan ayah Khadi&ah %
m% Piha# #ami mengu!a#an $e"ima #asih atas #e"&asama yang a*a# hulu"#an%
n%%erguni-guni adi di #ilang i$u belum di"oses%
o%.etiap yang be"nya*a as$i a#an ma$i%
%.esetengah o"ang $ida# menggema"i masa#an yang edas%
C.$&.* S.a#a$ 2:
&alam ayat-ayat di bawah terdapat penggunaan kata atau istilah yang tidak sesuai. Tulis ayat-ayat di bawah semula
dengan menggantikan kata atau istilah tersebut%
i% Saya $ida# daa$ menge!am siaa yang da$ang #e "umah saya di malam i$u%
22
ii% Baa saya meme"i#sa semua <ail-<ail yang diingini oleh #e$ua &aba$annya semalam.
iii% Kemen$e"ian Pendidi#an -alaysia be"has"a$ un$u# melahi"#an -alaysia sebagai usa$ #e!eme"langan endidi#an
di"an$au ini.
=4 ma"#ah>
LATIHAN 2:
&alam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa. .enaraikan
dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. %agi setiap ayat, anda tidak bleh menyenaraikan lebih daripada satu
kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
semula.
i% Kaal $e"bang yang memba*a #umulan ha&i i$u ba"u saha&a be"leas da"i Laangan Te"bang An$a"a bangsa
Kuala Lumu"%
ii% Pega*ai-ega*ai engua$#uasa $elah me"amas be"uluh #o$a# !a#e"a ada$ !e$a# "oma# da"i #edai i$u%
iii% Agenda e"bin!angan i$u sudah dise"ah#an #eada enge"usi un$u# disema# dan a#an diseba"#an #eada semua ahli
e"sa$uan%
=4 ma"#ah>
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LATIHAN 3
&alam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa. .enaraikan
dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. %agi setiap ayat, anda tidak bleh menyenaraikan lebih daripada satu
kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
semula.
i% -asih "amai ese"$a-ese"$a yang a#an mengambil bahagian dalam e"$andingan a#hi" nyanyian lagu-lagu asli i$u
belum menyena"ai#an di"i me"e#a%
ii% Piha# engu"usan usa$ membeli-belah i$u sen$iasa mengada#an &ualan lelong ba"ang-ba"ang $e"a#ai un$u#
mengambil e"ha$ian o"ang "amai%
iii%Be"bagai &enis #uih-muih yang di&ual oleh -a# Ci# Si$i di ge"ai i$u habis dibeli oleh engu"us #ilang $e"sebu$%
=4 ma"#ah>
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
PERIBAHASA DAN PERUMPAMAAN MELAYU
MAKSUD DAN PENGGUNAAN
Ase# enge$ahuan $en$ang e"ibahasa dan enggunaan e"ibahasa -elayu $e"daa$ dalam soalan ma$a ela&a"an
Bahasa -elayu Ke"$as , ee"i#saan Si&il Pela&a"an -alaysia% (+"/"( s.a#a$ 3e), (n$u# i$u dalam si"i #ali ini !i#gu a#an
bin!ang#an se"ba sedi#i$ ma#luma$ $en$ang e"ibahasa un$u# #egunaan ela&a"%
Sebena"nya masih "amai engguna bahasa -elayu) $e"u$amanya a"a ela&a" yang #eli"u dengan #onse
e"ibahasa% Dalam e"ibahasa $e"#andung ea$ah) bidalan) e"bilangan) e"umamaan) #a$a-#a$a hi#ma$ dan simulan
bahasa%
Pe+"!aaa$ Si!"#a$ Ba*asa
23
Bi'a#a$ PERIBAHASA Pe!a&a*
Ka&a5(a&a Hi(a& Pe+)i#a$-a$
(engertian umum '
Bi'a#a$ ' ICa#a-!a#a bi&a#sana yang "ing#as yang $elah mele#a$ di mulu$ o"ang "amai da"i bebe"aa Aaman) *alauun
di!a#a#an dengan lu"us saha&a a$au dengan #ias ya#ni diumama#an #eada e"#a"a lain%I L Con$ohnya alah bisa) $egal
biasa%
Pe+"!aaa$' IBidalan yang menyebu$#an ma#sudnya dengan diumama#an a$au di#ias#an #eada lain e"#a"a
saha&a dan $ida#lah dinama#an e"umamaan &i#a e"#a$aannya $ida# mengias#an a$au
mengumama#an see"$i i$u% L
Pe+)i#a$-a$ ' ICa#a-!a#a bidalan yang $elah &adi see"$i undang-undang see"$i Ihidu di#andung ada$) ma$i di#andung
$anah%%%I L
Pe!a&a* ' Pea$ah dan bidalan $ida# memunyai e"beAaan yang besa"% BeAanya ea$ah memen$ing#an enga&a"an dan
endidi#an% Con$ohnya) I -alu be"$anya sesa$ &alan) segan be"#ayuh e"ahu hanyu$%I
Si!"#a$ Ba*asa ' IRang#aian e"#a$aan yang $elah $e$a $e"be#u dalam susunan #has dan dia#ai dengan e"$i yang
#has see"$i buah $angan) #a#i bang#u) $ang#ai &e"ing dan lain-lain%I L
1 2a +ba, (elita %ahasa 3elayu (enggal 444.
