Anda di halaman 1dari 7

Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan

METODE & TAHAPAN PELAKSANAAN


Untuk mencapai keberhasilan dalam hal mutu e!isiensi "aktu dan
#ptimalisasi bia$a pelaksanaan dimana K#ntrakt#r harus dapat
merealisasikan peker%aan sesuai den&an "aktu $an& telah ditentukan bia$a
$an& telah dian&&arkan dan kualitas peker%aan sesuai den&an $an&
diin&inkan pihak pen&&una an&&aran seba&ai upa$a untuk terlaksanan$a
rencana pr#$ek tersebut maka berikut ini kami susun Met#de Pelaksanaan'
Demi kelancaran keamanan m#bilisasi alat bahan serta sta!! dan peker%a
$an& akan memasuki lahan harus mendapat i%in sesuai peraturan $an&
berlaku serta berk##rdinasi den&an keamanan setempat'
Mana%emen Pr#$ek(
Met#de pelaksanaan men&acu pada prinsip bah"a tar&et pemban&unan
harus dapat diselesaikan tepat "aktu $aitu selama )* bulan + ,) hari
Kalender- tepat bia$a sesuai den&an SPH dan tepat mutu sesuai den&an
.KS / Spesi!ikasi teknis' Pr#$ek ini merupakan pr#$ek paket peker%aan
Arsitektur dimana pelaksanaan men&ikuti peker%aan struktur dan sipil $an&
sudah berlan&sun& dan diban&un sesuai perencanaan'
Met#de $an& kami susun berdasarkan ) +dua- tahap $aitu (
0' TAHAP PERENCANAAN
PEN1AD2ALAN PELAKSANAAN PEKE.1AAN
a. Pembuatan Rencana Kerja ( Kurva S )
Pen%ad"alan adalah penentuan "aktu den&an urutan3urutan ke&iatan pr#$ek
hin&&a men&hasilkan "aktu pen$elesaian pr#$ek secara keseluruhan'
Pen%ad"alan ini disusun untuk merencanakan antara lain(
Untuk men$usun %ad"al pr#$ek dilakukan lan&kah3lan&kah berikut(
.encana Ker%a $an& telah disetu%ui #leh K#nsultan Pen&a"as +MK- akan
disahkan #leh Pemberi Tu&as'
K#ntrakt#r "a%ib memberikan salinan .encana Ker%a 4 +ti&a- ran&kap kepada
MK 0 +satu- salinan .encana Ker%a harus ditempel pada Direksi keet di
lapan&an $an& selalu diikuti den&an &ra!ik kema%uan peker%aan5prestasi ker%a'
Untuk rencana ker%a +Kur6a S- seba&ai acuan dalam pelaksanaan dilapan&an
kami lampirkan dalam d#kumen teknis'
Setelah dilakukan pen%ad"alan peker%aan melalui pembuatan .encana ker%a
& Net"#rk Plannin& dibutuhkan "aktu selama 2,5 bulan (72 har !alen"er)
untuk men$elesaikan pr#$ek pemban&unan sehin&&a apabila dimun&kinkan
maka pen$elesaian pr#$ek dapat dipercepat dari $an& direncanakan Hal ini
akan san&at berman!aat a&ar &edun& dapat se&era di#perasikan den&an
baik'
PEN#A$%AN&PER'$'NAN
(.2.( Pela!)anaan Pen*uru)an 'jn Kerja
