Anda di halaman 1dari 20

Kata Kerja

1 Kupusamy sedang __________ roti


canai yang dipesan oleh Wak Tamin.
A menebar
B menghela
C menghunus
D menghempas
2 ehari suntuk !ak "ail berada di
dalam hutan untuk __________ #erat
bagi menangkap ayam hutan.
A memasang
B membuatkan
C membina
D mendirikan
$ %ima ekor lembu !ak "usa sedang
__________ rumput di dalam kebun buah&
buahannya.
A meragut
B mematuk
C menyiat
D meratah !"#$
' !ak Cik "at sedang __________
buah kelapa dengan sebatang galah %&
pan#ang yang dilengkapi cangkuk 'besi.
A mengait (')
B men#olok *)
C merodok +
D menusuk ,-.
( !emuda itu sedang __________ buku&
buku teks sekolah ke dalam stor /0.
A mengusung 123
B mengalih 4
C memunggah 5
D menyimpan 67
) Kasim __________ pokok kelapa
yang tumbang 89merintangi :;#alan.
A memotong <
B membelah =
C mengupas
D menetak >?@
* %elaki tua yang buta itu sedang
__________ di #alan yang sibuk ABitu.
A mengetuk C
B melaram DE
C melintas FG
D melanda HI
+ Ayam #antan !ak ,ussin __________ di
atas tunggul JKkayu sambil berkokok.
A duduk L
B hinggap MN
C bertenggek OPQRSTU
D berlun#ur VWXY
- "esin Z[ini dapat ____________
beratus&ratus helaian kertas dalam masa
beberapa minit.
A membelah =
B mengepos \]
C mencetak ^_
D menampal `abc
1. e/aktu saya sampai di rumahnya0
Ah eng sedang __________ keretanya.
A mengecat de
B mencuci fg
C memberus _h
D membaiki `i
11 !ak "a#id __________ sepucuk surat
untuk anaknya di Kuala %umpur.
A mengusul j
B mengirim ]
C menerima k6
D menyampaikan lm
12 !ada setiap petang0 !ak amad
__________ rumput di tepi sa/ah untuk
diberikan kepada lembu&lembunya.
A menyabit (nop
B menebang ?q
C membelah =
D mengambil r
1$ Cikgu 1ad2il yang garang situ
__________ murid&muridnya supaya
masuk ke makmal tuvdengan segera
kerana sudah kele/atan.
A men#erit w
B meneriak wx
C melaung yw
D memanggil x
1' Kapal terbang dari Tokyo akan
__________ di %apangan Terbang ultan
Abdul ,alim pada pukul (... petang.
A mendarat z{
B menurun |}z~
C menolak
D menaik
1( 3ncik Ayub sedang __________ dua
guni ba#a ke sa/ahnya.
A memunggah 5
B mengusung 123
C mengandar
D menatang
1) al/ani ber#aya __________ tempat
pertama dalam acara olahraga di
sekolahnya.
A menerima k
B men#uarai
C mendapati
D menggondol
1* Bas ekspres yang terlibat
dalam kemalangan itu telah __________
ke dalam tasik.
A ter#erumus 8
B terhumban
C tergolek
D terbabas
1+ !eker#a&peker#a /arga 4ndonesia itu
sedang melakukan ker#a&ker#a __________
lantai dengan simen .
A merata
B menurap
C menampal bc
D menampung
1- 3ncik ai5ul sedang __________
turus-pagar itu kemas&
kemas di dusunnya.
A menun#al
B men#unam
C menghun#am 9-
D menghentam D
2. Kamil asyik __________ dengan
anak saudaranya sehingga a/al pagi
kerana lama tidak bertemu .
A bertemu
B ber#umpa
C bergaduh
D bersembang
21 Banyak orang gemar _________
_ burung sebagai hobi pada masa lapang.
A mengangguk K
B mengurung
C menyimpan 67
D memelihara
22 !erbuatan __________ burung
merupakan perbuatan yang kurang
bermoral .
A menghalau
B mengusik
C melastik m
D melontar
2$ 3mak __________ ikan sehingga
garing .
A merebus (
B mencelur
C mengukus
D menggoreng
2' Abang 6oslan sedang __________
corak batik pada kain putih untuk
di#adikan sepasang ba#u kurung.
A menulis
B mencetak ^_
C mencanting (
D melukis
2( Cikgu Areena menyuruh murid&
muridnya supaya __________ tangan #ika
ada yang bersetu#u untuk menyertai
rancangannya itu.
A men#ulang O2
B mengangkat r2
C melambung
D menghulur V
2) 1atin __________ ikan&ikan yang
dibeli oleh ibu.
A mencalit 1
B melumur
C menyiang U
D memotong <
2* Tukang besi itu sedang __________
sebilah keris yang ditempah oleh
pelancong.
A menukul D
B memukul D
C mengetuk C
D menempa o
2+ Tentera itu sedang __________
pihak musuh dengan menggunakan
senapang %.
A membedil
B mengarah
C menghala
D mengacu (o
2- Kakak sedang __________ ikan yang
baru dipancing oleh ayah.
