Anda di halaman 1dari 36

f

o
t
o

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i
slo 4/2014
Zpravodaj o vchov a vyuit volnho asu dt a mldee
Nae tma: Bambirida 2014
ARCHA
ARCHA
Bambiridn katalog
Mte pedstavu o tom, kolik rozmanitch
monost pro trven volnho asu dt se
nabz ve vaem okol? Jen se po nich poo-
hldnout. Teba na Bambirid.
Bambiridu jakoto nejvt pehldku
organizac zamench na mimokoln
vchovu dt neboli na smyslupln vypl-
nn jejich volnho asu kadoron po-
d esk rada dt a mldee (RDM).
Uspodala ji i letos. Poestnct. O pro-
gram se u tradin postarala ada juni-
orskch organizac, zvlt pak tch, kter
k RDM nle. Jsou jimi napklad Aso-
ciace malch debrujr, Sdruen hasi
ech, Moravy a Slezska, Asociace TOM,
Liga lesn moudrost, Junk, Pionr Ka-
d z nich m nco osobitho a zajmav-
ho, o se me s dtmi podlit: nejrznj
hry, zbavn soute a vbec ukzky sv
pravideln, prbn, celoron innost.
Dtsk a mldenick sdruen maj pi-
tom v na republice ctyhodnou tradici.
Vtina byla asto trnem v oku autorit-
skm reimm pro svoji touhu po volnost,
kvli podpoe aktvnho pstupu a vcho-
v k osobn zodpovdnost len. Pipo-
meme si proto, e je tomu ji 25 let od
udlost, je rozhodly o tom, e se n sek-
tor me rozvjet svobodn a podle svch
pedstav. Bambirida jako prostor pro
vzjemn seznmen rodi a jejich rato-
lest, sdruen dt a mldee i domek
a stedisek volnho asu, je k tomu zajist
vhodnou pleitost, ekl Ale Sedlek,
pedseda esk rady dt a mldee.
Hlavnm smyslem Bambiridy nen pi-
chystat pro mal nvtvnky zbavu
na jedno i dv kvtnov odpoledne.
(Jakkoliv se uprosted bambiridnho
mumraje zd bt opak pravdou) Vce i
mn poutavou formou se sna ped zra-
ky rodi a jejich ratolest zafungovat pe-
devm jako jaksi iv katalog monost,
jak mohou dt trvit voln as praktcky
po cel rok pokud si tedy z pedkldan
nabdky dok vybrat nco, do eho maj
doopravdy chu.
Statstka nvtvnost Bambiridy exis-
tuje. Statstka, kter by ukzala, nakolik
tahle akce pispla k (pozdjmu) roz-
hodnut dt a rodi ohledn vbru
volnoasov aktvity, nikoli. Kdo se tedy
do otevenho nabdkovho listu Bambi-
ridy s porozumnm zaetl a kdo jm jen
bezmylenkovit listoval, vlastn nevme.
Mon bychom byli pekvapeni.
Ostatn kdov teba nkomu i tenhle
bambiridn specil Archy, kter prv
protte, alespo dodaten poslou
jako katalog?
Bambiridnmi msty v roce 2014 byly:
Blansko, esk Budjovice, esk Tn,
Chrudim, Ivanice, Krnov, Kyjov, Liberec,
Nchod, Ostrava, Plze, Praha, umperk,
Tinec a Zln.
Ke kontaktm na poadatele se lze ovem
i te dvno po skonen akce docela
snadno proklikat na projektovm webu
Bambirdy 2014 www.bambiriada.cz,
pop. najt potebnou inspiraci v pehledu
lenskch spolk esk rady dt a mlde-
e na webu www.crdm.cz, v sekci leno-
v.
-maj-
F
o
t
o

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i
vodnk
Zpravodaj
RDM o vchov
a vyuit volnho
asu dt
a mldee
Registrace
Ministerstvem
kultury: MK R 8135
Tematck skupina 13/A8,
ISSN 1212 5016
Podvn novinovch zsilek
povoleno eskou potou, s.p.,
odtpn zvod Peprava,
.j. 1259 / 99
zedne29.3.1999
Redakce:
Ji Majer vedoucredaktor
Adresa redakce:
esk rada dt a mldee,
Senovn nmst 977/24,
110 00 Praha 1
tel.: 211 222 870
e-mail: archa@crdm.cz
IO: 68379439
Sazba a lito
Michala K. Rocmanov,
akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha
Fotografe z archivu RDM
ajejch lenskch sdruen.
Toto slo vylo
v ervenci 2014.
Foto na ttuln stran
Marek Kraji,
Bambirida 2014 Praha
Zpravodaj Archa je nekomern
tskovinou, kter nen urena
kprodeji.
Podrobn informace
kezpravodaji Archa lze nalzt
na internetov adrese
archa.crdm.cz
2
3
Nae tma
F
o
t
o

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i
Bambirida 2014:
dtsk spolky maj u ns ctyhodnou tradici
Organiztoi Bambiridy chtli shora uvedenm motem tentokrt upozornit mj. na innost spolk s dlouholetou tradic,
kter musely svoji existenci v dobch nesvobody v na zemi peruit a po listopadov revoluci ji mohly svobodn znovuob-
novit. Nvtvnky Bambiridy tak opt ekal bohat program pln zbavy i sout. Vstup byl ji tradin zdarma.
Byla leton Bambirida v nem jin
ne pedel ronky?
V podstat se vrazn neliila ani z-
jmem veejnost, ani rozmary poas.
Letos jsme v praskm arelu pivtali
40 000 nvtvnk, celorepublikov
to bylo v 15 mstech pes 100 000 lid.
Stle se tme velk popularit mezi
dtmi i jejich dosplm doprovodem.
Jak se vm da si tuto popularitu dr-
et?
Bambirida je skuten ojedinl vele-
trh volnoasovch pleitost, v rmci
kterho si rodie mohou s dtmi na
jednom mst ochutnat destky mo-
nost. Kad rodi by ml dt k trven
mimokoln innost sprvn smo-
vat. To nen jen o zabaven a uklizen
dt na polovinu odpoledne do odd-
lu. Sprvn zvolen zjmov aktvita
dotv osobnost dtte, buduje smysl
pro tmovou spoluprci i vzjemnou
komunikaci v kolektvu.
Nabdka nejrznjch aktvit je na
trhu ale obrovsk
Ano, ale obrovsk jsou tak rozdly
v cen i kvalit tchto mimokolnch
innost. Bambirida nabz monost
poznat innost oddl s dlouhou tra-
dic i tch pln nov vzniklch, kter
jsou i dky prci dobrovolnk dostup-
n pln vem dtem.
Ptala se Eva Nepokojov
Projektov manaerka Blanka Likov
a zpvk Michal Hudek; vlevo stoj Ji
Plek, nositel Ceny RDM Pstav
Ti otzky pro Blanku Likovou, projektovou manaerku
Bambiridy
U ns znte? Jsme zde (znovu)
25 let pod tmto mottem
se v kvtnu otevraly brny
estnct Bambiridy, podan
v dob od 22. 5. do 25. 5. 2014
eskou radou dt a mldee.
F
o
t
o

M
i
c
h
a
l
a

K
.

R
o
c
m
a
n
o
v


a

J
i


M
a
j
e
r
Sluncem prozen den, atakujc tep-
lotami letn tropy, a zdravice enk
z pdia na dejvickm Vtznm nmst
odstartovaly Bambiridu 2014.
Znm celosttn akce, podan es-
kou radou dt a mldee (RDM), se
letos konala pod motem U ns zn-
te? Jsme zde (znovu) 25 let. Odkazova-
la jm jednak na zkuenost, kter ada
dtskch spolk, je se na Bambirid
nyn prezentovaly, zskala za tvrtstole-
t svobodnho rozvoje na republiky,
a jednak na fakt, e nkter z nich ped-
tm poznaly tlak totalitnch reim.
V nkterch expozicch se mete do-
zvdt vce o historii dan organizace,
kter je nkdy velmi hlubok, a to
pekvapuje. Mezi zdejmi spolky jsou
i ty, kter byly zaloeny u za Rakousko-
Uherska, a ne vdy mohly ve vech eta-
pch na historie bt a vykonvat svoji
innost. Paklie se spolek sna psobit
navenek, sna se vychovvat aktvn
obany a pemliv mlad lidi, tak ne
vdy za vech okolnost se to vem mus
hodit... O to vc bychom se mli snait,
abychom takov byli, protoe to je jedi-
n ance, jak pekonat apati, kter ns
zan obklopovat, dovodil z hesla le-
ton Bambiridy jej editel, pedseda
RDM Ale Sedlek.
Proto tak organiztoi krom obvyk-
l, ji tradin pestr nabdky volnoa-
sovch aktvit pipravili i zajmavou
novinku. Na Bambirid 2014 byla za-
hjena geocachingov hra Sametky.
Jej nzev je pitom vlastn zkratkou.
Jde o SAMETov vzpomnKY ukryt
texty (veejnost dosud praktcky ne-
znmch) skutench pbh vztahuj-
cch se k udlostem v Listopadu 1989 i
z obdob nesvobody, kter jim pedch-
zelo. Pt z nich mohli zkusit objevovat
i mal nvtvnci akce na Kulaku.
Vedouc Zastoupen Evropsk komise
v R Jan Michal pipomnl, e letos je
tomu nejen 25 let, co ijeme ve svo-
bodn spolenost, ale e jsme tak
deset let v Evropsk unii. A j si mys-
lm, e solidarita a pomoc jsou jedn-
mi z hodnot, na kterch je to evropsk
spoleenstv nrod, ktermu kme
dnes Evropsk unie, postavena. Take
to, pro jsme do Evropsk unie vstu-
povali, nen pouze otzka prosperity
a ekonomickho rstu, ale domnvme
se, e jde tak o hodnotov rmec. Jan
Michal m za to, e mimokoln, vol-
noasov aktvity dt a u v rodin,
v njakch kroucch i oddle jsou
dleit kvli tomu, e rozvjej lovka,
lidskou bytost u od mld jako osob-
nost.
Podobn nmstek ministra obrany
Jakub Kulhnek mn, e jsou to prv
takovto akce, kter ns inspiruj v tom
smyslu, e vechno nen jen prce nebo
kola, ale e je i dleit se obas do-
stat na erstv vzduch: teba opustt
i pota a ut si krsnho poas.
Na jeho slova navzal zstupce neln-
ka Generlnho tbu Armdy R gene-
rlmajor Frantek Malennsk. Zevrub-
n popsal mnohalet vztah armdy
k Bambirid a vysvtlil jeho vznam:
Chceme ukzat nejmlad generaci, e
armda je soust eskho sttu a pro
nae povoln je dleit k tomu, aby
nejmlad generace mohla vyrstat ve
svobodn zemi. A zrove je to pro ns
pleitost ukzat, v em je ta ehole,
vjimenost naeho povoln e jsme
tady spolen s hasii a s Polici R
k tomu, abychom v krizovch situacch
dokzali pomoci.
Radn Magistrtu hl. m. Prahy pro kol-
stv a voln as Ludmila tvnov zd-
raznila, e kad dt je njak nadan;
Nae tma
4
Letn tropy a zdravice enk:
Bambirida 2014 odstartovala
F
o
t
o

J
i


M
a
j
e
r
Nae tma
neexistuje podle n lovk, kter nem
nadn vbec pro nic. Kad dt se
rod s njakm talentem. Peji proto
vem dtem moudr rodie, kte dok-
prv jejich jedinen nadn odhalit
a pomoci jim v jejich rozvoji. Bambir-
da jako veletrh volnoasovch aktvit
je ideln pleitost k hledn skrytch
vloh. Hlavn msto proto s potenm
podporuje tyto akce pro dt, shrnula
radn Ludmila tvnov.
Poadatele, hosty i nvtvnky Bam-
biridy pivtala v Dejvicch starostka
Prahy 6 Marie Kousalkov. Jak ekla,
je rda, e Bambirida byla ped nko-
lika lety pesunuta prv sem. S Ale-
em Sedlkem spolupracuji u dlouho
a moc tuto akci podporuji, protoe si
myslm, e dt se maj ve volnm ase
nm zabvat. Tady uvid spoustu ak-
tvit, kter je teba chytnou za srdce
a rozhodnou se, e do toho kterho od-
dlu vstoup a e aktvitu, kterou oddl
nabz, by rady dlaly. A to je dobe,
dodala starostka Prahy 6.
Prorektor VCHT v Praze Pavel Hasal
se vyjdil k tomu, e kola poskytuje
prostor pro Bambiridu na svm po-
zemku zdarma: Pijde mi, e pro ns
jako pro veejnou vysokou kolu, je pi-
rozen takov akce podporovat. Vzpo-
mnm si, jak jsme byli ped nkolika
lety v tomto smyslu osloveni a e nae
reakce byla tehdy spontnn: svj poze-
mek poskytneme, a samozejm zadar-
mo. Vdy by to bylo nemravn, chtt
penze: vdy tady jde o dtA musm
ct, e mme taky trochu sobeck z-
jem: tyto mal dt, co tu (vude kolem
u stnk mldenickch spolk) jsou,
jsou mon i naimi budoucmi studen-
ty, odlehil svoji e Pavel Hasal. Do-
plnil, e on osobn vid ve studentech
budoucnost.
Michal Urban, editel Odboru pro ml-
de Ministerstva kolstv, mldee a t-
lovchovy, potvrdil na zklad jemu
znmch dat, e dnen dt trv a
pli asu u potae.
Nov mdia jsou takov lkadlo pro
mlad lidi, e to jde asto na kor tra-
dinch aktvit, na kter jsme byli zvyk-
l teba my v naem dtskm vku. J
jsem moc rd, e ministerstvo me
podporovat aktvity jako je Bambirida.
Ale nejen ji; vlastn vtinu aktvit, kte-
r jsou tady v tch stncch dneska na
ukzku. Protoe je naprosto prokazatel-
n, e smyslupln trven volnho asu
pispv ke zdravmu rozvoji aktvnch,
slunch lid, kte znaj sv hodnoty,
a jednou na nich bude stt nae spole-
nost, zobecnil Michal Urban.
Tiskov zprva RDM
5
F
o
t
o

