HBML2203 Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

Kandungan
i. Biodata

Muka surat
1

ii.

Sekapur Sirih

3

1.

Pengenalan

4

2.

Lakaran Kerangka dan bahagian batik dan songket

5

3.

Kepentingan Rekaan dan Corak Pada Kain Batik dan kain Songket 6 7 8

4. 7

Fungsi dan Kegunaan Kain Batik Dan Kain Songket Proses Dan Teknik Penghasilan Batik Tekap

5.

Proses Dan Teknik Pembuatan Kain Songket

13

9

Rancangan Mengajar Harian PSV

16

10

Penutup

19

6.

Bibliografi

20

-1AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203 Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

i.

BIODATA

NAMA

: AMINUDIN BIN MAT LUDIN

NO. MATRIKS

: 690101086925002

NO. KAD PENGENALAN

: 690101086925

ALAMAT

: NO.86, PERSIARAN DELIMA 7, TAMAN DELIMA, 31050 SALAK BHARU, SUNGAI SIPUT (U), PERAK.

ALAMAT EMEL

: amin6110@yahoo.com

NOMBOR TELEFON

: 0135936020

PUSAT PEMBELAJARAN

: INSTITUT PERGURUAN IPOH, PERAK

-2-

HBML2203 Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

ii.

Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurniaNya dapatlah saya menyiapkan tugasan ini.

Kesibukan dengan tugas seharian sebagai pendidik tidak menganggu saya bagi menyelesaikan amanah yang diberikan . Inilah satu cabaran yang amat getir dalam melakukan dua kerja dalam satu masa. Namun semangat dan kecekalan telah menghilangkan semuanya itu. Demi menyahut cabaran dan mengimarahkan dunia pendidikan dengan ilmu yang bakal memertabatkan anak didik ,saya menyahut cabaran ini. Sejunjung kasih dan penghormatan kepada NOOR AZNI B YAHYA, selaku tutor bagi kursus HBML2203 Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu ini. Tanpa bimbingan dan tunjuk ajar serta komen beliau yang bernas lagi jitu tidak mungkin dapat saya melaksanakan satu tugasan yang begitu berat untuk dilakukan. Kata-kata semangat beliau telah membuatkan saya begitu terangsang untuk melakukan yang terbaik daripada yang terbaik. Tidak lupa juga bantuan daripada keluarga dan sahabat yang sentiasa berada di samping untuk membantu saya.

Semoga jasa-jasa kalian ini mendapat rahmah dan kurniaan daripada Illahi. Terima kasih untuk semua.

Ilmu adalah sesuatu yang bersifat rohani dan mempunyai kekuatan. Aliran kekuatan tersebut bertali arus dan mengalir ke dalam ji wa penerima seterusnya, apabila punca aliran (Guru) memiliki kekuatan ilmu. Inilah yang disebut oleh sesetengah pihak sebagai µGuru Mursyid¶..

1.

Pendahuluan -3-

HBML2203 Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

Pembestarian sekolah merupakan salah satu strategi untuk membangunkan modal insan yang terdapat dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (Perkara 5 PIPP). Pembestarian pendidikan adalah suatu proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi supaya kualiti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan dan kompetensi guru meningkat.

Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidik perlu mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam P&P bagi melahirkan modal insan yang mampu berdikari, berdaya saring, berdaya berfikir, berdaya maju serta dapat menghadapi cabaran globalisasi pada Abad Ke-21.

Program Pembestarian Sekolah juga memberi maksud amalan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah dapat membantu pelajar menghadapi era teknologi maklumat. Justeru, pembestarian ini dapat melahirkan pelajar yang boleh mengamalkan pembelajaran akses kendiri (self-accessed), terarah kendiri (self-directed) dan kadar kendiri (self-paced).

Pewujudan Sekolah Bestari merupakan satu senario dalam pendidikan alaf baru di Malaysia dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi, sosial serta budaya masa kini. Perkembangan seumpama ini memerlukan sesebuah institusi pendidikan menggabungkan serta memberikan penekanan terhadap beberapa aspek, antaranya pengajaran dan pembelajaran berbudaya fikir, pemusatan kepada pelajar, penggunaan bahan teknologi secara bijak, strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, serta pengurusan sekolah yang efektif.

