Anda di halaman 1dari 9

Tugasan PT 3 Sejarah

Draf awal huraian - jangan salin bulat-bulat. ini cadangan saya sahaja
1. Tajuk rencana - Perpaduan kaum di Malaysia
2. Nama penulis Nama kita
!. "si kandungan# bahagikan isi kandungan berdasarkan k$nstruk yang dikehendaki
%a& Pengenalan
Perpaduan b$leh ditakrifkan sebagai satu pr$ses yang menyatupadukan angg$ta
masyarakat dan negara seluruhnya melalui ide$l$gi negara supaya tiap-tiap angg$ta
masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan
kebangsaan dalam kalangan mereka. Perpaduan masyarakat merupakan antara aspek
yang penting dalam membentuk perpaduan negara. Malaysia kini dihuni $leh beberapa
kaum dan etnik yang bersifat majmuk yang membawa kepada wujudnya jurang
perpisahan .
Pada 'aman pemerintahan (ritish di negara ini ) mereka mengamalkan dasar pecah
dan perintah terutama membiarkan penduduk negara ini mengamalkan kegiatan ek$n$mi
masing-masing mengikut k$mp$sisinya. *rang Melayu dibiarkan berada di kampung
yang terlibat dalam bidang pertanian dan penanaman padi serta menangkap ikan
manakala tenaga buruh di ladang diambil dari negara "ndia dan di kawasan l$mb$ng
bijih timah tenaga imigran dari +hina diambil. ,esannya jurang perpaduan mula timbul
disebabkan kegiatan ek$n$mi yang diusahakan di samping tempat tinggal yang berbe'a .
,eadaan ini mengurangkan kebarangkalian penduduk Melayu ) +ina dan "ndia bersama-
sama dalam satu l$kaliti.,esan jangka panjang keadaan ini ialah wujudnya jurang
pemisahan antara kaum.
(ersama-sama dengan kedatangan imigran ini ialah sistem pendidikan mereka yang
dibawa ke negara ini. *rang +ina dan "ndia memiliki sistem sek$lah -ernakular sendiri
yang membawa masuk guru) buku dan sukatan pelajaran dari negara mereka. ,esannya
di negara ini telah wujud satu sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat sek$lah aliran
agama ) "nggeris) +ina ) Tamil dan aliran Melayu. ,esan langsung wujudnya sistem
pendidikan 'aman (ritish ini menyebabkan terhalangnya pr$ses asimilasi yang b$leh
memungkinkan pergaulan kaum dapat dilakukan dengan sempurna.
Penaklukan .epun di Tanah Melayu pada Perang Dunia ,edua iaitu pada 1/01-
1/01 juga tak kurang mendatangkan kesan yang hebat ke atas hubungan integrasi kaum
di negara ini. Pihak .epun pula mengamalkan dasar anti-+ina dan pr$-Melayu yang
ternyata mengeruhkan lagi keadaan semasa dengan menyebabkan timbulnya perasaan
benci dan prasangka buruk masyarakat +ina terhadap $rang Melayu. *rang +ina
bertindak mengambil kesempatan utuk membalas dendam dengan mengangg$tai (intang
Tiga atau lebih dikenali sebagai Parti ,$munis Malaya %P,M& dalam temp$h masa .epun
menyerah kalah dan sebelum kedatangan kembali pihak (ritish. ,etika inilah berlakunya
keganasan 10 hari seperti membunuh) menculik) membakar masjid dan bangunan sebagai
cara membalas dendam . ,eadaan ini menyebabkan berlakunya persengketaan kaum
antara $rang Melayu dan $rang +ina. 2ebih memburukkan lagi keadaan adalah apabila
kebanyakan $rang +ina terlibat dalam pergerakan P,M manakala $rang Melayu
kebanyakannya merupakan angg$ta pasukan keselamatan ketika 'aman darurat pada
1/03-1/45.