A
s
o
c
i
a
c
e

T
O
M

a

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i
Bambirida u tomk zprva z Kulaku
Tak to pokraovalo v poledne, pes obd,
odpoledne a vlastn cel den. Moc lid
tu nebylo, asi se vichni schovali nkam
k vod.
Druh den to nebylo o moc lep, jen ta
rozvern hodinka chybla. Kolo nikomu
nohu nepejelo, k se nesplail a med-
vd se sice neekan rozbil, ale my, jako
staten zachrnci, ho zas opravili.
Pak se ale zathlo, objevily se mraky, za-
al foukat vtr, prost se udlo zistajasna
ve, co k podn bouce pat. Stnky
zaaly odltvat (a to jako opravdu, ne
tak, jako kdy kluci vyprv o estmetro-
vm tborku), zaaly padat kroupy. My
dreli stnek s langoi a trdelnkem a po
kroupch jsme skldali stoly a pomhali,
kde se dalo.
Nakonec kluci z vedlejho stnku pinesli
ltajc tal a my si vesele zahzeli, ovem
po kolena v bahn.
Bambirida tak v ptek skonila dve
a cesta dom byla dost vtpn, ale to po-
pisovat nebudu, protoe to sem nepat.
Jedin, co povm, je to, e jsme jeli pln
mok, bos a trochu zabahnn. Prost
trochu ostuda v MHD.
V sobotu bylo ji pjemnji, a to zname-
nalo i vce lid. My kolo, kter ot lidmi,
staten kouleli dl, ostatn organizace
taky vythly zlon stany a Bambirida
jela dl. Dokonce jsme pokraovali v cho-
zen bez bot. Ano, chudinky maminky, ale
zase jsme nemuseli suit boty.
V nedli se poas umoudilo a posledn
den jsme pestli bez bouek.
Za prask oddly Asociace TOM
Eny (Anna-Marie Koubov)
a ostatn z oddl:
Svtluky 19034, Tbornci 19195, Arachn
9922, Bodlci 50601 a Svy 21004
P.S.:
Tomci se do Bambirdy zapojili jet
v Ostrav, eskm Tn a Tinci. Vem
organiztorm a oddlm velice dkuje-
me za nasazen a reprezentaci Asociace
TOM.
S prodnmi ivly se vichni popasovali
skvle, prat tomci jet zvldli pom-
hat ostatnm organizacm!
sted
Asociace turistckch oddl mldee
Nae tma
6
Leton Bambirida zaala u stanu tomk hlasitm vkikem
BAMBIRIDA!! a SUPR. Ovem po rozvern hodince se ozval
jen epot jako: Vodu Vedrooo Pomc! i Utekl nm stn.
F
o
t
o

J
i


M
a
j
e
r

(
n
a
h
o

e
)

a

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i

(
d
o
l
e
)
Ti otzky pro editele Bambiridy Alee Sedlka
Leton Bambirida se zattla mot-
tem 25 let svobodn podle svch
pedstav. Co se za nm skrv?
Pedevm ohromn ance. ance, kte-
r se ped mikrosvtem takzvan prce
s dtmi a mlde vynoila spolu se zsad-
n zmnou reimu dky Sametov revoluci
a kter, jak vm, nebyla promarnna.
Dky tomu m tak nejmlad generace
v dnen dob asnou spoustu monos-
t, jak trvit svj voln as. A garantem
tchto monost jsou v prv ad dtsk
a mldenick organizace. Vetn tch
z nich, kter byly v minulost trnem v oku
autoritskm reimm, jejich represm
byly tak vystaveny. Bohuel i opakova-
n.
Me tedy uvst pr pklad dt-
skch spolk, kter se po obdob to-
talitnho tlaku a nesvobody dokaly
svho znovuobnoven?
Je to napklad YMCA Kesansk sdru-
en mladch lid; mimochodem nejvt
a nejrozenj mldenick organizace
na svt. Masov se u ns rozila za prv-
n republiky, v roce 1951 musela ukonit
innost a v roce 1968 se ji nepodailo
znovu zaloit; byla obnovena a po Same-
tov revoluci Nebo Junk, kter v roce
2011 oslavil sto let, u ns po zkazech za
protektortu a v roce 1948; pot existoval
historicky jen na chvli, mezi lty 1968
a 1971. st rozprench skautskch od-
dl pak do roku 1989 pracovala vcem-
n skryt, mnohdy pod hlavikami jinch
organizac, jako byly Turistck oddly ml-
dee, Svazarm, STV, SK a jin Spo-
len se skautngem se u ns kolem roku
1911 rozil woodcraf, od skautngu se
postupn oddlil a woodcrafersk hnut
slilo a do roku 1948. Za vlky a po no-
ru 1948 bylo nuceno t skryt, ani v roce
1968 se ho nepodailo legln obnovit
k tomu dolo rovn a po roce 1989:
mluvm te o Lize lesn moudrost. A tak
bych mohl pokraovat. A jmenoval bych
pitom dal, dnes skvle fungujc a po
rznch historickch peripetch vzkv-
tajc spolky, a u jde o Asociaci TOM,
AFS Mezikulturn programy, eskou t-
bornickou unii nebo pro nkoho mon
trochu pekvapiv i Pionr, jen od roku
1990 kr svou vlastn cestou, jako sa-
mostatn a nezvisl obansk sdruen,
kter v porovnn s pedchozmi dvacet
lety zcela zmnilo svoji tv.
Vrame se k samotn akci. V em vlast-
n spov smysl cel Bambiridy?
Strun eeno, jde o prostor pro vz-
jemn seznmen rodi a jejich rato-
lest s dtskmi a mldenickmi spolky,
s domeky neboli domy dt a mlde-
e a se stedisky volnho asu. A pocho-
piteln s jejich rozmanitou a atraktvn ce-
loron programovou nabdkou.
-maj-
Nae tma
estnct ronk aktivn prezentace innosti spolk dt a mldee a stedisek
volnho asu si nael cestu do patncti bambiridnch msteek. Na to, jak
rys mimokoln vchovy mla Bambirida 2014 zdraznit, jsme se zeptali
jejho editele Alee Sedlka, pedsedy podajc esk rady dt a mldee.
7
Skupinka reportr z mdia-stanu
po vechny tyi dny svdomit obch-
zela jednotliv stanovit, a co zjistla,
to strun zaznamenala na web. Pro
tene Archy jsme z nj vybrali nko-
lik ukzek.
Michal Hudek
Magnetem pro poetn (nejen) dtsk
publikum se stalo vkendov vystoupe-
n zpvka Michala Hudeka na bam-
biridnm pdiu v praskch Dejvicch.
Finalista SuperStar z roku 2005 si pro-
el a prohldl cel arel. Navc si nene-
chal ujt pleitost a pijal pozvn do
tp Ligy len moudrost, kde si s chut
zabubnoval na indinsk bubnek a za-
zpval...
Sta se na chvli
hasiem a uhas por!
Nepehldnuteln erven hasisk
vz napravo od pdia lk na mnoho
atrakc. Sdruen hasi ech, Moravy
a Slezska si pro nvtvnky pipravilo
opravdu nevedn zitky. Me used-
nout za volant hasiskho vozu, oblct
si hasiskou vstroj nebo si potkat
hadicov ko (kter mus hasii vyn-
et teba do nejvyho patra panelo-
vho domu) a zkusit si tak, jak fyzicky
zdatn mus takov hasi bt (a jak je
v hasisk vstroji teplo, kdy venku
svt slunko, tak jako dnes).
Me si tak vyzkouet, jak je to
hasit dm! Pipraven je mal imagi-
nrn hoc domeek. Dostane hadi-
ci a mus do oknka domu nastkat
vodu. Kdy je v domeku dostaten
mnostv vody, plamen nad dome-
kem zmiz. Tak honem, a zachrn
jeho obyvatele!
Pijte se podvat
na krlky, kte
skou pes pekky
Chtli byste mt doma mazlka, ale
rodie vm nechtj dovolit pejska?
Zkuste to s krlkem, rad zamst-
nankyn eskho svazu chovatel d-
tem na Bambirid. Krlci tot um
bt tak podn ikovn. U stnku
eskho svazu chovatel pedvd n-
kolik chundelatch ampion, jak um
skkat pes pekky. Vidte, tento
krlek se trochu splail, a tak ske
krsn, vysvtluje smjcm se dtem
zamstnankyn svazu. Krom vsta-
vy zvat najdou dt na Bambirid
u stnku svazu poradnu chovu zvat,
znalostn kvz i informace o chovatel-
skm tboe.
esk svaz chovatel pod mezin-
rodn vstavy, zabv se preventvn
innost pi ochran zvat, podporuje
vzdlvac innost pro zanajc a mla-
d chovatele. Aktvn se zapojuje tak
do podn mldenickch chovatel-
skch akc, napklad tbor pro mlad
chovatele. Krom prezentace volno-
asovch aktvit na Bambirid esk
svaz chovatel organizuje mezinrodn
kolo Olympidy mladch chovatel.
Chce bt spnm
novinem? Zani
kariru v Dominu
Klub Domino Dtsk tskov agentu-
ra se star o sv vlastn rdio, vydv
F
o
t
o

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i

a

M
i
c
h
a
l
a

K
.

R
o
c
m
a
n
o
v

Nae tma
8
Z bambiridnho webu I. Praha
Kter spolky a organizace se prask Bambiridy na dejvickm Vtznm
nmst zastnily a jak aktivity si pro dti tentokrt pipravily?
vlastn noviny a pod mediln kurzy.
Pokud se i ty tou stt mladm no-
vinem, Domino je pro tebe skvl
pleitost.
Na leton Bambiridu jsme pivezli
kolo tst, kde se zjemci protrnuj
v souvislm mluvenm projevu na ne-
znm tma nebo si zahraj hru uva
slova, kter funguje na principu scrab-
ble, vyprv lenka Domina.
Klub Domino kadoron pod i sou-
t Zlat mos, kde se o pomyslnou
krlovskou korunu perou t nejlep
uitel z ech a Moravy.
Liga lesn moudrosti
postavila tp
uprosted Prahy
Liga lesn moudrost, kter na prask
Bambirid nechyb, se sna navrtt
dt k prod. Jeho lenov pitom vy-
chz ze vzoru E. T. Setona, ilustrtora,
spisovatele a zakladatele hnut wood-
crafu. Jeho pznivci se u zlesck
dovednost.
Pro nvtvnky stanu Ligy lesn moud-
rost je pichystan logick hlavolam,
pro ty nejmen pak tahn abiek. Na
tradici E. T. Setona odkazuje Setonv
bh. Za stanem Ligy lesn moudrost je
pak postaveno nejvt lkadlo tohoto
sdruen indinsk tp. V nm si m-
ete vyzkouet indinsk ivot pod-
vat se, jak takov tp uvnit vypad,
zabubnovat si na indinsk bubnky i
si zkrtka jen tak po indinsku zaleno-
it.
Liga lesn moudrost nabz opravdu
rznorod aktvity: vodck akce, v-
stupy na vrcholky hor, vpravy s ba-
tohem na zdech nebo tboen po
vzoru prodnch nrod tedy v tp,
zubku i eltru.
Vce o tomto sdruen a woodcrafu
najdete na www.ligalesnimoudrost.cz
a www.woodcraf.cz.
State se zpasnkem
a porazte v ringu
soupee k zemi
Duc duc duc. Mal zpasnci s hel-
mami na hlav jsou navleen do mo-
litanovch vest a urputn do sebe
narej. I kdy je velk vedro, zpas
jako o ivot. Jchyme, Jchyme, J-
chyme, povzbuzuj spoluci chlapce
v ervenm molitanu. Prv ten to-
t astji ne jeho soupe v modrm
le na zemi. Atmosfra kolem ringu je
podobn jako na skutenm zpase.
Modr zpasnk vtz. Tda propuk
v jsot.
Kdo bude dal? pt se dt organiz-
tor z Klubu Pathfnder. J, j, j, j, j,
ozv se deset hlsk pes sebe.
Udr jeden hebk
est dalch?
O tom, e fyzika i chemie me
bt zbava, pesvd nvtvnky
leton Bambiridy mal debruji.
Ti se ve svm klubu sna pochopit
zkladn fyzikln principy pomoc her
a pokus.
Na leton Bambiridu pivezli napklad
hlavolam mistra tesae. Myslte, e
nejde na hlaviku jednoho hebku
postavit est dalch? Jednoduch
zkon o tit tlesa vs pesvd
o opaku, lk mal nvtvnky jedna
z debrujrek.
Krom tesaskho hlavolamu si
u debrujr dt jet vyzkou
zrcadlov bludit a otestuj svoji
motoriku
-red-
F
o
t
o

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i

a

M
i
c
h
a
l
a

K
.