A menumis d
B menanak $
C men#erang
D menggoreng
$. !uan ,asmah __________ ba/ang&
ba/ang itu supaya hancur
untuk menggulai ikan merah.
A mengisar
B memutar
C mengacau
D menggoncang
$1 "ak Kiah dan anaknya sedang
__________ padi di dalam lesung
berhampiran dengan rumahnya.
A mematah
B memotong <
C menumbuk
D menembak m
$2 7enek sedang __________ sedikit
kapur pada daun sirih lalu dilipat&
lipatnya dan terus dimakan.
A melumur
B menabur
C mencalit 1
D meletak
$$ Wanita itu __________ kerana
begnya diragut orang.
A mengeluh mx
B men#erit xw
C memberontak
$' !uan %ati5ah telah __________
semula !iala Kecemerlangan untuk
disampaikan kepada murid yang mendapat
keputusan cemerlang.
A menggilap h
B menyapu
C mengelap
D menggosok
$( Kakak sedang __________ adunan
kuih supaya rata dan nipis.
A menguli
B menebar
C mencanai !"
D mengadun
$) !uan 7asuha begitu cekap #$____
______ kain songket sehingga mendapat
pu#ian %& daripada ma#ikannya '(.
A menganyam )*
B menyulam ,+
C menenun ,*
D men#ahit -.
$* 3ncik 42udi sedang __________ tali
leher sebelum ke pe#abat.
A menyimpul D/
B membelit 01
C melilit 02
$+ "ereka mendayung 3sampan itu
sepenuh hati untuk __________ arus
sungai yang deras 4.
A menolak
B menekan 5
C mena/an 67
D menongkah 89:
$- 7enek __________ pinang ;<itu
untuk memudahkannya memamah =.
A melentur >?
B memotong <
C merincik <S@
D mencincang A
'. !uan Khalidah sedang __________
tepung dengan hu#ung #arinya untuk
membuat kuih buah melaka di dapur
rumahnya.
A menguli
B meramas BCD
C menggaul E12
D menggentel (F
'1 !uan albiah begitu sedih sehingga
__________ air matanya membasahi pipi
G.
A menggenang HIJK
B meluncur 9
C menitik LM
D mengalir 9
'2 Adik saya sedang __________ pokok
bunga di halaman rumah.
A meren#is N
B menyiram O
C mengemas Pi
D membersih fi
'$ Adik __________ kasut yang baru
dibelinya dengan berhati&hati.
A memakai Q
B mengikat R
C memasang
D menggantung ST
'' "ak Cik %imah sedang __________
bakul Udi atas kepalanya.
A menatang
B men#in#ing V
C membimbit (r
D men#un#ung W
'( 3ncik Koh sedang __________
barang&barang dari lorinya ke kedai runcit
X/Yuntuk di#ual.
A memunggah 5
B memungut Z2
C mengutip [\
D menurun |}z~
') 7enek sedang __________ santan ]
^]_untuk di#adikan minyak.
A menanak $
B mengukus
C menggulai
D menggoreng
'* !enoreh getah itu sedang
__________ dua baldi susu getah untuk
dikumpulkan ke dalam tangki besar.
A men#un#ung W
B men#in#ing V
C menatang
D memikul
'+ Adik sedang __________ peta `
dengan menggunakan kertas yang nipis ".
A mengecap a^
B menekap ("bcd`
C menulis
D meniru eI
'- A2im menggunakan sepenuh tenaga
funtuk __________ kereta ayahnya
yang rosak itu.
A menarik
B menolak
C menyental (h_
D menyanggah g
(. Kathigisu __________ cakera hi
itu hingga hampir ke hu#ung padang.
A membuang jk
B melempar hi
C mencampak j
(1 !uan %im gemar __________ pokok
bunga pada masa lapang.
A memetik )
B mencabut
C menanam l
D menuai 6p
(2 !erempuan itu sedang __________
beras untuk membersihkannya dengan
menggunakan nyiru mn.
A menebar
B menampi mo
C mengayak pq
D mengasing r
($ 7elayan itu tidak mungkin dapat
__________ pukat yang pan#ang
dalam masa sehari.
A memukat
B mera/an s2tu
C men#ahit -.
D menyirat *
(' 4bu sedang __________ daun pandan
untuk dibuat bunga rampai.
A menghiris <"
B melentur >?
C merincih
D mengerat <
(( 8elas di tangannya __________ ke
lantai lalu pecah berderai .
A ter#atuh v
B tersungkur 8
C tersisih wx
D tergelincir 8
() "ak Cik arah ber#alan dari sebuah
kampung ke sebuah kampung untuk
__________ keropok lekornya.
A melelong yz{
B men#ual z
C memborong |z
D membeli }
(* 7enek selalu __________ pisang di
dalam tempayan~itu.
A memerap
B memeram #t
C men#eruk
D menyimpan 67
(+ !asukan bomba itu sedang
__________ air ke atas sebuah rumah
yang terbakar.