-4-

HBML2203 Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Menurut mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-4, Tun Mahathir Mohamed, Launch of the Multimedia Super Corridor 1 August 1996 ,´ Teachers will need to change their role in the electronic classroom from being information providers to counselors to help students develop know how and judgment to select information sources. Key to success in the Information Age will be making the right judgements between an awesome array of choices. We are examining our education system to create a curriculum where people learn how to learn for continuing education throughout their lives´.

Sementara itu menurut mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-5, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Launch of The Multimedia Super Corridor (M.S.C.) Next Leap, 3 July 2004 , ³The smart school program will be re-modelled and its implementation fast-tracked to enable more schools to benefit, at lower cost to the government. Smart schools will have access to the Internet through the SchoolNet program, which is already at an advanced stage of implementation. Advanced teaching and learning materials developed through the Smart School Pilot program will be utilised for teaching, while the Smart School Management System will be used to improve administration processes.´

Manakala bagi mantan Menteri Pelajaran Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein, Menteri Pelajaran Malaysia, 7 Mei 2005 mengenai Konsep Pembestarian pula menjelaskan ´....... pembestarian sekolah adalah selaras dengan hasrat Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi untuk menjadikan sekolah-sekolah awam lebih berdaya saing, kondusif dan moden mengikut arus pembangunan semasa. Dalam proses pembestarian sekolah, sasaran kementerian ialah untuk meningkatkan nisbah komputer kepada murid, masa dedahan murid dan guru kepada penggunaan komputer dan mengaplikasikan teknologi yang berkesan dari segi kos´.

Justeru itu jelaslah bahawa pembestarian sekolah merupakan agenda nasional yang memerlukan sokongan semua pihak untuk menjayakannya terutamanya daripada para pendidik, pelajar mahupun ibu bapa sebelum Malaysia mencapai taraf nagara maju menjelang tahun 2020 nanti.

2.

Pedagogi Bestari -5-

HBML2203 Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Pedagogi merupakan suatu proses pengajaran yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas. Pengajaran ini bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran tertentu. Pembelajaran pula merupakan aktiviti mental dan fizikal pelajar dan merupakan proses yang dpat mengubah sikap dan tingkah laku supaya berkembang secara berterusan secara seimbang dan mampu menggunakan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang diperoleh untuk kemajuan diri, masyarakat dan negara. Pedagogi Sekolah Bestari adalah berpandukan kepada garis panduan yang disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia yang terdiri daripada empat elemen utama daripada komponen pengurusan pembelajaran bestari iaitu seperti berikut: I. Ciri-ciri pelajar II. Kemahiran Generik III. Pendekatan Pembelajaran IV. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Sehubungan itu bagi memenuhi kehendak tugasan untuk semester kali ini saya akan membincangan hanya satu sahaja elemen daripada komponen pengurusan pembelajaran bestari iaitu Kemahiran Generik. Kemahiran generik merupakan kemahiran dominan dalam pembelajaran bestari. Oleh sebab itu, latihan pembestarian sekolah memfokuskan tunjuk cara bagaimana kemahiran generik tersebut diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat lima kemahiran generik yang perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya ianya dapat dikuasi oleh para guru dan pelajar, iaitu : 1) Kemahiran Belajar 2) Kemahiran Berfikir 3) Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 4) Kemahiran Mentaksir dan Menilai 5) Kemahiran Fasilitator

-6-

HBML2203 Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

Penjelasan aspek kemahiran generik di atas boleh dilihat di dalam pengurusan grafik seperti di bawah.