R
o
c
m
a
n
o
v

Nae tma
9
10
Nae tma
Do toho ukzky sebeobrany, prezen-
tace hasiskch zsah, tvoiv dlny,
lukostelba, foukaky, zumba, country
i street-dance, ba i star dobr Mor-
seova abeceda Bambirida 2014
vythla sv programov trumfy, kdy
se v ptek 23. kvtna jako v jedinm
ze ty dn bambiridnch konala ve
vech 15 mstech, kter se mohou
arelem vylennm pro znmou ce-
losttn akci letos pochlubit.
V eskch Budjovicch pilo 1. ste-
disko Zleska s nabdkou ochutnvky
tbornick innost, pro mal zjemce
a zjemkyn nathlo nzk lana, pipra-
vilo pro n stanovit uren k hodu
na cl, stelb z praku a procvi s nimi
poznvn strom. Spolek Keltoviny se
blskl ukzkou internetovho asopisu
spojenou s nborem novch redaktor,
Salesinsk stedisko mldee spolu
s tamnm domem dt a mldee (DDM)
postavily opi drhu, oblastn spolek
eskho ervenho ke pekkovou
tra s blou hol a lutnm textu ve sle-
peckm Braillov psmu a SKP Flotla K2
pedstavila innost vodckch oddl.
Moravia Larp v Ivanicch pozval p-
choz do ermsk arny a poskytl jim
i zitek z larpov lukostelby. Stedisko
volnho asu (SV) nabdlo sportovn
mobiln hit, tvr dlny a hrav dt-
sk koutek, Jednota bratrsk v Ivani-
cch netradin hry nazvan Cool-Wood
a Slack-lines, stejn jako zbavu pi ch-
zi na chdch a Junk pedvd ukzky
sv pravideln celoron innost.
Letos se nm pihlsilo o ti organi-
zace vce ne loni, co je skvl, dt
budou mt vt monost vybrat si ak-
tvitu, kter je opravdu bav, vysvtlil
hlavn koordintor Bambiridy v Blan-
sku Miroslav Martnek. Dt si podle nj
mohou zkusit na tto akci napklad za-
hrt stoln tenis, baseball anebo teba
judo. Blanent organiztoi se mimoto
opt rozhodli pomhat i sociln zne-
vhodnnm dtem. Letos msto ply-
k sbrme devn plastov hraky
napklad stavebnice nebo autka
a tak nejrznj koln pomcky pro
dt, jako jsou pravtka, krutka, barvy,
ttce, seity a kalkulaky, vysvtlila
jedna z organiztorek Romana Olej-
kov.
V Chrudimi zajistli poadatel z Ob-
anskho sdruen Altus i pro letoek
zajmav program. Prezentuj se tam
tm ti destky organizac z celho
Pardubickho kraje. Teit se mete
napklad na ji tradin deskov hry
v rmci projektu Hrajeme si s Chrudim-
kou, zdolvn lanovch pekek u z-
lesk nebo si vyzkouet prvn pomoc
s eskm ervenm kem, k koor-
dintor tamn Bambiridy Martn Be-
nk. Jako kad rok nezstv pozadu
ani program na mstnm pdiu. Opt
se pedstav Ultmate Ramp Show se
svou freestyle BMX exhibic. Nebude
chybt ani tradin bambiridn vystu-
pujc Jan Honza Luovsk, Loutksk
soubor Ahoj, kovsk tanen soubor
ze ZU Lue galaxis i mlad nadj-
n rapper D.O., k Matj Zelinka,
kter m pdiov program na starost.
Na Vtznm nmst v Praze 6 bel
ji druhm dnem tydenn bambiri-
dn provoz. O to, aby byl co mon
nejpoutavj, dbali ve svch prezen-
tanch stncch spolu s dalmi spolky
debruji, woodcrafei, tomci, skaut,
sokolov, pioni nebo mlad chovate-
l. A tak Kazimrka, Dt bez hranic,
Klub Domino, Dtsk tskov kancel,
Magna, Dt v tsni i Nadace Leontn-
ka. A program? Klub Pathfnder zaadil
do sv prezentace zpolen nvtvn-
k v molitanovch vestch a helmch,
u stnku Asociace TOM se mete po-
kusit mkem treft fgurnu medvda
rovnou do srdce a pi jzd na invalid-
nm vozku zapjenm dobrovolnky
z eskho ervenho ke Prahy 1 za-
pemlet o tom, jak se ije naim zdra-
votn znevhodnnm spoluobanm.
Ve stnku vtvarnho sdruen Hruka
nejdete improvizovan atelir, kde se
z vs na chvli stane umlec. V expozici
Sdruen hasi ech, Moravy a Slez-
ska si mete vyzkouet jejich vstroj
i usednout za volant hasiskho vozu.
esk federace dmy vs zasvt do
taj jedn z nejstarch deskovch her.
Nvtvnci se mohou tak na chvli
vctt do role humanitrnch pracovn-
k u stnku Magna, Dt v tsni, or-
ganizace, kter pes deset let pomh
v krizovch oblastech, a to pedevm
prv dtem
Tiskov zprva RDM
F
o
t
o

J
i


M
a
j
e
r

a

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i
Pten bambiridn trumfy: dti se tu hbou,
sout, lut a u se prvn pomoc
Praktick ukzky tbornickch dovednost, ncvik spsnch zchranskch
zkrok, lutn hlavolam nebo teba testovn znalost dopravnch pedpis.
A k tomu dal bohat outdoorov program, nkde dokonce s vyjkou na
konch nebo tam, kde tee eka na knoch i raftu.
11
Nae tma
F
o
t
o

M
i
c
h
a
l
a

K
.

R
o
c
m
a
n
o
v


a

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i
Vedro, vedro, vedro. Zan sice troku
foukat a sem tam zakryje hav slunce
mrek, ve stanech je vak dusno k za-
lknut. Od zpadu se u pl hodiny er-
noern mra, ale bambiridn louka
na praskm Kulaku je stle pln
lid a dtskho tbetn.
A pak se ve chvilce tm letn pohoda
mn v drama.
Poryvy vtru rvou bonice velkch sta-
n a hzej dovnit sprky vody. Mal
stnky hroz zcenm a tak se jich
nkolik porou k zemi. Louka je v mi-
nut przdn kam se vichni podli,
ne bys ekl vec?
Zchranou jsou velk stany po obvo-
du louky a dv velk apit. V kadm
z nich se tsn destky lid organiztor
i rodi s dtmi. D bubnuje na plach-
ty tu jemnji tu silnji, mezitm racho-
t hrom, pak louku zasype zvj krup
a vichr si pohrv se stechami padlch
stnk. Zmokl majitel se sna za-
chrnit, co se d tamhle nesou kufr
propaganch materil a nru dalch
promoench drobnost ke astnjm
sousedm, onde se dva zoufalci sna
udret v poryvech vtru a det aspo
stechu svho stnku...
Zelen stan Kooperatvy se kutl jak
vtrn m nap loukou. Ze skautsk-
ho zzem vyr do lijku houfek dob-
rovolnk, odhodlanch ho zadret, ne
pokod sebe i dal stany...
Podailo se! Te jet rychle rozebrat
konstrukci a uklidit ve pod stechu.
Nejhor lijavec pomalu ustv a odv-
livci se vydvaj detm dom. Zstupci
jednotlivch spolk dt a mldee, kte-
mli na starost program, zabezpeuj
stany s pomckami na noc a vytrcej
se tak.
Je nco po pt a v praskm bambia-
relu je pusto. Nkter men stnky
zmizely a u brny se rad pr organiz-
tor se SOSkou Skautskou ochran-
nou slubou, kter pevezme starost
o arel na dnen noc.
Rno pece mus vechno znova fungo-
vat i pesto, e pedpov hls obas-
n d.
Michala K. Rocmanov
Na dramatck video
z boue zachycen
kamerou Petra Molky
se mete podvat na
serveru www.adam.cz
Bambiridu v Praze splchla v ptek prtr mraen
Bl se tet odpoledne, nejlep as vypravit se s dtmi na Bambiridu,
obhldnout si aktivity na pt koln rok anebo jet honem zajistit tbor.
Slunen poas, hry pro dt i mlde
a bohat program na pdiu pilkaly na
druhou blanenskou Bambiridu o dv
st nvtvnk vce ne v loskm
roce. Branami zmeckho parku jich
proly skoro dva tsce.
Zjem nvtvnk ns samozejm
potil; vimli jsme si, e se dt vra-
cely v ptek i v sobotu, co je super,
ekl hlavn koordintor blanensk akce
Miroslav Martnek. Lid se mohli v par-
ku seznmit s innost dvacet osmi
regionlnch organizac, kter se pre-
zentovali nejrznjmi zpsoby. Dt
tak zkouely stlet z luku, dvat prvn
pomoc, odpalovat baseballov mky,
hrt stoln tenis nebo teba skldat ob-
rovsk puzzle. Oblben bylo i malov-
n na obliej nebo adrenalinov chze
po lan, nathnutm nad zmeckm
rybnkem. Kdo chzi nezvldl, osvil
se ve studen vod.
Krom aktvit jednotlivch organizac
mohli nvtvnci sledovat t program
na pdiu. Za dva dny vystoupilo hned
nkolik hudebnk a tanench skupin,
prezentovali se tak judist, organiza-
ce pro maminky s dtmi nebo impro-
vizovan mdn pehldka. Dleitm
bodem programu byly i takzvan bam-
bi-scnky, kter dtem piblily celo-
republikov tma U ns znte? Jsme
zde (znovu) 25 let. Dtem osvtlovaly
pedevm monost zbavy a krouk
nyn a ped Sametovou revoluc.
Bhem cel akce probhala tak hra,
kter mla dt nalkat k co nejvt-
mu potu stnk. Pokud jich navtvily
alespo 18 z osmadvacet a zkusily si
taky njak bambi-program zamen
na leton tma, zskaly od organiz-
tor odmnu. Sout mla spch
dt navtvovaly i stnky, ke kterm
by se teba jen tak nevydaly, vysvtlila
mluv akce Marie Jahodov.
Za veden Bambiridy bych rd pod-
koval vem organiztorm, sponzorm
a pomocnkm, kte se na akci podleli,
a zrove vem astnkm, kte nm
pomohli vytvoit pohodovou atmosf-
ru cel akce. Doufm, e po letonm
roce se Bambirda v Blansku usdl na-
dobro jako dal tradin akce, vzkzal
Martnek. V Blansku se Bambirida ko-
nala teprve podruh, celorepublikov
vak m ji estnctletou tradici. Letos
se konala v patnct mstech.
Marie Jahodov
F
o
t
o

a
r
c
h
i
v

B
a
m
b
i
r
i

d
y

B
l
a
n
s
k
o
Dvacet osm organizac pro dti a mlde pesthovalo bhem Bambiridy svou
innost do zmeckho parku. Pedstavily se tm dvma tiscm nvtvnk.
Bambirida v Blansku pilkala 2000 nvtvnk
Nae tma
12
F
o
t
o

R
a
d
e
k

L
e
n
e
m
a
j
e
r
Nae tma
13
eskobudjovick Bambirida
...byla i v letonm roce mstem aktivn prezentace sdruen dt a mldee.
Tisce dt si na n mohly vybrat pro sebe tu nejlep volnoasovou aktivitu
nebo letn tbor.
Ke zhldnut i vyzkouen tu byla p-
diov vystoupen, opi drhy, skkac
hrady, prezentace Armdy R, Zdra-
votnick zchrann sluby Jihoesk-
ho kraje, Oblastnho spolku eskho
ervenho ke esk Budjovice, BE-
SIP Ministerstva dopravy R, Mstsk
policie, Jihoeskch informanch cen-
ter pro mlde nebo expozice tbor-
nick innost a ukzky tbornickch
dovednost. A tak lanov aktvity, zoo
koutek, jzdy na lodch, vroba placek
buton, ajovna, losovn o ceny na
pdiu, hry se zvec tematkou, prezen-
tace kurz anglitny pro dt, ukzky
karate, sebeobrany a ada dalch sou-
t a ukzek.
Spolenost E.ON R, s.r.o. pipravila
pro dt skkac hrad, basketbal, hi-
t na rodinn fotblek, a pounou hru
o ivot p. Bhem cel Bambiridy
byla ptomna Armda esk repub-
liky; jej instruktoi pedvedli ukzku
bojovho umn MUSADO a ukzky
z vcviku zdravotnk CLS (Combat Life
Saver). V sobotnm dopoledni byli na
pdiu ocenni dobrovolnci z dtskch
a mldenickch sdruen Bezovmi
lstky. Odpoledne hrlo Divadlo Studna
pro dt divadeln pohdku Princ Jaro-
mil. Tlovchovn kola, pjovna lod
a sportovnho materilu Vydra pipra-
vila pro dt jzdy na knoch a rafech.
Prvn pomoc si dt mohly vyzkouet
ve stnku Oblastnho spolku eskho
ervenho ke, kter zajioval zdra-
votnick dozor nad akc, vybaven sa-
nitky si mohly dt prohldnout u Zdra-
votnick zchrann sluby Jihoeskho
kraje. Jazykov znalost si dt provily
u stnku Evropskho centra jazykovch
zkouek, s.r.o., svou innost pro dt
prezentovala Mstsk charita esk
Budjovice. TJ Karate nabdla ukzky
ze sv innost, stnek THEIA krizov
centrum, o.p.s. byl zamen soute-
mi na prevenci sociln patologickch
jev (nsil mezi lidmi, ikana, kyberi-
kana). Europe Direct esk Budjovice
pipravil hry tkajc se Evropy a Evrop-
sk unie puzzle Evropy a znalostn
test vlajek stt EU. Ve stnku Mstsk
policie a BESIP Ministerstva dopravy
si mohly dt zajezdit na motokrch
a autkch a vyplnit znalostn testy pro
cyklisty a chodce.
Informan centrum pro mlde esk
Budjovice pipravilo pro dt hru na
hrac roury Bobotubes a rekord v na-
vlkn PET vek, dt si mohly vyrobit
originln odznak placku. ICM .B.
pedstavilo innost tak ostatnch Jiho-
eskch informanch center, zajiova-
lo komunikaci s mdii a tskov zprvy.
Bambiridu navtvili zahranin part-
nei pracovnci Zemskho refertu
pro mlde z Hornho Rakouska a z dt-
sk organizace Kinderfreunde. Soutn
disciplny pro dt pivezli na Bambiri-
du tak lenov Dtsk organizace F-
nix ze Slovenska.
Bambiridy 2014 v . Budjovicch se
zastnilo 15 lenskch spolk Rady
dt a mldee Jihoeskho kraje. Ka-
d spolek ml pipraven koly i hry
pro dt celkem 91 discipln. Za spl-
nn alespo dvou u kadho spolku
dostaly dt raztko do Startovn kart-
ky. Vyplnn kartky byly zaazeny do
losovn o ceny, kter probhalo vdy
v lichou hodinu na pdiu.
V rmci Bambiridy probhlo i vyhod-
nocen 6. ronku soute Mal ener-
getck akademie 20132014 (E.ON).
Sout je urena pro dt a mlde
Jihoeskho kraje, kraje Vysoina, Ji-
homoravskho a Zlnskho kraje. Po-
slnm soute je rozen vdomost
o energetce a ekologii a osvojen si
zsad zodpovdnho chovn k ivotn-
mu prosted.
Kateina Babick, RADAMBUK
F
o
t
o

