Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN SEMELING

08100 BEDONG, KEDAH DARUL AMAN.


______________________________________________________________________
KERTAS CADANGAN
PROJEK KECERIAAN PONDOK ILMU PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
PENGENALAN

Ilmu diibaratkan sebagai pelita dalam kehidupan. Tanpa ilmu seseorang manusia
itu pasti akan berada dalam kegelapan dah hidup menjadi tidak menentu. Ilmu hanya
didapati melalui pembacaan. Jika diikutkan kepada perjalanan Sirah Nabi Muhammad
SAW, ketika aginda sedang beru!lah di gua "ira#, aginda didatangi oleh Malaikat
Jibril untuk menyampaikan $ahyu pertama dari Allah SWT yang direkodkan dalam al%
&uran '%Maksudnya ' (acalah )Wahai Muhammad* +engan nama Tuhanmu ,ang menciptakan
)sekalian makhluk*, ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku- acalah, dan
Tuhanmu ,ang Maha .emurah, % ,ang mengajar manusia melalui .ena dan tulisan, % ia
mengajarkan manusia apa ,ang tidak diketahuinya./
Melalui 0irman Allah SWT tersebut, maka kepentingan pemerolehan ilmu melalui
pembacaan telah dititikberatkan kepada aginda sebelum keluar untuk berdak$ah
kepada umat pada ketika itu.
Sehubungan dengan itu, .anitia .endidikan Islam S1 Semeling telah mengambil
langkah inisiati0 untuk mejalankan projek keceriaan pondok bacaan .endidikan Islam
1
untuk kegunaan para pelajar khususnya dan seluruh $arga sekolah amnya. .ondok
bacaan merupakan antara input penting untuk menjana kecemerlangan pelajar%pelajar
di Sekolah 1ebangsaan Semeling dalam jangka masa panjang. 1emudahan yang ada
di pondok bacaan ini amat diperlukan untuk memacu pencapaian pelajar khususnya
dalam mata pelajaran .endidikan Islam dan menjadikan amalan dalam .endidikan
Islam itu sebagai (ad%din/ atau cara hidup dalam kehidupan mereka. Justeru itu, projek
menceria dan penyediaan kelengkapan yang secukupnya ini perlu dilakukan terhadap
pondok bacaan ini.
RASIONAL
.ara pelajar memerlukan satu tempat yang selesa dan menarik untuk
memudahkan mereka mencari dan memperoleh ilmu tambahan dalam perkara
berkaitan mata pelajaran .endidikan Islam, melaksanakan akti2iti .endidikan Islam,
dan akti2iti%akti2iti pembelajaran dan pengajaran luar bilik darjah sebagai sokongan
kepada proses pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. 1eadaan yang selesa dan
menarik dapat membantu mereka menjana idea yang lebih kreati0 untuk urusan
pembelajaran mereka.
3uru%guru juga memerlukan suasana yang berlainan untuk melaksanakan akti2iti
luar bilik darjah dalam pengajaran dan pembelajaran serta dalam pada masa yang
sama menjalankan akti2iti dak$ah dan tarbiah kepada murid%murid. Justeru itu, pondok
ilmu yang mempunyai sumber dan bahan pengajaran yang dapat membantu mereka
memperoleh pengalaman baru dalam dunia pembelajaran dan membantu guru dalam
proses penyampaian pengajaran dan pembelajaran
OBJEKTIF
2
Menjadikan pondok ilmu .anitia .endidikan Islam sebagai tumpuan kepada
guru, sta0 dan pelajar.
Me$ujudkan sebuah pondok ilmu .anitia .endidikan Islam yang ceria, bersih,
lengkap dan menarik sebagai tempat baharu proses pemerolehan ilmu.
Melahirkan suatu perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang
selama ini tertumpu dalam bilik darjah kepada kepelbagaian bentuk dan suasana
yang berlainan.
Memberikan sumbangan bakti para guru pelatih I.3 1SA" kepada pihak
sekolah sebagai tanda kenangan dan memori selama berkhidmat di sekolah ini.
KUMPULAN SASARAN
Semua murid, guru dan sta0 S1 Semeling.
TEMPOH PERLAKSANAAN
4 minggu )5 Julai 6784 9 : ;gos 6784*
AJK PERLAKSANA
.engerusi ' <ncik Abd. "alim in =ainal Abidin )3uru esar*
Naib .engerusi ' .uan >osmah inti +esa ).1 .entadbiran*
Naib .engerusi 8 ' .uan Salina inti Ahmad ).1 "<M*
Naib .engerusi 6 ' .uan Wan >o!ita inti Wan ;sman ).1 1okurikulum*
Setiausaha ' Solihin in Ahmad akary )3uru .elatih I.3 1SA"*
3
AJ1 ' Muhammad ?ai! in Iberahim )3uru .elatih I.3 1SA"*
Semua guru .endidikan Islam dan j%&a0 S1 Semeling
KOS
1os yang terlibat merangkumi pembelian dan kerja%kerja keceriaan dan
pengubahsuaian pondok bacaan .anitia .endidikan Islam. 1os perbelanjaan yang
dicadangkan adalah seperti berikut '%
BIL ITEM KUANTITI ANGGARAN
KOS
8. 1ertas A4 8 rim >M 8@.77
6. .lastik (laminate/ sai! A4
8 kotak
)64 keping* >M 8A.77
@. .lastik (laminate/ sai! A@
8 kotak
)64 keping* >M 64.77
4. Bat $arna kuning 8 tong >M 85.77
C. Bat $arna (peach/ 8 tong >M 85.77
5. (+ouble Tape/ 6 gulung >M 87.77
Jumla B!"a# RM $%.00
R&'((&) Mala*"&a + S!m,&la' Pulu Tu-u "aa-a.
SUMBER KE.ANGAN
+uit .anitia .endidikan Islam S1 Semeling 9 RM $%.00
4
PENUTUP
Adalah diharapkan dengan adanya kemudahan prasarana ini dapatlah
membantu guru, sta0 dan murid%murid S1 Semeling mendapat pengalaman baru
daripada segi pemerolehan ilmu dan menjalankan akti2iti pengajaran dan pembelajaran
terutama di luar bilik darjah, penyelidikan, perbincangan dan kokurikulum dengan lebih
kondusi0 dan e0isyen.
+isediakan oleh '% +isemak oleh '%
DDDDDDDDDDDDDD. DDDDDDDDDD
)SOLIHIN BIN AHMAD BAKAR/* )ROSMAH BT. DESA*
Setiausaha .rojek 1eceriaan .anitia .1 .entadbiran S1. Semeling
.endidikan Islam
+iluluskan oleh '%
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD..
)ABD HALIM BIN 0AINAL ABIDIN*
3uru esar S1. Semeling
5