Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH KEBANGSAAN ST XAVIER

CAWANGAN
4 JALAN BROTHER JAMES
10350 PULAU PINANG
PERANCANGAN STRATEGIK
BIDANG : HAL EHWAL MURID
2014

JAWATANKUASA BANTUAN/
KEBAJIKAN/MENABUNG/DERMA
MELAHIRKAN PELAJAR CEMERLANG DAN
BERKETRAMPILAN BERSESUAIAN
DENGAN WAWASAN 2020
KEMANTAPAN DIRI DENGAN MENDOKONG
KONSEP PERSEFAHAMAN SEJATI SERTA
MENJADI UNGGUL MELALUI:
-KECEMERLANGAN AKADEMIK & KO-KURIKULUM
-PENCAPAIAN TAHAP SAHSIAH YANG TINGGI
-PENGHASILAN KERJA YANG BERKUALITI
1.0 VISI
Unit ini menjadi medium pengantaraan utama di antara SXC dengan muridnya dalam hal ehwal
kebajikan dan kesejahteraan hidup mereka dalam menjamin kebajikan dan kesejahteraan hidup
semasa berada di SXC.
2.0 MISI
Menjadikan unit ini sebagai rujukan utama yang konsisten, produktif dan efisyen bagi murid
SXC bagi urusan hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan hidup mereka.
3.0 SLOGAN
Jawatankuasa Bantuan /K!a"#kan/Mna!un$/D%&a
SK ST 'AVIER (AWANGAN
Mu%#) (&%*an$ Sk+*a, (&%*an$
-.0 .ERAN(ANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA BANTUAN/KEBAJIKAN
MENABUNG/DERMA TA/UN 200-
-.0 MATLAMAT
Mn"a)#kan sk+*a, suatu +%$an#sas# 1an$ snt#asa 2%#,at#n )a*a&
,a* 2n$u%usan &u%#).

-.2 OBJEKTI3
M&ast#kan &u%#) sk+*a, #n# 1an$ !%&asa*a, k+n+&# )an
2&!*a"a%an &n)a2at !antuan )an 2%t+*+n$an 1an$ swa"a%n1a.
M&!%# 2%*#n)un$an )an 2&u*#,an k2a)a ku&2u*an sasa%.
4.0 MASA .ERAN(ANGAN
S2an"an$ ta,un 200-
5.0 SUMBER KEWANGAN
K&nt%#an .n)#)#kan Ma*a1s#a

6.0 ANALISIS S.W.O.T
KEKUATAN 7S8
1. Kerjasama berpasukan antara guru-guru dan
staf sokongan
2. Program SMM dan APDM yang sedia ada dan
memudahkan tugas guru kebajikan
mengenalipasti murid yang kurang
berkemampuan.
. !ilangan komputer dengan akses online dari
mana-mana tempat di sekolah
KELEMA/AN 7W8
1. Sikap setengah murid yang tidak mematuhi
peraturan mengisi borang permohonan dengan
lengkap dan betul.
2. Sikap setengah guru kelas yang kurang peka
terhadap keperluan bantuan oleh setengah murid
di dalam kelas masing-masing.
. Kele"atan borang permohonan dikembalikan
semula kepada ja"atankuasa kebajikan sekolah
untuk penapisan.
.ELUANG 7O8
1. P#!$ yang sanggup menolong murid yang
betul memerlukan bantuan
2. Sokongan moral yang kuat daripada P#!$
AN(AMAN 7T8
1. Murid tidak mengembalikan semula borang
permohonan yang diisi kepada %a"atankuasa
Kebajikan
2. Sistem Maklumat Murid&SMM' yang tidak lengkap.
. #bu bapa tidak memberi kerjasama.