3. PETA MINDA KEMAHIRAN GENERIK
KEMAHIRAN GENERIK

¤

Kemahiran Berfikir

ritis re a tif M em buat e p u tu s a n M e n e le s a ik a n M a s a la h
¤ ¤ ¤ ¡

A la t B e rfik ir

P en g u ru san ra fik P e ta M in d a o a la n d a n P e n o a la n
  ¡

Kemahiran Belajar

Kemahiran Mentaksir & Menilai

e m a h ira n Kemahiran Kemahiran e m a h ira n e m a h ira n e m a h ira n Kemahiran e m a h ira n
¤ ¤ ¤ ¤ ¤

M e n d e n g a r A k tif Membaca Mencatat Nota M e n u lis M e n g in g a t M e m p ro s e s M a k lu m a t Menemuramah M em buat u ju k a n
¥

k im m in g Skanning B a a a n In te n s if B a a a n L a ju
¢ ¢

 

£

angka P endek a n g k a P a n ja n g
 

P e rin g k a t

P e rs e d ia a n em asa e le p a s
   

£

e b e lu m

Kemahiran Fasilitator

Kemahiran ICT

o n tra k P e m b e la ja ra n Portfolio Kendiri (PAK) P e m e rh a tia n P ro je k U jia n P e ris ia n u rsu s M o d u l a r /M o d u l
¤

-6-

Individu u m p u la n
¤

T e k n ik

Tutorial k s p o l a t a r i /P e n e r o k a a n Aplikasi o m u n ik a s i
§ ¤

P e n o a la n P e r o n t o h a n /m o d e l P e n s tru k tu ra n k o g n itif M e m b e ri m a k lu m b a la s P en g arah an M e m b e ri P e rh a tia n enungan P e n e n tu a n T e m a okus M en abar P endedahan P e n e n tu a n M a k lu m a t M e n je ja k
¦ ¥ ¢ ¡ ¢

¨

-7AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

4.

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu RANCANGAN MENGAJAR BAHASA MELAYU ( Pengintegrasian Pedagogi Bestari)

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Masa Tarikh Tajuk

: Bahasa Melayu : 5 Bestari : 30 orang : 9.45 - 10.45 pagi (60 minit) : 25 Oktober 2009 : Permainan Tradisional

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :

1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Mengenal pasti dan mencatatkan 5 isi-isi penting yang terdapat dalam petikan
3. Menyusun 5 isi-isi penting dalam bentuk grafik

4. Menggariskan 5 kata nama am dan 3 kata nama khas dalam petikan. 5. Membina 4 ayat tunggal daripada kata nama dengan betul.

Fokus Utama: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i): Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

-8AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

Fokus Sampingan: 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 (i): menterjemah maklumat yang terdapat dalam bentuk teks prosa ke dalam lakaran grafik.

Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis

Sistem Bahasa : Kata nama am, kata nama khas dan ayat tunggal

Ilmu : Kebudayaan Melayu, Kajian Tempatan

Nilai : Menghargai, keyakinan diri, menghormati, kerjasama, optimis, tolong-menolong, jati diri

Kemahiran generik: Kemahiran berfikir, Kemahiran belajar, Kemahiran fasilitator, dan Kemahiran mentaksir dan menilai

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah dibawa melawat ke Muzium Negeri dan menyaksikan pameran jenis-jenis permainan tradisional.

Bahan Sumber P&P : Petikan Permainan Tradisional, Borang Grafik KWLH, Borang Penilaian, kad manila, kad manjung, kad tugasan, laptop, dan LCD

-9AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

LANGKAH MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru memastikan kelas sentiasa bersih dan kemas. Guru bertanya khabar murid. Guru menayangkan slaid gambar permainan wau, gasing, congkak dan sepak takraw kepada murid.

CATATAN IMPAK

Set Induksi (5 minit )

Gambar-gambar Permainan Tradisional Gasing

BBM: o o Laptop MS Power Point

Nilai: o Menghargai 

Congkak 

Guru bersoal jawab dengan murid Apakah jenis permainan yang ditunjukkan tadi? Di mana permainan ini didapati? Pernahkan kamu bermain permainan ini? Kemahiran Berfikir: o menghubung kait Kemahiran Belajar: o menyoal 

Wau 

Adakah permainan ini sesuai pada zaman moden ini? Bilakah permainan ini diadakan?

