Anda di halaman 1dari 128

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN KESIHATAN


TAHUN 2
Terbitan


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN
Muka Surat
Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi
Pendahuluan vii
Modul 1: Kesihatan Fizikal
Kesihatan Diri dan Reproduktif 1
Pemakanan 26
Penyalahgunaan Bahan 40
Modul 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Pengurusan Mental dan Emosi 47
Kekeluargaan 55
Perhubungan 70
Modul 3: Kesihatan Persekitaran
Penyakit 75
Keselamatan 94
Pertolongan cemas 110

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-
cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat
dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara
satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat
yang adil bagi kemakmuran negara yang akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-
tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v


vi

Pendidikan di Malaysia adalah suatu
usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
vi
vii

PENDAHULUAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman
pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan, meningkatkan literasi
kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik supaya sentiasa bersedia
menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke
tahap kesihatan optimum.

Justeru, Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu
guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Dua serta
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR). Panduan ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK),
Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak. Panduan ini mengandungi 35
contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Guru
digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik
aktiviti yang disediakan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta tenaga dalam penghasilan panduan ini.

1

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL

Tajuk

Kesihatan Diri dan Reproduktif


Standard
Kandungan

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat.


Standard
Pembelajaran

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbangkan
kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat.

1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai
pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.


Bahan Bantuan
Pengajaran

video (You tube) / gambar berkaitan permainan
i- Galah Panjang
ii- Ketingting
(Permainan lain yang difikirkan sesuai)

Langkah
Pengajaran

1. 1. Tayangkan video / gambar berkaitan permainan Galah
2. Panjang dan Ketingting.
2. Bersoal jawab dan membincangkan aktiviti fizikal yang
dapat menyumbang dan mencapai perkembangan
fizikal yang sihat.
3. Menjalankan aktiviti fizikal di tempat yang sesuai.2


3


4


Tajuk


Kesihatan Diri dan Reproduktif


Standard
Kandungan

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat.


Standard
Pembelajaran

1.1.3 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk
pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.


Bahan Bantuan
Pengajaran

Gambar pelbagai jenis makanan dan lembaran kerjaLangkah
Pengajaran

1. Mempamerkan pelbagai gambar makanan yang seimbang.
2. Memilih dan menampal gambar makanan secara
berkumpulan mengikut amalan pemakanan seimbang.
(Lampiran 1).
3. Perbincangan tentang pemakanan yang seimbang untuk
pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.


MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
FIZIKAL
5


6


7Tajuk


Kesihatan Diri dan Reproduktif


Standard
Kandungan

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan
Perkembangan fizikal yang sihat.


Standard
Pembelajaran

1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan
dan perkembangan fizikal.


Bahan Bantuan
Pengajaran

Gambar postur yang betul dan salah, lembaran kerja.
Kerusi dan radio.


Langkah
Pengajaran

1. Pamerkan Lampiran 1
2. Bersoal jawab berkaitan postur yang betul.
3. Menerangkan maksud postur yang betul dengan murid
dijadikan role model Gambar dipamerkan sebagai
rujukan murid.
(Lampiran 1)
- Bersoaljawab tentang pertumbuhan fizikal yang betul
dan faktor yang mempengaruhi postur yang baik.
4. Penilaian
- Penilaian dijalankan dengan permainan musical
chairs.
- Murid dinasihatkan untuk duduk , berdiri dan berjalan
dengan postur yang betul.
- Murid yang tidak duduk dengan postur yang betul
akan dikeluarkan daripada permainan sehingga
murid yang terakhir dikira sebagai pemenang
5. Edarkan lembaran kerja. (Lembaran Kerja 1)
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
8


9
10

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
FIZIKAL

Tajuk

Kesihatan Diri dan Reproduktif


Standard
Kandungan


1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan
perkembangan
fizikal yang sihat.


Standard
Pembelajaran

1.1.5 Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang
mencukupi
Untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang
sihat.


Bahan Bantuan
Pengajaran

Gambar
Lembaran kerja.


Langkah
Pengajaran

1. Bincangkan kepentingan rehat dan tidur yang
mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan
fizikal yang sihat.(Lampiran 1)
2. Menunjukkan gambar pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat berkaitan dengan
tidur dan rehat yang cukup. (Lampiran 2)
3. Murid memadankan penyataan yang sesuai dengan
gambar yang menunjukkan murid yang ceria dan
murid letih.
4. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.


MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
11


12


13


14
15
16
17
18

Tajuk

Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard
Kandungan

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.


Standard
Pembelajaran

1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat.

1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.


Bahan Bantuan
Pengajaran
Slaid / gambar
iklan\YouTube - iklan animasi ajar jerit lescopaque.avi


Langkah
Pengajaran

1. Tayangkan video Sentuhan OK atau Tak OK (WCC) /
gambar pelbagai situasi sentuhan yang selamat dan
tidak selamat dengan iringan lagu Kalau Berpacaran
dari Anna Raffali dan Suhaimi Meor Hassan.
Contoh :
- Ibu memeluk anak.
- Dua kanak-kanak bermain di padang.
- Jurulatih lelaki menyentuh atlet perempuan.
- Kanak-kanak lelaki menyentuh badan murid
perempuan.
- Guru lelaki menyentuh murid perempuan.

2. Bersoal jawab berdasarkan slaid / gambar pelbagai
situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat .
Contoh soalan:
- Apakah tanggapan anda setiap perlakuan yang
dilihat itu selamat atau tidak selamat?
- Bagaimanakah cara sentuhan yang anda rasa
selamat dalam keluarga ?
- Bahagian anggota badan manakah yang anda
rasa tidak selamat apabila disentuh oleh orang
lain?


MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
19

3. Bincangkan situasi sentuhan Tidak selamat dan cara
menyatakan TIDAK .
Lampiran guru
Contoh :
- Seorang murid menepuk punggung / bahagian
belakang
- Seorang murid menerpa dan cuba memeluk dari
belakang seorang murid lain.
- Seorang murid lelaki menerpa dan mengacah
untuk menyentuh bahagian dada murid
perempuan

4. Menyatakan maksud sentuhan tidak selamat.
5. Edarkan lembaran kerja 1 dan 2.20

Lembaran Kerja 1
21


22

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
Tajuk


Kesihatan Diri dan Reproduktif


Standard
Kandungan

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
Menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.


Standard
Pembelajaran

1.2.3 Mengenal pasti individu yang mungkin melakukan
sentuhan tidak selamat.

1.2.4 Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku
Sentuhan tidak selamat.


Bahan
Bantuan
Pengajaran

Gambar, lembaran kerja
Langkah
Pengajaran

1. Mempamerkan beberapa gambar individu (Lampiran 1)
2. Murid menyenaraikan individu yang berada di sekeliling mereka
( di sekolah, di rumah, di taman permainan dan sebagainya ).
3. Menjalankan aktiviti main peranan antara murid dengan orang
yang tidak dikenali.
4. Murid menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku
sentuhan yang tidak selamat. ( menjerit, melarikan diri dan
sebagainya )
5. Tayangkan video Mengajar anak anda menjerit
23
2425


26

Tajuk
Pemakanan

Standard
Kandungan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat
dan selamat


Standard
Pembelajaran

1.3.1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada
setiap kali waktu makan.

1.3.2 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan
minuman yang berkhasiat.


Bahan
Bantuan
Pengajaran

Lampiran 1
Langkah
Pengajaran

3. 1. Aktiviti berkumpulan- Main Peranan (rujuk lampiran 1)
4. 2. Kumpulan pemerhati memilih makanan seimbang dalam aktiviti
main peranan dan catat di papan tulis.
3. Perbincangan mengenai makanan yang dipilih.
4. Edarkan lembaran kerja


5.
NOTA TAMBAHAN GURU:
Murid diagihkan kepada 6 kumpulan(satu kumpulan akan
menjadi kumpulan pemerhati), 5 kumpulan yang lain akan
melakukan aktiviti main peranan dengan menggunakan kad
perkataan (Lampiran 1)MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
27


28


29

Tajuk

Pemakanan


Standard
Kandungan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat
dan Selamat


Standard
Pembelajaran

1.3.3 Mengenal pasti jenis makanan dan minuman yang boleh
menyebabkan berat badan yang berlebihan dan obesiti.

1.3.4 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman
Mengikut keperluan.


Bahan
Bantuan
Pengajaran

Slaid, lembaran kerja
Langkah
Pengajaran

1. Menayangkan slaid. ( Lampiran 1 )
2. Bersoal jawab berkaitan slaid.
3. Menerangkan punca obesiti .
4. Mempamerkan gambar jenis-jenis makanan dan minuman
yang
( Lampiran 2 )
5. Mengasingkan makanan dan minuman yang menyebabkan
berat badan yang berlebihan dan obesiti.
- Menerangkan tentang amalan pengambilan makanan dan
minuman mengikut keperluan.
- Murid menyiapkan lembaran kerja 1.


MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
30
31
32
33


Tajuk


Pemakanan


Standard
Kandungan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat
dan selamat.


Standard
Pembeajaran

1.3.5 Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat.Bahan
Bantuan
Pengajaran

Gambar pelbagai jenis makanan dan lembaran kerja.
Lembaran tugasanLangkah
Pengajaran

1. Lakonkan edaran yang diberikan.
2. Bersoal jawab tentang makanan dan minuman yang
berkhasiat.
3. Mengedarkan lembaran kerja lanjutan (Lampiran 2
akan digunakan pada P&P 1.3.6)


MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
34


35


Tajuk


Pemakanan


Standard
Kandungan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat
dan selamat.


Standard
Pembelajaran

1.3.6 Menceritakan tabiat pengambilan makanan dan
minuman
dalam kalangan ahli keluarga.


Bahan
Bantuan
Pengajaran

Lembaran kerja.Langkah
Pengajaran

1. Membincangkan hasil tugasan (rekod amalan
permakanan harian)
2. Bersoal jawab tentang pengambilan makanan dan
minuman murid pada hari semalam.
3. Edarkan Lembaran Kerja 1

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
36


37
38TajukPemakanan

Standard
Kandungan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat
dan selamat.

Standard
Pembelajaran

1.3.7 Menyatakan pengaruh rakan dalam pengambilan
makanan dan minuman.

1.3.8 Menyatakan pengaruh media dalam pengambilan
makanan dan minuman.

Bahan
Bantuan
Pengajaran

Klip video , lembaran kerja
Langkah
Pengajaran

1. Tayangan klip video / keratan akhbar / risalah
Contoh : (youtube-Iklan KFC-1985)
2. Bersoal jawab tentang klip video yang ditonton.
- situasi apa yang dilihat
- pengaruh rakan dalam membuat suatu keputusan
- menyatakan pengaruh media masa dalam
pengambilan makanan dan minuman
3. Murid menyatakan kesan daripada pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan makanan dan minuman.
4. Murid menyiapkan lembaran kerja 1.

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
39


40

TajukPenyalahgunaan Bahan


Standard
Kandungan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan
bahan serta berkemahiran menangani situasi
berisiko terhadap diri, keluarga, dan masyarakat.


Standard
Pembelajaran

1.4.1 Mengenali jenis bahan ketagihan iaitu rokok,
dadah dan alkohol.
1.4.2 Menceritakan kesan negatif merokok, mengambil dadah
dan alkohol terhadap kesihatan diri serta orang lain.


Bahan Bantuan
Pengajaran

Lembaran kerja 1.
Langkah
Pengajaran

1. Bermain permainan musical chair. Murid yang
terkeluar dikehendaki mengambil kertas yang
mengandungi perkataan berkaitan penyalahgunaan
bahan.
2. Murid menyebut dan menampal perkataan yang diambil.
Setelah selesai permainan, murid mengenal pasti bahan-
bahan yang boleh menyebabkan ketagihan. Contohnya,
dadah, rokok dan alkohol.
3. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan
membincangkan kesan rokok, dadah dan alkohol serta
melengkapkan lembaran kerja.
4. Membentangkan hasil perbincangan.

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
4142
43
TajukPenyalahgunaan Bahan


Standard
Kandungan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat


Standard
Pembejaran

1.4.3 Melaporkan kepada orang dewasa berkaitan
penyalahgunaan
bahan dalam kalangan rakan.

Bahan
Bantuan
Pengajaran


Langkah
Pengajaran

1. Bincang dan kenalpasti orang dewasa yang boleh menerima
laporan
2. Mengenalpasti cara melapor kepada orang dewasa
berkenaan rakan yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan
seperti rokok, dadah dan alkohol.
(Lampiran guru)
Contoh laporan;
- Membuat laporan lisan kepada guru atau ibu bapa
- Membuat laporan secara bertulis kepada guru.
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
44


Tajuk

Penyalahgunaan Bahan

Standard
Kandungan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

Standard
Pembejaran

1.4.4 Berkata TIDAK kepada pelawaan penyalahgunaan bahan.

1.4.5 Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak
menyalahguna bahan.

