Anda di halaman 1dari 28

1

PENGHARGAAN
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih.
Alhamdulilah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas
junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W dan kepada seluruh umat slam seluruhn!a. S!ukur
kehadrat Allah S.W.T dengan tau"ik dan hida!ah#NYA serta limpah kurniaan#NYA dapatlah kami
men!empurnakan tugasan ini dengan ja!an!a.

Sekalung penghargaan dan u$apan jutaan terima kasih ditujukan kepada Dr. Arena %he
&asim pens!arah &ursus Pembangunan &'muniti (S&PM )*+), atas segala nasihat, bantuan,
tunjuk ajar, pendapat serta bimbingan !ang telah diberikan sehingga selesain!a kajian kursus ini.
-eliau sangat sabar mela!an kerenah kami dan penuh dedikasi men$urahkan idea dan buah
"ikiran agar kami mampu men!empurnakan kajian ini sehingga keakhirn!a.
.ibuan terima kasih kepada resp'nden !ang terdiri daripada wanita berkerja!a kerana sudi
meluangkan masa serta menjadi resp'nden bagi tajuk kajian kami ini. Para resp'nden telah
ban!ak membantu dan memberi kerjasama !ang padu dalam menjawab b'rang s'al selidik
dengan seikhlas hati. Sesungguhn!a, jawapan anda semua sangat penting bagi menentukan
keberkesanan kajian ini.
.angkaian kata terima kasih akhir sekali ditujukan buat ketua kumpulan dan ahli#ahli
kumpulan serta rakan#rakan lain !ang turut sama membantu dan berhempas pulas dalam
mengharungi pelbagai $abaran sehingga kajian ini dapat disempurnakan dengan ja!an!a.
Akhir sekali, kami sentiasa berm'h'n dengan rendah diri mem'h'n kepada Allah S.W.T
agar menerima usaha !ang sedikit ini sebagai salah satu dari amal s'leh untuk mendapat redha
dan maksud semata#mata kepadaNYA. Amin Ya .abbal/Alamin.
S0&AN, T0.MA &AS1
2
BAB I
PENGENALAN
1.1 PENGENALAN
Pada 2aman gl'balisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan semakin meluas dan terus
maju dari semasa ke semasa. Perkembangan ilmu ini telah membawa kepada pelbagai bidang
pekerjaan,tugas dan peranan !ang b'leh di$eburi 'leh setiap lapisan mas!arakat tidak mengira
status, jantina,umur dan sebagain!a. 3'l'ngan wanita juga tidak terke$uali dalam men$eburkan
diri dalam alam pekerjaan ini. Penglibatan g'l'ngan wanita dalam bidang ini menunjukkan
bahawa wanita adalah salah satu g'l'ngan !ang memberikan sumbangan !ang besar kepada
perkembangan dan kemajuan negara pada masa kini.
Dewasa ini, g'l'ngan wanita telah men$apai keja!aan dan ke$emerlangan dalam
kehidupan dan kerja!a masing#masing. ni kerana pen$iptaan wanita itu amat hebat dan wanita
mempun!ai keistimewaann!a tersendiri. 4leh itu peranann!a bukan sahaja di rumah sebagai ibu,
isteri malah peranann!a sekarang lebih meluas sehingga merangkumi pelbagai aspek kehidupan
termasuk s'sial, p'litik dan ek'n'mi dan mempun!ai pelbagai $abaran !ang besar dalam
mengimbangi tanggungjawab terhadap keluarga dan kerja!a.
Namun begitu, wanita !ang bekerja bukanlah "akt'r !ang menghalang mereka untuk
menjadi se'rang ibu !ang mithali dan menguruskan rumah tangga dengan baik. Seiring dengan
peng'rbanan !ang tinggi diperlukan 'leh sese'rang ibu dalam membahagikan masa dalam
menguruskan rumah tangga dan mendidik anak#anakn!a, Misaln!a, terdapat ramai ibu#ibu mithali
!ang bekerja berja!a membentuk keluarga dan mendidik anak#anak mereka sehingga berja!a
dalam kehidupann!a.