Dalam bahasa -elayu) $e"daa$ dua &enis e"ibahasa iai$u) e"ibahasa yang memunyai a(s"' se#a!is $e"di"i da"iada
ea$ah) bidalan) dan e"bilangan) mana#ala e"ibahasa yang memunyai a(s"' )e+#a!is ialah e"umamaan dan
simulan bahasa%
.a/ Pe"ibahasa yang memunyai a(s"' se#a!is mudah di<ahami #e"ana ma#sud e"ibahasa i$u ama$ &elas)
sebagaimana yang dinya$a#an dalam e"ibahasa i$u sendi"i%
Con$ohnya'
(i) Bia+ #a)a& asa#(a$ se#aa&:
-a#sudnya ialah aabila henda# mela#u#an sesua$u e#e"&aan) #i$a henda#lah membua$nya dengan $eli$i) ya#ni
mengambil masa sedi#i$ un$u# menyelesai#annya suaya #e"&a i$u daa$ disia#an dengan semu"na%
A%a& 1.$&.*:
Ci#gu -ahmood menasiha$i a"a ela&a" aga" sen$iasa mengamal#an "insi biar lambat asalkan selamat, #e$i#a me"e#a
menunggang mo$osi#al un$u# da$ang #e se#olah) begi$u&uga *a#$u me"e#a ulang #e "umah%
(ii)Be+sa&" &e-"*6 )e+1e+ai +.).*:
-a#sudnya #alau #i$a be"sa$u adu #i$a a#an men&adi #ua$ $e$ai #alau #i$a be"!e"aibe"ai) #i$a a#an men&adi lemah%
A%a& 1.$&.*'
Sebagai "a#ya$ nega"a ini #i$a e"lu be#e"&asama dan hidu be"sea#a$ bagi memas$i#an #ese&ah$e"aan dan #eamanan
nega"a) see"$i #a$a e"ibahasa -elayu I %ersatu teguh, ber$erai rbh.5
(iii) Di a$a a'a (ea*"a$6 'i si&" a'a /a#a$:
Ma#sudnya &i#a #i$a bena"-bena" be"has"a$ #eada sesua$u) #i$a as$i a#an be"oleh !a"a un$u# mendaa$#annya%
A%a& 1.$&.*'
(n$u# men&e&a##an #a#i #e mena"a gading bu#anlah semudah yang disang#a#an) namun &i#a seso"ang i$u $e#un be"usaha
dan sen$iasa men!uba un$u# menga$asi !aba"an dan halangan) as$i a#an be"&aya #e"ana di mana ada kemahuan di situ
ada jalan%
(i<) Be+a& saa 'i!i("#6 +i$-a$ saa 'i/i$/i$-:
-a#sudnya dalam #ehiduan adi# be"adi#) hidu be"#umulan a$au hidu be"masya"a#a$ sesua$u #e"&a yang be"a$ henda#lah
dila#u#an be"sama-sama) begi$u &uga dengan #e"&a yang "ingan &uga e"lu dila#u#an be"sama-sama) see"$i mela#u#an
amalan be"go$ong "oyong%
A%a& 1.$&.*'
Pe"ibahasa yang menya$a#an I%erat sama di pikul ringan sama dijinjingI henda#lah di&adi#an edoman un$u# membina
#ehiduan #elua"ga dan masya"a#a$ yang ha"moni) sebagaimana yang di"a#$i##an di nega"a ini%
(<) Se'i(i&5se'i(i& #aa5#aa e$/a'i )"(i&: ma#sudnya ialah saba" dan $e#un menge"&a#an sesua$u a#hi"nya
be"&aya &uga%
A%a& 1.$&.*:
-odal yang di#umul#an oleh Puan Sha"ina un$u# memula#an e"niagaannya ini iba"a$ sedikit-sedikit lama-lama menjadi
bukit) dan dise"$ai usaha yang gigih) a#hi"nya beliau be"&aya men&adi usaha*an ma#anan sege"a yang $e"#enal%
.b/ Pe"ibahasa yang memunyai a(s"' )e+#a!is aga# su#a" un$u# di<ahami% Hal ini demi#ian #e"ana #adang#ala $e"daa$
enggunaan e"#a$aan lama yang &a"ang-&a"ang diguna#an ada masa ini a$au $e"daa$ enggunaan e"#a$aan yang $ida#
e"nah didenga" oleh ela&a"% Kebanya#an e"ibahasa &enis ini menggamba"#an #e&adian yang be"la#u dalam #ehiduan
ha"ian dan #emudian di#ai$#an dengan si<a$ manusia a$au #eadaan manusia%
24
Con$ohnya'
(i) A&as !a-a+ ' ma#sudnya $ida# $e$a endi"ian a$au $ida# menyebelahi mana-mana iha#%