a
r
c
h
i
v

B
a
m
b
i
r
i

d
y

e
s
k

n

a

C
h
r
u
d
i
m
Nae tma
14
Uplynulo pr dn od konce tinct
chrudimsk Bambiridy. Kdo zavtal
22. nebo 23. kvtna do parku Stelni-
ce, jist souhlas s tm, e leton ronk
se vydail a e pi organiztorech stlo
i poas.
koly, kter se Bambiridy zastnily,
mly monost vyut dopravu zdarma
regionlnmi vlaky.
Krsn prodn prosted parku zaplni-
lo 25 organizac a deset stnk naich
bambiridnch partner. Dt si mohly
zaskkat na skkacm hradu, podvat
se na armdn vozidlo a vybaven nebo
pekonvat lanov lvky. Nechybla ani
tradin deskov herna v rmci projektu
Hrajeme si s Chrudimkou, k Martn
Benk, koordintor Bambiridy v Chru-
dimi.
Program na pdiu ani letos nezstal po-
zadu. Nejvt pozornost na sebe strhli
kluci na BMX kolech. Jejich adrenalino-
v lety vzduchem byly bouliv odm-
nny. Ve tvrtek jste mohli slyet rapo-
vou show v podn D.O. a pop-rockov
koncert kapel Daydreams a Galaxis. P-
ten den odstartoval Jan Honza Luov-
sk a probhlo i pedn cen krajskho
kola sout v projektu Volba povoln
v Pardubickm kraji, k k programu
Matj Zelinka, koordintor pdiovho
programu.
Bambirida probhla za pispn Par-
dubickho kraje, msta Chrudim.
Obansk sdruen Altus
Bambirida v eskm Tn se konala
v ptek a v sobotu 23.24. kvtna 2014
vdy od 9 do 18 hodin. Prezentovaly se
na n tyto mstn i okoln organizace: Tu-
ristck stedisko Svit, Florbalov klub
esk Tn, 6. Pionrsk skupina Svib-
ick estka, Matesk centrum astn
srdce, o.s., Obansk sdruen AVE es-
k Tn, eskotnt hokejist, Asoci-
ace malch debrujr esk republiky
z Albrechtc.
Za oba dva dny navtvily tuto akci
skoro ti tsce lid, hodn astnk si
tot nenechalo ujt vystoupen mstn
zpvaky Petry Furikov, ale i svto-
znmho zpvka Michaela Jacksona
(kter si do eskho Tna odskoil ze
zhrob)... Zlatm hebem programu
bylo vystoupen skupiny Verona.
I kdy ns poas hodn, ale hodn
zkouelo, ve jsme nakonec ustli...
Dkuji tedy vem za ast a prezentaci
na tto akc. Prost byli jste skvl.
Ale Hoica,
koordintor Bambiridy v eskm Tn
esk Tn
Chrudim
F
o
t
o

a
r
c
h
i
v

b
a
m
b
i
r
i

d
n

c
h

m

s
t

(
I
v
a
n

i
c
e
)
Nae tma
15
Ivanice
Zttu nad touto akc pevzal nmstek
hejtmana JMK Stanislav Jurnek, euro-
poslankyn Zuzana Brzobohat a mstn
zttu pevzal starosta msta Ivanice
Vojtch Adam. Slavnostnho zahjen
se zastnil mstostarosta msta Ivan-
ice Radoslav Skla, europoslankyn
Zuzana Brzobohat, editel gymnzia
Radek Musil, editelka SV Jana He-
manov, zstupce Jihomoravsk rady
dt a mldee Pavel Zdrhal.
Bambiridu navtvilo 1900 astnk,
mli monost zhldnout 41 zapojench
organizac 46 pdiovch vystoupen,
470 vystupujcch, 27 prezentanch
stnk, 40 aktvit na stncch.
Pi vstupu obdreli vstupenku s infor-
macemi a bambiridn kartu s map-
kou, na kterou sbraly dt raztka. Pi
splnn kol si v informanm stnku
SV Ivanice vybraly odmnu. Celou
akc provzel modertor Honza Dvo-
k.
U prezentanch stnk si zjemci vy-
zkoueli aktvity, ktermi se jednotliv
organizace zabvaj. Nvtvnci byli
nadeni z programu rznch aktvit
ermsk arna, hlavolamy, ukzky
juda, jzdy na motorkch, skkac boty,
trampolny, rukodln prce a tvoen,
malovn na obliej, ukzky vcviku
ps, ukzky prce hasi, policie a z-
chran, prvky sportovnho mobiln
hit, skkac boty, Kam-JaM, speed-
binton, korfal, tchoukbal, slackline,
lakros, nabdka program a prezentace
dobrovolnk zem EU, prezentace ml-
denickch klub a mnoho dalho. Na
pdiu se pedstavily napklad soubory
aerobiku, maoretek, street dance, spo-
leenskch tanc, dle folklorn soubor,
gymnastck oddl, vystoupen koln
akademie, hudebn seskupen. V rmci
doprovodnho programu si mal i velc
nvtvnci vyzkoueli airsofovou stel-
nici, vyzkoueli si lanov pekky, na
stanovitch armdy se seznmili s v-
stroj a vzbroj vojk, automobilovou
technikou a zastleli si. Nechybla ani
canisterapie ukzky vcviku ps, jzdy
na motorkch a voen na Funway.
Dt se uily zkladm juda, ve tvoiv
dln SV Ivanice vyrbly nramky
z gumiek, motly a pavuiny z drt,
paprov kvtny. U stnku policie si
dt mohly udlat otsky prst a pro-
hldnout si zbran a dal vstroj poli-
cie, v zchrann sanitce oivovaly fgu-
rnu a seznmily se s vybavenm vozu.
Stejn tak mly monost seznmit se
s vbavou hasiskho vozu.
Sv oblben stanovit zde mla i Ar-
mda R. Vojci pipravili ukzku zbra-
n, zajiovali maskovac malovn na
obliej nebo stelbu ze vzduchovky.
U stnku frmy EKO KOM pracovnci n-
zorn ukazovali dtem i dosplm, jak
nakldat s odpadky, jak je sprvn t-
dit. Na akci se pedstavila i Jihomorav-
sk rada dt a mldee a ICM Brno.
Na programu se tak aktvn podleli
senioi z Ivanic, kte na svm stnku
pedstavili innost a prezentovali sv
vrobky pleten, hkovn, vyv-
n, devn hraky; dt upoutaly tak
ndhern panenky, obleky na mimin-
ka, dal vrobky a pernky.
Pro nejmen dt bylo pipraveno z-
bavn stanovit a dtsk hern koutek
skluzavky, prolzaka housenka, velk
molitanov kostky, trampolna, houpa-
c konk, omalovnky.
Dkujeme touto cestou vem, kte se
na leton Bambirid podleli.
Jana Hemanov
Bambirida v Ivanicch probhla ve dnech 23. a 24. kvtna, poprv v arelu
Stediska volnho asu Ivanice v Zemdlsk ulici. Co se ukzalo jako velkm
pnosem a vbornm zzemm pro astnky i organiztory.
Nae tma
F
o
t
o

a
r
c
h
i
v

B
a
m
b
i
r
i

d
y

O
s
t
r
a
v
a
16
Natst to byl snad jedin drobn z-
drhel, kter bhem ostravsk Bambi-
ridy, konan od ptku 23. kvtna do
nedle 25. kvtna u restaurace Koliba
v Blskm lese, nastal. Jinak ve prob-
halo takka jako v pohdce, samozej-
m v t s dobrm koncem. Organizace
RADAMOK (Rada dt a mldee Mo-
ravskoslezskho kraje), kter akci zor-
ganizovala, si mohla po jejm skonen
s potenm ci bylo to fajn a mlo
to smysl.
Stnky takka tyicet vystavujcch
spolk a organizac byly stle v oblee-
n, na pdiu se stdali inkujc, dt
se bavily a zrove sbraly body u pre-
zentanch stnk a nad vm se po
vtinu vkendu klenulo krsn mod-
r nebe. Poas ostravsk Bambirid
plo, krtk sobotn detk s prudkm
poryvem vtru byl pouze drobnou
vjimkou, a vech celkem tinct tsc
nvtvnk si tak mohlo s potenm
vychutnat ve, co ostravsk Bambri-
da nabzela.
Bez penz vbec nikde (ne. nikam,
pozn. red.) nelez. Je to tak a ani os-
travsk Bambirida by se nemohla
uskutenit bez sponzor, z nich hlav-
nmi byly Moravskoslezsk kraj, Statu-
trn Msto Ostrava, Mstsk obvod
Ostrava-Jih, Arcelor Mital a Ostravsk
vodrny a kanalizace. Tm navc pat
podkovn i za asn stnek se stle
erstvou vodou, ke ktermu se svor-
n chodili oberstvovat nvtvnci,
vystavovatel, inkujc i poadate-
l. Dky, mil vodn vly, voda v horku
chutn skvle a voda zabalen do hez-
kch smv chutn jet lpe.
Kdo vechno se na ostravsk Bambiri-
d prezentoval? Napklad Posejdon,
Pionr, Dtsk tbor A je to, Dakota,
debruji, Junk, A-TOM nebo teba
Klub ptel eleznin dopravy. Dt si
u stnk sbraly body do bambi-pas,
kter pak mohly pi losovn vymnit
za zajmav vhry, a v meziase moh-
ly sledovat teba ukzky bojovho
umn prezentovan Armdou esk
republiky, kynology z Mstsk policie
Mami, ten stan um ltat! vykikl mal kluina a ukazoval pmo ped sebe.
e by ml stan kdla? Ale kdepak. To jen jeden z bambiridnch stnk
nevydrel neekan npor vtru a posunul se o kousek dl.
Jak v Ostrav ltal stan
Nae tma
F
o
t
o

a
r
c
h
i
v

B
a
m
b
i
r
i

d
y

O
s
t
r
a
v
a
Tinec
17
Pten dopoledne na Bambirid v Tinci patilo dtem z mstnch
zkladnch kol. Organiztoi nabdli dvactku rznorodch sout od
lukostelby pes hlavolamy a po dovednostn legrcky.
Ostrava, pedstaven Divadla loutek
Ostrava, skupinu Memoris nebo ob-
ratnho freestylovho fotbalistu Vu
Kanyzu. Kdo um, um.
RADAMOK jako hlavn koordintor
spolupracoval na pprav Bambiridy
v Moravskoslezskm kraji celkem na
tyech mstech.
Krom Ostravy se tak mohly dt rado-
vat i v eskm Tn, Tinci a v Krno-
v a nutno podotknout, e tyi msta
z patnct je pro Moravskoslezsk kraj
a RADAMOK velmi dobr vizitka. Na-
vc se akce vydaily ve vech tyech
mstech, take shrnuto a podtreno
moravskoslezsk st Bambiridy
koordinovan RADAMOKem dopadla
v roce 2014 bjen.
Lumr Kubtko
tylenn tmy, bojujc za est sv
tdy, zde mly za kol nasbrat bhem
jedn hodiny co nejvce bod. Vsled-
ky se pak seetly a vyhodnotla se
nejlep tda ve tech vkovch kate-
gorich. Soute se zastnilo 276 dt
ze t tineckch kol. (koda, e ostat-
n koly nemaj zjem o mimokoln
aktvity svch dt.) ci tak bojovali
ve tech vkovch kategorich o ttul
Nejlep tda a velk bambi-dort.
Ten byl pak vtzm doruen v pond-
l dopoledne pmo do jejich koly, co
vyvolalo docela rozruch. (Dobr rekla-
ma do budoucna...) Nejlpe dopadla
u tradin kola z Oldichovice, kter
letos obzvlt zabojovala.
Zajmavou novinkou byl odpoledn
semin o novch grantovch progra-
mech, kde mlad lid mohou zskat f-
nann pomoc pro realizaci svch pro-
jekt. Dozvdli jsme se podrobnost
o tom, kde a jak najt fnann zdroje.
Te jen mt dobr npady a odvahu
k napsn projekt... S povdkem jsme
se tak dozvdli, e se objevuj stle
nov monost zskat fnann zdroje
i pro mal projekty.
Vyvrcholenm Bambiridy 2014 v Tin-
ci byly prezentace dtskch sdruen
Royal Rangers, A-TOM, Knihovna Ti-
nec, DDM, AC Mlde Oldichovice,
Klub Bunkr a Klub Stga hokej. Dt
i rodie zde nali zajmav hry, ruko-
dlky a zbavu. Nae spolky nabzely
tpy pro letn tbory, zjmov krouky
a mimokolsk aktvity. Poas nm
docela plo a poledn bouka nm
nedokzala nic pokazit. Podn smr
pila a veer, ale to jsme staili ve
vas uklidit.
Celkov ast za dva dny Bambiri-
dy tala 2400 nvtvnk. Meme
tedy ci, e Bambirida 2014 v Tinci
byla opt spnou akc.
Dky pat vem dobrovolnkm, kte
pispli k hladkmu prbhu Bambiri-
dy v Tinci.
Vladimr Peter, RADAMOK
F
o
t
o

a
r
c
h
i
v

B
a
m
b
i
r
i

d
y

K
r
n
o
v

a

K
y
j
o
v
Nae tma
18
Z bambiridnho webu II.
Krnov
Dvoudenn Bambiridu v Krnov jste
mohli zat na zahrad Stediska vol-
nho asu Ma Krnov. Dopoledne
patilo mateskm a zkladnm kolm.
Program zde byl velmi pestr. Dt se
seznmily s prac hasi, mohly si vy-
zkouet a obsluhovat hadici, podvat se
na porn auta a zahrt si hry, kter si
pro n hasii pipravili. Hned vedle byli
policist a bezpenostn sloky doplnili
zdravotnci. Vojci dali nvtvnkm
pleitost prohldnout si jejich tech-
niku a vybaven. Po cel zahrad bylo
mnoho atrakc, kter pro dt pipravily
nejrznj organizace z Krnova a oko-
l. Byli zde napklad Charita, Armda
spsy, Slezsk diakonie a junci. Dt
si mohly tak vyzkouet bojov sporty,
umn forbalist, lukostelbu i malo-
vn na obliej. Probhla tu rovn v-
tvarn sout na tma Trven volnho
asu, pipraveny byly i dal vtvarn
a rukodln prce a program byl dopl-
nn o vystoupen zjmovch tvar SV
Ma Krnov a projkou na konch.
Severt pni pedvedli sv ermsk
umn a ukzku stedovkch zbran
a obleen; nvtvnci mohli zhldnout
i pedstaven zjmovch tvar Stedis-
ka volnho asu Ma Krnov. K dobr
pohod zahrla krnovsk kapela Roc-
k2Day a kapela Evjazz z Opavy.
Kyjov
Leton druh ronk Bambiridy, kter
jsme uspodali v Kyjov, byl plnm
opakem toho loskho, kdy peprcha-
lo a bylo zima. Odstartovalo se v deset
hodin na nmst ped radnic; vodu
se ujal starosta msta Frantek Lukl
a pplk. Petr Svoboda.
Na pdiu se bhem dvou dn pedsta-
vily bin tanenice, maoretky, hasii,
Jakub Neesnek se svoj leteckou ak-
robatckou show i armda s prezentac
prvn pomoci. Pan starosta hrl kuliky
a stanovit byla obleena zvdavci. Z-
vrem v pedbnch slech bylo v Ky-
jov na 400 pdiovch inkujcch, 150
astnk na stanovitch a pomysln-
mi branami kyjovsk Bambiridy prolo
na 1800 nvtvnk. Zvrem mon
mal inspirace pro ostatn msta, kdy
nm zstalo 15 triek s logem Bambiri-
dy, kter se vnovaly dtskmu domo-
vu. Take nejen, e akce pin pouen
a zbavu, ale tak pomh dl...
Liberec
V ptek a sobotu probhla na Souken-
nm nmst v Liberci nejsevernji po-
loen Bambirida. Tradin regionln
poadatel Rada dt a mldee Libe-
reckho kraje byla nucena z dvodu
konn voleb do Evropskho parlamen-
tu zmnit sv tradin msto podn
ped libereckou radnic.
Na libereck Bambirid se na pdiu
prezentovalo 29 organizac, v pepotu
1000 inkujcch. K vidn byla tane-
n vystoupen, hudebn ukzky sbor,
stejn jako pohdka i bojov sporty.
Dvaadvacet vystavovatel pro nvtv-
nky pipravilo plnn zbavnch kol.
Vedle tradin Armdy R nebo hasi
jste mohli navtvit chovatele, IQ Lan-
dii, chemicko fyzikln zamenou
Veselou vdu, stejn jako turistcko-
prodovdn oddly i sportovn orga-
nizace.
F
o
t
o