&epuasan dan kebanggaan se'rang isteri dan ibu ialah apabila beliau dapat menge$api
kebahagiaan rumahtangga !ang dibina dan melihat anak !ang dilahirkann!a menjadi insan !ang
$emerlang, gemilang dan terbilang sama ada di dunia mahupun di akhirat. Sebalikn!a, hati
se'rang ibu akan han$ur berke$ai bak ka$a !ang terhempas ke bumi apabila melihat masa depan
rumahtanggan!a menanti kehan$uran meskipun beliau amat $emerlang dalam karier !ang
di$eburin!a. (Abu .ushd,.
1.2 OBJEKTIF KAJIAN
3
4bjekti" !ang ingin di$apai melalui kajian ini ialah5
6.7.6 Mengenal pasti $abaran !ang dihadapi 'leh wanita !ang bekerja!a dalam
menguruskan rumah tangga.
6.7.7 Mengenal pasti $ara#$ara mengatasi $abaran !ang dihadapi 'leh wanita
!ang bekerja dalam menguruskan rumah tangga.
6.7.) Mengenalpasti impak terhadap kerja!a setelah berumahtangga atau
mempun!ai keluarga.
1.3 PERSOALAN KAJIAN
6.).6 Apakah $abaran#$abaran !ang dilalui 'leh wanita bekerja!a dalam
menguruskan rumah tangga.
6.).7 Apakah $ara#$ara untuk mengatasi $abaran !ang dihadapi 'leh wanita !ang
bekerja!a dalam menguruskan rumah tangga.
1.4 SKOP KAJIAN
Sk'p kajian menjerumus kepada pekerja#pekerja wanita !ang berada dalam kawasan 8&M,
pekerja 8&M, pekerja swasta, pens!arah#pens!arah wanita 8&M, status perkahwinan, $abaran#
$abaran dan juga kesan#kesan bekerja!a dalam pengurusan rumahtangga. Sk'p kajian !ang
tertumpu kepada pekerja#pekerja wanita !ang sudah berumahtangga kerana mereka lebih ban!ak
menghadapi $abaran dalam pembahagian masa bagi menguruskan kerja!a dan tanggungjawab
terhadap keluarga terutama sekali mereka !ang sudah mempun!ai anak dan keluarga !ang besar.
Sk'p kajian juga tertumpu kepada $abaran#$abaran bagi wanita bekerja!a dan kesan#kesann!a
terhadap pengurusan rumahtangga dan kerja!a.
BAB II
KAJIAN LITERATUR
4
2.1 KAJIAN LITERATUR
.amai pen!elidik tempatan dan luar negara !ang membuat kajian berkaitan dengan wanita dan
pekerjaaan. Antaran!a, ada !ang menilai tahap penglibatan wanita dalam pekerjaan "'rmal !ang
biasan!a b'leh dikaitkan dengan struktur penerimaan upah. Siti 1ajar (dlm. .ahmah smail 9
:aini Mahbar, 6;;<, menganalisis perbe2aan upah !ang diterima 'leh pekerja wanita dalam
industri pembuatan. 8pah ditentukan 'leh jenis pekerjaan dan industri. Pekerjaan !ang sama
b'leh menawarkan upah !ang berbe2a sekiran!a berada dalam industri !ang berbe2a. Masitah
M'hd. Yatim (6;;7, $uba membin$angkan tentang isu#isu berkaitan dengan pekerjaan wanita dan
pembangunan keluarga. -eliau mendapati bahawa bekerja tidak menghalang wanita berperanan
dalam rumahtangga. Wanita bekerja mampu mengurus masa dengan baik bagi memenuhi tugas#
tugas harian sama ada di tempat kerja atau di rumah.
Menurut Siti 1asimah (7*66,, melihat pada kemajuan semasa dan peningkatan k's sara hidup
!ang tinggi pada masa kini, ramai g'l'ngan wanita !ang melibatkan diri dengan alam pekerjaan.
