Anda di halaman 1dari 14

KONSEP INTERVENSI AWAL

Memainkan peranan yang amat penting dalam membantu


mengurangkan kesan negatif terhadap pelbagai aspek
perkembangan yang bakal dilalui oleh kanak-kanak
bermasalah pendengaran

Membolehkan potensi diri kanak-kanak ini dapat
diperkembangkan seoptimum yang mungkin

Perlu dijalankan seawal usia kanak-kanak ini dikesan
mengalami masalah pendengaran bagi menjamin
perkembangan potensi yang sedia ada

Sasarannya adalah terhadap bayi yang baru lahir

Dilaksanakan di pelbagai tempat:
pusat khusus
rumah
hospital
atau secara kombinasi tempat
KONSEP


DEFINISIShonkoff & Meisels (2000)
Merangkumi perkhidmatan daripada pelbagai disiplin, merangkumi aspek pendidikan,
psikologi, perubatan, khidmat sosial, penjagaan kanak-kanak, patologi pertuturan dan
komunikasi, terapi cara kerja, terapi fizikal, kejururawatan dan kesihatan
Kail (2001)
Memberi perkhidmatan rawatan, pemulihan, bimbingan dan kidmat nasihat kepada kanak-
kanak dan juga ibu bapa sebaik sahaja sesuatu kecacatan dikesan atau dikenalpasti dialami
oleh kanak-kanak
Bowe (2000)
Merangkumi perkhidmatan yang diberikan kepada bayi dan kanak-kanak yang mengalami
ketidakupayaan, masalah perkembangan atau kanak-kanak yang akan menghadapi masalah
perkembangan yang lewat


KOMPONEN-KOMPONEN PROGRAM INTERVENSI AWALKOMPONEN-KOMPONEN
Intervensi Bahasa
Penggunaan Alat Bantu Pendengaran
Kemahiran Interaksi Sosial
Implan Koklea
I
n
t
e
r
v
e
n
s
i

B
a
h
a
s
a
Pada peringkat awal lebih menumpukan
kepada kemahiran untuk menguasai
pertuturan

Terapi Pertuturan
Salah satu kaedah yang digunakan untuk mengajar
bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran
Melibatkan patologi pertuturan bahasa yang bertindak
sebagai fasilitator yang mengajar serta melatih kanak-
kanak ini menguasai kemahiran pertuturan
Perlu diberi secepat mungkin dan ia memakan masa
yang lama serta latihan yang berterusan

Wujud dalam 2 bentuk:
Kaedah Oral - Auditori Verbal & Auditori Oral
Kaedah manual
Bahasa Isyarat - Satu bentuk interaksi yang dilakukan
dengan menggunakan simbol, isyarat atau lambang
yang dibina melalui pergerakan tangan. Melibatkan
ejaan jari, kod isyarat tangan, mimik muka, gerak
badan dan sentuhan
Komunikasi Seluruh (gabungan kaedah oral dan
manual) - Menggabungkan bahasa isyarat, ejaan jari,
gerak badan, mimik muka, bacaan bibir serta
pertuturan. Kesemua kaedah in digunakan serentak
sewaktu komunikasi dilakukanP
e
n
g
g
u
n
a
a
n

A
l
a
t

B
a
n
t
u

P
e
n
d
e
n
g
a
r
a
n

Ling (1989) & Clark (1999) -
Penggunaan alat bantu pendengaran
sebenarnya dapat membantu
sebahagian kanak-kanak bermasalah
pendengaran mempelajari pertuturan
sekiranya ia digunakan sejak awal lagi

Berfungsi menguatkan bunyi dan
membantu kanak-kanak ini
mendengar bunyi-bunyi bahasa
namun ia tidak memulihkan
pendengaran
K
e
m
a
h
i
r
a
n

I
n
t
e
r
a
k
s
i

S
o
s
i
a
l

Mengajar kanak-kanak bergaul di
peringkat awal agar mereka
berupaya meneruskan persekolahan
dan kehidupan sama seperti kanak-
kanak normal


I
m
p
l
a
n

K
o
k
l
e
a

Alat yang sebahagiannya
dimasukkan ke dalam koklea
manakala sebahagian alat di luar

Pemasangannya dilakukan oleh
pakar dan melibatkan pembedahan

Pembedahan tersebut perlu
memenuhi syarat-syarat tertentu:
Kanak-kanak terbabit mengalami masalah
pendengaran jenis sensori neural yang
sangat teruk pada kedua-dua belah telinga
Tidak berumur lebih dari 4 tahun semasa
menjalani pembedahan bagi kanak-kanak
yang mengalami masalah pendengaran sejak
lahir
Pemakaian ABP tidak membantu kanak-
kanak dari segi pembentukan bahasa dan
pertuturan
KHIDMAT SOKONGAN PROGRAM INTERVENSI AWAL DAN PERANANNYACook & Friend(1991)
menyatakan khidmat
sokongan sebagai satu gaya
perhubungan atau
kolaborasi secara langsung
sekurang-kurangnya antara
2 kumpulan yang bersetuju
dalam membuat keputusan
untuk mencapai matlamat
yang sama
Khidmat sokongan
sepenuhnya merangkumi
interaksi setiap anggota
dalam komuniti yang
melibatkan pihak dan
pihak-pihak lain dengan ibu
bapa kanak-kanak
bermasalah pendengaran
Kefahaman tentang kanak-
kanak khas bukan hanya
dapat membantu pihak
yang terlibat seperti ibu
bapa dan para profesional
dalam membantu mereka
tetapi juga menghargai
kewujudan mereka sebagai
sebahagian daripada
anggota masyarakat