- 10 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Jawapan murid dikaitkan dengan tajuk pengajaran untuk hari ini 
Sepak takraw

Petikan ±³Permainan Tradisional³ Langkah 1 ( 15 minit ) Bacaan secara mentalis Borang ³KWLH´ K -Apa yang telah diketahui iaitu pengetahuan sedia ada murid. W - apa yang ingin diketahui iaitu apa yang murid ingin tahu L - apa yang telah dipelajari iaitu apa yang murid telah belajar setelah membaca petikan. 

Murid dibahagikan kepada lima orang satu kumpulan dan diedarkan petikan bertajuk ³Permainan Tradisional´ Murid diminta membaca secara senyap Murid berbincang berdasarkan petikan tersebut Guru bersoal jawab dengan murid Guru menerang cara mengisi borang KWLH Murid mengisi borang KWLH Guru memberi penerangan bagi mengisi ruangan ³K´ Guru meminta murid mengisi ruangan ³K´, iaitu apa yang anda ketahui

BBM: Petikan³Permainan Tradisional´ Borang ³KWLH´

Kemahiran Belajar:  Membaca dan mencatat Menyoal

Kemahiran Berfikir: Pengurusan Grafik

Kemahiran

- 11 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925 

H - Bagaiamana ingin mendapatkan sumber tambahan iaitu bagaimana murid mahu mendapatkan sumber tambahan berdasarkan petikan tersebut. -internet -buku-buku -pusat sumber

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Guru berbincang dengan murid tentang isi Fasilitator: ruangan ³K´ Guru memberi penerangan bagi mengisi ruangan ³W´ Guru meminta murid melengkapkan ruangan ³W´, iaitu apa yang ingin tahu. Guru berbincang dengan murid tentang isi ruangan ³W´ Guru memberi penerangan bagi mengisi ruangan ³L´ Murid diminta mengisi ruangan ³L´, iaitu apa yang telah anda pelajari berdasarkan petikan Guru memberi penerangan bagi mengisi ruangan ³H´ Guru meminta murid melengkapkan ruangan ³H´, iaitu apa yang anda ingin tahu. Guru berbincang dan meminta murid mengenal pasti perkara-perkara dalam ruangan ³W´ dan bandingkan dengan ³H´ Kemahiran berfikir: banding beza - 12 Nilai :  Kerjasama Hormat menghormati Membimbing dan memerhati

AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Langkah 2 (15 Minit ) Pembentangan hasil daripada Perbincangan melalui Borang KWLH Membuat penilaian oleh murid melalui Borang penilaian yang diberikan oleh guru. Isi Bahasa Kolaborasi Ketua kumpulan akan mengagihkan tugas kepada setiap ahli untuk mengisi borang KWLH di kertas manjung. Wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan mengisi ruangan ³K´,´W´,´L´, dan ´H´ dan mempamerkan dengan MS Powerpoint. Semasa sesi pembentangan : 20m : 20m dijalankan,kumpulan lain akan membuat penilaian di dalam borang penilaian yang disediakan oleh guru. Guru membuat pemantauan y y BBM: kertas manjung borang penilaian Laptop & LCD

Kemahiran Belajar: y Pembentang hasil tugasan Kemahiran mentaksir dan menilai: y mengisi borang penilaian Kemahiran fasilitator: pemantauan 

Kesesuaian soalan : 20m : 20m

Langkah 3 (10 minit ) 

Sistem bahasa Kata nama am  Wau Sepak raga takraw Gasing 

Guru meminta beberapa murid membaca BBM: petikan dengan sebutan dan intonasi yang o betul Borang grafik kata nama 

Murid dikehendaki menggaris kata nama Kemahiran belajar: yang terdapat dalam petikan membaca