A men#irus O
B menyiram O
C menyimbah 8
D menyembur
(- !ak ,alim sedang __________
sa/ah dengan menggunakan kerbau.
A mengatur
B memba#ak
C mencangkul `
D membanting 9D
). 8uru itu telah menangkap seorang
budak lelaki yang sedang __________
dinding sekolah.
A mencatat
B menulis
C melukis
D menconteng
)1 Abang ,amdan selalu __________
burung di hutan itu.
A meletak
B menahan :
C menyekat :
D men#ebak (
)2 "urid lelaki itu sedang __________
beg cikgunya menu#u ke kelas.
A mengangkat 2
B mengelek 9
C mengepit 9
D membimbit (r
)$ !ak eman amat mahir #$dalam
ker#a&ker#a __________ kayu seperti
membuat rehal S0 pintu0 dan
sebagainya.
A mengukir
B melukis
C membelah @
D memahat
)' 4bu __________ ba/ang itu nipis&
nipis dengan pisau.
A menebas ?@
B menghiris <"
C mencantas >
D menebang ?q
)( abit yang pan#ang itu digunakan
untuk __________ buah kelapa sa/it.
A membelah @
B memba#a
C menanam l
D mengait (')
)) Amin tidak terdaya untuk
__________ rak buku yang berat itu.
A menyanggah
B menongkah 89:
C menekan 5
D menolak
)* Doktor Chua sedang __________
penyakit yang sedang dihidap oleh
pesakit itu.
A menyiasat
B mendapat
C mencari
D melihat
)+ ampah&sarap yang __________ itu
belum dibuang lagi kerana tidak
berkesempatan Z.
A bertimbunan
B bertaburan P
C berpelesiran -
)- Kami terpaksa ________ sebatang
titi untuk ke bendang .
A menyeberangi FG
B melalui G
C merintangi F
D men#alani
*. Wanita itu sedang __________
kelapa untuk mendapatkan santannya ]^.
A memerah C
B memarut
C menekan 5
D meramas (BCD
*1 !ak Cik Abu sedang __________
kulit lembu yang baru disembelih itu.
A menghiris <"
B membuang jk
C menarik
D melapah <p
*2 3ncik ,arun __________ dua ikat
rambutan di gerai buah&buahan di
tepi lebuh raya.
A memborong |m
B meminta
C membeli }
D men#ual z
*$ !ak "ail dan anak lelakinya sedang
__________ rumah untuk menyambut
hari raya yang akan men#elang
tidak lama lagi.
A mengelap
B mengecat de
C membasuh g
D melukis
*' !erempuan tua itu sedang
__________ tikar mengkuang.
A melipat
B menggulung 12
C menganyam )*
D mengikat R
*( 6amli tidak terdaya untuk
__________ kereta yang rosak itu.
A menolak
B menekan 5
C menarik
D menyanggah
*) %elaki itu sedang __________ roti
canai di kedainya.
A menguli
B menebar
C mencanai !"
D mengayun
** Amin membantu ayahnya
__________ buluh untuk di#adikan
pencucuk sate.
A meraut
B menghiris <"
C menarah
D menganyam )*
*+ Burung murai peliharaan ayah
__________ dengan galak sambil
berla/an dengan burung murai liar.
A berbunyi m
B bersiul x
C bernyanyi
D bertempik )
*- Kakak keluar dari dapur sambil
__________ sedulang 1 hidangan.
A menatang
B mengusung 123
C mengangkut r2
D mengelek 9
+. Adik #atuh __________ di atas #alan
raya yang licin itu.
A tersungkur 8
B tergelincir 8
C tercampak 8
D terhumban
+1 9abatan !endidikan 7egeri elangor
telah __________ kursus pendek itu
kepada guru&guru sains tahun satu.
A menempatkan :
B melaksanakan
C mengan#urkan
D membuatkan
+2 Kakak sedang __________ ba#unya
yang koyak itu.
A men#ahit -.
B membakar
C menyulam ,+
D memotong <
+$ !eker#a "a#lis !erbandaran Timur
sedang __________ lalang yang pan#ang
itu.
A menebas ?@
B mengerat <
C menghiris <"
D menebang ?q
+' 4bu membantu ,alim __________
buku&buku teks yang baru diberikan oleh
pihak sekolah.
A membelek
B membalut
C menyimpan 67
D membaca
+( Ayah sedang __________ gambar
pemandangan sa/ah padi pada
dinding ruang tamu .
A melekat b
B mengukir
C menggantungkan
D mengikatkan R
+) !ak Cik Tie/ __________ lubang
di belakang rumahnya untuk menanam
pokok durian.
A merata
B menggali
C menimbus
D menambun
+* alleh __________ kerusi di
hadapannya kerana terlalu marah
kepada Badrul.
A menyepak
B mengangkat r2
C mengalih 4
D men#entik (
++ Ahmad masuk ke bilik dar#ah sambil
__________ sebuah beg yang sarat dengan
buku&buku.
A mengandar
B menggalas
C mengusung 123
D men#un#ung (KW
+- Aida sering kali __________
bil&bilnya di kaunter di pe#abat pos.