KHIDMAT
SOKONGAN
DALAM
PENDIDIKAN
KHAS
KUMPULAN PELBAGAI DISIPLIN
- Pakar Audiologi
- Patologi Pertuturan
- Persatuan Ibu Bapa
- Pihak Medikal
- Pakar Perubatan
- Pihak Pendidikan
BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO)
- Malaysian Federation for the
Deaf (MFD)
- Kid of the Deaf (KODA)
- Pusat Maju Diri (YMCA)
- Persatuan kanak-kanak
mengikut negeri
PUSAT DALAM KOMUNITI
JABATAN KEBAJIKAN
MASYARAKAT (JKM)
KUMPULAN PELBAGAI DISIPLIN
P
a
k
a
r

A
u
d
i
o
l
o
g
i

Mengenal pasti masalah
pendengaran di kalangan bayi, kanak-
kanak, dewasa dan warga tua

Mempreskripsi ABP sekiranya perlu
serta menguji dan memantau
keberkesanan penggunaannya

Memberi khidmat kaunseling
berkaitan masalah pendegaran dan
penggunaan ABP

Menyediakan kemudahan membuat
acuan telinga dan penjualan ABP

Menyediakan perkhidmatan
pembedahan koklea untuk kanak-
kanak bermasalah pendengaran
P
a
t
o
l
o
g
i

P
e
r
t
u
t
u
r
a
n

Menilai dan merawat individu (kanak-
kanak hingga dewasa) yang
mempunyai masalah pertuturan,
bahasa, suara dan kelancaran

Berkerjasama dengan ibu bapa dan
pihak berkaitan bagi memastikan
keperluan pesakit dilihat secara
holistik

Melaksanakan pemeriksaan
terperinci seperti VFSS


P
e
r
s
a
t
u
a
n

I
b
u

B
a
p
a

Membentuk program
pendidikan dan
menerima keputusan
daripada pihak
profesional

Bertindak sebagai
pembela dalam
politikal dan pembuat
keputusan melalui
pendidikan
P
i
h
a
k

M
e
d
i
k
a
l

Melakukan ujian
pengesanan serta
mengesahkan
kecacatan yang dialami

Menyediakan
kepakaran dalam
menilai, mencegah
serta mengendalikan
masalah pendengaran
dan komunikasiP
a
k
a
r

P
e
r
u
b
a
t
a
n

Mengadakan perkhidmatan
sokongan klinikal (pemulihan
perubatan, kawalan infeksi,
endoskopi, radioterapi &
enkologi) - diberi kepada
pesakit yang dirujuk kepada
unit berkenaan dalam tempoh
yang ditetapkan

Mengenalpasti dan mengubati
penyakit pertengahan telinga

Menyediakan ibu bapa dengan
informasi tentang pendengaran,
pertuturan dan bahasa secara
meluas
P
i
h
a
k

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

Menyedikan peluang
pendidikan kepada kanak-kanak
berkeperluan khas

Memastikan mereka
memperoleh pendidikan sama
dengan kanak-kanak normal
BADAN BUKAN NGOMalaysian Federation for the Deaf (MFD)

- Menyediakan perkhidmatan audiometer
sepenuhnya dan perkhidmatan diagnosis
- Bertindak sebagai pusat pra sekolah untuk
kanak-kanak pekak
-Mempererkenalkan cara komunikasi
Kid of the Deaf (KODA)

- Dianggotai oleh kanak-kanak bukan pekak
- Memberi tunjuk ajar cara untuk berkomunikasi
dengan ibu bapa mereka
- Menegakkan hak dan kepentingan mereka
Pusat Maju Diri (YMCA)

- Menyediakan program intervensi awal seperti:
1) Program 'Parent Infant'
2) Program Pra Sekolah
Persatuan kanak-kanak mengikut negeri

- Organisasi khas yang membantu orang pekak
- Matlamatnya adalah untuk mempertingkatkan taraf
hidup mereka
- Menjalankan pelbagai program pembangunan untuk
mereka

P
U
S
A
T

D
A
L
A
M

K
O
M
U
N
I
T
I


Diwujudkan sebagai program
alternatif kepada perkhidmatan
pemulihan di institusi

Kaedah dalam pembangunan
komuniti untuk golongan OKU
dapat memberi peluang kepada
mereka menjalani pemulihan,
mengecapi peluang sama rata dan
berinteraksi dengan masyarakat

Memberi liputan yang lebih luas
kepada mereka

J
A
B
A
T
A
N

K
E
B
A
J
I
K
A
N

M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T

PELANGGAN JKM

- Orang berkeperluan khas
- Orang bermasalah disiplin
- Keluarga miskin
- Orang tanpa keluarga
- Bekas banduan
JENIS PERKHIDMATAN

- Pendaftaran orang berkeperluan khas
- Pembelian elaun pekerja dengan keperluan
khas
- Geran pelancaran
- Bantuan alatan khas
- Latihan vokasional
- Penempatan pekerjaan
- Bantuan kewangan NGO
- Pengendalaian pusat pemulihan dan
komuniti