Anda di halaman 1dari 31

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 1

Tema : Aktiviti Keluarga

Tajuk : Berhemah di Laman
Idaman

Sistem Bahasa:
kata nama am konkrit,
kata ganti nama tunjuk

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:
Kasih sayang

KBT :
KB Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan,
Mengkategorikan
KP Interpersonal, Verbal-
linguistik,
BCB Bacaan Intensif
Kontekstual

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat secara mekanis dengan
betul dan kemas.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.2.6 Mendengar, memahami, dan
menyebut jenis-jenis ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul dan
tepat.


2.2.3 Membaca dan memahami ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.


3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dengan betul dan
kemas.

5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata nama am konkrit dan penjodoh
bilangan dengan betul mengikut
konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks.


Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Satu
Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu
Kemahiran Menulis
- Kelompok SatuMINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 2

Tema : Aktiviti Keluarga

Tajuk : Seronoknya Membaca

Sistem Bahasa:
Penjodoh Bilangan

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:
Kerajinan, Hemah Tinggi,
Kerjasama

KBT :
KB Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan, Mengecam
KP Interpersonal, Visual-ruang,
Muzik
BCB
Kontekstual

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.


2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul3.2 Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.3.1 Mendengar, memahami dan
memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.


2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.


3.2.7 Menulis ayat majmuk secara
mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul dan kemas.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik
lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian secara didik
hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
nama am konkrit dan penjodoh bilangan
dengan betul mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Satu
Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu
Kemahiran Menulis
- Kelompok Satu

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 3

Tema : Aktiviti Keluarga

Tajuk : Melancong dengan
Keluarga

Sistem Bahasa:
Kata nama khas tak hidup

Ilmu:
Sejarah

Nilai Murni:
Kasih Sayang, Baik Hati

KBT :
KB Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan, Membuat
gambaran mental, Mengenal
pasti, Menyusun urutan
KP Kinestetik, Verbal-linguistik
BCB Bacaan Intensif
Kontekstual

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.


2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
3.3 Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.


4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.3.1 Mendengar, memahami dan
memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.


2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


3.3.3 Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan yang
bertumpu dan bercapah dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis
dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas serta susunan idea yang tepat
semasa bercerita secara didik hibur.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
nama khas tak hidup dengan betul
mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Satu
Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu

Kemahiran Menulis
- Kelompok Tiga
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 4

Tema : Amalan Kesihatan dan
Kebersihan

Tajuk : Amalan Hidup Sihat

Sistem Bahasa:
Kata ganti nama tunjuk

Ilmu:
Pendidikan Kesihatan

Nilai Murni:
Kerajinan, Kebersihan Fizikal
Mental

KBT :
KB Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan, Mengecam,
Menganalisis
KP Verbal-linguistik, Muzik,
Meramal
BCB Mendengar dengan cekap
Kontekstual

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.


2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


3.4 Menulis imlak dengan tepat.4.1 Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.3.2 Mendengar, memahami dan
memberikan respons terhadap soalan
tanpa kata tanya secara lisan dengan
betul.


2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.


3.4.1 Menulis perkataan berimbuhan
pinjaman dengan ejaan yang tepat secara
imlak

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik
lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian secara didik
hibur.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama tunjuk dengan betul mengikut
konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Satu
Kemahiran Membaca
- Kelompok Dua
Kemahiran Menulis
- Kelompok DuaMINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 5

Tema : Amalan Kesihatan dan
Kebersihan

Tajuk : Bersih dan Sihat

Sistem Bahasa:
Kata hubung pancangan
keterangan, Kata kerja pasif

Ilmu:
Pendidikan Kesihatan

Nilai Murni:
Berdikari, Kebersihan Fizikal
Mental

KBT :
KB Menjanakan idea, Membuat
urutan, Membuat andaian,
Menganalisis
KP
BCB
Kontekstual Mengaplikasikan,
Memindahkan
Konstruktivisme Menerangkan
dan menjelaskan idea

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.