-agi wanita !ang telah berkeluarga misaln!a, mungkin dengan $ara melibatkan diri mereka
dengan pekerjaan akan dapat meringankan beban suami masing#masing dalam men$ari na"kah
dengan tujuan dapat memberikan keselesaan kepada anak#anak mereka. Penglibatan wanita !ang
telah berumah tangga dalam bidang pekerjaan telah mengundang pelbagai k'n"lik dan $abaran
!ang terpaksa ditempuhin!a. %abaran ini dapat dilihat apabila terdapat segelintir wanita !ang
mengabaikan tanggungjawabn!a terhadap keluarga mereka demi menjaga kepentingan kerja!an!a
sehingga se$ara tidak langsung telah men!ebabkan timbuln!a krisis dalam menguruskan rumah
tangga.
&ajian berkaitan dengan wanita dan pekerjaan juga ban!ak dilakukan di negara#negara maju.
0inh'r (dlm.Date#-ah, 6;;=, !ang membuat kajian di Timur Tengah 0r'pah pada tahun 6;>;
men!atakan bahawa pengenalan kepada tekn'l'gi baru ada kaitan dengan penggantian tenaga
buruh wanita 'leh jentera. Penggunaan teknik pengeluaran baru seperti tekn'l'gi maklumat,
aut'masi b'leh ubah, atau menggunakan r'b't bermakna kemajuan kualitati" dalam keadaan kerja
dan mengakibatkan kemer's'tan kadar penglibatan wanita dalam bidang !ang berkaitan. &eadaan
ini terbukti dengan penurunan kadar pelajar perempuan !ang mengambil latihan ?'kasi'nal dalam
bidang pempr'sesan data, elektr'nik dan pekerjaan teknikal lain antara tahun 6;>* adan 6;>;.
4leh !ang demikian, kaedah latihan berin'?ati" harus dilaksanakan.
5
Peranan wanita dalam mas!arakat sudah ban!ak berubah di keban!akan negara -arat. Menurut
Da?ids'n dan %'pper (6;;7, juga P'well dan 3ra?es (7**),, wanita bekerja berhadapan dengan
berbagai#bagai bentuk masalah di tempat kerja dan juga di rumah. &eadaan ini b'leh menghalang
peluang untuk maju dalam kerja!a mereka dan kesukaran memegang jawatan pada tahap !ang
lebih tinggi dalam hierarki 'rganisasi. Adalah lebih baik bagi s!arikat mewujudkan peraturan
!ang b'leh mengurangkan tekanan ke atas wanita bekerja khususn!a !ang mempun!ai keluarga
seperti melaksanakan pr'gram waktu kerja !ang "leksibel, peran$angan kerja!a dan latihan, dan
kemudahan penjagaan kanak#kanak. M'msen (6;;6, telah membin$angkan mengenai wanita dan
pembangunan dalam Dunia &etiga. &adar penglibatan wanita adalah sangat rendah dalam negara
slam A"rika 8tara dan kadar sangat tinggi di bahagian Sahara A"rika Selatan. Amerika Latin dan
Asia Selatan mempun!ai kadar !ang rendah sementara Asia Tenggara mempun!ai kadar
penglibatan wanita !ang tinggi. Di Asia Tenggara, pertumbuhan kilang#kilang !ang mengambil
ramai wanita muda bekerja telah meningkatkan penglibatan wanita dalam sekt'r perindustrian. Di
negara %hina, kaum wanita berhenti kerja apabila men$apai umur )+ tahun. &eadaan ini juga
berlaku di negara %aribbean, Amerika Tengah dan Amerika Selatan.
Persaraan awal bagi pekerja wanita juga sering berlaku kerana mereka tidak lagi memerlukan
wang untuk membia!ai tanggungan, anak#anak sudah dewasa dan mampu menanggung ibu bapa
mereka.Wanita juga akan meninggalkan kerja bagi memb'lehkan mereka menjaga $u$u dan
memudahkan anak perempuan untuk keluar bekerja.