9.0 STRATEGI
KEKUATAN7S8
1. Kerjasama berpasukan antara guru-guru dan staf
sokongan
2. Program SMM dan APDM yang sedia ada dan
memudahkan tugas guru kebajikan mengenalpasti
murid -murid yang kurang berkemampuan
. !ilangan komputer dengan akses online dari
mana-mana tempat di sekolah
KELEMA/AN7W8
1. Murid yang tidak mahu atau lambat
menghantar borang K(AMP yang
telah diedarkan
.ELUANG7O8
1. P#!$ yang sanggup memberi bantuan kepada
murid yang memerlukan bantuan
2. Sokongan moral yang kuat daripada P#!$
STRATEGI SO:
S0O0; M&u)a,kan 2%+ss k%"a
S2O0; M&2%t#n$katkan 2%k+n$s#an !#"ak
&*a*u# k%"asa&a )n$an s&ua
ku&2u*an
STRATEGI WO:
W0O0; Mn$,u!un$# #!u !a2a s<a%a t%us
(ABARAN7(8
1. #bu bapa tidak mempedulikan pembelajaran
anak .
2. Murid daripada keluarga bermasalah
. #bu bapa tidak memberi kerjasama
STRATEGI S(
S0(0; Mn$,u!un$# #!u !a2a s<a%a t%us
S0(3; Bk%"asa&a )n$an Un#t Kauns*#n$
&&an$$#* )an &&!%# k,#)&at nas#,at s%ta
&&!uka &#n)a #!u !a2a tntan$ 2*uan$;
2*uan$ 1an$ a)a.
STRATEGI W(:
W0(0
W4(2
(ARTA ORGANISASI JAWATANKUASA DISI.LIN TA/UN 2003
.ENGERUSI
EN(IK TEO/ (/ENG KANG
NAIB .ENGERUSI
EN. SIVAN A/L VELA=AN
KETUA
.UAN JOANNA TE/ =EN LEE
.ENOLONG KETUA
.N S/AKIRA/ BT S/A3IE
A/LI;A/LI JAWATANKUASA
.N NOOR DALILA/ BT ABDUL RA/MAN
>.0 .ELAN TAKTIKAL
BIL .ROGRAM OBJEKTI3 T/JAWAB TEM.O/ KOS /
SUMBER
K.I TOV ETR
1 .%+$%a&
/u*u%kan
Kas#,
Mengurangkan
ketidakhadiran murid
Ketua
A%K
$uru
kelas
1) bulan - !ilangan murid yang
ketidakhadirannya melebihi 2*
hari berkurang
+*
orang
murid
**
orang
murid
00.0 (ARTA GANTT 200-
BIL. .ROGRAM UTAMA/SAM.INGAN
BULAN
J 3 M A M J J O S O N D
1 .%+"k S#?a% Kt#)ak,a)#%an , , , , , , , , , ,
00. .ELAN O.ERASI
.ELAN O.ERASI 0
-ama Projek ;KASI/
.bjektif 1. Megenalpasti golongan murid yang layak memohon
bantuan
/empoh %anuari hingga September
Kumpulan Sasaran Semua murid tahun 10 20 0 1 dan *
$uru /erlibat Penolong kanan 2al 3h"al Murid0 Ketua kebajikan0 Semua guru
kebajikan.
Proses Kerja 1. Mengenalpasti murid-murid yang miskin dari setiap kelas.
2. Memberi taklimat dan panduan mengisi borang.
. Mengambil tindakan susulan bagi memastikan murid yang
layak menerima bantuan mengisi boring.
Kekangan 1. !orang diisi di luar sekolah.
2. Kebanyakan ibu bapa murid miskin dan tidak berpelajaran.
. Pemantauan sukar dilakukan
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan 23M dan guru-guru
kebajikan.
Penilaian Penilaian dijalankan semasa dan selepas projek dilaksanakan
bagi mengenal pasti kekangan dan masalah yang dihadapi serta
keberkesanan program.