6emasa kempen Pilihan 7aya 1/4/) cal$n-cal$n pilihan raya serta ahli-ahli p$litik
dari kalangan parti pembangkang) telah membangkitkan s$al-s$al (angsa Malaysia
berkaitan dengan Bahasa Kebangsaan %(ahasa Melayu&) kedudukan istimewa $rang
Melayusebagai %Bumiputera& dan hak kerakyatan $rang bukan Melayu. 8al ini telah
memberi kesempatan kepada ahli-ahli p$litik yang ingin mendapatkan faedah dalam
pilihanraya.
Pada pilihanraya umum 1/4/ Parti Perikatan yang diangg$tai $leh %UMNO-
MCA-MIC& telah gagal memper$lehi maj$riti 29! diparlimen) walaupun masih berjaya
membentuk kerajaan persekutuan. 8al ini disifatkan $leh parti pembangkang sebagai satu
kemenangan yang besar buat mereka. .umlah kerusi yang dimenanginya dalam e!an
"akyat %Parlimen& telah menurun daripada 3/ kerusi pada tahun 1/40 kepada 44 kerusi
pada tahun 1/4/.Parti #erakan "akyat Malaysia %:erakan&) Parti Tin$akan
em%kratik %D;P& dan Parti Pr%gresi& "akyat %PPP& menang 21 buah kerusi dalam
e!an "akyat manakala PAS menang 12 kerusi.
Pihak pembangkang yang memper$leh pencapaian gemilang dalam pilihanraya
telah meraikan kemenangan mereka pada 11 Mei 1/4/. Perarakan tersebut sebenarnya
tidak berm$tif untuk menimbulkan isu perkauman. Malah terdapat segelintir pengikut
perarakan telah mengeluarkan sl$gan-sl$gan sensitif berkenaan isu perkauman semasa
mengadakan perarakan di jalan-jalan raya di sekitar Kuala 'umpur. Perarakan turut
dijalankan pada 12 Mei 1/4/ di mana kaum +ina berarak menerusi kawasan Melayu)
mel$ntar penghinaan sehingga mend$r$ng kepada kejadian tersebut. Pihak pembangkang
yang sebahagian besar darinya kaum +ina dari em%(rati( A(ti%n Party dan
#erakanyang menang) mendapatkan permit p$lis bagi perarakan kemenangan melalui
jalan yang ditetapkan di Kuala 'umpur. (agaimanapun perarakan melenc$ng dari
laluan yang ditetapkan dan melalui kawasan Melayu Kampung Baru) meny$rak
penduduk di situ. 6esetengah penunjuk perasaan membawa penyapu) kemudiannya
dikatakan sebagai simb$l menyapu keluar $rang Melayu dari ,uala 2umpur) sementara
yang lain meneriak sl$gan mengenai tengelamnya kapal Perikatan . *rang Melayu
memandang perisitiwa ini sebagai kaduk naik junjung. Natijahnya berlaku kemarahan
yang meluap-luap dalam kalangan $rang Melayu sehingga menumpahkan darah .Maka
berlakulah kejadian yang dinamakan Tragedi 1! Mei 1/4/. ,epanasan isu ini cepat
menular sehingga ke seluruh negara dalam masa yang begitu singkat sahaja.
Perpaduan negara ini juga diuji dengan pelbagai isu berkaitan dengan agama dan
s$al hak kerakyatan dan beberapa isu sensitif lain yang mampu menjejaskan perpaduan
kaum di negara ini . "anya dibawa dan dimainkan $leh beberapa badan bukan kerajaan
yang cuba mendapatkan nama dalam usaha mendapatkan s$k$ngan berterusan sehingga
ke tarikh pilihanraya akan datang. .ika dibiarkan begitu sahaja tanpa diselesaikan atau
dirungkai terlebih awal hal ini mampu mer$bek perpaduan kaum sedia ada pada masa
sekarang.