(ii) A%a &a)a&a$ ' ma#sudnya o"ang ha"aan dalam sesua$u asu#an a$au #umulan yang mela#sana#an $ugas a$au
menye"$ai e"$andingan%
(iii) Be+i "(a ' ma#sudnya membe"i#an eluang a$au #esema$an yang #e$e"laluan a$au $e"lalu meman&a#an seseo"ang%
(i<) Besa+ *a&i : ma#sudnya be"asa bangga a$au be"asa gembi"a%
(<) B"a* &a$-a$ : ma#sudnya oleh-oleh a$au hadiah be"ua ba"angan yang diba*a #e$i#a menAia"ahi a$au
mengun&ungi seseo"ang%
(<i) B"#a& *a&i : ma#sudnya lu"us ha$i a$au $eguh endi"ian) be"sungguh-sungguh a$au $elah membua$ #eu$usan
mu#$amad%
(<ii) Ca!"+ &a$-a$ ' ma#sudnya meliba$#an di"i dalam hal a$au u"usan o"ang lain%
(<iii)Da#a &a$-a$ ' ma#sudnya sesua$u yang as$i a#an dimili#i%
(i@) D"+ia$ +"$&"* ' ma#sudnya mendaa$ #eun$ungan se!a"a $iba-$iba%
(@) G"#"$- &i(a+ ' ma#sudnya mengalami #e"ugian yang $e"u# sehingga mu<lis%
(@i) Ha&i )a&" ' ma#sudnya o"ang yang #e"as ha$i dan su#a" mengubah endi"iannya%
(@ii) I(a& !e+"& ' be"&ima$-&ima$ dalam #ehiduan) menahan laa" a#iba$ desa#an #emis#inan) $ida# daa$ ma#an%
(@iii)Ja#a$ )"$&" ' $ida# menemu#an !a"a un$u# menyelesai#an masalah
(@i<)Ka(i )a$-(": be"ma#na o"ang yang $ida# andai be"main bola sea#%
(@<) M"#"& "+ai: memba*a ma#sud o"ang yang su#a be"!a#a banya#%
(@<i)M"#"& &e!a%a$: ma#sudnya ialah o"ang yang $ida# daa$ menyiman sesua$u "ahsia #e"ana dia a#an
mendedah#an "ahsia i$u #eada o"ang lain%
Selain si!"#a$ )a*asa di a$as) $e"daa$ banya# simulan bahasa lain see"$i ana# buah) buah ha$i) !amu"
$angan) da"ah daging) gila-gila bahasa) goyang #a#i) ha"imau be"an$ai) isi ha$i) #u$u embun) lin$ah da"a$) main ma$a) ma$a
dui$an) ma#an angin) "ingan $ulang) $e"ang ha$i) dan sebagainya yang diguna#an oleh masya"a#a$ -elayu un$u# mengung#a#an
sesua$u ma#sud se!a"a $ea$ a$au be"#ias%
Pe"ibahasa &enis e"umamaan ula memunyai #a$a "!aa6 se!e+&i6 )a-ai6 #a(sa$a6 )a(6 dan a1a,
Pe"umamaan &uga menya$a#an #e&adian dan e"#a"a yang be"la#u di alam ini dan di$u&u#an #eada manusia sebagai
sindi"an a$au enga&a"an%
,nth perumpamaan ialah'
(i) )a-ai a"+ 'e$-a$ &e)i$-: e"ihal anggo$a masya"a#a$ yang su#a $olong-menolong dan ban$u-memban$u an$a"a sa$u
sama lain%
(ii) )a-ai i$%a( 'e$-a$ ai+ : e"ihal o"ang yang be"musuhan dan $ida# sehaluan) mus$ahil daa$ di!amu"#an men&adi
sa$u%
(iii)#a(sa$a )"#a$ 'i!a-a+ )i$&a$-' #eadaan seseo"ang yang !an$i# yang sema#in $e"se"lah aabila di#elilingi oleh
o"ang yang !an$i# &uga%
(i<)se!e+&i e)"$ 'i *"/"$- +"!"&: e"ihal sesua$u yang be"si<a$ semen$a"a) $ida# #e#al a$au sege"a hilang : #asih
sayang,
(<) se!e+&i e$1"+a*(a$ ai+ (e 'a"$ (e#a'i' sia-sia membe"i#an nasiha$ #eada o"ang yang $ida# mahu mendenga"nya
a$au $ida# mahu mengi#u$ #a$a%
(<i)se!e+&i (e+a e$'a!a& )"$-a: o"ang yang $ida# $ahu mengha"gai embe"ian o"ang%
(i) a1a isi 'e$-a$ ("(": dua o"ang yang $ida# daa$ diisah#an an$a"a sa$u sama lain%
(<iii) a1a )e#a$-(as: hal #eadaan seasang #e#asih yang sen$iasa be"dua-duaan sean&ang masa dan di mana-
mana saha&a%