A meminta
B mengambil r
C menghulur V
D membayar
-. Ayah ra#in membantu emak
__________ kain basuhan di pen#emuran.
A menggantung T
B membelek
C menyidai
D menyangkut S
-1 !ada 2aman dahulu0 sukan
__________ ayam amat popular
dalam kalangan pembesar&pembesar
negeri.
A bertumbuk D
B bergaduh
C berlaga D
D bertikam ,.
-2 Cikgu %iong sedang __________
mata pela#aran e#arah di Kelas ( Wira.
A memberi
B mendidik
C menuturkan
D menga#ar
-$ !ara penonton sedang __________
pertandingan badminton secara langsung
Wkdari Bei#ing.
A menyiarkan
B menayangkan
C menyaksikan
D menampakkan
-' 6a#a hutan akan __________ dengan
ganas smangsanya semasa dalam
keadaan lapar.
A bersuara
B menerkam
C berke#ar
D berkokok x
-( Tukang ukir itu sedang
__________ kayu dengan gerga#i supaya
men#adi bentuk yang
dikehendakinya.
A memotong <p
B menukang `i
C mengetam
D mengikis v
-) ;ok 2e __________ air minuman di
dalam botol menggunakan stra/.
A menelan
B menyudu \
C menyedut
D menghirup
-* Burung helang itu __________ di
atas sebatang pokok sambil mata melilau
ke ba/ah mencari mangsanya.
A berehat R
B hinggap NR
C tidur
D berpi#ak
-+ ,alim dan Abu sedang __________
di ba/ah #ambatan itu semasa hu#an
turun dengan lebatnya.
A bersembunyi 7
B menyorok 7
C berteduh
D melepak
-- 7a#ihah sedang __________ sepucuk
surat ke dalam peti surat di pe#abat pos.
A memberikan
B memasukkan
C menghulurkan V
D mengun#ukkan V
1.. !en#ual itu sedang __________
/angnya untuk mengetahui untung
Jrugi ! #ualannya pada hari itu.
A menulis
B melukis
C mengira "
D memikir #
1.1 "ereka __________ #ena2ah $%
itu untuk diba/a ke tanah perkuburan &
'.
A men#un#ung (KW
B mengusung 123
C memba/a ()
D memikul
1.2 Dia __________ perahu S* pada
sebatang pokok di tepi sungai itu.
A menyimpul D/
B menambat (+,-
C mengikat R
D memberkas .R
1.$ !ak Tam sedang __________ dua
guni padi untuk diba/a pulang setelah
siap dituai.
A memikul
B mengepit 9
C men#un#ung (KW
D menggendong /
1.' !uan ,alimah sedang __________
ikan di dapur.
A merebus (
B memasak
C membakar 0
D menggoreng
1.( !ak "alik sedang __________
#alanya untuk menangkap ikan dalam
kolam itu.
A melontar
B membaling
C menghumban
D menebar
1.) "ereka sedang __________ kayak
S*masing&masing dengan bersungguh&
sungguh untuk sampai ke garisan penamat.
A mengais 12
B mengayuh 3*
C menongkah 89:
D menyongsong 89
1.* !ak "at sedang __________ lidi
untuk membuat penyapu.
A meraut 3
B melentur >?
C merincih
D menghiris <"
1.+ Kami sedang memerhatikan akan
keindahan matahari yang sedang
__________ di u5uk `4barat.
A ter#atuh 8
B terbenam 95
C menyingkap 6D
D menyingsing 1278
1.- Datuk "ansur begitu cekal 9u_
_________ lautan yang luas untuk
mengelilingi :2 dunia dengan kapal
layarnya.
A merenangi ;<
B menu#ui
C mengikuti
D mengharungi =
11. !uan 6amlah __________ surat
itu dengan sebilah pisau di pe#abatnya.
A meretas >-4
B menetak >?@
C mengopak ?
D mengupas
111 4bu sedang __________ beberapa
ekor ikan kembung di belakang rumah.
A memanggang @0
B mengering AB
C mengasap CD
D membara
112 3mak __________ pisang&pisang
itu sebagai sarapan untuk kami sekeluarga.
A men#erang
B memasak
C merebus (
D menanak $
11$ alimah sedang __________
#endela E supaya bahagian di dalam
rumahnya diterangi F oleh sinaran
cahaya matahari .
A melebarkan G
B menguitkan
C menebarkan
D menguakkan HIr
11' 7enek sedang __________ benih
l padi di tapak semaian JK.
A menampi mo
B membuang jk
C melempar
D menabur
11( 3ncik %ati5 sedang __________
pemandangan dengan cat minyak.
A melakar LM
B melukis
C menulis
D menggores N
11) alleh __________ saku OP
seluarnya lalu mengeluarkan /ang untuk
diberikan kepada peminta sedekah QRS
itu.
A meraba TU
B mencari
C menyeluk VOP
D mengambil r
11* 6amlah dan "a2ni selalu
__________ murid baru di kelas mereka
itu.
A membenci VW
B menghina X
C menge#ek YZ
D mengumpat [\
11+ 7asi yang __________ oleh kakak
sudah masak dan boleh dihidangkan
kepada tetamu yang hadir.