%b& ,epentingan perpaduan kaum
Perpaduan dalam kalangan pelbagai etnik di negara kita haruslah dikekalkan
untuk menjamin keselamatan negara agar kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini
berkekalan .8al ini adalah untuk mengelakkan berulangnya perkara yang tidak diingini
seperti rusuhan kaum pada 1! mei 1/4/ yang telah berlaku di negara kita. ,esan daripada
rusuhan ini kita dapat lihat betapa ramai masyarakat negara kita yang mati dalam
peristiwa berdarah ini. *leh itu) perpaduan penting agar kejadian yang sama tidak akan
berulang. Dalam nada yang sama kita akan dapat mengekalkan kestabilan p$litik jika
kejadian rusuhan kaum ini dapat dielakkan $leh semua angg$ta masyarakat yang
memiliki semangat nasi$nalisme dan patri$tik yang tinggi.
6elain itu) keharm$nian ini juga mestilah dikekalkan untuk melahirkan perasaan
cintakan tanah air dan sanggup berk$rban untuk negara kita. Perpaduan dalam kalangan
etnik di negara ini juga akan dapat mengukuhkan lagi keselamatan negara daripada
ancaman luar dan dalam negara. <arganegara yang memiliki semangat nasi$nalisme
akan melahirkan kekuatan dalam mempertahankan negara ini daripada campurtangan
kuasa luar seterusnya memelihara kedaulatan negara ini dan mengekalkan kemerdekaan
negara ini seterusnya.
Perpaduan negara yang jitu juga dapat membina sebuah masyarakat yang saling
mengh$rmati antara satu sama lain disebabkan fakt$r rasa bersama dan kekitaan yang
lahir dalam jiwa seluruh angg$ta masyarakat. 6ifat dengki dan khianat akan terlebur
begitu sahaja jika semua angg$ta masyarakat memiliki sifat saling mengh$rmati yang
dipupuk sejak kita kecil lagi.
%c& =akt$r yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum % pilih ! sahaja &
Peristiwa 1! Mei telah menjadi catatan sejarah yang suram di negara ini. 8al ini
demikian kerana peristiwa ini memperlihatkan bahawa hubungan kaum akan menjadi
rapuh jika ada tindakan luar batasan dilakukan dan tindakan mencegah tidak dilakukan
dengan secukupnya. Peristiwa berdarah ini menjadi iktibar bahawa perpaduan kaum
b$leh menjadi b$m jangka yang b$leh meletup pada bila-bila masa memandangkan
terdapat sebahagian angg$ta masyarakat yang gemar menjaja isu sensitif bagi meraih
s$k$ngan p$litik mudah untuk bangsa mereka. 6elepas kejadian ini lahir kesedaran untuk
menyatupadukan kaum di negara ini dengan terbentuknya 7ukun Negara yang menjadi
satu identiti bagi semua angg$ta masyarakat. Dalam masa yang sama kekurangan $rang
Melayu dalam bidang ek$n$mi cuba diselesaikan dengan pelaksanaan Dasar >k$n$mi
(aru yang dilancarkan pada 1/?5.