Bahan
Bantuan
Pengajaran

Lampiran 1

Langkah
Pengajaran

1. Nyanyikan lagu dalam lampiran 1
2. Membuat simulasi mengenai penyalahgunaan bahan.Lampiran
guru
Contoh;
- Aksi pemabuk
- Aksi penagih dadah
- Aksi perokok

2. Apakah yang dilihat daripada simulasi di atas ?
Contoh;
- Apakah yang murid akan lakukan untuk mengelakkan
penyalahgunaan bahan ?MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
45
46

47


Tajuk
Pengurusan Mental dan Emosi

Standard
Kandungan

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental
dalam kehidupan seharian.

Standard
Pembelajaran

2.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang, cemas dan tidak
selamat.

Bahan
Bantuan
Pengajaran

CD video Tsunami, kad gambar .


Langkah
Pengajaran

1. Tayangan klip video Tsunami. (YouTube -
Raw_Tsunami_Video_Patong_Beach_2004_[www.keepvid.com]
2. Bersoal jawab mengenai tayangan.
3. Guru mempamerkan kad gambar . (Lampiran 1)
4. Melengkapkan lembaran kerja memadan gambar dengan
situasi. (Lembaran kerja 1)
5. Membincangkan jawapan.

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
48


49
50

TajukPengurusan Mental dan Emosi

Standard
Kandungan

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan
dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan
kesihatan mental dalam kehidupan seharian.
Standard
Pembelajaran

2.1.2 Menunjuk cara yang sihat ketika meluahkan
Perasaan kepada orang yang boleh dipercayai.
2.1.3 Mengamalkan sikap positif untuk mengurus
perasaan diri seperti rasa bersalah, bimbang,
takut, marah, cemburu dan tidak selamat.

Bahan
Bantuan
Pengajaran

kad situasi


Langkah
Pengajaran

1. Melakonkan situasi bimbang, cemas dan tidak
selamat berdasarkan kad situasi satu persatu.
2. Guru bersoal jawab tentang orang yang boleh
dipercayai.
3. Guru menerangkan cara yang sihat untuk
meluahkan perasaan diri seperti rasa bersalah,
bimbang, takut, marah, cemburu dan tidak
selamat.
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
51
52Tajuk

Pengurusan Mental dan Emosi

Standard
Kandungan

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental
dalam kehidupan seharian.
Standard
Pembejaran

2.1.4 Mengenal pasti perasaan yang wujud akibat perubahan
yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti
pertambahan dan kehilangan ahli dalam keluarga.

Bahan
Bantuan
Pengajaran

Gambar keluarga, lembaran kerja.

Langkah
Pengajaran

1. Memaparkan gambar keluarga yang mendapat ahli baru
dan kematian ahli keluarga.
2. Bersoal jawab berdasarkan kedua-dua gambar tersebut.
3. Murid menyenaraikan perasaan yang wujud daripada
perubahan yang berlaku dalam keluarga tersebut.
(Lembaran Kerja 1).
4. Berbincang jawapan lembaran kerja 1.
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
53

54
55


Tajuk

Kekeluargaan

Standard
Kandungan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
Standard
Pembelajaran

2.2.1 Menyatakan perbezaan fizikal perempuan dan lelaki
Bahan
Bantuan
Pengajaran

Carta gambar murid lelaki dan perempuan.

Langkah
Pengajaran

1. Memaparkan gambar budak lelaki dan budak perempuan.
2. Bersoal jawab tentang gambar yang dipaparkan.
3. Menerangkan dengan lebih terperinci tentang perbezaan
antara lelaki dan perempuan.
4. Murid menyenaraikan perbezaan fizikal antara lelaki dan
perempuan di dalam lembaran kerja 1.
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
56
Gambar 1:(Budak Lelaki)57

Gambar 2: (Budak Perempuan)


5859


Tajuk


Kekeluargaan

Standard
Kandungan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan
keluarga.

Standard
Pembelajaran

2.2.2 Menceritakan perbezaan antara perawakan perempuan
dan lelaki.


Bahan
Bantuan
Pengajaran

Kad cantuman gambar, lembaran kerja.Langkah
Pengajaran

1. Aktiviti berkumpulan Permainan Cantum Gambar.
2. Bersoal jawab tentang perbezaan antara perawakan murid
lelaki dan perempuan.
3. Melengkapkan lembaran kerja.


MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
60Kad aktiviti: Mencantumkan gambar (perempuan)
61


Guru perlu memotong gambar mengikut kesesuaian.

Kad aktiviti : Mencantumkan gambar (lelaki)62

Guru perlu memotong gambar mengikut kesesuaian.

LEMBARAN KERJA

Nama : _______________________ Hari : _______________
Tahun : _______________________ Tarikh : _______________

Padankan gambar dengan perawakan yang sesuai.

sopan
ak
ak
lemah-lembut
kacak
cantik
lasak
aktif
berani
kuat
63

Tajuk

Kekeluargaan

Standard
Kandungan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan
keluarga.

Standard
Pembelajaran

2.2.3 Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau
perempuan.
2.2.4 Mengamalkan sikap menghormati antara satu sama lain
tanpa mengira jantina

Bahan
Bantuan
Pengajaran

Lembaran Kerja
Langkah
Pengajaran

1. Membahagikan murid-murid kepada dua kumpulan jantina.
2. Murid perempuan melakonkan aksi ibu di rumah seperti
memasak dan menyidai baju.
3. Murid lelaki melakonkan aksi bapa di rumah seperti memotong
rumput.
4. Aktiviti berkumpulan - menyenaraikan kelebihan sebagai lelaki
atau perempuan.
5. Setiap kumpulan mempamerkan hasil dapatan.
6. Penerangan mengenai sikap menghormati antara satu sama
lain tanpa mengira jantina.
7. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1.
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
64


65
66TajukKekeluargaan
Standard
Kandungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal
dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.
Standard
Pembelajaran

2.3.1 Mematuhi ajaran agama.

2.3.2 Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada Tuhan,
diri, ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan.

Bahan
Bantuan
Pengajaran

Kad imbasan.

Langkah
Pengajaran

1. Bersoal jawab tentang tempat-tempat ibadat berdasarkan
gambar yang diberi. (Lampiran 1)
2. Penerangan mengenai kepentingan beragama dan kasih
sayang (Tuhan,ibu bapa, diri sendiri, ahli keluarga, guru dan
rakan).
3. Murid menyenaraikan keutamaan kasih sayang (ibu bapa,
diri sendiri, ahli keluarga, guru dan rakan) - lembaran
kerja 1.


MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
676869
70

Tajuk
Perhubungan


Standard
Kandungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal
dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

Standard
Pembelajaran

2.3.3 Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan
individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan
menyakiti orang lain.

Bahan Bantuan
Pengajaran

Video 1Malaysia (Upin Ipin), lembaran kerja.


Langkah
Pengajaran

1. Tayangan video 1 Malaysia.
(uPIN___Ipin_3_-
_Kami_1_Malaysia_(Bahagian_2)_(Episode_19)_[www.keepvid.com])
2. Bersoal jawab berdasarkan video.
3. Murid mendengar penerangan tentang cara-cara
menunjukkan kasih sayang tanpa perbezaan individu atau
kumpulan .
4. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1


MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
71


72
Tajuk
Perhubungan
Standard
Kandungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal
dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

Standard
Pembelajaran

2.3.4 Mengamalkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima
kasih sesama manusia.

Bahan
Bantuan
Pengajaran

Lembaran kerja.

Langkah
Pengajaran

1. Tayangan video.
2. Bersoal jawab berdasarkan video.
3. Murid menyatakan cara mengamalkan rasa syukur kepada
Tuhan dan berterima kasih sesama manusia.
4. Murid melengkapkan lembaran kerja.

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
73
74

75


Tajuk

Penyakit


Standard
Kandungan

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian


Standard
Pembelajaran

3.1.1 Mengenal pasti tanda-tanda konjunktivitisBahan Bantuan
Pengajaran

Kad gambar dan lembaran kerjaLangkah
Pengajaran

1. Mempamerkan kad gambar tanda-tanda konjuntivitis
(Lampiran 1)
2. Bersoal jawab berkaitan konjuntivitis
3. Memberi penerangan dengan mempamerkan kad
maklumat
(Lampiran 2)
4. Edarkan lembaran kerja (Lembaran Kerja 1)

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
76
77


78


79


Tajuk

Penyakit

Standard
Kandungan

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian

Standard
Pembelajaran

3.1.2 Menyatakan cara mengelak daripada jangkitan
konjunktivitis
3.1.3 Menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil atau
diawasi jika mengalami konjunktivitis


