Anda di halaman 1dari 5

Proses Rawatan Air

1.SUMBER AIR MENTAH


Sumber air mentah loji ini diperolehi dari Sungai Perak yang terletak
berhampiran dengan loji.
Air dari sungai dipam menggunakan empat pam selam yang setiap satu
berkapasiti 1,110 m3 sejam.
Air ini akan melalui beberapa peringkat proses rawatan sebelum dibekalkan
kepada pengguna.
Secara ringkasnya, proses rawatan air di loji ini adalah seperti berikut:
2.Saringan (Screening)
Air mentah akan melalui proses penyaringan di muka sauk intake! untuk
penapisan awal bagi mengasingkan bahan bahan "i#ikal seperti kayu, pasir,
rumput rampai dll.
S$%&A' P()A* + S$,-() A') ,(%.A/ $%.$* 012' P(,-()S'/A% A') *A,P$%& S(%'%
3.Pengudaraan (Aeration)
Air mentah dipam ke tangki pengudaraan cascade aerator!. 3i sini air
didedahkan kepada atmos"era untuk meningkatkan kandungan oksigen dan juga
akan menyingkirkan bau dan rasa pada air melalui proses pengoksidaan. Proses
ini juga boleh mengoksida besi "eram! dan manganese terlarut kepada keadaan
tidak larut dan mendak.
P(%&$3A)AA%
4.Pengentalan (Floulation)
Selepas pengudaraan, bahan kimia cecair tawas li4uid aluminium sulphate! didos
ke dalam air mentah.Air seterusnya mengalir ke dua buah tangki pengentalan
"locculation!. .indakbalas kimia akan menyebabkan #arah #arah halus bercantum
membentuk kentalan "loc! yang lebih besar dan berat.Aliran di tangki pengentalan
adalah terkawal bagi memperolehi pengentalan yang optima. *entalan yang
terbentuk akan memerangkap bakteria dan warna yang terdapat pada air. 3os
tawas yang digunakan perlu bertepatan untuk membentuk kentalan yang baik dan
memudahkan proses pengenapan.
.A%&*' 501*$0AS'
!. Pengena"an (Sedi#entation)
Air yang mengandungi kentalan "loc! akan mengalir kedalam tangki
pengenapan. 3i sini kentalan kentalan yang telah bercantum menjadi besar dan
berat akan mendap ke bawah tangki pemendapan sedimentation tank! dan
rnenghasilkan air yang jernih.
.A%&*' P(%&(%APA%
$. Pena"i%an (Filteration)
Seterusnya air akan mengalir ke tangki penapisan. 0oji ini mempunyai 6 unit
sistem 7rapid gra8ity sand "ilter7 yang menggunakan pasir sungai sebagai bahan
penapis. Air akan melalui pasir penapis dimana kentalan yang halus akan
terperangkap pada pasir penapis tersebut. Paip+paip di bawah pasir penapis ini
akan menerima air jernih yang telah ditapis. $ntuk menjamin kualiti air, penapis
pasir akan dicuci pada masa+masa tertentu. Proses pembasuhan back wash!
penapis di loji ini dikendalikan secara automatik.
.A%&*' P(%AP'SA%
&. Peng'lorinan (()lorination)
Air yang telah ditapis akan mengalir ke tangki air bersih di mana klorin
didoskan. Pengedosan klorin adalah untuk membunuh kuman serta mikroorganisma yang
terdapat di dalam air agar air selamat diminum.
*. Pen+e%uaian "H ("H ad,u%t#ent)
Kapor terhidrat (Hydrated lime) digunakan untuk memastikan nilai pH air bersih adalah
di dalam julat yang dikehendaki. pH air menjadi rendah semasa proses pengentalan
kerana penambahan tawas. Oleh itu kapor didos ke dalam air bertapis untuk menaikkan
semula nilai pH ke tahap yang dikehendaki. Nilai pH yang bersesuaian diperlukan kerana
jika ia berasid (rendah) ia akan menghakis paip bekalan air dan jika beralkali, ia akan
membentuk mendapan pada sistem bekalan air.
-. Pe#.luoridaan (Fluorida%i)
ahan kimia !sodium "luoride! juga didos dalam air bersih. #luorida didoskan untuk
membantu menjaga kesihatan gigi pada kanak$kanak.
1/.Tang'i air 0er%i)
Air yang bersih akan disimpan di dalam tangki air bersih sebelum diagihkan.
11.Pe#antauan 1ualiti Air (2ater 3ualit+ Monitoring)
,akmal loji ini dilengkapkan dengan peralatan ujian kualiti air. $jian kualiti air
dijalankan keatas contoh air mentah, air mendap dan air bersih. 9ontoh air
diambil setiap dua jam dan diuji dimakmal loji untuk memastikan air yang
dibekalkan adalah mematuhi nilai piawai seperti yang telah ditetapkan oleh
*ementerian *esihatan ,alaysia. *ualiti air untuk parameter p/, kekeruhan, baki
klorin dan "luorida dipantau secara terus dengan peralataan ujian 7online7.
A0A. $2'A% *$A0'.' A') 71%0'%( ,1%'.1)'%& :A.() ;$A0'.<7
14.Si%te# Agi)an Air
%ari tangki air bersih, air di pam ke Kolam &akungan andar aru 'eri (skandar
(kapasiti) *+., juta liter) yang terletak di kawasan tanah tinggi 'l melalui paip air
bergarispusat -,. mm sepanjang / kilometer. %ari kolam ini, bekalan air disalurkan ke
sistem agihan air melalui paip bergarispusat /.. mm dan -.. mm. Kawasan bekalan bagi
loji ini adalah meliputi keseluruhan kawasan 'eri (skandar termasuk 0&P, 0i&1,
kawasan perindustrian 'l, #el2ra Nasaruddin, kawasan ota Kanan, 3ambor Kanan
dan Pulau &iga.