Perbin$angan dalam kajian#kajian !ang lepas umumn!a didapati ban!ak bertumpu kepada isu
penglibatan wanita dalam akti?iti ek'n'mi sahaja. Sangat kurang perhatian diberikan kepada
pers'alan berkaitan dengan masalah !ang dihadapi se$ara khusus di rumah dan juga di tempat
kerja dan $ara#$ara untuk melestarikan pekerja wanita ini dalam pasaran buruh. &ajian ini
berusaha untuk men!umbang dalam memenuhi kekurangan tersebut.
BAB III
METODOLOGI KAJIAN
3.1 METODOLOGI KAJIAN
6
Dalam kajian Wanita -erkerja!a ini, resp'nden !ang dipilih terdiri daripada kalangan wanita
berkerja!a di sekitar kawasan -angi. Pelbagai kaedah telah digunakan dalam menentukan dan
men$ari sumber#sumber data bagi memenuhi aspek kajian ini, antaran!a 5
6 . S'al Selidik.
-eberapa s'alan dan pertan!aan telah dirangka berpandukan daripada sk'p pers'alan
kajian. S'al selidik !ang dibina terdiri daripada 6* s'alan. + Skala Likert digunakan untuk
mengukur jawapan daripada resp'nden#resp'nden. Dalam masa !ang sama, 7 s'alan
terbuka telah digunakan bagi mendapatkan maklumat !ang lebih terperin$i. Seban!ak 7*
$etakan s'al selidik telah diedarkan. Dengan bantuan s'alan ini juga, pelbagai maklumat
telah diper'lehi data#data bagi melengkapkan kajian ini.
7 . &a e d a h Ti n j a u a n .
Dalam kajian ini, kaedah tinjauan adalah tumpuan bagi mengumpul data#data serta
maklumat. &ajian telah dijalankan di kawasan sekitar -angi. Tinjauan serta pemerhatian
mengenai aspek s'sial dan k'munikasi diberi penekanan. Dari sini, pelbagai aspek
penelitian !ang berkaitan diguna pakai untuk tujuan kajian.
) . -ahan#bahan .ujukan.
Pelbagai bahan rujukan dari pelbagai sumber digunakan dengan memberi pendekatan
terhadap bahan#bahan seperti jurnal, buku, majalah, artikel serta keratan akhbar !ang
b'leh di dapati di perpustakaan. -ahan#bahan dari internet serta laman s'sial turut
dijadikan sumber rujukan dalam kajian ini.
7
@ . Analisis daripada data statisitik.
Daripada data !ang diper'lehi, analisis dan perbin$angan telah dijalankan agar segala
perin$ian !ang diper'leh menepati dan ber$irikan "akta !ang benar dan bernas. Data !ang
diper'lehi kemudiann!a akan dianalisis.
BAB IV
DAPATAN KAJIAN
4.1 DAPATAN KAJIAN
Pengenalan
8
-'rang s'al selidik ini dibentuk adalah untuk menjalankan kajian kami !ang bertajuk mplikasi
Wanita -erkerja!a Terhadap Pengurusan &eluarga. -'rang s'al selidik ini mengaandungi tiga
bahagian iaitu bahagian A berkaitan dengan latar belakang Wanita tersebut. Manakala -ahagian -
pula berkaitan pendapat resp'nden !ang menggunakan s'alan berskala likert dan bagi -ahagian %
pula berkaitan pendapat resp'nden menegenai masalah !ang dihadapi mereka !ang berkaitan isu
!ang kami kaji.
Baag!an A
-ahagian A telah dipe$ahkan kepada 6* bahagian iaitu mengenai latar belakang resp'nden seperti
umur, bangsa, tahap pendidikan, agama, pekerjaan, purata pendapatan, temp'h bekerja, usia
perkahwinan, status pekerjaan suami dan bilangan anak.
Baag!an B
Dalam bahagian ini membin$angkan tentang data#data !ang diper'lehi hasil dari kajian !ang telah
dijalankan. Dapatan kajian ini telah diper'lehi dari beberapa kaedah kajian !ang telah
dilaksanakan, antaran!a ialah kaedah s'al selidik. Seban!ak 6* s'alan menggunakan skala likert
telah diaplikasikan dalam s'alan ini. Skala#skala tersebut terbahagi kepada lima iaitu skala sangat
tidak setuju, skala tidak setuju, skala tidak pasti, skala setuju dan skala sangat setuju. Data#data
daripada 66 s'alan menggunakan skala likert dan @ s'alan terbuka !ang terdapat dalam b'rang
kaji selidik dihuraikan dalam bentuk gra" dan $arta pai. 1uraian hasil kajian !ang diper'lehi
daripada 7* resp'nden !ang telah terpilih akan diterangkan dalam bahagian dapatan kajian ini.