Dalam pelaksanaan K#ntrakt#r menerapkan standarisasi pr#sedur sesuai
den&an s$stem mutu $an& dimiliki serta memberitahukan5i%in setiap akan
melaksanakan peker%aan a&ar kemudian hari tidak ter%adi hal3hal $an& tidak
diin&inkan serta untuk men&hindari dari peker%aan b#n&kar pasan& $an&
akan men&akibatkan ter%adin$a keterlambatan serta penambahan bia$a
dalam pelaksanaan'
(.2.2 #ambar Kerja (Sh+, -ra.n*)
Sebelum memulai peker%aan dibuat &ambar ker%a +Sh#p Dra"in&- $an& detail
dan dia%ukan kepihak MK untuk mendapat persetu%uan'
7ambar ker%a dibuat berdasarkan &ambar perencana dan setelah mendapat
persetu%uan dari MK diserahkan kepada Site Mana&er untuk dilaksanakan di
lapan&an'
7ambar ker%a dibuat ran&kap 4 +ti&a-( 0 +satu- set untuk k#ntrakt#r 0 +satu-
set untuk pen&&una %asa dan 0 +satu- set untuk k#nsultan pen&a"as +MK-'
(.2./. 0ateral&1ahan
7una men%a&a mutu hasil pelaksanaan material5bahan $an& akan
diper&unakan dia%ukan c#nt#h untuk mendapat persetu%uan dari pihak MK'
Semua material $an& akan diper&unakan untuk peker%aan ini sedapat mun&ki
dilen&kapi den&an spesi!ikasi dari pr#dusen sesuai den&an br#sur serta
men&acu kepada pers$aratan5.KS '
Dalam pelaksanaan peker%aan ini akan dibuat %u&a benda u%i $an&
dipersiapkan sesuai den&an standart $an& dipers$aratkan'
)' TAHAP PE2AKSANAAN
Peker%aan pemban&unan meliputi(
'. TAHAPAN PERS'APAN
0' Pembuatan 8eden& peker%a Direksi Keet &udan& bahan & sarana sanitasi
peker%a %u&a area ker%a'
)' Peralatan ker%a air ker%a & listrik ker%a'
4' Keamanan Pr#$ek / P#s 1a&a'
9' Pen&&unaan Da$a PLN'
*' Pembersihan lapan&an dan daerah ker%a'
''. PEKER$AAN ARS'TEKT%R
0' Peker%aan 8#n&karan
)' Peker%aan Dindin&
4' Peker%aan Atap 8a%a .in&an
9' Peker%aan Pla!#nd'
*' Peker%aan :inishin& Lantai'
;' Peker%aan Kusen Pintu & 1endela
,' Peker%aan Pen&ecatan
(. Pe!erjaan 1+n*!aran
Untuk Pelaksanaan .ehab' 8erat disini diperlukan peker%aan) 8#n&karan
$an& rencana material 8ekas 8#n&karan seba&ian ada $an& akan dipakai
kembali sehin&&a diperlukan tidak ter%adi kerusakan) diantaran$a Daun pintu
dan kaca'
Untuk bekas b#n&karan diperlukan Pembuan&an keluar Site dan Kerapihan
8ekas 8#n&karan sehin&&a tidak akan men&&an&&u ke&iatan $an& ada'
2. Pe!erjaan -n"n* 1ata 0erah.
Pelaksanaan peker%aan pemasan&an batu bata men&acu pada pers$aratan3
pers$aratan standart(
a' PU8< = 0>?)
b' N< = 4 = 0>,@
c' N< = 0@ = 0>,4
d' SS<< = @@)0 = ,?