A direbus (
B ditanak $
C dicelur
D dikukus
11- !esakit&pesakit itu __________ di
/ad ]yang dikhaskan.
A diaturkan
B dimuatkan
C ditempatkan
D dihimpunkan ^_
12. !uan ,anim sedang __________
rambut anak perempuannya supaya tidak
kusut.
A menyikat R
B menyisir `
C menyirat )*
D mengait )*(')
121 Ali keta/a __________ semasa
menonton rancangan yang melucukan
aitu.
A terbahak&bahak bbc
B teresak&esak d`e
C tersedu&sedan d`e
122 An#ing itu menyalak fxapabila
melihat orang yang __________ ka/asan
larangan gitu.
A melalui G
B melintasi FG
C mengikuti
D mencerobohi H
12$ !okok yang tumbang 89itu
telah __________ lalu lintas pelbagai #enis
kenderaan.
A merenggang hi
B menggalang :j
C menghilang k
D meradang ml
12' "ak "inah sedang __________
ikan&ikan yang direndam dengan air
garam di atas para&para untuk
di#adikan ikan kering.
A men#emur m
B mengumpul 6^
C mengambil r
D mengutip [\
12( "ak "unah sedang __________
dasar no periuknya p supaya berkilat
qselepas digunakan untuk memasak.
A menyentil (Cr_s
B menyental (h_
C menyempil t
D menyempal uv
12) "ak Cik %i2ah sedang
__________ tikar mengkuang di serambi
wrumahnya.
A menganyam )*
B men#ahit -.
C mera#ut )*
D menyirat )*
12* 3ncik Karim sedang __________
kereta yang baru dibelinya semalam.
A mengu#i xy
B mengacu (o
C menduga z#
D menunggang {
12+ 3ncik 1arid dan ka/annya sedang
__________ pertandingan bola sepak di
tadium Darul Aman.
A menyokong |
B menuntun }
C melambai ~
D menonton
12- !uan 1arita __________ makanan
kepada seka/an burung merpati yang
#inak itu.
A mencalit 1
B menabur
C mengadun
D membaling
1$. Beberapa orang telah ditugaskan
untuk __________ tudung apeti besi
itu yang baru di#umpai di dasar
laut.
A menuas (?2
B memutar
C memusing
D mengumpil ?
1$1 !ro#ek perumahan itu __________
selama hampir tiga tahun kerana
kontraktornya mu5lis .
A terbiar
B tersekat :
C terancam
D tergendala :
1$2 !elayan restoran itu
__________ sedulang 1 makanan
untuk pelanggannya.
A mengepit 9
B menatang
C membimbit (r
D men#un#ung W
1$$ Ketua pasukan itu __________
piala yang dimenangi oleh
pasukannya.
A menapu
B melon#ak XY
C menatang
D men#ulang O2
1$' 3ncik Basir __________
peker#anya yang selalu ponteng itu.
A mengherdik l
B memohon
C menyuruh
D meminta
1$( 6amli tidak terdaya untuk
__________ sampan yang berat itu.
A mengayuh 3*
B merentap
C menarik
D menyanggah g
1$) Wak Kasnan sedang __________
tiga batang buluh yang ditebang di
belakang rumahnya.
A memikul
B mengelek 9
C menggalas
D mengusung 123
1$* Kami sedang __________
perla/anan bola sepak antara pasukan
negeri Terengganu mela/an pasukan
negeri !ahang.
A menonton
B meneliti
C memerhati
D memandang
1$+ 3mak sedang __________ nasi di
dapur.
A merebus (
B menanak $
C mengukus
D men#erang
1$- Kakak sedang __________
adunan kuih supaya rata dan nipis.
A mencanai !"
B menggaul E12
C mengadun
D menggiling
1'. 1arid terpaksa __________
hu#an kerana dia sudah kesiangan .
A melalui G
B melintas FG
C meredah
D mengharungi =
1'1 1ahmi __________ bola itu terus
Wkke dalam gol.
A menolak
B menguak HIr
C menendang
D menghantar
1'2 Asap yang tebal akibat daripada
kebakaran hutan itu telah __________
ka/asan sekitar.
A memenuhi v
B melingkari 02
C menyelubungi a
D mengaburi #f
1'$ Kakak __________ daging itu
dengan garam sebelum menggorengnya.
A mengadun
B menabur
C mencalit 1
D melumur
1'' 7ur ,ami2ah duduk __________
kerana keletihan setelah berlari se#auh 1
(.. meter.
A tercegat W
B tertiarap 8
C terbaring
D bersandar
1'( 9uara beregu XDtenis lelaki dari
ekolah Kebangsaan Taman 4ndah
__________ piala yang dimenangi oleh
mereka.
A men#ulang O2
B menatang
C merangkul
D men#un#ung (KW
1') %etupan bom yang sangat
kuat itu menyebabkan ka/asan di
sekitarnya __________.
A berbuai
B bergegar `
C berkocak
D bergoyang
1'* !ak Ali sedang __________
seguni beras yang baru dibeli di kedai !ak
Kamal.