(<iii) se!a$'ai5!a$'ai &"!ai e#.!a&6 a(*i+$%a /a&"* (e &a$a* /"-a: o"ang yang li!i# mela#u#an #e&aha$an a#an daa$
di$ang#a &uga ada sua$u masa #ela#%
(i@)i)a+a& &e#"+ sesa$-(a(6 !e1a* se)i/i !e1a* se"a$%a' e"ihal e"mua<a#a$an yang sanga$ a#"ab) sama-sama
me"asai #eadaan yang susah dan senang) su#a" digoyah #ese$iaannya% Kalau di!ubi$ aha #i"i) aha #anan $e"asa sa#i$
&uga%
Ca&a&a$ '
-a#luma$ "ing#as $en$ang e"ibahasa dan enggunaan e"ibahasa -elayu sebagaimana yang dinya$a#an di a$as hanyalah
sebahagian #e!il da"iada "uang ling#u e"ibahasa -elayu yang begi$u meluas enggunaannya% Pela&a" disa"an#an aga"
mendalami ase# e"ibahasa da"i segi ma#sud dan enggunaannya bu#an se#ada" un$u# men&a*ab soalansoalan yang
di#emu#a#an dalam ma$a ela&a"an Bahasa -elayu Ke"$as ,) malah enggunaannya boleh dise"lah#an #e$i#a menulis
#a"angan dalam Ke"$as +%
S.a#a$ 1.$&.*:
25
1. 4sikan tempat ksng dalam ayat yang berikut ini dengan peribahasa yang sesuai.
(saha #ami un$u# mengada#an e"bin!angan bagi menyelesai#an e"$elagahan
yang be"la#u an$a"a #edua-#edua o"ang #e$ua #amung i$u menemui%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
#e"ana me"e#a be"si#a%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%dan su#a" mene"ima andangan o"ang lain%
Galauun begi$u #ami $e$a $ida# a#an %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kami a#an be"usaha lagi
sedaya uaya #ami un$u# memas$i#an e"$elagahan i$u $ida# be"an&angan%
2 %a$a ayat-ayat di bawah ini dengan teliti dan kemudian kem ukakan peribahasa yang menggambarkan situasi
yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.
.i/ Pe"$eling#ahan yang be"la#u dalam #alangan adi# be"adi# a$au #aum
#elua"ga laAimnya $ida#lah be"an&angan dan $ida# samai #e e"ing#a$ memu$us#an hubungan% LaAimnya
aabila suasana sudah "eda) me"e#a a#an be"bai#-bai# semula%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
.ii/ Kesediaan anggo$a $en$e"a #i$a be"&uang meme"$ahan#an $anah ai" da"iada se"angan musuh e"lu
dibe"i san&ungan% -e"e#a "ela $e"#o"ban da"iada mengalami #e#e!e*aan meliha$ nega"a ini di&a&ah oleh
#uasa asing #e"ana me"e#a be"egang #eada "insi%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
.iii/ Ibu baa digesa un$u# menyemai#an si#a su#a menabung #e dalam di"i
ana#-ana# se&a# me"e#a #e!il lagi% -udah-mudahan si#a ini a#an men&adi amalan hidu aabila
me"e#a de*asa #ela#% Pe"ibahasa -elayu ada menyebu$#an%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
=4 markah>
!. 6uraikan maksud peribahasa yang berikut ini.
.i / $ i $ i # el uh
.i i / be"a$ sama dii#ul) "ingan sama di&in&ing%
.i i i / (n$ung sabu$ $imbul) un$ung ba$u $enggelam%
=4 ma"#ah>
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
". %ina satu ayat dengan menggunakan peribahasa di bawah supaya menunjukkan maksudnya dengan jelas.
.i/ #haba" angi n
.ii/ men!u"ah#an ai" #e daun #eladi%
.i ii / sebab nila se$i$i#) "osa# susu sebelanga% =4 ma"#ah>
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
26
TA-AT
27