Sebelum peker%aan arsitektur dimulai terlebih dahulu kita cek as = as k#l#m
dan as = as pasan&an bata'
Daerah3daerah $an& akan dipasan& bata harus dimarkin& terlebih dahulu
setelah semua markin& disetu%ui #leh Pen&a"as barulah kita pasan& bata
pada p#sisi tersebut den&an campuran $an& telah ditentukan dalam
spesi!ikasi'
Urutan3urutan peker%aan pemasan&an dindin& bata adalah(
a' Sebelum dipasan&kan batu bata harus direndam di air sampai %enuh'
b' 8ersihkan dahulu ba&ian $an& akan dipasan& batu bata kemudian siram
den&an air sampai %enuh'
c' Pemasan&an pr#pilan dari ka$u $an& dipasan& pada tiap sudut untuk
menentukan p#sisi h#riA#ntal dan 6ertical dena&n men&&unakan benan&
$an& ber&una seba&ai acuan pemasan&an bata sehin&&a hasiln$a dapat
rata tidak ter%adi kemirin&an pada arah 6ertical maupun h#riA#ntal' Karena
%ika ter%adi kemirin&an maka akan men$ulitkan peker%aan !inishin& selan%utn$a
seperti plesteran pemasan&an keramik atau pen&ecatan'
d' Pemasan&an bata harus bersilan&an a&ar ter%adi ikatan antara satu dan
lainn$a'
e' Pada %arak minimal 4 m pada benan& $an& pan%an& dan pada susut
pertemuan dindin& harus dipasan& k#l#m dan bal#k praktis den&an
tambahan besi stek seba&ai an&kur ke dindin&' P#sisi dindin& harus berada
di atas bal#k sl##! $an& pada saat pen&ec#rann$a sudah dipasan& besi stek'
!' 1ika pada dindin& tersebut terdapat kusen pintu dan %endela harus dipasan&
bal#k praktis terutama diatas kusen3kusen $an& berbentan& lebar a&ar
kusen tersebut tidak menerima beban berat dindin& bata diatasn$a'
Peralatan $an& dipakai( send#k temb#k "aterpass tan&an palu benan& dll'
Setelah peker%aan pasan& 8ata selesai peker%aan dilan%utkan den&an
plesteran dan acian dimana sebelum peker%aan dimulai permukaan $an&
akan dipelester harus dibersihkan dan dibasahi air terlibih dahulu'
A&ar permukaan pelesteran dan acian rata maka pada saat peker%aan
plesteran harus dibuat acuan ketebalan plesteran dari benan& dan alat bantu
pen&&aris'
/. Pe!erjaan Ata, 1aja Rn*an
Dalam pelaksanaan K#ntrakt#r menerapkan standarisasi pr#sedur sesuai
den&an s$stem mutu $an& dimiliki sesuai Speci!ikasi Teknis $an& telah
ditentukan karena bentan& atap , m s5d 0) a&ar kemudian hari tidak ter%adi
hal3hal $an& tidak diin&inkan '
Adapun urutan peker%aan3peker%aan ini meleiputi(
0' Kami buat makin& arah 6ertical dan H#riA#ntal untuk menentukan te&ak lurus
atap Kuda)''ba%a rin&an'
)' untuk $an& behubun&an den&an dindin& diperlukan pemasan&an an&kur'
4' setelah ran&ka kuda) selesai dan benar3benar kuat dan lurus baru peker%aan
.en& ba%a rin&an bisa dimulai ' 1arak .en& harus disesuaikan den&an ukuran
&enten& $an& akan dipasan&' Karena Disini &enten& $an& dipakai 7enten&
M#rand# 7laAur'
3. Pe!erjaan Pla4+n"
Peker%aan pla!#nd &$sum > mm allumunium per!#rated pla!#nd
plater5eBp#se adapun secara prinsip met#de pelaksanaan$a hampir sama'
Urutan peker%aan pemasan&an &$psum meliputi(
a' Peker%aan .an&ka Pla!#nd'
.an&a pla!#nd kami buat dari besi h#ll#" $an& telah di Aincr#mate5meni'
Pada pr#ses pemasan&an ran&ka pla!#nd kami lakukan pen&ukuran
+le6elin&- ele6asi ketin&&ian pla!#nd dari lantai ditandai den&an tarikan
benan& antar kedua sisi dindin&' A&ar permukaan ran&ka tidak melenduk
kami beri pen&&antun& pada %arak 0 m diba"ah dak bet#n dan pin&&ir
ran&ka diperkuat den&an ramset'
b' Peker%aan Pemasan&an Penutup
Untuk penutup terbuat dari &$psum b#ard tebal > mm dan allumunium
den&an ran&ka h#ll#" $an& telah di Ainckr#mate' Pada sambun&an &$psum
di beri kain kasa a&ar nantin$a tidak ter%adi keretakan sambun&an &$psum
dan list di c#mp#und den&an c#mp#und khusus &$psum sampai permukaan
halus'
c' Peker%aan Pemasan&an List'
Setelah peker%aan pemasan&an penutup pla!#nd selesai sampai pada
sambun&ann$a rapi maka peker%aan pemasan&an list dapat kami
laksanakan' Ukuran dan bentuk sesuai den&an persetu%uan dari direksi'
Pemasan&an list dan sambun&ann$a kami buat $an& kuat lurus rapi dan
rapat' Kerapatan antar list den&an dindin& atau partisi diisi den&an c#mp#und
setelah kerin& dihaluskan den&an amplas khusus baru bias dicat'
5.Pe!erjaan 5n)hn* lanta.