2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


3.3 Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.3.3 Mendengar, memahami dan
memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang betul
mengikut urutan.


2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan untuk menjana idea
dengan betul.3.3.4 Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan betul.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik
lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian secara didik
hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Satu
Kemahiran Membaca
- Kelompok Dua
Kemahiran Menulis
- Kelompok Tiga
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 6 & 7

Tema : Amalan Kesihatan dan
Kebersihan

Tajuk : Pendidikan Kesihatan

Sistem Bahasa:
Kata adjektif, Kata penguat

Ilmu:
Pendidikan Kesihatan, Sains dan
Teknologi

Nilai Murni:
Kebersihan Fizikal Mental

KBT :
KB Menghubungkaitkan,
Mengecam, Menaakul, Menyusun
mengikut urutan, Mengitlak,
Memadankan
KP Interpersonal
BCB Bacaan Intensif, Mencatat
nota
Kontekstual
Menghubungkaitkan
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.


2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.


2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


3.5 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.


3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.


2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.


2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.


3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber.


3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang gramatis.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu
Kemahiran Membaca
- Kelompok Dua
Kemahiran Menulis
- Kelompok TigaKemahiran Menulis
- Kelompok TigaMINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 8

Tema : Sentiasa Selamat

Tajuk : Sentiasa Awasi Diri

Sistem Bahasa:
Kata nama khas tak hidup, Kata
adjektif, Kata penguat

Ilmu:
Pendidikan Keselamatan Jalan
Raya, Sains dan Teknologi

Nilai Murni:
Keberanian, Rasional,

KBT :
KB Menghubungkaitkan,
Mengecam, Menganalisis,
Memadankan
KP Interpersonal
BCB Bacaan Intensif,
Mendengar aktif
Kontekstual
Menghubungkaitkan
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.


2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.


3.4 Menulis imlak dengan tepat.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang sesuai
dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada bahan
prosa dengan betul.3.4.2 Menulis frasa dan ayat yang ada
perkataan berimbuhan pinjaman dengan
ejaan dan tanda baca yang tepat secara
imlak

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
nama khas tak hidup dengan betul
mengikut konteks.


5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Tiga
Kemahiran Menulis
- Kelompok Dua
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 9

Tema : Sentiasa Selamat

Tajuk : Sediakan Payung
sebelum Hujan

Sistem Bahasa:
Kata hubung pancangan
keterangan

Ilmu:
Pendidikan Keselamatan Jalan
Raya, Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:
Semangat Bermasyarakat,
Rasional,

KBT :
KB Menghubungkaitkan,
Mengenal pasti, Menganalisis,
Menaakul, Membuat urutan
KP Verbal-linguistik
BCB Bacaan Intensif
Kontekstual Memindahkan
maklumat, mengaplikasikan
Konstruktivisme
Mengembangkan idea dengan
persekitaran

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.


2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.


3.3 Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri orang
dan kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.


2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.3.3.4 Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan betul.

4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas secara
didik hibur serta memahami maksud sajak
tersebut.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Tiga
Kemahiran Menulis
- Kelompok Tiga


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 10

Tema : Sentiasa Selamat

Tajuk : Beringat sebelum Kena

Sistem Bahasa:
Kata bantu

Ilmu:
Pendidikan Keselamatan Jalan
Raya,

Nilai Murni:
Keberanian

KBT :
KB Menghubungkaitkan,
Menaakul, Menjanakan idea
KP Verbal-linguistik,
Interpersonal
BCB
Kontekstual Memindahkan
maklumat, Memindahkan
Konstruktivisme

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.


2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.


3.3 Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri orang
dan kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.


2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.3.3.4 Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan betul.

4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas secara
didik hibur serta memahami maksud sajak
tersebut.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Tiga
Kemahiran Menulis
- Kelompok TigaMINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 11

Tema : Masyarakat Penyayang

Tajuk : Program Khidmat
Masyarakat

Sistem Bahasa:
Kata perintah

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:
Kasih sayang, Semangat
bermasyarakat

KBT :
KB Menghubungkaitkan,
Membuat gambaran mental,
Menjanakan idea, Menganalisis,
Menyesuaikan
KP Verbal-linguistik, Muzik,
Kinestetik
BCB
Kontekstual Memindahkan
maklumat,
Konstruktivisme

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.


3.3 Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.


5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
yang mengandungi wacana.


2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara kreatif.


3.3.4 Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan betul.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu
yang mengandungi nilai dan pengajaran
yang dipersembahkan melalui nyanyian
secara didik hibur.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Tiga
Kemahiran Membaca
- Kelompok TigaKemahiran Menulis
- Kelompok Tiga
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 12

Tema : Masyarakat Penyayang

Tajuk : Khidmat Rakan Sebaya

Sistem Bahasa:
Kata pemeri. Kata kerja pasif

Ilmu:
Pendidikan Kesihatan

Nilai Murni:
Kerjasama, Kebersihan fizikal dan
mental

KBT :
KB Menghubungkaitkan,
Menilai, Menjanakan idea,
Menganalisis
KP
BCB Bacaan intensif
Kontekstual Memindahkan
maklumat,
Konstruktivisme
Mengaplikasikan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.


3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang
dilihat dan yang ditonton dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.


2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal pasti
nilai murni.


3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk surat, laporan dan
cerita dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut konteks.


5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Tiga

Kemahiran Membaca
- Kelompok TigaKemahiran Menulis
- Kelompok Empat


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 13

Tema : Masyarakat Penyayang

Tajuk : Skuad Prihatin

Sistem Bahasa:
Imbuhan akhiran dan apitan pada
kata kerja

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:
Kerjasama, Kebersihan fizikal,
Kasih sayang

KBT :
KB Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea, Membuat
gambaran mental
KP Verbal-linguistik
BCB Bacaan intensif
Kontekstual Mengaplikasikan
Konstruktivisme Menyampaikan
idea baharu

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.


2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.


3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.


4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.


5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.


1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.


2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.


3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan kesantunan
berbahasa.

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat
menggunakan bahasa yang indah dan
ayat yang gramatis serta bahasa badan
yang sesuai semasa bercerita secara didik
hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan
apitan pada kata kerja, kata nama dan
kata adjektif serta imbuhan pinjaman
dengan betul dalam pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua
Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu
Kemahiran Menulis
- Kelompok Empat


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 14

Tema : Kenali Warisan Bangsa

Tajuk : Irama Warisan

Sistem Bahasa:
Imbuhan apitan pada kata kerja
dan kata nama

Ilmu:
Sejarah

Nilai Murni:
Patriotisme

KBT :
KB Mengenal pasti,
Mensintesis, Menganalisis
KP
BCB Bacaan intensif
Kontekstual Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasikan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul3.7 Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.


5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.


1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada media cetak
dalam bentuk pengumuman dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.


2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.


3.7.1 Menghasilkan rangka pendahuluan,
isi dan penutup dalam penulisan kreatif
dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan
apitan pada kata kerja, kata nama dan
kata adjektif serta imbuhan pinjaman
dengan betul dalam pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu
Kemahiran Menulis
- Kelompok Empat
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 15

Tema : Kenali Warisan Bangsa

Tajuk : Serupa tetapi Berbeza

Sistem Bahasa:
Imbuhan apitan pada kata adjektif

Ilmu:
Sejarah

Nilai Murni:
Semangat bermasyarakat

KBT :
KB Mengenal pasti,
Menjanakan idea, Menganalisis,
Mengecam
KP Verbal-linguistik
BCB Bacaan intensif
Kontekstual
Konstruktivisme
Mengembangkan idea

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.


2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan betul.4.4 Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.


1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.


2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.