Dapatan kajian dipaparkan dalam bentuk peratusan agar rujukan di masa hadapan akan menjadi
lebih mudah.
Baag!an "
S#alan $e%&'(a
S'alan terbuka berkaitan pendapat resp'nden se$ara bertulis serta men!atakan sebab#sebab
mereka men!atakan pendapat tersebut. Terdapat dua s'alan terbuka !ang diutarakan. Melalui
s'alan jenis terbuka ini, beberapa pendapat serta $adangan daripada resp'nden#resp'nden telah
9
diterima serta beberapa pendapat terbaik daripada resp'nden turut disertakan. Selain memberi
pandangan resp'nden turut berk'ngsi pengalaman !ang mereka telah lalui.
ANALISA DATA
Baag!an A) De*#g%a+!
-'rang s'al selidik terdiri daripada tiga bahagian, iaitu -ahagian A, -, dan %. -agi -ahagian A,
s'alan adalah mengenai $iri dem'gra"i resp'nden !ang mengandungi 6* s'alan dan wajib dijawab
'leh resp'nden.
10
S#alan Pe%$a*a
1, U*'%
Aadual 6.6 menunjukkan bilangan pe$ahan resp'nden dari usia B umur !ang berbe2a, manakala
%arta Pai 6.7 menunjukkan peratusan pe$ahan umur tersebut
Ja-'al 1.1 B!langan .e/aan %e0.#n-en 1'*'%2'0!a,
"a%$a Pa! 1.2 Pe%a$'0an .e/aan '*'%2'0!a 13,
2, Bang0a
S'alan kedua mengenai -angsa, Aadual 7.6 menunjukkan bilangan pe$ahan mengikut bangsa,
manakala %arta Pai 7.7 menunjukkan peratusan pe$ahan mengikut bangsa.
Ja-'al 2.1 J'*la .e/aan 1Bang0a,
U*'% 1$a'n, B!langan %e0.#n-en
1#%ang,
7*#7+ tahun 6
7<#)* tahun )
)6#)+ tahun +
)<#@* tahun @
@6#@+ tahun )
@<#+* tahun 7
+6#++ tahun 6
+<#<* tahun 6
Bang0a B!langan Re0.#n-en
1O%ang,
Mela!u 6;
%ina 6
ndia *
Lain#Lain *
11
"a%$a Pa! 2.2 Pe%a$'0an .e/aan &ang0a 13,
3, Taa. Pen-!-!(an
-agi s'alan ketiga merupakan Tahap Pendidikan resp'nden, Aadual ).6 menunjukkan bilangan
pe$ahan tahap pendidikan resp'nden, manakala %arta Pai ).7 menunjukkan peratusan tahap
pendidikan.
Ja-'al
3.1
B!langan .e/aan 1Taa. Penga4!an,
Taa. Penga4!an B!langan Re0.#n-en
1O%ang,
SPM =
Dipl'ma >
Sarjana Muda @
Sarjana 6
PhD *
Lain#lain *
12
"a%$a Pa! 5.2 Pe%a$'0an $aa. .enga4!an 13,
4, Aga*a
-agi s'alan keempat merupakan pe$ahan mengikut Agama, Aadual @.6 menunjukkan jumlah
pe$ahan agama, manakala %arta Pai @.7 menunjukkan peratusan.
Ja-'al 4.1 J'*la .e/aan *eng!('$ 1Aga*a,
Aga*a B!langan Re0.#n-en
1O%ang,
slam 7*
-uddha *
1indu *
Lain#Lain *
13
6, Pe(e%4aan
-agi s'alan kelima, mengenai pekerjaan resp'nden. Aadual +.6 menunjukkan bilangan pe$ahan
kpekerjaan resp'nden, manakala %arta Pai +.7 pula menunjukkan peratusan pekerjaan reap'nden.