Peker%aan !inishin& keramik lantai(
a. Peker%aan Keramik
Pelaksanaan peker%aan pemasan&an keramik men&acu pada pers$aratan3
pers$aratan standar(
N< = ) 3 0>,0
N< = 4 = 0>,@
N< = ? = 0>,)
SS<< = @)90 = 0>,@
Adapun peker%aan pemasan&an lantai keramik kami laksanakan setelah
peker%aan pla!#nd selesai hal ini kami perhitun&kan a&ar kerusakan keramik
tidak terlalu besar akibat pemasan&an bekistin& sarta lalu lintas tena&a ker%a
$an& le"at'
6. Pe!erjaan Ku)en Pntu $en"ela allumunum .arna )erta
Pen**antun*&Pen*unc
Peker%aan pada pr#$ek ini terdiri dari pintu ka$u dan allumunium dimana
dapat di%elaskan seba&ai berikut(
a. Pe!erjaan Ku)en Allumunum "an Pntu Ka7u
Pelaksanaan peker%an ka$u men&acu pada pers$aratan3pers$aratan standar(
N< = 4 = 0>,@
N< = * 0>;0
S<< = @9*? = ?
PU8< = 0>?) pasal 4,
Ka$u3ka$u $an& akan di&unakan ka$u kamper utuh tanpa cacat atau cela
seperti mata ka$u luban&3luban& dan seba&ain$a'
Sebelum pemasan&an ka$u3ka$u harus sudah melalui pr#ses pen&a"etan
dan telah diberi bahan anti ra$ap'
Semua luban&3luban&5cacat di tempat bekas paku baut dan permukaan
sambun&an3sambun&an dll harus ditutp den&an dempul5sealer hin&&a rapi
kembali'
Dalam pemasan&an kusen $an& perlu diperhatikan kusen harus l#t5lurus
terhadap dindin& sambun&an kusen harus tepat halus dan rata' Pada kusen
ka$u kami beri pen&uat berupa besi atau paku $an& ditanam pada k#l#m
praktis a&ar nantin$a dindin& sekitar pin&&ir kusen tidak retak5pecah'
Pemasan&an access#ries seperti kunci en&sel hak an&in dan &rendel untuk
pintu dan %endela akan kami pasan& den&an rapid an kuat a&ar access#ries
pintu dapat beker%a den&an baik'
Urutan Pemasan&an kusen ka$u(
a. 8eri tanda di mana kusen akan di pasan&
b. 7unakan alat "aterpass tan&an kusen dip#sisikan berdiri te&ak dan ditahan
a&ar tidak ber&erak dan tetap te&ak'
c' Pasan& paku pada kedua u%un& papan untuk menahan kusen a&ar tetap
8erdiri te&ak' Periksa dan pastikan dimana en&sel berada di sebelah kanan
atau kiri kemudian kaitkan paku di u%un& papan dan tepi kusen ba&ian atas'
d' Pasan& bata dan ka"at pen&ikat + an&kur - $an& dipasan& pada setiap 9
atau lima lapis batu'
e' Celah antara kusen dan bata diisi den&an adukan semen
sehin&&a den&an demikian kusen akan men%adi massi! kuat dan k#k#h'
7.PEKER$AAN PEN#ECATAN E8 9'N'2E8
Dalam menentukan material peralatan dan pelaksanaan peker%aan men&acu
pada ketentuan seba&ai berikut (
e' N<34
!' N<39
&' .ek#mendasi dan %aminan dari pabrik
Sebelum dindin& dicat5 diplamir keadaan dindin& harus sudah benar benar
kerin& + tidak kelur air embun - setelah benar benar kerin& lalu diamplas
sampai halus kemudian diplamir kembali setelah itu pen&ecatan bisa dimulai'
Peker%aan pen&ecatan dilaksanakan setelah peker%aan plesteran selesai dan
sudah kerin& (
Urutan urutan peker%aan