a
r
c
h
i
v

B
a
m
b
i
r
i

d
y

C
h
r
u
d
i
m

a

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i
Nae tma
19
Spolehliv je nachzely tak v nkte-
rm z bambiridnch arel vetn
toho praskho, kde si pedelho od-
poledne zadila prtr mraen prov-
zen vichrem a krupobitm
Bambiridn msteka maj oprot
konkurennm podnikm tot zjevn
vhody: vstup zdarma a na relatvn
malm prostoru pehrli atrakc. Pokud
tedy lze atrakcemi nazvat zdolvn
lanovch pekek, chze poslepu, n-
zorn ukzky poskytovn prvn pomoci
nebo zasvcen do vodckho minima.
V Krnov se dt seznamovaly s prac
hasi: mohly si vyzkouet, jak se ob-
sluhuje proudnice, prohldnout si po-
rn vozy a zahrt si hry, kter pro n
hasii pipravili. Po cel zahrad bylo
mnoho atrakc, kter pro dt pipravily
nejrznj organizace z Krnova a okol.
Byla zde napklad Charita R, Armda
spsy, Slezsk diakonie a Junk. Dt
si mohly tak vyzkouet bojov sporty
nebo umn forbalist, hls Krnov.
Program doplnila vtvarn sout na
tma Trven volnho asu, dal v-
tvarn a rukodln prce nebo proj-
ky na konch.
V Tinci zaadili poadatel do bam-
biridnho menu, tvoenho tradin
prezentac spolk pracujcch s mlde
v jejich regionu, i dopoledn projekci fl-
mu pro dt a rodie Bella a Sebastan.
Krom toho pipravily tamn organizace
tineckm kolkm dv destky rzno-
rodch sout; ci tak mohli bojovat
ve tech vkovch kategorich o ttul
Nejlep tda a velk bambiridn
dort. Zajmavm poinem tineck akce
byl semin o novch grantovch pro-
gramech, kde mohli mlad lid zskat
fnann pomoc pro uskutenn svch
pln. Dozvdli jsme se podrobnost,
kde a jak najt zdroje. Te jen mt dobr
npady a odvahu k napsn projekt,
uvedli tinet organiztoi.
Nvtvnci plzeskho bambiridnho
arelu se mohli tit na ukzku innost
Royal Rangers, na folklorn soubor Me-
telek, maoretky Marlky i Spider
Academy YES Dance. (Skupina Spider
Academy se specializuje spe na jazz
a modernu, YES Dance na diskotance;
vystoupen na plzeskm pdiu bylo
spojenm obou zmnnch styl).
Za zmnku stoj tak teba sportovn
klub Radbuza ten nabz mj. plavn
dt rznho vku, a to ji od est m-
sc (s rodii), sportovn plavn a pot-
pn.
Zpestenm programu bylo pedstaven
innost Obecn prospn spolenost
Pomocn tlapky, specializovan na v-
cvik asistennch ps. Jeden takov ps
kolk ukzal nvtvnkm, co u do-
vede. A je teprve v polovin pedpo-
kldanho vcviku, pedvd divkm,
co vechno se nauil. Krom vci, kter
byste od takovho pomocnka ekali,
jako je podvn rozlinch pedm-
t, um mnohem vc. Tato pomocn
tlapka vm pome otevrat dvee
i svlkat problematck st oblee-
n, poznamenali organiztoi plzesk
Bambiridy.
Na louce u Koliby vedle ostravskho
Blskho lesa jste mohli potkat indiny
(dtsk tbor A je to), ert tanenice
nebo vodnka Prezentovala se tam Os-
travsk knihovna, Pionr, sdruen Sluj,
AVZO Star Bl, AFS Mezikulturn pro-
gramy, Asociace malch debrujr R,
skautsk stedisko Modr p, Samo-
statn kmenov a klubov svaz Dakota
a mnoh jin neziskov organizace.
Na Vtznm nmst v Praze zvala Liga
lesn moudrost k nvtv nefalovan-
ho tp; Liga se sna obracet pozornost
dt k prod a prostmu (le maleb-
nmu) tboen v n. Dt si tak mohly
na dejvickm Kulaku prohldnout,
jak tp vypad uvnit, a dokonce si zku-
sit i zabubnovat na indinsk bubnek.
U pionr na n ekal lanov pechod
od stromu ke stromu, Kazimrka je bavi-
la obmi skldankami (puzzle) a pots-
kem triek, organizace Dt bez hranic
pro n pipravila chytn devnch ry-
bek a esk lakros, ve stnku Zastoupe-
n Evropsk komise v R zase kolo tst
s otzkami pro mal i velk nvtvnky
Bambiridy
Tiskov zprva RDM
Kdo se o vkendu rozhodl zajt na Bambiridu,
neprohloupil
Vkendov volno v sobotu vybzelo jako obvykle mlad rodiny s dtmi
k nvtv mst slibujcch odreagovn a zbavu.
F
o
t
o

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i
Nae tma
Magda: Jak jsem vidla Bambiridu
Nae polsk dobrovolnice Magda, kter psob v RDM v rmci Evropsk
dobrovolnick sluby (EVS) ji tm ti tvrt roku, se sna aktivn
astnit vekerho dn. Samozejm se pi tom vem u esky a docela j
to jde, jak mete (s trochou shovvavosti) posoudit v nsledujcch dcch.
22. 25. kvtna v esk Republice
probhla akce, kter se jmenuje Bam-
birida. V rmci n mla jsem monost
zorganizovat svj Miniprojekt a taky
projet se do eskho Tna a Tince na
nvtvu podvat se, jak tam vypada-
la Bambirida.
J a moje kamardka ze panlska, kte-
r je taky na program EVS, jsme pro-
myslely, e meme udlat miniprojekt
spolu. A e se blila Bambirida, tak
jsme mly npad, e meme udlat
nco na n a pro dt. Npad sloil se
s vytvoenm knky s typickmi povst-
mi polskmi a panlskmi a k tomu
tematck omalovnky. Rozhodly jsme
se, e bude to cena za ast na sou-
tch a v hrch, kter jsme taky mly
pipraven polsk a panlsk. Dt
mohly se zapojit k naim hrm bhem
tvrtku a v sobotu u stanu RDM.
22. 5. 2014 v 11 hodin na Kulaku pro-
bhlo zahjen Bambiridy, svoji e
dali mimo jin pedstavitel Minister-
stva kolstv, mldee a tlovchovy,
Ministerstva obrany, Generlnho tbu
AR a dal vznamn osobnost, kter
Bambiridu kadoron podporuj.
Pak v 13 hodin j a kamardka jsme
odstartovaly se svm Miniprojektem.
A dt velmi ochotn astnili se v sou-
tch. Holky skkaly na gumu a kluky
hrli s mem a footbalek, dt soutily
se ve stavn co nejvy ve z kostek
a co nejrychlej oblkn triek. V so-
botu n miniprojekt probhal dl.
Mezitm v ptek spolu se svm vce-
pedsedou Ondrou jeli jsme do esk-
ho Tna a Tince, abychom uvidli, jak
ta akce tam probh. V eskm Tn
jin moje kamardka taky se astnila
v Bambirid. Setkala jsem se tam s n.
Jej organizace nabdla dtm skld-
n puzzle a malovn. Odpoledne byly
tam koncerty.
V Tineci bylo mn stnk s aktvitami
pro dt a akce se konila dv, ale byla
tam monost jt na semin o Erasmu+
a taky dozvdt se o programech pro
mlde ze Slezska. My jsme tam taky
li.
Bambirida to je zajmav akce, kde
dt ne jenom mou strvit svj as na
hrch, ale taky dozvdt se o organiza-
cch, kter fungujou a nabzej jim jin
aktvity a msto, kde strv svj voln
as.
Magdalena Bieniak
20
Tento projekt byl realizovn za fnann podpory Evropsk unie.
Za obsah sdlen odpovd vlun autor. Sdlen nereprezentuje nzory Evropsk komise
a Evropsk komise neodpovd za pouit informac, je jsou jeho obsahem.
Hlavnm poadatelem Bambiridy 2014
ve Zlnskm kraji bylo ji tradin Spek-
trum Krajsk rada dt a mldee
Zlnskho kraje. Akci slavnostn zahjili
zstupci Spektra spolu s panem rad-
nm Zlnskho kraje Petrem Navrtlem
a panem nmstkem msta Zlna Miro-
slavem Kanm.
Bambiridy 2014 ve Zln se aktvn
zastnilo 30 spolk, stedisek volnho
asu a neformlnch skupin mladch
lid, zapojilo se tm 400 poadate-
l. S organizanm zajitnm akce po-
mhali student ze zlnskch gymnzi
a Parlamentu dt a mldee Zlnskho
kraje. Na pdiu se pedstavilo na 800
dt.
Bambirida byla i v letonm roce ms-
tem aktvn prezentace spolk, stedi-
sek volnho asu a neformlnch sku-
pin mladch lid. Pro dt a mlde byla
pipravena pehldka monost pro vol-
n as, nabdky letnch tbor, pdiov
vystoupen, skkac hrady, nafukovac
hit, ukzka vojensk techniky, vro-
ba trdelnk, losovn o ceny na pdiu,
onglovn, slage line, fyzikln pokusy,
ukzky dalekohled, pozorovn Slunce,
vuka tanc, jzda na tkolkch, ukzka
drobnch terarijnch zvat, slalom na
kolobkch atd.
Spolek Fair Play Frytk se prezento-
val tentokrt hravou formou. Jednou
z aktvit, kterou dtem, mladm lidem
a ovem i dosplm spolek nabz, je
onglovn. onglovn jako proste-
dek k individuln zbav, vvojov
prci na sob, ale i jakoto prostedek
komunikace mezi lidmi, bez rozdl.
Moto: Jak hezky Ti hodm, tak snadno
se Ti bude chytat si mohli vyzkouet
jednak dt mezi sebou, ale i dt s ro-
dii a dokonce i dospl mezi sebou na-
vzjem. Pouvat k tomu mohli mky,
onglrsk tky, kuelky a kruhy, tak
fowerstcks nebo diabolo a k tomu
vemu jet mohli vyzkouet rzn
balann pomcky, jako nap. laptka,
pedallo, medvd vlec, rolla bolla. Ti
odvn si vyzkoueli dret rovnov-
hu i nad zem na tzv. slack-line, co je
obdoba starodvnho chozen po lan
napnutm mezi stromy.
Po ti dny bylo mon zhldnout po-
kusy Klubu malch debrujr pi Z
u Spek a pi Z Lukov, Klubu malch
debrujr Z Zachar z Krome. K vi-
dn byly naprogramovan fontnka
z lega, kter po intervalech vystikovala
vodu, pokusy s atmosfrickm tlakem,
grafck pravy natoenho oblieje
a parabolick zrcadlo, v jeho ohnisku
se od slunench paprsk ohvala voda
a zapalovala zpalka.
Hlavn poadatel pipravil na tvrtek
22.kvtna doprovodn program. Ve
zlnskm parku dt zvodily v orienta-
nm bhu a mlad hasii soutili o rych-
lej hasisk zsah, astnci si mohli
vyzkouet motn hadice. Ve veernch
hodinch se pedstavila mldenick
kapela Animals Orchestras a onglrsk
skupina Ardor Viridis.
V ptek se na pdiu pedstavily dt
z 18 tanench a hudebnch krouk
DDM Astra Zln. Poas skvle vylo,
a proto na nmst panovala pjemn
atmosfra. Celkem 341 dt z krouk
hip hop, aerobic, palka, folklornho
souboru Latovnka na pdiu ukzalo,
co se v prbhu roku nauilo. Vystou-
pily tak dvky cvic na trampoln-
kch a krouek pro nejmen. Pidali se
i krsn mal Rarci a dt z dramatc-
kho krouku. U te se tme na dal
ronk.
Michaela Pokorn a kolektv
Nae tma
F
o
t
o

K
a
t
e

i
n
a

K
a
b
e

o
v

,

G
y
m
n

z
i
u
m

T
G
M

Z
l

n
21
Zln
V ptek 23. kvtna se na nmst Mru ve Zln otevely brny arelu,
v nm se po dva dny odehrval 16. ronk pehldky innost dtskch
a mldenickch spolk Bambirida 2014.
Nae tma
22
Bylo ndhern, dtem i jejich rodim
a prarodim se to moc lbilo, pilo
4676 astnk a vechno jsme vas, za
pomoci 150 dobrovolnk, sthli. Bylo by
hezk se te rozepsat o tom, co vech-
no dt na Bambirid vidly, co dla-
ly, co proily, co si vysoutily. Mne ale
zaujal lnek jednoho chlapce, ktermu
Bambirida uarovala natolik, e si za-
loil svoji spolenost a organizuje akce
pro dt ve kole. A v letonm roce se
mu splnil dtsk sen: byl jednm z dob-
rovolnch organiztor Bambiridy
a prezentoval svoji spolenost
Jana Valov
umperk
F
o
t
o