Penambahbaikan Penambaikan perlu dilakukan di pihak kementerian
.ELAN O.ERASI 2
-ama Projek .%+"k .%#,at#n
.bjektif 1. Meningkatkan minat murid untuk belajar
2. Mempertingkatkan keyakinan dan nilai jati diri murid yang
selalu tidak hadir ke sekolah
/empoh %anuari hingga .ktober 2)1
Kumpulan Sasaran Semua murid tahun 1 dan *
$uru /erlibat Ketua dan A%K Disiplin
Proses Kerja 1. /aklimat Projek
1.1 45apan Ketua Disiplin
1.2 Penerangan tentang projek
1. Perlantikan Penyelaras Projek
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Analisis hasil ujian
2.2 Pen5alonan oleh guru kelas dan mata pelajaran
. !imbingan dan pemantauan murid dijalankan sebanyak sekali
dalam dua minggu selepas "aktu persekolahan
1. Pelaksanaan akti6iti
1.1 Murid diberikan bimbingan akademik dan sahsiah
1.2 Murid diberikan makan tengah hari dan7atau tambang bas
Kekangan Status moti6asi murid yang rendah.
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh $uru !esar 7 Penolong Kanan 23M
Penilaian Penilaian dijalankan semasa dan selepas program dilaksanakan
bagi mengenal pasti kekangan dan masalah yang dihadapi serta
keberkesanan program.
Penambahbaikan !erdasarkan hasil penilaian0 penambahbaikan dilakukan pada
penghujung program untuk mempertingkatkan keberkesanan
program.
.ELAN O.ERASI 3
-ama Projek K& K2#&2#nan
.bjektif 1. Memberi pendedahan dan latihan kepada penga"as0
ketua darjah dan penolong ketua darjah
2. Mempertingkatkan keyakinan dan nilai jati diri penga"as0
ketua darjah dan penolong ketua darjah
/empoh 1 hari0 2 8ebruari 2)1
Kumpulan Sasaran Semua penga"as0 ketua darjah dan penolong ketua darjah
$uru /erlibat Ketua dan A%K Disiplin
Proses Kerja 1. /aklimat Projek
1.1 45apan Ketua Disiplin
1.2 Penerangan tentang projek
1. Perlantikan Penyelaras Projek
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
. Pelaksanaan akti6iti
.1 Murid menghadiri 5eramah
.2 Sesi 9hands-on9
. Akti6iti indi6idu dan kumpulan
Kekangan Status moti6asi dan keyakinan penga"as0 ketua darjah dan
penolong ketua darjah yang rendah.
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan 23M
Penilaian Penilaian dijalankan semasa dan selepas program dilaksanakan
bagi mengenal pasti kekangan dan masalah yang dihadapi serta
keberkesanan program.
Penambahbaikan !erdasarkan hasil penilaian0 penambahbaikan dilakukan pada
penghujung program untuk mempertingkatkan keberkesanan
program.
04.0 .ELAN O.ERASI -
-ama Projek K& Jat# D#%#
.bjektif 1. Memberi pendedahan dan latihan kepada murid yang
selalu tidak hadir ke sekolah0 lemah dalam pelajaran dan
selalu tidak menyiapkan kerja sekolah
2. Mempertingkatkan keyakinan dan nilai jati diri murid
/empoh 1 hari0 + April 2)1
Kumpulan Sasaran Murid-murid tahun 1 dan *
$uru /erlibat Ketua dan A%K Disiplin
Proses Kerja 1. /aklimat Projek
1.1 45apan Ketua Disiplin
1.2 Penerangan tentang projek
1. Perlantikan Penyelaras Projek
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
. Pelaksanaan akti6iti
.1 Murid menghadiri 5eramah
.2 Sesi 9hands-on9
. Akti6iti indi6idu dan kumpulan
Kekangan Status moti6asi dan keyakinan murid yang rendah.
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan 23M
Penilaian Penilaian dijalankan semasa dan selepas program dilaksanakan
bagi mengenal pasti kekangan dan masalah yang dihadapi serta
keberkesanan program.
Penambahbaikan !erdasarkan hasil penilaian0 penambahbaikan dilakukan pada
penghujung program untuk mempertingkatkan keberkesanan
program.