Ja-'al 6.1 J'*la .e/aan .e(e%4aan %e0.#n-en
"a%$a Pa! 6.2 Pe%a$'0an .e/aan .e(e%4aan %e0.#n-en 13,
5, P'%a$a Pen-a.a$an
-agi s'alan kesepuluh, mengenai Sumber Perbelanjaan resp'nden. Aadual <.6 menunjukkan
bilangan sumber perbelanjaan !ang berbe2a resp'nden, manakala %arta Pai <.7 pula menunjukkan
nilai peratusan.
Pe(e%4aan B!langan Re0.#n-en
1O%ang,
&erajaan 6<
Swasta 7
-ekerja Sendiri 7
Lain#lain *
Pen-a.a$an B!langan Re0.#n-en
1O%ang,
.M 6***#7*** )
.M 7**6#)*** 66
.M )**6#@*** <
.M @**6#+*** *
Lebih daripada .M+*** *
14
Ja-'al 5.1 J'*la 1S'*&e% Pen-a.a$an,
"a%$a Pa! 5.2 N!la! .e%a$'0an 4'*la 0'*&e% .en-a.a$an 13,
7, Te*.# Be(e%4a
-agi s'alan ketujuh iaitu, Temp'h bekerja. Aadual =.6 menunjukkan bilangan temp'h bekerja
resp'nden, manakala %arta Pai =.7 menunjukkan jumlah peratusan temp'h bekerja resp'nden.
Ja-'al 7.1 J'*la 1Te*.# &e(e%4a,
Te*.# Be(e%4a B!langan %e0.#n-en
1O%ang,
6#+ tahun +
<#6* tahun @
66#6+ tahun @
6<#7* tahun @
76#7+ tahun *
7<#)* tahun )
15
"a%$a Pa! 7.2 J'*la .e%a$'0an $e*.# &e(e%4a 13,
8, U0!a Pe%(a9!nan
-agi s'alan kelapan adalah pe$ahan mengikut 8sia Perkahwinan, Aadual >.6 menunjukkan jumlah
bilangan temp'h usia perkahwinan resp'nden, manakala %arta Pai >.7 menunjukkan
peratusann!a.
U0!a Pe%(a9!nan B!langan Re0.#n-en
1O%ang,
6#+ tahun <
<#6* tahun +
66#6+ tahun 7
6<#7* tahun =
16
Ja-'al 8.1 J'*la &!langan 1'0!a .e%(a9!nan,
"a%$a Pa! 8.2 J'*la .e%a$'0an '0!a .e%(a9!nan 13,
:, S$a$'0 .e(e%4aan 0'a*!
-agi s'alan kesembilan adalah pe$ahan mengikut Status pekerjaan suami, Aadual ;.6
menunjukkan jumlah bilangan suami resp'den !ang bekerja, manakala %arta Pai ;.7
menunjukkan peratusann!a.
Ja-'al :.1 J'*la &!langan 1S$a$'0 .e(e%4aan 0'a*!,
S$a$'0 .e(e%4aan 0'a*! B!langan Re0.#n-en
1O%ang,
Ya 6;
Tidak 6
17
"a%$a Pa! 8.2 J'*la .e%a$'0an 13,
1; , B!langan ana(
-agi s'alan !ang terakhir merupakan pe$ahan mengikut bilangan anak, Aadual 6*.6 menunjukkan
jumlah pe$ahan bilangan anak, manakala %arta Pai 6*.7 menunjukkan peratusann!a.