7entetan peristiwa tersebut juga telah terbentuknya M;:>7;N pada 1? Mei 1/4/
yang berfungsi sebagai pengembali keamanan dan undang-undang negara@ penentu
pentadbiran yang licin dan sempurna@ dan pengembali keharm$nian dan kepercayaan
antara kaum. M;:>7;N didapati berjaya mengembalikan keamanan kepada negara
selepas dua tahun ditubuhkan. 6eterusnya) pada tahun 1/4/ juga) .abatan Perpaduan
Negara%.PN& dan Majlis Muhibah Negara%MMN& telah dibentuk. .PN yang diketuai Tan
6ri M$hd :ha'ali 6hafie telah ditubuhkan untuk membantu kerajaan menggerakkan dan
membimbing rakyat ke arah perpaduan negara. MMN pula ditubuhkan pada 13 .ulai
1/4/ bertujuan memulihkan kepercayaan dan keyakinan antara kaum) mengkaji dan
mengatasi masalah untuk menghapuskan perselisihan faham) membantu dan menyusun
kerja-kerja sukarela. MMN dan .PN telah digabungkan pada 1.anuari 1/?2 menjadi
,ementerian Perpaduan Negara yang kini bergelar ,ementerian Perpaduan Negara dan
Pembangunan Masyarakat yang ditugaskan untuk mengendalikan akti-iti-akti-iti
berc$rak muhibah untuk masyarakat yang berbilang kaum
Penubuhan parti p$litik di negara kita sebenarnya bermula pada 1/05 apabila
kesedaran p$litik mula mel$njak hasil pengenalan Malayan Ani$n $leh "nggeris di
negara ini. Penubuhan AMN* ) M+; dan M"+ pada awalnya bermaksud untuk
membela masyarakat atau kaum masing-masing dalam bidang p$litik) ek$n$mi dan
s$sial. Perpaduan kaum mula dibentuk apabila Parti Perikatan mula ditubuhkan hasil
gabungan AMN*)M+; dan M"+ yang merapatkan hubungan antara $rang Melayu)
+ina dan "ndia dalam bidang p$litik dalam usaha memuju kerjasama kaum ke arah
mencapai kemerdekaan. Pr$ses ini dilakkukan mulai 1/03 hinggalah 1/14 . Dapat
dilihat pada masa ini kesedaran pentingnya perpaduan kaum dibentuk bagi menjamin
keadaan negara yang aman dan damai dengan penduduknya dapat bekerjasama antara
satu sama lain.
,erajaan telah merangka Dasar Pendidikan ,ebangsaansebagai landasan
mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Penyata 7a'ak dan *rdinan Pelajaran
yang telah termaktub sebelum merdeka telah disemak semula menghasilkan 2ap$ran
7ahman Talib dan seterusnya dimaktubkan dalam ;kta Pelajaran) 1/41 merupakan
antara usaha awal kerajaan dalam sekt$r Pendidikan. Matlamat Dasar Pendidikan
,ebangsaan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam
jangka pendek dan panjang demi melahirkan masyarakat yang bersatu padu)
berdisiplin dan terlatih. ;ntara strategi yang dirancang untuk mencapai matlamat
Dasar Pendidikan ,ebangsaan ialah menjadikan (ahasa ,ebangsaan bahasa
pengantar yang utama) mengadakan kurikulum yang sama dan ber$rientasikan
Malaysia bagi semua jenis sek$lah) mewujudkan sistem peperiksaan yang sama dan
sebagainya.
%d& +abaran untuk mengekalkan perpaduan kaum % pilih ! sahaja &
+abaran kepentingan etnik dari aspek p$litik iaitu p$litik perkauman b$leh
menimbulkan perasaan kurang senang hati dan mengukuhkan semangat perkauman jika
sesuatu tindakan diambil tanpa mendapat kata sepakat $leh semua pihak. "su-isu
perkauman seperti bahasa) kebudayaan) pendidikan) agama) kerakyatan) dan ek$n$mi jika
dipergunakan untuk tujuan berp$litik) pastinya) ia tidak akan menyumbang ke arah
masyarakat yang bersatu padu."anya ditambah lagi dengan usaha parti tertentu yang
mengemukakan ide$l$gi Malaysian Malaysia bagi mendapatkan hak yang sama rata
dalam kalangan penduduk di negara ini.6ekali pandang ianya merupakan suatu isu yang
kecil tetapi sebenarnya isu ini berlawanan dengan k$ntrak s$sial yang dibuat sebelum
negara ini mencapai kemerdekaan.