- 13 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925 Congkak 

Murid

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu diminta mengumpul dan

mengkelaskan kata nama yang terdapat Kata nama khas   Malaysia Pantai Timur Kelantan ASEAN dalam petikan dalam borang grafik Kemahiran berfikir: mengkelaskan Murid diminta membina ayat tunggal daripada kata nama am yang berikut : Wau Congkak Sepak takraw Gasing Langkah 4 ( 10minit ) Kad tugasan Kelebihan permainan komputer berbanding permainan tradisional Nyatakan permainan yang telah mengharumkan nama Malaysia di serata dunia.  Keburukan permainan komputer kepada Pelajar Nyatakan permainan tradisional lain selain dari Wakil diminta memilih kad tugasan Ketua kumpulan mengagihkan tugasan, setiap ahli mengumpul maklumat berkaitan dengan tajuk tugasan. Setiap kumpulan diminta menghasilkan satu peta minda di atas kertas manila. Kemahiran Berfikir:  membuat rumusan memilih maklumat mengikut keutamaan pengurusan grafik BBM: o o kad tugasan kad manila 

Guru akan membuat penilaian terhadap peta minda yang dihasilkan. Penilaian berdasarkan kriteria-kriteria berikut : Isi yang tepat

- 14 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

dalam petikan Bagaimanakah cara hendak mengekalkan permainan tradisional kepada pelajar pada zaman moden 

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Bahasa Kemahiran belajar: Persembahan Peta minda akan dilekatkan di belakang kelas di sudut subjek bahasa Melayu y y mengumpul maklumat y memproses maklumat menyusun maklumat Kemahiran fasilitator : y Membimbing dan memerhati Nilai: y y Tolong- menolong Kerjasama

Pilih satu permainan tradisional dan kemudian terangkan langkah langkah untuk bermain.

Penutup

Rumusan 

Murid membuat rumusan tentang tajuk pembelajaran dengan bantuan guru Guru membuat rumusan kepentingan permainan tradisional dalam memumpuk jati diri bangsa Malaysia.

Nilai : y Jati diri

( 5 minit )

- 15 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

Pembest i

Pembel j

HB Pengajaran Bahasa Melayu

5.

Kesi

l

.

Kemahiran menggunakan peralatan dan perisian komputer tertentu merupakan satu keperluan kepada para pendidik pada masa kini Dengan segala kemudahan dan teknologi yang ada pada hari ini memberi peluang kepada para pendidik untuk mengembangkan kemahiran pedagogi bestari terutamanya kemahiran generik bagi menark minat pelajar i mengikuti proses pembelajaran di dalam bili darjah seterusnya menmaksimakan k keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran . Kita tidak mahu alasan kebosanan pelajar di dalam kelas menjadi alasan kepada pelajar untuk ponteng kelas atau s kolah dan e seterusnnya dijadikan isu oleh pihak -pihak tertentu untuk merendahkan martabat bidang perguruan.

Sememangnya untuk mengubah kaedah pengajaran biasa kepada kaedah yang baru menjadi kejanggalan dan kesukaran kepada semua, tetapi apabila sudah mem ulainya dan memiliki bahan-bahan pengajaran baru atau dikongsi bersama orang lain akan menyebabkan kerja pengajaran di dalam kelas menjadi lebih mudah, seragam dan efisyen. Semoga hasil tugasan saya ini sedikit sebanyak membantu menyumbangkan kepada

kejayaan dalam merealisasikan keberkesanan dan kecemerlangan pengajaran bestari sekolah bestari seterusnya mengapai gagasan ´ Pelajar didahulukan, pencapaian diutamakan´

- 16 AM B 690101086925 MAT LUDIN

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

6.

Bibliografi.

1.

Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2000). Kemahiran Interpersonal Untuk Guru Bestari. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors.

2.

Ainon Mohd &. & Abdullah Hassan. (1996). Berfikir Dalam Darjah: Panduan Mengajar Kemahiran Berfikir di Sekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

3.

Belajar Cara Belajar (2001). Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.

4.

Integrasi Kemahiran Generik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. (2000) Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

5.

Kemahiran Belajar, Modul Latihan Guru Bestari.(2003), Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

6.

Nik Aziz Nik Pa. (1999). Potensi Intelek. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

7.