S
i
l
v
i
e

S
k

i
v

n
k
o
v


a

M
i
c
h
a
l

P
o
s
p

i
l

Jak asi bude poas? Bude se to dtem lbit? A kolik jich letos asi pijde?
Stihneme to vechno dobe pipravit? Vechny tyto otzky se nm honily
hlavou jet ped zahjenm Bambiridy v umperku. A jak je odpov?
F
o
t
o

a
r
c
h
i
v

J
&
G
Nae tma
23
Bambiridy jsem se astnil u jako
mal kluk, s radost jsem plnil vechny
koly, abych si potom mohl dom od-
nst odmnu. U tenkrt jsem si pl
spatit aspo na chvli tuhle akci z dru-
h strany. A mon prv tohle pn
malho kluka m pivedlo k vytvoen
mho spolku, m spo-
lenost: protoe jsem
chtl, stejn jako teh-
dy oni, dlat radost
malm puntm.
Dky snaze a vytrvalost se mi to poda-
ilo, organizoval jsem a organizuji spo-
len se svmi kamardy a spolupra-
covnky spoustu akc, kter se dtem
moc lb.
Sledoval jsem zpovzdl jednotliv ka-
doron akce v umperku. Kdy jsem
objevil Bambiridu, hned mi padla oka.
Zael jsem na prvn informan schz-
ku, sice se strachem, zda moje aktvita
bude mt co nabdnout, ale zrove
i s odvahou v srdci. Reakce organizto-
r Bambiridy m doslova nadchla a
nakopla. S radost jsem se pipojil
k velk ad organiztor Bambiridy,
abych mohl zakusit, jak to je organizo-
vat velkou akci, ne pro stovky dt, ale
pmo pro nkolik tsc.
Den ped samotnm vypuknutm Bam-
biridy jsem ml spolen s ostatnmi
organiztory jt na radnici pivtat dt
ze Slovenska a Polska v naem mst.
Spolen s koordintorkou Bambiridy
jsme se domluvili na tom, e panu sta-
rostovi pedm pr vtsk naeho a-
sopisu Smchoviny, protoe je dleit
moji innost propagovat. Nemohl jsem
vak tuit, e m pan modertorka po-
d, abych ekl pr slov ped starostou
a ped dtmi z jinch zem o sv aktvit
a innost, kterou budu na Bambirid
prezentovat. Sice bez ppravy, ale pln
odvahy s mylenkou Co m nezabije,
to m posl jsem na radnici ped ve-
mi ptomnmi ekl pr slov o J&G Spo-
lenost. Velk potlesk jako znamen, e
moje vystoupen nebylo tak patn
No, a nastal velk den D, a to Bambiri-
da, na ni jsem se velice til. Ve svm
stnku jsem za pomoc svch kamard
prezentoval J&G Spolenost, a to jak ji-
nak ne hrav. Dt se u mho stnku
strefovaly do perek maskot spo-
lenost. Moc dobe vm, jak dleit
je odmna, a to nejen za celou Bam-
biridu, ale tak za kad splnn kol.
I proto u ns dostaly dt alespo ma-
likost a tou byla omalovnka, kter se
lbila nejen malm dtem, ale tak tm
vtm, a vlastn i samotnm rodim
a prarodim.
Myslm, e nejenom pro m, ale i pro
ostatn organiztory byly dny, kdy se
pipravovala Bambirida, i samotn
prbh hodn vysilujc, ale stly za to.
O tom svd spokojen a usmvav
oblieje dt.
A co mm z toho j? Splnil jsem si dt-
sk sen, o kterm jsem snad ani nedo-
ufal, e se spln, a zrove jsem dostal
nov monost, jak prezentovat svoji
spolenost. A to nemluvm o tch no-
vch a velkch zkuenostech, kter
jsem na Bambirid zskal, a kter pt
rok doplnm dalmi. Kde?
No pece na BAMBIRID!
Jakub Gloza
Jak mn Bambirida uarovala
Bambiridy jsem se astnil u jako mal kluk, s radost jsem plnil vechny
koly, abych si potom mohl dom odnst odmnu. U tenkrt jsem si pl
spatit aspo na chvli tuhle akci z druh strany.
24
Nae tma
F
o
t
o

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i


a

M
i
c
h
a
l
a

K
.

R
o
c
m
a
n
o
v

24
Akoliv leton Bambirida nebyla vji-
men nvtvnost ani programovm
repertorem, pesto pobavila, pot-
ila a zaujala spoustu dt a jejich ro-
di, ani za to museli platt vstupn.
m ovem tak trochu vjimen pe-
ce jenom byla v porovnn s jinmi
akcemi zamenmi na tut clovou
skupinu.
V podstat se vrazn neliila ani z-
jmem veejnost, ani rozmary poas,
potvrdila projektov manaerka Bam-
biridy Blanka Likov. Upesnila, e
poadatel bhem tydenn akce pi-
vtali desettsce dt, kter vdy tvo-
nadpolovin vtinu nvtvnk.
Stle se tme velk popularit mezi
dtmi i jejich dosplm doprovodem,
dodala s smvem Blanka Likov.
Bambiridu pitom oznaila za skute-
n ojedinl veletrh volnoasovch
pleitost, dky nmu mohou rodie
se svmi ratolestmi ochutnat destky
nejrznjch nabdek soustednch
vcemn na jedno msto. Kad ro-
di by ml dt k trven mimokoln
innost sprvn smrovat, je pe-
svdena Blanka Likov, protoe
sprvn zvolen aktvita dotv osob-
nost dtte, buduje jeho smysl pro t-
movou spoluprci i vzjemnou komu-
nikaci v kolektvu.
Bambirda zaznamenala i nvtvu ze
zahrani. Projevili o ni tot zjem z-
stupci stenho mldenickho usku-
pen z nmeckho Saska. Prohldli si
arel na dejvickm Vtznm nmst,
obeli si prezentan stanovit jed-
notlivch spolk, zskali kontakty na
esk organizace vyuiteln pro bu-
douc spoluprci a zevrubn se sezn-
mili s organizanmi a dalmi nroky
na uspodn takto rozshl akce.
O Bambirid hovoili se skutenm
respektem, konstatoval zahranin
sekret RDM Marek Kraji, kter je
stanovm mstekem na Kulaku
provzel.
Leton ronk znm akce v poad
ji estnct se konal pod motem
U ns znte? Jsme zde (znovu) 25
let. V duchu druh st tohoto hes-
la umonili organiztoi Bambiridy
malm nvtvnkm a nvtvnicm
vyzkouet si geocachingovou hru z no-
vho projektu Sametky. lo o ptr-
n po pt ukrytch (veejnost zatm
praktcky neznmch) pbzch z ob-
dob Sametov revoluce, respektve
ry nesvobody, kter ji pedchzela.
Projekt Sametky (SAMETov vzpomn-
KY) m bt sputn v z.
Prvou st hesla pak naplnily vrchova-
tou mrou dtsk a mldenick spol-
ky, kter na Bambird 2014 pedsta-
vovaly zjemcm iv ukzky ze sv
celoron, pravideln innost. Namt-
kou to byli debruji, tomci, skaut,
woodcrafei, pioni, pathfndei,
mlad chovatel a dle dobrovolnci
z organizac, jako je AFS Mezikulturn
programy, Royal Rangers, Klub Domi-
no / Dtsk tskov agentura, Sdruen
hasi ech, Moravy a Slezska a jin.
S jejich pomoc si dt zkouely rozli-
n soute, kvzy, hlavolamy a hry, lu-
kostelbu, kanoistku, hod na cl, zdo-
lvn lanov pekky, stlen z praku
a foukaky, a nkde si dokonce mohly
i vyjet na koni
Tiskov zprva RDM
Bambirida 2014, uspodan eskou radou dt a mldee, se v nedli
25. kvtna odpoledne stala ji minulost. Splnila el, jemu stovky
dobrovolnk v 15 mstech na republiky obtovaly svj voln as,
zkuenosti i notnou dvku energie.
Bambirida byla standardn k radosti dt
Nae tma
F
o
t
o

G
e
r
d

W
e
i
n
l
i
c
h
Plze
Nchod
25
Bambirida je pleitost pro dt ob-
jevit nov a zajmav volnoasov ak-
tvity, kter by je oslovily. Zrove je to
pleitost pro rodie vybrat i pomoci
vybrat mimokoln innost pro sv dt
a samozejm tak pleitost pro or-
ganizace nabzejc npl volnho asu
pedstavit se veejnost.
V Plzni se Bambirida konala od 23.do
24. kvtna 2014 v prodnm parku
Chvojkovo lomy v Plzni na Slovanech,
kam se vrtla po tech letech.
Slavnostn zahjen probhlo v ptek
23. 5. 2014 za ast hejtmana Plze-
skho kraje, radn msta Plzn, staros-
ty Mstskho obvodu Plze 2 Slo-
vany, pedsedkyn a mstopedsedy
Plzesk krajsk rady dt a mldee,
zstupce Armdy R.
Ve stnkovch prezentacch se ped-
stavilo 17 obanskch sdruen a ste-
disek volnho asu dt a mldee, p-
sobcch v Plzeskm kraji. Organizace
si pipravily aktvn program pro dt
a mlde ve svm stnku a samozej-
m nabdku vlastnch aktvit. Na pdi-
um vystoupilo tm 650 inkujcch
ve dvoudennm programu z ad ama-
trskch hudebnch, pveckch a ta-
nench skupin. Pten dopoledne ji
tradin patilo mateskm a zklad-
nm kolm.
V rmci doprovodnho programu
pedstavili svoji prci a techniku hasii,
mstsk policie a Armda R i obec-
n prospn spolenost Pomocn
tlapky. Nvtvnci si rovn mohli po
celou dobu akce vyzkouet zajmav
adrenalinov atrakce motorovou
tykolku, lapadla, trampolny, tane-
n vystoupen a tak ochutnvku dal-
ho sportovnho vyit pro nvtvnky;
prezentovali se tu i nai vojci se ste-
leckmi trenary a ukzkou techniky.
Soust Bambiridy byla tradin
bambi-hra s hrac kartou, kter pro-
vedla nvtvnky celm arelem.
V letonm roce jsme hrli o zajmav
deskov hry.
Marcel Hlav, mstopedseda PKRDM
Nchod tento rok pivtal Bambiridu
ji poosm, ve dnech 22.23 5. 2014,
a opt bylo k vidn nco novho, co
za nmi pithlo nvtvnky. Brana-
mi Dka prolo za oba dva dny pes
4000 nvtvnk!
Po nkolika letech nm vylo slunko-
v poas po celou dobu Bambiridy,
take jsme si uvali tm letnho po-
as, a tm pdem velmi pozitvn na-
ladnch nvtvnk. Nejvt atrakc
bylo tentokrt osven, kter zaizo-
vali hasii z Doln Radechov.
Jako jedna z mla se Bambirida v N-
chod konala ve tvrtek a v ptek. Tyto
dny volme hlavn proto, aby se moh-
ly pijt podvat koly a kolky, a mohly
si tak zpestit vyuovn. Pibv nm
tak poet kol, kter si na Bambiridu
piprav vystoupen. Letos za nmi se
svm vystoupenm pijelo devt orga-
nizac, kol a kolek. Na pdiu se hrlo
divadlo, zpvalo a tanilo se. Vkony
vech inkujcch vykouzlily smvy
na tvch nvtvnk. Vystoupen
byla vesel, mil a hlavn npadit!
Ve tvrtek dopoledne se pedstavily
koly a kolky z okol a pten odpo-
ledne patilo tanenmu oddlen SV
Dka Nchod.
Na Bambirid se letos prezentovalo
stnkem s programem 19 organizac.
Program byl velmi rozmanit, moh-
ly si z nj vybrat vechny vkov ka-
tegorie. SV Dko Nchod a DUHA
Bartoka pipravily provrku steleck
dovednost, keramickou dlnu, kavr-
nu fair-trade a vodn hrtky na ece
Metuji. Krouky, kter SV Dko N-
chod vede, nachystaly pro nvtvn-
ky vysok lanov pekky, ltn na
lan. Mimodn byla tak otevena
Tlapkrna, kterou Dko m. Dal
organizace, kter se na Bambirid
prezentovaly, mly tak pipraven
bohat program a u se jednalo
o ukzky canisterapie, vtvarn dlni-
ky, ajovnu, soute pro mal i vt,
ukzky zlesckch dovednost nebo
pozorovn oblohy vzcnm hvzd-
skm dalekohledem. Pipraveny byly
tak tanen workshopy se zkuenmi
lektory.
Doufme, e pt rok se Bambirida
do Nchoda opt dostane.
Dkujeme rovn vem, kte se na
leton Bambirid jakkoliv podleli.
Pedevm bychom chtli podkovat
vem sponzorm a partnerm, esk
rad dt a mldee, Krlovhradeck-
mu kraji a Sportovn a kulturn nadaci
msta Nchoda. Tmto tak dkujeme
za zttu panu starostovi Janu Birke
a za fnann podporu p. hejtmanovi
Lubomru Francovi a mstostarostce
msta Nchod Drahome Beneo-
v. Velk dk tak pat vce ne stov-
ce dobrovolnk, bez kterch by tato
akce nela uskutenit. A i pt rok
tee malinovka proudem ;-)

Lucie Rdlov
26
Ze zahrani
F
o
t
o

a
r
c
h
i
v

s
l
o
v
e
n
s
k


B
a
m
b
i
r
i

d
y

26
Festval sa uskutonil v 6 mestch
ilinskho kraja: ilina, Nmestovo,
Martn, Liptovsk Mikul, Ruom-
berok a Trsten. Uskutonil sa v tom-
to roku netradine a to poas troch
tdov od 2. do 21. jna. Festvalo-
vmi brnami prelo takmer 20 000
nvtevnkov. Viac ako 100 miestnych
organizci prezentovalo rznymi for-
mami svoju vonoasov ponuku pre
det a mlde.
Vyvrcholenm tdovch festvalov
v jednotlivch mestch boli hlavn
prezentan dni. V slovenskch po-
meroch to znamen: pdium postave-
n na nmest, stovky vystupujcich,
ktor prezentuj svoje talenty od
hasiskho toku cez tanec, hudbu,
divadlo a po sebaobranu. Nvtev-
nci zbieraj do bambipasov peiatky,
ktor dostvaj za zvldnut sae.
V desiatkach stnkov dobrovonckych
organizci zskavaj drobn odmeny
a te spoznvaj monost pestrho
trvenia vonho asu.
V tomto roku mlad udia odvne po-
dali ruku krajskej samosprve. Usku-
tonili v kadom bambiridnom meste
diskusiu s poslancami zastupitestva
ilinskho samosprvneho kraja. I ke
v niektorch mestch prilo mlo mla-
dch ud, o to viac diskutovali. Politci
a mlde si na seba musia zvyka, aby
nekomunikovali len poas predvoleb-
nej kampane. Preto by mali skma
svoje potreby a monost spoluprce
poas celho funknho obdobia po-
litkov. Tieto diskusie s subnm zai-
atkom vzjomnej spoluprce.
Poas celho tda sa v mestch ko-
nali sprievodn podujata. Podporova-
li mylienky kampane: Bez nenvist
a Podaj ruku. V organizcich sa ko-
nali dni otvorench dver. Partneri fes-
tvalu ponkali svoje sluby mladm
uom za zavnen vstupn alebo cel-
kom zadarmo. Det portovali na rz-
nych turnajoch a navtevovali tvoriv
dielne. Tam sa ukzala sila miestnych
komunt, ktor zmobilizovali a ponkli
vea pestrch atrakci a aktvt. Ponkli
deom a mladm uom bohat vo-
noasov vyite poas celho tda.
Festval sa uskutonil pod zttou
upana Juraja Blanra, 7 primtorov
bambiridnych miest a s podporou
Ministerstva kolstva, vedy, vskumu
a portu Slovenskej republiky. Za ich
optovne podan ruku akuj stovky
dobrovonkov, ktor podali svoju ruku
deom a rovesnkom vo svojom okol.
Jozef Yoyo Koren
krajsk koordintor Bambiridy 2014
Bambirida na slovensk spsob
11. ronk Bambiridy na Slovensku sa niesol v duchu motta Podaj ruku.
Je to pozitvna obmena nzvu eurpskej kampane NO HATE (Bez
nenvisti), do ktorej sa u niekoko mesiacov zapja hlavn koordintor
krajskho festivalu, Rada mldee ilinskho kraja. Mestsk koordintori
chceli zvrazni, ak dleit je cta ku kadmu loveku, o tie
symbolizuje podan ruka.
esk rada dt a mldee dkuje vem, kte se podleli na ppravch Bambiridy 2014, starali se
o jej zdrn prbh, a pispli tak k jejmu renom u veejnost.
N dk pat nejen partnerm, sponzorm, patronm a lenm organizanch tm v jednotlivch
mstech, ale hlavn velkmu mnostv dobrovolnk za jejich obtav nasazen pro vc. Nebt
jich, Bambiridu bychom ani nemohli uspodat.
Celosttn ztty:
Marcel Chldek ministr kolstv, mldee a tlovchovy
Ministerstvo obrany
Armdn generl Petr Pavel nelnk Generlnho tbu AR
Bambirida byla uskutenna dky podpoe:
Nae tma
27
Podkovn
Mediln partnei:
Regionln partnei:
Celosttn partnei:
28
Inzerce
28
Ze sdruen
F
o
t
o