4.4.2 Membina dan memahami sajak
secara terkawal dan mendeklamasikannya
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan
apitan pada kata kerja, kata nama dan
kata adjektif serta imbuhan pinjaman
dengan betul dalam pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua
Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu

Kemahiran Menulis
- Kelompok Dua
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 16 & 17

Tema : Kenali Warisan Bangsa

Tajuk : Unik dan Kreatif

Sistem Bahasa:
kata adjektif, kata penguat, kata
ganda separa

Ilmu:
Sejarah

Nilai Murni:
Semangat bermasyarakat

KBT :
KB Mensintesis, Menjanakan
idea, Menganalisis, Mengecam,
Menaakul, Mengumpul dan
mengelas
BCB Bacaan intensif
Konstruktivisme
Mengembangkan idea
KMd Meramal
PAK Akses Kendiri

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


3.7 Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.


1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.


2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.


3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan
betul.


3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang gramatis.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Dua
Kemahiran Menulis
- Kelompok EmpatKemahiran Menulis
- Kelompok TigaMINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 18

Tema : Pertanian dan
Penternakan

Tajuk : Kemajuan Pertanian

Sistem Bahasa:
Kata majmuk

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:
Kerajinan

KBT :
KB Menjanakan idea, Menyusun
urutan, Mengenal pasti
BCB Bacaan intensif
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan
Kontekstual Memindahkan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.


2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


3.5 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.


1.3.1 Mendengar, memahami dan
memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.


2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan untuk menjana idea
dengan betul.3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata
majmuk bentuk yang telah mantap dengan
betul dalam pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Satu
Kemahiran Membaca
- Kelompok Dua
Kemahiran Menulis
- Kelompok Tiga

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 19

Tema : Pertanian dan
Penternakan

Tajuk : Perkembangan
Penternakan

Sistem Bahasa:
Ayat tunggal

Ilmu:
Sains dan Teknologi

Nilai Murni:
Kerajinan

KBT :
KB Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea, Menilai,
Mengumpul dan mengelas
KP Verbal-linguistik,
Interpersonal
BCB Bacaan intensif,
Perbincangan
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.


2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


3.7 Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai situasi.


1.3.2 Mendengar, memahami dan
memberikan respons terhadap soalan
tanpa kata tanya secara lisan dengan
betul.


2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.


3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan
betul.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai

5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek dan
predikat yang betul dalam pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Satu
Kemahiran Membaca
- Kelompok Dua
Kemahiran Menulis
- Kelompok Empat

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 20 & 21

Tema : Pertanian dan
Penternakan

Tajuk : Hasil Serba Guna

Sistem Bahasa:
Ayat tunggal, kata bantu, kata
perintah, kata pemeri

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:
Kerajinan

KBT :
KB Menghubungkaitkan,
Mengitlak, Mensistesis,
Menganalisis
KP Interpersonal
BCB Bacaan intensif,
Kontekstual
Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.


2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.


3.3 Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai situasi.


1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.


2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada bahan
prosa dengan betul.3.3.3 Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan yang
bertumpu dan bercapah dengan betul.


3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang gramatis.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek dan
predikat yang betul dalam pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Tiga
Kemahiran Menulis
- Kelompok TigaKemahiran Menulis
- Kelompok TigaMINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 22

Tema : Potret Malaysia

Tajuk : Pekerti Mulia Amalan Kita

Sistem Bahasa:
Kata adjektif , kata penguat, Ayat
Aktif

Ilmu:
Pendidikan Moral

Nilai Murni:
Kerjasama, Kasih sayang,
Hormat-menghormati

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mensistesis, Mengecam
KP Verbal-linguistik
BCB Bacaan imbasan
Kontekstual Mengalami,
Mengaplikasikan
Konstruktivisme Mengembang
idea

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.


2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.


3.3 Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai situasi.


1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang sesuai
dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.
.


3.3.4 Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan betul.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.

5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Tiga
Kemahiran Menulis
- Kelompok Tiga


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 23

Tema : Potret Malaysia

Tajuk : Cinta akan Negara

Sistem Bahasa:
Ayat Pasif

Ilmu:
Pendidikan Moral

Nilai Murni:
Patriotisme, Hemah tinggi

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mensistesis, Membuat urutan,
Menganalisis
KP Verbal-linguistik,
Interpersonal
BCB Mencatat nota
Kontekstual Memindahkan
maklumat

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.


2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.


3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai situasi.


1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri orang
dan kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.


2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
bahan prosa untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk puisi dengan
betul.
.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk surat, laporan dan
cerita dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas, dan
bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Tiga
Kemahiran Menulis
- Kelompok Empat
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 24

Tema : Potret Malaysia

Tajuk : Negaraku Terbilang

Sistem Bahasa:
Kata kerja pasif

Ilmu:
PendidikanAlam Sekitar

Nilai Murni:
Patriotisme,

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mengecam, Menganalisis
KP Verbal-linguistik,
BCB Bacaan intensif, Bacaan
imbasan
Kontekstual Mengaplikasikan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.


3.8 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan betul.5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.


1.4.4 Menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan
kata dan bahasa badan yang sesuai dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila


2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.


2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara kreatif.

.
3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua
Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu
Kemahiran Membaca
- Kelompok TigaKemahiran Menulis
- Kelompok Dua


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 25

Tema : Ekonomi Berwawasan

Tajuk : Sumber Pendapatan

Sistem Bahasa:
Kata kerja pasif

Ilmu:
Ekonomi

Nilai Murni:
Kerajinan

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mengecam, Membandingkan dan
membezakan, Menyusun urutan
BCB Bacaan imbasan,
Mencatat nota, Membuat rujukan
Kontekstual
Menghubungkaitkan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.


3.5 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.


1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
yang mengandungi wacana.


2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal pasti
nilai murni.

.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama tunjuk dengan betul mengikut
konteks.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Tiga
Kemahiran Membaca
- Kelompok TigaKemahiran Menulis
- Kelompok Tiga

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 26 & 27

Tema : Ekonomi Berwawasan

Tajuk : Pengusaha Berwawasan

Sistem Bahasa:
Kata hubung pancangan
keterangan, ayat aktif dan ayat
pasif

Ilmu:
Ekonomi

Nilai Murni:
Kerajinan, Kasih sayang

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mengecam, Menganalisis,
Menaakul
KP Verbal-linguistik,
BCB Bacaan
Konstruktivisme
Mengembangkan idea,
Menghubungkaitkan
KMD Menggunakan imaginasi
dan kreativiti

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.


3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.


5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai situasi.


1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang
dilihat dan yang ditonton dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara kreatif.

.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan kesantunan
berbahasa.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Tiga
Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu

Kemahiran Membaca
- Kelompok TigaKemahiran Menulis
- Kelompok Empat
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 28

Tema : Ekonomi Berwawasan

Tajuk : Mengurus Wang

Sistem Bahasa:
Kata bantu

Ilmu:
Ekonomi

Nilai Murni:
Berdikari,

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mengecam, Mengitlak
KP Interpersonal
BCB Bacaan luncuran, Bacaan
imbasan, Perbincangan
Konstruktivisme Menilai dan
menaksir

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.


2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.


3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.


2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.


3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk surat, laporan dan
cerita dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.


3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang gramatis.
.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.
Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua
Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu
Kemahiran Menulis
- Kelompok EmpatKemahiran Menulis
- Kelompok Tiga

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 29

Tema : Bumi Indah Rakyat
Bertuah

Tajuk : Manusia dan Alam Sekitar

Sistem Bahasa:
Imbuhan apitan, Imbuhan
pinjaman

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:
Kesyukuran, Patriotisme

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mengecam, Menghubungkaitkan
KP Verbal-lingusitik
BCB Bacaan intensif
Kontekstual Memindahkan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.


1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada media cetak
dalam bentuk pengumuman dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.