6ejak 'aman penjajahan lagi) masalah integrasi telah wujud terutamanya semasa
penjajahan (ritish. Mereka menjalankan dasar Bdi-ide and ruleC iatu dasar pecah dan
perintah agar dapat memerintah dan mengekspl$itasi ek$n$mi negara. Dasar ini jugalah
yang memisahkan kaum-kaum utama negara ini mengikut bidang ek$n$mi yang
dijalankan. Masyarakat melayu mengendalikan pertanian dan ditempatkan di kawasan
luar (andar iaitu di kamp$ng-kampung. Masyarakat +ina ditempatkan dil$mb$ng-
l$mb$ng bijih timah dan bandar-bandar kerana akti-iti perl$mb$ngan dan perdagangan
yang dijalankan mereka. Manakala masyarakat "ndia pula ditempatkan di lading-ladang
getah. Perubahan fungsi ini telah menyebabkan ketiga-tiga kaum ini terpisah dan
hubungan semakin terhada dan menjadi bertambah renggang.
+abaran dari segi ek$n$mi yang paling nyata ialah perbe'aan dari segi pekerjaan di
mana perbe'aan ini diwujudkan $leh pihak (ritish melalui pecah dan perintah
sepertimana dinyatakan sebelum ini. Masalah ini telah mewujudkan perasaan curiga dan
telah mewujudkan jurang ek$n$mi antara kaum-kaum terbabit. ;kibat daripada dasar
yang dicipta $leh (ritish itu) kesannya masih lagi dapat dilihat sampailah sekarang di
mana sekt$r perniagaan masih lagi did$minasi $leh $rang +ina dan kebanyakkan $rang
"ndia masih lagi tinggal di lading-ladang. Perbe'aan pekerjaan ini telah membataskan
interaksi s$sial antara mereka kerana masa banyak diluangkan ditempat kerja dan
sekiranya rakan sekerja terdiri daripada kaum atau etnik yang sama maka interaksi dan
k$munikasi hanya berlaku dan berada dalam lingkungan kaum yang sama sahaja.
,esannya adalah di mana perasaan prasangka dan perkauman akan menjadi semakin kuat
dan menebal di antara sesama kaum terbabit.
6istem persek$lahan yang wujud di negara ini) pada dasarnya berpandukan sistem
(arat yang diperkenalkan $leh pentadbiran (ritish mulai abad ke 1/) Pelajaran +ina telah
memberi kesedaran kebangaaan pemuda pemuda +ina. 6ek$lah +ina bukan hanya
menggunakah bahasa +ina sebagai bahasa pengantar) gurunya datang dari negara +hina)
buku teks diimp$rt dari negara +hina dan berkiblatkan +hina.
6ek$lah Tamil pula menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar yang tunggal.
,ebanyakan sek$lah Tamil terletak di kawasan ladang dan sebahagian besarnya dibiayai
$leh syarikat-syarikat yang memiliki ladang-ladang berkenaan. ,erajaan sebelum
merdeka menganggap sek$lah "nggeris sebagai sistem persek$lahan yang unggul.
,elulusan sek$lah "nggeris terdedah kepada pemikiran (arat. Perbe'aan di antara sek$lah
"nggeris dengan sek$lah-sek$lah lain bukan dari segi bahasa pengantar sahaja) sukatan
pelajaran juga tidak sama dan sek$lah "nggeris juga memberi kesan kepada perpecahan
yang berlaku di dalam masyarakat. .elas sekali) sistem persek$lahan sebelum merdeka
memainkan peranan penting mengekalkan keperibadian satu-satu g$l$ngan etnik dan) di
samping itu) mewujudkan dua g$l$ngan terdidik berpelajaran "nggeris dan berpelajaran
-ernakular yang tidak mempunyai pandangan dunia %w$rld -iew& yang sama. Pihak
"nggeris tidak memberatkan $bjektif perpaduan dalam sistem pelajarannya. Tidak ada
satu dasar pendidikan kebangsaan sepertimana yang kita lihat hari ini. Dang penting bagi
mereka ialah memberi pelajaran kepada seg$l$ngan rakyat untuk memb$lehkan
sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ek$n$mi.
