Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN SESI KAUNSELING INDIVIDU

1.0 LATAR BELAKANG KLIEN


1.1 Nama : Nadirah binti Ahmad
1.2 Bangsa : Melayu.
1.3 Agama : Islam.
1.4 Umur : 14 tahun.
1.5 Jantina : Peremuan.
1.! Bilangan Adi"#beradi" : 2 $rang.
Latar Belakang Keluarga.
%lien adalah se$rang ela&ar ting"atan 2 di 'e"$lah Menengah %ebangsaan
Permatang (a)a* Bu"it Merta&am* Pulau Pinang. Berumur 14 tahun* ana"
ertama dariada 2 adi" beradi". Ayah dan ibu sudah berisah +ber,erai- dan
se"arang tinggal dengan nene" yang berusia dalam ling"ungan .2 tahun*
sedang u/ur dan sangat memerlu"an bantuan dan en&agaan.
0atang "e se"$lah dengan menai"i basi"al "erana &ara" rumah dari se"$lah
hanya 2 "m saha&a. %lien selalu ulang le)at atau "adang#"adang tida"
ulang langsung "e rumah nene"nya. 0an mendaat la$ran selalu menai"i
m$t$si"al se$rang lela"i yang sudah menunggu di luar se"$lah. %lien selalu
dilihat merayau#rayau dengan lela"i tersebut sambil beregangan tangan.
%elibat "lien telah dihidu $leh guru disilin "erana "era $nteng se"$lah dan
tida" ulang "e rumah nene"nya. 1a$ran ini di er$lehi aabila iha" guru
membuat la)atan "e rumah nene"nya yang sedang u/ur itu. Per"ara ini telah
diilaur"an "eada baanya.
1an&utan dariada itu* baa "lien telah membuat r$ndaan "e atas temat#
temat yang dima"sud"an bagi melihat* "enaa dan mengaa* serta siaa
yang selalu mengambil "lien seleas se"$lah. 'etelah se"ian "alinya* baa
"lien menemui "lien di tei antai Bersih sedang ber,umbu#,umbuan dengan
lela"i tersebut.
Per"ara ini diru&u" "eada "aunsel$r untu" tinda"an selan&utnya.
2. PERAWAKAN KLIEN SEMASA DATANG SESI
1
2.1 Perawakan fizikal.
'esi ertama +-. %lien datang dalam "eadaan yang martah#marah*
terg$$h gaah dan nama" seerti dalam "eadaan terdesa". Ini berla"u
mung"in "erana "es "lien adalah diru&u" $leh baanya* suaya ber&uma
dengan "aunsel$r bagi mendaat"an ma"lumat tererin,i mengenai
masalah "lien. Per"ara ini ter&adi "erana "lien sudah beberaa hari didaati
$nteng se"$lah dan bera,aran dengan se$rang lela"i.
'esi "edua +-. %lien telah hadir ada sesi "ali ini dalam "eadaan yang lebih
ya"in dan tenang* "lien "elihatan sudah bersedia untu" ber,erita dan
ber"$ngsi masalah. %lien &uga mula sudah b$leh mengurus"an diri dengan
bai" dan menun&u""an res$n "eada aa yang ditanya $leh "aunsel$r.
'esi "etiga +-. %elihatan "lien lebih ,eria* tenang dan menama""an yang
"lien lebih bersedia untu" menerus"an sesi erbin,angan dengan
"aunsel$r. 'erta menun&u""an minat untu" ber"$ngsi masalah dengan
"aunsel$r.
2.2 Cara duduk.
'esi ertama* "lien "elihatan serba salah "eti"a dudu" di atas "erusi* ini
daat dilihat aabila "lien sering megubah "edudu"annya "e "iri dan "e
"anan* mana"ala &ari#&arinya diramas se"ali se"ala. %adang#"adang
menumbu"#numbu" tangan sendiri.
'esi "edua ula "elihatan "lien daat menyesuai"an diri dengan "eadaan
"erusi dan erse"itaran bili" "aunseling yang disedia"an. Namun "lien
masih "elihatan gugu dan tutur"ata yang tida" teratur* serta masih
menyiman senyuman.
'esi "etiga* "lien telah daat menyesuai"an diri dan dudu" dengan lebih
beradab dan s$an serta tida" banya" ergera"an yang dila"u"annya.
2.3. Pertuturan.
'ean&ang sesi ini diada"an* ertuturan "lien aga" tida" teratur
terutamanya ada sesi ertama dan "edua. Banya" er"ara dan ayat yang
diulang#ulang $leh "lien. 0an ada "eti"anya ertuturan "lien bertindih
dengan ertuturan "aunsel$r* ada "alanya &uga "lien a"an mem$t$ng "ata#
"ata "aunsel$r sebelum semat "aunsel$r menghabis"an "ata#"ata.