2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk surat, laporan dan
cerita dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.

5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan
apitan pada kata kerja, kata nama dan
kata adjektif serta imbuhan pinjaman
dengan betul dalam pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Satu

Kemahiran Menulis
- Kelompok Empat

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 30

Tema : Bumi Indah Rakyat
Bertuah

Tajuk : Lestarikan Alam

Sistem Bahasa:
Kata hubung pancangan
keterangan, Kata ganda separa
berimbuhan

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar, Sains

Nilai Murni:
Kesyukuran, Patriotisme

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mensintesis, Membuat inferens,
Mengecam, Memahami
KP Interpersonal
Kontekstual Memindahkan,
Mengaplikasikan
Konstruktivisme
Mengaplikasikan,
Mengembangkan idea dengan
persekitaran

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.


2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


3.7 Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.


5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.


1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.


2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.


3.7.1 Menghasilkan rangka pendahuluan,
isi dan penutup dalam penulisan kreatif
dengan betul.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Dua
Kemahiran Menulis
- Kelompok EmpatMINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 31

Tema : Bumi Indah Rakyat
Bertuah

Tajuk : Sayangi Alam Sekitar

Sistem Bahasa:
Kata majmuk

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar, Sains

Nilai Murni:
Kesyukuran, Patriotisme

KBT :
KB Menjanakan idea, Merumus,
Mengecam, Menaakul
BCB Bacaan intensif,
Perbincangan, Menulis
perenggan, Bacaan luncuran

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.


3.7 Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.


5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.


1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.


2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada bahan
prosa dengan betul.3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan
betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata
majmuk bentuk yang telah mantap dengan
betul dalam pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Tiga
Kemahiran Menulis
- Kelompok Empat


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 32

Tema : Meneroka Sains dan
Teknologi

Tajuk : Sains dalam kehidupan

Sistem Bahasa:
Kata Adjektif, Kata Penguat, Kata
hubung pancangan keterangan

Ilmu:
Sains

Nilai Murni:
Kesyukuran, Patriotisme

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mengecam, Mensintesis,
Menganalisis
BCB Bacaan intensif,
KMD Meramalkan
Kontekstual Memindahkan
maklumat
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.


2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.


3.5 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.


2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua
Kemahiran Membaca
- Kelompok Tiga
Kemahiran Menulis
- Kelompok Tiga
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 33

Tema : Meneroka Sains dan
Teknologi

Tajuk : Teknologi Semakin
Canggih

Sistem Bahasa:
Ayat tunggal dengan peluasan
subjek dan predikat

Ilmu:
Sains, Perbankan

Nilai Murni:
Kesyukuran, Patriotisme

KBT :
KB Menjanakan idea,
Mengecam, Mereka cipta,
Menganalisis
KP Interpersonal
BCB Perbincangan
Kontekstual Memindahkan
Konstruktivisme
Mengembangkan idea

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.


3.7 Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.


5.3 Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai situasi.1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada media cetak
dalam bentuk pengumuman dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.


2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
bahan prosa untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk puisi dengan
betul.


3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan
betul.
.
5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek dan
predikat yang betul dalam pelbagai situasi.Kemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok Tiga
Kemahiran Menulis
- Kelompok Empat

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 34

Tema : Meneroka Sains dan
Teknologi

Tajuk : Bijak Mencipta

Sistem Bahasa:

Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:
Kasih sayang

KBT :
KB Membandingkan dan
membezakan, Merumus,
Membuat inferens,
Menghubungkaitkan
KP Interpersonal
BCB Perbincangan
Konstruktivisme
Mengembangkan idea dengan
persekitran, Menilai

EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK
- Keusahawanan


1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.


3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.


2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal pasti
nilai murni.


3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang gramatis.
.
4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuaiKemahiran Mendengar & Bertutur
- Kelompok Dua

Kemahiran Membaca
- Kelompok TigaKemahiran Menulis
- Kelompok Tiga