Bahan Bantuan
Pengajaran

Kad gambar dan lembaran kerjaLangkah
Pengajaran

1. Perbincangan berdasarkan kad gambar yang menunjukkan
jangkitan konjuntivitis (Lampiran 1)
2. Berbincang dalam kumpulan tentang cara mengelak dan
langkah-langkah mengatasi jangkitan konjunktivitis
3. Edarkan lembaran kerja (Lembaran kerja 1)


MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
8081
82

TajukPenyakit

Standard
Kandungan

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian

Standard
Pembelajaran

3.1.4 Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata,
sakit telinga, hidung berdarah, ekzema dan alahan

Bahan Bantuan
Pengajaran

Kad gambar dan lembaran kerja
Langkah
Pengajaran

1. Pamerkan gambar penyakit tidak berjangkit (Lampiran 1)
2. Bersoal jawab tentang penyakit tidak berjangkit
3. Murid melabelkan nama penyakit menggunakan kad
perkataan di papar di papan tulis.
4. Edarkan lembaran kerja (Lembaran Kerja 1)


MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
83
84


85


Tajuk

Penyakit


Standard
Kandungan

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian


Standard
Pembelajaran

3.1.5 Mengenal pasti tanda-tanda penyakit tidak berjangkitBahan Bantuan
Pengajaran

Kad gambar dan lembaran kerjaLangkah
Pengajaran

1. Murid memilih sampul surat yang berisi kad gambar
penyakit tidak berjangkit dan berbincang tentang kad
gambar tersebut.
(Lampiran 1)
2. Murid menyiapkan tugasan menggunakan MS Office Word.
3. Murid membentangkan hasil tugasan.
4. Bersoal jawab berkaitan tanda-tanda penyakit tidak
berjangkit.
5. Edarkan kad maklumat bergambar dan bincang dalam
Kumpulan tentang tanda-tanda penyakit tidak berjangkit
(Lampiran 2)
6. Edarkan lembaran kerja (Lembaran Kerja 1)


MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
86

Lampiran 1
Contoh-contoh penyakit tidak berjangkitKetumbit mataSakit telinga


Hidung berdarahEkzema


Alahan
87


88

89

90


91Tajuk

Penyakit

Standard
Kandungan

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian

Standard
Pembelajaran

3.1.6 Menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil atau
diawasi jika mengalami penyakit tidak berjangkit

Bahan Bantuan
Pengajaran

Kad gambar dan lembaran kerja

Langkah
Pengajaran

1. Mempamerkan kad gambar penyakit tidak berjangkit
(Lampiran 1)
2. Bersoal jawab berkaitan langkah-langkah yang perlu
diambil jika mengalami penyakit tidak berjangkit
3. Edarkan kad maklumat bergambar (Lampiran 2)
4. Berbincang di dalam kumpulan tentang langkah-
langkah yang perlu diambil jika mengalami penyakit
tidak berjangkit (Lembaran kerja)
5. Edarkan lembaran kerja (Lembaran 1)MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
92


93


94


Tajuk

Keselamatan

Standard
Kandungan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.


Standard
Pembelajaran

3.2.1 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang berbahaya di
rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam


Bahan Bantuan
Pengajaran

Kad gambar dan lembaran kerjaLangkah
Pengajaran

1.Permainan Kotak Beracun.( Apabila muzik diberhentikan,
murid dikehendaki mengambil kad gambar dalam kotak
dan menjelaskan apa yang terdapat dalam kad gambar
(Lampiran 1)
2. Bersoal jawab berkaitan kad gambar yang dipamerkan
3. Mempamerkan gambar situasi di dapur (Lampiran 2)
4. Edarkan lembaran kerja (Lembaran kerja 1)

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
95

Lampiran 1

Kad gambar.

1. Rumah2. Taman Permainan
3. Sekolah
4. Jalanraya96


97


98Tajuk

Keselamatan

Standard
Kandungan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri
dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial
dalam kehidupan seharian.


Standard
Pembelajaran

3.2.2 Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan
bahan seperti racun dengan selamat


Bahan Bantuan
Pengajaran

Kad gambar dan lembaran kerjaLangkah
Pengajaran

1. Edarkan lembaran kerja (Lembaran Kerja 1)
2. Murid mencari jawapan berdasarkan maze
3. Berbincang cara penyimpanan peralatan dengan
selamat.
4. Murid menyenaraikan cara penyimpanan peralatan
dengan
selamat (Lembaran Kerja 2).
MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
99


Lembaran Kerja 1
Nama : _______________________ Hari : _______________
Tahun : _______________________ Tarikh : _______________
Cari jalan pulang bagi setiap peralatan di bawah.