A memikul
B menggalas
C mengandar
D mengusung 123
1'+ !engemis itu tidur __________
surat khabar sementara menanti matahari
terbit 2.
A beralaskan ...n
B berlapiskan ...-
C bertapakkan ...
D berkedudukan ...
1'- Aiman __________ basikalnya
dengan la#u ke sekolah kerana kesiangan.
A mengayuh Y
B memba/a ()
C mengheret
D menghela
1(. !enyamun yang telah
__________ perut tauke kedai perabot itu
telah ber#aya diberkas oleh polis dan
kini ditahan di dalam lokap.
A merodok +
B merobek
C mencincang A
1(1 3ncik ,ana5i sedang __________
pencuri itu dengan sekuat hatinya.
A menu#u
B menghala
C menghambur 9
D menghambat
1(2 Wak Dollah telah menggunakan
#entera Z[moden untuk __________
sa/ahnya.
A memba#ak
B menambak (O
C mena#ak (K`
1($ 9ambatan gantung yang
__________ sungai itu merupakan satu&
satunya laluan ke kampung Tempoyak.
A melalui G
B melintasi FG#alan
C merentangi F
D menyeberangi FG<#alan0sungai=
1(' 9ali sedang __________ lembunya
makan rumput di atas batas.
A menolak
B mengunyah =
C menuntun }
D mengheret
1(( >rang kurang siuman #
itu tiba&tiba saha#a __________ di
hadapan pintu rumah kami.
A terbit 2
B timbul
C tampil
D muncul
1() Asmah __________ beg
pakaiannya sambil melambai&lambai ~
kepada pemandu teksi itu.
A membimbit (r
B menggalas
C mengelek 9
D mengepit 9
1(* 7enek 7a#ihah sedang
__________ pinang ;<sebelum
dimakan dengan sirih 1l.
A meraut 3
B meracik 3
C memecah
D mengupas
1(+ !ak in duduk __________ di atas
pangking setelah penat beker#a.
A berbaring
B bersila :L
C berlun#ur VWXY
D bersimpuh L
1(- Akti?iti lasak #seperti
__________ hutan semakin popular dalam
kalangan para pela#ar.
A meniti SG
B meredah QF
C mendaki
D menggali
1). !uan Chua sedang __________
sedulang 1minuman untuk tetamunya.
A menatang
B men#ulang O2
C memba/a ()
D men#un#ung W
1)1 Ayah sedang __________ parang
pan#angnya.
A menggalas
B mengomel m
C mengasah !
D mengulit
1)2 Karimah sedang __________
congkak dengan sepupunya di ruang tamu.
A bermain
B mengira "
C menghitung "
1)$ !emandu kereta itu telah
__________ seekor lembu.
A merotan D
B menyiram O
C melanggar
D menunggang {
1)' "ak "inah sedang __________
kelapa di dapur.
A mencolek (
B mengukur h]
C mengopek
D mengupas
1)( !ak amad sedang __________
racun serangga pada sayur&
sayurannya.
A men#irus O
B menyiram O
C menyembur
D membubuh
1)) Abang Kamal __________ kain
batik itu dengan corak&corak yang
terbaharu mengikut cita rasa
pelanggan.
A menekap ("bcd`
B mengecat de
C mencanting (
D mengecap a^
1)* 1ai2al sedang __________ dengan
adiknya.
A bercakar 2
B bersaing
C berbual
1)+ etelah penat beker#a0 Ah
Chong __________ peluh yang mengalir
9di dahinya dengan sehelai tuala.
A memerah C
B mengesat B
C memadam hv
D membasuh fg
1)- 3mak sedang __________ ikan
haruan untuk dimasak.
A mengupas
B menyiang fg
C memotong <
D menyembelih
1*. Kelihatan ibu burung merpati itu
sedang asyik __________ makanan
kepada anak&anaknya yang kelaparan.
A menelan
B memukul D
C menyuapi
D mematuk
1*1 !enagih dadah itu telah
__________ rantai berlian
Kakak 6uhana sehingga lehernya
berdarah.
A merampas
B meragut (
C menarik
D merebut
1*2 !uan ,alimah menu#u ke kelas
sambil __________ 5ail .
A mengelek 9
B menatang
C men#in#ing Vr
D men#un#ung W
1*$ Teh sempat __________ ibunya
yang sedang tenat sebelum meninggal
dunia.
A memegang
B memangku a
C menggosok hB
1*' !ak Dollah __________ buluh
untuk membuat rangka layang&
layang di beranda rumahnya.
A meraut 3
B melarik
C menorah ?
D menghiris <"
1*( u2ita sedang __________
mangga yang masih muda.
A mencucuk ,
B men#olok (&*)
C memetik ()
D mengait (')
1*) "ak Cik %imah sedang
__________ bakul di atas kepalanya.
A menatang
B men#in#ing Vr
C membimbit (r
D men#un#ung W
1** A2mi telah dipilih sebagai
olahraga/an sekolah kerana
ber#aya __________ lima piala emas
dalam acara padang.
