Anda di halaman 1dari 4

TRY OUT SEMESTER GANJIL

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika)


Kelas : IX (Sembilan)
Hari/ Tanggal :
1. Sebuah benda akan bermuatan positif bila
a. Kelebihan elektron c. Kekurangan proton
b. Kekurangan elektron d. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron
2. Jika dua muatan listrik sejenis didekatkan akan tolak-menolak dan bila tidak sejenis
didekatkan akan tarik-menarik. Pernyataan tersebut sesuai dengan
a. Hukum Ohm c. Hukum Newton
b. Hukum Kirchoff d. Hukum Coulomb
3. Pada hukum Coulomb, besar gaya tarik atau daya tolak antara dua muatan berbanding
terbalik dengan
a. Besar muatan masing-masing
b. Kuadrat muatan masing-masing
c. Jarak antara dua muatan
d. Kuadrat jarak antara dua muatan
4. Dua buah muatan A dan B yang besar dan sejenis didekatkan pada jarak r sehingga
mengalami gaya tolak F. Jika jarak keduanya diubah menjadi setengah dari jarak semula,
maka gaya tolak antara dua muatan tersebut menjadi
a. F c. 2 F
b. F d. 4 F
5. Banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui suatu penghantar dinamakan
a. Arus elektron c. Arus listrik
b. Kuat arus d. Kapasitas
6. Ani mengukur besar arus yang lewat pada suatu penghantar. Ternyata ia dapatkan hasil 36
miliampere. Data yang diperoleh Ani ini setara dengan
a. 3,6 x 10-3 ampere c. 3,6 ampere
b. 3,6 x 10-2 ampere d. 36 ampere
7. Semala 10 detik, banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam penghantar sebesar 20
coulomb. Maka kuat arus listriknya sebesar ampere
a. 200 c. 10
b. 20 d. 2
8. 240 coulomb muatan listrik mengalir melalui penghantar selama t menit. Jika besar arus yang
timbul 2 ampere, maka nilai t adalah menit
a. 2 c. 12
b. 4 d. 120
9. Tersedia bahan sebagai berikut :
1) Perak
2) Emas
3) Mika
4) Plastik
5) Tembaga
Di antara bahan tersebut, yang termasuk isolator adalah
a. 1, 2 dan 3 c. 3 dan 4
b. 1 dan 3 d. 2 dan 5
10. Jumlah kuat arus yang masuk titik percabangan sama besar dengan jumlah kuat arus yang
keluar dari titik percabangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hukum
a. Newton c. Faraday
b. Kirchoff d. Boyle
11. Perhatikan gambar dibawah ini!
Jika besar arus I = 8 A, I
1
= I
2
= 2 A, I
5
= 3 A, maka besar arus I
3
dan I
6
adalah
a. 2 A dan 3 A c. 5 A dan 4 A
b. 3 A dan 2 A d. 4 A dan 5 A
12. Perhatikan gambar dibawah ini!
Maka besar hambatan pengganti rangkaian adalah
a. 4 c. 8
b. 6 d. 10
13. Perhatikan gambar di bawah ini!
Berikut ini yang benar adalah
a. Arah elektron dari A ke B, arah arus listrik dari B ke A
b. Arah arus listrik dari A ke B, arah elektron dari B ke A
c. Arah arus listrik dan arah elektron dari B ke A
d. Arah arus listrik dan arah elektron dari A ke B
14. Satuan Sistem Internasional GGL sumber tegangan adalah
a. Ampere c. Volt ampere
b. Volt d. Ohm
15. Penemu elemen kering adalah
a. Alessandro Volta c. Benjamin Franklin
b. Gaston Plante d. George Leclanche
16. Pemasangan voltmeter yang benar pada saat pengukuran tegangan adalah
a. Paralel c. Bebas
b. Seri d. Semua jawaban benar
17. Besar energi listrik yang timbul selain sebanding dengan tegangan dan kuat arus, juga
sebanding dengan
a. Potensial listrik c. Muatan listrik
b. Waktu d. Kapasitas listrik
18. Berikut ini yang bukan merupakan satuan energi adalah
a. Joule c. watt jam
b. kWh d. volt ampere
19. sebuah pesawat radio menggunakan dua buah baterai yang disusun secara seri. Jika GGL
masing-masing baterai 1,5 volt dan hambatan baterai diabaikan serta arus listrik yang
mengalir 0,04 ampere, maka besar energi selama 15 menit adalah
a. 0,9 joule c. 10,8 joule
b. 1,8 joule d. 108 joule
20. Sebuah lampu pijar bertuliskan 25 watt, maka dalam waktu satu detik, lampu tersebut
menggunakan energi sebesar
a. 25 erg c. 25 kalori
b. 25 watt d. 25 joule

Anda mungkin juga menyukai