100

Lembaran Kerja 2
Nama : _______________________ Hari : _______________
Tahun : _______________________ Tarikh : _______________
Nyatakan cara penyimpanan peralatan dengan selamat.

PisauBahan kimia dan racunJarum jahitan
Ubat-ubatan


101

Tajuk


Keselamatan

Standard
Kandungan

4.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri
dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial
dalam kehidupan seharian.

Standard
Pembelajaran

3.2.3 Mengenal pasti situasi tidak selamat di rumah, sekolah,
taman permainan dan tempat awam.

Bahan Bantuan
Pengajaran

Kad gambar dan lembaran kerja

Langkah
Pengajaran

1. Paparkan beberapa situasi bergambar (Lampiran 1).
2. Berpandukan gambar, murid mengenal pasti situasi
tidak selamat.
3. Bersoal jawab tentang situasi tidak selamat.
4. Edarkan lembaran kerja (Lembaran 1).
MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
102


103


104Tajuk

Keselamatan


Standard
Kandungan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.


Standard
Pembelajaran

3.2.4 Menyatakan kesan kemalangan dan kecederaan seperti
kecacatan kekal tubuh badan


Bahan Bantuan
Pengajaran

Klip video kemalangan dan lembaran kerjaLangkah
Pengajaran

1. Tayangan klip video kemalangan sumber Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=e4ReOiIjbeM&NR=1
2. Bersoal jawab berkaitan kesan kemalangan
3. Murid membincangkan kesan kemalangan dan
kecederaan (Lampiran 1)
4. Edarkan lembaran kerja (Lembaran 1)
MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
105


106


107Tajuk

Keselamatan

Standard
Kandungan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

Standard
Pembelajaran

3.2.5 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan untuk
mengelak kemalangan, kecederaan dan situasi tidak
selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat
awam pada setiap masa

Bahan Bantuan
Pengajaran

Klip video, lembaran kerja dan kertas mahjong

Langkah
Pengajaran

1. Tayangan klip video amalan keselamatan sumber
Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=B6VCnNgInkw&featu
re=related
2. Bersoal jawab tentang langkah-langkah untuk mengelak
kemalangan dan kecederaan (Lampiran 1)
3. Murid menyatakan langkah-langkah keselamatan
berpandukan gambar situasi dalam kumpulan kecil
(Lampiran 2)
4. Murid menulis langkah-langkah keselamatan untuk
mengelak daripada berlaku kemalangan berpandukan
gambar situasi di atas kertas mahjong
5. Murid bentang hasil kerja mereka.
MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
108

Lampiran 2
109110

Tajuk Pertolongan cemas

Standard
Kandungan
3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan
bertindak dengan bijak mengikut situasi

Standard
Pembelajaran

3.3.1 Mengetahui situasi kecemasan
Bahan Bantuan
Pengajaran
Klip video dan lembaran kerja


Langkah
Pengajaran

1. Tayangan klip video kecemasan yang mengandungi
situasi kecemasan (kebakaran),sumber Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=tXiEO5ZyPqc
2. Bersoal jawab tentang klip video tersebut
3. Murid menyatakan situasi kecemasan yang pernah dilihat,
dibaca atau dialami
4. Edarkan lembaran kerja (Lembaran kerja 1)MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
111
112


Tajuk Pertolongan cemas

Standard
Kandungan
3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan
bertindak dengan bijak mengikut situasi

Standard
Pembelajaran
3.3.2 Meminta bantuan apabila berlaku kecemasan

Bahan Bantuan
Pengajaran
Kad gambar, lembaran kerja dan keratan akhbar

Langkah
Pengajaran

1. Murid menerangkan situasi kecemasan berdasarkan
keratan akhbar
2. Murid menyatakan orang yang perlu diberitahu sekiranya
mengalami situasi kecemasan (Lampiran 2)
3. Murid melakonkan cara meminta bantuan semasa
kecemasan
4. Edarkan lembaran kerja sebagai kerja rumah (Lembaran
kerja 1)


Catatan: Guru menggunakan Lampiran 1 sekiranya murid
tidak membawa keratan akhbar
MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
113
114
115