A menon#ol
B membendung :
C menggondol
1*+ Kaum /anita diseru
supaya tidak memakai pakaian yang
__________ mata.
A merodok +
B men#olok H
C mencolok (F
D mencucuk ,
1*- Apabila berlaku letupan
gunung berapi0 la?a panas akan
__________ keluar dari lohongnya .
A berserakan P
B berkeliaran P;
C berhamburan Mv`
D bertempiaran r
1+. !ak 9usuh sedang __________
ba#a untuk anak&anak padi di
sa/ahnya.
A meratakan
B membuangkan jk
C mencampurkan E_
D menghamburkan
1+1 "ak Cik ,alimah sedang
__________ rambut anak perempuannya
pada pagi itu.
A mera#ut )*
B menyikat `
C menganyam )*
D menyilang
1+2 al/ani ber#aya __________
acara olahraga di sekolahnya.
A menerima k6
B men#uarai
C mendapati
D menggondol
1+$ 3ncik %ee sedang __________
tayar basikal anaknya yang bocor.
A memecat '
B menampal b
C memasang
D membuang jk
1+' 7urherman "a#id0 peserta dari
"alaysia telah __________ beberapa
hadiah dalam sukan 3A baru&baru ini.
A men#un#ung W
B mendakap X
C merangkul
D menatang
1+( Cikgu 6oslan sedang __________
buku&buku latihan murid&muridnya.
A menyemak |
B meminda `
C memindah 5
D menyimpan 67
1+) "ak Cik Anum sedang
__________ adunan roti goreng untuk
di#ual di gerainya.
A menguli
B menebar
C mencanai !"
D menganyam )*
1+* 3ncik ;aman sedang __________
kopi di /arungnya S/.
A merebus (
B membasuh fg
C mengacau
D membanting 9D
1++ !en#ual sayur&sayuran __________
buah tomato dan kubis 1u"kepada
pelanggannya .
A mengukur xf%
B menimbang
C mengimbas
D menyukat xf
1+- Kepetahan OA5i5 422at
berpidato ber#aya __________ hati
para #uri untuk memilihnya
sebagai pemenang.
A memperkuat
B memperdaya
C memintas
D memikat s
1-. !ak amad dan cucunya sedang
__________ pokok manggis itu.
A menebas ?@
B mencabut
C menebang ?
D mencantas `
1-1 Adik men#enguk VKke luar
tingkap untuk __________ tetamu
yang datang itu.
A memerhati
B meramal x
C meneliti
D melihat
1-2 amy sedang __________ laci
di dalam bilik untuk mencari notanya yang
hilang.
A memegang
B memerhati
C menyelit t-
D menyelongkar
1-$ 3mak __________ kain di ampaian
m7+supaya cepat kering.
A mengampai m
B mengering AB
C membilas g
D memerah C
1-' @ainun __________ pintu sambil
memberi salam.
A menendang
B menuntun }
C mengetuk CD
D menghela
1-( "ak "inah __________ #agung
untuk di#ual di pasar minggu.
A merebus (
B menanak $
C men#erang
D mengukus
1-) Dia __________ orang tua itu
melintas #alan yang sibuk itu.
A menuntun }
B memandu
C menarik
D memikul
1-* Kakak __________ buaian U
anaknya sambil menyanyi.
A mengulit
B mendodoi ?
C memusing
D menghayun
1-+ Aini tidak __________ begnya yang
sangat berat itu.
A terbuang jk
B terbuka D
C terangkat r2
D terambil #Sur
1-- %antai itu telah __________ oleh ibu
pagi tadi dengan berus _ besi.
A dibilas g
B digilap h
C disiram O
D disental _h
2.. Ayah sedang __________ kasut yang
hendak dibelinya itu.
A mengacu yQ
B membaiki `i
C membaling
2.1 !uan "a2nah sedang __________ air
di dapur ].
A merebus (
B menanak $
C memasak
D men#erang
2.2 Kakak sedang __________ beras.
A menapis Gq
B mengisar !
C menampi mo
D menumbuk
2.$ "ak %imah __________ bakul tanpa
memegangnya.
A memikul
B membimbit (r
C men#un#ung (KW
2.' "an#it ingh __________ lembu&
lembu itu ke padang ragut.
A menge#ar
B menghalau
C menghambat
D memburu
2.( Ali __________ beg di belakangnya.
A memikul
B menggalas
C membimbit (r
D mengusung 12312
2.) Ali telah __________ dua gol dalam
perla/anan itu.
A men#aringkan
B membubuhkan
C memasukkan
D meletakkan
2.* 9alil sedang __________ orang buta
melintas #alan.
A ber#alan
B memba/a ()
C menonton
D menuntun }
2.+ Adik A2lan __________ kerangan !
"#di tepi pantai.
A menyusun
B mengutip [\
C mengatur
D memegang
2.- Datuk tersadung $8akar % lalu
#atuh __________.
A ter#elepok L
B ter#erlus
C tersungkur &8
D tergelincir 8
21. Abang sedang __________ ba#u
sekolahnya.