K
a

e
n
o
v
i
,

C
h
r
a
s
t
a
v
a
29
Hostit zahraninho studenta je obrovsk kola
socilnch dovednost
Je 25. 8. 2013, s manelem pichzme na msto soustedn student
z AFS, najednou slyme kohosi volat Yok a z nenadn mi Yok sko
kolem krku, s Martinem si pod ruku. Spolen odchzme k autu.
Po cest jsme prohodili pr slov: po-
sun asu, nov vjemy a studen klima
zapinily, e Yok bhem chvilky v aut
usnula.
Po pjezdu dom se hned skamardila
s Ninou a s Vtkem, dt byly ponkud
rozpait, velk sgra konen pijela,
a oni j nerozumly a ona zase jim.
Nakonec si ale naly cestu jak na to;
je zbavn pozorovat jejich neverbln
komunikaci.
Prvn tdny byly pro Yok velmi vyerp-
vajc, chodila spt odpoledne s dtmi.
Kdy u ns veer nastal konen klid,
chodvala jsem ze zatku za n do po-
koje, kde jsme si v krkolomn anglitn
a rukama nohama dlouho povdaly.
Postupem asu byla ve svm poko-
ji mn a mn. Vtinu asu trv
s nmi, posledn dobou se i v obvku
u, i si pe denek. Ped jejm p-
jezdem jsem se bla, aby z naich dvou
raub nebyla vyplaen, ale od zat-
ku je to pesn naopak, bh s nimi po
zahrad, doma si s nimi maluje nebo
hraje. Navc se od nich a s pomoc jejich
hraek u esky, nejvce pouvan slo-
vo je ovem zima.
Samostatnou a jist velmi zajmavou
kapitolou je jdlo. Ve se j sname po-
psat, z eho to je, jak to jme, kter jd-
lo komu chutn a co naopak ne. esk
kuchyn j pekvapiv moc chutn, nej-
vt spch zatm sklz zek a vestko-
v kol s drobenkou, kter mi pom-
hala pct. Po jedn veei mi rozzen
oznmila: Mami, a ztra vam veei
j. Nakoupili jsme tedy potebn suro-
viny a podvala se prvn esko-thajsk
veee Thom kha kai. Musm ct,
e nm to docela chutnalo, jdlo jsme
vichni svorn pochvlili a Yok mla
velkou radost, veei nm za ten jeden
msc uvaila jet dvakrt. Ve kole j
tolik nechutn, ale vtinou je to, jak
ona k OK, co v pekladu zname-
n asi nco jako poivateln. Nkter
kombinace jdel jsou pro ns tedy dost
zvltn: re s vajenou omeletou,
merukov bublanina poten vrstvou
demu, tlaenka s cibul a keupem
anebo houbov zek s r a keupem.
Sice nad tm kroutm hlavou, ale km
si: my zase jme ri se vestkami, tak
pro vlastn ne?
Ve volnm ase chod Yok se svou t-
dou do tanench a jednou tdn na v-
tvarn krouek, k, e j to takto sta,
e je rda s nmi doma. Sname se vol-
n as njak tedy zaplnit i doma, nejv-
ce ji zaujaly absolutn obyejn esk
aktvity sbrn hub, vestek a vajek
od naich slepic, sklzen zeleniny ze za-
hrdky anebo jenom prochzka po oko-
l, pi kter si povdme.
Mme najednou o lena rodiny vc. Dt
se nauily komunikovat zase pomoc
posunk a ukazovn a zjistly, e svt je
mnohem rozmanitj, ne jak jej dopo-
sud znaly. Manel je najednou mluvnj-
a j? Zjiuji, e jsem se poslednch
pr let zbyten stran moc honila,
Yok mi ukzala takov klid, harmonii.
A jako bonus zase umm vstvat v est
rno. Celkov mi pijde, e nyn fungu-
jeme vc jako rodina, trvme vc asu
aktvn pohromad a vc tolerujeme je-
den druhho, protoe a jsme kad
pln jin spolen je nm fajn.
Helena Kaenov, Chrastava
Cel pbh najdete na: htp://www.
afs.cz/news-and-events/article/?ar-
tcle_id=4947; rozhovor s Yok je na:
htp://www.afs.cz/news-and-events/
artcle/?artcle_id=6378
Organizace AFS Mezikulturn programy, o.p.s.
zprostedkovv eskm rodinm z cel republiky pleitost hostt
zahraninho studenta a poznat tak jeho kulturu, dozvdt se vce
o nov zemi, ale i podvat se na nai eskou kulturu oima cizince.
AFS zaloili dobrovoln idii polnch sanitek
ve Francii v roce 1914. Zajist by mli radost,
e i po 100 letech AFS napluje vrok jedno-
ho z dobrovolnch idi: Musme se v bu-
doucnu vzjemn lpe poznat, m-li to bt
budoucnost, jakou si pejeme.
Vce informac najdete na www.afs.cz.
30
Ze zahrani
F
o
t
o

F
i
l
i
p

S
i
n
g
e
r
/
T
a
n
d
e
m

P
l
z
e


a

M
a
r
e
k

K
r
a
j

i
30
Pamtnky nacistck perzekuce hra-
j pro mlde vznamnou vzdlvac
roli, zejmna z pohledu souasnch
protromskch nlad nebo rznch
projev antsemitsmu a xenofobie.
Mt vdy na pamt a pipomnat si ne-
ustle devastujc dopady tehdejho
spoleenskho a politckho vvoje je
proto pro souasnou i budouc gene-
raci nesmrn dleit, k Johanna
Gutmann, jedna z astnic esko-n-
meckho setkn mldee.
astnci v rmci nkolika esko-n-
meckch interaktvnch workshop
hovoili s pamtnky (Felix Kolmer,
Dagmar Lieblov, Hana Hntov,
Ernst Gruber) nebo o problematce
diskriminace, uprchlictv, o trilaterln
spoluprci s Izraelem, o vyuit mo-
biln aplikace na pamtnch mstech,
o vlench zloinech a lidsk mani-
pulaci, o prsecch vztah ech
a Nmc za Prvn republiky, dopadech
nacistck ideologie nebo o tom, co to
obnelo bt mladm lovkem i ko-
lkem v dob protektortu. Program
Setkn mldee zpestilo pedstave-
n Dismanova rozhlasovho dtskho
souboru s psobivou dtskou operou
Brundibr, burza organizac, prohldka
Tereznskho gheta a Mal Pevnost.
Sobotn veer hudebn s dstojnost
a noblesou zakonil plzesk Pilsner
Jazz Band.
esko-nmeck setkn mldee je
tradin nejvt akc svho druhu,
kter se kon kad dva roky stdav
v esku a Nmecku a kterou pipravu-
je Koordinan centrum esko-nmec-
kch vmn mldee Tandem Plze,
tentokrt v zk kooperaci se vzdl-
vacm oddlenm Pamtnku Terezn.
Jedna ze spokojench astnic, Lin-
da Zeller, se louila se slovy: Kone-
n jsem se mohla pamtnk zeptat
osobn a navc v mst, kde se tehdy
ve trapn udlo. S nadenm a za-
mylenm budu odjdt dom. Velk
dk Tandemu, e zorganizoval takovou
nronou akci.
Eva Svobodov sv dojmy ze Setkn
mldee shrnula slovy: Moc dkuju
za krsn vkend, za setkn v Terez-
n, jsem hrozn rda, e jsem mohla
jet. Bylo to opravdu perfektn, skvl
program, vborn organizace, prost
vechno. Budu se tit snad zase n-
kdy na shledanou.
Koordinan centra esko-nmec-
kch vmn mldee Tandem v Plzni
a Regensburgu jsou v esk republi-
V dnech 25. a 27. dubna 2014 probhlo v Terezn pod ztitou
Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy 8. esko-nmeck setkn
mldee. Na setkn s mottem Spolenou cestou ke vzpomnkm se vce
ne sto mladch lid z eska a Nmecka spolen zabvalo tmatem vyuit
pamtnch mst nacistick perzekuce pro dnen mladou generaci.
esk a nmeck mlde oivila tereznsk arel
Ze zahrani
F
o
t
o

D
a
n
a

i
c
h
o
v

EYE 2014 oima astnka: festival tisc nzor


31
ce a ve Spolkov republice Nmecko
celosttnmi odbornmi pracovit pro
vmnu dt a mldee mezi obma
zemmi. Koordinan centra podporu-
j sbliovn a rozvoj vestrannch sty-
k a ptelskch vztah mezi mladmi
lidmi z eska a Nmecka.
Michaela Vesel, Tandem Plze
Na programu 8. esko-nmeckho
setkn se podlela i esk rada dt
a mldee spolen se svmi partnery
z Nmeckho spolkovho kruhu ml-
dee a Rady hnut mldee v Izraeli
formou veden dvou workshop. Prv-
n se zabval formovnm pamt ho-
locaustu uvnit mldenickch hnut
v Izraeli, jeho podstatou je uen se
z historie a clem pochopit vznam
pro souasnost. V rmci druhho
workshopu byla pedstavena dosa-
vadn trilaterln spoluprce partner
a spolen s astnky hledny mon
perspektvy jejho pokraovn. Mimo
jin se zvrem zstupce RDM z-
astnil pdiov diskuse na tma Mi-
nulost, ptomnost a budoucnost pr-
ce s mlde v pamtncch nacistck
perzekuce.
Marek Kraji, zahranin sekret RDM
Ve dnech 9. a 11. kvtna hostl tras-
burk jedinenou udlost, na kter ne-
chybl tm esk rady dt a mldee
European Youth Event 2014 (EYE).
Do jednoho ze sdelnch mst Evrop-
skho parlamentu se sjelo celkem na
5000 lid ve vku od estnct do tice-
t let. Festvalu se zastnily delegace
ze vech lenskch stt EU anebo
jednodue 5000 Evropan.
Hlavn npln akce byla diskuze o kl-
ovch tmatech, kter se tkaj Evro-
py a mladch lid. Dolo tak k vmn
nzor o problematce udritelnost,
nezamstnanost mladch, digitln
revoluci a dalch. Diskuzn aktvity na
sebe braly podobu workshop, debat,
pednek i her, pi nich si astn-
ci mimo jin vyzkoueli, jak funguj
samotn politck mechanismy v Ev-
ropskm parlamentu. Nabdka vech
tchto aktvit byla velmi rozshl,
nebylo tedy jednoduch se v n zori-
entovat a vybrat si opravdu nejzajma-
vj z nich. Vtina programu se vak
odehrvala pmo v budov Evropsk-
ho parlamentu, a tak u jen samotn
nvtva honosnho komplexu byla
zajmavm zitkem.
Ped budovou parlamentu soubn
probhal YO!Fest, podan organizac
European Youth Forum. Tato akce je ji
tradin a letos zatovala pestr do-
provodn program, kter EYE doplo-
val. astnci dky n mohli mezi pro-
gramovmi bloky navtvovat spoustu
stan a stnk, kter nabzely potravu
pro dui i aludek. A dj akce se ne-
zastavil ani po skonen poslednch
workshop danho dne. Jeden veer
mohli tot astnci navtvit velk
koncert pod irm nebem na nejvt-
m trasburskm nmst a druh
den zase club night za doprovodu
DJ. A kdyby si nhodou nkdo i tak
nevybral, trasburk je malebn msto
s mnoha tajemnmi zkoutmi, kter
mohou poslouit napklad jako msto
pro mezinrodn party skromnjch
rozmr.
Po vkendu plnm nejen zbavy, ale
pedevm diskuz o zvanch tma-
tech, ve zakonil zvren program
v jednacm sle parlamentu. Zde se
prezentovaly vstupy ze vech diskuz-
nch okruh. Neekl bych, e v nich za-
znlo, jak spasit Evropu Daleko spe
jsme se vichni navzjem inspirovali
nejrznjmi nzory a npady. A po
pjezdu do svch domovin meme
s hlubm porozumnm a irmi ob-
zory dlat, co umme a meme pro
lep Evropu.
Jakub Ambrozek
RDM nechtla zstat jen pasivnm
astnkem cel akce, a proto se roz-
hodla zapojit i do programov st.
len pedstavenstva Jan Husk, kter
se dlouhodob vnuje i tmatu zapo-
jovn mladch do obanskch a poli-
tckch aktvit, pipravil pro astnky
setkn workshop s nzvem Kaleido-
skop partcipace mldee. tyicet
astnkm workshopu z cel Evropy
pedstavil rzn koncepty a pohledy
na partcipaci mldee a nsledn spo-
len s astnky probral oehav t-
mata, kter se zapojovnm mladch
lid do politckch aktvit souvis a ji
se jedn o ppadn zneuvn mla-
dch pro zlepen obrazu o politckch
systmech, fnann aspekty, monost
insttucionalizace partcipace mldee
v Evrop a jednotliv pklady dobr
praxe, tak i otzky souvisejc s pro-
sazovnm zjm mladch lid a mo-
nostmi uen a osobnho rozvoje,
kter je pro zapojen mlad nedlnou
soust jejich angaovanost.
Nad vemi tmaty vedli astnci i-
vou diskuzi na zklad svch innost
a zkuenost z organizac dt a mlde-
e po cel Evrop a zstupce RDM je
tak doploval zjitnmi z rznch v-
zkum, kter byly na tma zapojov-
n mladch v poslednch desetletch
provedeny nejen v Evrop, ale i v USA,
Kanad a dalch zemch, kde se par-
tcipaci mladch dlouhodob a clen
vnuje i akademick obec.
vodn prezentaci si mete prohld-
nout na adrese: prezi.com/5mm-
nidqj9qmv/youth-partcipaton-kalei-
doscope/
Jan Husk, len pedstavenstva RDM
32
Ze sdruen
F
o
t
o

M
i
c
h
a
l
a

K
.