0' Pen&ecatan dindin&
a' Pastikan permukaan dindin& $an& akan di cat bersih dan kerin& untuk
melindun&i dari %amur dan mence&ah ter%adin$a pen&elupasan
b' Peker%aan di mulai dari lan&it lan&it diteruskan ke dindin& dekat kusen
%endela pintu dan kemudian ba&ian ba"ah'
c' Pen&ecatan lapis pertama men&&unakan bahan dasar5 plamir dilan%utkan
den&an pen&ecatan lapis demi lapis kecuali untuk dindin& luar5 eBteri#r tidak
men&&unakan plamir karena !act#r cuaca'
)' Peker%aan pen&ecatan plap#n
Sebelum pen&ecatan pla!#nd dan partisi kami mulai permukaan sambun&an
pla!#nd5 partisi kami amplas sampai permukaann$a rata dan halus kemudian
kami bersihkan dari debu bekas amplas setelah permukaan benar benar rata'
Peker%aan pen&ecatan bisa di mulai lapis pertama setelah lapis pertama
kerin& dilan%utkan lapis berikutn$a sampai benar benar sempurna'
Peralatan $an& dipakai(
Kuas .#l cat perancah amplas kape alat bantu
Seperti $an& kami uraikan pada ba&an diba"ah ini serta hasil tes kami
serahkan dan a%ukan kepada pihak pen&a"as'
Demikian Met#de dan Tahapan Pelaksanaan ini dibuat seba&ai &ambaran
dalam pr#ses peker%aan di lapan&an
7.PEKER$AAN PEN#ECATAN E8 9'N'2E8
Dalam menentukan material peralatan dan pelaksanaan peker%aan men&acu
pada ketentuan seba&ai berikut (
e' N<34
!' N<39
&' .ek#mendasi dan %aminan dari pabrik
Sebelum dindin& dicat5 diplamir keadaan dindin& harus sudah benar benar
kerin& + tidak kelur air embun - setelah benar benar kerin& lalu diamplas
sampai halus kemudian diplamir kembali setelah itu pen&ecatan bisa dimulai'
Peker%aan pen&ecatan dilaksanakan setelah peker%aan plesteran selesai dan
sudah kerin& (
Urutan urutan peker%aan
0' Pen&ecatan dindin&
a' Pastikan permukaan dindin& $an& akan di cat bersih dan kerin& untuk
melindun&i dari %amur dan mence&ah ter%adin$a pen&elupasan
b' Peker%aan di mulai dari lan&it lan&it diteruskan ke dindin& dekat kusen
%endela pintu dan kemudian ba&ian ba"ah'
c' Pen&ecatan lapis pertama men&&unakan bahan dasar5 plamir dilan%utkan
den&an pen&ecatan lapis demi lapis kecuali untuk dindin& luar5 eBteri#r tidak
men&&unakan plamir karena !act#r cuaca'
)' Peker%aan pen&ecatan plap#n
Sebelum pen&ecatan pla!#nd dan partisi kami mulai permukaan sambun&an
pla!#nd5 partisi kami amplas sampai permukaann$a rata dan halus kemudian
kami bersihkan dari debu bekas amplas setelah permukaan benar benar rata'
Peker%aan pen&ecatan bisa di mulai lapis pertama setelah lapis pertama
kerin& dilan%utkan lapis berikutn$a sampai benar benar sempurna'
Peralatan $an& dipakai(
Kuas .#l cat perancah amplas kape alat bantu
Seperti $an& kami uraikan pada ba&an diba"ah ini serta hasil tes kami
serahkan dan a%ukan kepada pihak pen&a"as'
Demikian Met#de dan Tahapan Pelaksanaan ini dibuat seba&ai &ambaran
dalam pr#ses peker%aan di lapan&an