Penyalahgunaan media s$sial telah mula menular sejak akhir-akhir ini. Media s$sial
seperti web dan bl$g serta face b$$k menyebabkan timbulnya kerenggangan kaum
kerana banyak menimbulkan isu sensitif . (eberapa laman web yang bebas bergerak telah
memperkatakan begitu banyak isu bersifat sensiti di samping menaburkan fitnah serta
berita palsu menyebabkan wujudnya keresahan dalam masyarakat di negara ini. (eberapa
kenyataan bersifat rasis dan berunsur perkauman begitu berleluasa pada masa sekarang.
,eadaan ini pula tidak diambil tindakan $leh pihak berkuasa kerana pertindihan tugas
dan bidang kuasa antara badan penguatkuasa dan badan pengawal k$munikasi.
Penyebaran berita palsu dan t$hmahan juga menjadi punca perbalahan dan persengketaan
terhadap angg$ta masyarakat di negara ini. "su kalimah ;llah dalam bible yang
diterbitkan dalam (ahasa Melayu c$nt$hnya menyebabkan berlaku pertentangan
pendapat dalam kalangan rakyat di negara ini. "anya bakal menyebabkan wujudnya rasa
benci dan dendam dalam masyarakat yang mampu mengguggat keamanan negara.
+ampurtangan kuasa luar juga b$leh menlunturkan perpaduan di negara ini.(eberapa
indi-idu yang dikenalpasti sedang berusaha mendapatkan kerjasama daripada ;merika
6yarikat dan ;ustralia dalam usaha mendapatkan s$k$ngan dan d$k$ngan terhadap
permasalahan yang mereka hadapi. ,ehadiran beberapa pemimpin dari luar ini b$leh
dianggap cuba mencampuri urusan negara ini kerana cuba mempertikaikan isu hubungan
sesama jenis dan hak g$l$ngan lesbian) gay dan transgender di negara ini.6egelintir
angg$ta masyarakat juga mengaitkan isu di atas sebagai isu hak asasi manusia di negara
ini. Dengan menjadikan isu ini sebagai isu hak asasi maka ianya mendapat s$k$ngan
sebahagian daripada angg$ta masyarakat.
%e& lang k ah-langkah untuk mengekal dan memantapkan perpaduan kaum di Malaysia
% pilih ! sahaja &
(eberapa kempen dan pr$gram yang dilaksanakan $leh pihak kerajaan mampu
mengekal dan memantapkan perpaduan kaum di negara ini. Pelan Tindakan Perpaduan E
"ntegrasi Nasi$nal telah dirancang $leh .abatan Perpaduan Negara dan "ntegrasi Nasi$nal.
"a merupakan rancangan lima tahun iaitu dari 2551-2515 yang merancang pelbagai usaha
untuk memupuk dan mempertingkatkan perpaduan dan integrasi nasi$nal. Pelan ini
mengandungi pelbagai strategi yang dirancang dari pelabagai aspek seperti strategi
p$litik) ek$n$mi) pendidikan) penggunaan (ahasa ,ebangsaan) ;gama) ,ebudayaan)
"ntegrasi <ilayah) ,eselamatan) Pembangunan ,awasan) Penggunaan Tenaga Manusia)
Media Massa) ,esukanan) Pemasyarakatan Perpaduan) Pertubuhan 6ukarela)
Penyelidikan Dan Penerbitan (ahan (acaan) Pemantauan "su-isu 6emasa dan ,$nflik)
Penubuhan Panel Penasihat Perpaduan Negara %P;N>2& dan .awatankuasa Penasihat
Perpaduan Peringkat Negeri %.,PPN&) pr$gram dan akti-iti perpaduan) 6ek$lah <awasan
dan Pr$gram 2atihan ,hidmat Negara. ,esemua pr$gram) pelan dan akti-iti yang
dirancang telah dijalankan dengan bertujuan supaya masyarakat dapat melibatkan diri dan
memupuk hubungan etnik yang erat antara rakyat di negara ini.
,erajaan melalui ,ementerian Pendidikan Malaysia %,PM& memperkenalkan
pr$gram 7ancangan "ntegrasi Murid Antuk Perpaduan %7"MAP& sejak tahun 1/34.
Pr$gram ini pada awalnya telah dilaksanakan di peringkat sek$lah rendah dan kini
diperluaskan ke semua sek$lah rendah dan menengah pada tahun 2551. ,PM
memandang berat akan pentingnya dijalin hubungan yang rapat antara murid pelbagai
kaum di sek$lah supaya wujud kesefahaman dan perpaduan antara mereka. Dengan
adanya persefahaman dan berbaik sangka maka akan timbul suasana h$rmat-
mengh$rmati terhadap agama) budaya dan adapt resam sesuatu kaum dengan kaum yang
lain. ,PM menyediakan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk bergaul mesra
secara sedar dan terancang. Pr$ses perpaduan ini dapat dipupuk dan dibina agar semangat
tersebut dapat diamalkan dalam masyarakat. Asaha ini dijana semula kea rah
merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan
harm$ni.;ntara akti-iti yang dilaksanakan ialah lawatan sambil belajar) kursus m$ti-asi)
kem perpaduan ) sambutan hari perayaan ) pameran kebudyaan dan persembahan pentas.
6ekiranya isu ini diperinci secara mendalam) kerajaan telah mewajibkan remaja yang
berumur 1? tahun ke atas menyertai Pr$gram 2atihan ,hidmat Negara %P2,N&. M$dul
kenegaraan P2,N sememangnya bertujuan untuk melahirkan semangat perpaduan dalam
sanubari remaja daripada masyarakat majmuk yang merupakan bakal pemimpin negara.
6elaras dengan m$dul kenegaraan) para remaja berbilang kaum berpeluang untuk
bekerjasama bagai aur dengan tebing dan seterusnya perpaduan dapat disemai melalui
akti-iti-akti-iti berkumpulan yang dilaksanakan dalam P2,N. 6esungguhnya) tidak dapat
disangkal bahawa P2,N turut memainkan peranan d$minan dalam ilti'am membentuk
perpaduan kaum.
Perpaduan kaum juga dapat dipupuk melalui akti-iti kemasyarakatan yang
memerlukan setiap kaum mengambil bahagian dalam setiap akti-iti yang dijalankan. +ara
ini dapat memupuk semangat kerjasama dan saling membantu antara satu sama lain
dengan menghapuskan sikap mementingkan diri yang tertanam di dalam jiwa masyarakat
kini. Namun) sikap negati-e masyarakat terutamanya masyarakat yang duduk di bandar
yang hanya bekerja tidak tentu masa dan melakukan kerja sendiri menyebabkan usaha
memupuk semangat perpaduan sukar untuk diterapkan. ;kti-iti memperteguh jalinan
kemesraan harus dijalinkan seperti akti-iti g$t$ng r$y$ng yang memerlukan sumbangan
setiap pihak untuk menjayakan akti-iti tersebut supaya perpaduan secara maksimum
dapat dilahirkan. Pendek kata) akti-iti kemasyarakatan dapat menjadi wadah yang terbaik
bagi memupuk semangat perpaduan yang perlu ada dalam diri setiap rakyat seiring
dengan hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu walaupun
berlainan bangsa mahupun agama
6atu daripada cara mencapai perpaduan di antara kaum ialah menjaga budi bahasa
serta akhlak dalam pergaulan. Perbe'aan agama serta kepercayaan tidak mengurangkan
kepentingan pemupukan budi bahasa. ;dat istiadat adalah peraturan yang sentiasa
dlpatuhi dan diamalkan dalam masyarakat Malaysia terutamanya pada hari perayaan.
;dat istiadat ini mencirikan ,ebudayaan ,ebangsaan. ;ntara hari-hari perayaan yang
sama-sama dih$rmati ialah 8ari ,ebangsaan Malaysia pada !1 *g$s) 8ari Deepa-ali)
Tahun (aru +ina) 8ari 7aya) 6ambutan Maulud Nabi Muhammad s.a.w)
Sl%gan )Malaysia atau F6atu MalaysiaF adalah satu gagasan peribadi yang
diperkenalkan $leh Per$ana Menteri Malaysiakeenam) Datuk 6eri Najib Tun "a*ak
pada 2 ;pril 255/. "ntipati gagasan ini idea satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian
etnik) sub-etnik dan kebudayaan. 6emua pihak mestilah bersama-sama menjayakannya.
Pelaksanaannya bukan dibuat semalaman tetapi secara e-$lusi."a adalah ramuan serta
f$rmula pentadbiran dalam pr$ses negara menuju +a!asan ,-,- serta menjadi
cemerlang) gemilang dan terbilang seperti yang diperjuangkan perdana menteri keempat
dan kelima iaitu Tun Dr Mahathir M%hama$ dan TunAb$ullah Ahma$ Ba$a!i
;spek utama ialah sikap saling h$rmat mengh$rmati dan bersikap menerima di antara
satu sama lain.Masyarakat majmuk di Malaysia perlu disatukan melalui F1MalaysiaF.
8ubungan kaum dipereratkan bagi jangka masa panjang. Prinsip utama yang mendasari
1Malaysia adalah kebersamaan dan kekitaan dalam satu keluarga besar. *leh yang
demikian sl$gan ini sudah tentu menjadi satu pemangkin kepada perpaduan rakyat di
negara ini.
+ara paling penting untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia
ialah melalui penggunaan bahasa kebangsaan. Penggunaan satu bahasa perhubungan dan
persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain dapat diwujudkan tanpa
menimbulkan rasa curiga. 2angkah ini mempercepatkan lagi perpaduan dan rasa h$rm$ni
antara kaum di negara ini.
%f& 7umusan
Pengetahuan
,eamanan negara ini sangat penting dalam usaha negara ini menginjak menjadi
sebuah negara maju menjelang tahnun 2525. ;ntara fakt$r utama kejayaan ini b$leh
dicapai ialah melalui situasai keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terjamin atau
tidak b$leh dik$mpr$mi $leh sebarang fakt$r lain.
(erdasarkan peristiwa 1! Mei 1/4/ kita wajar memperkuat semula perpaduan kaum di
negara ini agar semua angg$ta masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan harm$ni
di negara yang kita cintai ini.
Dalam nada yang sama kita seharusnya memahami dan menghayati peristiwa sejarah
negara negara ini yang terjajah sekian lama dan memerlukan kekuatan segenap sudut bagi
menjamin penjajahan ke atas negara ini tidak lagi akan berlaku .
"ktibar
,ita juga seharusnya mengambil iktibar bahawa perpaduan hanya dapat dicapai
jika semua rakyat bersatu padu ) bert$lak ansur) h$rmat mengh$rmati antara sesama
ang$ta masyarakat
8arapan
6aya berharap agar semua warga negara ini akan sentiasa mematuhi undang-
undang9 peraturan) tidak terpengaruh dengan anasir luar dan menghargai jasa t$k$h yang
telah banyak berjuang bagi mendapatkan kemerdekaan dan memenuhi kemerdekaan ini
agar menjadi lebih bermakna akhirnya.
%g& sumber rujukan
http.//ms0!ikipe$ia0%rg/!iki/Peristi!a1)31Mei
https.//!!!0g%%gle0(%m0my/2g!s1r$3ssl453"IMUP