Ja-'al 1;.1 J'*la .e/aan *eng!('$ 1&!langan ana(,
B!langan ana( B!langan Re0.#n-en
1O%ang,
6#7 'rang 67
)#@ 'rang @
+#< 'rang )
Lebih daripada < 'rang 6
18
"a%$a Pa! 7.2 Pe%a$'0an *eng!('$ &!langan ana( 13,
BAHAGIAN B
P0NDAPAT .0SP4ND0N
Skala Likert
Sanga$ T!-a( Se$'4'
19
-erdasarkan rajah di atas, bagi s'alan satu seban!ak 6+C iaitu tiga 'rang !ang sangat tidak
bersetuju. Manakala, bagi s'alan tiga hingga enam adalah )*C !ang sangat tidak setuju terhadap
s'alan tersebut iaitu seramai < 'rang. -agi s'alan tujuh ialah *C iaitu tiada se'rangpun !ang
sangat tidak bersetuju serta *C bagi s'alan lapan serta sembilan dan sepuluh.
T!-a( Se$'4'
20
-erdasarkan $arta pai di atas, seban!ak 6)C iaitu tiga 'rang resp'nden !ang tidak bersetuju bagi
s'alan pertama. Manakala bagi s'alan dua, terdapat @*C iaitu seramai > 'rang resp'nden !ang
tidak bersetuju. Seban!ak 6*C iaitu dua 'rang resp'den !ang tidak bersetuju bagi s'alan tiga.
-agi s'alan empat, seramai dua 'rang resp'nden iaitu 6*C !ang tidak bersetuju. -agi s'alan lima
hingga sepuluh maj'ritin!a tidak bersetuju terhadap s'alan !ang din!atakan.
T!-a( Pa0$!
21
-erdasarkan $arta pai di atas, *C !ang tidak pasti bagi s'alan satu. Manakala *C bagi s'alan
n'mb'r dua. Seramai dua 'rang iaitu seban!ak 6*C !ang tidak pasti bagi s'alan n'mb'r tiga da
s'alan empat . Manakala, bagi s'alan lima, enam dan tujuh iaitu seban!ak 7+ C bersamaan
dengan lima 'rang resp'nden menjawab tidak pasti. Namun begitu, bagi s'alan lapan dan
sembilan seramai se'rang !ang memberi jawapan tidak pasti !ang bersamaan +C. -agi s'alan
sepuluh pula seban!a +* C !ang memberikan jawapan !ang tidak pasti.
Se$'4'
22
-erdasarkan $arta pai di atas, dapat dilihat bahawa seban!ak @*C iaitu seramai > 'rang !ang
bersetuju bagi s'alan pertama. Manakala, bagi s'alan dua dan tiga seban!ak <*C iaitu dua belas
'rang resp'nden !ang bersetuju. -agi s'alan empat seban!ak )+C iaitu seramai = 'rang
resp'nden !ang bersetuju. Pada s'alan lima pula iaitu )*C ataupun < 'rang resp'nden bersetuju
untuk s'alan tersebut. -agi s'alan enam seban!ak *C . 8ntuk s'alan tujuh, seban!ak @*C !ang
bersetuju iaitu melibatkan seramai > 'rang resp'nden. manakala, bagi s'alan lapan seban!aka
++C serta sembilan )*C iaitu < 'rang resp'nden bersetuju tentang s'alan tersebut serta 6*C iaitu
satu 'rang bersetuju bagi s'alan sepuluh.
Sanga$ Se$'4'
23
-erdasarkan $arta pai di atas, dapat dilihat bahawa seban!ak 7+C iaitu + 'rang resp'nden !ang
sangat setuju terhadap s'alan pertama. -agi s'alan dua, iaitu 6+C ataupun ) 'rang !ang sangat
bersetuju. -agi s'alan tiga pula, seban!ak 7+C iaitu + 'rang !ang telah memilih sangat setuju.
Manakala, bagi s'alan empat iaitu @+C ataupun ; 'rang !ang sangat bersetuju. Seban!ak 6*C
iaitu dua 'rang !ang sangat setuju bagi s'alan lima, +C iaitu se'rang resp'nden sangat setuju
bagi s'alan enam. Seban!ak 7+C bagi s'alan tujuh !ang sangat setuju iaitu lima 'rang. -agi
s'alan lapan, sembilan dan sepuluh adalah seban!ak 6*C, )+C dan *C iaitu seban!ak 7 dan =
'rang resp'nden !ang sangat setuju.