R
o
c
m
a
n
o
v

32
Kolo kolo mlnsk...
V nedli 8. ervna se na Oparensk mln sjely destky mlyn a mlynek, tak mnostv host a tomk. Nejprve, po
vodnch slovech Tome Novotnho, fa tomk, se vichni vydali ze dvora nad mln, kde se poktlo protpovodov
opaten, pak husm pochodem podle nhonu k rybnku nduvnku, jeho voda zsobuje mlnsk kolo.
Mezi hosty nechybli napklad pan Waltraud Klein (vlevo) pvodn obyvatelka mlna, Jan Havelka z KT (vlevo), zstupci
nmeckho sdruen Erzgebirgsverein e.V., pan Eva Hampejsov z MMT, Tomek Hurt (A-TOM) a Ale Sedlek (RDM)
(uprosted), Tom Novotn (pedseda A-TOM) a tvrce kola Josef Votava (vpravo). A tomck hoce se schovvaly skoro
vude :-) Od kola vylezl eurovodnk, krjel se dort velk jako mlnsk kolo a dt se bavily mletm obil na runm ernovu.
Ze sdruen
F
o
t
o

M
i
c
h
a
l
a

K
.

R
o
c
m
a
n
o
v

33
Poet skaut a skautek neustle roste
od roku 2006, od t doby se poet le-
n navil o 25%. Mezi nov pchozmi
tvo nejvt skupinu dt niho kol-
nho vku, jejich poet kadoron
roste. Rst lze pravdpodobn zst
pisuzovat i celospoleenskmu tren-
du, kdy rodie stle astji hledaj pro
sv dt kvalitn volnoasov aktvity.
Chtla jsem, aby moje dt naly ak-
tvitu, kter pro n bude znamenat vc
ne obyejn krouek, kter je za rok
pestane bavit. Lbilo se mi, e skautng
nen zamen na vkon, ale pijm
dt takov, jak jsou, mohou si hodn
vc vyzkouet, vede je k zodpovdnost
a samostatnost. Dky skautovn jsou
hodn venku a i kdy se jako mma tro-
chu bojm, kdy jedou na vpravu nebo
tbor, vm, e jsou i pes njakou tu
bouli v dobrch rukou, vysvtluje
Kateina Musilov, pro zvolila pro sv
dt skautsk oddl.
V esk republice v souasn chvli
funguje 2113 skautskch oddl, kter
kadoron uspodaj napklad t-
m 1000 tbor pro vce ne 25 000
dt. O innost oddl a potebn zze-
m se star vce ne 7 000 skautskch
dobrovolnk a dobrovolnic. Vedouc
pracuj s dtmi ve svm volnm ase
a kad rok strv skautngem prmr-
n pes tyicet pracovnch dn.
Rostouc zjem o skautng ns velice
t. Zrove jsme si vdomi, e na ns
tak klade vysok poadavky udret
a zvyovat kvalitu skautskho progra-
mu, vychovat a vzdlat dostatek odpo-
vdnch a kvalifkovanch vedoucch,
dret krok s dobou a nabzet dtem
dobrodrun, zajmav a modern pro-
gram, k Josef Vprachtck, starosta
Junka. O vstup do skautskch oddl
maj zjem i rodie stle mladch dt.
Junk proto letos pedstavil program
a materily pro dt pedkolnho vku
tzv. benjamnky.
Zdroj: TZ Junk
Zjem o skauting roste Junk m pes 50 tisc len
Vodn hrtky mlnky a kortka pln vody byly stle v obleen mal mlynsk chasy. Tvrci vodnch hrtek Ivo Skoek
a Ji Palt se k svmu vtvoru dostali, a kdy se dt nabaily... Sprvcovi, Helenka a Bocman Podroukovi, due mlna,
provzeli hosty a zasvcen vyprvli o historii a fungovn mlna a k dobr nlad hrla cel odpoledne skvl cimb-
lovka Muzika. -mkr-
Projekt Protpovodov opaten u Oparen-
skho mlna byl podpoen v rmci Programu
Cl 3/Ziel 3, kter je spolufnancovn z ERDF.
Projekt trval od 1.1.2013 do 31.3.2014. Na pro-
jekt bylo vylenno 224 383,50 eur z dotanch
prostedk Evropsk unie, sttnho rozpotu
esk republiky a zemskho rozpotu Saska.
Projekt moduly-vodn hrtky je fnancovn z Operanho programu Vzdlvn pro konkurenceschopnost, projekt se jmenuje iny mluv aneb Cesta
kodpovdnost - odpovdnost za sebe sama i za druh skrze prosted neformln vchovy (CZ.1.07/1.2.00/27.0056).
Z RDM
34
EYCA m zvolenho
prezidenta...
15.17. kvtna 2014 se uskutenila
v chorvatskm Zhebu ji tict EYCA
(European Youth Card Associaton)
konference, jej soust bylo i Valn
shromdn EYCA. Hlavnm kolem
tohoto nejvyho orgnu EYCA byla
volba prezidenta a len pedstaven-
stva. eskou republiku reprezentovali
dva zstupci esk rady dt a mldee
Miroslav Jungwirth (len pedstaven-
stva RDM a manaer projektu karty
EYCA v R) a Petra Rouskov (kter m
v rmci projektu karty EYCA na starost
sociln st a zahranin komunikaci).
Delegt nakonec zvolili do ela sv or-
ganizace dosavadnho prezidenta Jark-
ka Lehikoinena z Finsk nrodn rady
dt a mldee, kter provozuje karty
EYCA ve Finsku. Touto volbou (kterou
pln podporovali i delegt z RDM) za-
jistli kontnuitu souasnho smovn
EYCA smrem k vtmu zapojen do
politky mldee na evropsk rovni.
Nespn kandidt Milo Milenkovi
ml v plnu tyto aktvity omezit a vce
se soustedit na komern strnku Ev-
ropskch karet mldee EYCA. Cel
konference probhala ve velice ptel-
skm duchu a krom nkolika hlasov-
n zde probhlo tak mnoho semin
a workshop, s jejich vstupy se bude
dle pracovat a jist pispj k dalmu
rozvoji karet EYCA v cel Evrop.
esk EYCA
nejvhodnj cestovn
pojitn v R!
Na jednn v Chorvatsku sice bylo pk-
n, ale nezahleli jsme ani doma, v es-
k republice. Dky dojednan spoluprci
projektu Evropsk karty mldee EYCA
s Union pojiovnou se podailo vytvo-
it nov cestovn pojitn pro vechny
dritele karet EYCA, kter je v souasn
dob nejvhodnj na eskm trhu.
Podit si toto ron pojitn do celho
svta lze tot ji od 190,- K!
Dal nov slevy
s kartou EYCA
Dal zajmavou spoluprci se podailo
uzavt i s Mercuria Laser Game, kte-
r nov poskytuje studentskou slevu
vem dritelm karet EYCA a nae karty
na sv provozovn (mimo jin nejvt-
a nejmodernj laser game arn
v Praze) propaguj. Ob ve zmnn
spoluprce byly krom smluv stvrzeny
i nkolika partemi laser gamu, kterch
se zastnili zstupci RDM, Union po-
jiovny i Mercuria Laser Game.
Dle se podailo vy-
jednat slevu v knih-
kupectvch Portl,
kde maj dritel ka-
ret EYCA slevu 15%
na knihy naklada-
telstv Portl a 10%
na ostatn ttuly. Nov mohou dritel
karet EYCA tak uplatnit slevu 15% na
veker cvien ve Studiu Fascinace
v centru Prahy v Tyrov dom. Dest-
ky novch slev byly tak dojednny na
Vysoin (hlavn v Tebi a okol), a to
dky velmi dobr prci Rady dt a ml-
dee kraje Vysoina, kter tyto slevy
pro dritele karet EYCA vyjednala.
Miroslav Jungwirth
Novinky z EYCA
F
o
t
o

M
i
r
o
s
l
a
v

J
u
n
g
w
i
r
t
h

a

M
e
r
c
u
r
i
a

L
a
s
e
r

G
a
m
e
F
o
t
o

A
d

l
y

P
o
l
l
e
r
t
o
v


a

V

c
l
a
v
a

N
o
s
k
a

a

J
i


M
a
j
e
r
Anketa
35
Co si myslte o monostech, kter m k trven
volnho asu dnen mlad generace, dnen dti?
Vclav Nosek Windy
skautsk inovnk, historik, sbratel
a publicista
Dnen mlad generace m pomrn
mnoho monost si vybrat, jak bude
vyuvat svj voln as. Jako skaut
bych ml ci, e maj monost se pi-
hlsit do skautskho oddlu a podlet
se aktvn na jeho programu a uvat
ve, co jim oddl nabz. Ale je mi jas-
n, e to zvis na tom, co jim oddl na-
bdne, na tom, jak moc je kvalitn vd-
ce oddlu, kolik m npad, co doke
vymyslet, jak dobe zn sv dt.
Vm vak dobe, e skautng nen pro
vechny; nkterm bude vyhovovat
nco jinho. Je tu ada dalch orga-
nizac zabvajcch se vchovou dt
a mldee a nen tak dleit, do
kter se dt pihls, hlavn kdy na-
bzej smysluplnou innost, kter je
k nemu kladnmu vede a bav je.
Ale vtina naich dt tyto organizace
(v. Junka) nenavtvuje.
Dal monost je sport to je velmi
dobr een, ale samo osob je po-
nkud zce specializovan. I zde vak
jednoznan plat: zle na tom, jak
je trenr a nejbli okol (rodina), jak
dok motvovat, aby nelo jen o sva-
ly (miteln vkony), ale i o mozek
(morln-voln hodnoty). Pokud to tu
je je to vborn. Dal monost jsou
rzn zjmov krouky a u sm-
rovan na chovatelstv, sbratelstv,
tanec, nebo mnoho dalch aktvit.
Dleit je, aby to dt bavilo, aby se
v tom naly a aby je to rozvjelo.
Pes vechny tyto nabdky se (alespo
se domnvm) vt st mldee nie-
mu takovmu nevnuje. Lk je parta
vrstevnk (tu vak mohou najt prv
i v rznch oddlech), ale v tomto p-
pad je to nezen stela, kter strh-
ne i ty vhav, kte hledaj svoji ces-
tu, a dostanou se na scest. V takov
part pak me v nejhorm ppad
dojt a ke drogm a zloinnost. Je mi
jasn, e to pro vtinu part neplat,
ale jsou takov.
Nakonec je dnes dost dt, kter se v-
cemn uzavou do sebe a trv svj
as u potae. Rozhodn nejsem pro-
t potam, sm ho pouvm a ne-
umm si ji ani pedstavit, e bych ho
neml. Pomoc nho se d najt mno-
ho informac mnoho dobrho, ale
i zlho, nap. nkter potaov hry,
tzv. stleky. Dt sice zskvaj po-
steh, maj dobr pocit sebevdom,
kdy vyhrvaj, ale ztrc realitu. To je
vak na mnohem del vahu.
Konm tm, m jsem zaal ano, p-
leitost je tu dost, ale vdy by za tmi
pleitostmi mli bt kvalitn vdci,
treni, pedagogov, atp., kte vytvo
natolik atraktvn a zajmav program,
aby dt a mlde zaujal a pijaly ho za
svj.
Adla Pollertov
baletka, editelka Baletn akademie
bval slistka Hamburskho baletu
a Nrodnho divadla v Praze
Dle mho nzoru ve vychz z pro-
sted, ze kterho dt pochz. Je to
zejmna rodina, kter ovlivuje volno-
asov aktvity dt, ale tak do jist
mry i kola i kamardi, se ktermi se
dt stk.
V posledn dob vzniklo mnoho rzno-
rodch krouk pro dt a mlde, a tm
pdem je na rodich a na doporuen,
kter krouek zvolit. J osobn bych
na volnoasovch aktvitch neetila,
investce vloen do smysluplnho tr-
ven volnho asu se jist vrt.
Zamstnan dt, kter jakkoliv krou-
ek pohlt, nemaj tendence se pofa-
kovat a zlobit jakmkoliv zpsobem.
Spousta rodi si mysl, e investce do
krouk je zcela zbyten a chozen do
koly naprosto dtt sta, ale opak je
pravdou. Dt berou z velk st kolu
jako nutn zlo a ve svm osobnm
volnu nemaj pro co t.
Rozhodn bych doporuila vem rodi-
m, aby dostaten naslouchali svm
dtem, kter neustle naznauj (a u
verbln i neverbln) jakm smrem
by se chtly ubrat. Monost je mraky,
sta si jen vybrat.
Josef Kudrna
modertor
Myslm, e nabdek je hodn. A proto
je tady i Bambirida, aby jim ukzala
cestu, co si maj vybrat.
Myslm si, e je toho nepebern
mnostv a jak tady trvm Bambiri-
du (Josef Kudrna tydenn akci v Pra-
ze opakovan moderoval, pozn. red.)
u nkolikt rok, tak si myslm, e to
nen jenom o potach, ale o tom, e
dt opravdu mohou bt venku nebo
mou trnovat nkde v hale.
Ale pak teba na Bambirid i uk-
zat, co se nauily. Myslm, e monost
je opravdu hodn.
pipravil -maj-
36
Fotogalerie Archy
Bambirida 2014, foto Radek Lenemajer (esk Budjovice) a Marek Kraji (Praha)