Norhasimah Abu Samah.(1998), Pengajaran Berbantukan Komputer, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

8.

Pembelajaran Secara Konstruktivisme (2001). Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

9.

Yusuf Hashim. (1998), Teknologi Pengajaran, Shah Alam: Siri Pendidikan Fajar Bakti. Petaling Jaya.

- 17 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Lampiran 1

Petikan Permainan Tradisional
Permainan tradisional merupakan sebahagaian daripada khazanah dan warisan yang menjadi kebanggaan negara kita Malaysia. Walaupun zaman telah berubah dan negara semakin maju, permainan tradisional tetap tidak dilupakan. Antara permainan itu ialah wau. Permainan wau biasanya dimainkan di Pantai Timur khususnya di negeri Kelantan Darul Naim. Selain untuk tujuan mengisi masa lapang, permainan wau turut dijadikan aktiviti pertandingan.

Permainan tradisional yang digemari oleh kaum wanita pula ialah congkak. Permainan ini biasanya dimainkan secara berpasangan, iaitu dua orang. Permainan ini juga biasanya dimainkan untuk mengisi masa lapang. Alat yang digunakan ialah lubang congkak yang diperbuat daripada kayu atau papan tebal dan buah guli atau biji getah.

Sepak takraw merupakan permainan tradisional yang masih digemari hingga ke hari ini. Bahkan sepak takraw sudah menjadi permainan yang dipertandingkan di kejohanan yang melibatkan negara-negara ASEAN. Permainan ini popular dalam kalangan istana pada zaman dahulu.

Selain itu, gasing juga merupakan permainan tradisional yang terkenal di Pantai Timur. Gasing direka dalam pelbagai bentuk dan kepakaran pembuatnya. Gasing juga merupakan permainan tardisional yang sering dipertandingkan. Jelas kepada kita bahawa permainan tradisional masih diminati hingga kini. Sebagai generasi muda, kita sentiasa menghargai dan menjaganya. Inilah satu-satunya khazanah yang perlu diwarisi oleh generasi akan datang.

- 18 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Lampiran 2 Borang ³KWLH´

K Apa yang telah anda ketahui

W Apa yang hendak diketahui

L Apa yang telah anda pelajari

H Bagaimana maklumat tambahan hendak diperoleh

Lampiran 3 - 19 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

Borang Penilaian
Nama Kumpulan Tahun / Kelas Tarikh : «««««««««««««««««««««««« : ....................................... : «««««««««...

ISI (20 Markah)

BAHASA (20 Markah)

KELANCARAN (20 Markah)

KUALITI (20 Markah)

KOLABORASI (20 Makah)

Ulasan guru : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 20 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

Lampiran 4

Bina empat (4) ayat tunggal berdasarkan kata nama di bawah

gasing

congkak

wau

sepak takraw

1. ............................................................................................................................. ........... ........................................................................................................................ ................ ............................................................................................................................. ........... ..................

2. .................................................................................... .................................................... ............................................................................................................................. ........... .................................................................... .................................................................... ..................

3. ............................................................................................................................. ........... ............................... ......................................................................................................... ............................................................................................................................. ........... ..................

4. ............................................................................................................................. ........... ................................................................................................................... ..................... ............................................................................................................................. ........... ..................

- 21 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HBML2203: Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

Lampiran 5 Kad Tugas

Kelebihan permainan komputer berbanding permainan tradisional

Keburukan permainan komputer kepada para pelajar

Pilih satu permainan tradisional dan kemudian terangkan langkah-langkah untuk bermain.

Bagaimanakah cara hendak mengekalkan permainan tradisional kepada pelajar pada zaman moden

Nyatakan permainan yang telah mengharumkan nama Malaysia di serata dunia

Nyatakan permainan tradisional lain selain dari dalam petikan

- 22 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925

HB ML 2203 SMP Pem b est a ri an P e m bel a ja r an & P en g aj a r an B ah as a Me la yu ( sm p)

AMINUDDIN BIN MAT LUDIN 690101086925-002 Semester September 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful