Anda di halaman 1dari 6

Sejarah Rasulullah s.a.

w
Peperangan Badar
Muqaddimah:
Setelah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah bersama-sama para sahabatnya
dan diterima baik oleh orang-orang anshar, slam telah berkembang, tersebar luas dan
diterima oleh banyak kabilah-kabilah arab. !ekuatan dan ekonomi Madinah telah
menjadi kukuh. "rang-orang arab #uraisy Makkah tidak senang hati dengan kemajuan
ini.
Perang Badar merupakan perang pertama yang dilalui oleh umat slam di Madinah. a
merupakan isyarat betapa mulianya umat slam yang berpegang teguh pada tali agama
$llah. !emenangan besar kaum muslimin tidak terletak pada jumlah tentara yang ikut
serta tetapi terkandung dalam kekuatan iman yang tertanam disanubari mereka. %engan
!eyakinan mereka pada $llah yang sangat kukuh itu, $llah telah menurunkan bantuan
ibarat air yang mengalir menuju lembah yang &uram. 'idak ada sesiapa yang dapat
menahan betapa besarnya pertolongan $llah terhadap umat yang senantiasa menjalankan
perintahnya dan menjauhi larangannya.
Sejarah :
Serangan yang dilakukan oleh $bdullah bn (ahshin terhadap angkatan perdagangan
kaum #uraisy pada bulan Rejab yang diharamkan berperang telah dianggap oleh mereka
sebagai tamparan dan &abaran hebat kepada mereka. !aum #uraisy merasakan kematian
$l-)adhrami seharusnya dibela dan memusnahkan semua pihak yang bersangkutan
dengan pembunuhan itu. Rasulullah sememangnya menyedari pihak #uraisy pasti akan
menuntut bela. Baginda telah membuat persediaan yang lebih awal.
Pada bulan Ramadhan tahun * )ijriah, Rasulullah bersama +,+ orang tentera telah
keluar dari Madinah untuk menyekat angkatan perdagangan kaum #uraisy yang pulang
dari negeri Syria -Syam. dalam usaha mereka hendak melemahkan persiapan tentera
#uraisy Makkah untuk menyerang Madinah.
$bu Su/yan yang mengetuai angkatan perdagangan tersebut telah menyedari tindakan
Rasulullah itu lalu beliau telah menghantar utusannya yang bernama %ham %ham bin
$mr $l-0hi/ari meminta bantuan dari Makkah.
%i Makkah pula, + hari sebelum %ham %ham sampai, $tiqah Binte $bdul Muthalib telah
bermimpi sesuatu yang sungguh menakutkan. $tiqah telah bermimpi melihat seorang
musa/ir datang dengan mengendarai unta. a berdiri diatas tanah lapang. !emudian, lelaki
tersebut berteriak dengan suara yang amat kuat.
1!etahuilah wahai keluarga 0hudar, berangkatlah kalian kepada tempat-tempat kematian
kalian dalam masa + hari.2
$tiqah melihat manusia berkumpul dekat musa/ir tersebut kemudian ia masuk dalam
masjid diikuti orang ramai dan berdiri ia diatas untanya didepan !a3bah dan dilaungkan
lagi perkataan yang sama. 4elaki itu kemudian berdiri dihadapan $bu #ais dan diulangi
u&apannya buat kali ketiga. Musa/ir itu kemudian mengambil batu besar dan
melemparkannya. Batu itu jatuh bergolek. !etika batu itu tiba dibawah gunung, ia pe&ah
berkeping-keping. 'idak sebuah rumah pun yang ada di Makkah terlepas dari dimasuki
pe&ahan batu besar tersebut.
Mimpi $tiqah itu walaupun diminta supaya dirahsiakan, telah tersebar luas di !ota
Makkah hingga kepengetahuan $bu (ahal. 'etapi $bu (ahal dengan sikap bongkak dan
sombongnya tidak memperdulikan mimpi itu malah diperle&ehkan olehnya.
$l-$bbas bin $bdul Muthalib, orang pertama yang mengetahui tentang mimpi $tiqah
telah mendengar saudaranya di ejek oleh $bu (ahal. Beliau ingin mempertahankan
saudaranya lalu keluar untuk men&ari $bu jahal. Pada ketika beliau terjumpa $bu (ahal,
%ham %ham, yaitu utusan dari $bu Su/yan telah sampai ke Makkah dengan membawa
berita $bu Su/yan meminta bantuan. !etika itu juga Makkah menjadi ke&oh dengan
berita ini. Ramai pembesar-pembesar #uraisy merasa marah dengan tindakan
Muhammad. Mereka lalu mengumpulkan orang untuk keluar membantu $bu Su/yan.
'idak ada seorang lelaki pun yang ingin ketinggalan dalam peperangan ini. $da diantara
mereka yang tidak dapat ikut tetapi mengutus orang suruhan mereka untuk ikut serta.
Sebelum berlaku peperangan di Badar, 5abi Muhammad S.$.6 telah mengutuskan
'alhah Bin 7baidullah dan Said bin 8aid untuk mengumpul maklumat tentang kabilah
$bu Su/yan. Mereka mengumpulkan maklumat ynag perlu dan kembali ke Madinah
untuk menyampaikan pada Rasul. Baginda bergerak bersama-sama para pengikutnya.
Baginda menuju ke Badar tetapi terlebih dahulu Baginda mengutus $li bin $bu 'alib,
8ubir bin $l-$wwam dan Saad Bin $bi 6aqqas bersama beberapa orang lain ke Badar
mengumpulkan maklumat terbaru tentang orang #uraisy serta musuh mereka. Maklumat
yang diperolehi daripada dua orang budak lelaki yang telah mendedahkan tentang tempat
persinggahan orang #uraisy. $pabila Rasulullah bertanya berapa ekor binatang yang
disembelih untuk makanan mereka setiap hari, kanak-kanak itu menjawab 9 atau ,:
eokr. %engan kebijaksanaan Rasulullah, Beliau dapat mengagak jumlah tentera musuh
ada 9:: hingga ,::: orang tentera.
%engan maklumat yang diperolehi itu, Rasulullah pada waktu itu merasa khawatir kalau-
kalau nanti setelah kejadian tenteranya bertempur dengan tentera #uraisy lalu dari
tenteranya ada yang mengundur diri. 5abi Muhammad S.$.6 juga ingat bahwa asal
mulanya berangkat dari madinah adalah hendak mengejar seperangkatan unta yang
memuatkan perdagangan kaum #uraisy yang di ketuai oleh $bu Su/yan, sedangkan
mereka telah lepas jalan ke Makkah. Rasulullah bimbang jika ada diantara tenteranya
yang tidak suka bertempur dengan tentera #uraisy dan ada yang berperasaan
$ngkatan 7nta yang dikejar telah terlepas jalan. Pasukan tentera #uraisy begitu besar
berlipat ganda. $lat perang #uraisy lebih lengkap dan mereka serba kekurangan.
%engan kebijaksanaan sebagai seorang 5abi dan pesuruh $llah, maka 5abi Muhammad
S.$.6 mengadakan permusyawaratan bersama pahlawan-pahlawan tenteranya meminta
pendapat mereka. Pada mulanya, mereka berkata bahwa mereka keluar hanya untuk
perdagangan #uraisy dan bukan untuk berperang. !etika itu Rasulullah amat merasa
susah hati dan berubah wajahnya. $pabila $bu Bakar r.a melihat keadaan ini, lalu beliau
berkata:
1;a Rasulullah, lebih baik kita bertempur dengan musuh<2. %iikuti pula dengan 7mar
r.a. !emudian seorang sahabat Miqdad Bin $l-$swad lalu berdiri dan berkata :
1;a Rasulullah, teruskanlah pada barang apa yang $llah telah perintahkan pada 'uan<
Maka kita serta 'uan. %emi $llah, kita tidak akan berkata kepada 'uan seperti perkataan
kaum Bani srail kepada 5abi Musa pada =aman dahulu. 1Pergilah engkau bersama
'uhanmu, maka berperanglah engkau berdua. !ita sesungguhnya akan duduk termenung
saja.2. $kan tetapi berkata kita pada 'uan sekarang 1Pergilah 'uan bersama 'uhan 'uan<
%an berperanglah 'uan bersama 'uhan 'uan. !ita sesungguhnya berserta 'uan dan
'uhan 'uan. !ita ikut berperang. %emi $llah, jikalau 'uan berjalan dengan kita sampai
kedesa Barkul 0hamad, nes&aya kita berjuang bersama 'uan daripada yang lainnya. !ita
akan berperang dari sebelah kanan 'uan dan di antara hadapan 'uan dan belakang 'uan.
!etika itu Rasulullah juga ingin kepastian dari kaum $nshar. Melihat keadaan itu, Sa3ad
Bin Mua= lalu berdiri dan berkata dengan kata-kata yang memberi keyakinan pada
Rasulullah sama seperti kaum Muhajirin. %i ikuti pula oleh suara-suara pahlawan yang
lain.
Setelah mendengar kata-kata daripada sahabat dan tenteranya yang sungguh meyakinkan,
ber&ahayalah muka 5abi seraya tertampak kegirangannya. Pada saat itu juga $llah
menurunkan wahyunya yang ter&atat di Surah $l-$n/al ayat >-? yang ertinya :
1Sebagai 'uhanmu-Muhammad. mengeluarkan akan kamu dari rumhamu yang benar.
%an bahawasanya sebahagian dari orang-orang yang beriman itu sungguh ben&i. Mereka
membantah kamu dalam urusan kebenaran -berperang. sesudah terang-benderang,
seolah-olah mereka digiring akan salah satu dari dua -golongan $l3er dan golongan $n
5a/ier., bahawasanya ia bagimu, dan kamu mengharapkan yang tidak berkekuatan
senjata adalah bagi kamu, dan $llah berkehendak akan menyatakan kebenaran dengan
semua sabdanya, dan memutuskan kekalahan orang-orang yang tidak per&aya2
-$l-#uran Surat $l-$n/al $yat >-?.
Setelah itu, nabi S.$.6 lalu bersabda pada seluruh tenteranya:
1Berjalanlah kamu dan bergiranglah kerana sesungguhnya $llah telah memberi janji
kepadaku salah satu daripada dua golongan -yaitu $l-er dan $n-5a/ier.. %emi $llah,
sungguh aku seakan-akan sekarang ini melihat tempat kebinasaan kaum #uraisy,2
Mendengar perintah Rasulullah S.$.6 yang sedemikian itu, segenap kaum muslimin
memulakan perjalanan dengan tulus ikhlas dan berangkatlah mereka menuju ketempat
yang dituju oleh 5abi. Mereka selalu ta3at dan patuh kepada perintah 5abi dengan
melupakan segala sesuatu yang menjadi kepentingan diri mereka sendiri.
%ipihak #uraisy pula ada beberapa ko&ar ka&ir yang terjadi sehingga beberapa kaum
yang berjalan berpatah balik ke Makkah.
Rasulullah tidak henti-henti memanjatkan do3a kepada $llah memohon pertolongan.
7ntuk menebalkan iman tenteranya dan meneguhkan semangat barisannya, Rasulullah
menghadapkan mukanya kepada sekelian tenteranya sambil memohon kepada $llah yang
ertinya :
1;a $llah< )amba memohon kepada @ngkau akan janji dan perjanjian @ngkau. ;a $llah<
(ika @ngkau berkehendak -mengalahkan pada hamba., tidak akan @ngkau disembah
lagi.2
%iriwayatkan diwaktu itu, 5abi S.$.6 berulang-ulang memohon kepada $llah sehingga
$bu Bakar r.a yang senantiasa berada disisinya telah memegang selendang dan bahu
5abi sambil berkata bahwa 'uhan akan meluluskan padanya apa yang telah $llah
janjikan.
Selanjutnya, sebagai kebiasaan bangsa $rab, sebelum berperang maka diantara
pahlawan-pahlawannya lebih dulu harus bertanding dan beradu kekuatan dengan
pahlawan musuh. %ipihak kaum #uraisy, + pahlawan yang keluar adalah ,. 7tbah Bin
Rabi3ah, *. Syaibah Bin Rabi3ah dan +. 6alid Bin 7tbah. %an dari tentera slam ialah ,.
A$u/ bin $l-)arits, *. Mu3ad= bin )arts dan +. $bdullah bin Rawahah. Mereka bertiga
adalah dari kaum $nshar. 'etapi kerana kesombongan kaum #uraisy yang merasakan
bangsanya lebih baik, tidak mahu menerima kaum $nshar, malah meminta Rasulullah
mengeluarkan + orang pahlawan dari kaum #uraisy sendiri. Maka Rasulullah
mengeluarkan ,. )am=ah Bin $bdul Muthalib, *. $li Bin $bi 'halib dan +. A7badah Bin
$l-)arits. Mereka berenam beradu tenaga sehingga akhirnya tentera #uraisy jatuh
ketiga-tiganya dan tentera slam hanya A7baidah Bin $l-)arits yang syahid. ni adalah
petanda bahwa kaum #uraisy akan tewas.
Setelah itu pertempuran terus berlaku. 'entera slam yang seramai +,+ orang berlawan
mati-matian untuk menewaskan tentera #uraisy. Rasulullah senantiasa mengamati gerak-
geri tentera slam. %engan sebentar waktu, berpuluh-puluh tentera musyrikin
menghembuskan na/asnya, melayang jiwanya meninggalkan badannya bergelimpangan
diatas tanah bermandikan darah. 'entera slam senantiasa menyebut 1@sa< @sa< @sa<2.