BAHAGIAN "
24
SOALAN TERBUKA
S4ALAN 6
Apakah "akt'r#"akt'r !ang mend'r'ng anda meneruskan kerja!a walaupunsudah berkeluarga dan
mempun!ai tanggungjawab besar untuk dipikul D
-erdasarkan s'al selidik !ang dikaji, maj'ritin!a kaum wanita bekerja adalah disebabkan
masalah ek'n'mi,, kewangan dan ingin membantu meringankan beban suami mereka. Seban!ak
66 'rang resp'nden !ang mempun!ai masalah ek'n'mi iaitu seban!ak ++C manakala ; 'rang
bekerja adalah disebabkan "akt'r#"akt'r lain iaitu seban!ak @+C.
S4ALAN 7
-agaimanakah anda mengatasi $abaran dalam menguruskan rumah tangga dan kerja!aD
-erdasarkan s'al selidik keban!akkan resp'nden memberi pandangan mereka sendiri. Namun
keban!akkann!a lebih pandai dalam men!usun masa dan membahagikan masa sebaagaai isteri
daan juga sebagai pekerja. Disamping itu juga, resp'nden dibantu 'leh suami dalam menguruskan
rumah tangga mereka.
BAB V
KESIMPULAN
25
6.1 KESIMPULAN
Dalam kajian pr'p'sal ini telah menunjukkan isu $abaran wanita bekerja masa kini bukanlah
menjadi satu perkara !ang mustahil lagi. Perbe2aan gender juga b'leh dikatakan telah mampu
di"ahami dan diterima 'leh sesetengah kaum lelaki. -'leh dikatakan, ban!ak masalah !ang
dikaitkan dengan isu perbe2aan gender umumn!a telah mampu diselesaikan dengan lebih baik.
Se'rang wanita hendaklah ber"ikiran p'siti" dan juga jangan terlalu meletakkan permintaan !ang
tinggi dalam satu#satu 'rganisasi jika mereka sudah bekerja!a. Dengan memperka!akan diri
dengan ilmu pengetahuan, maka hal berkaitan halangan dan $abaran tidak lagi dianggap sebagai
satu masalah kerana ia b'leh men!ukarkan kelan$aran untuk menjadi wanita !ang bekerja!a pada
2aman masa kini, 2aman m'den !ang serba maju.
26
JADUAL KERJA
TUGASAN
MINGGU
1 2 3 4 6 5 7 8 : 1; 11 12 13
14
Tajuk Tugasan diberikan 2
Pen$arian Maklumat 2 2
Mengumpul data dan
maklumat
2 2 2 2 2 2 2 2
Men!ediakan b'rang s'al#
selidik
2 2
Mengedarkan b'rang s'al#
selidik
2 2
Menganalisis data 2 2
Pembentangan kumpulan 2
Penghantaran kertas pr'jek 2
RUJUKAN
Date#-ah 0 (6;;=, Pr'm'ting gender eEualit! at w'rk. :ed -''ks, L'nd'n.
Da?ids'n MA, %''per %L (6;;7, Shattering the glass $eiling5 The w'man manager. Paul
%hapman, Publishing Ltd., L'nd'n.
27
Masitah M'hd. Yatim (6;;7, 0mpl'!ment '" w'men and "amil! de?el'pment.
Pr'$eedings '"
the %'ll'Euium P'pulati'n M'?ements, 0$'n'mi$ De?el'pment and "amil! %hange,
pp. 6*)#66=.
M'msen A (6;;6, W'men and de?el'pment in the Third W'rld. .'utledge, New Y'rk.
P'well 3N, 3ra?es LM (7**), W'men and men in management. Sage Publi$ati'n, L'nd'n.
.ahmah smail, :aini Mahbar (6;;<, Wanita dan pekerjaan. Penerbit 8ni?ersiti &ebangsaan
Mala!sia, -angi.
Siti 1asimah, %abaran Wanita -ekerja!a Dalam Menguruskan .umahtangga5 Satu &ajian
Dalam
&alangan Sta" Fakulti Pendidikan 8TM. 8ni?ersiti Tekn'l'gi Mala!sia.
28
LAMPIRAN