2
2.4 Emosi.
Pada sesi ertama er&umaan* "lien memunyai em$si yang tida" stabil*
erasaan marah dan du"a,ita masih membelenggu em$si "lien. Ini "erana
masalah yang dihadai "lien adalah disebab"an er,eraian "edua $rang
tua serta tida" ada emantuan dariada nene" yang u/ur.Perasaan geram
dan utus asa &elas "elihatan di )a&ahnya aabila "aunsel$r bers$al"an
tentang "edua $rang tuanya Ini daat dirasai "aunsel$r aabila "lien
ber"ali#"ali menyata"an baha)a ia memben,i "edua $rang tuanya.
Pada sesi "edua ula* em$si "lien masih tida" banya" erubahan*
menun&u""an e"seresi mu"a yang "e,e)a. Namun ia daat ditenag"an
aabila "lien ber,erita mengenai tanggung &a)ab ana" "eada baa dan
ibu )alauun mere"a sudah berisah. %lien merua"an se$rang yang
engasih dan sayang "erana sanggu men&aga nene" yang u/ur. "lien
masih bersabar ini adalah erangai yang mulia.
Mana"ala ada sesi "etiga ula* em$si "lien sema"in stabil dan b$leh
berbin,ang dengan bai" dan aman. Memamir"an )a&ah yang sedi"it ,eria
dan gembira setelah nama" halatu&u dan matlamat yang erlu diambil
dalam menyelesai"an masalahnya. 2alaubagaimanaun "lien masih lagi
tida" daat menerima ela"uan ayah dan ibunya yang mengabai"an
tanggung &a)ab mere"a.
3. ISU YANG DIKEMUKAKAN
Isu utama yang di"emu"a"an $leh "lien ialah si"a baa dan ibunya yang
tida" bertanggung &a)ab dan mere"a sering bergaduh bila bersua
)alauun sudah berisah sehingga nama" ada andangan "aunsel$r
se$lah#$lah mere"a membiar"an "lien "e se$rangan menemuh hidu.
3aranya* dengan meleas"an geram "eada "edua ibu baanya* "lien
sudah membuat "eutusan untu" berhenti se"$lah dan men,ari asangan
yang b$leh meluah"an erasaan dan menamung "eerluan hidu.
Isu yang "edua ialah* "lien tera"sa men&aga nene" yang u/ur dan
memerlu"an seenuh erhatian. 'edang"an "lien hanya ela&ar yang
masih bela&ar di ting"atan 2. Bagaimana henda" mendaat"an sumber
"e)angan.
Mana"ala isu "etiga ula ialah* "lien sudah tida" berminat untu"
menghadiri diri "e se"$lah "erana* mendaat e&e"an ra"an se"elas..
3
4. PANDANGAN KAUNSELOR TERHADAP PERSOALAN/MASALAH
KLIEN
Berdasar"an emerhatian "aunsel$r* "lien mengalami ta"anan &i)a dan
erasaan yang aga" berat. Ini daat dilihat* aabila "lien men,erita"an
baha)a masalah yang mere"a hadai sebenarnya telah bermula semen&a"
baa dan ibunya berisah. namun "lien daat bertahan sehingga se"arang
iaitu selama hamir 3 tahun* "lien merana di atas si"a baa dan ibunya
yang tida" bertanggung &a)ab..
'elain dariada itu* "aunsel$r lihat "lien mengalami erasaan rendah diri
dan tida" dihargai $leh ra"an ra"an se"elas. Ini berdasar"an "ata#"ata
mere"a baha)a "lien adalah se$rang b$hsia.
Namun demi"ian* menurut andangan "aunsel$r* "lien erlu
menyelesai"an terlebih dahulu er"ara utama yang membelenggunya iaitu
erseng"etaan baa dan ibunya* baa dan ibunya sudah berisah* "lien
"ena menerima ha"i"at itu* dan menyesuai"an diri dengan erse"itan
se"eliling. 'ementara* menumu"an "eada ela&aran dengan bantuan
dariada %eba&i"an Masyara"at +%4MA'-. Bagi menerus"an hidu.
4.1 Teori berkaitan ang dia!likasi ke dalam isu ang ditimbulkan.
4.1.1 Aplikasi teori. Pada setia sesi yang di&alan"an* "aunsel$r telah
mengguna"an te$ri emusatan "lien* te$ri realiti selain dariada
mene"an"an meth$de islam dalam erbin,angan tersebut. Pandangan
islam erlu diselit"an $leh "aunsel$r "erana ia melibat"an hu"um
ha"am dalam erhubungan rumahtangga. Beberaa "emahiran &uga
telah ditera"an $leh "lien semasa sesi di&alan"an seerti membina
hubungan atau ra$r dengan "lien bagi menyesuai"an diri "lien
dengan "aunsel$r. 'elain dariada itu "emahiraan ener$"aan
masalah* "enal asti un,a masalah* meneta"an matlamat bersama
yang ingin di,aai $leh "lien* "aunsel$r men&adi endengar yang bai"
di saming "emahiran emati.