Rasulullah pula tidak henti-henti memanjatkan do3a pada $llah memohon kemenangan
tentera slam. $da seketika dengan tidak ada sebab apapun, Rasulullah telah jatuh dengan
mendadak sebagai orang pengsan. 'ubuhnya gementar dan kedinginan bagaikan orang
ketakutan. 'etapi tidak berapa minit, Beliau bangun dengan tegak lalu bersabda kepada
$bu Bakar r.a. yang senantiasa berada disisinya, yang ertinya :
10embiralah oleh mu hai $bu Bakar. 'elah datang pertolongan dari $llah kepadamu. ni
Malaikat (ibril sampai memegang kendari kuda yang ia tuntun atas kedua gigi sarinya
berdebu.2
Rasulullah memberi semangat kepada tenteranya dengan sabdanya yang membawa
maksud dan jaminan bahwa tentera slam yang turut serta diperang Badar dijamin masuk
syurga. Mendengar ini, tentera slam semakin berkobar-kobar semangatnya. Ramai
pembesar-pembesar #uraisy yang terkorban dan pada akhirnya, mereka bubar dan
melarikan diri. ?: orang kaum #uraisy terbunuh dan ?: yang lain tertawan. Manakala
tentera slam pula hanya ,B yang syahid -C dari Muhajirin dan D dari $nshar.. 'entera
slam mendapat kemenangan dari sebab keteguhan dan ketabahan hati mereka. Bangkai-
bangkai tentera musyrikin dilempar dan dikuburkan didalam sebuah perigiEsumur di
Badar.
!emenangan ini disambut dengan riang gembira oleh orang yang tidak mengikut
peperangan, yaitu kaum perempuan, kanak-kanak dan beberapa orang lelaki yang diberi
tugas mengawal Madinah dalam masa pemergian tentera slam ke Badar itu.
%i Madinah pula, Rasulullah memikirkan bagaimana &ara yang patut dilakukan keatas
orang tawanan perang. Rasulullah juga berpesan pada orang ramai supaya bersikap baik
dan belas kasihan kepada orang tawanan. Sehingga ada kaum muslimin yang
memberikan satu-satunya roti yang ada kepada orang tawanan. Sehingga orang tawanan
merasa segan dengan kebaikan yang ditunjukkan. Rasulullah kemudian berbin&ang
dengan orang slam tentang nasib tawanan Badar. $da yang menyatakan dibunuh saja
kerana mereka telah engkar dengan $llah dan mengusir kaum Muhajirin dari Makkah.
$da pula yang lebih lembut hatinya dan disuruh lepaskan saja dengan harapan mudah-
mudahan mereka akan insa/ dan tertarik dengan slam. Setelah lam berbin&ang, mereka
akhirnya mengambil keputusan untuk melepaskan mereka dengan mengenakan tebusan
sekadar yang sepatutnya mengikut keadaan masing-masing. Setinggi empat ribu dirham
dan serendah satu ribu dirham. Bagi yang miskin tetapi ada pengetahuan memba&a dan
menulis dikehendaki supaya mengajar sepuluh orang kanak-kanak slam. Mereka semua
dibebaskan apabila tebusan telha dibayar atau kanak-kanak itu telah pandai.
Hikmah didalam peperangan Badar
Peperangan Badar ini amat besar ertinya bagi agama slam. $ndaikata tentera slam
kalah dalam peperangan ini maka tamatlah riwayat orang-orang slam malah agama
slam itu sendiri. !emenangan ini juga menguatkan lagi kedudukan slam di Madinah
dan menambahkan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang benar. Mereka telh mula
disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah $rab lain dan digeruni oleh orang ;ahudi dan
Muna/iqin Madinah. Sebaliknya pengaruh orang #uraisy Makkah mula lemah dan
merosot. "rang yang ditawan oleh tenters slam pula, apabila mereka balike ke Makkah
setelah dilepaskan telah men&eritakan kepada sahabat-sahabat dan keluarga tentang
kebaikan orang slam. Ferita ini dengan tidak se&ar langsung telah member pertolongan
yang besar kepada perkembangan agama slam di Makkah. Mereka yang selalunya
menerima layanan buruk dari orang #uraisy se&ara diam telha berhijrah ke Madinah dan
memeluk agama slam. %engan ini tentera slam bertambah dar masa ke masa. Perang
Badar telah memperkuatkan lagi keper&ayaan orang slam kepada nabi Muhammad
S.$.6. dan ajaran slam. Mereka sanggup berkorban jiwa untuk kepentingan Baginda
dan agama slam
Kesimpulan
Pengajaran dari peperangan ini menunjukkan bahwa kaum #uraisy tidak bersatu padu.
ni terbukti apabila ada beberapa puak yang menarik diri sebelum perang terjadi. %engan
ini sebagai orang slam kita harus bersatu demi untuk men&apai kemenangan.
!aum #uraisy terlalu yakin yang mereka akan berjaya memusnahkan slam yang
memang sedikit dari jumlah tetapi tidak dari semangat. Mereka tidak dapat mengalah
tentera slam kerana semangat tentera slam begitu kukuh kerana Rasulullah telah berjaya
menjalin silaturrahim yang kuat sesama slam. 5abi Muhammad S.$.6 adalah pentabdir
yang berkaliber dan pintar mengendalikan tektik peperangan. "rang slam mempunyai
pegangan iaitu berjaya didunia atau mati syahid.