A menyeterika '7
B menggilap h
C menyental _h
D membilas g
211 iti sedang __________ kain yang
baru dibasuhnya di ampaian.
A menghampar (
B membasuh fg
C menyidai T2 mB
D mencuci fg
212 "odel itu sedang __________
pakaian terbaru yang menggunakan kain
songket.
A memperagakan )
B memasangkan
C menon#ol
D mengacu yQ
21$ Bola yang __________ dengan kaki
kanannya melepasi *Fpalang +gol.
A dirembat
B ditanduk (KW
C dipukul D
D dihayun ~
21' 4bu __________ kepulangan ayah di
muka tangga.
A menemui
B merenung ,
C menghayati %
D menyambut -k
21( Kakak sedang __________ sarung
bantal .K/ dengan benang emas untuk
ma#lis perkah/inannya.
A menenun *
B menyadur 0
C menyulam ,+
D menganyam )*
21) Kaki kiri ami __________ apabila
memakai kasut yang baru dibeli ibunya.
A melecur 21
B melekit c
C melecet ht
D melecit 234
21* !ak "ail __________ motosikal ke
kebun getahnya.
A mengayuh Y3*
B memandu
C menunggang {
D menyorong
21+ eekor burung bangau sedang
__________ di atas belakang kerbau.
A berehat R
B bermain
C bernyanyi
D bertenggek OPQRSTU
21- Ayah sedang bela#ar __________
kuda.
A memandu
B memba/a ()
C menunggang {
D membonceng L5
22. Ah Ka/ telah __________ adiknya
kepada saya.
A mempersilakan 6
B memperkatakan 7
C mempertuturkan
D memperkenalkan 89
221 Abang sedang membantu ayah
__________ halaman rumah.
A menebas ?@
B menyiram O
C membakar :
D membersihkan fi
222 3mak sedang __________ ba#u
sekolah abang dan adik di dalam biliknya.
A menggosok '7
B menyidai T2 mB
C membasuh fg
D merendam
22$ Ayah __________ ranting&ranting
;pokok bunga kertas itu supaya rimbun.
A memangkas `>
B memotong <
C mengerat <
D meraut 3
22' 3ncik "u2ammil menun#ukkan cara
<__________ ikan kepada rakan&
rakannya.
A memanggang 0
B menggoreng
C membakar @0
D memasak
22( 3mak menyuruh kakak __________
air di dapur kerana ada tetamu.
A men#erang
B merebus (
C memasak
D menggoreng
22) Anakanda tuan !uteri sedang
__________ di dalam biliknya.
A berandam `>=m
B bersantap >?
C bersiram @A>?
D beradu >?
22* Adik saya akan __________ dan
menyanyi mengikut rentak Bylagu
kesukaannya.
A bersiul COD
B bertepuk y
C berdansa E
D berdandan FG
22+ ikap Daud yang suka
_______________ ketuanya tidak
disenangi oleh rakan&rakan sepe#abatnya
Hyang lain.
A merayu I
B mengikut JK
C mengampu L
D meman#akan MN
22- "aimunah menyanyi sambil
__________ buyung O~air.
A merangkul
B mengangkat r2
C mengelek 9
D membimbit (r
2$. !ermintaan terhadap kereta
keluaran tempatan telah __________ se#ak
beberapa tahun yang lalu.
A mengangkat r2
B mengambil r
C meningkat P
D menaik
2$1 epasukan pengakap ber#aya ______
kaki di puncak Qgunung itu.
A meletakkan RS
B men#e#akkan
C memulangkan TU
2$2 4bu ___________ kepalanya apabila
melihat tingkah laku j adik yang agak
gelo#oh VWdketika makan.
A memusing&musingkan
B menggeleng&gelengkan K
C mengangguk&anggukkan K
D menggoyang&goyangkan
2$$ Kami ______ ikan yang dipancing
oleh ayah.
A merebus (
B mengukus
C menggoreng
D memanggang 0
2$' Aidil ___________ 5ail semasa
menghadiri temu duga y di
syarikat X itu.
A mengelek 9
B men#un#ung (KW
C memegang
D membimbit (r
2$( Air sungai itu ___________ apabila
buaya itu melibaskan ekornya.
A bergoyang
B berkocak 2YZ
C bergegar `[
2$) !uan %i#ah ________ kelapa untuk
mendapatkan santannya.
A memerah C
B meramas (C
C menggenggam 2
D mengepal
2$* 4bu utinah sedang ________ nasi
lemak dengan menggunakan daun pisang.
A membalut \
B menyalut ]/
C membungkus
D menutup ^_
2$+ Kakak mengenakan subang `
: yang kecil sa#a sebaik sa#a
___________ telinganya di kedai emas.
A menindik Q`a3a
B menebuk
C mengetip Sb
2$- ambil ber#alan0 uhaila dan @urina
________ tangan.
A berpimpin
B bertepuk y
C ber#abat
2'. Ba#u&ba#u yang telah bergosok itu
________ dengan kemas di dalam almari.
A tergantung T
B tersemat c
C tersisip t
D terpahat