4.1.2 Empati. %emahiran ini banya" diguna"an $leh "aunsel$r* aabila
"lien mne,erita"an si"a "lien yang b$leh men&aga nene"nya yang
sudah tua dan bersabar di atas "arenahnya.
4.1.3 Kesenyapan. Per"ara ini "era &uga ter&adi aabila "aunsel$r
hilang idea untu" bertanya s$alan "eada "lien dan "eti"a "lien senya
se"eti"a sebelum memula"an "embali erbualannya.
4
4.1.4 Refleksi. 0i dalam setia sesi "aunsel$r mengguna"an "aedah
re5le"si erasaan bagi menun&u""an "eada "lien baha)a "aunsel$r
bersama "lien.
4.1.5 Dorongan minima. %emahiran ini banya" diguna"an $leh
"aunsel$r bagi mendaat"an ma"lumat dariada "lien. Ada"alanya
"aunsel$r mengguna"an s$alan terbu"a* dan &uga s$alan tertutu.
4.1.! Membina hubungan. %aunsel$r bernasib bai" "erana "lien
merua"an se$rang yang banya" ber,a"a dan tida" berselindung
dalam erbin,angan yang diada"an. Ia memudah"an "aunsel$r untu"
menbina hubungan dengan lebih bai" dan raat lagi.
4.1.6 Methode islam. 0i saming "emahiran asas "aunseling yang
diguna"an* "aunsel$r tida" lua untu" menera"an nilai#nilai islam di
dalam setia sesi yang diada"an* terutamanya yang melibat"an hu"um
ha"am agama. 'aranan dan sy$r berteras"an islam &uga diberi "eada
"lien seerti menyaran"an "lien agar menger&a"an s$lat dan berd$a
minta "eada Allah s)t tun&u""an &alan enyelesaian "eada "emelut
yang berla"u.
4.1.. Kesukaran yang dihadapi oleh kaunselor pelatih semasa
menjalankan sesi kaunseling serta cadangan untuk mengatasinya.
0alam mengendali"an sesi "aunseling ini "aunsel$r menghadai
"esu"aran untu" mengguna"an dengan asti dan betul te$ri#te$ri yang
henda" diguna"an sean&ang sesi di&alan"an. Untu" &alan selamat
"aunsel$r banya" mengguna"an te$ri (B7 yang ,enderung "eada
mengarah disebab"an "lien merua"an se$rang ela&ar. selain
dariada itu "aunsel$r turut mengguna"an te$ri (ealiti yang bersi5at
seerti menga&ar "lien* ini dila"u"an terutamanya bila berhadaan
dengan er"ara#er"ara yang bersang"utan dengan hal#hal ber"aitan
dengan agama islam.
%eadaan "lien yang su"a mem$t$ng ,a"a "aunsel$r &uga merua"an
satu halangan "eada "aunsel$r* se$lah#$lah "edua#dua iha" sedang
ber,a"a dalam satu masa.
%esemitan masa &uga merua"an satu ,abaran "eada "aunsel$r. Ini
"erana "lien teri"at denagan tugasnya sebagai se$rang guru untu"
menga&ar..
4.1.8 Kemajuan yang ditunjukkan oleh klien berhubung masalahnya.
'etelah men&alan"an tiga sesi terhada "lien* "aunsel$r daat
erhati"an baha)a em$si dan erasaan "lien sema"in tenang dan
daat menga)al ting"ahla"unya. %eadaannya sema"in stabil dan
5
menun&u""an rasa enyesalan serta bersalah terutama melibat"an
lnene" yang sudah tua menghara"an "lien ber&aya dan men&adi $rang
yang berguna ada masa hadaan.
Pada masa yang sama "aunsel$r telah memanggil baanya dan
men/iarahi nene"nya untu" mendaat"an ma"lumat tererin,i
mengenai masalah mere"a. %lien nama" gembira aabila baanya
dan ibunya bersetu&u untu" menyelesai"an er"ara tersebut dengan
bai" dan membenar"an "lien tinggal di asrama se"$lah dan mere"a
mengurus"an ma" mere"a yang u/ur tersebut.
5. PENUTUP/PERANCANGAN YANG AKAN DATANG
Ji"a masalah ini masih belum daat diselesai"an lagi dengan seenuhnya
"aunsel$r berhara agar:
a. Meminta "lien memerbai"i dirinya terlebih dahulu* "erana
"aunsel$r berandangan baha)a "lien "urang engatahuan agama
dan selalu meninggal"an s$lat.
b. Memberi "e5ahaman tentang tanggung&a)ab dan tugas serta
amanah yang diberi"an $leh Allah s)t erlu dila"sana"an dengan
sebai"nya.
,. Meminta "lien men&adi insan yang berguna di masa hadaan.
d. Mengada"an erbin,angan seterusnya tentang halatu&u hubungan
"lien dengan baa* ibu dan nene"nya. 'erta melua"an lela"i yang
selalu mengambilnya seleas se"$lah.
0isedia"an $leh
9999999999999999
(ABDULLAH KHAIRI BIN HAI HAROON!
Kaunselor Pelati"
6